جستجوی عبارت تقسیم فرایندیدر حال حاضر دو مرجع فرایندی شناخته شده و پرکاربرد در دنیا برای مبحث مدیریت زنجیره تامین و لجستیک وجود دارد. این دو مدل عبارتند از :

 • مدل مرجع عملیات زنجیره تامین scor که توسط انجمن زنجیره تامین ( scc ) بنا نهاده شده است و معروف ترین مدل فرایندی مدیریت زنحیره تامین می باشد.
 • مدل فرایندی ارائه شده تویط انجمن جهانی زنجیره تامین gscf

1)باقی مانده تقسیم هر عدد بر 2 یا 5 برابراست با باقی مانده تقسیم رقم سمت راست عدد بر 2 یا 5. مثال :باقی مانده تقسیم عدد 7358 بر 5 برابر است با باقی مانده تقسیم عدد 8بر5 که برابر 3 میگردد. 2)باقی مانده تقسیم هر عدد بر 3یا 9 با باقی مانده تقسیم مجموع ارقام عدد بر 3 یا 9 برابر میباشد. 3)برای تعیین باقی مانده تقسیم هر عدد بر 11 کافی است ارقام عدد را از سمت راست به چپ بترتیب زوج وفرد نوشته و مجموع ارقام مکانهای فرد رااز مجموع ارقام مکانهای زوج کم کرده وباقی مانده عددحاصل رابر11 بدست می آوریم که همان باقی مانده تقسیم عدداولیه بر11 میباشد. 4) برای تعیین باقی مانده تقسیم هرعدد بر 7 یا 1 ی است ارقام عدد رااز سمت راست به چپ سه رقم سه رقم جدا کرده و دسته های سه تایی را یکی درمیان اضافه وکم کرده و باقی مانده تقسیم عدد حاصل رابر 7یا 13 بدست می آوریم. 5)برای تعیین باقی مانده تقسیم هرعددبر 27 یا 37 کافی است ارقام عدد رااز سمت راست به چپ سه رقم سه رقم جداکرده و مجموع دسته های سه تایی رایافته وعدد حاصل رابر 27 یا 37 تقسیم می کنیم وباقی مانده حاصل همان باقیمانده تقسیم عدد اولیه بر 27 یا 37 میباشد. 6)عددی بر 4 بخش پذیر است که مجموع 2 برابر رقم دهگان ورقم یکان عدد بر 4 بخش پذیر باشد. مثلا" :132 بر 4 بخش پذیر میباشدزیرا 8=2+3×2 بوده که بر 4 بخش پذیر است. 7)عددی بر 8 بخش پذیر است که مجموع چهار برابر رقم صدگان ودو برابر رقم دهگان ورقم یکان آن بر 8 بخش پذیر باشد.


در حالی که اعلام شده بود کادرفنی استقلال مبلغ قابل توجهی را بین اعضای خود تقسیم کرده است، مدیررسانه ای این باشگاه خبر را تکذیب می کند.


به گزارش "ورزش سه"، مدیررسانه ای استقلال به خبرنگار ما گفت: مبلغ 500 میلیون تومان پول از جانب آقای تاج و سازمان لیگ به باشگاه استقلال رسیده که این پول عینا بین بازیکنان تقسیم شده است و آنچه که در این باره شایعه شده و می گویند کادرفنی استقلال این پول را بین خود تقسیم کرده حقیقت ندارد.

فرصت های خلاقیت در چهار گروه فرصت داخلی و سه گروه فرصت های خارجی تقسیم بندی شده است:

 • فرصت های داخلی
  • وقایع غیرمنتظره: مثل ش ت ها یا موفقیت های غیرمنتظره
  • ناسازگاری ها
  • نیازهای فرایندی و تغییرات در صنایع و بازارها
 • فرصت های خارجی (در محیط علمی و اجتماعی سازمان)
  • تغییرات جمعیتی
  • تغییر نگرش
  • دانش جدید


فرصت های خلاقیت در چهار گروه فرصت داخلی و سه گروه فرصت های خارجی تقسیم بندی شده است:

