جستجوی عبارت تحقیق درمورد پمپهای هیدرولیکیپیشینه تحقیق پژوهش


 

انواع تحقیق سایت پروژه های دانشجویی


روش تحقیق را به صورت هاى مختلفى تقسیم کرده و انواع گوناگونى را براى آن در نظر گرفته اند. مهم ترین تقسیم بندى تحقیق , تقسیم آن به دو نوع بنیادى و کاربـردى است . تحقیق بنیادى به منظور ارائه نظریه هاى جدید علمى و گسترش عـلوم در زمینه هاى مختلف صورت مى پذیرد. این نوع تحقیق با هدف پروراندن نـظـریـه هـاى عـلمى از طریق کشف اصول یا قواعد کلى صورت مى گیرد و به کـاربـرد ایـن یـافـتـه ها در صحنه عمل و واقعیت کمتر توجه مى شود. این نوع تـحـقـیقات معمولا در موقعیت هاى آزمایشگاهى و اغلب بر روى حیوانات انجام مـى شـود.تحقیق دانشجویی رشته حقوق روان شـنـاسـان از جـمـلـه دانشمندانى هستند که به انجام این نوع تحقیقات بیشتر علاقمند هستند.

تـحـقیقات کاربردى سایت روش تحقیق به منظور حل سریع مسائل و مشکلات و اتخاذ تد ر لازم انـجام مى شود. این نوع تحقیق با استفاده ازیافته هاى تحقیقات بنیادى در صدد حل مشکلات گوناگون بر مى آید. به عبارت دیگر, در تحقیق کاربردى , محقق یافته هاى تحقیق بنیادى را در صحنه عمل مى آزماید, بنابراین , تحقیق کاربردى بر خلاف تحقیق بنیادى که جنبه نظرى دارد, بیشتر به سمت پدیده هاى واقعى و مـسـایـل عـملى معطوف است و در شرایط غیر آزمایشگاهى و در رویارویى با واقعیات سیاسى آاجتماعى و… انجام مى شود.


بـرخـى دیگر از صاحب نظران پروژه روش تحقیق, در یک تقسیم بندى کلى , تحقیق را به دوگونه تـحـقـیق تکوینى و تحقیق توسعه اى (تکاملى) تقسیم کرده اند. از این دیدگاه , تحقیق تکوینى به تحقیقى اطلاق مى شود که در صدد یافتن علت تکوین و ایجاد یک پدیده یا موضوع تحقیق است , ولى تحقیق توسعه اى یا تکاملى , تحقیقى است که به دنبال فهم فرآیند و مسیرى است که یک موضوع یا پدیده ازآغاز تولد خود تا کنون طى کرده است . این نوع تحقیق بر آن است تا معلوم کند که , پدیده مورد نـظـر چـه مـسـیـرى را پـشـت سرگذاشته و چرا چنین مسیرى را طى کرده است.


بـرخـى سایت پایان نامه های دانشجویی دیـگر عقیده دارند که همه مطالعات تحقیقى به صورت یکى از اشکال سه گانه تحقیق تاریخى , تحقیق توصیفى و تحقیق تجربى یا مجموعه اى از آن ها خـواهـد بـود. از ایـن دیـدگـاه , تحقیق تاریخى , آنچه را که وجود داشته است تـوصـیـف مـى کند, به عبارت دیگر این نوع تحقیق شامل بررسى , ثبت , تجزیه و تـحـلیل و تفسیر رویدادهاى گذشته است تا به کمک آن , محقق ضمن شناخت گذشته , به شناخت وضع موجود و تا حدودى نیز به پیش بینى وضع آینده نایل شود.تـحـقیق توصیفى نیز از این دیدگاه آنچه را که هست توصیف مى کند. این نوع تحقیق نیز شامل توصیف , ثبت و تجزیه و تحلیل شرایط موجود است . تحقیق دانشجویی رشته معارف در این نوع تحقیق سعى مى شود تا روابط میان عوامل (متغیرهاى) دست کارى نشده کشف شـود. درتـحـقیق تجربى نیز محقق در صدد مشخص روابط موجود بین عوامل و متغیرهاى مختلف است , با این تفاوت که درتحقیق تجربى امکان دست کـارى و کنترل عوامل و متغیرهاى دخیل در موضوع تحقیق یا پدیده مورد نظر وجود دارد. پروژهای دانشجویی دانـشـمـندان و صاحب نظران درس روش تحقیق , انواع زیادى از تحقیق را نام بـرده انـد کـه بررسى همه آن ها ممکن نیست , دریک جمع بندى مى توان به سه نـوع اصلى تحقیق اشاره کرد. به عبارت دیگر, تحقیق در علوم اجتماعى به طور عام و علوم سیاسى به طور خاص به یکى از اشکال زیر مى تواند وجود داشته باشد.


1) تحقیق اکتشافى


2) تحقیق توصیفى


3) تحقیق تبیینى


تحقیق اکتشافى: هـدف اصـلـى در تـحـقـیـق اکـتـشافى , شناخت وضعیتى است که درباره آن آگـاهـى هـاى لازم وجـود ندارد, به عبارت دیگر, در این نوع تحقیق , محقق به دنبال دستیابى به اطلاعاتى است که با کمک آن ها مى تواند موضوع تحقیق را به خـوبـى بـشـنـاسـد.سفارش انجام تحقیق بنابر این , بااین تعریف هر تحقیقى نیازمند انجام یک سرى مـطـالـعـات اکـتـشـافـى اسـت یـعـنـى تحقیق اکتشافى زمینه اى است براى انجام تحقیقات مهم تر و گسترده تر.
بـرخـى از صاحب نظران , تحقیق اکتشافى را تحقیق برآوردى نیز نامیده اند, به نـظـر آن هـا در این نوع تحقیق , هیچ فرضیه اى پیشنهاد نمى شود و مورد آزمون قـرار نمى گیرد بلکه هدف آن تنها به دست دادن برآوردى از یک مساءله خاص است . تحقیق اکتشافى مقاله های دانشجویی را نمى توان تحقیق به معناى حقیقى آن دانست , بلکه در عـوض نوعى مطالعه است که باعث وسعت بخشیدن به دیدگاه ها و شه هاى محقق مى شود. بـنـا بـراین , وظیفه تحقیق اکتشافى نه رسیدگى به فرضیه هاى تحقیق است و نه جمع آورى اطلاعات در مورد مساءله تحقیق , بلکه ایجاد زمینه مناسب بـراى درک بـهـتـر پـدیـده هاى مختلف یا مساءله خاصى است که محقق , فاقد اطـلاعـات کـافى درآن مورد است .گزارش کارآموزی حسابداری تحقیق اکتشافى ممکن است به صورت هاى مـختلفى انجام شود مانند: خواندن متون و نوشته هاى مختلف ,مصاحبه با افراد, م با اساتید و صاحب نظران و…


تحقیق توصیفى: تحقیق دانشجویی رشته معماری تحقیق توصیفى شامل مجموعه روش هایى است که هدف از آن ها توصیف پـدیـده یـا پـدیـده هاى مورد بررسى است . دراین نوع تحقیق , توصیف و معرفى پـدیده مورد نظر از طریق بر شمردن ویژگى ها, ابعاد و حدود آن پدیده صورت مـى پـذیرد. سایت مقالات دانشجویی دراین نوع از تحقیق , محقق ممکن است در صدد شناسایى عوامل و مـتغیرهاى دخیل در یک پدیده یا موضوع خاص برآید ولى به بررسى روابط بین ایـن عـوامـل و تشخیص نوع آن ها نمى پردازد. به عبارت دیگر, هدف در تحقیق تـوصیفى , شناسایى وضع موجود است , نه قضاوت درباره آن یا بررسى نوع رواب ط موجود بین عوامل و متغیرهاى مختلف .
بـنـابـراین , در یک تحقیق توصیفى , محقق ا اما در پى کشف و توضیح روابط, همبستگى ها و نیز آزمودن فرضیه ها و پیش بینى حوادث و رویدادها نیست , بلکه توجه او بیشتر در جهت توصیف و گزارش نویسى از موقعیت ها و وقایع بر اساس اطـلاعاتى است که بیشتر جنبه وصفى دارد, البته باید دانست که صاحب نظران تحقیق رشته حقوق در مـورد مفهوم دقیق تحقیق توصیفى اتفاق نظر ندارند وگاهى به تعریف این نـوع از تـحـقـیـق تـا آن اندازه وسعت مى دهند که شامل همه انواع تحقیق جز تحقیقات تاریخى و تجربى ,مى شود. در اینجا منظور از تحقیق توصیفى عـبـارت اسـت از: تـوصـیـف عـیـنـى , واقـعى و منظم خصوصیات یک پدیده , یک موقعیت و یا یک موضوع .


تحقیق تبیینى: گزارش کارآموزی برق ایـن نوع تحقیق که به آن تحقیق علمى نیز گفته مى شود, در صدد پیدا روابـط عـلـت و معلولى بین متغیرهاى مختلف است .البته ناگفته نماند که در عـلوم سیاسى یا به طور کلى در علوم اجتماعى , بررسى روابط على به گونه اى قـطعى مطرح نیست ـ یعنى در علوم اجتماعى به طور مسامحه از روابط علت و مـعـلـولـى سـخـن بـه مـیـان مـى آیـد ـ زیـرا در مورد پدیده هاى اجتماعى و سـیـاسـى نـمـى تـوان بـه رابطه على دست یافت بلکه این نوع روابط همواره با درصـدى از احـتـمـال بیان مى شود. بانک مقالات دانشجویی این امر از آنجا ناشى مى شودکه پدیده هاى سـیاسى و اجتماعى معمولا تحت تاءثیر عوامل و متغیرهاى زیادى قرار دارند که شـنـاسـایـى همه آن ها از عهده یک محقق علوم اجتماعى خارج است ,به عبارت دیـگـر, گـفته مى شود که (اصل چند متغیرى) بر پدیده هاى اجتماعى حاکم اسـت.انجام پروپوزال تـعـریفى که از تحقیق ارائه شد در واقع تنها برازنده تحقیق تبیینى است , زیرا تنها دراین نوع از تحقیق است که مراحل کلى سه گانه سؤال , فرضیه و آزمون وجود دارد. بنابراین , هدف اصلى یک پژوهشگر علوم سیاسى باید ب توانایى براى انجام یک تحقیق از نوع تبیینى آن باشد .


درس پژوهی
روش پژوهش در عمل یا اقدام پژوهی، در سال های اخیر، مورد توجه بسیاری از متفکران و متخصصان دست اندرکار پژوهش قرار گرفته است و درباره ی آن نظریه پردازی های زیادی صورت گرفته و نیز کتاب های فراوانی نگاشته شده است.
منطق روش پژوهش در عمل، همان منطق چگونگی انجام دادن پژوهش در عمل و اجرا است. نمونه کار اقدام پژوهی این منطق که به د و دانش غیر رسمی عامه ی مردم بستگی دارد، میان پژوهشگران نیز شناخته شده است.
 اقدام پژوهی مدیران کورت لوین در سال 1994 مبادی اصطلاح «پژوهش در عمل» را ابداع کرد و فرایند اجرای آن را بر سه اصل بنیان نهاد:
برنامه ریزی – حقیقت ی – اجرا
نگاه کنید: اطلاعات مربوط را جمع آوری کنید. وضعیت موجود را شرح دهید.
فکر کنید: کشف کنید چه چیز اتفاق می افتد. تفسیر کنید و چرایی و چگونگی آن را مطرح سازید.
عمل کنید: برنامه ریزی کنید – اجرا کنید – ارزشی کنید.
اقدام پژوهی ریاضی دبیرستان بی تردید، هر شیوه ای که برای اجرای پژوهش در عمل به کار گرفته شود به شدت تجربی است. زیرا پژوهشگر را وا می دارد که پدیده های مورد بررسی را به دقت مشاهده و به روشنی تعریف کند. درک موضوع پژوهش، تنها تشخیص روش مناسب برای انجام دادن کار نیست. بلکه بررسی روش های مختلف تجربیات آموزشی معلمان ابت برای ایجاد آگاهی و خلق معرفت است. بنابراین اقدام پژوهی انشا، انجام دادن پژوهش های کیفی، نه تنها هرگز پایان راه نیست، بلکه به درستی آغاز راه است. چون، هر پژوهش در عمل، کاوشی است برای درک و ایجاد یک معنی، و ایجاد هر معنی زمینه یا جوّی را فراهم می آورد که مشکلات تازه و جدیدی شناسایی شوند.
تجربیات یک معلم موفق این نوع دانش، برای پژوهشگران حیاتی است و به کمک آن می توانند داور حقیقت باشند، حکم بدهند و به قوانین یا اصول موضوعی، برای اثبات اعتبار چنین دانشی نیاز نداشته باشند.
نمونه طرح درس پژوهی امروزه، پژوهش در عمل، توسط پژوهشگرانی صورت می گیرد که در موقعیت های اجتماعی – آموزشی درگیری هایی دارند و هدفشان بالا رفتن فهم و استدلال در اوضاع و احوال پیرامون است. تحقیق در مورد اقدام پژوهی ذکر این نکته ی ظریف هم خالی از اعتبار نیست که بهترین ح در این گونه پژوهش ها این است که با تشریک مساعی افراد درگیر انجام گیرد تا گروه های پژوهشگر کیفی، قدرت و اعتبار بیشتری به دست آورند.انواع تحقیق سایت پروژه های دانشجویی


روش تحقیق را به صورت هاى مختلفى تقسیم کرده و انواع گوناگونى را براى آن در نظر گرفته اند. مهم ترین تقسیم بندى تحقیق , تقسیم آن به دو نوع بنیادى و کاربـردى است . تحقیق بنیادى به منظور ارائه نظریه هاى جدید علمى و گسترش عـلوم در زمینه هاى مختلف صورت مى پذیرد. این نوع تحقیق با هدف پروراندن نـظـریـه هـاى عـلمى از طریق کشف اصول یا قواعد کلى صورت مى گیرد و به کـاربـرد ایـن یـافـتـه ها در صحنه عمل و واقعیت کمتر توجه مى شود. این نوع تـحـقـیقات معمولا در موقعیت هاى آزمایشگاهى و اغلب بر روى حیوانات انجام مـى شـود.تحقیق دانشجویی رشته حقوق روان شـنـاسـان از جـمـلـه دانشمندانى هستند که به انجام این نوع تحقیقات بیشتر علاقمند هستند.

تـحـقیقات کاربردى سایت روش تحقیق به منظور حل سریع مسائل و مشکلات و اتخاذ تد ر لازم انـجام مى شود. این نوع تحقیق با استفاده ازیافته هاى تحقیقات بنیادى در صدد حل مشکلات گوناگون بر مى آید. به عبارت دیگر, در تحقیق کاربردى , محقق یافته هاى تحقیق بنیادى را در صحنه عمل مى آزماید, بنابراین , تحقیق کاربردى بر خلاف تحقیق بنیادى که جنبه نظرى دارد, بیشتر به سمت پدیده هاى واقعى و مـسـایـل عـملى معطوف است و در شرایط غیر آزمایشگاهى و در رویارویى با واقعیات سیاسى آاجتماعى و… انجام مى شود.


بـرخـى دیگر از صاحب نظران پروژه روش تحقیق, در یک تقسیم بندى کلى , تحقیق را به دوگونه تـحـقـیق تکوینى و تحقیق توسعه اى (تکاملى) تقسیم کرده اند. از این دیدگاه , تحقیق تکوینى به تحقیقى اطلاق مى شود که در صدد یافتن علت تکوین و ایجاد یک پدیده یا موضوع تحقیق است , ولى تحقیق توسعه اى یا تکاملى , تحقیقى است که به دنبال فهم فرآیند و مسیرى است که یک موضوع یا پدیده ازآغاز تولد خود تا کنون طى کرده است . این نوع تحقیق بر آن است تا معلوم کند که , پدیده مورد نـظـر چـه مـسـیـرى را پـشـت سرگذاشته و چرا چنین مسیرى را طى کرده است.


بـرخـى سایت پایان نامه های دانشجویی دیـگر عقیده دارند که همه مطالعات تحقیقى به صورت یکى از اشکال سه گانه تحقیق تاریخى , تحقیق توصیفى و تحقیق تجربى یا مجموعه اى از آن ها خـواهـد بـود. از ایـن دیـدگـاه , تحقیق تاریخى , آنچه را که وجود داشته است تـوصـیـف مـى کند, به عبارت دیگر این نوع تحقیق شامل بررسى , ثبت , تجزیه و تـحـلیل و تفسیر رویدادهاى گذشته است تا به کمک آن , محقق ضمن شناخت گذشته , به شناخت وضع موجود و تا حدودى نیز به پیش بینى وضع آینده نایل شود.تـحـقیق توصیفى نیز از این دیدگاه آنچه را که هست توصیف مى کند. این نوع تحقیق نیز شامل توصیف , ثبت و تجزیه و تحلیل شرایط موجود است . تحقیق دانشجویی رشته معارف در این نوع تحقیق سعى مى شود تا روابط میان عوامل (متغیرهاى) دست کارى نشده کشف شـود. درتـحـقیق تجربى نیز محقق در صدد مشخص روابط موجود بین عوامل و متغیرهاى مختلف است , با این تفاوت که درتحقیق تجربى امکان دست کـارى و کنترل عوامل و متغیرهاى دخیل در موضوع تحقیق یا پدیده مورد نظر وجود دارد. پروژهای دانشجویی دانـشـمـندان و صاحب نظران درس روش تحقیق , انواع زیادى از تحقیق را نام بـرده انـد کـه بررسى همه آن ها ممکن نیست , دریک جمع بندى مى توان به سه نـوع اصلى تحقیق اشاره کرد. به عبارت دیگر, تحقیق در علوم اجتماعى به طور عام و علوم سیاسى به طور خاص به یکى از اشکال زیر مى تواند وجود داشته باشد.


1) تحقیق اکتشافى


2) تحقیق توصیفى


3) تحقیق تبیینى


تحقیق اکتشافى: هـدف اصـلـى در تـحـقـیـق اکـتـشافى , شناخت وضعیتى است که درباره آن آگـاهـى هـاى لازم وجـود ندارد, به عبارت دیگر, در این نوع تحقیق , محقق به دنبال دستیابى به اطلاعاتى است که با کمک آن ها مى تواند موضوع تحقیق را به خـوبـى بـشـنـاسـد.سفارش انجام تحقیق بنابر این , بااین تعریف هر تحقیقى نیازمند انجام یک سرى مـطـالـعـات اکـتـشـافـى اسـت یـعـنـى تحقیق اکتشافى زمینه اى است براى انجام تحقیقات مهم تر و گسترده تر.
بـرخـى از صاحب نظران , تحقیق اکتشافى را تحقیق برآوردى نیز نامیده اند, به نـظـر آن هـا در این نوع تحقیق , هیچ فرضیه اى پیشنهاد نمى شود و مورد آزمون قـرار نمى گیرد بلکه هدف آن تنها به دست دادن برآوردى از یک مساءله خاص است . تحقیق اکتشافى مقاله های دانشجویی را نمى توان تحقیق به معناى حقیقى آن دانست , بلکه در عـوض نوعى مطالعه است که باعث وسعت بخشیدن به دیدگاه ها و شه هاى محقق مى شود. بـنـا بـراین , وظیفه تحقیق اکتشافى نه رسیدگى به فرضیه هاى تحقیق است و نه جمع آورى اطلاعات در مورد مساءله تحقیق , بلکه ایجاد زمینه مناسب بـراى درک بـهـتـر پـدیـده هاى مختلف یا مساءله خاصى است که محقق , فاقد اطـلاعـات کـافى درآن مورد است .گزارش کارآموزی حسابداری تحقیق اکتشافى ممکن است به صورت هاى مـختلفى انجام شود مانند: خواندن متون و نوشته هاى مختلف ,مصاحبه با افراد, م با اساتید و صاحب نظران و…


تحقیق توصیفى: تحقیق دانشجویی رشته معماری تحقیق توصیفى شامل مجموعه روش هایى است که هدف از آن ها توصیف پـدیـده یـا پـدیـده هاى مورد بررسى است . دراین نوع تحقیق , توصیف و معرفى پـدیده مورد نظر از طریق بر شمردن ویژگى ها, ابعاد و حدود آن پدیده صورت مـى پـذیرد. سایت مقالات دانشجویی دراین نوع از تحقیق , محقق ممکن است در صدد شناسایى عوامل و مـتغیرهاى دخیل در یک پدیده یا موضوع خاص برآید ولى به بررسى روابط بین ایـن عـوامـل و تشخیص نوع آن ها نمى پردازد. به عبارت دیگر, هدف در تحقیق تـوصیفى , شناسایى وضع موجود است , نه قضاوت درباره آن یا بررسى نوع رواب ط موجود بین عوامل و متغیرهاى مختلف .
بـنـابـراین , در یک تحقیق توصیفى , محقق ا اما در پى کشف و توضیح روابط, همبستگى ها و نیز آزمودن فرضیه ها و پیش بینى حوادث و رویدادها نیست , بلکه توجه او بیشتر در جهت توصیف و گزارش نویسى از موقعیت ها و وقایع بر اساس اطـلاعاتى است که بیشتر جنبه وصفى دارد, البته باید دانست که صاحب نظران تحقیق رشته حقوق در مـورد مفهوم دقیق تحقیق توصیفى اتفاق نظر ندارند وگاهى به تعریف این نـوع از تـحـقـیـق تـا آن اندازه وسعت مى دهند که شامل همه انواع تحقیق جز تحقیقات تاریخى و تجربى ,مى شود. در اینجا منظور از تحقیق توصیفى عـبـارت اسـت از: تـوصـیـف عـیـنـى , واقـعى و منظم خصوصیات یک پدیده , یک موقعیت و یا یک موضوع .


تحقیق تبیینى: گزارش کارآموزی برق ایـن نوع تحقیق که به آن تحقیق علمى نیز گفته مى شود, در صدد پیدا روابـط عـلـت و معلولى بین متغیرهاى مختلف است .البته ناگفته نماند که در عـلوم سیاسى یا به طور کلى در علوم اجتماعى , بررسى روابط على به گونه اى قـطعى مطرح نیست ـ یعنى در علوم اجتماعى به طور مسامحه از روابط علت و مـعـلـولـى سـخـن بـه مـیـان مـى آیـد ـ زیـرا در مورد پدیده هاى اجتماعى و سـیـاسـى نـمـى تـوان بـه رابطه على دست یافت بلکه این نوع روابط همواره با درصـدى از احـتـمـال بیان مى شود. بانک مقالات دانشجویی این امر از آنجا ناشى مى شودکه پدیده هاى سـیاسى و اجتماعى معمولا تحت تاءثیر عوامل و متغیرهاى زیادى قرار دارند که شـنـاسـایـى همه آن ها از عهده یک محقق علوم اجتماعى خارج است ,به عبارت دیـگـر, گـفته مى شود که (اصل چند متغیرى) بر پدیده هاى اجتماعى حاکم اسـت.انجام پروپوزال تـعـریفى که از تحقیق ارائه شد در واقع تنها برازنده تحقیق تبیینى است , زیرا تنها دراین نوع از تحقیق است که مراحل کلى سه گانه سؤال , فرضیه و آزمون وجود دارد. بنابراین , هدف اصلى یک پژوهشگر علوم سیاسى باید ب توانایى براى انجام یک تحقیق از نوع تبیینى آن باشد .


درس پژوهی
روش پژوهش در عمل یا اقدام پژوهی، در سال های اخیر، مورد توجه بسیاری از متفکران و متخصصان دست اندرکار پژوهش قرار گرفته است و درباره ی آن نظریه پردازی های زیادی صورت گرفته و نیز کتاب های فراوانی نگاشته شده است.
منطق روش پژوهش در عمل، همان منطق چگونگی انجام دادن پژوهش در عمل و اجرا است. نمونه کار اقدام پژوهی این منطق که به د و دانش غیر رسمی عامه ی مردم بستگی دارد، میان پژوهشگران نیز شناخته شده است.
 اقدام پژوهی مدیران کورت لوین در سال 1994 مبادی اصطلاح «پژوهش در عمل» را ابداع کرد و فرایند اجرای آن را بر سه اصل بنیان نهاد:
برنامه ریزی – حقیقت ی – اجرا
نگاه کنید: اطلاعات مربوط را جمع آوری کنید. وضعیت موجود را شرح دهید.
فکر کنید: کشف کنید چه چیز اتفاق می افتد. تفسیر کنید و چرایی و چگونگی آن را مطرح سازید.
عمل کنید: برنامه ریزی کنید – اجرا کنید – ارزشی کنید.
اقدام پژوهی ریاضی دبیرستان بی تردید، هر شیوه ای که برای اجرای پژوهش در عمل به کار گرفته شود به شدت تجربی است. زیرا پژوهشگر را وا می دارد که پدیده های مورد بررسی را به دقت مشاهده و به روشنی تعریف کند. درک موضوع پژوهش، تنها تشخیص روش مناسب برای انجام دادن کار نیست. بلکه بررسی روش های مختلف تجربیات آموزشی معلمان ابت برای ایجاد آگاهی و خلق معرفت است. بنابراین اقدام پژوهی انشا، انجام دادن پژوهش های کیفی، نه تنها هرگز پایان راه نیست، بلکه به درستی آغاز راه است. چون، هر پژوهش در عمل، کاوشی است برای درک و ایجاد یک معنی، و ایجاد هر معنی زمینه یا جوّی را فراهم می آورد که مشکلات تازه و جدیدی شناسایی شوند.
تجربیات یک معلم موفق این نوع دانش، برای پژوهشگران حیاتی است و به کمک آن می توانند داور حقیقت باشند، حکم بدهند و به قوانین یا اصول موضوعی، برای اثبات اعتبار چنین دانشی نیاز نداشته باشند.
نمونه طرح درس پژوهی امروزه، پژوهش در عمل، توسط پژوهشگرانی صورت می گیرد که در موقعیت های اجتماعی – آموزشی درگیری هایی دارند و هدفشان بالا رفتن فهم و استدلال در اوضاع و احوال پیرامون است. تحقیق در مورد اقدام پژوهی ذکر این نکته ی ظریف هم خالی از اعتبار نیست که بهترین ح در این گونه پژوهش ها این است که با تشریک مساعی افراد درگیر انجام گیرد تا گروه های پژوهشگر کیفی، قدرت و اعتبار بیشتری به دست آورند.


انواع تحقیق سایت پروژه های دانشجویی


روش تحقیق را به صورت هاى مختلفى تقسیم کرده و انواع گوناگونى را براى آن در نظر گرفته اند. مهم ترین تقسیم بندى تحقیق , تقسیم آن به دو نوع بنیادى و کاربـردى است . تحقیق بنیادى به منظور ارائه نظریه هاى جدید علمى و گسترش عـلوم در زمینه هاى مختلف صورت مى پذیرد. این نوع تحقیق با هدف پروراندن نـظـریـه هـاى عـلمى از طریق کشف اصول یا قواعد کلى صورت مى گیرد و به کـاربـرد ایـن یـافـتـه ها در صحنه عمل و واقعیت کمتر توجه مى شود. این نوع تـحـقـیقات معمولا در موقعیت هاى آزمایشگاهى و اغلب بر روى حیوانات انجام مـى شـود.تحقیق دانشجویی رشته حقوق روان شـنـاسـان از جـمـلـه دانشمندانى هستند که به انجام این نوع تحقیقات بیشتر علاقمند هستند.

تـحـقیقات کاربردى سایت روش تحقیق به منظور حل سریع مسائل و مشکلات و اتخاذ تد ر لازم انـجام مى شود. این نوع تحقیق با استفاده ازیافته هاى تحقیقات بنیادى در صدد حل مشکلات گوناگون بر مى آید. به عبارت دیگر, در تحقیق کاربردى , محقق یافته هاى تحقیق بنیادى را در صحنه عمل مى آزماید, بنابراین , تحقیق کاربردى بر خلاف تحقیق بنیادى که جنبه نظرى دارد, بیشتر به سمت پدیده هاى واقعى و مـسـایـل عـملى معطوف است و در شرایط غیر آزمایشگاهى و در رویارویى با واقعیات سیاسى آاجتماعى و… انجام مى شود.


بـرخـى دیگر از صاحب نظران پروژه روش تحقیق, در یک تقسیم بندى کلى , تحقیق را به دوگونه تـحـقـیق تکوینى و تحقیق توسعه اى (تکاملى) تقسیم کرده اند. از این دیدگاه , تحقیق تکوینى به تحقیقى اطلاق مى شود که در صدد یافتن علت تکوین و ایجاد یک پدیده یا موضوع تحقیق است , ولى تحقیق توسعه اى یا تکاملى , تحقیقى است که به دنبال فهم فرآیند و مسیرى است که یک موضوع یا پدیده ازآغاز تولد خود تا کنون طى کرده است . این نوع تحقیق بر آن است تا معلوم کند که , پدیده مورد نـظـر چـه مـسـیـرى را پـشـت سرگذاشته و چرا چنین مسیرى را طى کرده است.


بـرخـى سایت پایان نامه های دانشجویی دیـگر عقیده دارند که همه مطالعات تحقیقى به صورت یکى از اشکال سه گانه تحقیق تاریخى , تحقیق توصیفى و تحقیق تجربى یا مجموعه اى از آن ها خـواهـد بـود. از ایـن دیـدگـاه , تحقیق تاریخى , آنچه را که وجود داشته است تـوصـیـف مـى کند, به عبارت دیگر این نوع تحقیق شامل بررسى , ثبت , تجزیه و تـحـلیل و تفسیر رویدادهاى گذشته است تا به کمک آن , محقق ضمن شناخت گذشته , به شناخت وضع موجود و تا حدودى نیز به پیش بینى وضع آینده نایل شود.تـحـقیق توصیفى نیز از این دیدگاه آنچه را که هست توصیف مى کند. این نوع تحقیق نیز شامل توصیف , ثبت و تجزیه و تحلیل شرایط موجود است . تحقیق دانشجویی رشته معارف در این نوع تحقیق سعى مى شود تا روابط میان عوامل (متغیرهاى) دست کارى نشده کشف شـود. درتـحـقیق تجربى نیز محقق در صدد مشخص روابط موجود بین عوامل و متغیرهاى مختلف است , با این تفاوت که درتحقیق تجربى امکان دست کـارى و کنترل عوامل و متغیرهاى دخیل در موضوع تحقیق یا پدیده مورد نظر وجود دارد. پروژهای دانشجویی دانـشـمـندان و صاحب نظران درس روش تحقیق , انواع زیادى از تحقیق را نام بـرده انـد کـه بررسى همه آن ها ممکن نیست , دریک جمع بندى مى توان به سه نـوع اصلى تحقیق اشاره کرد. به عبارت دیگر, تحقیق در علوم اجتماعى به طور عام و علوم سیاسى به طور خاص به یکى از اشکال زیر مى تواند وجود داشته باشد.


1) تحقیق اکتشافى


2) تحقیق توصیفى


3) تحقیق تبیینى


تحقیق اکتشافى: هـدف اصـلـى در تـحـقـیـق اکـتـشافى , شناخت وضعیتى است که درباره آن آگـاهـى هـاى لازم وجـود ندارد, به عبارت دیگر, در این نوع تحقیق , محقق به دنبال دستیابى به اطلاعاتى است که با کمک آن ها مى تواند موضوع تحقیق را به خـوبـى بـشـنـاسـد.سفارش انجام تحقیق بنابر این , بااین تعریف هر تحقیقى نیازمند انجام یک سرى مـطـالـعـات اکـتـشـافـى اسـت یـعـنـى تحقیق اکتشافى زمینه اى است براى انجام تحقیقات مهم تر و گسترده تر.
بـرخـى از صاحب نظران , تحقیق اکتشافى را تحقیق برآوردى نیز نامیده اند, به نـظـر آن هـا در این نوع تحقیق , هیچ فرضیه اى پیشنهاد نمى شود و مورد آزمون قـرار نمى گیرد بلکه هدف آن تنها به دست دادن برآوردى از یک مساءله خاص است . تحقیق اکتشافى مقاله های دانشجویی را نمى توان تحقیق به معناى حقیقى آن دانست , بلکه در عـوض نوعى مطالعه است که باعث وسعت بخشیدن به دیدگاه ها و شه هاى محقق مى شود. بـنـا بـراین , وظیفه تحقیق اکتشافى نه رسیدگى به فرضیه هاى تحقیق است و نه جمع آورى اطلاعات در مورد مساءله تحقیق , بلکه ایجاد زمینه مناسب بـراى درک بـهـتـر پـدیـده هاى مختلف یا مساءله خاصى است که محقق , فاقد اطـلاعـات کـافى درآن مورد است .گزارش کارآموزی حسابداری تحقیق اکتشافى ممکن است به صورت هاى مـختلفى انجام شود مانند: خواندن متون و نوشته هاى مختلف ,مصاحبه با افراد, م با اساتید و صاحب نظران و…


تحقیق توصیفى: تحقیق دانشجویی رشته معماری تحقیق توصیفى شامل مجموعه روش هایى است که هدف از آن ها توصیف پـدیـده یـا پـدیـده هاى مورد بررسى است . دراین نوع تحقیق , توصیف و معرفى پـدیده مورد نظر از طریق بر شمردن ویژگى ها, ابعاد و حدود آن پدیده صورت مـى پـذیرد. سایت مقالات دانشجویی دراین نوع از تحقیق , محقق ممکن است در صدد شناسایى عوامل و مـتغیرهاى دخیل در یک پدیده یا موضوع خاص برآید ولى به بررسى روابط بین ایـن عـوامـل و تشخیص نوع آن ها نمى پردازد. به عبارت دیگر, هدف در تحقیق تـوصیفى , شناسایى وضع موجود است , نه قضاوت درباره آن یا بررسى نوع رواب ط موجود بین عوامل و متغیرهاى مختلف .
بـنـابـراین , در یک تحقیق توصیفى , محقق ا اما در پى کشف و توضیح روابط, همبستگى ها و نیز آزمودن فرضیه ها و پیش بینى حوادث و رویدادها نیست , بلکه توجه او بیشتر در جهت توصیف و گزارش نویسى از موقعیت ها و وقایع بر اساس اطـلاعاتى است که بیشتر جنبه وصفى دارد, البته باید دانست که صاحب نظران تحقیق رشته حقوق در مـورد مفهوم دقیق تحقیق توصیفى اتفاق نظر ندارند وگاهى به تعریف این نـوع از تـحـقـیـق تـا آن اندازه وسعت مى دهند که شامل همه انواع تحقیق جز تحقیقات تاریخى و تجربى ,مى شود. در اینجا منظور از تحقیق توصیفى عـبـارت اسـت از: تـوصـیـف عـیـنـى , واقـعى و منظم خصوصیات یک پدیده , یک موقعیت و یا یک موضوع .


تحقیق تبیینى: گزارش کارآموزی برق ایـن نوع تحقیق که به آن تحقیق علمى نیز گفته مى شود, در صدد پیدا روابـط عـلـت و معلولى بین متغیرهاى مختلف است .البته ناگفته نماند که در عـلوم سیاسى یا به طور کلى در علوم اجتماعى , بررسى روابط على به گونه اى قـطعى مطرح نیست ـ یعنى در علوم اجتماعى به طور مسامحه از روابط علت و مـعـلـولـى سـخـن بـه مـیـان مـى آیـد ـ زیـرا در مورد پدیده هاى اجتماعى و سـیـاسـى نـمـى تـوان بـه رابطه على دست یافت بلکه این نوع روابط همواره با درصـدى از احـتـمـال بیان مى شود. بانک مقالات دانشجویی این امر از آنجا ناشى مى شودکه پدیده هاى سـیاسى و اجتماعى معمولا تحت تاءثیر عوامل و متغیرهاى زیادى قرار دارند که شـنـاسـایـى همه آن ها از عهده یک محقق علوم اجتماعى خارج است ,به عبارت دیـگـر, گـفته مى شود که (اصل چند متغیرى) بر پدیده هاى اجتماعى حاکم اسـت.انجام پروپوزال تـعـریفى که از تحقیق ارائه شد در واقع تنها برازنده تحقیق تبیینى است , زیرا تنها دراین نوع از تحقیق است که مراحل کلى سه گانه سؤال , فرضیه و آزمون وجود دارد. بنابراین , هدف اصلى یک پژوهشگر علوم سیاسى باید ب توانایى براى انجام یک تحقیق از نوع تبیینى آن باشد .


درس پژوهی
روش پژوهش در عمل یا اقدام پژوهی، در سال های اخیر، مورد توجه بسیاری از متفکران و متخصصان دست اندرکار پژوهش قرار گرفته است و درباره ی آن نظریه پردازی های زیادی صورت گرفته و نیز کتاب های فراوانی نگاشته شده است.
منطق روش پژوهش در عمل، همان منطق چگونگی انجام دادن پژوهش در عمل و اجرا است. نمونه کار اقدام پژوهی این منطق که به د و دانش غیر رسمی عامه ی مردم بستگی دارد، میان پژوهشگران نیز شناخته شده است.
 اقدام پژوهی مدیران کورت لوین در سال 1994 مبادی اصطلاح «پژوهش در عمل» را ابداع کرد و فرایند اجرای آن را بر سه اصل بنیان نهاد:
برنامه ریزی – حقیقت ی – اجرا
نگاه کنید: اطلاعات مربوط را جمع آوری کنید. وضعیت موجود را شرح دهید.
فکر کنید: کشف کنید چه چیز اتفاق می افتد. تفسیر کنید و چرایی و چگونگی آن را مطرح سازید.
عمل کنید: برنامه ریزی کنید – اجرا کنید – ارزشی کنید.
اقدام پژوهی ریاضی دبیرستان بی تردید، هر شیوه ای که برای اجرای پژوهش در عمل به کار گرفته شود به شدت تجربی است. زیرا پژوهشگر را وا می دارد که پدیده های مورد بررسی را به دقت مشاهده و به روشنی تعریف کند. درک موضوع پژوهش، تنها تشخیص روش مناسب برای انجام دادن کار نیست. بلکه بررسی روش های مختلف تجربیات آموزشی معلمان ابت برای ایجاد آگاهی و خلق معرفت است. بنابراین اقدام پژوهی انشا، انجام دادن پژوهش های کیفی، نه تنها هرگز پایان راه نیست، بلکه به درستی آغاز راه است. چون، هر پژوهش در عمل، کاوشی است برای درک و ایجاد یک معنی، و ایجاد هر معنی زمینه یا جوّی را فراهم می آورد که مشکلات تازه و جدیدی شناسایی شوند.
تجربیات یک معلم موفق این نوع دانش، برای پژوهشگران حیاتی است و به کمک آن می توانند داور حقیقت باشند، حکم بدهند و به قوانین یا اصول موضوعی، برای اثبات اعتبار چنین دانشی نیاز نداشته باشند.
نمونه طرح درس پژوهی امروزه، پژوهش در عمل، توسط پژوهشگرانی صورت می گیرد که در موقعیت های اجتماعی – آموزشی درگیری هایی دارند و هدفشان بالا رفتن فهم و استدلال در اوضاع و احوال پیرامون است. تحقیق در مورد اقدام پژوهی ذکر این نکته ی ظریف هم خالی از اعتبار نیست که بهترین ح در این گونه پژوهش ها این است که با تشریک مساعی افراد درگیر انجام گیرد تا گروه های پژوهشگر کیفی، قدرت و اعتبار بیشتری به دست آورند.

انواع تحقیق سایت پروژه های دانشجویی


روش تحقیق را به صورت هاى مختلفى تقسیم کرده و انواع گوناگونى را براى آن در نظر گرفته اند. مهم ترین تقسیم بندى تحقیق , تقسیم آن به دو نوع بنیادى و کاربـردى است . تحقیق بنیادى به منظور ارائه نظریه هاى جدید علمى و گسترش عـلوم در زمینه هاى مختلف صورت مى پذیرد. این نوع تحقیق با هدف پروراندن نـظـریـه هـاى عـلمى از طریق کشف اصول یا قواعد کلى صورت مى گیرد و به کـاربـرد ایـن یـافـتـه ها در صحنه عمل و واقعیت کمتر توجه مى شود. این نوع تـحـقـیقات معمولا در موقعیت هاى آزمایشگاهى و اغلب بر روى حیوانات انجام مـى شـود.تحقیق دانشجویی رشته حقوق روان شـنـاسـان از جـمـلـه دانشمندانى هستند که به انجام این نوع تحقیقات بیشتر علاقمند هستند.

تـحـقیقات کاربردى سایت روش تحقیق به منظور حل سریع مسائل و مشکلات و اتخاذ تد ر لازم انـجام مى شود. این نوع تحقیق با استفاده ازیافته هاى تحقیقات بنیادى در صدد حل مشکلات گوناگون بر مى آید. به عبارت دیگر, در تحقیق کاربردى , محقق یافته هاى تحقیق بنیادى را در صحنه عمل مى آزماید, بنابراین , تحقیق کاربردى بر خلاف تحقیق بنیادى که جنبه نظرى دارد, بیشتر به سمت پدیده هاى واقعى و مـسـایـل عـملى معطوف است و در شرایط غیر آزمایشگاهى و در رویارویى با واقعیات سیاسى آاجتماعى و… انجام مى شود.