 • فرصت های داخلی
  • وقایع غیرمنتظره: مثل ش ت ها یا موفقیت های غیرمنتظره
  • ناسازگاری ها
  • نیازهای فرایندی و تغییرات در صنایع و بازارها
 • فرصت های خارجی (در محیط علمی و اجتماعی سازمان)
  • تغییرات جمعیتی
  • تغییر نگرش
  • دانش جدید


واحدهای عملیاتی یا فرایندی متداول

جهت حذف مواد مغذی فسفردار در فاضلاب شامل :

- تصفیه شیمیایی

- حذف بیولوژیکی

جهت حذف مواد مغذی نیتروژن دار در فاضلاب شامل :

- جداسازی با کمک جریان هوا

- تبادل یون

- انواع نیتریفیکاسیون - دنیتریفیکاسیون معلق یا لایه ثابت

- ا یداسیون شیمیایی ( کلریناسیون تا نقطه ش ت )


افراز به معنای تقسیم مال غیر منقول با توجه به عدم رضایت شرکا برای ادامه ی اشتراک است و به تعبیری افراز به معنای انحلال ح اشاعه و تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچک تر و صدور سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه و تنظیم تقسیم نامه استفاده می شود. تمامی امور مربوط به تفکیک در اداره ثبت انجام می شود و بعد از آن صورت مجلس تفکیکی تنظیم می شود. این صورت مجلس شامل حدود مساحت قطعات جدا شده به منظور انتقال و به صورت قطعات مفروزی جهت صدور سند مالکیت برای قطعات و تنظیم تقسیم نامه است, در واقع اگر یکی از موارد گفته شده ناقص باشد، تفکیک اعتباری ندارد.افراز به معنای تقسیم مال غیر منقول با توجه به عدم رضایت شرکا برای ادامه ی اشتراک است و به تعبیری افراز به معنای انحلال ح اشاعه و تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچک تر و صدور سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه و تنظیم تقسیم نامه استفاده می شود. تمامی امور مربوط به تفکیک در اداره ثبت انجام می شود و بعد از آن صورت مجلس تفکیکی تنظیم می شود. این صورت مجلس شامل حدود مساحت قطعات جدا شده به منظور انتقال و به صورت قطعات مفروزی جهت صدور سند مالکیت برای قطعات و تنظیم تقسیم نامه است, در واقع اگر یکی از موارد گفته شده ناقص باشد، تفکیک اعتباری ندارد.


این مطلب برگرفته از رو مه اینترنتی حمایت می باشد .

مال مشاع به مالی گفته می شود که بیش از یک مالک دارد و مالکیت هر یک به نحو اشاعه است؛ به این معنا که هر مالک در جزء جزء کل ملک حق تصرف دارد.

چگونگی تثبیت حصه اختصاصی املاک مشاعی در سهم هر یک از شرکاء

تقسیم اموال مشاع تابع ضوابط و قواعدی است. اشاعه در مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و گاه با اراده آنها به وجود می آید.
هنگامی که موضوع تقسیم اموال مشاع مطرح می شود، اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد از میان رفته و مالکیت مشاعی آنها به مالکیت افرازی و اختصاصی تبدیل می شود. در این میان با توجه به اینکه ممکن است مال مشاع، عین یا منفعت یا دین یا مالی مثلی یا قیمی باشد، قانونگذار در وهله اول به شرکا اجازه داده است با تراضی و توافق میان خود، تقسیم را به نحوی که می خواهند، انجام دهند و اگر توافق حاصل نشود، متقاضی تقسیم می تواند اجبار شرکا را به انجام تقسیم از دادگاه بخواهد.
ادامه مطلب را مطالعه فرمایید .

در بین قضاوتهاى مؤمنان على(ع) نقل شده که روزى سه نفر بر سر 17 شتر گفتگو داشتند و مى‏خواستند آنها را طورى تقسیم کنند که یک نفر نصف آنها را ببرد (یک دوم) و دیگرى یک ثلث (یک سوم) و سومى تسع (یک نهم) و بر سر تقسیم عدد 17 به این رها درمانده بودند و کار به مشاجره کشیده بود.