بـرخـى دیگر از صاحب نظران پروژه روش تحقیق, در یک تقسیم بندى کلى , تحقیق را به دوگونه تـحـقـیق تکوینى و تحقیق توسعه اى (تکاملى) تقسیم کرده اند. از این دیدگاه , تحقیق تکوینى به تحقیقى اطلاق مى شود که در صدد یافتن علت تکوین و ایجاد یک پدیده یا موضوع تحقیق است , ولى تحقیق توسعه اى یا تکاملى , تحقیقى است که به دنبال فهم فرآیند و مسیرى است که یک موضوع یا پدیده ازآغاز تولد خود تا کنون طى کرده است . این نوع تحقیق بر آن است تا معلوم کند که , پدیده مورد نـظـر چـه مـسـیـرى را پـشـت سرگذاشته و چرا چنین مسیرى را طى کرده است.


بـرخـى سایت پایان نامه های دانشجویی دیـگر عقیده دارند که همه مطالعات تحقیقى به صورت یکى از اشکال سه گانه تحقیق تاریخى , تحقیق توصیفى و تحقیق تجربى یا مجموعه اى از آن ها خـواهـد بـود. از ایـن دیـدگـاه , تحقیق تاریخى , آنچه را که وجود داشته است تـوصـیـف مـى کند, به عبارت دیگر این نوع تحقیق شامل بررسى , ثبت , تجزیه و تـحـلیل و تفسیر رویدادهاى گذشته است تا به کمک آن , محقق ضمن شناخت گذشته , به شناخت وضع موجود و تا حدودى نیز به پیش بینى وضع آینده نایل شود.تـحـقیق توصیفى نیز از این دیدگاه آنچه را که هست توصیف مى کند. این نوع تحقیق نیز شامل توصیف , ثبت و تجزیه و تحلیل شرایط موجود است . تحقیق دانشجویی رشته معارف در این نوع تحقیق سعى مى شود تا روابط میان عوامل (متغیرهاى) دست کارى نشده کشف شـود. درتـحـقیق تجربى نیز محقق در صدد مشخص روابط موجود بین عوامل و متغیرهاى مختلف است , با این تفاوت که درتحقیق تجربى امکان دست کـارى و کنترل عوامل و متغیرهاى دخیل در موضوع تحقیق یا پدیده مورد نظر وجود دارد. پروژهای دانشجویی دانـشـمـندان و صاحب نظران درس روش تحقیق , انواع زیادى از تحقیق را نام بـرده انـد کـه بررسى همه آن ها ممکن نیست , دریک جمع بندى مى توان به سه نـوع اصلى تحقیق اشاره کرد. به عبارت دیگر, تحقیق در علوم اجتماعى به طور عام و علوم سیاسى به طور خاص به یکى از اشکال زیر مى تواند وجود داشته باشد.


1) تحقیق اکتشافى


2) تحقیق توصیفى


3) تحقیق تبیینى


تحقیق اکتشافى: هـدف اصـلـى در تـحـقـیـق اکـتـشافى , شناخت وضعیتى است که درباره آن آگـاهـى هـاى لازم وجـود ندارد, به عبارت دیگر, در این نوع تحقیق , محقق به دنبال دستیابى به اطلاعاتى است که با کمک آن ها مى تواند موضوع تحقیق را به خـوبـى بـشـنـاسـد.سفارش انجام تحقیق بنابر این , بااین تعریف هر تحقیقى نیازمند انجام یک سرى مـطـالـعـات اکـتـشـافـى اسـت یـعـنـى تحقیق اکتشافى زمینه اى است براى انجام تحقیقات مهم تر و گسترده تر.
بـرخـى از صاحب نظران , تحقیق اکتشافى را تحقیق برآوردى نیز نامیده اند, به نـظـر آن هـا در این نوع تحقیق , هیچ فرضیه اى پیشنهاد نمى شود و مورد آزمون قـرار نمى گیرد بلکه هدف آن تنها به دست دادن برآوردى از یک مساءله خاص است . تحقیق اکتشافى مقاله های دانشجویی را نمى توان تحقیق به معناى حقیقى آن دانست , بلکه در عـوض نوعى مطالعه است که باعث وسعت بخشیدن به دیدگاه ها و شه هاى محقق مى شود. بـنـا بـراین , وظیفه تحقیق اکتشافى نه رسیدگى به فرضیه هاى تحقیق است و نه جمع آورى اطلاعات در مورد مساءله تحقیق , بلکه ایجاد زمینه مناسب بـراى درک بـهـتـر پـدیـده هاى مختلف یا مساءله خاصى است که محقق , فاقد اطـلاعـات کـافى درآن مورد است .گزارش کارآموزی حسابداری تحقیق اکتشافى ممکن است به صورت هاى مـختلفى انجام شود مانند: خواندن متون و نوشته هاى مختلف ,مصاحبه با افراد, م با اساتید و صاحب نظران و…


تحقیق توصیفى: تحقیق دانشجویی رشته معماری تحقیق توصیفى شامل مجموعه روش هایى است که هدف از آن ها توصیف پـدیـده یـا پـدیـده هاى مورد بررسى است . دراین نوع تحقیق , توصیف و معرفى پـدیده مورد نظر از طریق بر شمردن ویژگى ها, ابعاد و حدود آن پدیده صورت مـى پـذیرد. سایت مقالات دانشجویی دراین نوع از تحقیق , محقق ممکن است در صدد شناسایى عوامل و مـتغیرهاى دخیل در یک پدیده یا موضوع خاص برآید ولى به بررسى روابط بین ایـن عـوامـل و تشخیص نوع آن ها نمى پردازد. به عبارت دیگر, هدف در تحقیق تـوصیفى , شناسایى وضع موجود است , نه قضاوت درباره آن یا بررسى نوع رواب ط موجود بین عوامل و متغیرهاى مختلف .
بـنـابـراین , در یک تحقیق توصیفى , محقق ا اما در پى کشف و توضیح روابط, همبستگى ها و نیز آزمودن فرضیه ها و پیش بینى حوادث و رویدادها نیست , بلکه توجه او بیشتر در جهت توصیف و گزارش نویسى از موقعیت ها و وقایع بر اساس اطـلاعاتى است که بیشتر جنبه وصفى دارد, البته باید دانست که صاحب نظران تحقیق رشته حقوق در مـورد مفهوم دقیق تحقیق توصیفى اتفاق نظر ندارند وگاهى به تعریف این نـوع از تـحـقـیـق تـا آن اندازه وسعت مى دهند که شامل همه انواع تحقیق جز تحقیقات تاریخى و تجربى ,مى شود. در اینجا منظور از تحقیق توصیفى عـبـارت اسـت از: تـوصـیـف عـیـنـى , واقـعى و منظم خصوصیات یک پدیده , یک موقعیت و یا یک موضوع .


تحقیق تبیینى: گزارش کارآموزی برق ایـن نوع تحقیق که به آن تحقیق علمى نیز گفته مى شود, در صدد پیدا روابـط عـلـت و معلولى بین متغیرهاى مختلف است .البته ناگفته نماند که در عـلوم سیاسى یا به طور کلى در علوم اجتماعى , بررسى روابط على به گونه اى قـطعى مطرح نیست ـ یعنى در علوم اجتماعى به طور مسامحه از روابط علت و مـعـلـولـى سـخـن بـه مـیـان مـى آیـد ـ زیـرا در مورد پدیده هاى اجتماعى و سـیـاسـى نـمـى تـوان بـه رابطه على دست یافت بلکه این نوع روابط همواره با درصـدى از احـتـمـال بیان مى شود. بانک مقالات دانشجویی این امر از آنجا ناشى مى شودکه پدیده هاى سـیاسى و اجتماعى معمولا تحت تاءثیر عوامل و متغیرهاى زیادى قرار دارند که شـنـاسـایـى همه آن ها از عهده یک محقق علوم اجتماعى خارج است ,به عبارت دیـگـر, گـفته مى شود که (اصل چند متغیرى) بر پدیده هاى اجتماعى حاکم اسـت.انجام پروپوزال تـعـریفى که از تحقیق ارائه شد در واقع تنها برازنده تحقیق تبیینى است , زیرا تنها دراین نوع از تحقیق است که مراحل کلى سه گانه سؤال , فرضیه و آزمون وجود دارد. بنابراین , هدف اصلى یک پژوهشگر علوم سیاسى باید ب توانایى براى انجام یک تحقیق از نوع تبیینى آن باشد .


درس پژوهی
روش پژوهش در عمل یا اقدام پژوهی، در سال های اخیر، مورد توجه بسیاری از متفکران و متخصصان دست اندرکار پژوهش قرار گرفته است و درباره ی آن نظریه پردازی های زیادی صورت گرفته و نیز کتاب های فراوانی نگاشته شده است.
منطق روش پژوهش در عمل، همان منطق چگونگی انجام دادن پژوهش در عمل و اجرا است. نمونه کار اقدام پژوهی این منطق که به د و دانش غیر رسمی عامه ی مردم بستگی دارد، میان پژوهشگران نیز شناخته شده است.
 اقدام پژوهی مدیران کورت لوین در سال 1994 مبادی اصطلاح «پژوهش در عمل» را ابداع کرد و فرایند اجرای آن را بر سه اصل بنیان نهاد:
برنامه ریزی – حقیقت ی – اجرا
نگاه کنید: اطلاعات مربوط را جمع آوری کنید. وضعیت موجود را شرح دهید.
فکر کنید: کشف کنید چه چیز اتفاق می افتد. تفسیر کنید و چرایی و چگونگی آن را مطرح سازید.
عمل کنید: برنامه ریزی کنید – اجرا کنید – ارزشی کنید.
اقدام پژوهی ریاضی دبیرستان بی تردید، هر شیوه ای که برای اجرای پژوهش در عمل به کار گرفته شود به شدت تجربی است. زیرا پژوهشگر را وا می دارد که پدیده های مورد بررسی را به دقت مشاهده و به روشنی تعریف کند. درک موضوع پژوهش، تنها تشخیص روش مناسب برای انجام دادن کار نیست. بلکه بررسی روش های مختلف تجربیات آموزشی معلمان ابت برای ایجاد آگاهی و خلق معرفت است. بنابراین اقدام پژوهی انشا، انجام دادن پژوهش های کیفی، نه تنها هرگز پایان راه نیست، بلکه به درستی آغاز راه است. چون، هر پژوهش در عمل، کاوشی است برای درک و ایجاد یک معنی، و ایجاد هر معنی زمینه یا جوّی را فراهم می آورد که مشکلات تازه و جدیدی شناسایی شوند.
تجربیات یک معلم موفق این نوع دانش، برای پژوهشگران حیاتی است و به کمک آن می توانند داور حقیقت باشند، حکم بدهند و به قوانین یا اصول موضوعی، برای اثبات اعتبار چنین دانشی نیاز نداشته باشند.
نمونه طرح درس پژوهی امروزه، پژوهش در عمل، توسط پژوهشگرانی صورت می گیرد که در موقعیت های اجتماعی – آموزشی درگیری هایی دارند و هدفشان بالا رفتن فهم و استدلال در اوضاع و احوال پیرامون است. تحقیق در مورد اقدام پژوهی ذکر این نکته ی ظریف هم خالی از اعتبار نیست که بهترین ح در این گونه پژوهش ها این است که با تشریک مساعی افراد درگیر انجام گیرد تا گروه های پژوهشگر کیفی، قدرت و اعتبار بیشتری به دست آورند.

پروژه دانشجویی پروپوزال


انواع تحقیق سایت پروژه های دانشجویی


روش تحقیق را به صورت هاى مختلفى تقسیم کرده و انواع گوناگونى را براى آن در نظر گرفته اند. مهم ترین تقسیم بندى تحقیق , تقسیم آن به دو نوع بنیادى و کاربـردى است . تحقیق بنیادى به منظور ارائه نظریه هاى جدید علمى و گسترش عـلوم در زمینه هاى مختلف صورت مى پذیرد. این نوع تحقیق با هدف پروراندن نـظـریـه هـاى عـلمى از طریق کشف اصول یا قواعد کلى صورت مى گیرد و به کـاربـرد ایـن یـافـتـه ها در صحنه عمل و واقعیت کمتر توجه مى شود. این نوع تـحـقـیقات معمولا در موقعیت هاى آزمایشگاهى و اغلب بر روى حیوانات انجام مـى شـود.تحقیق دانشجویی رشته حقوق روان شـنـاسـان از جـمـلـه دانشمندانى هستند که به انجام این نوع تحقیقات بیشتر علاقمند هستند.

تـحـقیقات کاربردى سایت روش تحقیق به منظور حل سریع مسائل و مشکلات و اتخاذ تد ر لازم انـجام مى شود. این نوع تحقیق با استفاده ازیافته هاى تحقیقات بنیادى در صدد حل مشکلات گوناگون بر مى آید. به عبارت دیگر, در تحقیق کاربردى , محقق یافته هاى تحقیق بنیادى را در صحنه عمل مى آزماید, بنابراین , تحقیق کاربردى بر خلاف تحقیق بنیادى که جنبه نظرى دارد, بیشتر به سمت پدیده هاى واقعى و مـسـایـل عـملى معطوف است و در شرایط غیر آزمایشگاهى و در رویارویى با واقعیات سیاسى آاجتماعى و… انجام مى شود.


بـرخـى دیگر از صاحب نظران پروژه روش تحقیق, در یک تقسیم بندى کلى , تحقیق را به دوگونه تـحـقـیق تکوینى و تحقیق توسعه اى (تکاملى) تقسیم کرده اند. از این دیدگاه , تحقیق تکوینى به تحقیقى اطلاق مى شود که در صدد یافتن علت تکوین و ایجاد یک پدیده یا موضوع تحقیق است , ولى تحقیق توسعه اى یا تکاملى , تحقیقى است که به دنبال فهم فرآیند و مسیرى است که یک موضوع یا پدیده ازآغاز تولد خود تا کنون طى کرده است . این نوع تحقیق بر آن است تا معلوم کند که , پدیده مورد نـظـر چـه مـسـیـرى را پـشـت سرگذاشته و چرا چنین مسیرى را طى کرده است.


بـرخـى سایت پایان نامه های دانشجویی دیـگر عقیده دارند که همه مطالعات تحقیقى به صورت یکى از اشکال سه گانه تحقیق تاریخى , تحقیق توصیفى و تحقیق تجربى یا مجموعه اى از آن ها خـواهـد بـود. از ایـن دیـدگـاه , تحقیق تاریخى , آنچه را که وجود داشته است تـوصـیـف مـى کند, به عبارت دیگر این نوع تحقیق شامل بررسى , ثبت , تجزیه و تـحـلیل و تفسیر رویدادهاى گذشته است تا به کمک آن , محقق ضمن شناخت گذشته , به شناخت وضع موجود و تا حدودى نیز به پیش بینى وضع آینده نایل شود.تـحـقیق توصیفى نیز از این دیدگاه آنچه را که هست توصیف مى کند. این نوع تحقیق نیز شامل توصیف , ثبت و تجزیه و تحلیل شرایط موجود است . تحقیق دانشجویی رشته معارف در این نوع تحقیق سعى مى شود تا روابط میان عوامل (متغیرهاى) دست کارى نشده کشف شـود. درتـحـقیق تجربى نیز محقق در صدد مشخص روابط موجود بین عوامل و متغیرهاى مختلف است , با این تفاوت که درتحقیق تجربى امکان دست کـارى و کنترل عوامل و متغیرهاى دخیل در موضوع تحقیق یا پدیده مورد نظر وجود دارد. پروژهای دانشجویی دانـشـمـندان و صاحب نظران درس روش تحقیق , انواع زیادى از تحقیق را نام بـرده انـد کـه بررسى همه آن ها ممکن نیست , دریک جمع بندى مى توان به سه نـوع اصلى تحقیق اشاره کرد. به عبارت دیگر, تحقیق در علوم اجتماعى به طور عام و علوم سیاسى به طور خاص به یکى از اشکال زیر مى تواند وجود داشته باشد.


1) تحقیق اکتشافى


2) تحقیق توصیفى


3) تحقیق تبیینى


تحقیق اکتشافى: هـدف اصـلـى در تـحـقـیـق اکـتـشافى , شناخت وضعیتى است که درباره آن آگـاهـى هـاى لازم وجـود ندارد, به عبارت دیگر, در این نوع تحقیق , محقق به دنبال دستیابى به اطلاعاتى است که با کمک آن ها مى تواند موضوع تحقیق را به خـوبـى بـشـنـاسـد.سفارش انجام تحقیق بنابر این , بااین تعریف هر تحقیقى نیازمند انجام یک سرى مـطـالـعـات اکـتـشـافـى اسـت یـعـنـى تحقیق اکتشافى زمینه اى است براى انجام تحقیقات مهم تر و گسترده تر.
بـرخـى از صاحب نظران , تحقیق اکتشافى را تحقیق برآوردى نیز نامیده اند, به نـظـر آن هـا در این نوع تحقیق , هیچ فرضیه اى پیشنهاد نمى شود و مورد آزمون قـرار نمى گیرد بلکه هدف آن تنها به دست دادن برآوردى از یک مساءله خاص است . تحقیق اکتشافى مقاله های دانشجویی را نمى توان تحقیق به معناى حقیقى آن دانست , بلکه در عـوض نوعى مطالعه است که باعث وسعت بخشیدن به دیدگاه ها و شه هاى محقق مى شود. بـنـا بـراین , وظیفه تحقیق اکتشافى نه رسیدگى به فرضیه هاى تحقیق است و نه جمع آورى اطلاعات در مورد مساءله تحقیق , بلکه ایجاد زمینه مناسب بـراى درک بـهـتـر پـدیـده هاى مختلف یا مساءله خاصى است که محقق , فاقد اطـلاعـات کـافى درآن مورد است .گزارش کارآموزی حسابداری تحقیق اکتشافى ممکن است به صورت هاى مـختلفى انجام شود مانند: خواندن متون و نوشته هاى مختلف ,مصاحبه با افراد, م با اساتید و صاحب نظران و…


تحقیق توصیفى: تحقیق دانشجویی رشته معماری تحقیق توصیفى شامل مجموعه روش هایى است که هدف از آن ها توصیف پـدیـده یـا پـدیـده هاى مورد بررسى است . دراین نوع تحقیق , توصیف و معرفى پـدیده مورد نظر از طریق بر شمردن ویژگى ها, ابعاد و حدود آن پدیده صورت مـى پـذیرد. سایت مقالات دانشجویی دراین نوع از تحقیق , محقق ممکن است در صدد شناسایى عوامل و مـتغیرهاى دخیل در یک پدیده یا موضوع خاص برآید ولى به بررسى روابط بین ایـن عـوامـل و تشخیص نوع آن ها نمى پردازد. به عبارت دیگر, هدف در تحقیق تـوصیفى , شناسایى وضع موجود است , نه قضاوت درباره آن یا بررسى نوع رواب ط موجود بین عوامل و متغیرهاى مختلف .
بـنـابـراین , در یک تحقیق توصیفى , محقق ا اما در پى کشف و توضیح روابط, همبستگى ها و نیز آزمودن فرضیه ها و پیش بینى حوادث و رویدادها نیست , بلکه توجه او بیشتر در جهت توصیف و گزارش نویسى از موقعیت ها و وقایع بر اساس اطـلاعاتى است که بیشتر جنبه وصفى دارد, البته باید دانست که صاحب نظران تحقیق رشته حقوق در مـورد مفهوم دقیق تحقیق توصیفى اتفاق نظر ندارند وگاهى به تعریف این نـوع از تـحـقـیـق تـا آن اندازه وسعت مى دهند که شامل همه انواع تحقیق جز تحقیقات تاریخى و تجربى ,مى شود. در اینجا منظور از تحقیق توصیفى عـبـارت اسـت از: تـوصـیـف عـیـنـى , واقـعى و منظم خصوصیات یک پدیده , یک موقعیت و یا یک موضوع .


تحقیق تبیینى: گزارش کارآموزی برق ایـن نوع تحقیق که به آن تحقیق علمى نیز گفته مى شود, در صدد پیدا روابـط عـلـت و معلولى بین متغیرهاى مختلف است .البته ناگفته نماند که در عـلوم سیاسى یا به طور کلى در علوم اجتماعى , بررسى روابط على به گونه اى قـطعى مطرح نیست ـ یعنى در علوم اجتماعى به طور مسامحه از روابط علت و مـعـلـولـى سـخـن بـه مـیـان مـى آیـد ـ زیـرا در مورد پدیده هاى اجتماعى و سـیـاسـى نـمـى تـوان بـه رابطه على دست یافت بلکه این نوع روابط همواره با درصـدى از احـتـمـال بیان مى شود. بانک مقالات دانشجویی این امر از آنجا ناشى مى شودکه پدیده هاى سـیاسى و اجتماعى معمولا تحت تاءثیر عوامل و متغیرهاى زیادى قرار دارند که شـنـاسـایـى همه آن ها از عهده یک محقق علوم اجتماعى خارج است ,به عبارت دیـگـر, گـفته مى شود که (اصل چند متغیرى) بر پدیده هاى اجتماعى حاکم اسـت.انجام پروپوزال تـعـریفى که از تحقیق ارائه شد در واقع تنها برازنده تحقیق تبیینى است , زیرا تنها دراین نوع از تحقیق است که مراحل کلى سه گانه سؤال , فرضیه و آزمون وجود دارد. بنابراین , هدف اصلى یک پژوهشگر علوم سیاسى باید ب توانایى براى انجام یک تحقیق از نوع تبیینى آن باشد .


درس پژوهی
روش پژوهش در عمل یا اقدام پژوهی، در سال های اخیر، مورد توجه بسیاری از متفکران و متخصصان دست اندرکار پژوهش قرار گرفته است و درباره ی آن نظریه پردازی های زیادی صورت گرفته و نیز کتاب های فراوانی نگاشته شده است.
منطق روش پژوهش در عمل، همان منطق چگونگی انجام دادن پژوهش در عمل و اجرا است. نمونه کار اقدام پژوهی این منطق که به د و دانش غیر رسمی عامه ی مردم بستگی دارد، میان پژوهشگران نیز شناخته شده است.
 اقدام پژوهی مدیران کورت لوین در سال 1994 مبادی اصطلاح «پژوهش در عمل» را ابداع کرد و فرایند اجرای آن را بر سه اصل بنیان نهاد:
برنامه ریزی – حقیقت ی – اجرا
نگاه کنید: اطلاعات مربوط را جمع آوری کنید. وضعیت موجود را شرح دهید.
فکر کنید: کشف کنید چه چیز اتفاق می افتد. تفسیر کنید و چرایی و چگونگی آن را مطرح سازید.
عمل کنید: برنامه ریزی کنید – اجرا کنید – ارزشی کنید.
اقدام پژوهی ریاضی دبیرستان بی تردید، هر شیوه ای که برای اجرای پژوهش در عمل به کار گرفته شود به شدت تجربی است. زیرا پژوهشگر را وا می دارد که پدیده های مورد بررسی را به دقت مشاهده و به روشنی تعریف کند. درک موضوع پژوهش، تنها تشخیص روش مناسب برای انجام دادن کار نیست. بلکه بررسی روش های مختلف تجربیات آموزشی معلمان ابت برای ایجاد آگاهی و خلق معرفت است. بنابراین اقدام پژوهی انشا، انجام دادن پژوهش های کیفی، نه تنها هرگز پایان راه نیست، بلکه به درستی آغاز راه است. چون، هر پژوهش در عمل، کاوشی است برای درک و ایجاد یک معنی، و ایجاد هر معنی زمینه یا جوّی را فراهم می آورد که مشکلات تازه و جدیدی شناسایی شوند.
تجربیات یک معلم موفق این نوع دانش، برای پژوهشگران حیاتی است و به کمک آن می توانند داور حقیقت باشند، حکم بدهند و به قوانین یا اصول موضوعی، برای اثبات اعتبار چنین دانشی نیاز نداشته باشند.
نمونه طرح درس پژوهی امروزه، پژوهش در عمل، توسط پژوهشگرانی صورت می گیرد که در موقعیت های اجتماعی – آموزشی درگیری هایی دارند و هدفشان بالا رفتن فهم و استدلال در اوضاع و احوال پیرامون است. تحقیق در مورد اقدام پژوهی ذکر این نکته ی ظریف هم خالی از اعتبار نیست که بهترین ح در این گونه پژوهش ها این است که با تشریک مساعی افراد درگیر انجام گیرد تا گروه های پژوهشگر کیفی، قدرت و اعتبار بیشتری به دست آورند.

انواع تحقیق سایت پروژه های دانشجویی


روش تحقیق را به صورت هاى مختلفى تقسیم کرده و انواع گوناگونى را براى آن در نظر گرفته اند. مهم ترین تقسیم بندى تحقیق , تقسیم آن به دو نوع بنیادى و کاربـردى است . تحقیق بنیادى به منظور ارائه نظریه هاى جدید علمى و گسترش عـلوم در زمینه هاى مختلف صورت مى پذیرد. این نوع تحقیق با هدف پروراندن نـظـریـه هـاى عـلمى از طریق کشف اصول یا قواعد کلى صورت مى گیرد و به کـاربـرد ایـن یـافـتـه ها در صحنه عمل و واقعیت کمتر توجه مى شود. این نوع تـحـقـیقات معمولا در موقعیت هاى آزمایشگاهى و اغلب بر روى حیوانات انجام مـى شـود.تحقیق دانشجویی رشته حقوق روان شـنـاسـان از جـمـلـه دانشمندانى هستند که به انجام این نوع تحقیقات بیشتر علاقمند هستند.

تـحـقیقات کاربردى سایت روش تحقیق به منظور حل سریع مسائل و مشکلات و اتخاذ تد ر لازم انـجام مى شود. این نوع تحقیق با استفاده ازیافته هاى تحقیقات بنیادى در صدد حل مشکلات گوناگون بر مى آید. به عبارت دیگر, در تحقیق کاربردى , محقق یافته هاى تحقیق بنیادى را در صحنه عمل مى آزماید, بنابراین , تحقیق کاربردى بر خلاف تحقیق بنیادى که جنبه نظرى دارد, بیشتر به سمت پدیده هاى واقعى و مـسـایـل عـملى معطوف است و در شرایط غیر آزمایشگاهى و در رویارویى با واقعیات سیاسى آاجتماعى و… انجام مى شود.


بـرخـى دیگر از صاحب نظران پروژه روش تحقیق, در یک تقسیم بندى کلى , تحقیق را به دوگونه تـحـقـیق تکوینى و تحقیق توسعه اى (تکاملى) تقسیم کرده اند. از این دیدگاه , تحقیق تکوینى به تحقیقى اطلاق مى شود که در صدد یافتن علت تکوین و ایجاد یک پدیده یا موضوع تحقیق است , ولى تحقیق توسعه اى یا تکاملى , تحقیقى است که به دنبال فهم فرآیند و مسیرى است که یک موضوع یا پدیده ازآغاز تولد خود تا کنون طى کرده است . این نوع تحقیق بر آن است تا معلوم کند که , پدیده مورد نـظـر چـه مـسـیـرى را پـشـت سرگذاشته و چرا چنین مسیرى را طى کرده است.


بـرخـى سایت پایان نامه های دانشجویی دیـگر عقیده دارند که همه مطالعات تحقیقى به صورت یکى از اشکال سه گانه تحقیق تاریخى , تحقیق توصیفى و تحقیق تجربى یا مجموعه اى از آن ها خـواهـد بـود. از ایـن دیـدگـاه , تحقیق تاریخى , آنچه را که وجود داشته است تـوصـیـف مـى کند, به عبارت دیگر این نوع تحقیق شامل بررسى , ثبت , تجزیه و تـحـلیل و تفسیر رویدادهاى گذشته است تا به کمک آن , محقق ضمن شناخت گذشته , به شناخت وضع موجود و تا حدودى نیز به پیش بینى وضع آینده نایل شود.تـحـقیق توصیفى نیز از این دیدگاه آنچه را که هست توصیف مى کند. این نوع تحقیق نیز شامل توصیف , ثبت و تجزیه و تحلیل شرایط موجود است . تحقیق دانشجویی رشته معارف در این نوع تحقیق سعى مى شود تا روابط میان عوامل (متغیرهاى) دست کارى نشده کشف شـود. درتـحـقیق تجربى نیز محقق در صدد مشخص روابط موجود بین عوامل و متغیرهاى مختلف است , با این تفاوت که درتحقیق تجربى امکان دست کـارى و کنترل عوامل و متغیرهاى دخیل در موضوع تحقیق یا پدیده مورد نظر وجود دارد. پروژهای دانشجویی دانـشـمـندان و صاحب نظران درس روش تحقیق , انواع زیادى از تحقیق را نام بـرده انـد کـه بررسى همه آن ها ممکن نیست , دریک جمع بندى مى توان به سه نـوع اصلى تحقیق اشاره کرد. به عبارت دیگر, تحقیق در علوم اجتماعى به طور عام و علوم سیاسى به طور خاص به یکى از اشکال زیر مى تواند وجود داشته باشد.


1) تحقیق اکتشافى


2) تحقیق توصیفى


3) تحقیق تبیینى


تحقیق اکتشافى: هـدف اصـلـى در تـحـقـیـق اکـتـشافى , شناخت وضعیتى است که درباره آن آگـاهـى هـاى لازم وجـود ندارد, به عبارت دیگر, در این نوع تحقیق , محقق به دنبال دستیابى به اطلاعاتى است که با کمک آن ها مى تواند موضوع تحقیق را به خـوبـى بـشـنـاسـد.سفارش انجام تحقیق بنابر این , بااین تعریف هر تحقیقى نیازمند انجام یک سرى مـطـالـعـات اکـتـشـافـى اسـت یـعـنـى تحقیق اکتشافى زمینه اى است براى انجام تحقیقات مهم تر و گسترده تر.
بـرخـى از صاحب نظران , تحقیق اکتشافى را تحقیق برآوردى نیز نامیده اند, به نـظـر آن هـا در این نوع تحقیق , هیچ فرضیه اى پیشنهاد نمى شود و مورد آزمون قـرار نمى گیرد بلکه هدف آن تنها به دست دادن برآوردى از یک مساءله خاص است . تحقیق اکتشافى مقاله های دانشجویی را نمى توان تحقیق به معناى حقیقى آن دانست , بلکه در عـوض نوعى مطالعه است که باعث وسعت بخشیدن به دیدگاه ها و شه هاى محقق مى شود. بـنـا بـراین , وظیفه تحقیق اکتشافى نه رسیدگى به فرضیه هاى تحقیق است و نه جمع آورى اطلاعات در مورد مساءله تحقیق , بلکه ایجاد زمینه مناسب بـراى درک بـهـتـر پـدیـده هاى مختلف یا مساءله خاصى است که محقق , فاقد اطـلاعـات کـافى درآن مورد است .گزارش کارآموزی حسابداری تحقیق اکتشافى ممکن است به صورت هاى مـختلفى انجام شود مانند: خواندن متون و نوشته هاى مختلف ,مصاحبه با افراد, م با اساتید و صاحب نظران و…


تحقیق توصیفى: تحقیق دانشجویی رشته معماری تحقیق توصیفى شامل مجموعه روش هایى است که هدف از آن ها توصیف پـدیـده یـا پـدیـده هاى مورد بررسى است . دراین نوع تحقیق , توصیف و معرفى پـدیده مورد نظر از طریق بر شمردن ویژگى ها, ابعاد و حدود آن پدیده صورت مـى پـذیرد. سایت مقالات دانشجویی دراین نوع از تحقیق , محقق ممکن است در صدد شناسایى عوامل و مـتغیرهاى دخیل در یک پدیده یا موضوع خاص برآید ولى به بررسى روابط بین ایـن عـوامـل و تشخیص نوع آن ها نمى پردازد. به عبارت دیگر, هدف در تحقیق تـوصیفى , شناسایى وضع موجود است , نه قضاوت درباره آن یا بررسى نوع رواب ط موجود بین عوامل و متغیرهاى مختلف .
بـنـابـراین , در یک تحقیق توصیفى , محقق ا اما در پى کشف و توضیح روابط, همبستگى ها و نیز آزمودن فرضیه ها و پیش بینى حوادث و رویدادها نیست , بلکه توجه او بیشتر در جهت توصیف و گزارش نویسى از موقعیت ها و وقایع بر اساس اطـلاعاتى است که بیشتر جنبه وصفى دارد, البته باید دانست که صاحب نظران تحقیق رشته حقوق در مـورد مفهوم دقیق تحقیق توصیفى اتفاق نظر ندارند وگاهى به تعریف این نـوع از تـحـقـیـق تـا آن اندازه وسعت مى دهند که شامل همه انواع تحقیق جز تحقیقات تاریخى و تجربى ,مى شود. در اینجا منظور از تحقیق توصیفى عـبـارت اسـت از: تـوصـیـف عـیـنـى , واقـعى و منظم خصوصیات یک پدیده , یک موقعیت و یا یک موضوع .


تحقیق تبیینى: گزارش کارآموزی برق ایـن نوع تحقیق که به آن تحقیق علمى نیز گفته مى شود, در صدد پیدا روابـط عـلـت و معلولى بین متغیرهاى مختلف است .البته ناگفته نماند که در عـلوم سیاسى یا به طور کلى در علوم اجتماعى , بررسى روابط على به گونه اى قـطعى مطرح نیست ـ یعنى در علوم اجتماعى به طور مسامحه از روابط علت و مـعـلـولـى سـخـن بـه مـیـان مـى آیـد ـ زیـرا در مورد پدیده هاى اجتماعى و سـیـاسـى نـمـى تـوان بـه رابطه على دست یافت بلکه این نوع روابط همواره با درصـدى از احـتـمـال بیان مى شود. بانک مقالات دانشجویی این امر از آنجا ناشى مى شودکه پدیده هاى سـیاسى و اجتماعى معمولا تحت تاءثیر عوامل و متغیرهاى زیادى قرار دارند که شـنـاسـایـى همه آن ها از عهده یک محقق علوم اجتماعى خارج است ,به عبارت دیـگـر, گـفته مى شود که (اصل چند متغیرى) بر پدیده هاى اجتماعى حاکم اسـت.انجام پروپوزال تـعـریفى که از تحقیق ارائه شد در واقع تنها برازنده تحقیق تبیینى است , زیرا تنها دراین نوع از تحقیق است که مراحل کلى سه گانه سؤال , فرضیه و آزمون وجود دارد. بنابراین , هدف اصلى یک پژوهشگر علوم سیاسى باید ب توانایى براى انجام یک تحقیق از نوع تبیینى آن باشد .


درس پژوهی
روش پژوهش در عمل یا اقدام پژوهی، در سال های اخیر، مورد توجه بسیاری از متفکران و متخصصان دست اندرکار پژوهش قرار گرفته است و درباره ی آن نظریه پردازی های زیادی صورت گرفته و نیز کتاب های فراوانی نگاشته شده است.
منطق روش پژوهش در عمل، همان منطق چگونگی انجام دادن پژوهش در عمل و اجرا است. نمونه کار اقدام پژوهی این منطق که به د و دانش غیر رسمی عامه ی مردم بستگی دارد، میان پژوهشگران نیز شناخته شده است.
 اقدام پژوهی مدیران کورت لوین در سال 1994 مبادی اصطلاح «پژوهش در عمل» را ابداع کرد و فرایند اجرای آن را بر سه اصل بنیان نهاد:
برنامه ریزی – حقیقت ی – اجرا
نگاه کنید: اطلاعات مربوط را جمع آوری کنید. وضعیت موجود را شرح دهید.
فکر کنید: کشف کنید چه چیز اتفاق می افتد. تفسیر کنید و چرایی و چگونگی آن را مطرح سازید.
عمل کنید: برنامه ریزی کنید – اجرا کنید – ارزشی کنید.
اقدام پژوهی ریاضی دبیرستان بی تردید، هر شیوه ای که برای اجرای پژوهش در عمل به کار گرفته شود به شدت تجربی است. زیرا پژوهشگر را وا می دارد که پدیده های مورد بررسی را به دقت مشاهده و به روشنی تعریف کند. درک موضوع پژوهش، تنها تشخیص روش مناسب برای انجام دادن کار نیست. بلکه بررسی روش های مختلف تجربیات آموزشی معلمان ابت برای ایجاد آگاهی و خلق معرفت است. بنابراین اقدام پژوهی انشا، انجام دادن پژوهش های کیفی، نه تنها هرگز پایان راه نیست، بلکه به درستی آغاز راه است. چون، هر پژوهش در عمل، کاوشی است برای درک و ایجاد یک معنی، و ایجاد هر معنی زمینه یا جوّی را فراهم می آورد که مشکلات تازه و جدیدی شناسایی شوند.
تجربیات یک معلم موفق این نوع دانش، برای پژوهشگران حیاتی است و به کمک آن می توانند داور حقیقت باشند، حکم بدهند و به قوانین یا اصول موضوعی، برای اثبات اعتبار چنین دانشی نیاز نداشته باشند.
نمونه طرح درس پژوهی امروزه، پژوهش در عمل، توسط پژوهشگرانی صورت می گیرد که در موقعیت های اجتماعی – آموزشی درگیری هایی دارند و هدفشان بالا رفتن فهم و استدلال در اوضاع و احوال پیرامون است. تحقیق در مورد اقدام پژوهی ذکر این نکته ی ظریف هم خالی از اعتبار نیست که بهترین ح در این گونه پژوهش ها این است که با تشریک مساعی افراد درگیر انجام گیرد تا گروه های پژوهشگر کیفی، قدرت و اعتبار بیشتری به دست آورند.

انواع تحقیق سایت پروژه های دانشجویی


روش تحقیق را به صورت هاى مختلفى تقسیم کرده و انواع گوناگونى را براى آن در نظر گرفته اند. مهم ترین تقسیم بندى تحقیق , تقسیم آن به دو نوع بنیادى و کاربـردى است . تحقیق بنیادى به منظور ارائه نظریه هاى جدید علمى و گسترش عـلوم در زمینه هاى مختلف صورت مى پذیرد. این نوع تحقیق با هدف پروراندن نـظـریـه هـاى عـلمى از طریق کشف اصول یا قواعد کلى صورت مى گیرد و به کـاربـرد ایـن یـافـتـه ها در صحنه عمل و واقعیت کمتر توجه مى شود. این نوع تـحـقـیقات معمولا در موقعیت هاى آزمایشگاهى و اغلب بر روى حیوانات انجام مـى شـود.تحقیق دانشجویی رشته حقوق روان شـنـاسـان از جـمـلـه دانشمندانى هستند که به انجام این نوع تحقیقات بیشتر علاقمند هستند.

تـحـقیقات کاربردى سایت روش تحقیق به منظور حل سریع مسائل و مشکلات و اتخاذ تد ر لازم انـجام مى شود. این نوع تحقیق با استفاده ازیافته هاى تحقیقات بنیادى در صدد حل مشکلات گوناگون بر مى آید. به عبارت دیگر, در تحقیق کاربردى , محقق یافته هاى تحقیق بنیادى را در صحنه عمل مى آزماید, بنابراین , تحقیق کاربردى بر خلاف تحقیق بنیادى که جنبه نظرى دارد, بیشتر به سمت پدیده هاى واقعى و مـسـایـل عـملى معطوف است و در شرایط غیر آزمایشگاهى و در رویارویى با واقعیات سیاسى آاجتماعى و… انجام مى شود.


بـرخـى دیگر از صاحب نظران پروژه روش تحقیق, در یک تقسیم بندى کلى , تحقیق را به دوگونه تـحـقـیق تکوینى و تحقیق توسعه اى (تکاملى) تقسیم کرده اند. از این دیدگاه , تحقیق تکوینى به تحقیقى اطلاق مى شود که در صدد یافتن علت تکوین و ایجاد یک پدیده یا موضوع تحقیق است , ولى تحقیق توسعه اى یا تکاملى , تحقیقى است که به دنبال فهم فرآیند و مسیرى است که یک موضوع یا پدیده ازآغاز تولد خود تا کنون طى کرده است . این نوع تحقیق بر آن است تا معلوم کند که , پدیده مورد نـظـر چـه مـسـیـرى را پـشـت سرگذاشته و چرا چنین مسیرى را طى کرده است.