على(ع) براى پایان دادن به مشاجره آنها یک شتر از خود به آن هفده شتر اضافه د، آنگاه نصف آن عدد را به نفر اول (9 شتر) و ثلث آن را به نفر دوم(6 شتر) و تسع آنها را به نفر سوم (2 شتر) دادند و یک شتر که متعلق به خود حضرت بود باقى ماند؛ یعنى، در حقیقت به هر یک از آن سه نفر چیزى اضافه بر سهمى که مى‏خواستند دادند زیرا آنها سهم خود را از 17 شتر مطالبه مى‏کرند و حضرت همان سهم را از 18 شتر به آنها داد، لذا با کمال خشنودى و رضایت از محکمه قضاوت بیرون رفتند و شتر اضافى هم به جاى خود باقى ماند!

اکنون اشکال در این است که بفرمایید این اضافه ها از کجا آمد و مال کى بود که به آن سه نفر داد؟

راز معما در ادامه ی مطلب


در بین قضاوتهاى مؤمنان على(ع) نقل شده که روزى سه نفر بر سر 17 شتر گفتگو داشتند و مى‏خواستند آنها را طورى تقسیم کنند که یک نفر نصف آنها را ببرد (یک دوم) و دیگرى یک ثلث (یک سوم) و سومى تسع (یک نهم) و بر سر تقسیم عدد 17 به این رها درمانده بودند و کار به مشاجره کشیده بود.

على(ع) براى پایان دادن به مشاجره آنها یک شتر از خود به آن هفده شتر اضافه د، آنگاه نصف آن عدد را به نفر اول (9 شتر) و ثلث آن را به نفر دوم(6 شتر) و تسع آنها را به نفر سوم (2 شتر) دادند و یک شتر که متعلق به خود حضرت بود باقى ماند؛ یعنى، در حقیقت به هر یک از آن سه نفر چیزى اضافه بر سهمى که مى‏خواستند دادند زیرا آنها سهم خود را از 17 شتر مطالبه مى‏کرند و حضرت همان سهم را از 18 شتر به آنها داد، لذا با کمال خشنودى و رضایت از محکمه قضاوت بیرون رفتند و شتر اضافى هم به جاى خود باقى ماند!

اکنون اشکال در این است که بفرمایید این اضافه ها از کجا آمد و مال کى بود که به آن سه نفر داد؟

راز معما در ادامه ی مطلب


تا حالا به رابطه حجاب با اعداد و رقمها،مثبت و منفی ها،جمع و تقسیم ها فکر کردین؟

میدونید چطور منفی ها رو مثبت کنیم،مثبتها رو مثبت نگه داریم تا لابه لای جمع و تقسیم ها منفی نشن؟

اگر دو خط دو طرف عدد قرار بگیرد عدد را مثبت میکنند حتی اگر منفی باشد حتی اگر تو جمع و تقسیم ها باشند

حتی اگر زیاد باشد.دو خطی که اسمشون قدر مطلقه.

خواهرم حجاب تو قدر مطلق توست

قدر مطلقی که عدد را مثبت جلوه نمیدهد بلکه عدد را مثبت میکند.


با سلام و احترام

بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم درس زبان انگلیسی می رساند که برنامه زمانبندی و تقسیم محتوای کتاب زبان انگلیسی (۳) که از سوی دبیرخانه ی راهبری زبان دریافت گردیده است، در فایل زیر قابل مشاهده و دریافت می باشد.

ضمنا بر اساس تقسیم بندی فوق، بخش مربوط به درس اول و دوم قسمت ( vocabulary drill )، بر عهده اسان رضوی می باشد.

برنامه زمان بندی و تقسیم محتوای کتاب زبان انگلیسی (3)


1)باقی مانده تقسیم هر عدد بر 2 یا 5 برابراست با باقی مانده تقسیم رقم سمت راست عدد بر 2 یا 5.

مثال :باقی مانده تقسیم عدد 7358 بر 5 برابر است با باقی مانده تقسیم عدد 8بر5 که برابر 3 میگردد.

2)باقی مانده تقسیم هر عدد بر 3یا 9 با باقی مانده تقسیم مجموع ارقام عدد بر 3 یا 9 برابر میباشد.