بـرخـى سایت پایان نامه های دانشجویی دیـگر عقیده دارند که همه مطالعات تحقیقى به صورت یکى از اشکال سه گانه تحقیق تاریخى , تحقیق توصیفى و تحقیق تجربى یا مجموعه اى از آن ها خـواهـد بـود. از ایـن دیـدگـاه , تحقیق تاریخى , آنچه را که وجود داشته است تـوصـیـف مـى کند, به عبارت دیگر این نوع تحقیق شامل بررسى , ثبت , تجزیه و تـحـلیل و تفسیر رویدادهاى گذشته است تا به کمک آن , محقق ضمن شناخت گذشته , به شناخت وضع موجود و تا حدودى نیز به پیش بینى وضع آینده نایل شود.تـحـقیق توصیفى نیز از این دیدگاه آنچه را که هست توصیف مى کند. این نوع تحقیق نیز شامل توصیف , ثبت و تجزیه و تحلیل شرایط موجود است . تحقیق دانشجویی رشته معارف در این نوع تحقیق سعى مى شود تا روابط میان عوامل (متغیرهاى) دست کارى نشده کشف شـود. درتـحـقیق تجربى نیز محقق در صدد مشخص روابط موجود بین عوامل و متغیرهاى مختلف است , با این تفاوت که درتحقیق تجربى امکان دست کـارى و کنترل عوامل و متغیرهاى دخیل در موضوع تحقیق یا پدیده مورد نظر وجود دارد. پروژهای دانشجویی دانـشـمـندان و صاحب نظران درس روش تحقیق , انواع زیادى از تحقیق را نام بـرده انـد کـه بررسى همه آن ها ممکن نیست , دریک جمع بندى مى توان به سه نـوع اصلى تحقیق اشاره کرد. به عبارت دیگر, تحقیق در علوم اجتماعى به طور عام و علوم سیاسى به طور خاص به یکى از اشکال زیر مى تواند وجود داشته باشد.


1) تحقیق اکتشافى


2) تحقیق توصیفى


3) تحقیق تبیینى


تحقیق اکتشافى: هـدف اصـلـى در تـحـقـیـق اکـتـشافى , شناخت وضعیتى است که درباره آن آگـاهـى هـاى لازم وجـود ندارد, به عبارت دیگر, در این نوع تحقیق , محقق به دنبال دستیابى به اطلاعاتى است که با کمک آن ها مى تواند موضوع تحقیق را به خـوبـى بـشـنـاسـد.سفارش انجام تحقیق بنابر این , بااین تعریف هر تحقیقى نیازمند انجام یک سرى مـطـالـعـات اکـتـشـافـى اسـت یـعـنـى تحقیق اکتشافى زمینه اى است براى انجام تحقیقات مهم تر و گسترده تر.
بـرخـى از صاحب نظران , تحقیق اکتشافى را تحقیق برآوردى نیز نامیده اند, به نـظـر آن هـا در این نوع تحقیق , هیچ فرضیه اى پیشنهاد نمى شود و مورد آزمون قـرار نمى گیرد بلکه هدف آن تنها به دست دادن برآوردى از یک مساءله خاص است . تحقیق اکتشافى مقاله های دانشجویی را نمى توان تحقیق به معناى حقیقى آن دانست , بلکه در عـوض نوعى مطالعه است که باعث وسعت بخشیدن به دیدگاه ها و شه هاى محقق مى شود. بـنـا بـراین , وظیفه تحقیق اکتشافى نه رسیدگى به فرضیه هاى تحقیق است و نه جمع آورى اطلاعات در مورد مساءله تحقیق , بلکه ایجاد زمینه مناسب بـراى درک بـهـتـر پـدیـده هاى مختلف یا مساءله خاصى است که محقق , فاقد اطـلاعـات کـافى درآن مورد است .گزارش کارآموزی حسابداری تحقیق اکتشافى ممکن است به صورت هاى مـختلفى انجام شود مانند: خواندن متون و نوشته هاى مختلف ,مصاحبه با افراد, م با اساتید و صاحب نظران و…


تحقیق توصیفى: تحقیق دانشجویی رشته معماری تحقیق توصیفى شامل مجموعه روش هایى است که هدف از آن ها توصیف پـدیـده یـا پـدیـده هاى مورد بررسى است . دراین نوع تحقیق , توصیف و معرفى پـدیده مورد نظر از طریق بر شمردن ویژگى ها, ابعاد و حدود آن پدیده صورت مـى پـذیرد. سایت مقالات دانشجویی دراین نوع از تحقیق , محقق ممکن است در صدد شناسایى عوامل و مـتغیرهاى دخیل در یک پدیده یا موضوع خاص برآید ولى به بررسى روابط بین ایـن عـوامـل و تشخیص نوع آن ها نمى پردازد. به عبارت دیگر, هدف در تحقیق تـوصیفى , شناسایى وضع موجود است , نه قضاوت درباره آن یا بررسى نوع رواب ط موجود بین عوامل و متغیرهاى مختلف .
بـنـابـراین , در یک تحقیق توصیفى , محقق ا اما در پى کشف و توضیح روابط, همبستگى ها و نیز آزمودن فرضیه ها و پیش بینى حوادث و رویدادها نیست , بلکه توجه او بیشتر در جهت توصیف و گزارش نویسى از موقعیت ها و وقایع بر اساس اطـلاعاتى است که بیشتر جنبه وصفى دارد, البته باید دانست که صاحب نظران تحقیق رشته حقوق در مـورد مفهوم دقیق تحقیق توصیفى اتفاق نظر ندارند وگاهى به تعریف این نـوع از تـحـقـیـق تـا آن اندازه وسعت مى دهند که شامل همه انواع تحقیق جز تحقیقات تاریخى و تجربى ,مى شود. در اینجا منظور از تحقیق توصیفى عـبـارت اسـت از: تـوصـیـف عـیـنـى , واقـعى و منظم خصوصیات یک پدیده , یک موقعیت و یا یک موضوع .


تحقیق تبیینى: گزارش کارآموزی برق ایـن نوع تحقیق که به آن تحقیق علمى نیز گفته مى شود, در صدد پیدا روابـط عـلـت و معلولى بین متغیرهاى مختلف است .البته ناگفته نماند که در عـلوم سیاسى یا به طور کلى در علوم اجتماعى , بررسى روابط على به گونه اى قـطعى مطرح نیست ـ یعنى در علوم اجتماعى به طور مسامحه از روابط علت و مـعـلـولـى سـخـن بـه مـیـان مـى آیـد ـ زیـرا در مورد پدیده هاى اجتماعى و سـیـاسـى نـمـى تـوان بـه رابطه على دست یافت بلکه این نوع روابط همواره با درصـدى از احـتـمـال بیان مى شود. بانک مقالات دانشجویی این امر از آنجا ناشى مى شودکه پدیده هاى سـیاسى و اجتماعى معمولا تحت تاءثیر عوامل و متغیرهاى زیادى قرار دارند که شـنـاسـایـى همه آن ها از عهده یک محقق علوم اجتماعى خارج است ,به عبارت دیـگـر, گـفته مى شود که (اصل چند متغیرى) بر پدیده هاى اجتماعى حاکم اسـت.انجام پروپوزال تـعـریفى که از تحقیق ارائه شد در واقع تنها برازنده تحقیق تبیینى است , زیرا تنها دراین نوع از تحقیق است که مراحل کلى سه گانه سؤال , فرضیه و آزمون وجود دارد. بنابراین , هدف اصلى یک پژوهشگر علوم سیاسى باید ب توانایى براى انجام یک تحقیق از نوع تبیینى آن باشد .


درس پژوهی
روش پژوهش در عمل یا اقدام پژوهی، در سال های اخیر، مورد توجه بسیاری از متفکران و متخصصان دست اندرکار پژوهش قرار گرفته است و درباره ی آن نظریه پردازی های زیادی صورت گرفته و نیز کتاب های فراوانی نگاشته شده است.
منطق روش پژوهش در عمل، همان منطق چگونگی انجام دادن پژوهش در عمل و اجرا است. نمونه کار اقدام پژوهی این منطق که به د و دانش غیر رسمی عامه ی مردم بستگی دارد، میان پژوهشگران نیز شناخته شده است.
 اقدام پژوهی مدیران کورت لوین در سال 1994 مبادی اصطلاح «پژوهش در عمل» را ابداع کرد و فرایند اجرای آن را بر سه اصل بنیان نهاد:
برنامه ریزی – حقیقت ی – اجرا
نگاه کنید: اطلاعات مربوط را جمع آوری کنید. وضعیت موجود را شرح دهید.
فکر کنید: کشف کنید چه چیز اتفاق می افتد. تفسیر کنید و چرایی و چگونگی آن را مطرح سازید.
عمل کنید: برنامه ریزی کنید – اجرا کنید – ارزشی کنید.
اقدام پژوهی ریاضی دبیرستان بی تردید، هر شیوه ای که برای اجرای پژوهش در عمل به کار گرفته شود به شدت تجربی است. زیرا پژوهشگر را وا می دارد که پدیده های مورد بررسی را به دقت مشاهده و به روشنی تعریف کند. درک موضوع پژوهش، تنها تشخیص روش مناسب برای انجام دادن کار نیست. بلکه بررسی روش های مختلف تجربیات آموزشی معلمان ابت برای ایجاد آگاهی و خلق معرفت است. بنابراین اقدام پژوهی انشا، انجام دادن پژوهش های کیفی، نه تنها هرگز پایان راه نیست، بلکه به درستی آغاز راه است. چون، هر پژوهش در عمل، کاوشی است برای درک و ایجاد یک معنی، و ایجاد هر معنی زمینه یا جوّی را فراهم می آورد که مشکلات تازه و جدیدی شناسایی شوند.
تجربیات یک معلم موفق این نوع دانش، برای پژوهشگران حیاتی است و به کمک آن می توانند داور حقیقت باشند، حکم بدهند و به قوانین یا اصول موضوعی، برای اثبات اعتبار چنین دانشی نیاز نداشته باشند.
نمونه طرح درس پژوهی امروزه، پژوهش در عمل، توسط پژوهشگرانی صورت می گیرد که در موقعیت های اجتماعی – آموزشی درگیری هایی دارند و هدفشان بالا رفتن فهم و استدلال در اوضاع و احوال پیرامون است. تحقیق در مورد اقدام پژوهی ذکر این نکته ی ظریف هم خالی از اعتبار نیست که بهترین ح در این گونه پژوهش ها این است که با تشریک مساعی افراد درگیر انجام گیرد تا گروه های پژوهشگر کیفی، قدرت و اعتبار بیشتری به دست آورند.

پژهش بررسی ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در 80 صفحه ورد 22 اسلاید قابل ویرایش
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 198 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 80
بررسی ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهرانفروشنده فایل


کد کاربری 6017پژهش بررسی ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در 80 صفحه ورد + 22 اسلاید قابل ویرایش
فهرست مطالب

عنوان


صفحه

فصل اول


1

1-1- مقدمه


1

2-1- تعریف موضوع


2

3-1- اهمیت تحقیق


3

4-1- هدف و علت انتخاب موضوع


3

5-1- سوابق مربوط


4

6-1- فرضیات تحقیق


5

7-1- قلمرو مکانی تحقیق


5

8-1- قلمرو زمانی تحقیق


5

9-1- روش تحقیق


5

10-1- ساختار تحقیق


5

فصل دوم


7

1-2- مقدمه


7

2-2- کلیات


7

3-2- بازار سرمایه در ایران


8

4-2- مزایای وجود بورس اواق بهادار


9

1- از دیدگاه کلان


9

2- از دیدگاه شرکتهای پذیرفته شده در بورس


9

3- از نظر سرمایه گذاران


9

5-2- سودمندی در پیش بینی معیاری برای ارزی اطلاعات


10

6-2- استفاده کنندگان صورتهای مالی


11

7-2- هدفهای گزارشگری مالی


12

8-2- انتخاب نظریه سود


13

9-2- استدلال انتخاب نظریه سود


14

10-2- مکاتب فکری پیرامون اندازه گیری سود


15

11-2- سود تحققی و سود غیر تحققی


16

12-2- فواید سود برای سرمایه گذاران


20

13-2- حلقه های ارتباطی سود و قیمت سهام


21

14-2- تحلیل سود


23

15-2- پیش بینی سودهای آتی از روی سودهای جاری


24

16-2- قیمتها و سودها


24

17-2- ویژگی بازار حقیقی و کامل


24

18-2- ارتباط بین سودهای حسابداری دائمی و سودهای دائمی که بعنوان مفهوم ارزی می باشند


25

19-2- مروری بر تحقیقات انجام شده ذر رابطه با سود-قیمت


26

فصل سوم


33

1-3- مقدمه


33

2-3- انواع روشهای تحقیق


34

3-3- مراحل مختلف تنظیم تحقیق توصیفی


35

4-3- مراحل پژوهش علمی در تحقیق


35

1- تعیین هدف


35

2- جمع آوری داده ها


36

3- تجزیه و تحلیل داده ها


36

4- بیان یافته ها


36

5-3- فرضیات تحقیق


37

6-3- تئوری فرضیه تحقیق


38

7-3- جامعه آماری


38

8-3- نمونه و نمونه گیری


39

9-3- نحوه جمع آوری داده ها و روشها و تکنیکهای آماری و محاسبات آنها


41

10-3- آماره تست فرضیات


43

11-3- ضریب تشخیص (ضریب تعیین)


44

12-3- محاسبه ضریب رگرسیون


44

فصل چهارم


46

1-4- مقدمه


46

2-4- تجزیه و تحلیل یافته ها


46

3-4- ضریب تعیین


48

4-4- محاسبه ضرایب رگرسیون و معادله خط آنها


48

5-4- بررسی همبستگی بین قیمت و سود نقدی


52

1- ضریب همبستگی


52

2- نتایج آزمون فرض


52

3- ضریب تعیین


54

4- محاسبات مربوط به ضراب رگرسیون


54

فصل پنجم


57

1-5- خلاصه تحقیق


57

2-5- ارزی نتایج آزمون فرض


58

3-5- محدودیت های تحقیق


58

4-5- پیشنهادات


59

5-5- توصیه برای تحقیقات آتی


60

-1- مقدمه:

تکامل ساختا ولی ومالی اقتصادهایی که عصر انقلاب صنعتی را پشت سرگذاشته اند و درروایتی خود در این شکل بخشیدن به این تحول چنان دست داشته اند که امروز آنها را کشورهای صنعتی می نامیم ، با توجه به نیازها یی بوده که در جریان تغییر شکل این اقتصادها پدید آمده است.اگرچه بسیاری ازاین ساختارها ، به صورت اولیه ، در اغلب کشورهای جهان وجود داشته است . اما آنچه شکل امروزی این ساختارها را ایجاد کرده مسیری است که اقتصادهای توسعه یافته در جریان گذر از شکلی ساده به شکلی پیچیده و پیشتاز، آن را پیموده اند.

بطور خلاصه بورس اوراق بهادار وظیفه دارد بازاری برای ید و فروش انواع سهام و اوراق بهادار پدید آورد تا واحدهای خصوصی و ت بتوانند سرمایه لازم را از این طریق و با استفاده ازمنابع مصرف نشده عموم فراهم آورند. چنین بازاری باید به صورت رقابت کامل عمل کند و از درجه تخصص بالایی برخوردار باشد .

ازعمده ترین استفاده کنندگان اطلاعات شرکتهای سهامی دربورس ، سرمایه گذاران بالقوه در سهام شرکتها میباشند ، به دست آوردن اطلاعات کافی جهت استفاده کنندگان فوق معمولا از کانال بورس اوراق بهادار انجام میشود. تصمیم گیری سرمایه گذاران بالقوه اساسا به ید سهام شرکت مربوط می شود و این تصمیمات ممکن است بر مبنای عوامل زیر باشد:

1- سود سهامی که سرمـایـه گذاران در آینده دریافت خواهند نمود کی، به چه میزان ، و به چه نحوی خواهد بود، به عبارت دیگر، سود سهام مزبور در چه تاریخی و به چه مبلغی به صورت نقد یا غیر نقد پرداخت خواهد شد

2- در زمان فروش ســهام یداری شده ، حاصل ازفروش آن چه خواهد بود ؟ سود سهام ، توزیع پول نقد یا سایر داراییها بین سهامداران یک شرکت سهامی است.توزیع سود سهام، فراهم کننده بازده سرمایه گذاری سهامداران است. متداولترین نوع سود سهام برای سهام عادی ، توزیع به شکل نقدی ، غیرنقدی و سهمی می باشد.شرکتها زمانی سود نقدی توزیع میکنند که سود تحصیل شده داشته باشند وهمچنین وجوه نقد مورد نیاز برای توزیع سود نیز کافی باشد تا شرکت بتواند سود نقدی پرداخت نماید . از نظر تئوری تاثیر توزیع سود به شکل نقدی در قیمت سهام ، قیمت سهام باید به اندازه توزیع سود نقدی کاهش یابد . پرداخت سود سهام موجب کاهش داراییها و همچنین کاهش حقوق صاحبان سهام میگردد و ارزش شرکت به همان اندازه کاهش می یابد .

در این تحقیق سعی خواهد شد که از طریق تجزیه و تحلیل روابط بین سود تقسیمی مصــوب مجمع شرکتهای پذیرفته شده در بازاربـــورس اوراق بهادار تهران و همچنین روابط بین سود تقسیمی پرداخت شده به سهامداران با قیمت سهام شرکتهای مزبور و همچنین به بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی پرداخته شود.
2-1- تعریف موضوع:
از نظر تئوریک ارتباط بین سود و قیمت سهام امری بدیهی می باشد و سرمایه گذاران به صورتی آشکار سود مورد گزارش شرکتها را مورد توجه قرار می دهند. شاید یکی از عوامل مهم تاثیرسود برقیمت سهام این باشد که سود پیش بینی شده و سود مورد گزارش به سهامداران کمک میکند تا بر آن اساس سود تقسیمی آینده را که یکی از فاکتورهای موثردرتعیین قیمت سهام می باشد پیش بینی کنند.

گاهی برخی از شرکتها که سود خود را با دیدگاهی بدبینانه پیش بینی می کنند ،که موجب افت ناگهانی قیمت سهام خود می شوند .

یکی از فرضیات کلی بیانیه حسابداری سال 1960،این است که گزارشات حسـابداری ، تـنها منبع اطلاعاتی شرکتها برای استفاده بازار می باشند و چون ایـن گزارشات ، تنها منبع اطلاعاتی هسـتند و مـدیران دارای انـعطاف و قدرت زیادی در انتخاب رویه حسابداری جهت محاسبه سود می باشند ، لذا مدیران میتوانند با انتخاب یک رویه خاص ، گزارشهای دلخواه خود را ارائه کرده و لذا بازار را گمراه کنند. مدیران می توانند با بیشتر نشان دادن سود ، باعث شوند، ارزش سهام شرکت ، بیش از واقع ارزی گردد . این فرض که گزارشهای حسـابداری تـنها مـنبع اطلاعاتی بازار می باشند منجر به اهمیت یافتن محاسبات سود حسابداری گردید . چون سود حسابداری به روشهای مختلف قابل محاسبه می باشد ، لذا به تنهایی برای سرمایه گذاری نمی توان به سودها تکیه کرد.

جهت بـررسی وجود ارتباط بین سـود سـهام و قیمت سـهام شرکتهای پذیرفته شـده در بـورس اوراق بهادار تهران و در نتیجه میزان توجه سرمایه گذاران دربازار بورس اوراق بهادار تهران به سود گزارش شده اقدام به انجام این تحقیق نمودم

بطورخلاصه باید گفت مساله اصلی تحقیق این است که مشخص شود که آیا درارتباط با قیمت سهام یداری شده سود نقدی وسود سهام نقشی دارد یا خیر.بعبارت دیگربحث اساسی این است که آیا افزایش سود نقدی وسود سهام منجر به افزایش در قیمت سهام و بر ع ،کاهش آن،منجر به کاهش قیمت سهام در بازار سرمایه خواهد شد ؟

3-1- اهمیت تحقیق :

اهمیت این تحقیق از دیدگاههای مختلف مورد توجه می باشد که مهمـترین این دیدگاهها عبارتند از :

1- از دیـدگـاه شرکتهای پذیرفته شده در بــورس اوراق بهادار تهران و سایر شرکتهای سهامی عام : شرکتها با اتخـاذ سیاستهای مخـتـلف تقسیم سود ، اعتبار شرکت و همــچنین ثـروت سهامداران را افزایش می دهند.ازطرف دیگر،شرکتها با اتخاذ سیاستهای توزیع سودمناسب ترین راه تامین مالی مورد نیاز خود را اتخاذ می کنند.

2- از دیدگاه سرمایه گذاران : سیاستهای مختلف تقسیم سود دارای اهمیت می بــاشـد . برخی از سهامداران به توزیع سود نقدی علاقه دارند بدلیل اینکه به وجه نقد نیاز دارندو برخـــی دیگر از سهامداران به عدم توزیع سود و یا توزیع سود سهمی و یا سایر مزایا (حق تقدم) تمایـــل دارند.سرمایه گذاران گروه دوم به سود سرمایه ای علاقه دارند و خواهان افزایش ارزش شرکت هستند .

3- سازمان بورس اوراق بهادار : به علت اینکه سازمان بورس اوراق بهادار در حال رشــد می باشــد این گـونه تـحـقـیـقـات در فع ر بازار بورس اوراق بهادار تهران از نظر اطلاع رسانی موثر می باشد.

4- به عنوان یک تحقیق نسـبتا جدیدی برای استـفاده دانشـجویان و سـرمایه گذاران : به علت آنکه این گونه منابع در داخل تقریبا کم می بـاشند جمع آوری و نوشتن این گونه موضوعات برای دانشجویان و استفاده سرمایه گذاران حائز اهمیت می باشد .
4-1- هدف و علت انتخاب موضوع :

وجود بازار بورس یکی از علائـم توسـعه اقتصادی و فـعـال بـودن آن موجب سـهولت تـامین مالی شرکتها ،هدایت سرمایه های کوچک سرمایه داران د در مسیر تولید و جلوگیری از راکد مـانـدن احتمالی سرمایه های کـوچـک و کـسب درامـد برای عموم سـایرمـزایای مربوط به بازار بورس خواهد بود . از جمله دلایلی که باعث گرایش مردم به سرمایه گذاری میگردد و شاید دلیل اصلی سرمایه گذاری افزایش می باشد . یکی ازراههای این افزایش، ب بازده مـناسب از محل سرمایه گذاری و یکی از شقوق بازده ، سود حاصل ازسرمایه گذاری است. به عبارت دیگر یکی ازدلایل اصلی ید اوراق بهادار ب سود می بـاشد . یـکـی از دلایـل انـتـخاب ایـن مـوضوع، شناسایی رفتار قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد .

ارزی مفید بودن سود که محصول اولیه مقررات افشای مالی است ، بطور آشکـاراهـمـیـت قابل توجهی دارد. چنانچه تغییر در قیمت سهام،فراهم کننده شواهدی درباره فوائد سود باشد، پس واضح است که تغییر بیشتر ، متضمن فوائد بیشتر خواهد بود ، لذا میزان فایده سود را میتوان از براورد ارتباط ما بین بازده سهام (قیمت) وسود استنتاج کرد . اگر سود، پیش بینی بـازده سـهام را تسهیل نماید ، حوزه ارتباط سود-بازده واقعی می تواند معیار با اهمیتی از فوائد سود باشد .

برای تعیین میزان و نوع ارتباط سودهر سهم (eps) وسود نقدی هر سهم (dps)با ارزش و قیمت اوراق بهادار، همچنین میزان توجه سرمایه گذاران به سـود و همـچـنین آشنایی بیشتر با بورس و ویژگیهای آن و ارائه کمکی ناچیز در شناساندن آن به دیگران ، موضوع کـنونی را بــه عنوان موضوع پایان نامه خود برگزیدم . در صورت وجود چنین ارتباطی ، میتـوان با اطلاع از وضعیت سودهای آتی شرکتها ، و در نتیجه پیش بینی رفتار قیمت سهام آنها ، اقدام به ید و یا فروش سهام آنها نمود . به عبارت دیگر ، پیش بینی می گردد که در نتیجه وجود ارتـبـاط بـیـن قیمت و سود سهام در بورس اوراق بهادار تهران ،می توان الگویی جهت انتخاب سهام ارائه داد. لذا هدف این پژوهش ، تحقیق در زمینه رابطه سود و قیمت سهام می باشد .

5-1- سوابق مربوط :

در زمینه بررسی ارتباط سود و قیمت سهام و تعیین محتوای اطلاعاتی سـود حسـابـداری ، تحقیقات متعددی در داخل و خارج از کشور انجام شده است که خـلاصـه ای از آنـها در فـصـل دوم ارائه گردیده است .

6-1- فرضـیات تحقیق :
فرضیه تحقیق با توجه به آنچه گفته شد به صورت زیر قابل ارائه می باشد :
" تغییر در قیمت سهام با تغییر در سود ، وابستگی و ارتباط دارد"7-1- قلمرو مکانی تحقیق :

قلمرو مکانی تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران می باشد.8-1- قلمرو زمانی تحقیق :

از نـظر زمانی ، اطـلاعات مربـوط به eps و dps وقیـمـت ســهام در تــاریــخ مـجــمـع مـربوط به سالهای 1380تا 1383 جمع آوری شده است . هـمچنین سـعی شده شرکتهایی انتخاب شوند که مجامع آنها در فاصله خــرداد ماه تا تیــرماه بـرگـزار شــده اسـت تـا از لـحـاظ شـرایـط اقتصادی کشور در شراسط ی انی باشند .9-1- روش تحقیق :

روش تحقیق ، توصیفی بوده و اطلاعات مورد نیاز برای تایید فرضیه یا رد آن ، از کتابخانه بورس و همچنین نرم افزار تدبیر ،صحراو همچنین سایت سازمان بورس است اج شده است . با محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر (تغییر در eps و تغییر قیمت از سالهای 1380 تا 1383 وهمچنین تغییردر dps و تغییر قیمت از سالهای 1380 تا 1383) و آزمون فرض مربوطه به بـررسـی فرضیـه تـحـقـیـق خواهیم پرداخت .10-1- سـاختار تحقیق :

در فصل اول ، طرح تحقیق شامل تعریف موضوع، اهـمیـت موضوع ، اه تـحـقـیـق، فرضیه تحقیق ، قلمرو مکانی و زمانی تحقیق و روش تحقیق ارائه شده است .

در فصل دوم ، مبانی نظری مربوط به مفاهیم واصطلاحا ت مربوط به موضوع تـحـقـیـق و خلاصه ای از تحقیقات انجام شده ارائه گردیده است .

در فصل سوم ، روش تحقیق ، روشهای جمع آوری اطلاعات ، روشهای تـجـزیه و تـحـلـیـل اطلاعات و آزمون فرضیات بیان می شود.

در فصل چهارم ، به تجزیه و تـحـلـیل آماری اطلاعات جـمـع آوری شده پرداخـتـه و نـتـایـج آزمونهای فرضیات و همچنین آمار توصیفی مربوط به مـیـزان اهمیـت هـر یـک از پـارامــترهای تحقیق ارائه می شوند .

در فصل پنجم ، محدودیتهای تحقیق ، یافته های نهایی و پـیـشـنهادات تحقـیق بیان می گردند.4-3- نمراحل پژوهشی علمی در تحقیق

هر چند تحقیق علمی دارای چهارچوب معینی نیست اما می توان آْن را چنین تعریف کرد : فرایندی که به کمک آن می توان روابط پنهان را در پس یک پدیده را که مغشوش به نظر میرسند کشف نمود . در روش علمی ابتدا مدل ها یا نظریه هایی که به نمظر می رسد ماهیت پدیده را تبیین می کنند قبول می شود سپس نتیجه های منطقی از مدل پذیرفته شده است اج می شود و آنها را با توجه به یافته های واقعی می سنجند ، مدل تعدیل می شود و جستجو به منظور یافتن تبیین بهتر برای پدیده ادامه می یابد. برخی از مراحل اساسی که هسته اصلی اکثر تحقیقات علمی را تشکیل می دهند ، به شرح زیر خلاصه می گردند :1-تعیین هدف :

هر گاه دانش موجود درباره یک موضوع کافی نباشد به کمک روشهای تحقیق ، تلاش برای افزایش آگاهی از موضوع انجام می گیرد . امر تحقیق ممکن است بیشتر معطوف به هدف های مشخصی باشد از قبیل تایید یک نظریه جدید یا بررسی دقیق نظریه موجود از این لحاظ که تا چه میزان ، نتایج منطقی حاصل از آن ، به وسیله یافته های واقعی تایید می شود . در مواردی ممکن است هدف تحقیق فقط این باشد که پایه ای برای اطلاعات بدست آید که تا حدی منع کننده وضع جاری امور باشد مثل اطلاع از وضع درآمد کارکنان یک شرکت که می تواند پایه ای برای مطالعه درآمدهای جنبی باشد . در موارد دیگری هدف تحقیق ممکن است بسیار جامع تر باشد و علاوه بر ایجاد ادراکی دقیق تر از عوامل عمل کننده محیطی تعیین امکانات و کاربرد آنها در کنترل یا اصلاح امور جنبی یک پدیده نیز شامل شود .2- جمع آوری داده ها

در هر تحقیقی ، تهیه داده های واقعی با توجه به مقصودی که از پژوهش داریم اهمیت اساسی دارد . فرایند جمع آوری اطلاعات ممکن است فعالیت های بسیار متنوعی از قبیل آزمایش های پیچیده در شرایط کنترل شده ، بررسی های احتمالی، اقتصادی ، نظرخواهی یا حتی بررسی تاریخی را در بر گیرد .

امروزه وسایل نگهداری داده ها بسیار پیشرفت کرده و مکانیزه شده اند زیاد شدن کمیت مشاهدات ، واقعیتی قابل توجه در زندگی است. داده ها نوعا" به گونه ای جمع آوری می شوند که اندازه های عددی برخی از ویژگی ها یا شرح برخی از صفات کیفی افراد یا عناصر تحت مطالعه یا هر دو هستند .3- تجزیه و تحلیل داده ها :

داده هایی که به وسیله روشهای مناسب آزمایش یا مشاهده یا ... گردآوری می شوند منبع اساسی برای ب اطلاعات جدید درباره پدیده مورد مطالعه هستند . بعد از جمع آوری داده های لازم مجموعه داده ها را بررسی می کنیم و اطلاعات مربوط به موضوعاتی را که درمرحله مشخص هدف ها مطرح شده اند است اج می کنیم .تجزیه وتحلیل دقیق داده ها برای بررسی معلومات جدید و تعیین نقاط قوت وضعف آنها ضروری است.4- بیان یافته ها

مفاد اطلاعاتی که از داده ها حاصل می شوند با توجه به اه ی که در مرحله اول تحقیق مشخص شده اند مورد بررسی قرار می گیرند . تحلیل داده ها برای پاسخگویی به سوالاتی از این قبیل طرح ریزی می شوند :

از شواهدی که بوسیله این داده ها فراهم می آید ، چه نکاتی کلی ای درباره پدیده تحت مطالعه می توان است اج کرد ؟

آیا فرضیه یا نظریه موجود ، با داده ها در تناقض است ؟ و آیا داده ها نظریه جدیدی را برای تبیین پدیده تحت مطالعه القا می کنند ؟

نتایج تجزیه و تحلیل داده ها برای جوابگویی به این سوالات و نیز سنجش میزان عدم قطعیتی که در جوابها وجود دارد ، بکار گرفته می شوند

حال به بیان فرضیات تحقیق، روش های جمع آوری اطلاعات ، جامعه آماری ، روش نمونه گیری و اهم روشهای آماری جهت آزمون فرضیه تحقیق خواهیم پرداخت.

5-3- فرضیات تحقیق

فرض تحقیق عبارتست از یک تصور ذهنی ، حدسی یا احتمالی که محقق در مورد نتایج ویژه تحقیق ، پیش از آزمایش و تجربه ، پیش بینی می کند و یا موقتا قبول می نماید. فرضیه جمله ای (موضوعی) است که از طریق تجربی ابطال پذیر باشد . محقق آگاه و متعهد ، همواره در نظر دارد که هدف او ، آزمون و آزمایش فرض تحقیق است نه اثبات آن .

تدوین فرضیه با توجه به ویژگی های زیر صورت می پذیرد :

1-فرضیه باید رابطه بین دو یا چند متغیر را پیش بینی کند .

2-فرضیه باید روشن بدون ابهام و به صورت یک جمله خبری باشد .

3- فرضیه باید آزمون پذیری باشد ، یعنی بتوان آن را بر پایه داده ها گردآوری شده ، آزمود.بطور کلی تحقیق حاضر در صدد بررسی و سنجش میزان تاثیر سود حسابداری بر قیمت بازار سهام ، در بورش اوراق بهادار تهران می باشد . در این تحقیق عقیده خود را بر مبنای تئوری های موجود به صورت مطالعه و بررسی تاثیر یک متغیر بر متغیر دیگر بیان کرده ایم . آنچه در اینجا قابل ذکر است این است که می خواهیم صرفا وجود اثر و جهت و میزان همبستگی را کشف کنیم ، نه رابطه علت و معلولی را . با توضیحات فوق فرضیه تحقیق به شکل زیر قابل ارائه است :

تغییر در قیمت سهام با تغییر در قیمت سود مورد گزارش (سود حسابداری) eps و سود سهام نقدی dps ارتباط و همبستگی دارد .

نیک می دانیم که قیمت اوراق بهادار در بازار بورس متاثر از عوامل متعدد د و کلان اقتصادی ، و فرهنگی جامعه می باشد . لذا بیان فرضیه فوق به مفهوم پذیرفتن رابطه علی و معلولی بین سود و قیمت سهام نمی باشد بلکه همان گونه که در ابتدای فصل عنوان شد،هدف آن است که مشحص شود آیا دومتغیر سود حسابداری و قیمت سهام به طور نسبی در جهت مثبت یا منفی گام برمی دارد یا خیر ؟ پیش زمینه ارائه فرضیه فوق ، تصور نگارنده ازاین امر است که یداران اوراق بهادار، در زمان ید ، توجه خاصی به سود تحصیل شده توسط شرکت نموده و با توجه به انتظارات خود نسبت به سودهای آتی اقدام به ید یا فروش سهم خاصی می نماید.

6-3- تئوری فرضیه تحقیق :

طبق تئوری های مالی ، قیمت یک دارائی (اوراق بهادار) تابعی از ارزش فعلی جریانات نقدی آتی آن دارایی است . لذا هر حادثه ای که سبب تغییر در انتظارات مربوط به جریانات نقدی یک دارایی شود می تواند بر قیمت دارایی موثر باشد . عمده تحقیقات انجام شده و مقالات نوشته شده توسط محققین مربوط به بررسی تغییرات قیمت اوراق بهادار (سهام) در زمان اعلام سود در یک سال بوده و با محاسبه بازده غیر عادی انباشته در زمان قبل و بعد از اعلان سود و تعیین سود و میزان تغییرات آن اقدام به آزمون محتوای اطلاعاتی سود حسابداری نموده اند. نتایج این تحقیقات نیز موید این امر است که سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی می باشد. در این تحقیق با استفاده از مقاله تغییرات سود ، پیش بینی تحلیل گران و قیمت سهام نوشته نیدرهافر وریگان(victorniederhoffer&patrik.j.regan,: earnings,changes,analysts" factor) به بررسی تغییرات قیمت اوراق بهادار و سودهر سهمeps و سود نقدی هر سهم dps ، در زمان برگزاری مجمع ، پرداخته ایم .

7-3- جامعه آماری

جامعه آماری عبارت است از مجموعه کامل اندازه های ممکن یا اطلاعات ثبت شده از صفت کیفی که می خواهیم استنباط هایی راجع به آن انجام دهیم . جامعه ، آماج تحقیق است و منظور از عمل گردآوری داده ها ، است اج نتایجی درباره جامعه می باشد .

نکته قابل ذکر این است که جمع آوری و مطالعه مجموعه جامعی از داده ها مربوط به موضوع تحقیق در عمل بسیار مشکل است لذا به دلیل محدویت زمان، منابع و امکانات به ناچار بخشی از داده های مزبور را که در مجموعه ای به نام نمونه گردآوری می شوند استفاده می کنیم .

با توجه به موضوع تحقیق جامعه آماری این تحقیق عبارت است از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در حدود 432 شرکت را شامل می شود .


 


این تحقیق در مورد پمپ های هیدرولیک و اجزای آن ها در 75 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد
دسته بندی مکانیک
بازدید ها 3
فرمت فایل docx
حجم فایل 1667 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 75
پروژه و تحقیق-پمپ های هیدرولیک و اجزای آن ها

فروشنده فایل

کد کاربری 3177
کاربر

یک پمپ اصطلاحا وسیله ای است که باعث انتقال یک مایع از طریق افزایش سطح انرژی آن می باشد.این کار از چندین طریق امکان پذیر می باشد.د ایان این فصل قادر خواهید بود تا کلیه پمپهای موجود در سایت خود را شناسایی کرده ووظیفه آنها را بیان نمائید.شکل زیر را ببینید.در این شکل کلیه پمپهایی را که در این فصل بحث خواهد شد مشاهده می کنید.توجه داشته باشید که پمپها به دو گروه کاملا مجزا تقسیم بندی می شوند.یک گروه از پمپها مایع را بوسیله جابجایی مثبت منتقل کرده وگروه دیگر اینکار را بوسیله حرکت دینامیکی انجام میدهند.

درشکل زیر تعریف پمپهای جابجایی مثبت وپمپهای دینامیکی ومشخصات هرکدام نشان داده شده است:


ه مپ (صرفنظر از اینکه جابجایی مثبت ویا دینامیکی باشد)به دو قسمت تقسیم می شود.یک بخش آن قسمت هیدرولیکی داخل پمپ بوده((hydraulic end وبخش دیگر شامل قطعات مکانیکی داخل پمپ ((mechanical end می باشد.


واقعیت مهمی که باید درنظر داشت آنستکه نوع انتقال مایع برای ان اهمیتی ندارد وانچه حائز اهمیت است عبارت است از:روابط عملکردی هد،توان وبازده که این روابط درکلیه پمپها اثرات ی ان خواهند داشت وبه نوع پمپ که جابجایی مثبت ویا دینامیکی باشد بستگی ندارد.این روابط در ادامه همین فصل مورد بحث وبررسی قرارخواهد گرفت.ازجمله قطعاتی که دربخش قطعات مکانیکی پمپ قرار میگیردمی توان به محورها،یاتاقانها،اب بندها،کوپلینگها وپوسته ها اشاره نمود که این قطعات دارای وظایف ی انی درتمامی پمپها می باشند.شکل زیر شباهتهایی را که بین قسمتهای مکانیکی وهیدرولیکی پمپها (صرفنظر از نوع پمپ) وجود دارد را نشان داده است.
همانگونه که در ج فوق مشاهده می شود روابط مربوط به عملکرد پمپها درتمامی پمپها (صرفنظر از نوع پمپ) ی ان می باشد.همچنین در تمامی پمپها در قسمت مکانیکال آنها که قطعاتی همچون یاتاقانها،اب بندهاوپوسته ها قرار گرفته است ،تمامی این قطعات در پمپها دارای وظایف مشترکی بوده وبه نوع پمپ بستگی ندارد.پمپهای جابجای مثبت(positive displacement pumps):
همانگونه که قبلا عنوان گردید یک پمپ جابجایی مثبت پمپی است که در آن میزان جریان ثابت بوده ولی هد((headمتغیر می باشد.درشکل زیر یک نمونه پمپ پیستونی دوطرفه(double acting)نشان داده شده است.
در این پمپها هنگامیکه پیستون از سمت چپ به راست حرکت می کند آنگاه این حرکت باعث افزایش فشار مایع خواهد شدواین حرکت پمپ(صرفنظر از گراویته ویژه وویسکوزیته مایع)بشرط تامین توان لازم، باعث انتقال وحرکت مایع خواهد شد.انواع مختلفی از پمپهای جابجایی مثبت درصنایع نفت،گاز وپتروشیمی وجود دارند.درج زیر محدوده های عملکرد این قبیل پمپها ارائه گردیده است.

پمپهای رفت وبرگشتی(reciprocating pumps):
پمپهای رفت وبرگشتی از جمله پمپهای جابجایی مثبت بوده که بوسیله حرکات ضربه ای ((pul ing actionباعث افزایش انرژی مایع میگردند.ازجمله این پمپهامی توان به پمپهای قدرت((power pump،پمپهای بخار یک طرفه(direct (acting steam pumps ،پمپهای دیافراگمی((diaphragm pumpsاشاره نمود.کلیه پمپهای رفت وبرگشتی تولید حرکات ضربه ای می کنند واگر سیستمی که پمپها در آن کار می کنند به درستی طراحی وآنالیز نشده باشد،انگاه این ضربه ها می توانند باعث صدمات فراوانی به پمپ ویا سیستم فرایندی گردند.درچنین سیستمهایی معمولا از تجهیزات ضدضربان((anti pul ion نظیر ظروف حجمی(volume (botles،اریفیس ها ویا ظروف ضربان گیر((pul ion bottles استفاده می شود.پمپهای قدرت(power pumps):
درشکل زیرنمونه ای از این پمپها نشان داده شده است.از پمپهای قدرت معمولا در مواردی که فشار بالا بوده وجریان کمی مورد نیاز میباشد استفاده میگردد.از جمله این موارد می توان به سرویسهای مربوط به آمین((amin کربنات ویا سرویسهای آب یا روغن با فشاربالااشاره نمود.این پمپها را می توان هم بصورت افقی وهم عمودی نصب کرد.همانگونه که درشکل نشان داده شده اجزا این پمپها شامل استوانه مایع((liquid cylinder با پیستونها ومحورها،شیرها((valvesوقسمت قدرت((powerآنها می باشد.قسمت قدرت دراین پمپهاشامل میل لنگ((crankshaft به همراه یاتاقانها،شاطون یا دسته پیستون((connecting rod ومجموعه لوله انتهای میل لنگ یا پیستون((crosshead می باشد.علت اصلی نامیده شدن این پمپها به نام پمپهای قدرت آنستکه این پمپها بوسیله یک منبع قدرت خارجی نظیر الکتروموتور ویا یک موتور احتراق داخلی ،به جای استفاده از سیلندرهای بخار که د مپهای با راه اندازی مستقیم مورد استفاده قرارمیگیرد به حرکت در می ایند.


پمپهای دیافراگمی:
درشکل زیر نمونه ای شماتیک از یک پمپ دیافراگمی نشان داده شده است.در این قبیل ازپمپها ناحیه مربوط به قدرت (توان)وقسمت مایع تقریبا یکی می باشد.از این پمپها بصورت محدود در صنایع پتروشیمی وپالایشگاهی استفاده گردیده وبیشتر درسرویسهای اندازه گیری استفاده می شوند.

پمپهای اندازه گیری(metering pump):
درشکل زیر یک نمونه پمپ اندازه گیری از نوع دیافراگمی که اصطلاحا به انها پمپهای تناسبی ((proportioning pumps نیز گفته میشودنشان داده شده است.

از این نوع پمپها عمدتا در مواردیکه درصنایع شیمیایی نیاز به تزریق مقدار کنترل شده دقیقی از یک ماده شیمیایی در یک فرایند باشد مورد استفاده قرار میگیرند.کنترل حجم در این پمپها بوسیله تغییر طول کورس موثر بدست می آید.این پمپها دارای دو نوع اصلی می باشند:۱-پمپهای پلانجری(plunger pumps):
سیال فرایندی در این پمپها بصورت مستقیم با پلانجر تماس پیدا کرده ودرسرویسهایی که جریان بیشتری مد نظر باشد مورد استفاده قرار میگیرند.۲-پمپهای دیافراگمی
در این پمپها،سیال موجود درفرایند بواسطه دیافراگمی که بصورت تخت بوده وبوسیله یک نیروی هیدرولیکی عمل میکند از پلانجر جدا گردیده است.از این پمپها معمولا درمواردیکه جریان کمتری مورد نیاز بوده ویا درمواردیکه نشت سیال به بیرون از پمپ خطرآفرین باشد استفاده میگردد.هنگامیکه مایع مورد استفاده در پمپاژ از نوع مایعات سمی ویا قابل اشتعال باشدانگاه می توان در پمپهای دیافراگمی از دودیافراگم به همراه یک نشت یاب واژیر خطر استفاده کرد.در چنین مواردی در صورت بروز نشتی از یک دیافراگم اژیر به صدا درخواهد امد.انجمن نفت ((apiاقدام به انتشار استاندارد api 675 نموده که این استانداردحداقل م ومات مورد نیازجهت پمپاژ با حجم معین درصنایع پالایشگاهی را ارائه میکند.پمپهای دوار(rotary pumps):
مجموعه دیگری از پمپها که تعداد متنابهی از انها درصنعت وجود دارند را تحت عنوان پمپهای دوار طبقه بندی میکنند.این پمپها از جمله پمپهای جابجایی مثبتی هستند که درحین عملکرد خود هیچگونه ضربانی ((pul ionدر جریان بوجود نمی اورند.ازجمله مشخصه های بارز این قبیل پمپها می توان به تنوع آنها(نوع پیچی ،دنده ای،گوشواره ای و) وهمچنین بالا بودن بازدهی انها اشاره نمودکه این خاصیتها باعث گردیده که این پمپها همواره گزینه مناسبی درصنایعی که سیال آنها روغن وسایر سیالات ویسکوز میباشدمدنظر قراربگیرد.این پمپها قادرند از یک گالن دردقیقه تاظرفیتی بیش از ۵۰۰۰گالن دردقیقه را با نرخ فشار تا۵۰۰۰psi را درمورد مایعی با ویسکوزیته حداقل یک سانتی استوک تا بیش از ۱۰۰۰۰۰۰ssuجابجا نمایند.پمپهای پیچی(screw pumps):
در شکل زیر نمونه ای از یک پمپ پیچی نشان داده شده است.


تحقیق، از ریشه « حق » است. حق یعنی آن‌چه که درست و استوار و ثابت باشد. ریشه اصلی واژه حق، در تمام اشتقاق‌هایش مفهوم ثابت و مطابقت با واقع و استحکام را دارد.
احقاق و تحقیق یک امر، یعنی چیزی را ثابت و استوار ساختن، درستی چیزی را به اثبات رساندن، «حق» بودن مطلبی را آشکار ساختن و به عبارتی: شناخت « هست » ها. تحقیق، یک تلاش فکری و علمی برای « یافتن » مطلب درست و حق، و « ارائه » و « اثبات » آن است.
طبیعی است که تحقیق در زمینه‌های مختلف نظری و فکری و تاریخی و ادبی و علمی و … حق بودن مطالب، به معنای مطابق با واقع بودن آن‌ها در هر یک از زمینه‌هاست و تحقیق، طبق این مفهوم، در ابعاد مختلف یاد شده، مفهوم پیدا می‌کند.
جست و جوی منظم و تلاشی که بر مبنای علم و استدلال و شواهد و منابع، انجام می‌گیرد تا نظریه‌ای اثبات گردد و نکته‌ای کشف و بیان شود، « تحقیق » است. هر چیزی می‌تواند برای انسان، موضوع تحقیق باشد، چه عقلی چه حسی، چه جزئی چه کلی، آن‌چه در حوزه‌های و ‌ها به عنوان نگارش رساله تحقیقی و پایان نامه متداول است،مقاله روش تحقیق در مدیریت نمونه روشنی از یک تحقیق است و البته هر چه شیوه کار و معتبر بودن منابع و نوآوری‌های علمی و سلیقه در تدوین بیشتر مراعات شده باشد، ارزش آن افزون‌تر خواهد بود.
تحقیق میدانی و کتابخانه‌ای ید پروپوزال آماده
گاهی پژوهشی که برای یافتن و اثبات چیزی انجام می‌گیرد، در میدان گسترده اجتماع و با کاوش نمونه‌های عینی است و با تفحص و استقراء در محیط بیرون و روی افراد و اشیاء و پدیده‌های خارجی انجام می‌گیرد. نام آن « تحقیق میدانی » است و محقق باید بگردد و با دیدن و شنیدن، مطالب را کشف کند. معمولاً تهیه گزارش پیرامون وقایع یا موضوعات اجتماعی و علمی و مسایل حسی و تجربی و کاربردی، از این راه انجام می‌گیرد.
گاهی پژوهش در کتاب‌ها، اسناد، منابع و آراء و نظریات و در فضای محدود کتابخانه شکل و انجام می‌گیرد. نام این نوع، « تحقیقات کتابخانه‌ای » است و از منابع مکتوب استفاده می‌شود. اما نتیجه هر یک از دو شیوه یاد شده، به صورت مقاله یا کتاب، عرضه می‌گردد و اصول نگارش بر محصول کار تحقیقی حاکم است.
سایت پروژه دانشجویی
فرق تحقیق و تألیف
تألیف از ریشه « الفت » و به معنای پیون ن، به هم آمیختن، گردآوری مطالب متناسب با هم در یک مجموعه است و معمولاً نیاز به تتّبع و کاوش و دقت و حوصله دارد. گرچه در عرف رایج، معمولاً تألیف و تحقیق را و مؤلف و محقق را به جای هم به کار می‌برند، ولی میان محقق و مؤلف تفاوت بسیار است.
مؤلف، صرف گردآورنده مطالبی از جاهای مختلف و تنظیم کننده مطالبی است که با تتبع و پژوهش به دست آورده است، اما محقق، از شه‌ای نقّاد و دیدگاهی عمیق برخوردار است و « صاحب نظر » است و کارش تنها جمع آوری مطالب از منابع مختلف نیست ( که این کار از بسیاری برمی‌آید ) بلکه شمندی است که نظریه‌ای را با برهان و دلیل، اثبات یا رد می‌کند، یا مطلبی جدید کشف می‌نماید، یا مطلب کشف شده‌ای را تکمیل می‌کند، یا چیزی را که به صورت نظریه بوده است به اثبات می‌رساند. گزارش کارآموزی « نظریه پردازی » و اثبات آن نیز ذهنی قوی و شیوه‌ای محققانه می‌طلبد.
البته تتبع و کاوش، مقدمه تحقیق می‌تواند قرار بگیرد و محقق، بر مبنای « یافته‌ها » می‌تواند نظر بدهد.
روش تحقیق و پروژه دانشجویی
منظور از روش در تحقیق، ارائه مهارت‌ها و تجربه‌هایی است که دست‌ی به هدف را آسان‌تر و عملی‌تر می‌سازد و با صرف وقت کمتر، نتایج بیشتری به دست می‌آید. این نکته، در کلّیه روش‌ها مطرح است. یعنی هر کاری بر مبنای «روش»های برگرفته از تجربه‌ها و موفقیت‌ها انجام پذیرد، تضمین بیشتری برای بهره دهی آن خواهد بود و افرادِ «‌دارای روش» موفق‌ترند و مبتدیانی که با روش افراد موفق آشنا می‌شوند، زودتر به نتیجه می‌رسند.
وقتی « روش تحقیق توصیفی تحلیلی » گفته می‌شود، دو نوع مطالب و نکات، قابل طرح است:
1. آن‌چه به « تحقیق » به شکلی عام و کلی مربوط است.
2. آن‌چه به « تحقیق ی » مربوط می‌شود.
در بخش اول پروپوزال آماده نکاتی مورد نظر است که در هر کار تحقیقی و پژوهشی، در هر موضوعی به کار می‌آید و رعایت آن‌ها لازم و مفید است. چه دینی، چه غیر دینی، چه ی چه غیر ی، حتّی در تحقیقات جغرافیایی، آماری، اقتصادی، روان‌شناسی و تربیتی، طبیعی و باستان شناسی و … کاربرد دارد. این بخش نیز خود دو گونه است:
1. مطالبی مانند فیش برداری و …
2.تحقیق دانشجویی رشته علوم اجتماعی مطالبی که اختصاص به هر یک از علوم دارد مانند روش تحقیق در ریاضی یا جامعه شناسی یا ادبیات یا فقه که هر کدام روش خاصّ به خود دارد. در اصطلاح به یکی روش و دیگری روش‌مندی گفته می‌شود.
در بخش دوم، نکاتی مطرح است که برای یک فرد محقق و پژوهش‌گر درباره مسائل ی و معارف دینی و رهاوردهای وحی، ضروری است.
تحقیق عام
نکات و مراحل مربوط به تحقیق در هر زمینه‌ای به صورت عام را می‌توان چنین برشمرد:
1. موضوع و سوژه تحقیقاتی
ابت ‌ترین کار تحقیق ، تعیین موضوع است، محقق باید قبل از شروع کار تحقیقی، بداند که در جست وجوی چیست و موضوع پژوهش و محدوده آن کدام است؟ و چه ابعادی دارد؟ مناسب است که پژوهش‌گر، در انتخاب موضوع به نکات زیر توجه کند:
ـ علاقه و اشتیاق به موضوع
ـ میزان توانایی خود در زمینه موضوع تحقیق
ـ تحقیق دانشجویی رشته علوم تربیتی سودمندی آن برای جامعه، مثمر ثمر بودن و رفع نیاز
ـ قابل تحقیق بودن موضوع و میزان منابع موجود و لوازم پژوهش، تا تحقیق او نیمه تمام نماند
ـ محدود بودن دامنه موضوع، به خصوص اگر محقق تازه کار است، تا از عهده جمع و جور و به پایان رساندن آن برآید و در نیمه راه رها نکند.
2. ریزتر عناوین موضوع
هر موضوع کلی تحقیق دانشجویی رشته مدیریت،‌ قابل تقسیم به اجزا و محورهای کوچک‌تر و مشخص‌تری است که کار پژوهش را آسان‌تر می‌کند. محوربندی یک موضوع، هم ذوق و ابتکار می‌خواهد و هم معلومات عمومی و آگاهی‌های خاصّ آن موضوع. عناوین ریز یک موضوع، هرچه بیشتر افزایش یابد، به شناخته‌تر شدن ابعاد مختلف آن موضوع کمک می‌کند.
3. طرح تحقیقاتی پروژه دانشجویی برق
منظور، داشتن برنامه و طرح، برای مرحله اجرایی یک تحقیق است؛ یعنی هم مشخص ساختن کیفیت و سبک و محدوده کار و نقطه شروع و پایان، و هم منظور داشتن هدف و نتیجه. در ذهن باید ترسیم شود که می‌خواهیم چه کنیم و با طی چه مراحلی به نتیجه گیری نزدیک شویم.
4. آشنایی با کارهای انجام شده گزارش کارآموزی آماده
این کار، هم جلوی دوباره کاری را می‌گیرد، هم کار انسان را قوی‌تر و همه جانبه‌تر می‌سازد و هم محقق را از تجارب گذشتگان بهره‌مند می‌کند. البته در کارهای تحقیقی ابتکاری که سابقه نداشته،‌ آشنایی با کارهای مشابه و انجام شده قبلی معنی ندارد. پس درباره هر موضوعی که تحقیق می‌شود، باید از نمونه‌های قبلی کار درباره آن با خبر بود؛ مثلاً آن‌که درباره « قیام مختار » یا « نهضت مشروطیت » یا « ویژگی‌های زبان فارسی » و … می‌خواهد تحقیق کند، باید کتب و مقالات و منابع مربوط به آن را که دیگران نگاشته‌اند ببیند.
5. مأخذ شناسی انواع روش های تحقیق
درباره هر موضوعی، منابع مهم و مأخذ موضوع تحقیق مدیریت دست اول و جامعی وجود دارد که از اطلاعات معتبر و قابل استناد برخوردار است. محقق باید منبع شناس باشد و با کتاب‌های مرجع آشنایی داشته باشد. چه منابع کهن و قدیمی، و چه منابع جدید. بعضی از کتاب‌ها به عنوان منابع « رابط » و « هادی » مورد استفاده‌اند؛ یعنی پژوهش‌گر را به منابع اصلی‌تر متصل می‌کنند، مثل فهرست‌ها، نمایه‌ها، کتاب‌شناسی‌ها و مقاله نامه‌ها.
« کتاب مرجع » کتاب‌هایی است با ساختاری منظم و فصل بندی و تدوین حساب شده که در زمینه‌های مختلف علمی، ادبی، تاریخی، اجتماعی و … آگاهی‌های فوری و دقیق به ما می‌دهد. کتاب‌هایی از نوع: اطلاعات عمومی، دایره المعارف‌ها، واژه نامه‌ها، زندگی‌نامه‌ها، سال‌نامه‌ها، فهرست‌ها، نمایه‌ها، راهنماها، منابع جغرافیایی، فهرست مقالات، کتاب‌نامه‌ها، کتاب‌شناسی‌ها و … از کتاب‌های مرجع محسوب می‌شود.
مأخذ تحقیق آماده دانشجویی، هم به صورت کتاب و نوشتجات می‌تواند باشد، هم منابع زنده، یعنی محققان و صاحب نظران و آگاهانی که در موضوعات مختلف، معلومات دقیق و ارزنده‌ای دارند، اینان هم از مأخذ ما در امر تحقیق می‌توانند به حساب آیند. « منابع غیر کت » نیز مأخذ پژوهش به حساب می‌آید، همچون تصویرها، مواد دیداری و شنیداری، ‌ها، نوار ویدئو و اسلاید، نوار ضبط صوت، میکرو و … انسان‌های محقق و صاحب نظر نیز به نوعی منبع غیرکت محسوب می‌شوند.
به علاوه، محقق باید ارزش و اعتبار منابع مختلف پروژه های ی را هم مورد توجه قرار دهد و از ده‌ها منبع مختلف پیرامون موضوع، بداند که کدام‌یک معتبرتر و کدام یک فاقد ارزش و اعتبار است. نویسنده فلان کتاب، چه فکری و روشی داشته و امثال این‌گونه آگاهی‌ها، که به نتیجه گیری از مطالب یک کتاب منبع هم مربوط می‌شود و روی آن تأثیر می‌گذارد.[1]
6. کشف مرتبطات
در مسائل تحقیق دانشجویی، اگر ذهن محقق بتواند موضوعات مختلفی را که به هم مربوط می‌شوند، بشناسد و رابطه آن‌ها را با هم مورد توجه قرار دهد، در بازدهی تحقیق موفق‌تر خواهد بود؛ مثلاً ی که می‌خواهد درباره « تخت سلیمان » تحقیق کند، برخوردش با موضوعاتی هم‌چون: انبیا و معجزه هم خواهد بود.


اقدام‌پژوهی و روش تحقیق اقدام پژوهی چیست؟                      


اقدام پژوهی درس زبان انگلیسی action researchخوانده می شود به معنی پژوهش در عمل است.پژوهش در عمل نوعی از مطالعه و بررسی است که افراد برای تغییر وضعیت نامطلوب و رسیدن به وضعیت نسبتا مطلوب و در نهایت بهسازی کارها در محیط شغلیشان بکار می برند.


 مراحل پژوهش در عمل اقدام پژوهی نمونه:
 1.   قرار گرفتن در شرایط غیر قابل انتظار و مبهم (در گیر شدن با مسأله) 2.   اقدام در جهت شناسایی مسأله(جمع آوری اطلاعات پیرامون مسأله و علل احتمالی آن) 3.  تشخیص راه حل های احتمالی و برنامه ریزی برای اجراء 4.  اجرای هریک از راه حل های احتمالی(اقدام برای رفع مشکل) 5.  مشاهده وثبت اطلاعات (گرد آوری اطلاعات) 6.  تجزیه و تحلیل داده ها 7. بررسی نتایج وتشخیص دقیقتر و شفاف تر مسأله در صورت حل نشدن آن 8.  تشخیص راه حل های جدید و شفاف تر و برنامه ریزی برای اجراء این راه حل ها (شروع سیکل جدید)این سیکل انقدر ارامه می یابد تا دقیقا منجر به شناسایی و حل مسأله شود. یک نمونه اقدام پژوهی ریز اقدامات انجام شده در هر مرحله باید دقیقا برای تکمیل اطلاعات خود بهرگیری از آن ونقد و برسی همکاران گزارش شود.مراحل تهیه طرح مقاله اقدام پژوهی:
 1.  تنظیم موضوع 2. مقدمه و بیان مسأله 3. تعریف و تبیین واژه ها برای تفهیم بهتر مسأله 4. اجرای برنامه 5. نتیجه گیری 6. بیان محدودیت ها و مشکلات 7. پیشنهادات 8. فهرست منابعتفاوت تحقیق اقدام پژوهی با پژوهش های ی:
 1. در اقدام پژوهی تغیرات بر اساس شرایط و قراین شغلی و محیط کار است اما در پژوهش های حرفه ای تغیرات بر اساس فرضیه مخبرانه شکل می گیرد 2. در اقدام پژوهی مدیران نمونه واقعی مورد نظر است ولی در پژوهش های حرفه ای نمونه ها انتخ است 3. در اقدام پژوهی شخص شاغل و درگیر کار با مسأله درگیر است اما در تحقیق حرفه ای پژوهشگران ناظر بر مسأله پژوهش می پردازند. 4. در اقدام پژوهی یافته ها پژوهشی توسط خود شاغل و درگیر با مسأله به مرحله عمل در می آید اما در پژوهش های حرفه ای پژوهشگر یافته ها را به عوامل اجرایی ارائه می دهد. 5. در اقدام پژوهی یافته ها پژوهشی توسط خود شاغل و درگیر با مسأله مورد ارزی قرار می گیرد اما در پژوهش های حرفه ای و کلان ، یافته های پژوهشگر را دیگران ارزشی می کنند.نمونه ای از اقدام پژوهی  زمینه های اقدام پژوهی در آموزش و پرورش:
 1. چگونگی تدریس یک مفهوم علمی یا موضوع درسی 2. کیفیت تولید و نحوه استفاده و بکار گیری وسیله های آموزشی جهت انتقال مفهوم یا موضوع خاص 3. ناهنجاریهای رفتاری اقدام پژوهی لکنت زبان 4. بهبود شرایط اداری و فعالیت های اجرایی 5. شیوه های ارزشی و امتحانات 6. روش های اداره مدرسه و محیط های آموزشی و تجربه اموزشی تحقیق، از ریشه « حق » است. حق یعنی آن‌چه که درست و استوار و ثابت باشد. ریشه اصلی واژه حق، در تمام اشتقاق‌هایش مفهوم ثابت و مطابقت با واقع و استحکام را دارد.
احقاق و تحقیق یک امر، یعنی چیزی را ثابت و استوار ساختن، درستی چیزی را به اثبات رساندن، «حق» بودن مطلبی را آشکار ساختن و به عبارتی: شناخت « هست » ها. تحقیق، یک تلاش فکری و علمی برای « یافتن » مطلب درست و حق، و « ارائه » و « اثبات » آن است.
طبیعی است که تحقیق در زمینه‌های مختلف نظری و فکری و تاریخی و ادبی و علمی و … حق بودن مطالب، به معنای مطابق با واقع بودن آن‌ها در هر یک از زمینه‌هاست و تحقیق، طبق این مفهوم، در ابعاد مختلف یاد شده، مفهوم پیدا می‌کند.
جست و جوی منظم و تلاشی که بر مبنای علم و استدلال و شواهد و منابع، انجام می‌گیرد تا نظریه‌ای اثبات گردد و نکته‌ای کشف و بیان شود، « تحقیق » است. هر چیزی می‌تواند برای انسان، موضوع تحقیق باشد، چه عقلی چه حسی، چه جزئی چه کلی، آن‌چه در حوزه‌های و ‌ها به عنوان نگارش رساله تحقیقی و پایان نامه متداول است،مقاله روش تحقیق در مدیریت نمونه روشنی از یک تحقیق است و البته هر چه شیوه کار و معتبر بودن منابع و نوآوری‌های علمی و سلیقه در تدوین بیشتر مراعات شده باشد، ارزش آن افزون‌تر خواهد بود.
تحقیق میدانی و کتابخانه‌ای ید پروپوزال آماده
گاهی پژوهشی که برای یافتن و اثبات چیزی انجام می‌گیرد، در میدان گسترده اجتماع و با کاوش نمونه‌های عینی است و با تفحص و استقراء در محیط بیرون و روی افراد و اشیاء و پدیده‌های خارجی انجام می‌گیرد. نام آن « تحقیق میدانی » است و محقق باید بگردد و با دیدن و شنیدن، مطالب را کشف کند. معمولاً تهیه گزارش پیرامون وقایع یا موضوعات اجتماعی و علمی و مسایل حسی و تجربی و کاربردی، از این راه انجام می‌گیرد.
گاهی پژوهش در کتاب‌ها، اسناد، منابع و آراء و نظریات و در فضای محدود کتابخانه شکل و انجام می‌گیرد. نام این نوع، « تحقیقات کتابخانه‌ای » است و از منابع مکتوب استفاده می‌شود. اما نتیجه هر یک از دو شیوه یاد شده، به صورت مقاله یا کتاب، عرضه می‌گردد و اصول نگارش بر محصول کار تحقیقی حاکم است.
سایت پروژه دانشجویی
فرق تحقیق و تألیف
تألیف از ریشه « الفت » و به معنای پیون ن، به هم آمیختن، گردآوری مطالب متناسب با هم در یک مجموعه است و معمولاً نیاز به تتّبع و کاوش و دقت و حوصله دارد. گرچه در عرف رایج، معمولاً تألیف و تحقیق را و مؤلف و محقق را به جای هم به کار می‌برند، ولی میان محقق و مؤلف تفاوت بسیار است.
مؤلف، صرف گردآورنده مطالبی از جاهای مختلف و تنظیم کننده مطالبی است که با تتبع و پژوهش به دست آورده است، اما محقق، از شه‌ای نقّاد و دیدگاهی عمیق برخوردار است و « صاحب نظر » است و کارش تنها جمع آوری مطالب از منابع مختلف نیست ( که این کار از بسیاری برمی‌آید ) بلکه شمندی است که نظریه‌ای را با برهان و دلیل، اثبات یا رد می‌کند، یا مطلبی جدید کشف می‌نماید، یا مطلب کشف شده‌ای را تکمیل می‌کند، یا چیزی را که به صورت نظریه بوده است به اثبات می‌رساند. گزارش کارآموزی « نظریه پردازی » و اثبات آن نیز ذهنی قوی و شیوه‌ای محققانه می‌طلبد.
البته تتبع و کاوش، مقدمه تحقیق می‌تواند قرار بگیرد و محقق، بر مبنای « یافته‌ها » می‌تواند نظر بدهد.
روش تحقیق و پروژه دانشجویی
منظور از روش در تحقیق، ارائه مهارت‌ها و تجربه‌هایی است که دست‌ی به هدف را آسان‌تر و عملی‌تر می‌سازد و با صرف وقت کمتر، نتایج بیشتری به دست می‌آید. این نکته، در کلّیه روش‌ها مطرح است. یعنی هر کاری بر مبنای «روش»های برگرفته از تجربه‌ها و موفقیت‌ها انجام پذیرد، تضمین بیشتری برای بهره دهی آن خواهد بود و افرادِ «‌دارای روش» موفق‌ترند و مبتدیانی که با روش افراد موفق آشنا می‌شوند، زودتر به نتیجه می‌رسند.
وقتی « روش تحقیق توصیفی تحلیلی » گفته می‌شود، دو نوع مطالب و نکات، قابل طرح است:
1. آن‌چه به « تحقیق » به شکلی عام و کلی مربوط است.
2. آن‌چه به « تحقیق ی » مربوط می‌شود.
در بخش اول پروپوزال آماده نکاتی مورد نظر است که در هر کار تحقیقی و پژوهشی، در هر موضوعی به کار می‌آید و رعایت آن‌ها لازم و مفید است. چه دینی، چه غیر دینی، چه ی چه غیر ی، حتّی در تحقیقات جغرافیایی، آماری، اقتصادی، روان‌شناسی و تربیتی، طبیعی و باستان شناسی و … کاربرد دارد. این بخش نیز خود دو گونه است:
1. مطالبی مانند فیش برداری و …
2.تحقیق دانشجویی رشته علوم اجتماعی مطالبی که اختصاص به هر یک از علوم دارد مانند روش تحقیق در ریاضی یا جامعه شناسی یا ادبیات یا فقه که هر کدام روش خاصّ به خود دارد. در اصطلاح به یکی روش و دیگری روش‌مندی گفته می‌شود.
در بخش دوم، نکاتی مطرح است که برای یک فرد محقق و پژوهش‌گر درباره مسائل ی و معارف دینی و رهاوردهای وحی، ضروری است.
تحقیق عام
نکات و مراحل مربوط به تحقیق در هر زمینه‌ای به صورت عام را می‌توان چنین برشمرد:
1. موضوع و سوژه تحقیقاتی
ابت ‌ترین کار تحقیق ، تعیین موضوع است، محقق باید قبل از شروع کار تحقیقی، بداند که در جست وجوی چیست و موضوع پژوهش و محدوده آن کدام است؟ و چه ابعادی دارد؟ مناسب است که پژوهش‌گر، در انتخاب موضوع به نکات زیر توجه کند:
ـ علاقه و اشتیاق به موضوع
ـ میزان توانایی خود در زمینه موضوع تحقیق
ـ تحقیق دانشجویی رشته علوم تربیتی سودمندی آن برای جامعه، مثمر ثمر بودن و رفع نیاز
ـ قابل تحقیق بودن موضوع و میزان منابع موجود و لوازم پژوهش، تا تحقیق او نیمه تمام نماند
ـ محدود بودن دامنه موضوع، به خصوص اگر محقق تازه کار است، تا از عهده جمع و جور و به پایان رساندن آن برآید و در نیمه راه رها نکند.
2. ریزتر عناوین موضوع
هر موضوع کلی تحقیق دانشجویی رشته مدیریت،‌ قابل تقسیم به اجزا و محورهای کوچک‌تر و مشخص‌تری است که کار پژوهش را آسان‌تر می‌کند. محوربندی یک موضوع، هم ذوق و ابتکار می‌خواهد و هم معلومات عمومی و آگاهی‌های خاصّ آن موضوع. عناوین ریز یک موضوع، هرچه بیشتر افزایش یابد، به شناخته‌تر شدن ابعاد مختلف آن موضوع کمک می‌کند.
3. طرح تحقیقاتی پروژه دانشجویی برق
منظور، داشتن برنامه و طرح، برای مرحله اجرایی یک تحقیق است؛ یعنی هم مشخص ساختن کیفیت و سبک و محدوده کار و نقطه شروع و پایان، و هم منظور داشتن هدف و نتیجه. در ذهن باید ترسیم شود که می‌خواهیم چه کنیم و با طی چه مراحلی به نتیجه گیری نزدیک شویم.
4. آشنایی با کارهای انجام شده گزارش کارآموزی آماده
این کار، هم جلوی دوباره کاری را می‌گیرد، هم کار انسان را قوی‌تر و همه جانبه‌تر می‌سازد و هم محقق را از تجارب گذشتگان بهره‌مند می‌کند. البته در کارهای تحقیقی ابتکاری که سابقه نداشته،‌ آشنایی با کارهای مشابه و انجام شده قبلی معنی ندارد. پس درباره هر موضوعی که تحقیق می‌شود، باید از نمونه‌های قبلی کار درباره آن با خبر بود؛ مثلاً آن‌که درباره « قیام مختار » یا « نهضت مشروطیت » یا « ویژگی‌های زبان فارسی » و … می‌خواهد تحقیق کند، باید کتب و مقالات و منابع مربوط به آن را که دیگران نگاشته‌اند ببیند.
5. مأخذ شناسی انواع روش های تحقیق
درباره هر موضوعی، منابع مهم و مأخذ موضوع تحقیق مدیریت دست اول و جامعی وجود دارد که از اطلاعات معتبر و قابل استناد برخوردار است. محقق باید منبع شناس باشد و با کتاب‌های مرجع آشنایی داشته باشد. چه منابع کهن و قدیمی، و چه منابع جدید. بعضی از کتاب‌ها به عنوان منابع « رابط » و « هادی » مورد استفاده‌اند؛ یعنی پژوهش‌گر را به منابع اصلی‌تر متصل می‌کنند، مثل فهرست‌ها، نمایه‌ها، کتاب‌شناسی‌ها و مقاله نامه‌ها.
« کتاب مرجع » کتاب‌هایی است با ساختاری منظم و فصل بندی و تدوین حساب شده که در زمینه‌های مختلف علمی، ادبی، تاریخی، اجتماعی و … آگاهی‌های فوری و دقیق به ما می‌دهد. کتاب‌هایی از نوع: اطلاعات عمومی، دایره المعارف‌ها، واژه نامه‌ها، زندگی‌نامه‌ها، سال‌نامه‌ها، فهرست‌ها، نمایه‌ها، راهنماها، منابع جغرافیایی، فهرست مقالات، کتاب‌نامه‌ها، کتاب‌شناسی‌ها و … از کتاب‌های مرجع محسوب می‌شود.
مأخذ تحقیق آماده دانشجویی، هم به صورت کتاب و نوشتجات می‌تواند باشد، هم منابع زنده، یعنی محققان و صاحب نظران و آگاهانی که در موضوعات مختلف، معلومات دقیق و ارزنده‌ای دارند، اینان هم از مأخذ ما در امر تحقیق می‌توانند به حساب آیند. « منابع غیر کت » نیز مأخذ پژوهش به حساب می‌آید، همچون تصویرها، مواد دیداری و شنیداری، ‌ها، نوار ویدئو و اسلاید، نوار ضبط صوت، میکرو و … انسان‌های محقق و صاحب نظر نیز به نوعی منبع غیرکت محسوب می‌شوند.
به علاوه، محقق باید ارزش و اعتبار منابع مختلف پروژه های ی را هم مورد توجه قرار دهد و از ده‌ها منبع مختلف پیرامون موضوع، بداند که کدام‌یک معتبرتر و کدام یک فاقد ارزش و اعتبار است. نویسنده فلان کتاب، چه فکری و روشی داشته و امثال این‌گونه آگاهی‌ها، که به نتیجه گیری از مطالب یک کتاب منبع هم مربوط می‌شود و روی آن تأثیر می‌گذارد.[1]
6. کشف مرتبطات
در مسائل تحقیق دانشجویی، اگر ذهن محقق بتواند موضوعات مختلفی را که به هم مربوط می‌شوند، بشناسد و رابطه آن‌ها را با هم مورد توجه قرار دهد، در بازدهی تحقیق موفق‌تر خواهد بود؛ مثلاً ی که می‌خواهد درباره « تخت سلیمان » تحقیق کند، برخوردش با موضوعاتی هم‌چون: انبیا و معجزه هم خواهد بود.


اقدام‌پژوهی و روش تحقیق اقدام پژوهی چیست؟                      


اقدام پژوهی درس زبان انگلیسی action researchخوانده می شود به معنی پژوهش در عمل است.پژوهش در عمل نوعی از مطالعه و بررسی است که افراد برای تغییر وضعیت نامطلوب و رسیدن به وضعیت نسبتا مطلوب و در نهایت بهسازی کارها در محیط شغلیشان بکار می برند.


 مراحل پژوهش در عمل اقدام پژوهی نمونه:
 1.   قرار گرفتن در شرایط غیر قابل انتظار و مبهم (در گیر شدن با مسأله) 2.   اقدام در جهت شناسایی مسأله(جمع آوری اطلاعات پیرامون مسأله و علل احتمالی آن) 3.  تشخیص راه حل های احتمالی و برنامه ریزی برای اجراء 4.  اجرای هریک از راه حل های احتمالی(اقدام برای رفع مشکل) 5.  مشاهده وثبت اطلاعات (گرد آوری اطلاعات) 6.  تجزیه و تحلیل داده ها 7. بررسی نتایج وتشخیص دقیقتر و شفاف تر مسأله در صورت حل نشدن آن 8.  تشخیص راه حل های جدید و شفاف تر و برنامه ریزی برای اجراء این راه حل ها (شروع سیکل جدید)این سیکل انقدر ارامه می یابد تا دقیقا منجر به شناسایی و حل مسأله شود. یک نمونه اقدام پژوهی ریز اقدامات انجام شده در هر مرحله باید دقیقا برای تکمیل اطلاعات خود بهرگیری از آن ونقد و برسی همکاران گزارش شود.مراحل تهیه طرح مقاله اقدام پژوهی:
 1.  تنظیم موضوع 2. مقدمه و بیان مسأله 3. تعریف و تبیین واژه ها برای تفهیم بهتر مسأله 4. اجرای برنامه 5. نتیجه گیری 6. بیان محدودیت ها و مشکلات 7. پیشنهادات 8. فهرست منابعتفاوت تحقیق اقدام پژوهی با پژوهش های ی:
 1. در اقدام پژوهی تغیرات بر اساس شرایط و قراین شغلی و محیط کار است اما در پژوهش های حرفه ای تغیرات بر اساس فرضیه مخبرانه شکل می گیرد 2. در اقدام پژوهی مدیران نمونه واقعی مورد نظر است ولی در پژوهش های حرفه ای نمونه ها انتخ است 3. در اقدام پژوهی شخص شاغل و درگیر کار با مسأله درگیر است اما در تحقیق حرفه ای پژوهشگران ناظر بر مسأله پژوهش می پردازند. 4. در اقدام پژوهی یافته ها پژوهشی توسط خود شاغل و درگیر با مسأله به مرحله عمل در می آید اما در پژوهش های حرفه ای پژوهشگر یافته ها را به عوامل اجرایی ارائه می دهد. 5. در اقدام پژوهی یافته ها پژوهشی توسط خود شاغل و درگیر با مسأله مورد ارزی قرار می گیرد اما در پژوهش های حرفه ای و کلان ، یافته های پژوهشگر را دیگران ارزشی می کنند.نمونه ای از اقدام پژوهی  زمینه های اقدام پژوهی در آموزش و پرورش:
 1. چگونگی تدریس یک مفهوم علمی یا موضوع درسی 2. کیفیت تولید و نحوه استفاده و بکار گیری وسیله های آموزشی جهت انتقال مفهوم یا موضوع خاص 3. ناهنجاریهای رفتاری اقدام پژوهی لکنت زبان 4. بهبود شرایط اداری و فعالیت های اجرایی 5. شیوه های ارزشی و امتحانات 6. روش های اداره مدرسه و محیط های آموزشی و تجربه اموزشی

در تنظیم پروپوزال چه نکاتی باید رعایت شود؟

طرح تحقیق، مهم ترین و اصلی ترین بخش یک کار تحقیقی و پژوهشی است، طرح تحقیق ( proposal) اصل تحقیق نیست، بلکه طرح اولیه و طرح پیشنهادی تحقیق است، طرح تحقیق در واقع شبیه طرح اولیه و پیشنهادی یک ساختمان است که توسط ارشیتکت (پژوهشگر یا محقق) ارکان اصلی آن طراحی و محاسبه شده و به صورت نقشه و ماکت ساختمان در آمده است و چنانچه یک خبره ( راهنما ) به آن نگاه کند، بتواند ساختمانی را ( پژوهشی را) که بر اساس این نقشه شکل می گیرد، از قبل برای خود تجسم کند. پژوهشگری که قصد تحقیق دارد، ابتدا باید برای پژوهش مورد نظر خود طرح تحقیق بنویسد. طرح تحقیق در واقع نقشه انجام تحقیق است و راهنمای محقق برای عملیاتی و اجرای تحقیق است .هر چند انتخاب موضوع و فرایند تهیه و تکمیل یک پروپوزال به راحتی و در مدت زمانی کوتاه انجام می شود، ولی باید توجه داشت که پروپوزال در واقع پیشنهادیه تحقیق بوده و به منزله نقشه های محاسباتی ساختمان است، لذا چنانچه با دقت و با محاسبات دقیق طراحی گردد، پژوهشگر در انجام مراحل بعدی با مشکل اساسی روبرو نخواهد شد. به عبارت دیگر چنانچه دانشجوئی عنوان پژوهش خود را درست انتخاب کرده باشد و تمامی ارکان و اجزاء پروپوزال به ویژه طرح مسئله، اهمیت و ارزش تحقیق، تاریخچه مطالعات، اه ، سئوالات، فرضیه ها و روش و مراحل انجام تحقیق را به طور دقیق و کامل تهیه کرده باشد، در انجام پژوهش با مشکلاتی از جمله سر درگمی و ابهام روبرو نخواهد شد، به طوری که گفته می شود پژوهشگری که طرح تحقیق خود را به طور دقیق، روشن و کامل نوشته، به نظر می رسد بیش از 50 درصد رساله یا پایان نامه خود را تهیه کرده است.

اجزاء تشکیل دهنده طرح تحقیق

1- عنوان تحقیق

نخستین گام در انجام تحقیق، تعیین عنوان تحقیق است. هیچ پژوهشگری نمی تواند بدون مشخص شدن عنوان تحقیق، پژوهش را آغاز کند. عنوان به منزله مقصد و طرح نهایی انجام پژوهش است و لذا در تعیین و انتخاب آن توجه به نکات زیر ضروری است:

1- بهتر است عنوان تحقیق نه خیلی کوتاه، نه خیلی طولانی، بلکه مختصر، جامع، رسا و غیر سئوالی باشد.
2- بهتر است در ابتدای عنوان از واژه هایی چون: بررسی، ارائه الگو، مطالعه، طراحی، تحلیلی بر، تبیین و ....استفاده شود.
3- بهتر است در عنوان تحقیق به نوعی متغیر های مستقل و وابسته نشان داده شوند.
4- موضوع تحقیق باید نو و جدید باشد.
5- عنوان پژوهش باید ارزش تحقیق داشته باشد.
6- پژوهشگر باید توان انجام تحقیق را داشته باشد.
7- موضوع تحقیق در حوزه کاری و تخصصی پژوهشگر باشد.
8- موضوع پژوهش باید به گونه ای باشد که جامعه به انجام تحقیق در مورد آن نیازمند باشد و پژوهش بتواند با نتایج خود مشکلی را از جامعه برطرف کند.
9- پژوهشگر به عنوان تحقیق و انجام پژوهش در مورد آن میل و علاقه داشته باشد.
10- موضوع تحقیق باید عملی و اجرائی بوده و قابلیت انجام تحقیق را داشته باشد .
11- عنوان تحقیق باید به گونه ای باشد که هدف های تحقیق را بیان کند .
12- بهتر است در عنوان تحقیق، قلمرو مکانی و محدوده زمانی پژوهش مشخص گردد.
2-اصطلاحات و واژه ها
معمولا تعدادی از اصطلاحات و واژه های فنی و تخصصی مربوط به عنوان و موضوع پژوهش ( 3 تا 6 ) ارائه شده و برای هریک مختصراً از منابع اصلی و معتبر، تعریفی آورده می شود.

3- شرح و بیان مسئله تحقیق ( طرح یک مشکل)

مسئله در واقع سئوالی است که در ذهن پژوهشگر راجع به یک پدیده، مشکل یا معضل مطرح می شود، هدف محقق از طرح این سئوال ریشه ی ، علت یا علل به وجود آورنده آن مشکل و یا را ارهای رفع آن است.