3)برای تعیین باقی مانده تقسیم هر عدد بر 11 کافی است ارقام عدد را از سمت راست به چپ بترتیب زوج وفرد نوشته و مجموع ارقام مکانهای فرد رااز مجموع ارقام مکانهای زوج کم کرده وباقی مانده عددحاصل رابر11 بدست می آوریم که همان باقی مانده تقسیم عدداولیه بر11 میباشد.

4) برای تعیین باقی مانده تقسیم هرعدد بر 7 یا 1 ی است ارقام عدد رااز سمت راست به چپ سه رقم سه رقم جدا کرده و دسته های سه تایی را یکی درمیان اضافه وکم کرده و باقی مانده تقسیم عدد حاصل رابر 7یا 13 بدست می آوریم.

5)برای تعیین باقی مانده تقسیم هرعددبر 27 یا 37 کافی است ارقام عدد رااز سمت راست به چپ سه رقم سه رقم جداکرده و مجموع دسته های سه تایی رایافته وعدد حاصل رابر 27 یا 37 تقسیم می کنیم وباقی مانده حاصل همان باقیمانده تقسیم عدد اولیه بر 27 یا 37 میباشد.

6)عددی بر 4 بخش پذیر است که مجموع 2 برابر رقم دهگان ورقم یکان عدد بر 4 بخش پذیر باشد.

مثلا" :132 بر 4 بخش پذیر میباشدزیرا 8=2+3×2 بوده که بر 4 بخش پذیر است.

7)عددی بر 8 بخش پذیر است که مجموع چهار برابر رقم صدگان ودو برابر رقم دهگان ورقم یکان آن بر 8 بخش پذیر باشد.


کارهای خانه را تقسیم د؛ قرار شد تمیز خانه، جارو زدن، نان پختن، نظافت و رسیدگی به بچه ها و ... کارهای داخل خانه بر عهده فاطمه (سلام الله علیها) باشد و کارهای خارج منزل؛ تهیه مخارج خانه، تهیه مواد غذایی موردنیاز و ... را علی (علیه السلام) انجام دهد.
این تقسیم کار را با راهنمایی پدر انجام دادند.
وقتی فرمودند کارهای داخل خانه را فاطمه انجام دهد و کارهای بیرون منزل بر عهده علی (علیه السلام) باشد، فاطمه (سلام الله علیها) با شادمانی فرمودند: «جز خدا ی نمی داند که از این تقسیم کار تا چه اندازه خوشحال شدم، زیرا رسول خدا مرا از انجام کارهایی که مربوط به مردان است منع فرموده است.»*

*بحارالانوار/ج ۴۳/ ص ۹۱ و ۳۱


قواعد بخش پذیری بر اعداد طبیعی

برای تقسیم بر بیشتر اعداد طبیعی قاعده هایی وجود دارد. حتی برای برخی از اعداد بیشتر از سه قاعده به دست آمده است که می توان به کمک آن ها بخش پذیری اعداد را بررسی کرد و باقی مانده ه تقسیم آن ها را نیز تعیین نمود. البته در برخی موارد انجام عمل تقسیم، راحت تر از کاربرد قاعده به نظر می رسد. این به مقسوم و مقسوم علیه بستگی دارد. قاعده تقسیم بر اعداد طبیعی از 1 تا ۱۵ در زیر آورده شده است.


پویا جمع


زیان قابل تقسیم 23،250


حق ا حمه 13،200 10،450 23،650


مانده زیان قابل تقسیم 400


بهره 5،500 6،000 11،500


مانده زیان قابل تقسیم 11،900


تقسیم زیان قابل تقسیم 7،140 4،760 11،50


11،560 11،690


افراز به معنای تقسیم مال غیر منقول با توجه به عدم رضایت شرکا برای ادامه ی اشتراک است و به تعبیری افراز به معنای انحلال ح اشاعه و تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچک تر و صدور سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه و تنظیم تقسیم نامه استفاده می شود. تمامی امور مربوط به تفکیک در اداره ثبت انجام می شود و بعد از آن صورت مجلس تفکیکی تنظیم می شود. این صورت مجلس شامل حدود مساحت قطعات جدا شده به منظور انتقال و به صورت قطعات مفروزی جهت صدور سند مالکیت برای قطعات و تنظیم تقسیم نامه است, در واقع اگر یکی از موارد گفته شده ناقص باشد، تفکیک اعتباری ندارد...