در بیان مسئله محقق باید نکات زیر را رعایت کند:

1- محقق، شواهدی باید نشان دهد که معضلی یا مشکلی در جامعه وجود دارد.
2- محقق باید مشکل مطرح شده را بیان کند و ابعاد مختلف آن را به طور مستند نشان دهد.
3- محقق باید نشان دهد که قصد او از انجام تحقیق چیست؟ کدام متغیرها را قصد دارد مطالعه کند؟ نحوه ی مطالعه متغیرها ( اثر، رابطه یا ...) چگونه است.
4- پژوهشگر در پایان بهتر است محدوده زمانی و قلمرو زمانی تحقیق را هم مشخص کند.

بطورکلی مسئله تحقیق باید مشکل را مطرح کند، ابعاد آنرا مستند نشان دهد، انگیزه پژوهشگر را بیان کند ، متغیرها را نشان داده، نحوه بررسی آنها را روشن نموده و محدوده مکانی و زمانی تحقیق را تعیین نماید.

4-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

در این مورد پژوهشگر باید مشخص کند که موضوع تحقیق چه اهمیتی دارد و ضرورت انجام این پژوهش چیست و نتایج آن در چه زمینه ای از اهمیت بیشتری برخوردار است.

- اهمیت این تحقیق در ارتباط با نظریه های موجود چیست؟

- نتایج این تحقیق در غنا بخشیدن به ادبیات موضوع چه نقشی دارد؟

- نقش نتایج تحقیق در ارائه مدل، الگو، نظریه جدید یا توسعه و بسط نظریه های قبلی چگونه است؟

- اهمیت نتایج تحقیق برای مدیران و برنامه ریزان چیست؟

- نتایج مثبت این تحقیق در ابعاد آموزشی و پژوهشی چه اثری دارد؟

- نتایج مثبت این تحقیق در ابعاد پژوهشی چگونه است؟

5-پیشینه تحقیق

برای اینکه پژوهشگر تحقیقات خود را در راستای پژوهش های هم خانواده قرار دهد و آن را با دستاوردهای تحقیقات دیگران هماهنگ کند، نیاز دارد با مراجعه به اسناد و مدارک پیرامون موضوع و مسئله ای که برای تحقیق انتخاب کرده، آگاهی خود را گسترش دهد.

هدف از گنجاندن بخش پیشینه تحقیق و ادبیات موضوع، توجه به نکات زیر است :

1-برقراری ارتباطی منطقی میان اطلاعات پژوهش های قبلی با مسئله تحقیق
2-آشنایی با چارچوب نظری یا تجربی مسئله تحقیق
3-آشنایی با روش های تحقیق مورد استفاده در پژوهش های گذشته
4-پیشگیری از دوباره کاری
5-استفاده از تجربیات مفید محققان قبلی
6-آگاهی از نقاط ضعف پژوهش های پیشین
جهت دسترسی به اه بالا و تدوین مطالب پیشینه، رعایت نکات زیر ضروری است:

الف-منابع اطلاعاتی مرتبط با موضوع انتخاب گردد

ب- نتایج تحقیقات قبلی مطالعه، نقد و بررسی شود

ج- ترتیب موارد از کلی به جزئی ( عمومی به اختصاصی ) تدوین گردد

شیوه تدوین تحقیقات انجام شده6-اه تحقیق

اه تحقیق می تواند به دو صورت کلی و ویژه مطرح شوند:

الف-هدف کلی

هدف کلی مستقیماً ازموضوع تحقیق مشتق می شود.

ب-اه ویژه

این هدف ها از مسئله پژوهش و از اه کلی مشتق می شوند و در واقع زیر مجموعه هدف یا اه کلی پژوهش هستند. این اه تصریح می کنند که در این تحقیق چه چیزی انجام می شود و چه چیزی انجام نمی شود.

7- سوالات تحقیق

در صورتی که تحقیق با توجه به پیشینه پژوهش نتواند جهت خاصی را برای یافته های خود پیش بینی نماید و رابطه ی بین متغیرها را حدس بزند، می تواند به بیان سئوالات پژوهش بپردازد. در طرح سئوالات تحقیق توجه به نکات زیر ضروری است:

- سئوالات پژوهش مستقیماً از اه تحقیق منشأ می گیرند.

در سوالات تحقیق، یک نوع متغیر مطرح می شود.-

- آوردن کلمه آیا در ابتدای سئوالات چندان مطلوب نیست.

بهتر است تعداد سئوالات محدود، شفاف و بدون ابهام باشد.-

8-فرضیه

- فرضیه، حدس و گمان محقق در مورد علل بوجودآمدن مشکل یا ارائه راه حل های آن است.

فرضیه، حدس و گمان محقق و در واقع جواب حدسی پژوهشگر در مورد سئوالات تحقیق است.-

- فرضیه، حدس و گمان پژوهشگر در مورد وجود تفاوت، احتمال رابطه و یا اثر بین دو یا چند متغیر است.

- فرضیه، حدس و گمانی است که مبتنی بر دانش و تجربه در مورد حل یک مسئله است.

- اغلب فرضیه ها حدسیاتی است که به طور منطقی از نظریه ها بر می آیند.

- فرضیه جمله خبری ساده ای است که در آن دو یا چند متغیر ( مستقل و وابسته)دیده می شود.

توجه: هماهنگی، همسویی و تعادل تعداد فرضیه ها با سئوالات پژوهش بسیار لازم است.

برای مثال، یک فرضیه ساده این است که بگوییم: میزان سواد با تعداد اولاد رابطه دارد یا تعداد خودروها در میزان آلودگی هوا اثر دارد.

توجه: صحت(تایید) یا عدم صحت فرضیه (رد) در محک آزمایش و مطالعه و تحقیق تعیین می شود، لذا پژوهشگر حق ندارد از قبل و بطور جانبدارانه در پی تأیید آن باشد و باید بداند رد یا تأیید فرضیه هیچ گونه اثر منفی برای پژوهش و پژوهشگر ندارد.

9-روش و مراحل تحقیق

یکی از ارکان تحقیق و یا پژوهش که در پروپوزال مطرح می شود، تعیین نوع تحقیق و مراحل انجام آن است. در این مورد محقق ضمن اشاره به نوع تحقیق، مراحل انجام آن را شامل: ابزار گردآوری داده ها، روش گردآوری اطلاعات، جامعه آماری و حجم نمونه ، روش انتخاب نمونه از جامعه آماری، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها و بالا ه روش های تجزیه و تحلیل داده ها( روش های تحلیل کیفی و کمی) را توضیح می دهد.

در زیر به تعدادی از انواع تحقیق به طور مختصر اشاره می شود.

انواع تحقیق براساس هدف

1-تحقیقات بنیادی

این تحقیقات در پی شناخت و کشف روابط بین پدیده ها و درک اصول و قوانین طبیعی است. این تحقیقات نظریه ها و فرضیه ها را آزمایش می کنند، قوانین علمی را کشف کرده و مرزهای دانش را توسعه می دهند.

2-تحقیقات کاربردی

-این تحقیقات برداده ها ونتایج تحقیقات بنیادی تکیه دارند و در پی دستی به اصول و قواعدی هستند که بتوان آنها را در عمل و اجرا به کار بست.

-این تحقیقات در پی شناخت علل مشکلات و حل آنها هستند و کاربردی فراگیر دارند.

3- تحقیقات توسعه ای

این تحقیقات در پی شناخت راه های بهبود یا افزایش تولید و روش های جدید تولید کالا و خدمات بوده و عمدتأ متوجه نوآوری در فرایند ها، ابزارها و محصولات در یک زمان و مکان خاص هستند.

انواع تحقیق بر اساس ماهیت و روش

تحقیقات تاریخی

این گونه تحقیقات مربوط به موضوعات معین و مربوط به زمان گذشته است و تلاش محقق در جهت کشف حقایق پیشین از طریق جمع آوری اطلاعات و اسناد مربوط به گذشته می باشد.

تحقیقات توصیفی

هدف این تحقیقات، توصیف عینی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است البته بدون هیچگونه دخ یا استنتاج ذهنی مثل نگرش سنجی ها و منو گرافی ها. تحقیقات موردی ، تحلیل محتوا، قوم نگاری و زمینه ی از انواع آن محسوب می شوند .

تحقیقات همبستگی

این تحقیقات در پی کشف رابطه همبستگی بین متغیر هاست. جهت محاسبه میزان همبستگی بین دو متغیر از همبستگی های پیرسون و اسپیر من و کندال استفاده می شود.

تحقیقات علی ( علت و معلولی )

در این تحقیقات پژوهشگر با مطالعه شرایط قبلی درصدد جستجوی علل یا روابطی برای وقوع حوادث است.

تحقیقات پیمایشی

در این تحقیقات، محقق جهت پاسخ دادن به مسئله زمان حال و جمع آوری اطلاعات خود از روش پیمایشی و عمدتأ از تکمیل پرسشنامه و یا مصاحبه استفاده می کند و هدف محقق تعمیم نتایج نمونه به جامعه بزرگتر آماری است.

تحقیقات تجربی (آزمایشگاهی)

از این تحقیقات معمولأ جهت یافتن راه حل های مسائل و یا پیدا را ارهایی جهت حل مشکلات در زمان حال یا آینده استفاده می شود، در این تحقیقات عمدتا از روابط علت و معلولی استفاده می کنند و محل آزمایش و پژوهش معمولأ آزمایشگاه است و متغیر ها برای محقق قابل کنترل می باشد.

تحقیقات نیمه تجربی

این تحقیقات بیشتر مربوط به تحقیقات اجتماعی است و امکان کنترل همه متغیر ها برای محقق وجود ندارد ، مثل سنجش خصوصیات اجتماعی و فرهنگی افراد.

تحلیل محتوا

این روش معمولا برای سنجش تحلیل گفتار یا متن ها استفاده می شود، مثل مقایسه تحلیلی، رو مه ها، مجلات، نوارها و ...تحلیل محتوا در مقولات مطالب عامیانه، علمی( متون مذهبی، کلامی، ادبی و ...) و تحلیل های کمی و ریاضی.

ابزار گرد آوری داده ها

پژوهشگر گاه جهت بدست آوردن اطلاعات به مدارک و اسناد معتبر و موثق ( کتب، منابع آماری و...) مراجعه می کند که این منابع را دست دوم (second-hand) می نامند و گاهی نیز به منابعی نیاز دارد که در دسترس پژوهشگر نیست و یا به روز نیست، که در این جا به گرد آوری اطلاعات از طریق میدانی (survey) یعنی تهیه پرسشنامه ، مصاحبه و مشاهده نیازدارد.

ابزار تحلیل داده ها

در تهیه جداول، تدوین نمودارها، فرآوری ، دسته بندی ، است اج و تحلیل بهتر داده ها از انواع نرم افزار های کامپیوتری چون spss، excel، gisو... استفاده می شود.

روش های تجزیه و تحلیل داده ها

انواع روش های تجزیه و تحلیل داده هاعبارتند از روش های تحلیل کیفی و کمی ( آمار توصیفی و استنباطی )

جامعه آماری و حجم نمونه

در این قسمت جامعه آماری مورد نظر مشخص شد، روش تعیین تعداد نمونه به طور شفاف بیان می شود و نیزبه نحوه انتخاب نمونه ها از جامعه آماری نیز اشاره می شود.

10- کاربرد نتایج تحقیق

در این مورد پژوهشگر به گروه ها، سازمان ها و نهاد های استفاده کننده از نتایج تحقیق اشاره می کند.

11- محدودیت های تحقیق

در این مورد محقق با بیان محدودیت هایی که سر راه تحقیق است، به خواننده پیام می دهد که در مورد فرایند تحقیق قضاوت عادلانه ای داشته باشد.

در هر تحقیق تعدادی از محدودیت های احتمالی به شرح زیر می تواند سر راه محقق قرار گیرد:

- کمبود منابع علمی

- کمبود منابع مالی

- ضعف همکاری سازمان ها و نهاد ها

- گرفتاری های شخصی محقق

- کمبود زمان در اختیار

- تعداد و متغیرهای ناخواسته

- ناهماهنگی اساتید راهنما


در تنظیم پروپوزال چه نکاتی باید رعایت شود؟

طرح تحقیق، مهم ترین و اصلی ترین بخش یک کار تحقیقی و پژوهشی است، طرح تحقیق ( proposal) اصل تحقیق نیست، بلکه طرح اولیه و طرح پیشنهادی تحقیق است، طرح تحقیق در واقع شبیه طرح اولیه و پیشنهادی یک ساختمان است که توسط ارشیتکت (پژوهشگر یا محقق) ارکان اصلی آن طراحی و محاسبه شده و به صورت نقشه و ماکت ساختمان در آمده است و چنانچه یک خبره ( راهنما ) به آن نگاه کند، بتواند ساختمانی را ( پژوهشی را) که بر اساس این نقشه شکل می گیرد، از قبل برای خود تجسم کند. پژوهشگری که قصد تحقیق دارد، ابتدا باید برای پژوهش مورد نظر خود طرح تحقیق بنویسد. طرح تحقیق در واقع نقشه انجام تحقیق است و راهنمای محقق برای عملیاتی و اجرای تحقیق است .هر چند انتخاب موضوع و فرایند تهیه و تکمیل یک پروپوزال به راحتی و در مدت زمانی کوتاه انجام می شود، ولی باید توجه داشت که پروپوزال در واقع پیشنهادیه تحقیق بوده و به منزله نقشه های محاسباتی ساختمان است، لذا چنانچه با دقت و با محاسبات دقیق طراحی گردد، پژوهشگر در انجام مراحل بعدی با مشکل اساسی روبرو نخواهد شد. به عبارت دیگر چنانچه دانشجوئی عنوان پژوهش خود را درست انتخاب کرده باشد و تمامی ارکان و اجزاء پروپوزال به ویژه طرح مسئله، اهمیت و ارزش تحقیق، تاریخچه مطالعات، اه ، سئوالات، فرضیه ها و روش و مراحل انجام تحقیق را به طور دقیق و کامل تهیه کرده باشد، در انجام پژوهش با مشکلاتی از جمله سر درگمی و ابهام روبرو نخواهد شد، به طوری که گفته می شود پژوهشگری که طرح تحقیق خود را به طور دقیق، روشن و کامل نوشته، به نظر می رسد بیش از 50 درصد رساله یا پایان نامه خود را تهیه کرده است.

اجزاء تشکیل دهنده طرح تحقیق

1- عنوان تحقیق

نخستین گام در انجام تحقیق، تعیین عنوان تحقیق است. هیچ پژوهشگری نمی تواند بدون مشخص شدن عنوان تحقیق، پژوهش را آغاز کند. عنوان به منزله مقصد و طرح نهایی انجام پژوهش است و لذا در تعیین و انتخاب آن توجه به نکات زیر ضروری است:

1- بهتر است عنوان تحقیق نه خیلی کوتاه، نه خیلی طولانی، بلکه مختصر، جامع، رسا و غیر سئوالی باشد.
2- بهتر است در ابتدای عنوان از واژه هایی چون: بررسی، ارائه الگو، مطالعه، طراحی، تحلیلی بر، تبیین و ....استفاده شود.
3- بهتر است در عنوان تحقیق به نوعی متغیر های مستقل و وابسته نشان داده شوند.
4- موضوع تحقیق باید نو و جدید باشد.
5- عنوان پژوهش باید ارزش تحقیق داشته باشد.
6- پژوهشگر باید توان انجام تحقیق را داشته باشد.
7- موضوع تحقیق در حوزه کاری و تخصصی پژوهشگر باشد.
8- موضوع پژوهش باید به گونه ای باشد که جامعه به انجام تحقیق در مورد آن نیازمند باشد و پژوهش بتواند با نتایج خود مشکلی را از جامعه برطرف کند.
9- پژوهشگر به عنوان تحقیق و انجام پژوهش در مورد آن میل و علاقه داشته باشد.
10- موضوع تحقیق باید عملی و اجرائی بوده و قابلیت انجام تحقیق را داشته باشد .
11- عنوان تحقیق باید به گونه ای باشد که هدف های تحقیق را بیان کند .
12- بهتر است در عنوان تحقیق، قلمرو مکانی و محدوده زمانی پژوهش مشخص گردد.
2-اصطلاحات و واژه ها
معمولا تعدادی از اصطلاحات و واژه های فنی و تخصصی مربوط به عنوان و موضوع پژوهش ( 3 تا 6 ) ارائه شده و برای هریک مختصراً از منابع اصلی و معتبر، تعریفی آورده می شود.

3- شرح و بیان مسئله تحقیق ( طرح یک مشکل)

مسئله در واقع سئوالی است که در ذهن پژوهشگر راجع به یک پدیده، مشکل یا معضل مطرح می شود، هدف محقق از طرح این سئوال ریشه ی ، علت یا علل به وجود آورنده آن مشکل و یا را ارهای رفع آن است.

در بیان مسئله محقق باید نکات زیر را رعایت کند:

1- محقق، شواهدی باید نشان دهد که معضلی یا مشکلی در جامعه وجود دارد.
2- محقق باید مشکل مطرح شده را بیان کند و ابعاد مختلف آن را به طور مستند نشان دهد.
3- محقق باید نشان دهد که قصد او از انجام تحقیق چیست؟ کدام متغیرها را قصد دارد مطالعه کند؟ نحوه ی مطالعه متغیرها ( اثر، رابطه یا ...) چگونه است.
4- پژوهشگر در پایان بهتر است محدوده زمانی و قلمرو زمانی تحقیق را هم مشخص کند.

بطورکلی مسئله تحقیق باید مشکل را مطرح کند، ابعاد آنرا مستند نشان دهد، انگیزه پژوهشگر را بیان کند ، متغیرها را نشان داده، نحوه بررسی آنها را روشن نموده و محدوده مکانی و زمانی تحقیق را تعیین نماید.

4-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

در این مورد پژوهشگر باید مشخص کند که موضوع تحقیق چه اهمیتی دارد و ضرورت انجام این پژوهش چیست و نتایج آن در چه زمینه ای از اهمیت بیشتری برخوردار است.

- اهمیت این تحقیق در ارتباط با نظریه های موجود چیست؟

- نتایج این تحقیق در غنا بخشیدن به ادبیات موضوع چه نقشی دارد؟

- نقش نتایج تحقیق در ارائه مدل، الگو، نظریه جدید یا توسعه و بسط نظریه های قبلی چگونه است؟

- اهمیت نتایج تحقیق برای مدیران و برنامه ریزان چیست؟

- نتایج مثبت این تحقیق در ابعاد آموزشی و پژوهشی چه اثری دارد؟

- نتایج مثبت این تحقیق در ابعاد پژوهشی چگونه است؟

5-پیشینه تحقیق

برای اینکه پژوهشگر تحقیقات خود را در راستای پژوهش های هم خانواده قرار دهد و آن را با دستاوردهای تحقیقات دیگران هماهنگ کند، نیاز دارد با مراجعه به اسناد و مدارک پیرامون موضوع و مسئله ای که برای تحقیق انتخاب کرده، آگاهی خود را گسترش دهد.

هدف از گنجاندن بخش پیشینه تحقیق و ادبیات موضوع، توجه به نکات زیر است :

1-برقراری ارتباطی منطقی میان اطلاعات پژوهش های قبلی با مسئله تحقیق
2-آشنایی با چارچوب نظری یا تجربی مسئله تحقیق
3-آشنایی با روش های تحقیق مورد استفاده در پژوهش های گذشته
4-پیشگیری از دوباره کاری
5-استفاده از تجربیات مفید محققان قبلی
6-آگاهی از نقاط ضعف پژوهش های پیشین
جهت دسترسی به اه بالا و تدوین مطالب پیشینه، رعایت نکات زیر ضروری است:

الف-منابع اطلاعاتی مرتبط با موضوع انتخاب گردد

ب- نتایج تحقیقات قبلی مطالعه، نقد و بررسی شود

ج- ترتیب موارد از کلی به جزئی ( عمومی به اختصاصی ) تدوین گردد

شیوه تدوین تحقیقات انجام شده6-اه تحقیق

اه تحقیق می تواند به دو صورت کلی و ویژه مطرح شوند:

الف-هدف کلی

هدف کلی مستقیماً ازموضوع تحقیق مشتق می شود.

ب-اه ویژه

این هدف ها از مسئله پژوهش و از اه کلی مشتق می شوند و در واقع زیر مجموعه هدف یا اه کلی پژوهش هستند. این اه تصریح می کنند که در این تحقیق چه چیزی انجام می شود و چه چیزی انجام نمی شود.

7- سوالات تحقیق

در صورتی که تحقیق با توجه به پیشینه پژوهش نتواند جهت خاصی را برای یافته های خود پیش بینی نماید و رابطه ی بین متغیرها را حدس بزند، می تواند به بیان سئوالات پژوهش بپردازد. در طرح سئوالات تحقیق توجه به نکات زیر ضروری است:

- سئوالات پژوهش مستقیماً از اه تحقیق منشأ می گیرند.

در سوالات تحقیق، یک نوع متغیر مطرح می شود.-

- آوردن کلمه آیا در ابتدای سئوالات چندان مطلوب نیست.

بهتر است تعداد سئوالات محدود، شفاف و بدون ابهام باشد.-

8-فرضیه

- فرضیه، حدس و گمان محقق در مورد علل بوجودآمدن مشکل یا ارائه راه حل های آن است.

فرضیه، حدس و گمان محقق و در واقع جواب حدسی پژوهشگر در مورد سئوالات تحقیق است.-

- فرضیه، حدس و گمان پژوهشگر در مورد وجود تفاوت، احتمال رابطه و یا اثر بین دو یا چند متغیر است.

- فرضیه، حدس و گمانی است که مبتنی بر دانش و تجربه در مورد حل یک مسئله است.

- اغلب فرضیه ها حدسیاتی است که به طور منطقی از نظریه ها بر می آیند.

- فرضیه جمله خبری ساده ای است که در آن دو یا چند متغیر ( مستقل و وابسته)دیده می شود.

توجه: هماهنگی، همسویی و تعادل تعداد فرضیه ها با سئوالات پژوهش بسیار لازم است.

برای مثال، یک فرضیه ساده این است که بگوییم: میزان سواد با تعداد اولاد رابطه دارد یا تعداد خودروها در میزان آلودگی هوا اثر دارد.

توجه: صحت(تایید) یا عدم صحت فرضیه (رد) در محک آزمایش و مطالعه و تحقیق تعیین می شود، لذا پژوهشگر حق ندارد از قبل و بطور جانبدارانه در پی تأیید آن باشد و باید بداند رد یا تأیید فرضیه هیچ گونه اثر منفی برای پژوهش و پژوهشگر ندارد.

9-روش و مراحل تحقیق

یکی از ارکان تحقیق و یا پژوهش که در پروپوزال مطرح می شود، تعیین نوع تحقیق و مراحل انجام آن است. در این مورد محقق ضمن اشاره به نوع تحقیق، مراحل انجام آن را شامل: ابزار گردآوری داده ها، روش گردآوری اطلاعات، جامعه آماری و حجم نمونه ، روش انتخاب نمونه از جامعه آماری، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها و بالا ه روش های تجزیه و تحلیل داده ها( روش های تحلیل کیفی و کمی) را توضیح می دهد.

در زیر به تعدادی از انواع تحقیق به طور مختصر اشاره می شود.

انواع تحقیق براساس هدف

1-تحقیقات بنیادی

این تحقیقات در پی شناخت و کشف روابط بین پدیده ها و درک اصول و قوانین طبیعی است. این تحقیقات نظریه ها و فرضیه ها را آزمایش می کنند، قوانین علمی را کشف کرده و مرزهای دانش را توسعه می دهند.

2-تحقیقات کاربردی

-این تحقیقات برداده ها ونتایج تحقیقات بنیادی تکیه دارند و در پی دستی به اصول و قواعدی هستند که بتوان آنها را در عمل و اجرا به کار بست.

-این تحقیقات در پی شناخت علل مشکلات و حل آنها هستند و کاربردی فراگیر دارند.

3- تحقیقات توسعه ای

این تحقیقات در پی شناخت راه های بهبود یا افزایش تولید و روش های جدید تولید کالا و خدمات بوده و عمدتأ متوجه نوآوری در فرایند ها، ابزارها و محصولات در یک زمان و مکان خاص هستند.

انواع تحقیق بر اساس ماهیت و روش

تحقیقات تاریخی

این گونه تحقیقات مربوط به موضوعات معین و مربوط به زمان گذشته است و تلاش محقق در جهت کشف حقایق پیشین از طریق جمع آوری اطلاعات و اسناد مربوط به گذشته می باشد.

تحقیقات توصیفی

هدف این تحقیقات، توصیف عینی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است البته بدون هیچگونه دخ یا استنتاج ذهنی مثل نگرش سنجی ها و منو گرافی ها. تحقیقات موردی ، تحلیل محتوا، قوم نگاری و زمینه ی از انواع آن محسوب می شوند .

تحقیقات همبستگی

این تحقیقات در پی کشف رابطه همبستگی بین متغیر هاست. جهت محاسبه میزان همبستگی بین دو متغیر از همبستگی های پیرسون و اسپیر من و کندال استفاده می شود.

تحقیقات علی ( علت و معلولی )

در این تحقیقات پژوهشگر با مطالعه شرایط قبلی درصدد جستجوی علل یا روابطی برای وقوع حوادث است.

تحقیقات پیمایشی

در این تحقیقات، محقق جهت پاسخ دادن به مسئله زمان حال و جمع آوری اطلاعات خود از روش پیمایشی و عمدتأ از تکمیل پرسشنامه و یا مصاحبه استفاده می کند و هدف محقق تعمیم نتایج نمونه به جامعه بزرگتر آماری است.

تحقیقات تجربی (آزمایشگاهی)

از این تحقیقات معمولأ جهت یافتن راه حل های مسائل و یا پیدا را ارهایی جهت حل مشکلات در زمان حال یا آینده استفاده می شود، در این تحقیقات عمدتا از روابط علت و معلولی استفاده می کنند و محل آزمایش و پژوهش معمولأ آزمایشگاه است و متغیر ها برای محقق قابل کنترل می باشد.

تحقیقات نیمه تجربی

این تحقیقات بیشتر مربوط به تحقیقات اجتماعی است و امکان کنترل همه متغیر ها برای محقق وجود ندارد ، مثل سنجش خصوصیات اجتماعی و فرهنگی افراد.

تحلیل محتوا

این روش معمولا برای سنجش تحلیل گفتار یا متن ها استفاده می شود، مثل مقایسه تحلیلی، رو مه ها، مجلات، نوارها و ...تحلیل محتوا در مقولات مطالب عامیانه، علمی( متون مذهبی، کلامی، ادبی و ...) و تحلیل های کمی و ریاضی.

ابزار گرد آوری داده ها

پژوهشگر گاه جهت بدست آوردن اطلاعات به مدارک و اسناد معتبر و موثق ( کتب، منابع آماری و...) مراجعه می کند که این منابع را دست دوم (second-hand) می نامند و گاهی نیز به منابعی نیاز دارد که در دسترس پژوهشگر نیست و یا به روز نیست، که در این جا به گرد آوری اطلاعات از طریق میدانی (survey) یعنی تهیه پرسشنامه ، مصاحبه و مشاهده نیازدارد.

ابزار تحلیل داده ها

در تهیه جداول، تدوین نمودارها، فرآوری ، دسته بندی ، است اج و تحلیل بهتر داده ها از انواع نرم افزار های کامپیوتری چون spss، excel، gisو... استفاده می شود.

روش های تجزیه و تحلیل داده ها

انواع روش های تجزیه و تحلیل داده هاعبارتند از روش های تحلیل کیفی و کمی ( آمار توصیفی و استنباطی )

جامعه آماری و حجم نمونه

در این قسمت جامعه آماری مورد نظر مشخص شد، روش تعیین تعداد نمونه به طور شفاف بیان می شود و نیزبه نحوه انتخاب نمونه ها از جامعه آماری نیز اشاره می شود.

10- کاربرد نتایج تحقیق

در این مورد پژوهشگر به گروه ها، سازمان ها و نهاد های استفاده کننده از نتایج تحقیق اشاره می کند.

11- محدودیت های تحقیق

در این مورد محقق با بیان محدودیت هایی که سر راه تحقیق است، به خواننده پیام می دهد که در مورد فرایند تحقیق قضاوت عادلانه ای داشته باشد.

در هر تحقیق تعدادی از محدودیت های احتمالی به شرح زیر می تواند سر راه محقق قرار گیرد:

- کمبود منابع علمی

- کمبود منابع مالی

- ضعف همکاری سازمان ها و نهاد ها

- گرفتاری های شخصی محقق

- کمبود زمان در اختیار

- تعداد و متغیرهای ناخواسته

- ناهماهنگی اساتید راهنما


پروپوزال چیست و در تنظیم آن چه نکاتی باید رعایت شود؟ مقدمه طرح تحقیق، مهم ترین و اصلی ترین بخش یک کار تحقیقی و پژوهشی است، طرح تحقیق ( proposal) اصل تحقیق نیست، بلکه طرح اولیه و طرح پیشنهادی تحقیق است، طرح تحقیق در واقع شبیه طرح اولیه و پیشنهادی یک ساختمان است که توسط ارشیتکت (پژوهشگر یا محقق) ارکان اصلی آن طراحی و محاسبه شده و به صورت نقشه و ماکت ساختمان در آمده است و چنانچه یک خبره ( راهنما ) به آن نگاه کند، بتواند ساختمانی را ( پژوهشی را) که بر اساس این نقشه شکل می گیرد، از قبل برای خود تجسم کند. پژوهشگری که قصد تحقیق دارد، ابتدا باید برای پژوهش مورد نظر خود طرح تحقیق بنویسد. طرح تحقیق در واقع نقشه انجام تحقیق است و راهنمای محقق برای عملیاتی و اجرای تحقیق است . هر چند انتخاب موضوع و فرایند تهیه و تکمیل یک پروپوزال به راحتی و در مدت زمانی کوتاه انجام می شود، ولی باید توجه داشت که پروپوزال در واقع پیشنهادیه تحقیق بوده و به منزله نقشه های محاسباتی ساختمان است، لذا چنانچه با دقت و با محاسبات دقیق طراحی گردد، پژوهشگر در انجام مراحل بعدی با مشکل اساسی روبرو نخواهد شد. به عبارت دیگر چنانچه دانشجوئی عنوان پژوهش خود را درست انتخاب کرده باشد و تمامی ارکان و اجزاء پروپوزال به ویژه طرح مسئله، اهمیت و ارزش تحقیق، تاریخچه مطالعات، اه ، سئوالات، فرضیه ها و روش و مراحل انجام تحقیق را به طور دقیق و کامل تهیه کرده باشد، در انجام پژوهش با مشکلاتی از جمله سر درگمی و ابهام روبرو نخواهد شد، به طوری که گفته می شود پژوهشگری که طرح تحقیق خود را به طور دقیق، روشن و کامل نوشته، به نظر می رسد بیش از 50 درصد رساله یا پایان نامه خود را تهیه کرده است. اجزاء تشکیل دهنده طرح تحقیق 1- عنوان تحقیق نخستین گام در انجام تحقیق، تعیین عنوان تحقیق است. هیچ پژوهشگری نمی تواند بدون مشخص شدن عنوان تحقیق، پژوهش را آغاز کند. عنوان به منزله مقصد و طرح نهایی انجام پژوهش است و لذا در تعیین و انتخاب آن توجه به نکات زیر ضروری است: 1- بهتر است عنوان تحقیق نه خیلی کوتاه، نه خیلی طولانی، بلکه مختصر، جامع، رسا و غیر سئوالی باشد. 2- بهتر است در ابتدای عنوان از واژه هایی چون: بررسی، ارائه الگو، مطالعه، طراحی، تحلیلی بر، تبیین و ....استفاده شود. 3- بهتر است در عنوان تحقیق به نوعی متغیر های مستقل و وابسته نشان داده شوند. 4- موضوع تحقیق باید نو و جدید باشد. 5- عنوان پژوهش باید ارزش تحقیق داشته باشد. 6- پژوهشگر باید توان انجام تحقیق را داشته باشد. 7- موضوع تحقیق در حوزه کاری و تخصصی پژوهشگر باشد. 8- موضوع پژوهش باید به گونه ای باشد که جامعه به انجام تحقیق در مورد آن نیازمند باشد و پژوهش بتواند با نتایج خود مشکلی را از جامعه برطرف کند. 9- پژوهشگر به عنوان تحقیق و انجام پژوهش در مورد آن میل و علاقه داشته باشد. 10- موضوع تحقیق باید عملی و اجرائی بوده و قابلیت انجام تحقیق را داشته باشد . 11- عنوان تحقیق باید به گونه ای باشد که هدف های تحقیق را بیان کند . 12- بهتر است در عنوان تحقیق، قلمرو مکانی و محدوده زمانی پژوهش مشخص گردد. 2-اصطلاحات و واژه ها معمولا تعدادی از اصطلاحات و واژه های فنی و تخصصی مربوط به عنوان و موضوع پژوهش ( 3 تا 6 ) ارائه شده و برای هریک مختصراً از منابع اصلی و معتبر، تعریفی آورده می شود. 3- شرح و بیان مسئله تحقیق ( طرح یک مشکل) مسئله در واقع سئوالی است که در ذهن پژوهشگر راجع به یک پدیده، مشکل یا معضل مطرح می شود، هدف محقق از طرح این سئوال ریشه ی ، علت یا علل به وجود آورنده آن مشکل و یا را ارهای رفع آن است. در بیان مسئله محقق باید نکات زیر را رعایت کند: 1- محقق، شواهدی باید نشان دهد که معضلی یا مشکلی در جامعه وجود دارد. 2- محقق باید مشکل مطرح شده را بیان کند و ابعاد مختلف آن را به طور مستند نشان دهد. 3- محقق باید نشان دهد که قصد او از انجام تحقیق چیست؟ کدام متغیرها را قصد دارد مطالعه کند؟ نحوه ی مطالعه متغیرها ( اثر، رابطه یا ...) چگونه است. 4- پژوهشگر در پایان بهتر است محدوده زمانی و قلمرو زمانی تحقیق را هم مشخص کند. بطورکلی مسئله تحقیق باید مشکل را مطرح کند، ابعاد آنرا مستند نشان دهد، انگیزه پژوهشگر را بیان کند ، متغیرها را نشان داده، نحوه بررسی آنها را روشن نموده و محدوده مکانی و زمانی تحقیق را تعیین نماید. 4-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق در این مورد پژوهشگر باید مشخص کند که موضوع تحقیق چه اهمیتی دارد و ضرورت انجام این پژوهش چیست و نتایج آن در چه زمینه ای از اهمیت بیشتری برخوردار است. - اهمیت این تحقیق در ارتباط با نظریه های موجود چیست؟ - نتایج این تحقیق در غنا بخشیدن به ادبیات موضوع چه نقشی دارد؟ - نقش نتایج تحقیق در ارائه مدل، الگو، نظریه جدید یا توسعه و بسط نظریه های قبلی چگونه است؟ - اهمیت نتایج تحقیق برای مدیران و برنامه ریزان چیست؟ - نتایج مثبت این تحقیق در ابعاد آموزشی و پژوهشی چه اثری دارد؟ - نتایج مثبت این تحقیق در ابعاد پژوهشی چگونه است؟ 5-پیشینه تحقیق برای اینکه پژوهشگر تحقیقات خود را در راستای پژوهش های هم خانواده قرار دهد و آن را با دستاوردهای تحقیقات دیگران هماهنگ کند، نیاز دارد با مراجعه به اسناد و مدارک پیرامون موضوع و مسئله ای که برای تحقیق انتخاب کرده، آگاهی خود را گسترش دهد. هدف از گنجاندن بخش پیشینه تحقیق و ادبیات موضوع، توجه به نکات زیر است : 1-برقراری ارتباطی منطقی میان اطلاعات پژوهش های قبلی با مسئله تحقیق 2-آشنایی با چارچوب نظری یا تجربی مسئله تحقیق 3-آشنایی با روش های تحقیق مورد استفاده در پژوهش های گذشته 4-پیشگیری از دوباره کاری 5-استفاده از تجربیات مفید محققان قبلی 6-آگاهی از نقاط ضعف پژوهش های پیشین جهت دسترسی به اه بالا و تدوین مطالب پیشینه، رعایت نکات زیر ضروری است: الف-منابع اطلاعاتی مرتبط با موضوع انتخاب گردد ب- نتایج تحقیقات قبلی مطالعه، نقد و بررسی شود ج- ترتیب موارد از کلی به جزئی ( عمومی به اختصاصی ) تدوین گردد شیوه تدوین تحقیقات انجام شده 6-اه تحقیق اه تحقیق می تواند به دو صورت کلی و ویژه مطرح شوند: الف-هدف کلی هدف کلی مستقیماً ازموضوع تحقیق مشتق می شود. ب-اه ویژه این هدف ها از مسئله پژوهش و از اه کلی مشتق می شوند و در واقع زیر مجموعه هدف یا اه کلی پژوهش هستند. این اه تصریح می کنند که در این تحقیق چه چیزی انجام می شود و چه چیزی انجام نمی شود. 7- سوالات تحقیق در صورتی که تحقیق با توجه به پیشینه پژوهش نتواند جهت خاصی را برای یافته های خود پیش بینی نماید و رابطه ی بین متغیرها را حدس بزند، می تواند به بیان سئوالات پژوهش بپردازد. در طرح سئوالات تحقیق توجه به نکات زیر ضروری است: - سئوالات پژوهش مستقیماً از اه تحقیق منشأ می گیرند. در سوالات تحقیق، یک نوع متغیر مطرح می شود.- - آوردن کلمه آیا در ابتدای سئوالات چندان مطلوب نیست. بهتر است تعداد سئوالات محدود، شفاف و بدون ابهام باشد.- 8-فرضیه - فرضیه، حدس و گمان محقق در مورد علل بوجودآمدن مشکل یا ارائه راه حل های آن است. فرضیه، حدس و گمان محقق و در واقع جواب حدسی پژوهشگر در مورد سئوالات تحقیق است.- - فرضیه، حدس و گمان پژوهشگر در مورد وجود تفاوت، احتمال رابطه و یا اثر بین دو یا چند متغیر است. - فرضیه، حدس و گمانی است که مبتنی بر دانش و تجربه در مورد حل یک مسئله است. - اغلب فرضیه ها حدسیاتی است که به طور منطقی از نظریه ها بر می آیند. - فرضیه جمله خبری ساده ای است که در آن دو یا چند متغیر ( مستقل و وابسته)دیده می شود. توجه: هماهنگی، همسویی و تعادل تعداد فرضیه ها با سئوالات پژوهش بسیار لازم است. برای مثال، یک فرضیه ساده این است که بگوییم: میزان سواد با تعداد اولاد رابطه دارد یا تعداد خودروها در میزان آلودگی هوا اثر دارد. توجه: صحت(تایید) یا عدم صحت فرضیه (رد) در محک آزمایش و مطالعه و تحقیق تعیین می شود، لذا پژوهشگر حق ندارد از قبل و بطور جانبدارانه در پی تأیید آن باشد و باید بداند رد یا تأیید فرضیه هیچ گونه اثر منفی برای پژوهش و پژوهشگر ندارد. 9-روش و مراحل تحقیق یکی از ارکان تحقیق و یا پژوهش که در پروپوزال مطرح می شود، تعیین نوع تحقیق و مراحل انجام آن است. در این مورد محقق ضمن اشاره به نوع تحقیق، مراحل انجام آن را شامل: ابزار گردآوری داده ها، روش گردآوری اطلاعات، جامعه آماری و حجم نمونه ، روش انتخاب نمونه از جامعه آماری، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها و بالا ه روش های تجزیه و تحلیل داده ها( روش های تحلیل کیفی و کمی) را توضیح می دهد. در زیر به تعدادی از انواع تحقیق به طور مختصر اشاره می شود. انواع تحقیق براساس هدف 1-تحقیقات بنیادی این تحقیقات در پی شناخت و کشف روابط بین پدیده ها و درک اصول و قوانین طبیعی است. این تحقیقات نظریه ها و فرضیه ها را آزمایش می کنند، قوانین علمی را کشف کرده و مرزهای دانش را توسعه می دهند. 2-تحقیقات کاربردی -این تحقیقات برداده ها ونتایج تحقیقات بنیادی تکیه دارند و در پی دستی به اصول و قواعدی هستند که بتوان آنها را در عمل و اجرا به کار بست. -این تحقیقات در پی شناخت علل مشکلات و حل آنها هستند و کاربردی فراگیر دارند. 3- تحقیقات توسعه ای این تحقیقات در پی شناخت راه های بهبود یا افزایش تولید و روش های جدید تولید کالا و خدمات بوده و عمدتأ متوجه نوآوری در فرایند ها، ابزارها و محصولات در یک زمان و مکان خاص هستند. انواع تحقیق بر اساس ماهیت و روش تحقیقات تاریخی این گونه تحقیقات مربوط به موضوعات معین و مربوط به زمان گذشته است و تلاش محقق در جهت کشف حقایق پیشین از طریق جمع آوری اطلاعات و اسناد مربوط به گذشته می باشد. تحقیقات توصیفی هدف این تحقیقات، توصیف عینی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است البته بدون هیچگونه دخ یا استنتاج ذهنی مثل نگرش سنجی ها و منو گرافی ها. تحقیقات موردی ، تحلیل محتوا، قوم نگاری و زمینه ی از انواع آن محسوب می شوند . تحقیقات همبستگی این تحقیقات در پی کشف رابطه همبستگی بین متغیر هاست. جهت محاسبه میزان همبستگی بین دو متغیر از همبستگی های پیرسون و اسپیر من و کندال استفاده می شود. تحقیقات علی ( علت و معلولی ) در این تحقیقات پژوهشگر با مطالعه شرایط قبلی درصدد جستجوی علل یا روابطی برای وقوع حوادث است. تحقیقات پیمایشی در این تحقیقات، محقق جهت پاسخ دادن به مسئله زمان حال و جمع آوری اطلاعات خود از روش پیمایشی و عمدتأ از تکمیل پرسشنامه و یا مصاحبه استفاده می کند و هدف محقق تعمیم نتایج نمونه به جامعه بزرگتر آماری است. تحقیقات تجربی (آزمایشگاهی) از این تحقیقات معمولأ جهت یافتن راه حل های مسائل و یا پیدا را ارهایی جهت حل مشکلات در زمان حال یا آینده استفاده می شود، در این تحقیقات عمدتا از روابط علت و معلولی استفاده می کنند و محل آزمایش و پژوهش معمولأ آزمایشگاه است و متغیر ها برای محقق قابل کنترل می باشد. تحقیقات نیمه تجربی این تحقیقات بیشتر مربوط به تحقیقات اجتماعی است و امکان کنترل همه متغیر ها برای محقق وجود ندارد ، مثل سنجش خصوصیات اجتماعی و فرهنگی افراد. تحلیل محتوا این روش معمولا برای سنجش تحلیل گفتار یا متن ها استفاده می شود، مثل مقایسه تحلیلی، رو مه ها، مجلات، نوارها و ...تحلیل محتوا در مقولات مطالب عامیانه، علمی( متون مذهبی، کلامی، ادبی و ...) و تحلیل های کمی و ریاضی. ابزار گرد آوری داده ها پژوهشگر گاه جهت بدست آوردن اطلاعات به مدارک و اسناد معتبر و موثق ( کتب، منابع آماری و...) مراجعه می کند که این منابع را دست دوم (second-hand) می نامند و گاهی نیز به منابعی نیاز دارد که در دسترس پژوهشگر نیست و یا به روز نیست، که در این جا به گرد آوری اطلاعات از طریق میدانی (survey) یعنی تهیه پرسشنامه ، مصاحبه و مشاهده نیازدارد. ابزار تحلیل داده ها در تهیه جداول، تدوین نمودارها، فرآوری ، دسته بندی ، است اج و تحلیل بهتر داده ها از انواع نرم افزار های کامپیوتری چون spss، excel، gisو... استفاده می شود. روش های تجزیه و تحلیل داده ها انواع روش های تجزیه و تحلیل داده هاعبارتند از روش های تحلیل کیفی و کمی ( آمار توصیفی و استنباطی ) جامعه آماری و حجم نمونه در این قسمت جامعه آماری مورد نظر مشخص شد، روش تعیین تعداد نمونه به طور شفاف بیان می شود و نیزبه نحوه انتخاب نمونه ها از جامعه آماری نیز اشاره می شود. 10- کاربرد نتایج تحقیق در این مورد پژوهشگر به گروه ها، سازمان ها و نهاد های استفاده کننده از نتایج تحقیق اشاره می کند. 11- محدودیت های تحقیق در این مورد محقق با بیان محدودیت هایی که سر راه تحقیق است، به خواننده پیام می دهد که در مورد فرایند تحقیق قضاوت عادلانه ای داشته باشد. در هر تحقیق تعدادی از محدودیت های احتمالی به شرح زیر می تواند سر راه محقق قرار گیرد: - کمبود منابع علمی - کمبود منابع مالی - ضعف همکاری سازمان ها و نهاد ها - گرفتاری های شخصی محقق - کمبود زمان در اختیار - تعداد و متغیرهای ناخواسته - ناهماهنگی اساتید راهنما