دو برادر قطعه ی زمینی از پدر به ارث بردند و ماه ها در مورد نحوه ی تقسیم آن بحث و گفتگو د ولی به نتیجه ای نرسیدند ؛
سرانجام مشکل خود را با ریش سفید ده در میان گذاشتند و از او خواستند در تقسیم زمین به آنها کمک کند …
ریش سفید کمی تامل کرد ، سپس گفت : “شیر یا خط بیندازید ، هرکدام از شما برنده شد زمین را او تقسیم خواهد کرد”
یکی از برادران گفت : “این که شما می فرمایید راه حل نیست ، ما دوباره به همان جای اول می رسیم !”
ریش سفید لبخندی زد و گفت : “نه این طور نیست !!!
ی که برنده ی شیر یا خط شد زمین را او تقسیم می کند و دیگری انتخاب می کند که کدامیک را می خواهد


دو برادر قطعه ی زمینی از پدر به ارث بردند و ماه ها در مورد نحوه ی تقسیم آن بحث و گفتگو د ولی به نتیجه ای نرسیدند ؛
سرانجام مشکل خود را با ریش سفید ده در میان گذاشتند و از او خواستند در تقسیم زمین به آنها کمک کند …
ریش سفید کمی تامل کرد ، سپس گفت : “شیر یا خط بیندازید ، هرکدام از شما برنده شد زمین را او تقسیم خواهد کرد”
یکی از برادران گفت : “این که شما می فرمایید راه حل نیست ، ما دوباره به همان جای اول می رسیم !”
ریش سفید لبخندی زد و گفت : “نه این طور نیست !!!
ی که برنده ی شیر یا خط شد زمین را او تقسیم می کند و دیگری انتخاب می کند که کدامیک را می خواهد


پویا جمع


سود قابل تقسیم 23،750


حق ا حمه 13،200 10،450 23،650


مانده قابل تقسیم 100


بهره 5،500 6،000 11،500


زیان مانده قابل تقسیم 11400


6،480 4،560 11،400


زیان خالص قابل تقسیم 11،860 11،890


مردی در حالی که به قصرها و خانه های زیبا مینگریست به دوستش گفت:

وقتی این همه اموال رو تقسیم می ما کجا بودیم؟

دوست او دستش رو گرفت و به بیمارستان برد و گفت:

وقتی این بیماریها رو تقسیم می ما کجا بودیم!!!

خدایا واسه داده ها و نداده هات شکر
الهی!یک ذهن آرام
یک تن سالم
یک خواب شیرین
یک خیال راحت
یک روز قشنگ
یک خبر خوش
یک خوشی از ته دل
نصیب خودم و همه دوستای عزیزم کن... آمینقواعد بخش پذیری


برای تقسیم بر بیشتر اعداد طبیعی قاعده هایی وجود دارد. حتی برای برخی از اعداد بیشتر از سه قاعده به دست آمده است که می توان به کمک آن ها بخش پذیری اعداد را بررسی کرد و باقی مانده ه تقسیم آن ها را نیز تعیین نمود. البته در برخی موارد انجام عمل تقسیم، راحت تر از کاربرد قاعده به نظر می رسد. این به مقسوم و مقسوم علیه بستگی دارد. قاعده تقسیم بر اعداد طبیعی از 1 تا ۱۵ در زیر آورده شده است.


قاعده تقسیم بر 1 :

همه ی اعداد بر یک بخش پذیر هستند.قاعده تقسیم بر 2 :

عددی بر 2 بخش پذیر است که رقم یکانش بر 2 بخش پذیر باشد. باقی مانده تقسیم هرعدد بر 2 باقی مانده تقسیم رقم یکان عدد بر 2 است.