نحوه نوشتن پروپوزال:

الف- عنوان موضوع پژوهش: بصورت یک جمله واضح و روشن عبارت موضوع پژوهش در ابتدا بیان می شود که البته متغیرهای اصلی پژوهش در جمله عنوان موضوع بکار گرفته می شود.
ب- نوع پژوهش که از نظر هدف (کاربردی یا بنیادی) و از نظر ماهیت و روش در ابتدای طرح تحقیق آورده می شود.
پس از بیان دو مورد فوق موارد زیر برای تشریح اجزای طرح تحقیق آورده می شود:

1- بیان مسئله و موضوع تحقیق

هر تحقیق علمی با طرح سوال یا مساله ای آغاز می شود که تحقیق برای پاسخگویی به آن انجام می گیرد؛ مسئله و موضوع تحقیق عبارت است از شرایطی که وجود دارد و در ذهن پژوهشگر ایجاد سئوال می کند و پژوهشگر را بر می انگیزد که در آن کندوکاو کند. این مسئله، مشکل احساس شده ای است که محقق به حل آن علاقه مند است و می خواهد راه حل آن را بیابد. هنگامی که محقق چنین احساسی پیدا می کند می توان گفت که او موضوع و مسئله تحقیق خویش را انتخاب کرده است. اما احتمالاً از بیان آن به گونه ای که دیگران نیز آن را ادراک کنند، عاجز است.
معمولاً مسئله و موضوع تحقیق به صورت سئوالی بیان نمی شود، بلکه به صورت یک جملة کامل مثبت، دقیق و صریح مطرح می گردد. به سخن دیگر، مسئله و موضوع پژوهش بایستی به گونه ای تنظیم و بیان شود که به طور عملی قابل بررسی و تحقیق باشد. انتخاب کلمات باید با دقت و با توجه به مسئله و موضوع انتخ باشد؛ به گونه ای که کلمات دقیقاً معنای مورد نظر را برسانند و از لحاظ پژوهش قابل بررسی عملی و علمی باشند.
محقق باید در بیان یا تعریف مساله به تشریح این موارد بپردازد: معرفی دقیق مساله، معرفی جنبه های مجهول و مبهم، معرفی متغیرهای مربوط همراه با مدل نظری معرف روابط بین متغیرها، تعاریف عملیاتی، منظور و مقصود تحقیق و سرانجام تشریح دقیق ابعاد و حدود مساله تحقیق و تمیز آن نسبت به مسائل دیگر. بیان مسئله بایستی به نحوی باشد که چگونگی بررسی متغیر یا متغیرها، مکان و دامنه و وسعت پژوهش را روشن کند.

2- اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش عبارت است از مجموع اطلاعاتی که مشخص می کند نتایج این تحقیق، تا چه حد بر ای محقق و نیز تا چه حد برای دیگران مفید و مثمر می باشد. به عبارت دیگر، نتایج این تحقیق منشأ چه دستاوردها و آگاهی های جدیدی است؟؛ به هنگام نوشتن اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش توجه داشته باشید که اولاً، مشخص کنید که این پژوهش چه موردی را برای دیگران روشن خواهد کرد و یا در چه موردی اطلاعات جدیدی در اختیار دیگران خواهد گذاشت. ثانیاً، نتایج حاصل از این پژوهش در کجا و کدام قسمت و چگونه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در این زمینه باید معلوم شود که نتایج حاصل از این پژوهش چگونه در قسمت های مختلف آموزش، خدمات و مدیریت حرفة موردنظر و یا گسترش علم به طور اعم تأثیر خواهد گذاشت.

3- زمینه و تاریخچة مختصری از موضوع پژوهش

در این قسمت توضیح داده می شود که چرا مسئله انتخاب شده، یک مسئله عمدة حرفه ای و یا اجتماعی بوده و نیاز به تحقیق دارد. به سخن دیگر، اهمیت مسئلة پژوهش، مسئله و موضوعی است که باید مورد تحقیق قرار گیرد، جواب می دهد. بیان تاریخچة مختصری از موضوع مورد تحقیق معلوم می دارد که این موضوع، از چه زمانی و به چه ترتیبی در جامعه به صورت مسئله درآمده و چه تحولی در جامعه داشته است. در هنگام توجیه وم انجام پژوهش، از تجربیات و مشاهدات شخصی پژوهشگر، از مدارک و دلایل آماری، از نتایج مطالعات انجام شده در گذشته و نوشته های علمی موجود، استفاده می شود و تمام ابعاد و جوانب مسئله مورد نظر قرار می گیرد.
به بیانی دیگر در قسمت زمینه و تاریخچة مختصر موضوع پژوهش، پژوهشگر بایستی پاسخگو و روشنگر نکات عمدة زیر باشد:
1-نیاز به پژوهش این موضوع خاص (در اقتصاد، علوم اجتماعی، مدیریت و...)
2-مناسب بودن مسئلة پژوهش و اهمیت آن (در اقتصاد، علوم اجتماعی، مدیریت و...)
3-فراوانی و پراکندگی مسئله در جامعه
4-مسایل و مشکلاتی که بر اثر وجود این مسئله در جامعه، ناشی شده اند.

4- اه تحقیق

در تحقیق اه به دو صورت کلی و ویژه مطرح می شود.
اه کلی
هدف کلی عبارت از منظور و مقصود نهایی از انجام پژوهش است. هدف کلی مستقیماً از مسئلة پژوهش مشتق می شود؛ در واقع یکی از اه کلی، خود موضوع تحقیق است که معلوم می دارد پژوهش چه چیز را دنبال می کند و یا قصد تعیین آن را دارد. همچنین هدف کلی دیگر، معمولاً پیشنهاد هایی است که براساس یافته ها ارایه می شوند.
اه ویژه
اه ویژه تحقیق که اصولاً از مسئلة پژوهش و اه کلی نشأت می گیرند را می توان « ده مسئلة پژوهش» نیز نامید. محقق با بیان این اه دقیقاً تصریح می کند که در این تحقیق چه انجام می شود و چه انجام نمی شود.
هر پژوهش می تواند چندین هدف ویژه داشته باشد و از آنجا که تمامی مراحل و ریزه کاریهای تحقیق بایستی به صورت بیانیه های مجزا و مشخص و با کلمات دقیق، که مشخصاً قابل آزمودن و بررسی است، نوشته شود؛ لذا اه ویژه نیز باید به صورتی بیان شود که در آن متغیر یا عامل مورد مطالعه، چگونگی انجام پژوهش، زمان، مکان، واحد و نمونة مورد پژوهش کاملاً مشخص باشد؛ به طوری که محقق بتواند آنها را در معرض آزمایش و آزمون بگذارد.
می توان ادعا کرد که اه ویژة پژوهش، راهنمایی برای تهیه و تدوین ابزار گردآوری اطلاعات است. بنابراین ضروری است اه ویژه به نحوی بیان شوند که بر علمی بودن نتایج پژوهش تأکید داشته باشند و چارچوبی مناسب، برای تجزیه و تحلیل آماری ارایه دهند.

5- متغیرها

به طور کلی، متغیرها آن شرایط یا خصوصیاتی هستند که پژوهشگر آنها را دستکاری، کنترل یا مشاهده می کند. به سخن دیگر، متغیر عبارت از ویژگی، صفت یا عاملی است که بین افراد جامعه مشترک بوده و می تواند مقادیر کمی و ارزشهای متفاوتی داشته باشد.
متغیر مستقل یا تأثیرگذار
این متغیر در تغییرات خود مستقل می باشد و به عامل دیگری در پژوهش وابسته نیست. در واقع متغیرهای مستقل آن دسته از شرایط یا خصوصیاتی است که پژوهشگر، در کاوش تحقیقی خود آنها را دستکاری و کنترل می کند تا رابطة علّی آنها را با متغیر دیگری در موقعیتی ویژه مشاهده و بررسی نماید.
متغیر وابسته یا تأثی ذیر
شرایط یا ویژگیهایی است که چون پژوهشگر، متغیر مستقل را در فعالیتهای حوزة تحقیق، وارد یا خارج می کند و یا آن را تغییر می دهد، ظاهر یا محو شود و یا تغییر کند. به عبارت دیگر، متغیر وابسته نتیجة اعمال و تغییرات متغیر مستقل است و نمی تواند به خودی خود وجود داشته باشد. در تحقیقات، محقق به اندازه گیری و مشاهدة این تغییرات وابسته مبادرت می کند و گاهی آن را «معیار یا شاخص سنجش» نیز می نامند.
متغیرهای نامربوط یا ناخواسته
متغیرهای ناخواسته و یا مزاحم به آن دست از متغیرهایی اطلاق می شود که غیر از متغیرهای مستقل و وابسته بوده و یا مورد نظر پژوهشگر نمی باشند و یا محقق از کنترل آنها عاجز است ولی بر نتیجة پژوهش تأثیر دارند. لذا، برای اینکه محقق بتواند فرض پژوهش خود را به طور معتبری آزمون کند و یا پاسخ های قابل اطمینان برای سئوالات پژوهش فراهم نماید، لازم است این متغیرها را تا حد امکان کنترل کند و یا حداقل به شناسایی آنها مبادرت نماید.

6- فرضیه یا فرضیه های تحقیق

فرضیه یک بیانیة ظنّی و حدسی و مبتنی بر دانش و آگاهی های گذشتة محقق می باشد که در محک آزمایش عملی سنجیده می شود. معمولاً وقتی فرد در مقابل مشکلی قرار می گیرد سعی می کند ریشة مشکل را حدس بزند و بگوید راه حل آن کدام است؟ به عبارت دیگر؛ فرضیه حدسی است علمی و عقلانی دربارة چگونگی روابط بین دو یا چند متغیر.
به زبانی ساده می توان گفت که وقتی ما فرضیه را بیان می کنیم در حقیقت می گوییم: «اگر چنین و چنین رخ دهد، چنان و چنان نتیجه خواهد شد». بنابراین اگر درست توجه شود، ملاحظه می گردد که فرضیه در واقع، ویژه ترین ح نظریه است؛ زیرا نظریه مجموعه ای از فرض هاست و ریشة این دو در سابقة ذهنی و در تجارب گذشتة محقق است و تنها تفاوت فاحش آنها، خاص بودن فرضیه و کلی بودن نظریه می باشد.
هنگام بیان فرضیه در حقیقت محقق حدس علمی می زند که چنانچه با یکی از متغیرها چنین بازی شود و یا در آن چنین دخل و تصرفی به عمل آید و یا این چنین دستکاری گردد، چنان نتیجه ای عاید خواهد شد. روابط بین متغیرها در فرضیه های معمولاً به صورت های زیر انجام می شود:
1-بررسی میزان تفاوت اثر
2-بررسی میزان رابطة همبستگی و جهت آن.
3-بررسی میزان رابطة علت و معلولی (اثر علّی).

7- سئوال های ویژة تحقیق

همان گونه که اشاره شد، فرضیه های تحقیق باید مورد آزمایش قرار گیرند و نهایتاً گفته شود که فرضیه مورد قبول است یا نه. احتمالاً در برخی از پژوهش ها طرح فرضیه ها به گونه ای که بتوان از طریق آزمون های آماری پذیرش و یا رد آنها را آزمود مقدور نیست؛ لذا در این گونه موارد فرضیه های تحقیق به صورت سئوال نوشته می شود و محقق در پایان تحقیق بایستی قادر باشد به این سئوالات پاسخ دهد. این سئوالات را سئوال های ویژة پژوهش می خوانند و در پایان نامه ها و گزارش های تحقیق تحت عنوان سئوال های ویژة پژوهش مطرح می گردند.
چنانچه پژوهشی تنها دارای یک متغیر باشد و پژوهشگر فقط قصد توصیف چگونگی وضع آن متغیر را داشته باشد بهتر است که محقق به جای بیان فرضیه های تحقیق، سئوال هایی برای این نوع پژوهش مطرح کند. این سئوال ها معمولاً از اه پژوهش مشتق می گردند و در جریان تحقیق به معرض آزمایش گذاشته می شوند و در واقع نتیجة پژوهش، بایستی به این سئوال ها پاسخ دهد.

8- جامعه و نمونة آماری پژوهش

جامعة آماری پژوهش عبارت است از مجموعه ای از افراد یا اشیا که دارای ویژگی های همگون و قابل اندازه گیری می باشند. نمونة پژوهش از این چنین جامعه ای اخذ می گردد و نتیجة پژوهش به آن جامعه تعمیم داده می شود. نمونة پژوهش عبارت است از یک گروه منتخب از جامعة پژوهش که باید دارای خصوصیات و صفات جامعة پژوهش باشد تا بتوان پژوهش را به آن تعمیم داد. نمونة پژوهش باید معرف مشخصات و ویژگی هایی که در موضوع پژوهش دارای اهمیت است، باشد. هنگام گزینش نمونه باید به نکات زیر توجه نمود:
الف- تعداد یا حجم نمونه: در طرح تحقیق نحوه تعیین حجم نمونه باید توضیح داده شود. تعداد افراد یا اشیایی که به عنوان نمونة تحقیق در پژوهش شرکت داده می شوند، باید مشخص شود. این تعداد یا به صورت عددی مشخص می گردد (برای مثال، 60 دانشجوی مدیریت)؛ یا با کلماتی مانند: کلیه، سه چهارم و غیره. برای مثال، کلیة دانشجویان علوم تربیتی تربیت معلم. در تعیین حجم و یا اندازة نمونه، عوامل گوناگونی دخ دارند که عبارتند از:
اه تحقیق، روش تحقیق و روش های آماری وابسته به آن، امکانات مالی و زمانی محقق، حجم جامعة، نحوة کنترل متغیرهای ناخواسته، میزان تأثی ذیری متغیر وابسته از متغیر مستقل، درصد خطاپذیری در نتایج، میزان همگونی متغیرها و عوامل مورد مطالعه در جامعه و میزان روایی و پایانی ابزار گردآوری داده ها.
ب- روش نمونه گیری: برای انتخاب نمونة تحقیق، روش های مختلفی توسط صاحب نظران ارایه شده است که در کتاب های روش تحقیق توضیح آنها آمده است و در درس روش های تحقیق نیز در مورد آنها بحث می شود. از آن جمله می توان نمونه گیری تصادفی ساده، تصادفی با استفاده از جداول اعداد تصادفی، تصادفی طبقه ای و تصادفی ناحیه ای یا خوشه ای را نام برد.

9- قلمرو پژوهش

الف- قلمرو موضوعی: در طرح تحقیق حیطه موضوعی موضوع و مساله پژوهش باید بطور کلی و همچنین بطور خاص و جزئی بیان شود.
ب- قلمرو مکانی: محیط پژوهش مکانی است که تحقیق در آن انجام می شود. محیط پژوهش بایستی به دقت توصیف شود و معلوم گردد که پژوهش در چه مکانی صورت می گیرد. در ثوصیف محیط پژوهش و ویژگی های آن باید دلیل انتخاب آن محیط برای انجام پژوهش مورد نظر را توضیح داد و استدلال نمود که چرا محیط انتخ ، محیط مناسبی برای انجام این پژوهش است.
ج- قلمرو زمانی: با توجه به انجام پژوهش در دامنه زمانی خاصی و اهمیت زمان در جمع آوری داده ها و همچنین ارائه یافته های پژوهش در طرح تحقیق قلمرو زمانی به شکلی واضح و روشن مورد توجه و اشاره قرار می گیرد.

10- روش گردآوری داده ها

برای جمع آوری داده های مورد نیاز یک پژوهش به روش ها و راههای مختلف عمل می شود. ابزار گردآوری داده ها وسیله ای است که به پژوهشگر کمک می کند تا داده های لازم را جمع آوری و ثبت نماید. رایج ترین ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ها، برگة مشاهده، برگة مصاحبه و فیش ثبت مطالعات و اطلاعات می باشد. پژوهشگر برحسب روش تحقیق مورد نظر خود و نوع داده هایی که قصد جمع آوری آنها را دارد، تصمیم می گیرد که از چه ابزاری برای گردآوری داده های خود استفاده کند. برای اطمینان از مناسب بودن ابزار گردآوری داده ها، لازم است این ابزار مشخصات و ویژگی های معینی را دارا باشد و محقق نکات زیر را در مورد آنها مد توجه قرار دهد:
1-پژوهشگر می تواند از ابزار گردآوری داده های موجود که قبلاً توسط دیگران تهیه و تنظیم شده است، استفاده کند و یا خود به تولید ابزاری مناسب مبادرت نماید.
2-در هر صورت میزان ضرایب روایی و پایانی ابزار گردآوری داده ها باید معین و مشخص بوده و این ضرایب نیز به لحاظ مفاهیم آماری قابل قبول باشد.
3-چنانچه پژوهشگر از ابزار گردآوری داده های تنظیم شده توسط دیگران استفاده می کند باید مطمئن باشد که محتوای آن با فرهنگ و روحیات مردم جامعة مورد تحقیق مناسب است.
4-در صورتی که در محتوای ابزار گردآوری داده ها تغییر داده شود باید روایی و پایانی آن مجدداً تعیین شود.
5-حساسیت ابزار گردآوری داده ها نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر، طبقه بندی داده ها و یا طبقه بندی جواب های سئوالات و یا واحد و مقیاس اندازه گیری داده ها باید آنقدر دقیق باشد که بتواند تفاوت های کوچک بین واحدهای مورد پژوهش را معلوم دارد.
6-چگونگی استفاده از ابزار مورد نظر برای گردآوری داده های تحقیق باید معلوم و مشخص باشد. به عبارت دیگر، باید مشخص شود که محقق چگونه، درچه موقعیتی، در چه محیطی، در چه زمانی، از چه انی و توسط چه فردی از این وسیله برای جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده خواهد کرد. در واقع محقق با در نظر گرفتن متغیرهای مطرح شده در مسئله و موضوع تحقیق و نیز به لحاظ روش انجام پژوهش خویش، بخوبی و وضوح اقدامات ضروری جهت جمع آوری داده های مورد نیاز و نیز ترتیب آنها را توصیف می کند.

11- روش تجزیه و تحلیل داده ها

اطلاعاتی که با استفاده از ابزار گردآوری داده ها به دست می آید، احتمالاً واقعیت و یا انعکاسی از واقعیت است. برای مثال، وقتی سن افراد سئوال می شود داده های واقعی به دست می آید؛ اما اگر از ی در مورد حادثه ای که شاهد آن بوده است، سئوال شود انعکاسی از واقعیت حاصل می گردد. در پژوهش معمولاً از هر دو نوع داده ها استفاده می شود. به همین دلیل در تجزیه و تحلیل و سپس تفسیر داده های ب شده نمی توان با قاطعیت اذعان داشت که داده های به دست آمده چیزی یا امری را ثابت می کند. بلکه می توان گفت: «داده های به دست آمده چنین نشان می دهند»، «این طور به نظر می رسد»، «امکان دارد»، «پیشنهاد می کند»، «می توان حدس زد و احتمال داد که»... و غیره.
برای اینکه پژوهشگر بتواند داده های پژوهش را تجزیه و تحلیل و سپس تفسیر کند، باید از روشهای آماری استفاده نماید. لذا، پژوهشگر برای انتخاب روش آماری مناسب، جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، لازم است:
اولاً، شناخت کافی از داده های تحقیق اخیر داشته باشد، یا به عبارت دیگر ویژگی های داده های خود را بداند.
ثانیاً، از روش های آماری که در پژوهش های علوم انسانی مورد استفاده قرار می گیرند اطلاع کافی داشته باشد.
این روش ها، اجمالاً دو نوع هستند؛ یکی آمار توصیفی و دیگری آمار استنباطی. آمار توصیفی شرایط موجود را توصیف می کند. بدین ترتیب که محقق از طریق به دست آوردن فراوانی، اندازه های گرایش به مرکز، شاخص های پراکندگی، رسم نمودار و غیره، متغیرهای مورد مطالعه را توصیف می کند. در حالی که، محقق با استفاده از روش های آمار استنباطی، عملکرد یا ارتباط بین دو یا چند متغیر و یا رابطة علت و معلولی آنها را مورد بررسی قرار می دهد و یا پیش بینی می کند.
به عبارت دیگر، محقق به کمک آمار استنباطی، نه فقط به آنچه که هست پی میبرد بلکه در می یابد که در صورت تغییر یک متغیر، در متغیر دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد. همچنین براساس داده های جمع آوری شده دربارة یک گروه کوچک، استنتاج ها و تعمیم هایی دربارة گروه های مشابه و یا بزرگتر به عمل می آورد.

12- محدودیت های پژوهش

در هر پژوهشی متغیرهای ناخواسته و مزاحم دیگری نیز وجود دارند که نوعی از محدودیت ها را در پژوهش به وجود می آورند؛ بدین معنی که کنترل برخی از متغیرهای ناخواسته و مزاحم در اختیار پژوهشگر نیست. لذا، این متغیرها نیز باید مشخص شوند و پژوهشگر آگاهی خود را از تأثیر این متغیرها بر نتایج تحقیق نشان دهد. این متغیرها و چگونگی تأثیر آنها بر نتایج پژوهش در قسمت «محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر» ذکر می گردد.
بنابراین، ملاحظه می گردد که محدودیت های هر موضوع پژوهش دو نوع (قابل کنترل و غیر قابل کنترل) هستند و در قسمت محدودیت های موضوع پژوهش تحت دو عنوان جداگانه آورده می شوند. باید به خاطر داشت، همان گونه که برای نوشتن مسئله و موضوع، اه ، فرضیه ها و سئوالهای ویژة پژوهش، معیارهای مشخصی وجود دارد، محدودیت های موضوع پژوهش نیز باید به صورت مناسبی نوشته شوند. به عبارت دیگر، در نوشتن محدودیت ها نیز لازم است نکاتی مراعات شود. این نکات عبارتند از:
1-محدودیت های پژوهشی باید به صورت جمله های کامل نوشته شود.
2-محدودیت ها باید به روشنی و وضوح معلوم باشد.
3-لازم است مشخص شود که چرا و چگونه این متغیر بر نمونة پژوهش، گردآوری داده ها و یا نتایج یافته ها تأثیر می گذارد (در اینجا بسیار مناسب است که از نوشته های دیگران برای حمایت از گفته های خود استفاده کرد و جمله را به صورت مستند بیان نمود).
4- پژوهشگران باید تا حد امکان و به طور منطقی متغیرهای ناخواسته را تحت نظر بگیرند و یا آنها را کنترل کنند و به اصطلاح برای خود محدودیت قایل شوند. در صورتی که این عمل، مسئله و موضوع پژوهش را به طور غیرمنطقی محدود کند و یا پژوهشگر نتواند یا نخواهد متغیر ناخواسته و مزاحمی را کنترل کند، لازم است آن را در قسمت محدودیت های خارج از کنترل مرقوم دارد.
5-در مواردی که متغیر ناخواسته به طور کامل قابل کنترل نباشد و تنها بتوان آنها را به طور نسبی کنترل کرد، نیز لازم است در قسمت «محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر» ذکر گردد. در این ح باید قید شود که این متغیر به طور نسبی قابل کنترل است و نیز این کنترل نسبی چگونه اعمال می شود.

13- تعریف واژه ها واصطلاحات

اگر به مسئله و موضوع پژوهش انتخ خود دقت کنید، متوجه خواهید شد که مسئله و موضوع شما دارای تعدادی واژه و اصطلاح است. از آنجا که بسیاری از واژه ها و اصطلاحات، معانی گوناگونی دارند، محقق در کاربرد آنها در تحقیق خود ناگزیر به تعریف آنهاست. زیرا، ممکن است در بعضی موارد واژه یا اصطلاح ویژه ای مفهومی را به خواننده عرضه کند که اصولاً مورد توجه محقق نباشد، یا احتمالاً واژه و اصطلاح خاصی برای خواننده، بیگانه و نامفهوم باشد. بنابراین و با توجه به وم گویایی و ساده نویسی گزارشات تحقیقی، محقق موظف است:
اولاً،این گونه واژه ها و اصطلاحات را در طرح تحقیق خود هم به لحاظ نظری[6] (تعریف مفهومی) و نیز از حیث عملی[7] (تعریف عملیاتی) تعریف کند.
ثانیاً، در حد امکان از واژ ها و اصطلاحات ی ان، در بیان هر قسمت از تحقیق استفاده نماید تا در کلیة مراحل تحقیق منظور او از به کار بردن واژه و اصطلاحی خاص برای خواننده مشخص و زوشن باشد.
ثالثاً، اگر در بیان اه ، فرض ها یا سئوال های ویژه و نیز در سایر قسمت های تحقیق ناچار به استفاده از واژه ها و اصطلاحات جدیدی است، تعریف آنها را نیز باید در قسمت تعریف واژه ها و اصطلاحات بیاورد.
هدف از تعریف نظری واژه ها و اصطلاحات آن است که پژوهشگر یک مفهوم و واژه را به وسیلة مفاهیم دیگر تعریف کند. این تعریف یک استنباط ذهنی و تجریدی از واژه هاست و باید ریشه در نوشته ها و نظریه های موجود داشته باشد و به طور علمی بیان شود. بهترین روش آن است که وازه ها و اصطلاحات را براساس تعریفی که توسط صاحب نظران در هر رشته ارایه شده و به کار میرود، تعریف نمود. برای برخی از واژه ها با توجه به اینکه در زندگی روزمره به کار می روند و تقریباً معنی آشکاری دارند، در مقالات و نوشته ها تعریف مشخصی موجود نیست؛ لذا در این قبیل موارد می توان از فرهنگ لغات برای تعریف آنها استفاده کرد. در حد امکان باید تعریف نظری انتخاب شده (برای یک واژه یا اصطلاح) با کاربرد عملی آن در پژوهش مورد نظر ارتباط معنی داری داشته باشد.
اما منظور از تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات، آن است که محقق در این تعریف به مشخص ساختن حدود یک متغیر و تعیین حوزة عملیاتی آن، تعیین معیارها و ملاک تجربی و عملی جهت اندازه گیری و سنجش آن متغیر به طریقی که در پژوهش مورد نظر مد توجه محقق باشد، مبادرت می کند. تعریف عملیاتی بایستی به صورت دقیق و با کلمات ساده و واضح بیان شود، به طوری که معنی آن برای همة خوانندگان ی ان باشد. به عبارت دیگر، تعریف عملی باید طوری نوشته شود که همة جنبه های مربوط به آن واژه و اصطلاح را مشخص کند، به گونه ای که خوانندگان نتوانند برداشت های متفاوت از آن پیدا کنند.
به خاطر داشته باشید که تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات باید براساس تعریف نظری آنها باشد. برای مثال، اگر مراد فراهم سازی تعاریف نظری و عملی برای واژة «رضایت شغلی» باشد. محقق باید ابتدا آن را به صورت نظری تعریف کند تا مشخص شود، چه ذهنیتی از این واژه دارد و سپس آن را به گونة عملیاتی تعریف نماید تا معلوم گردد در این پژوهش خاص، منظور او از این واژه چیست.


1- پژوهش را تعریف کنید؟ و هدف از آن را بنویسید؟

پژوهش یک فعالیت منظم، منسجم، با روش سنجیده ای در جهت رسیدن به هدف است.

هدف از تحقیق کشف حقیقت است.

3- انواع تحقیقات علمی را براساس هدف توضیح دهید؟

1. تحقیق بنیادی یا پایه ای: کلی و جهانشمول است. اول طرح می شود و بعد تحقیق. تحقیقات بنیادی نظریه ها را بررسی کرده، آنها را تأیید، تعدیل یا رد می کند. در میان پدیده ها، به کشف قوانین و اصول علمی می پردازد، هدف، توسعۀ مجموعۀ این نوع پژوهش توجه زیادی به استفاده یا کاربرد نتایج در مسائل واقعی زندگی ندارد و دانسته های موجود درباره اصول و قوانین علمی است.

2. تحقیق کاربردی: هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است و به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود. برخلاف تحقیق پایه ای (بنیادی) محدودیت زمانی و مکانی دارند.

3. تحقیق عملی یا اقدام پژوهی: در موقعیت حساس به وجود آمده، تحقیق و پژوهش می کنیم و در شناخت مسائل، رفع مشکل و بهبود آن می کوشیم.

4- انواع تحقیقات علمی برحسب نحوۀ گردآوری داده ها را توضیح دهید؟

1. تحقیق تاریخی: در نوع تاریخی داده های لازم برای تحقیق که مربوط به رویدادها و وقایع گذشته است از قبل وجود دارد، که پژوهشگر باید به جستجو بپردازد و بر اساس متون و اسناد تاریخی موجود، به تحقیق بپردازد.

2. تحقیق توصیفی: به 5 دسته تقسیم شده است:

1) تحقیق پیمایشی 4) تحقیق موردی (مورد پژوهی)

2) تحقیق همبستگی 5) تحقیق عملی (اقدام پژوهی)

3) تحقیق علّی (مقایسه ای یا پس رویدادی)

3. تحقیق آزمایشی:

1) متغییرهای مستقل دستکاری می شوند.

2) سایر متغیرها به جز متغیر وابسته ثابت نگه داشته شده و کنترل می شوند.

3) تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته مشاهده می شود.

6- اقدام پژوهی را از نظر لغوی و محتوا تعریف کنید؟

از نظر لغوی: این اصطلاح ترجمه انگلیسی action research می باشد که action به معنای عمل، اقدام، کنش، کار، فعالیت، طرز کار و تأثیر است و research به معنی پژوهش (تحقیق) است.

از نظر محتوا: پژوهش در عمل نوعی فعالیت علمی است که در آن افراد درگیر در کار و فعالیت می کوشند وضعیت نامطلوب موجود را به وضعیت نسبتاً مطلوب تغییر دهند. هدف از این کار بهسازی امور و اثر بخشی آن است.

7- موارد اساسی و ارکان پژوهش را نام ببرید؟

1) ب روح علمی یا از هر تعصب، افه یا پیش داوری و عقاید قالبی.

2) به کار بردن شیوه های قابل اطمینان

3) حرکت تدریجی و منظم در راه نتیجه گیری

4) سعی در دستی به روابطی بین پدیده ها در شرایط معین.

8- ویژگی های پژوهش در عمل را نام برده و توضیح دهید؟ (6 مورد با توضیحات حفظ شود)

1) تغییر وضع موجود محور کار است.

(تغییر و بهسازی از عمده ترین ویژگی های آن است که در پی آن فعالیت ها حرکت می کنند)

2) عملی است.

(یافتن راه های عملی برای مسائلی که افراد درگیر آن هستند)

3) فرآیندی یا دوری است.

(پژوهشگر مشاهده، فکر و عمل می کند و عمل خود را ارزی می کند)

4) مشارکتی است.

(گروه خاصی درگیر نیستند، بلکه افراد زیادی برای حل مسأله درگیر هستند)

5) مردمی است.

(همۀ افراد از آن سود می برند و مختص گروه خاصی نیست، هدف پیوند مثبت در ایجاد بین افراد است)

6) خود ارزیاب است.

(پژوهشگران یا افراد درگیر در پژوهش، یافته های پژوهشی خود را برای آگاهی از این که طرح و عمل شان اثر بخش بوده یا نه کارشان را ارزشی می کنند)

7) مبتنی بر ارزشها است.

(هر پژوهشگر باید دارای تعهد و تعلق باشد، چرا که هدف از این تحقیق اصلاح وضع موجود است)

8) انعطاف پذیر است.

(انعطاف پذیر بودن است که می شود با آن تغییراتی ایجاد کرد)

9) تجربی است.

(در اقدام پژوهی همۀ کارها بوسیلۀ پژوهشگر انجام می شود، هر چیز براساس مشاهده است نه نظریه. بلکه به صورت مسأله مطرح، شناسایی و تعریف می شوند و برای رفع یا کاهش آن راه حل هایی پیشنهاد و به اجرا گذاشته می شود که اجرای پیشنهادهای عملی و ارزی آن به صورت عینی و عملی است)

10) غیر رسمی است.

(چون نوعی پژوهش مشارکتی و جامعه مدار است جنبه های رسمی آن نسبت به روش های تحقیق متداول و ی کمتر است و به صورت غیر رسمی و بیشتر براساس ارزش ها و فرهنگ محیط کار اقدام های لازم را انجام می دهند. از هر زمان و موقعیتی استفاده می کنند تا به هدف برسند، نیاز به یک مکان و زمان خاص ندارند)

11) نقادانه و تفسیری است.

(برای رسیدن به وضع مطلوب، دائم تمام وضعیتهایی را که دارند، قبل از اجرا، آن را مورد نقد قرار می دهند تا پس از حلاّجی و بررسی جامع به مرحلۀ اجرا گذاشته شود)

12) پرسش تحقیقی، شخصی است.

(ممکن است برای مَنی که معلم هستم وضعیتی بوجود آمده باشد که، برای دیگر معلم بوجود نیامده باشد. در این روش «من» می خواهم عملم را اصلاح کنم یا «ما» می خواهیم اعمال و رفتارمان را عوض کنیم؛ به این دلیل، این روش شخصی است نه عمومی)

13) تماس مستقیم با موقعیت واقعی محیط کار است.

(محقق با موقعیت های واقعی و با محیط کار عملاً و مستقیماً ارتباط دارد. در این صورت آزمودنی ها شامل: شاگردان کلاس، کارکنان، مربیان مدرسه و افرادی که معلم با آنان در تماس دائم است «تمامی دست اندرکاران نظام آموزشی» می باشد)

9- اه پژوهش عملی (اقدام پژوهی) را بنویسید؟

1) رفع مشکلاتی (مسائلی) که در موقعیت های خاص تشخیص داده شده اند یا بهبود بخشیدن به آنها.

2) افزودن شیوه های اضافی یا تازۀ آموزشی و یادگیری به نظام جاری که به طور معمول ع نوگرایی و تغییر است.

3) بهبود ارتباط بین معلم عمل گرا و پژوهشگر ی و رفع نواقص پژوهش سنّتی در دادن دستورالعمل صریح به معلّمان.

4) فراهم یک روش حل مسأله در کلاس درس که از روش مشخص کنونی برتر باشد.

5) تقویت خودباوری و اعتماد به نفس در معلّمان چرا که معماران اصلی فرهنگ جامعه به حساب می آیند.

10- ویژگی برجسته و بارز تحقیقِ عملی (اقدام پژوهی) چیست؟

آن است که این تحقیق، اثر فعالیت ها، طرح ها و تصمیم ها را بر زندگی افراد ذی نفع در تحقیق و متأثر از آن مورد توجه قرار می دهد و تنها به دنبال تأمین هدف یا اه ی خاص نیست بلکه رفاه و آسایش تمام افراد ذی نفع مورد تآکید قرار می دهد.

11- درخصوص آمادگی و تشخیص و یا مرحلۀ پیش از اجرا به چه مواردی باید توجه داشت؟

1) طرز برخورد و مشخص نقش محقّق (اقدام پژوه):

( گروه باید بداند که چگونه رفتار کند، دوستانه یا رئیس گونه و مقتدرانه

باید خود را طوری معرفی کند که فرد ماهری هست، اگر همکارانش بفهمند که او نمی تواند تحقیق را انجام دهد موفق نمی شود.

1- حرکات بدن، طرز صحبت ، متن سخنرانی، لباس و رفتار وی باید هدفمند، جذاب و فروتنانه و خالی از تکلّف باشد.

2- ح متخصص همه فن حریف به خود گرفتن یا همانند یک رئیس مقتدر رفتار و یا ادای یک فرد موفق را در آوردن برای تحقیق عملی و مشارکتی مضر است. احتمالاً بسیاری از افراد به ویژه زیردستان و مرئوسین به چنین برخوردهایی پاسخ منفی خواهند داد.

3- پژوهشگر باید خود را طوری معرفی کند که از دید دیگران فردی ماهر، حامی و مفید، کاردان، خوش برخورد و خون گرم ارزی شود و در بیشتر موقعیت ها ح ی دوستانه و هدفمند، داشته باشد.

4- وقتی پژوهشگر با افراد قدرتمند یا معتبر سر و کار دارد باید رفتاری متین تر داشته باشد.

5- در نهایت اعتماد به محقق زمانی بدست می آید که افراد نسبت به او احساس بیگانگی نکنند.

2) دستور کار:

1- تسهیل کنندگان «آسان کنندگان» پژوهش می توانند با آگاه افراد از اه و مقاصد خود حضور خود را ثبت کنند.

معرفی اولیّه شامل:

1- ارائۀ اطلاعات دقیقی است که از پژوهش های اجتماعی و تربیتی استقبال می کند و برنامه ها را به صورت شفاف بیان می نماید.

2- در اظهارات اولیه باید به طور ضمنی بیان شود که پژوهشگر مشکل گشایی است که نقش وی بیشتر کمک به افراد ذی نفع و تحقیق است تا اینکه اعمال و اقدامات آنان را تعیین کند.

3- نقش و وظیفه پژوهشگر در جریان معرفی به تفصیل بیان شود.

4- افراد درگیر در موضوع، باتوجه به نقشی که پژوهشگر ایفا می کند کم کم مقصود او را در می یابند.

5- با ادامۀ کار تحقیق، برنامه ها به تدریج نمود پیدا کرده و به طور مشخص تری تدوین می شوند.

6- در این مرحله باید کانون فعالیت ها را در قالب های کاملاً کلی متمرکز ساخت.

3) موقعیت:

مقام یا موقعیت در قالب سه مقوله «محیط کار» که هر گروهی ممکن است در محیط اجتماعی بخشی از آن را مدعی شوند تقسیم کرد:

1) فضای فیزیکی،

2) وضعیت اجتماعی (تعاملات)

3) قلمرو نمادین.

به طور مثال: ممکن است عده ای یک درمانگاه خانوادگی را هر چند افراد جامعه می توانند از آن استفاده کنند، درمانگاه مادران جوان بخوانند، یک گروه نژادی خاص مالکیت یک مرکز اجتماعی را در اختیار داشته باشد، بخشی از حیاط مدرسه ممکن است قلمرو گروه خاصی از پسران شناخته شود. این نمونه ها نشان می دهد که چگونه گروه های غیر رسمی با وجودی که هیچگونه مشروعیت رسمی ندارند آثاری قدرتمند در زندگی اجتماعی بر جای می گذارند. هنگامی که پژوهشگر به تجزیه و تحلیل های اجتماعی می پردازد باید با شبکه های تعاملی گروه ها، نهادها، مؤسسه و یا سازمان های اجتماعی آشنا شود.

4) شناسایی گروه های ذی نفع:

(پژوهشگر با افراد مختلف و متعددی در محیط های اجتماعی، گروهی و سازمانی تماس برقرار می کند.

به عنوان مثال: کار معلّمین به طور مستقیم تحت تأثیر همکاران، مدیران، دانش آموزان و والدینی قرار دارد. اما گاه به طور اتفاقی با مقامات تی، پلیس، مددکاران اجتماعی، ان گروه ها (غیر رسمی) و بسیاری دیگر تماس برقرار می کنند. بنابراین پژوهشگران باید به همۀ گروه های ذی نفع در تحقیق، اطمینان دهند که در امر تحقیق و کشف مسأله (مشکل) یا خدمت مشارکت خواهند داشت، اگر چه نمی توان همه افراد را در این امر مشارکت داد اما این نکته ضروری است که همۀ گروه های ذی نفع احساس کنند، ی در دفاع از منافع آنان صحبت می کند و در موقعیت و مقامی است که می تواند آنها را از آنچه در حال وقوع است آگاه کند)

12- در کار تحقیق با چه گروه هایی ممکن است سر و کار داشته باشیم؟

1) مشارکت کنندگانی که همراه پژوهشگر فعالیت و کار می کنند.

مثل: معلّمان، مدیران، دانش آموزان و سایر همکاران آموزشی.

2) دوستان نقّاد محقق، به عنوان افراد کمکی هم می توانند نظر دهند.

3) ان یا راهنمایان محقق، می توانند او را از انجام و چگونگی شیوۀ کار راهنمایی و هدایت کنند.

4) پژوهشگران همکار،

محقق می تواند از این ها برای ارزی کار خود استفاده کند و همیشه با دل و شۀ باز انتقادهای آنان را بپذیرد.

5) شناسائی افراد صاحب نفوذ (مُتنفّذ) «افراد قدرتمند»،

محقق، باید افراد صاحب نفوذ و قدرتمند را شناسایی کرده و با آنها ارتباط برقرار نماید و برای کار در جایی که از نظر سازمانی مناسب است، اجازه بگیرد. در همین زمان او باید راه ها و مجاری نفوذ را کشف و تعیین نموده و اطمینان حاصل کند.

گاهی محقق به خاطر عدم آگاهی از وضعیت محل و موقعیت محیطی کار، دچار ش ت می شود.

بنابراین لازم است پژوهشگر پیش از شروع به کار و در شرایط مناسب تصویری از تاریخچۀ وضعیت افراد، کار پژوهش و سایر مسائل را ترسیم کند.

منابع: شامل مواردی از قبیل:

- منابع آموزشی کدامند؟

- منابع اجتماعی کدامند؟

- منابع اقتصادی چه هستند؟

- چه ی مالک آنهاست؟

- آیا آنها تحت تملک افراد، گروه ها یا ت هستند؟

- چه چیزی از دست رفته است؟

- چرا از دست رفته است؟

و غیره می باشد.

به طور کلی قبل از کار تحقیق، باید منابع را بشناسیم از قبیل: (اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، فضا، کتابخانه و کتاب، منابع تی یا غیر تی) باید منابع مشخص شود تا بتوانیم کار را انجام دهیم.

13- چه نکاتی باید در یک روابط درست و صحیح پژوهش عملی مورد توجه قرار گیرد؟

1. احساس برابری را برای همه افراد درگیر افزایش دهد و هماهنگی را حفظ کند.

2. هرجا که ممکن است مانع بروز برخورد شود، برخوردهای موجود را کاملاً شفاف و از طریق گفتگو حل کند.

3. مردم را همان گونه که هستند بپذیرند نه آنگونه که بعضی انتظار دارند.

4. روابط شخصی و مشارکتی را به جای روابط غیر شخصی، رقابتی، توأم با تعارض (تضاد) و مستبدانه تشویق نماید.

5. نسبت به احساسات و عواطف افراد حساس باشد.

14- چه نکاتی در ارتباطات و تعاملات بین افراد باید مورد توجه قرار گیرد؟

1. با دقت به افراد گوش دادن، یعنی پژوهشگر بیش از آنچه که حرف می زند گوش می دهد.

2. حرف دیگران را می پذیرد و براساس آنچه دیگران می گویند عمل می کند.

3. همه افراد بتوانند او را درک کنند.

4. صادق و راستگو باشد.

5. به طور منظم دیگران را از آنچه در حال روی دادن است آگاه کند.

6. از نظر فرهنگی و اجتماعی مناسب عمل می کند.

15- نکات قابل توجه درخصوص همکاری و مشارکت چیست؟

1. درگیر شدن در انجام امور را برای همه افراد به شکل جدّی میسر سازد.

2. به افراد امکان دهد امور مهم را انجام دهند.

3. حمایت از افراد هنگامی که فرا می گیرند و برای خود کار می کنند فراهم آورد.

4. طرح ها و فعالیت هایی را که افراد قادر به انجام صحیح آنها هستند تشویق کند.

5. به طور مشخص با خود افراد ارتباط ایجاد نماید تا اینکه با نمایندگان یا وکلای آنها گفتگو کند.

6. به حداکثر رساندن مشارکت همه افراد درگیرِ در تحقیق و تضمین همکاری با گروه های مورد نظر از نظر فعالیت ها.

16- چه مسائل اخلاقی باید در کلیۀ مراحل تحقیق رعایت شود؟

1. مذاکره با مسؤلان:

پیش از آغاز پژوهش موضوع را با هماهنگی مسؤلان در میان بگذاریم و موضوع را به صورت کتبی در دست داشته و نسبت به آنچه باید انجام شود کاملاً وفادار و امین باشیم.

2. مذاکره با مشارکت کنندگان:

از افرادی که قرار است با ما کار کنند اجازه بگیریم، آنان را از موضوع کار آگاه کنیم و از آنان دعوت به عمل آوریم تا پژوهش برای عمل خود را خوب انجام دهیم از همان آغاز روشن کنیم که آنان مشارکت کنندگان و همکار پژوهشی ما هستند.

3. مذاکره با والدین و راهنمایان آموزشی:

اگر بخواهیم در مورد ک ن و دانش آموزان پژوهشی انجام بدهیم مطمئناً والدین آنها یا مسؤلین شان از کار ما مطلع هستند. در صورت وم از آنان اجازه می گیریم یا نامه ای به خانۀ آنها می فرستیم و موضوع را با آنان در میان می گذاریم و در نهایت محقق باید از آغاز کار طرف مردم را داشته باشد.

17- هدف از مرحلۀ نگاه کنید یا شناسایی وضع موجود چیست؟

هدف این مرحله از فرآیند در جریان تحقیق عملی کمک به گروه های ذی نفع در تحقیق برای توصیف وضعیت و موقعیت خود به شکل روشن و جامع است. پژوهشگران می توانند با بهره گیری از روش های عملی به گروه های ذی نفع در تعریف مسأله و مشکل به زبان خاص خود و در توصیف و تشریح بافت اجتماعی و کاری خود کمک کنند. به تصویر کشیدن و شرح دقیق و صحیح وضعیت خود، کار دشوار است.

18- در جریان مصاحبه، اقدام پژوه باید به چه نکاتی توجه کند؟

مصاحبه، به دست اندرکاران اقدام پژوهی امکان می دهد که موقعیت خود را توصیف کنند، لذا می توان بسیار طبیعی و به راحتی از طریق مراودات اجتماعی و عادی مصاحبه کرد یا اینکه فرایند مصاحبه را به شکل رسمی تر اجرا نمود. نکاتی که یک اقدام پژوه هنگام مصاحبه باید به آن توجه داشته باشد عبارتند از:

1. هدف مصاحبه

2. هویت خویش

3. نقش خود را مشخص کند.

4. برای گفتگو با افراد و ثبت و ضبط اطلاعات، اجازه بگیرد.

5. از مناسب بودن زمان برای گفتگوهای طولانی مطمئن شود.

6. در صورت نیاز درباره مکان ها و زمان های جایگزین برای مصاحبه مذاکره کند.

19- منظور از مشاهدۀ مشارکتی چیست؟

منظور از مشاهده، از نوع مشاهداتی است که به صورت مدون و منظم انجام می گیرد، به عبارت دیگر هدف، آشنایی با ویژگی های آن نوع مشاهداتی است که قبل از شروع مشاهده، نظامنامه آن تهیه و تنظیم شده است و منظور از مشاهده ثبت و ضبط دقیق تمام جوانب و به روز رسانی حادثه ای ویژه، یا رفتار و گفتار فرد، یا افرادی به نام آزمودنی هاست.

یکی از مهم ترین محاسن مشاهدۀ مستقیم (مشارکتی) شاید ثبت و ضبط دقیق وقایع در حین وقوع آنها می باشد.

مشاهدات به محققین فرصت بیشتری می دهند تا از طریق آن محیط ها و مجموعه هایی که مشارکت کنندگان در آنها کار و زندگی می کنند، تصویر روشن تری از شرایط و زمینۀ تحقیق به دست آروند و مهمتر اینکه در مشاهده بعداً باید صحّت آن مورد ارزی قرار گیرد.

فردی که مشاهده می کند تنها به شکلی سطحی می توان مسائلی چون قصد، هدف و احساس سوژه (موضوع) را درک کند و در مورد آنها اظهار نظر کند. لذا صحّت نظرات وی باید در مورد ارزی قرار گیرد.

20- روش قوم نگاری را توضیح دهید؟

ح گزارش نویسی و یا تحلیل محتوایی دارد. محقق به صورت عضوی از گروه افراد مورد مطالعه در می آید و ضمن شرکت در فعالیت هایشان آنها را مورد مشاهده قرار می دهند، امروزه در بعضی از تحقیقات جامعه شناسی، روان شناسی، روان شناسی اجتماعی و تعلیم و تربیت روش قوم نگاری به کار می رود.

21- روش توالی رویدادها را توضیح دهید؟

در این روش گزارش ها بر اساس توالی (پشت سر هم) رویدادها تهیه و تنظیم می شوند و مشارکت کنندگان در جلسات، توضیحات مربوط به مشکل و زمینه های مربوطه به آن را ثبت و سپس اطلاعاتِ جمع آوری شده را تفکیک می کنند.

به عبارت دیگر برای بررسی دقیق تر، پدیده های موجود را بررسی می کنند و آنها را تفکیک یا مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. تا به این وسیله عناصر کلیدی یا مفاهیم اصلی را مشخص کنند.

این عناصر در گزارش های توصیفی ارایه می شوند و توالی رویدادها و دیگر ویژگی های محیط را به تفصیل توضیح می دهند.

22- روش تحلیل نیمرخ گروه را توضیح دهید؟ و سپس بنویسید شامل چه مواردی می تواند باشد؟

تصویری از فضا و محیطی که در آن تحقیق انجام گرفته، ارائه می کند که به کمک این نیمرخ گروه های ذی نفع می توانند گزارشی درخصوص ویژگی های مهم محیط خود تهیه و تنظیم کنند.

1. تاریخ2. مدیریت3. جغرافیا 4. آموزش 5. مسکن6. جمعیت شناسی7. بهداشت8. سرگرمی9. مذهب10. روابط میان گروه11. برنامه ریزی و غیره

23- تفسیر به چه معنی می باشد و فعالیت های تفسیری چیست؟

تفسیر تبیین معانی است و درک فرآیند تفسیر، درک و فهم جامع معانی است که احساس می شود مورد توجّه قرار گرفته و توسط دیگران بیان می شوند.

فعالیت های تفسیری: آن دسته از ساختارهای مفهومی و نظریه های تئوری های واقع بینانه ای که مردم از آنها برای شرح اعمال خود استفاده می کنند نمایان می سازد.

24- فرایند عمل کنید و حل مسأله را توضیح داده و مراحل آن را نام ببرید؟

این مرحله فرایندی است که به افراد امکان می دهد راه حل های عملی برای مسائل، طراحی کنند به گونه ای که آنها را از اضطراب روزمره نجات دهد.

1. برنامه ریزی

2. اجرا

3. ارزی

25- مواردی که در مرحلۀ برنامه ریزی باید انجام داد چیست؟

1. دسته بندی اولویت ها

2. اه رسمی، عملیاتی و وظایف

3. کنترل کیفیت

26- مرحلۀ اجرا شامل چه مواردی می باشد؟

1. پشتیبانی

2. حل و فصل تعارض

3. بررسی مجدد

27- نکات قابل توجه در تهیه طرح پژوهش عملی چیست؟ (جواب ص 126)

1. مشخص موضوع مورد بررسی و تعیین مسأله که بعضی مسائل در حین بررسی (عمل) تغییر می کنند که محقق باید مطالب قبلی خود را اصلاح کند.

- موضوع به حد کافی محدود و قابل بررسی باشد.

- محقق باید اطمینان داشته باشد که در کارش بهگشتی (بهبودی) ایجاد کند.

2. درخصوص منابع اطلاعاتی باید به اندازه کافی در زمینه های مورد پژوهش مطالعه کرده باشد.

- همه کتابها و منابع نباید از اول تا آ خوانده شود، بلکه باید گزینش و انتخاب شوند.

- از صاحب نظران و اساتید راهنما اطلاعات لازم درخصوص موضوع تحقیق ب کرده و تعیین کنید که از کجا باید منابع را بدست آورد.

3. ملاحظات اخلاقی را رعایت کنید و هرگز این مرحله را ساده نگیرید چون بدون توجه به این موضوع نمی توانید کارتان را انجام دهید.

4. درخصوص تأمین منابع و هزینه نیز مطمئن باشید که بودجه کافی و راههای تأمین آن را در نظر گرفته اید چرا که چیزی بدتر از بی پولی در تحقیق نیست.

- باید از نظر تایپ و تکثیر و دیگر وسایل، مناسب ترین راه را انتخاب کنید و در مورد مسائل مالی، پوشه جداگانه داشته باشید و هر چند وقت یکبار حسابها را کنترل کنید.

5. اگر کار تحقیق به صورت گروهی است مشخص کنید مشارکت کنندگان چه انی هستند و وظایف هر کدام چیست؟

- چه انی ارزی تحقیق را به عهده دارند.

- تصور نداشته باشید که دیگران همواره مطابق میل شما رفتار خواهند کرد باید موضوع های مورد بررسی را با آنان در میان بگذارید.

- نکته آ اینکه؛ طرح تحقیق خود را حتماً و مرتباً با مربی یا راهنمای خود مطرح و او را در جریان کار خود قرار دهید.

28- در پژوهش عملی باید به چه توصیه هایی عمل کنیم؟(جواب در صفحات 127 و 128 و 129 و 130)

1. نخستین گام پژوهش انتخاب مسأله است.

- در مورد مسألۀ مورد نظر توضیح مختصری بدهید تا نشان دهد که چرا شما به این موضوع علاقه مند هستید و چگونه می توانید اصلاح هایی را انجام دهید.

- یک مقدمه کوتاه و بیان وضعیت موجود به ویژه بیان جوانبی از وضعیت نامطلوب می تواند در روشن ساختن مسأله پژوهش مؤثر باشد.

- طرح مسأله در حقیقت توصیف وضعیت نامطلوب است و وضعیت مطلوب مجهولی است که اگر معلوم گردد و ما به آن برسیم اثربخشی صورت خواهد گرفت.

2. در رابطه با جمع آوری اطلاعات:

- معمولاً تصور بر این است که محقق تا جایی که می تواند اطلاعات را جمع آوری می کند.

- ولی باید موظب باشید که ابتدا جنبه های کلیدی (متغیّرهای اصلی) را مشخص کنید تا معلوم شود در چه زمینه ای می خواهید اصلاح به وجود آورید که اطلاعات بدست آمده در همان رابطه باشد.

- اولاً : تصمیم بگیرید که چه نوع داده هایی باید جمع آوری کنید.

- دوم اینکه: درباره نوع ابزار گردآوری داده ها (مثال پرسشنامه، مصاحبه و ...) و روش های آن تصمیم بگیرید.

- همچنین سایر وسایل مثل دوربین و غیره در صورت احتیاج باید تهیه کنید.

3. درخصوص ارزش ها:

- محقق باید ارزش هایی را معلوم کند که از نظر حرفه ای دارای ارزش هستند.

- باید مشخص کرد که آیا اگر تغییراتی ایجاد شود با ارزش های شما هم خوانی دارد یا خیر؟

- بنابراین محقق از میان موضوع های گوناگون موضوعی را انتخاب کند که تا حدی وابستگی با ارزش های او داشته باشد.

4. درخصوص پیشنهاد راه حل احتمالی:

- باید درباره طرح های متعدد عمل بین ید، لذا پیشنهادهای خود را در مورد راه حل ها یادداشت کرده و با افراد ذی صلاح، و ذی نفع و ذی نفوذ در میان بگذارید و در نهایت یک راه را پیشنهاد کنید که در اینجا امکانات، شرایط و مسائل اخلاقی را فراموش نکنید.

5. در رابطه با ارزی از تأثیر عمل جدید و اهمیّت آن نیز باید به این نکات توجه داشت:

- شاخص هایی را که فکر می کنید نشان دهندۀ فرایند تغییر خواهد بود مشخص کنید.

- به اتفاق های مهمی که در عمل شما رخ خواهد داد و تغییر و بهگشت را نشان خواهد داد توجه کافی داشته باشید.

- همچنین باید سعی کنید که به این پرسش ها پاسخ دهید:

- چگونه می توانید نشان دهید آنچه اتفاق افتاده نتیجه کار شما بوده است؟

- چگونه می فهمید واقعاً تأثیر (کار) شما بوده که تغییر را بوجود آورده است؟

- چه انی گفته ها و ادعاهای شما را تأیید خواهند کرد؟

- شاهد کلیدی و مهم شما چه خواهد بود؟

6. در رابطه با تعیین اعتبار آنچه به عنوان تغییر و بهگشت معرفی کرده اید، سعی کنید:

- معیارهای خود را مشخص و تعیین نمایید.

- برای نشان دادن درستی ادعاهایتان معیارها را مرتب و منظم کنید.

- با گروه ارزیاب و تعیین اعتبار پیشنهادهای خود را مشخص کنید.

- پیشنهادهایتان در مورد اصلاح و بهسازی کار با شواهد روشنی ارایه دهید.

- به طور کلی در این مرحله با ارایه شواهد و معیارهای مورد قبول برای ارزیابان و همکاران منتقد و صاحب نظران در مورد کارتان، منطقی و عقلانی بودن تغییرهای پیشنهادی را باید به اثبات برسانید.

7. به مراحل پایانی پروژه تحقیق تان نزدیک می شوید و پس از این یافته هایتان را منتشر خواهید کرد.

- این موضوع را با دیگران در میان بگذارید و ببینید آیا کار دیگری نمانده است.

- اگر آنان نظری داشتند دوباره با آنان بحث و مذاکره کنید تا اصلاح ها و جرح و تعدیل های نهایی صورت گیرد.

- پس از این بنویسید که چگونه عمل شما تغییر حاصل کرده و ارزیابان و منتقدان در مورد کارتان چه گفتند؟ و چه اصلاحاتی صورت گرفت؟

- به طور کلی در این مرحله هرگونه اصلاح نهایی از هر نظر باید در کار شما بوجود آید تا ارزش ی نهایی از کل گزارش به عمل آید و آماده ویرایش و انتشار گردد.

8. ارزشی از چگونگی انجام پروژه تحقیق:

- در اینجا باید توجه کرد که برای یادگیری محقق، این پروژه چه معنی و مفهومی دارد.

- و این یادگیری چگونه بر دیگران اثر خواهد گذاشت؟

- بنابراین سئوال هایی نظیر:

- چه چیزی درباره زمینه یا موضوع تحقیق یاد گرفته اید؟

- چه چیزی هنگام پژوهش در مورد خودتان یاد گرفتید.

- و اینکه چه توانایی ها و ضعف هایی دارید؟

- چگونه می توانند از تجربه شما چیزهایی یاد بگیرند؟ و در ارزش ی مطرح می شود.

9. توصیه مربوط به نوشتن گزارش:

- نوشتن گزارش کامل پروژه یا تحقیق می باشد.

- بعد از پایان انجام پروژه بهتر است هرچه سریعتر به نوشتن مطالب اقدام کنید.

- بعد از نوشتن، یک بار مطالب را مرور کرده و اصلاحات لازم را در این بوجود آورید.

- برای نوشتن مطالب نیز، حتماً باید یک برنامه مدوّن تنظیم کنید و براساس برنامه، کار را انجام دهید.

- در نوشتن گزارش نهایی توجه به نکات زیر مهم است:

- نوع کاغذ و فاصله سطرها

- در نظر گرفتن حاشیه های لازم و نوشتن با وسیله مناسب

- اگر پاک نویس نمی کنید حتماً باید با مداد بنویسید

- مرتب نوشته ها را بازخوانی کرده تا آماده و پیراسته گردد.

- محل تایپ نوشتۀ گزارش را تعیین و مشخص کنید.

- برای صحافی و جلد آن برنامه ریزی کنید.

- به منظور بایگانی اسناد، تهیه دیسکت یا cd کامپیوتری احتمالاً ضروری می باشد.


1- پژوهش را تعریف کنید؟ و هدف از آن را بنویسید؟

پژوهش یک فعالیت منظم، منسجم، با روش سنجیده ای در جهت رسیدن به هدف است.

هدف از تحقیق کشف حقیقت است.

3- انواع تحقیقات علمی را براساس هدف توضیح دهید؟

1. تحقیق بنیادی یا پایه ای: کلی و جهانشمول است. اول طرح می شود و بعد تحقیق. تحقیقات بنیادی نظریه ها را بررسی کرده، آنها را تأیید، تعدیل یا رد می کند. در میان پدیده ها، به کشف قوانین و اصول علمی می پردازد، هدف، توسعۀ مجموعۀ این نوع پژوهش توجه زیادی به استفاده یا کاربرد نتایج در مسائل واقعی زندگی ندارد و دانسته های موجود درباره اصول و قوانین علمی است.

2. تحقیق کاربردی: هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است و به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود. برخلاف تحقیق پایه ای (بنیادی) محدودیت زمانی و مکانی دارند.

3. تحقیق عملی یا اقدام پژوهی: در موقعیت حساس به وجود آمده، تحقیق و پژوهش می کنیم و در شناخت مسائل، رفع مشکل و بهبود آن می کوشیم.

4- انواع تحقیقات علمی برحسب نحوۀ گردآوری داده ها را توضیح دهید؟

1. تحقیق تاریخی: در نوع تاریخی داده های لازم برای تحقیق که مربوط به رویدادها و وقایع گذشته است از قبل وجود دارد، که پژوهشگر باید به جستجو بپردازد و بر اساس متون و اسناد تاریخی موجود، به تحقیق بپردازد.

2. تحقیق توصیفی: به 5 دسته تقسیم شده است:

1) تحقیق پیمایشی 4) تحقیق موردی (مورد پژوهی)

2) تحقیق همبستگی 5) تحقیق عملی (اقدام پژوهی)

3) تحقیق علّی (مقایسه ای یا پس رویدادی)

3. تحقیق آزمایشی:

1) متغییرهای مستقل دستکاری می شوند.

2) سایر متغیرها به جز متغیر وابسته ثابت نگه داشته شده و کنترل می شوند.

3) تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته مشاهده می شود.

6- اقدام پژوهی را از نظر لغوی و محتوا تعریف کنید؟

از نظر لغوی: این اصطلاح ترجمه انگلیسی action research می باشد که action به معنای عمل، اقدام، کنش، کار، فعالیت، طرز کار و تأثیر است و research به معنی پژوهش (تحقیق) است.

از نظر محتوا: پژوهش در عمل نوعی فعالیت علمی است که در آن افراد درگیر در کار و فعالیت می کوشند وضعیت نامطلوب موجود را به وضعیت نسبتاً مطلوب تغییر دهند. هدف از این کار بهسازی امور و اثر بخشی آن است.

7- موارد اساسی و ارکان پژوهش را نام ببرید؟

1) ب روح علمی یا از هر تعصب، افه یا پیش داوری و عقاید قالبی.

2) به کار بردن شیوه های قابل اطمینان

3) حرکت تدریجی و منظم در راه نتیجه گیری

4) سعی در دستی به روابطی بین پدیده ها در شرایط معین.

8- ویژگی های پژوهش در عمل را نام برده و توضیح دهید؟ (6 مورد با توضیحات حفظ شود)

1) تغییر وضع موجود محور کار است.

(تغییر و بهسازی از عمده ترین ویژگی های آن است که در پی آن فعالیت ها حرکت می کنند)

2) عملی است.

(یافتن راه های عملی برای مسائلی که افراد درگیر آن هستند)

3) فرآیندی یا دوری است.

(پژوهشگر مشاهده، فکر و عمل می کند و عمل خود را ارزی می کند)

4) مشارکتی است.

(گروه خاصی درگیر نیستند، بلکه افراد زیادی برای حل مسأله درگیر هستند)

5) مردمی است.

(همۀ افراد از آن سود می برند و مختص گروه خاصی نیست، هدف پیوند مثبت در ایجاد بین افراد است)

6) خود ارزیاب است.

(پژوهشگران یا افراد درگیر در پژوهش، یافته های پژوهشی خود را برای آگاهی از این که طرح و عمل شان اثر بخش بوده یا نه کارشان را ارزشی می کنند)

7) مبتنی بر ارزشها است.

(هر پژوهشگر باید دارای تعهد و تعلق باشد، چرا که هدف از این تحقیق اصلاح وضع موجود است)

8) انعطاف پذیر است.

(انعطاف پذیر بودن است که می شود با آن تغییراتی ایجاد کرد)

9) تجربی است.

(در اقدام پژوهی همۀ کارها بوسیلۀ پژوهشگر انجام می شود، هر چیز براساس مشاهده است نه نظریه. بلکه به صورت مسأله مطرح، شناسایی و تعریف می شوند و برای رفع یا کاهش آن راه حل هایی پیشنهاد و به اجرا گذاشته می شود که اجرای پیشنهادهای عملی و ارزی آن به صورت عینی و عملی است)

10) غیر رسمی است.

(چون نوعی پژوهش مشارکتی و جامعه مدار است جنبه های رسمی آن نسبت به روش های تحقیق متداول و ی کمتر است و به صورت غیر رسمی و بیشتر براساس ارزش ها و فرهنگ محیط کار اقدام های لازم را انجام می دهند. از هر زمان و موقعیتی استفاده می کنند تا به هدف برسند، نیاز به یک مکان و زمان خاص ندارند)

11) نقادانه و تفسیری است.

(برای رسیدن به وضع مطلوب، دائم تمام وضعیتهایی را که دارند، قبل از اجرا، آن را مورد نقد قرار می دهند تا پس از حلاّجی و بررسی جامع به مرحلۀ اجرا گذاشته شود)

12) پرسش تحقیقی، شخصی است.

(ممکن است برای مَنی که معلم هستم وضعیتی بوجود آمده باشد که، برای دیگر معلم بوجود نیامده باشد. در این روش «من» می خواهم عملم را اصلاح کنم یا «ما» می خواهیم اعمال و رفتارمان را عوض کنیم؛ به این دلیل، این روش شخصی است نه عمومی)

13) تماس مستقیم با موقعیت واقعی محیط کار است.

(محقق با موقعیت های واقعی و با محیط کار عملاً و مستقیماً ارتباط دارد. در این صورت آزمودنی ها شامل: شاگردان کلاس، کارکنان، مربیان مدرسه و افرادی که معلم با آنان در تماس دائم است «تمامی دست اندرکاران نظام آموزشی» می باشد)

9- اه پژوهش عملی (اقدام پژوهی) را بنویسید؟

1) رفع مشکلاتی (مسائلی) که در موقعیت های خاص تشخیص داده شده اند یا بهبود بخشیدن به آنها.

2) افزودن شیوه های اضافی یا تازۀ آموزشی و یادگیری به نظام جاری که به طور معمول ع نوگرایی و تغییر است.

3) بهبود ارتباط بین معلم عمل گرا و پژوهشگر ی و رفع نواقص پژوهش سنّتی در دادن دستورالعمل صریح به معلّمان.

4) فراهم یک روش حل مسأله در کلاس درس که از روش مشخص کنونی برتر باشد.

5) تقویت خودباوری و اعتماد به نفس در معلّمان چرا که معماران اصلی فرهنگ جامعه به حساب می آیند.

10- ویژگی برجسته و بارز تحقیقِ عملی (اقدام پژوهی) چیست؟

آن است که این تحقیق، اثر فعالیت ها، طرح ها و تصمیم ها را بر زندگی افراد ذی نفع در تحقیق و متأثر از آن مورد توجه قرار می دهد و تنها به دنبال تأمین هدف یا اه ی خاص نیست بلکه رفاه و آسایش تمام افراد ذی نفع مورد تآکید قرار می دهد.

11- درخصوص آمادگی و تشخیص و یا مرحلۀ پیش از اجرا به چه مواردی باید توجه داشت؟

1) طرز برخورد و مشخص نقش محقّق (اقدام پژوه):

( گروه باید بداند که چگونه رفتار کند، دوستانه یا رئیس گونه و مقتدرانه

باید خود را طوری معرفی کند که فرد ماهری هست، اگر همکارانش بفهمند که او نمی تواند تحقیق را انجام دهد موفق نمی شود.

1- حرکات بدن، طرز صحبت ، متن سخنرانی، لباس و رفتار وی باید هدفمند، جذاب و فروتنانه و خالی از تکلّف باشد.

2- ح متخصص همه فن حریف به خود گرفتن یا همانند یک رئیس مقتدر رفتار و یا ادای یک فرد موفق را در آوردن برای تحقیق عملی و مشارکتی مضر است. احتمالاً بسیاری از افراد به ویژه زیردستان و مرئوسین به چنین برخوردهایی پاسخ منفی خواهند داد.

3- پژوهشگر باید خود را طوری معرفی کند که از دید دیگران فردی ماهر، حامی و مفید، کاردان، خوش برخورد و خون گرم ارزی شود و در بیشتر موقعیت ها ح ی دوستانه و هدفمند، داشته باشد.

4- وقتی پژوهشگر با افراد قدرتمند یا معتبر سر و کار دارد باید رفتاری متین تر داشته باشد.

5- در نهایت اعتماد به محقق زمانی بدست می آید که افراد نسبت به او احساس بیگانگی نکنند.

2) دستور کار:

1- تسهیل کنندگان «آسان کنندگان» پژوهش می توانند با آگاه افراد از اه و مقاصد خود حضور خود را ثبت کنند.

معرفی اولیّه شامل:

1- ارائۀ اطلاعات دقیقی است که از پژوهش های اجتماعی و تربیتی استقبال می کند و برنامه ها را به صورت شفاف بیان می نماید.

2- در اظهارات اولیه باید به طور ضمنی بیان شود که پژوهشگر مشکل گشایی است که نقش وی بیشتر کمک به افراد ذی نفع و تحقیق است تا اینکه اعمال و اقدامات آنان را تعیین کند.

3- نقش و وظیفه پژوهشگر در جریان معرفی به تفصیل بیان شود.

4- افراد درگیر در موضوع، باتوجه به نقشی که پژوهشگر ایفا می کند کم کم مقصود او را در می یابند.

5- با ادامۀ کار تحقیق، برنامه ها به تدریج نمود پیدا کرده و به طور مشخص تری تدوین می شوند.

6- در این مرحله باید کانون فعالیت ها را در قالب های کاملاً کلی متمرکز ساخت.

3) موقعیت:

مقام یا موقعیت در قالب سه مقوله «محیط کار» که هر گروهی ممکن است در محیط اجتماعی بخشی از آن را مدعی شوند تقسیم کرد:

1) فضای فیزیکی،

2) وضعیت اجتماعی (تعاملات)

3) قلمرو نمادین.

به طور مثال: ممکن است عده ای یک درمانگاه خانوادگی را هر چند افراد جامعه می توانند از آن استفاده کنند، درمانگاه مادران جوان بخوانند، یک گروه نژادی خاص مالکیت یک مرکز اجتماعی را در اختیار داشته باشد، بخشی از حیاط مدرسه ممکن است قلمرو گروه خاصی از پسران شناخته شود. این نمونه ها نشان می دهد که چگونه گروه های غیر رسمی با وجودی که هیچگونه مشروعیت رسمی ندارند آثاری قدرتمند در زندگی اجتماعی بر جای می گذارند. هنگامی که پژوهشگر به تجزیه و تحلیل های اجتماعی می پردازد باید با شبکه های تعاملی گروه ها، نهادها، مؤسسه و یا سازمان های اجتماعی آشنا شود.

4) شناسایی گروه های ذی نفع:

(پژوهشگر با افراد مختلف و متعددی در محیط های اجتماعی، گروهی و سازمانی تماس برقرار می کند.

به عنوان مثال: کار معلّمین به طور مستقیم تحت تأثیر همکاران، مدیران، دانش آموزان و والدینی قرار دارد. اما گاه به طور اتفاقی با مقامات تی، پلیس، مددکاران اجتماعی، ان گروه ها (غیر رسمی) و بسیاری دیگر تماس برقرار می کنند. بنابراین پژوهشگران باید به همۀ گروه های ذی نفع در تحقیق، اطمینان دهند که در امر تحقیق و کشف مسأله (مشکل) یا خدمت مشارکت خواهند داشت، اگر چه نمی توان همه افراد را در این امر مشارکت داد اما این نکته ضروری است که همۀ گروه های ذی نفع احساس کنند، ی در دفاع از منافع آنان صحبت می کند و در موقعیت و مقامی است که می تواند آنها را از آنچه در حال وقوع است آگاه کند)

12- در کار تحقیق با چه گروه هایی ممکن است سر و کار داشته باشیم؟

1) مشارکت کنندگانی که همراه پژوهشگر فعالیت و کار می کنند.

مثل: معلّمان، مدیران، دانش آموزان و سایر همکاران آموزشی.

2) دوستان نقّاد محقق، به عنوان افراد کمکی هم می توانند نظر دهند.

3) ان یا راهنمایان محقق، می توانند او را از انجام و چگونگی شیوۀ کار راهنمایی و هدایت کنند.

4) پژوهشگران همکار،

محقق می تواند از این ها برای ارزی کار خود استفاده کند و همیشه با دل و شۀ باز انتقادهای آنان را بپذیرد.

5) شناسائی افراد صاحب نفوذ (مُتنفّذ) «افراد قدرتمند»،

محقق، باید افراد صاحب نفوذ و قدرتمند را شناسایی کرده و با آنها ارتباط برقرار نماید و برای کار در جایی که از نظر سازمانی مناسب است، اجازه بگیرد. در همین زمان او باید راه ها و مجاری نفوذ را کشف و تعیین نموده و اطمینان حاصل کند.

گاهی محقق به خاطر عدم آگاهی از وضعیت محل و موقعیت محیطی کار، دچار ش ت می شود.

بنابراین لازم است پژوهشگر پیش از شروع به کار و در شرایط مناسب تصویری از تاریخچۀ وضعیت افراد، کار پژوهش و سایر مسائل را ترسیم کند.

منابع: شامل مواردی از قبیل:

- منابع آموزشی کدامند؟

- منابع اجتماعی کدامند؟

- منابع اقتصادی چه هستند؟

- چه ی مالک آنهاست؟

- آیا آنها تحت تملک افراد، گروه ها یا ت هستند؟

- چه چیزی از دست رفته است؟

- چرا از دست رفته است؟

و غیره می باشد.

به طور کلی قبل از کار تحقیق، باید منابع را بشناسیم از قبیل: (اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، فضا، کتابخانه و کتاب، منابع تی یا غیر تی) باید منابع مشخص شود تا بتوانیم کار را انجام دهیم.

13- چه نکاتی باید در یک روابط درست و صحیح پژوهش عملی مورد توجه قرار گیرد؟

1. احساس برابری را برای همه افراد درگیر افزایش دهد و هماهنگی را حفظ کند.

2. هرجا که ممکن است مانع بروز برخورد شود، برخوردهای موجود را کاملاً شفاف و از طریق گفتگو حل کند.

3. مردم را همان گونه که هستند بپذیرند نه آنگونه که بعضی انتظار دارند.

4. روابط شخصی و مشارکتی را به جای روابط غیر شخصی، رقابتی، توأم با تعارض (تضاد) و مستبدانه تشویق نماید.

5. نسبت به احساسات و عواطف افراد حساس باشد.

14- چه نکاتی در ارتباطات و تعاملات بین افراد باید مورد توجه قرار گیرد؟

1. با دقت به افراد گوش دادن، یعنی پژوهشگر بیش از آنچه که حرف می زند گوش می دهد.

2. حرف دیگران را می پذیرد و براساس آنچه دیگران می گویند عمل می کند.

3. همه افراد بتوانند او را درک کنند.

4. صادق و راستگو باشد.

5. به طور منظم دیگران را از آنچه در حال روی دادن است آگاه کند.

6. از نظر فرهنگی و اجتماعی مناسب عمل می کند.

15- نکات قابل توجه درخصوص همکاری و مشارکت چیست؟

1. درگیر شدن در انجام امور را برای همه افراد به شکل جدّی میسر سازد.

2. به افراد امکان دهد امور مهم را انجام دهند.

3. حمایت از افراد هنگامی که فرا می گیرند و برای خود کار می کنند فراهم آورد.

4. طرح ها و فعالیت هایی را که افراد قادر به انجام صحیح آنها هستند تشویق کند.

5. به طور مشخص با خود افراد ارتباط ایجاد نماید تا اینکه با نمایندگان یا وکلای آنها گفتگو کند.

6. به حداکثر رساندن مشارکت همه افراد درگیرِ در تحقیق و تضمین همکاری با گروه های مورد نظر از نظر فعالیت ها.

16- چه مسائل اخلاقی باید در کلیۀ مراحل تحقیق رعایت شود؟

1. مذاکره با مسؤلان:

پیش از آغاز پژوهش موضوع را با هماهنگی مسؤلان در میان بگذاریم و موضوع را به صورت کتبی در دست داشته و نسبت به آنچه باید انجام شود کاملاً وفادار و امین باشیم.

2. مذاکره با مشارکت کنندگان:

از افرادی که قرار است با ما کار کنند اجازه بگیریم، آنان را از موضوع کار آگاه کنیم و از آنان دعوت به عمل آوریم تا پژوهش برای عمل خود را خوب انجام دهیم از همان آغاز روشن کنیم که آنان مشارکت کنندگان و همکار پژوهشی ما هستند.

3. مذاکره با والدین و راهنمایان آموزشی:

اگر بخواهیم در مورد ک ن و دانش آموزان پژوهشی انجام بدهیم مطمئناً والدین آنها یا مسؤلین شان از کار ما مطلع هستند. در صورت وم از آنان اجازه می گیریم یا نامه ای به خانۀ آنها می فرستیم و موضوع را با آنان در میان می گذاریم و در نهایت محقق باید از آغاز کار طرف مردم را داشته باشد.

17- هدف از مرحلۀ نگاه کنید یا شناسایی وضع موجود چیست؟

هدف این مرحله از فرآیند در جریان تحقیق عملی کمک به گروه های ذی نفع در تحقیق برای توصیف وضعیت و موقعیت خود به شکل روشن و جامع است. پژوهشگران می توانند با بهره گیری از روش های عملی به گروه های ذی نفع در تعریف مسأله و مشکل به زبان خاص خود و در توصیف و تشریح بافت اجتماعی و کاری خود کمک کنند. به تصویر کشیدن و شرح دقیق و صحیح وضعیت خود، کار دشوار است.