مثال- همه ی اعداد زوج بر 2 بخش پذیر هستند.قاعده تقسیم بر 3 :

عددی بر 3 بخش پذیر است که مجموع ارقامش بر 3 بخش پذیر باشد. باقی مانده ی تقسیم عدد بر 3 همان باقی مانده تقسیم مجموع ارقام آن عدد بر 3 است.

مثال- مجموع رقم های عدد 7۵12 برابر 1۵ است و 1۵ بر 3 بخش پذیر می باشد، بنابراین عدد7۵12 بر 3 بخش پذیر است.

شیری ، گرگی و روباهی باهم متحد شدند تا برای شکار به جنگلی بروند

آهویی،بزی و گوشی صید آن روز آنها بود

در راه گرگ با خود حساب میکرد و زیر لب میگفت خوبست آهو برای شیر، گوش هم برای روباه،بز نیز برای من

شیر که از موضوع با خبر شده بود به گرگ گفت تقسیم شکارها با تو،سهم هر را بده.

گرگ ، آهو را برای شیر، گوش را برای روباه کنار گذاشت و بز را نیز برای خود برداشت

شیر که خود را سلطان همه می دانست از این تقسیم بر حذر شد

بر گرگ خشمگین شد و نعره ای بر وی بزد بطوری که گرگ از هوش رفت

روباه نیز در کناری نشسته بود و حوادث را میدید

شیر رو به روباه کرد به او گفت که تقسیم شکارها باتو ،آنها را چگونه تقسیم میکنی؟

روباه که ترسیده بود به شیر گفت: آهو برای شما،بز نیز برای شما و گوش هم همینطور

شیر دانست که روباه با این نوع تقسیم، سلطنت او را پذیرفته و بزرگی او را درک کرده است،

در واقع در مقابل شیر به مقام تسلیم رسیده بود

سپس شیر به روباه گفت از تقسیم ت خوشم آمد برای همین تمام شکارها ارزانیه تو.


هم وطن گرامی(م)تماس حاصل و سوالی با این مضمون مطرح کرده اند:

میخواستم بدونم بعد از حصر وراثت،تقسیم اموال چقدر طول می کشد و آیا امکان داره که فروش اموال مثل ماشین و خانه توسط وراث انجام بشه؟یعنی بدون دخ ت اموال فروخته شود؟چون شنیده ام که اگر ت خود اقدام به فروش اموال کند بخشی از آن را ر خواهد کرد

با تشکر از این هم وطن گرامی جواب شما به شرح زیر است:

قسمت اول؛چنانچه تقسیم اموال از دادگاه خواسته شود مدت رسیدگی به این خواسته بستگی به تعداد پرونده های مطروحه در آن شعبه دادگاه دارد زیرا تعداد پرونده های در دست انجام بر نوبت شما تاثیر گذار خواهد بود،اما تجربه به ما نشان داده است که در دادگاههای تهران کمتر از ۶ ماه مراحل جلسه رسیدگی،صدور رای،ابلاغهای مقتضی و اجرای دادنامه مبنی بر تقسیم ماترک طول نخواهد کشید.

قسمت دوم؛جواب قسمت دوم سوال شما مثبت است،بنا بر این در صورتی که تمامی وراث اتفاق نظر داشته باشند می توانند بدون مراجعه به دادگستری مال خود را به فروش رسانند.در این خصوص ممنوعیتی در قانون وجود ندارد.

قسمت سوم؛درست است،تقاضای تقسیم ترکه در دادگستری هزینه هایی از قبیل(هزینه دادرسی،هزینه کارشناسی،هزینه اجرای رای و غیره را به دنبال خواهد داشت)چنانچه همه عزیزان وراث اتفاق نظر بر چگونگی تقسیم داشته باشند نیازی به مراجعه به دادگستری و صرف وقت و هزینه نیست.

پیروز باشید.


مجمع سیمان تهران به ازای هر سهم مبلغ 780ریال سود نقدی تقسیم نمود. مجمع مزبور با ریاست آقای عسگری به نمایندگی از بنیاد مستضعفان و نظارت آقای طاهری به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس و آقای بهمنی به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن و دبیری آقای توسلیان برگزار گردید. آقای جعفری به نمایندگی از سازمان حسابرسی و آقای قبدیان سازمان بورس اوراق بهادار در جلسه حضور داشتند. بنابر این گزارش مجمع به ازای هر سهم مبلغ 780 ریال سود نقدی بین سهامداران تقسیم نمود که براساس حسابهای شرکت حداکثر سود بین سهامداران تقسیم گردید.

نکات فصل اول ریاضی: رها

رهای متعارفی، شامل ر و عدد مخلوط، مقایسه و ساده رها، جمع و تفریق رها، ضرب و تقسیم رها، تقسیم عدد بر ر، تقسیم ر بر عدد، تقسیم ر بر ر،

نکات درس های اول و دوم علوم: زنگ علوم و سرگذشت دفتر من

نکات فصل اول علوم اجتماعی: دوستان ما

درس اول: دوستی

درس دوم: آداب دوستی

درس سوم: تصمیم گیری چیست؟

نکات دروس دیگر مثل قرآن،هدیه های آسمانی، فارسی و .........

برای فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


چرا با این همه پیشرفت باز هم دین ی شورش های اجتماعی را در جهان سوم به دست می گیرد؟ واقعیت انست که ما در تمام سالهایی که دین فعالیت می کند در خواب هستیم و نمی بینیم دین چه فرایندی را طی می کند تا به تشکیل نظام کلیسایی منجر می شود.


1)باقی مانده تقسیم هر عدد بر 2 یا 5 برابراست با باقی مانده تقسیم رقم سمت راست عدد بر 2 یا 5.

مثال :باقی مانده تقسیم عدد 7358 بر 5 برابر است با باقی مانده تقسیم عدد 8بر5 که برابر 3 میگردد.

2)باقی مانده تقسیم هر عدد بر 3یا 9 با باقی مانده تقسیم مجموع ارقام عدد بر 3 یا 9 برابر میباشد.

3)برای تعیین باقی مانده تقسیم هر عدد بر 11 کافی است ارقام عدد را از سمت راست به چپ بترتیب زوج وفرد نوشته و مجموع ارقام مکانهای فرد رااز مجموع ارقام مکانهای زوج کم کرده وباقی مانده عددحاصل رابر11 بدست می آوریم که همان باقی مانده تقسیم عدداولیه بر11 میباشد.

4) برای تعیین باقی مانده تقسیم هرعدد بر 7 یا 1 ی است ارقام عدد رااز سمت راست به چپ سه رقم سه رقم جدا کرده و دسته های سه تایی را یکی درمیان اضافه وکم کرده و باقی مانده تقسیم عدد حاصل رابر 7یا 13 بدست می آوریم.

5)برای تعیین باقی مانده تقسیم هرعددبر 27 یا 37 کافی است ارقام عدد رااز سمت راست به چپ سه رقم سه رقم جداکرده و مجموع دسته های سه تایی رایافته وعدد حاصل رابر 27 یا 37 تقسیم می کنیم وباقی مانده حاصل همان باقیمانده تقسیم عدد اولیه بر 27 یا 37 میباشد.

6)عددی بر 4 بخش پذیر است که مجموع 2 برابر رقم دهگان ورقم یکان عدد بر 4 بخش پذیر باشد.

مثلا" :132 بر 4 بخش پذیر میباشدزیرا 8=2+3×2 بوده که بر 4 بخش پذیر است.

7)عددی بر 8 بخش پذیر است که مجموع چهار برابر رقم صدگان ودو برابر رقم دهگان ورقم یکان آن بر 8 بخش پذیر باشد.


روش الگویی به دو قسم قابل تقسیم است: الف) الگو گرفتن یا الگو برای خود قرار دادن. ب) ارائة الگو برای دیگران. در یک تقسیم بندی دیگر الگو می­تواند حسنه یا سیئه( مثبت یا منفی) باشد. الگوی نیکو، مانند انبیا و اولیا. الگوی بد مانند هنر پیشه­ ها و ستارگان سینمایی غیر دینی که ابزار دست فرهنگ سازان سکولار و گاه لائیک غربی واقع می ­شوند. کارشناسی مشاوره


آخرین مطالب

آخرین جستجو ها