18- در جریان مصاحبه، اقدام پژوه باید به چه نکاتی توجه کند؟

مصاحبه، به دست اندرکاران اقدام پژوهی امکان می دهد که موقعیت خود را توصیف کنند، لذا می توان بسیار طبیعی و به راحتی از طریق مراودات اجتماعی و عادی مصاحبه کرد یا اینکه فرایند مصاحبه را به شکل رسمی تر اجرا نمود. نکاتی که یک اقدام پژوه هنگام مصاحبه باید به آن توجه داشته باشد عبارتند از:

1. هدف مصاحبه

2. هویت خویش

3. نقش خود را مشخص کند.

4. برای گفتگو با افراد و ثبت و ضبط اطلاعات، اجازه بگیرد.

5. از مناسب بودن زمان برای گفتگوهای طولانی مطمئن شود.

6. در صورت نیاز درباره مکان ها و زمان های جایگزین برای مصاحبه مذاکره کند.

19- منظور از مشاهدۀ مشارکتی چیست؟

منظور از مشاهده، از نوع مشاهداتی است که به صورت مدون و منظم انجام می گیرد، به عبارت دیگر هدف، آشنایی با ویژگی های آن نوع مشاهداتی است که قبل از شروع مشاهده، نظامنامه آن تهیه و تنظیم شده است و منظور از مشاهده ثبت و ضبط دقیق تمام جوانب و به روز رسانی حادثه ای ویژه، یا رفتار و گفتار فرد، یا افرادی به نام آزمودنی هاست.

یکی از مهم ترین محاسن مشاهدۀ مستقیم (مشارکتی) شاید ثبت و ضبط دقیق وقایع در حین وقوع آنها می باشد.

مشاهدات به محققین فرصت بیشتری می دهند تا از طریق آن محیط ها و مجموعه هایی که مشارکت کنندگان در آنها کار و زندگی می کنند، تصویر روشن تری از شرایط و زمینۀ تحقیق به دست آروند و مهمتر اینکه در مشاهده بعداً باید صحّت آن مورد ارزی قرار گیرد.

فردی که مشاهده می کند تنها به شکلی سطحی می توان مسائلی چون قصد، هدف و احساس سوژه (موضوع) را درک کند و در مورد آنها اظهار نظر کند. لذا صحّت نظرات وی باید در مورد ارزی قرار گیرد.

20- روش قوم نگاری را توضیح دهید؟

ح گزارش نویسی و یا تحلیل محتوایی دارد. محقق به صورت عضوی از گروه افراد مورد مطالعه در می آید و ضمن شرکت در فعالیت هایشان آنها را مورد مشاهده قرار می دهند، امروزه در بعضی از تحقیقات جامعه شناسی، روان شناسی، روان شناسی اجتماعی و تعلیم و تربیت روش قوم نگاری به کار می رود.

21- روش توالی رویدادها را توضیح دهید؟

در این روش گزارش ها بر اساس توالی (پشت سر هم) رویدادها تهیه و تنظیم می شوند و مشارکت کنندگان در جلسات، توضیحات مربوط به مشکل و زمینه های مربوطه به آن را ثبت و سپس اطلاعاتِ جمع آوری شده را تفکیک می کنند.

به عبارت دیگر برای بررسی دقیق تر، پدیده های موجود را بررسی می کنند و آنها را تفکیک یا مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. تا به این وسیله عناصر کلیدی یا مفاهیم اصلی را مشخص کنند.

این عناصر در گزارش های توصیفی ارایه می شوند و توالی رویدادها و دیگر ویژگی های محیط را به تفصیل توضیح می دهند.

22- روش تحلیل نیمرخ گروه را توضیح دهید؟ و سپس بنویسید شامل چه مواردی می تواند باشد؟

تصویری از فضا و محیطی که در آن تحقیق انجام گرفته، ارائه می کند که به کمک این نیمرخ گروه های ذی نفع می توانند گزارشی درخصوص ویژگی های مهم محیط خود تهیه و تنظیم کنند.

1. تاریخ2. مدیریت3. جغرافیا 4. آموزش 5. مسکن6. جمعیت شناسی7. بهداشت8. سرگرمی9. مذهب10. روابط میان گروه11. برنامه ریزی و غیره

23- تفسیر به چه معنی می باشد و فعالیت های تفسیری چیست؟

تفسیر تبیین معانی است و درک فرآیند تفسیر، درک و فهم جامع معانی است که احساس می شود مورد توجّه قرار گرفته و توسط دیگران بیان می شوند.

فعالیت های تفسیری: آن دسته از ساختارهای مفهومی و نظریه های تئوری های واقع بینانه ای که مردم از آنها برای شرح اعمال خود استفاده می کنند نمایان می سازد.

24- فرایند عمل کنید و حل مسأله را توضیح داده و مراحل آن را نام ببرید؟

این مرحله فرایندی است که به افراد امکان می دهد راه حل های عملی برای مسائل، طراحی کنند به گونه ای که آنها را از اضطراب روزمره نجات دهد.

1. برنامه ریزی

2. اجرا

3. ارزی

25- مواردی که در مرحلۀ برنامه ریزی باید انجام داد چیست؟

1. دسته بندی اولویت ها

2. اه رسمی، عملیاتی و وظایف

3. کنترل کیفیت

26- مرحلۀ اجرا شامل چه مواردی می باشد؟

1. پشتیبانی

2. حل و فصل تعارض

3. بررسی مجدد

27- نکات قابل توجه در تهیه طرح پژوهش عملی چیست؟ (جواب ص 126)

1. مشخص موضوع مورد بررسی و تعیین مسأله که بعضی مسائل در حین بررسی (عمل) تغییر می کنند که محقق باید مطالب قبلی خود را اصلاح کند.

- موضوع به حد کافی محدود و قابل بررسی باشد.

- محقق باید اطمینان داشته باشد که در کارش بهگشتی (بهبودی) ایجاد کند.

2. درخصوص منابع اطلاعاتی باید به اندازه کافی در زمینه های مورد پژوهش مطالعه کرده باشد.

- همه کتابها و منابع نباید از اول تا آ خوانده شود، بلکه باید گزینش و انتخاب شوند.

- از صاحب نظران و اساتید راهنما اطلاعات لازم درخصوص موضوع تحقیق ب کرده و تعیین کنید که از کجا باید منابع را بدست آورد.

3. ملاحظات اخلاقی را رعایت کنید و هرگز این مرحله را ساده نگیرید چون بدون توجه به این موضوع نمی توانید کارتان را انجام دهید.

4. درخصوص تأمین منابع و هزینه نیز مطمئن باشید که بودجه کافی و راههای تأمین آن را در نظر گرفته اید چرا که چیزی بدتر از بی پولی در تحقیق نیست.

- باید از نظر تایپ و تکثیر و دیگر وسایل، مناسب ترین راه را انتخاب کنید و در مورد مسائل مالی، پوشه جداگانه داشته باشید و هر چند وقت یکبار حسابها را کنترل کنید.

5. اگر کار تحقیق به صورت گروهی است مشخص کنید مشارکت کنندگان چه انی هستند و وظایف هر کدام چیست؟

- چه انی ارزی تحقیق را به عهده دارند.

- تصور نداشته باشید که دیگران همواره مطابق میل شما رفتار خواهند کرد باید موضوع های مورد بررسی را با آنان در میان بگذارید.

- نکته آ اینکه؛ طرح تحقیق خود را حتماً و مرتباً با مربی یا راهنمای خود مطرح و او را در جریان کار خود قرار دهید.

28- در پژوهش عملی باید به چه توصیه هایی عمل کنیم؟(جواب در صفحات 127 و 128 و 129 و 130)

1. نخستین گام پژوهش انتخاب مسأله است.

- در مورد مسألۀ مورد نظر توضیح مختصری بدهید تا نشان دهد که چرا شما به این موضوع علاقه مند هستید و چگونه می توانید اصلاح هایی را انجام دهید.

- یک مقدمه کوتاه و بیان وضعیت موجود به ویژه بیان جوانبی از وضعیت نامطلوب می تواند در روشن ساختن مسأله پژوهش مؤثر باشد.

- طرح مسأله در حقیقت توصیف وضعیت نامطلوب است و وضعیت مطلوب مجهولی است که اگر معلوم گردد و ما به آن برسیم اثربخشی صورت خواهد گرفت.

2. در رابطه با جمع آوری اطلاعات:

- معمولاً تصور بر این است که محقق تا جایی که می تواند اطلاعات را جمع آوری می کند.

- ولی باید موظب باشید که ابتدا جنبه های کلیدی (متغیّرهای اصلی) را مشخص کنید تا معلوم شود در چه زمینه ای می خواهید اصلاح به وجود آورید که اطلاعات بدست آمده در همان رابطه باشد.

- اولاً : تصمیم بگیرید که چه نوع داده هایی باید جمع آوری کنید.

- دوم اینکه: درباره نوع ابزار گردآوری داده ها (مثال پرسشنامه، مصاحبه و ...) و روش های آن تصمیم بگیرید.

- همچنین سایر وسایل مثل دوربین و غیره در صورت احتیاج باید تهیه کنید.

3. درخصوص ارزش ها:

- محقق باید ارزش هایی را معلوم کند که از نظر حرفه ای دارای ارزش هستند.

- باید مشخص کرد که آیا اگر تغییراتی ایجاد شود با ارزش های شما هم خوانی دارد یا خیر؟

- بنابراین محقق از میان موضوع های گوناگون موضوعی را انتخاب کند که تا حدی وابستگی با ارزش های او داشته باشد.

4. درخصوص پیشنهاد راه حل احتمالی:

- باید درباره طرح های متعدد عمل بین ید، لذا پیشنهادهای خود را در مورد راه حل ها یادداشت کرده و با افراد ذی صلاح، و ذی نفع و ذی نفوذ در میان بگذارید و در نهایت یک راه را پیشنهاد کنید که در اینجا امکانات، شرایط و مسائل اخلاقی را فراموش نکنید.

5. در رابطه با ارزی از تأثیر عمل جدید و اهمیّت آن نیز باید به این نکات توجه داشت:

- شاخص هایی را که فکر می کنید نشان دهندۀ فرایند تغییر خواهد بود مشخص کنید.

- به اتفاق های مهمی که در عمل شما رخ خواهد داد و تغییر و بهگشت را نشان خواهد داد توجه کافی داشته باشید.

- همچنین باید سعی کنید که به این پرسش ها پاسخ دهید:

- چگونه می توانید نشان دهید آنچه اتفاق افتاده نتیجه کار شما بوده است؟

- چگونه می فهمید واقعاً تأثیر (کار) شما بوده که تغییر را بوجود آورده است؟

- چه انی گفته ها و ادعاهای شما را تأیید خواهند کرد؟

- شاهد کلیدی و مهم شما چه خواهد بود؟

6. در رابطه با تعیین اعتبار آنچه به عنوان تغییر و بهگشت معرفی کرده اید، سعی کنید:

- معیارهای خود را مشخص و تعیین نمایید.

- برای نشان دادن درستی ادعاهایتان معیارها را مرتب و منظم کنید.

- با گروه ارزیاب و تعیین اعتبار پیشنهادهای خود را مشخص کنید.

- پیشنهادهایتان در مورد اصلاح و بهسازی کار با شواهد روشنی ارایه دهید.

- به طور کلی در این مرحله با ارایه شواهد و معیارهای مورد قبول برای ارزیابان و همکاران منتقد و صاحب نظران در مورد کارتان، منطقی و عقلانی بودن تغییرهای پیشنهادی را باید به اثبات برسانید.

7. به مراحل پایانی پروژه تحقیق تان نزدیک می شوید و پس از این یافته هایتان را منتشر خواهید کرد.

- این موضوع را با دیگران در میان بگذارید و ببینید آیا کار دیگری نمانده است.

- اگر آنان نظری داشتند دوباره با آنان بحث و مذاکره کنید تا اصلاح ها و جرح و تعدیل های نهایی صورت گیرد.

- پس از این بنویسید که چگونه عمل شما تغییر حاصل کرده و ارزیابان و منتقدان در مورد کارتان چه گفتند؟ و چه اصلاحاتی صورت گرفت؟

- به طور کلی در این مرحله هرگونه اصلاح نهایی از هر نظر باید در کار شما بوجود آید تا ارزش ی نهایی از کل گزارش به عمل آید و آماده ویرایش و انتشار گردد.

8. ارزشی از چگونگی انجام پروژه تحقیق:

- در اینجا باید توجه کرد که برای یادگیری محقق، این پروژه چه معنی و مفهومی دارد.

- و این یادگیری چگونه بر دیگران اثر خواهد گذاشت؟

- بنابراین سئوال هایی نظیر:

- چه چیزی درباره زمینه یا موضوع تحقیق یاد گرفته اید؟

- چه چیزی هنگام پژوهش در مورد خودتان یاد گرفتید.

- و اینکه چه توانایی ها و ضعف هایی دارید؟

- چگونه می توانند از تجربه شما چیزهایی یاد بگیرند؟ و در ارزش ی مطرح می شود.

9. توصیه مربوط به نوشتن گزارش:

- نوشتن گزارش کامل پروژه یا تحقیق می باشد.

- بعد از پایان انجام پروژه بهتر است هرچه سریعتر به نوشتن مطالب اقدام کنید.

- بعد از نوشتن، یک بار مطالب را مرور کرده و اصلاحات لازم را در این بوجود آورید.

- برای نوشتن مطالب نیز، حتماً باید یک برنامه مدوّن تنظیم کنید و براساس برنامه، کار را انجام دهید.

- در نوشتن گزارش نهایی توجه به نکات زیر مهم است:

- نوع کاغذ و فاصله سطرها

- در نظر گرفتن حاشیه های لازم و نوشتن با وسیله مناسب

- اگر پاک نویس نمی کنید حتماً باید با مداد بنویسید

- مرتب نوشته ها را بازخوانی کرده تا آماده و پیراسته گردد.

- محل تایپ نوشتۀ گزارش را تعیین و مشخص کنید.

- برای صحافی و جلد آن برنامه ریزی کنید.

- به منظور بایگانی اسناد، تهیه دیسکت یا cd کامپیوتری احتمالاً ضروری می باشد.


تعداد صفحات:87


نوع فایل:word


فهرست مطالب:


چکیده


نتایج چکیده


فصل اول - طرح تحقیق


مقدمه


بیان مسئله


اهمیت و ضرورت تحقیق


اه پژوهش


هدف کلی


اه جزئی


فرضیه‌ها و پرسش های تحقیق


تعریف اصطلاحات


اولیا


همکاری


عدم همکاری


خانواده


آموزش


آموزش خانواده


انجمن اولیاء و مربیان


اولیاء


دبستان


فصل دوم - ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق


مقدمه


تاریخچه ارتباط و همکاری اولیاء و مربیان


اهمیت و ضرورت ارتباط اولیا و مربیان مدرسه


اهمیت تعلیم و تربیت


شورا و مشارکت در محیط های آموزشی


انجمن اولیاء و مربیان واقعیت ها و ضرورت ها


اه انجمن اولیاء و مربیان


وظایف انجمن اولیا و مربیان


نظریه روان شناسان جامعه شناسان در مورد تعلیم و تربیت


جایگاه خانواده در تربیت ک ن


جایگاه انجمن اولیاء و مربیان در نظام تعلیم و تربیت


جذب همکاری اولیاء و مربیان و ایجاد رابطه حسنه با اولیاء


مدرسه باید دارای فعالیت های تربیتی فوق برنامه باشد


مدرسه باید با خانه پیوند تربیتی و آموزشی داشته باشد


جو مطلوب سازمانی در مدرسه


تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع در داخل کشور


تحقیقات انجام شده در خارج از کشور


فصل سوم - روش تحقیق


مقدمه


جامعه آماری


نمونه آماری


ابزارهای اندازه گیری


روش آماری


فصل چهارم - تجزیه و تحلیل اطلاعات


بخش اول : بررسی توصیفی پرسشنامه تحقیق


فراوانی و درصد توزیع مورد مطالعه به تفکیک شغل


فراوانی و درصد توزیع مورد مطالعه به تفکیک ت


فراوانی و درصد توزیع مورد مطالعه به تفکیک مدرک تحصیلی


فراوانی و درصد توزیع مورد مطالعه به تفکیک سن


فراوانی و درصد توزیع نمونه مورد مطالعه به تفکیک تعداد فرزند


فراوانی و درصد توزیع نمونه مورد مطالعه به تفکیک وضعیت درسی فرزندان


پرسش (1) پرسش نامه تحقیق


پرسش (2) پرسش نامه تحقیق


پرسش (3) پرسش نامه تحقیق


پرسش (4) پرسش نامه تحقیق


پرسش (5) پرسش نامه تحقیق


پرسش (6) پرسش نامه تحقیق


پرسش (7) پرسش نامه تحقیق


پرسش (8) پرسش نامه تحقیق


پرسش (9) پرسش نامه تحقیق


پرسش (10) پرسش نامه تحقیق


پرسش (11) پرسش نامه تحقیق


پرسش (12) پرسش نامه تحقیق


پرسش (13) پرسش نامه تحقیق


پرسش (14) پرسش نامه تحقیق


پرسش (15) پرسش نامه تحقیق


پرسش (16) پرسش نامه تحقیق


پرسش (17) پرسش نامه تحقیق


پرسش (18) پرسش نامه تحقیق


پرسش (19) پرسش نامه تحقیق


پرسش (20) پرسش نامه تحقیق


پرسش (21) پرسش نامه تحقیق


پرسش (22) پرسش نامه تحقیق


پرسش (23) پرسش نامه تحقیق


پرسش (24) پرسش نامه تحقیق


بخش دوم : پاسخ به پرسشهای پژوهش


پرسش اول تحقیق


پرسش دوم تحقیق


پرسش سوم تحقیق


پرسش چهارم تحقیق


پرسش پنجم تحقیق


پرسش ششم تحقیق


فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری


مقدمه


بحث و نتیجه گیری


یافته های جانبی تحقیق


پیشنهادات


محدودیت های تحقیق


منابع تحقیق


پیوست ها (پرسش نامه تحقیق)


 


چکیده:


بطور کلی هدف از انجام این تحقیق پاسخگویی به سؤالات ذیل است.


1) بررسی مهم ترین علل میزان همکاری اولیاء با مدرسه چیست؟


2) یافتن روشهای مطلوب برای افزایش همکاری اولیاء با مدرسه


3) بررسی موثرترین روش برای افزایش همکاری اولیاء با مدرسه


4) بررسی راههای گسترش دیدگاه مساعد نیست به همکاری آنها با مدرسه


5) بررسی اهم وظایف اولاد در مقابل مدرسه


6) بررسی و شناسایی عوامل بازدارنده و موثر در عدم همکاری اولیاء با مدرسه


در این بررسی منظور از میزان همکاری اولیاء با مدرسه، همکاری با عدم همکاری آنها در کلیه موارد درسی، خدماتی، فرهنگی و مادی و... هستند.


گروه نمونه تحقیق عبارت است از 150 نفر از اولیاء دانش آموزان که بطور کاملا تصادفی انتخاب شده‌‌اند.


روش آماری، روش توصیفی و روش جمع آوری اطلاعات عبارت از یک پرسش نامه 5 درجه‌ای که این مقیاس حاوی 24 سوال می‌باشد.


جهت پاسخگویی به سؤالات تحقیق و تجزیه و تحلیل به دست آمده از روش آماری خی2 و درصد و رسم نمودار استفاده شده است.


 


مقدمه:


با گذشت زمان و پیشرفت علم و دانش، صنعت و تکنولوژی شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون شد. بینش‌ها و نگرش‌های فرهنگی و فلسفی تغییر یافت و تقسیم کار و تحصیل موجب پیچیدگی و تنوع بیشتر زندگی گردید و به دنبال این تحولات نظام آموزش و پرورش دستخوش دگرگونی شد.


آموزش مهارت های فنی، علمی و تخصصی به بیرون از محیط خانواده انتقال یافت و این فکر را به وجود آورد که آموزشگاه ها و مراکز آموزشی میتوانند جایگزین خانواده در امر آموزش و پرورش دانش آموزان گردند.


بررسی و مطالعاتی که توسط مربیان علوم تربیتی و روان شناسان و جامعه شناسان در این موارد انجام شده بازگشت دوباره به اهمیت جایگاه خانواده در جامعه و نقش حساس آن در تربیت ک ن و نوجوانان را با بهره مندی از شیوه های تازه بر رشد روانشناسی تربیتی مورد تایید قرار میدهد.


خانواده ها باید بیاموزند که فرزندان محصول تربیتی والدین هستند و شخصیت آنان که نسل آینده را تشکیل میدهند در محیط خانواده قالب پذیر میشود.


هدف آموزش خانواده باید این باشد که خانواده با استفاده از شیوه های درست آموزش و پرورش در برخورد رفتاری با فرزندان خود به گونه ای عمل کنند که آنان را برای یک زندگی سالم در آینده تربیت نمایند.


مشغله والدین در بیرون از خانه، دشواریهای زندگی و پیچیدگی های شیوه های آموزش و پرورش که حاصل تحولات سریع اجتماعی است، کارکردهای خانواده را محدود ساخته و موجب گردیده خانواده توانایی برنامه ریزی علمی و سنجیده در آموزش و پرورش نداشته باشد. اما اهمیت خانواده از لحاظ تربیتی در دنیای امروز ضرورت همکاری و هماهنگی موثر آن با آموزشگاه را ایجاب می کند همکاری و هماهنگی مدرسه و تبادل آگاهی ها و تجارب والدین و مربیان و هماهنگی میان والدین و مسئولین آموزشگاه آنان را در شناخت نیازهای معقول و مختلف ک ن و نوجوانان یاری بخشیده و به توانمندی و قابلیت این دو نهاد موثر در چارچوب رفع کمبودها و نیازهای آنان خواهد افزود.


هر چه خانواده به رمز و رموز تربیت و پرورش آگاه تر باشد هماهنگی و همکاری موثر بین مدرسه و خانواده امکان پذیر است و زمینه اجرایی برنامه های مشترک و هدفهای تربیتی این دو نهاد در رابطه با تقسیم کار و تربیت ک ن و نوجوانان آسان تر فراهم میشود.


برنامه آموزش خانواده از موثر ترین اقداماتی است که به خانواده کمک میکند تا در تربیت کودک و نوجوان از لحاظ روحی، عاطفی، اخلاقی و برخورد رفتاری به گونه ای عمل کنند که در همکاری با آن چه درمدرسه از نظر تربیتی سازمان یافته تر انجام میگیرد موفقیت آمیز و تضمین کننده اجتماعی آنان در آینده باشد.


تحقیقات انجام شده ثابت کرده اند که فضای فرهنگی و تربیتی خانه و معیارها و ارزش هایی که پدران و مادران در خانه برقرار میکنند و برداشتهای آنان از مدرسه و در نتیجه همکاری مستقیم با معلمان از جمله مهم ترین و قطعی ترین عوامل موثر در پیشرفت درسی پرورشی و عاطفی دانش آموزان است و همچنین میزان حضور والدین در کلاس های آموزش خانواده گام بسیار مهمی است که میتواند رمز موفقیت آموزش و پرورش در تربیت نسل آینده باشد.


اخلاقی و فرهنگی خانواده در توانایی تربیت ک ن و نوجوانان و پروردن آن ها از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است و در صورت انجام وظیفه خانواده میتواند از کانون کار و عبادت مرکز تربیت و کانون ایجاد تعالی و رشد باشد.


کودک و نوجوان درس زندگی و انسانیت را در خانواده می آموزد و والدین از این بابت میتوانند همچون کارگزاران الهی در خدمت او باشند.


همکاری و پیوند خانه و مدرسه مدت ها مورد بی توجهی قرار گرفته بود، اما در سه دهه اخیر با توجه به افزایش جمعیت دانش آموزی ثابت شده است که اولیای دانش آموزان میتوانند در آموزش فرزندان خویش نقش موثر و به سزایی را ایفا کنند. در تحقیقات و بررسی های این موضوع به اثبات رسیده است که باید بین اولیاء دانش آموزان و مربیان مدرسه همکاری و هماهنگی تنگاتنگی وجود داشته باشد در غیر این صورت این خلا میتواند در ابعاد تحصیلی و شخصیتی ، اخلاقی، روانی و ... دانش آموزان اثرات نامطلوب و گاها جبران ناپذیری را در پی داشته باشد. متاسفانه در بعضی از مدارس مناطق محروم به خصوص مدارس حاشیه، اولیاء همکاری و مساعدت لازم و کافی را با مربیان ندارند و این مشکل بستگی به عوامل متعددی دارد که از آن جمله میتوان فقر اقتصادی، فقر فرهنگی و علمی را نام برد. چنانچه اولیا فرزندان خود را به کلی به مدرسه واگذار کنند و از نیاز های تربیتی فرزندان خویش که در چارچوب تربیت عمومی و رسمی نمی گنجد غافل شوند بدون شک نمی توانند امیدوار باشند که فرزندانشان در آینده با هیچگونه مشکل درسی، شخصیتی روبه رو نخواهند شد. اگر معلین و مربیان فکر میکنند بدون یاری جستن و هماهنگی با خانواده ها در آموزش و تربیت دانش آموزان و شکوفا سازی درست استعدادهای آنان موفق میشوند سخت در اشتباه هستند.


رشد شخصیتی و تحصیلی دانش آموزان قبل از هر چیز مست م برخورداری آنان از یک فضای متعادل و هماهنگ در خانه و مدرسه است. محیط خانواده میتواند الگوهای رفتاری احساس و تفکر را به ک ن بیاموزد و در آنان انگیزه و رغبت برای تحصیل و ب علم را فراهم سازد. همکاری مستمر اولیاء با مدرسه باعث رشد شخصیتی و تحصیلی نونهالان خواهد شد و برای این کار باید از فعالیت خوب انجمن و اولیا و مربیان و هم چنین جلسات آموزش خانواده درجهت نیل به این هدف، کمال استفاده را برد. اعضای انجمن در جذب مشارکت و همکاری اولیا باید جلساتی با آن ها داشته باشد آموزش خانواده نیز در جذب و مشارکت آنان بسیار موثر خواهد بود. 


پروژه html پرتال فنآوری

زبان پروژه html css …
شامل 6 صفحه که عبارت است از
۱ – صفحه نخست
۲ – صفحه درباره ما
۳ – صفحه گالری تصاویر
۴ – صفحه سرویس ها
۵ – صفحه تماس با ما
قابلیت به راحتی میتوان تمامی نوشته ها و تصاویر و لینک ها را تغییر داد

 پروژه html پرتال فنآوری
پایان نامه طراحی و اجرای لباس کودک بر اساس نقاشی کودک

نقاشی کودک ، نقاشی کودک است امّا چنین نیست نقاشی کودک گاه به مثابه ی بازی اوست ، گاه به مثابه زبان اوست گاه به مثابه تفکر نمادین اوست یعنی همان فرآیندی که خاستگاه زبان و نقاشی و تصویر ذهنی است

 پایان نامه طراحی و اجرای لباس کودک بر اساس نقاشی کودک
پاو وینت متالوژی پودر - فرایند افشانش

پاو وینت متالوژی پودر فرایند افشانش

 پاو وینت متالوژی پودر - فرایند افشانش
مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک ی دانشی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک ی دانشی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک ی دانشی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعهد سازمانی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعهد سازمانی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعهد سازمانی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت استعداد

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت استعداد

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت استعداد
مبانی نظری وپیشینه تحقیق ضریب قیمت

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ضریب قیمت

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق ضریب قیمت
مبانی نظری وپیشینه تحقیق تجارت الکترونیکی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تجارت الکترونیکی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق تجارت الکترونیکی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها

مبانی نظری وپیشینه تحقیق عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها
مبانی نظری وپیشینه تحقیق روش تحلیل پوشش داده ها

مبانی نظری وپیشینه تحقیق روش تحلیل پوشش داده ها

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق روش تحلیل پوشش داده ها
پاو وینت کامل هیدروتراپی زانو

پاو وینت کامل هیدروتراپی زانو

 پاو وینت کامل هیدروتراپی زانو
مبانی نظری وپیشینه تحقیق هیجان

مبانی نظری وپیشینه تحقیق هیجان

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق هیجان
مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت خدمات مجتمع های آموزشی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت خدمات مجتمع های آموزشی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت خدمات مجتمع های آموزشی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق لکنت زبان

مبانی نظری وپیشینه تحقیق لکنت زبان

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق لکنت زبان
مبانی نظری وپیشینه تحقیق مکاتب اخلاقی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مکاتب اخلاقی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق مکاتب اخلاقی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرسودگی شغلی و حمایت شغلی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرسودگی شغلی و حمایت شغلی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرسودگی شغلی و حمایت شغلی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرسودگی شغلی و حمایت شغلی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرسودگی شغلی و حمایت شغلی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرسودگی شغلی و حمایت شغلی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق اعتیاد به موبایل و احساس تنهایی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق اعتیاد به موبایل و احساس تنهایی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق اعتیاد به موبایل و احساس تنهایی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق استرس تحصیلی دانش آموزان

مبانی نظری وپیشینه تحقیق استرس تحصیلی دانش آموزان

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق استرس تحصیلی دانش آموزان
مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارزش ها

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارزش ها

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارزش ها
مبانی نظری وپیشینه تحقیق تحلیل محتوی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تحلیل محتوی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق تحلیل محتوی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق نهاد خانواده

مبانی نظری وپیشینه تحقیق نهاد خانواده

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق نهاد خانواده
مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت عمومی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت عمومی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت عمومی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق خود پنداره

مبانی نظری وپیشینه تحقیق خود پنداره

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق خود پنداره
مبانی نظری وپیشینه تحقیق خودکنترلی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق خودکنترلی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق خودکنترلی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق خلاقیت

مبانی نظری وپیشینه تحقیق خلاقیت

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق خلاقیت
مبانی نظری مهارت های اجتماعی

مبانی نظری مهارت های اجتماعی

 مبانی نظری مهارت های اجتماعی
مبانی نظری اضطراب امتحان

مبانی نظری اضطراب امتحان

 مبانی نظری اضطراب امتحان
مبانی نظری وپیشینه تحقیق سازگاری روانشناختی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سازگاری روانشناختی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق سازگاری روانشناختی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق روان درمانی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق روان درمانی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق روان درمانی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق سوگیری توجه

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سوگیری توجه

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق سوگیری توجه
مبانی نظری وپیشینه تحقیق اثربخشی آموزش علوم تجربی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق اثربخشی آموزش علوم تجربی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق اثربخشی آموزش علوم تجربی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق امید به زندگی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق امید به زندگی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق امید به زندگی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق موسیقی درمانی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق موسیقی درمانی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق موسیقی درمانی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق اختلال نقص توجه - بیش فعالی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق اختلال نقص توجه بیش فعالی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق اختلال نقص توجه - بیش فعالی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده

مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده
مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازاری رابطه مند

مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازاری رابطه مند

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازاری رابطه مند
مبانی نظری وپیشینه تحقیق تجارت الکترونیک و ید اینترنتی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تجارت الکترونیک و ید اینترنتی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق تجارت الکترونیک و ید اینترنتی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق تفکر استراتژیک

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تفکر استراتژیک

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق تفکر استراتژیک
مبانی نظری وپیشینه تحقیق قیمت گذاری

مبانی نظری وپیشینه تحقیق قیمت گذاری

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق قیمت گذاری
تحقیق آماده درس تصمیم گیری در مسائل مالی با عنوان سیاست تقسیم سود و سود سهام

تحقیق آماده با عنوان سیاست تقسیم سود و سود سهام در حجم 11 صفحه با فرمت word و قابلیت ویرایش، ویژه کار تحقیقی برای درس تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

 تحقیق آماده درس تصمیم گیری در مسائل مالی با عنوان سیاست تقسیم سود و سود سهام
مبانی نظری وپیشینه تحقیق خلاقیت

مبانی نظری وپیشینه تحقیق خلاقیت

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق خلاقیت
مبانی نظری وپیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت

مبانی نظری وپیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت
مبانی نظری وپیشینه تحقیق یادگیری خود تنظیمی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق یادگیری خود تنظیمی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق یادگیری خود تنظیمی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق سطوح انگیزه یادگیری بالینی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سطوح انگیزه یادگیری بالینی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق سطوح انگیزه یادگیری بالینی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک های عشق ورزی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک های عشق ورزی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک های عشق ورزی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق کانال های توزیع

مبانی نظری وپیشینه تحقیق کانال های توزیع

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق کانال های توزیع
مبانی نظری وپیشینه تحقیق عملکرد مالی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق عملکرد مالی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق عملکرد مالی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق وفاداری مشتری

مبانی نظری وپیشینه تحقیق وفاداری مشتری

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق وفاداری مشتری
مبانی نظری وپیشینه تحقیق صنعت بیمه

مبانی نظری وپیشینه تحقیق صنعت بیمه

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق صنعت بیمه
مبانی نظری وپیشینه تحقیق نقدشوندگی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق نقدشوندگی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق نقدشوندگی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهبود عملکرد سازمان

مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهبود عملکرد سازمان

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهبود عملکرد سازمان
مبانی نظری وپیشینه تحقیق مهارت های ارتباطی با مشتریان

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مهارت های ارتباطی با مشتریان

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق مهارت های ارتباطی با مشتریان
مبانی نظری وپیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی
فایل ورد word پروژه نهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیلات موجک چندگانه

نهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیلات موجک چندگانه

تعداد صفحات84

با رشد سریع اینترنت و پیشرفت در ارتباطات دیجیتال و تکنیک های فشرده سازی ، محتوای رسانه های دیجیتال ، از قبیل موسیقی ، و تصویر می تواند بطور آنی توسط کاربران نهایی در اینترنت منتشر شود داده های دیجیتال در برابر نمونه آنالوگ آن برتری های بسیاری دارد یکی از مشکل

 فایل ورد word پروژه نهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیلات موجک چندگانه
پاو وینت کامل کوروش کبیر

پاو وینت کامل کوروش کبیر

 پاو وینت کامل کوروش کبیر
فایل ورد word پروژه ارائه یک را ار بهینه تشخیص ناهنجاری در شبکه های اقتضایی متحرک بر اساس الگوریتم انتخاب منفی

مناسب ارائه های فناوری اطلاعات و ی کامپیوتر

عنوانارائه یک را ار بهینه تشخیص ناهنجاری در شبکه های اقتضایی متحرک بر اساس الگوریتم انتخاب منفی

تعداد صفحات 107

چکیده

شبکه­ های اقتضایی متحرک (manets) ، مجموعه­ای از گره­های متحرک و بی سیم هستند که بدون هیچ کنترل مرکزی یا زیرساخت ثابتی با یکدیگر در ارتباطاند امروزه این شبکه ها به دلیل

 فایل ورد word پروژه ارائه یک را ار بهینه تشخیص ناهنجاری در شبکه های اقتضایی متحرک بر اساس الگوریتم انتخاب منفی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق عملکرد صادراتی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق عملکرد صادراتی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق عملکرد صادراتی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق برون سپاری

مبانی نظری وپیشینه تحقیق برون سپاری

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق برون سپاری
مبانی نظری وپیشینه تحقیق انعطاف پذیری استراتژیک

مبانی نظری وپیشینه تحقیق انعطاف پذیری استراتژیک

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق انعطاف پذیری استراتژیک
مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایت مشتری

مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایت مشتری

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایت مشتری
مبانی نظری وپیشینه تحقیق سازمان امورمالیاتی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سازمان امورمالیاتی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق سازمان امورمالیاتی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت عملکرد

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت عملکرد

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت عملکرد
مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت برند

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت برند

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت برند
مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت سود

مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت سود

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت سود
مبانی نظری وپیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق انگیزش

مبانی نظری وپیشینه تحقیق انگیزش

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق انگیزش
مبانی نظری وپیشینه تحقیق عد سازمانی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق عد سازمانی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق عد سازمانی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرمایه فکری

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرمایه فکری

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرمایه فکری
مبانی نظری وپیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت خدمات

مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت خدمات

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت خدمات


فرمان هیدرولیکی خودرویی که فرمان هیدرولیکی دارد به یک منبع انرژی برای کمک به راننده در هنگام پیچیدن و دور زدن مجهز است. بیشتر فرمانهایی که از چنین منبع انرژی برخوردار می شوند هیدرولیکی اند . وقتی راننده فلکه فرمان را می چرخاند پمپی روغن تحت فشار تأمین می کند روغن تحت فشار بیشتر تلاش لازم برای فرمان دادن به چرخها را انجام می دهد بعضی از اتومبیل ها سیستم فرمان رونیکی دارند. در این خودروها نیروی کمکی به وسیله یک الکتروموتور تأمین می شود. انواع فرمان های هیدرولیکی بیشتر فرمان های هیدرولیکی اساسا همان فرمان دستی اند که یک بوستر به آنها اضافه شده است. در جعبه فرمان ساچمه ای هیدرولیکی (شکل 1 ) ، بوستر یک سیلندر و پیستون هیدرولیکی است که در جعبه فرمان تعبیه شده است . این سیستم را سیستم فرمان هیدرولیکی مجتمع می نامند زیرا بوستر با جعبه فرمان جمع شده است در شکل 2 یک جعبه فرمان اره ای هیدرولیکی نشان داده شده است. شکل 1 - ساختمان جعبه فرمان ساچمه ای هیدرولیکی در داخل این جعبه فرمان نیز یک سیلندر و پیستون هیدرولیکی تعبیه شده است . فرمان هیدرولیکی از نوع میله بندی (شکل 3 ) را می توان به آن دسته از سیستمهای فرمان دستی متصل کرد که جعبه فرمان هزار خواری دارند . سیلندر هیدرولیکی بین اتاق یا شاسی خودرو و میله بندی فرمان بسته می شود تا به پیچیدن چرخها کمک کند.- طرز کار همه سیستمهای فرمان هیدرولیکی اساسا یکی است. پمپ روغن تحت فشار تأمین می کند . شکل 2 - سیستم فرمان اره ای هیدرولیکی نیوریی که به فلکه فرمان وارد می شود شیر تنظیم را به کار می اندازد و این شیر مجراهای عبور روغن را باز و بسته می کند . این مجراها روغن تحت فشار را وارد سیلندر یا از آن خارج می کنند . روغن تحت فشار پیستون را به حرکت در می آورد و بخش عمده نیروی لازم برای فرمان دادن به چرخها را تأمین می کند . اجزای سیستم فر مان هیدرولیکی سیستم فرمان اره ای هیدرولیکی شامل یک مجموعه شیر تنظیم و یک سیلندر هیدرولیکی است . به علاوه این سیستم دارای پمپ هیدرولیکی، مخزن روغن و شیلنگهای روغن تحت فشار است. مخزن ممکن است به پمپ متصل باشد (شکلهای 2 و 3 ) یا جدا از ان نصب شود (شکل 4 ) . روغنی در مخزن یا شیلنگ روغت تعبیه می شود تا گرد و غبار و ذرات جامد را از روغن جدا کند . بعضی از سیستمهای فرمان هیدرولیکی روغن سرد کن هم دارند . - پمپ فرمان هیدرولیکی این پنپ معمولا در جلو موتوذ نصب می شود و به وسیله تسمه ای که روی فلکه سر میلنگ می افتد کار می کند(شکل 4 )در بعضی سیتمها این پمپ می تواند فشار زیادی تا حدود 14000 کیلو پاسکال (2000پوند بر اینچ مربع) ایجاد می کند . در شکل 5 یک پمپ فرمان هیدرولیکی پره ای نشان داده شده است . شکل 3 - سیستم فرمان هیدرولیکی از نوع میله بندی شکل 4 - اجزای سیستم فرمان هیدرولیکی حساس به سرعت که نیروی کمکی آ متغیر است. شکل 5 - پمپ پزه ای فرمان هیدرولیکی روتور این پمپ در یک حلقه بادامک نگهدار بیضی شکل، در داخل پوسته پمپ می چرخد با چرخش روتور ، حجم فضای بین رتور ، حلقه بادامک نگه دار و پره ها کم و زیاد می شود . در نتیجه روغن تحت فشار به داخل شیلنگ روغن رانده می شود. از پمپهای دنده ای و غلتکی نیز استفاده می شود بعضی از پمپها موتور برقی دارند و از موتور خودرو نیز نمی گیرند . 2 شیلنگها و اتصالات - بیشتر سیستمهای فرمان هیدرولیکی یک شیلنگ روغن تحت فشار و یک شیلنگ برگشت روغن دارند(شکل 4 ) شیلنگها و اتصالات مسیر حرکت روغن بین پمپ و شیر تنظیم را تأمین می کنند. این قطعات طوری ساخته شده اند که فشارهای زیاد ، دماهای بالا و خم و راست شدن مداوم را تحمل می کنند . شیلنگها به کاهش صدای ناشی از ضربان پمپ هم کمک می کنند . 3. روغن سرد کن - بعضی خودروهای کولردار و آنها که دمای محفظه موتورشان بالا می رود ، به یک روغن سرد کن کوچک مجهزند(شکل 4 ) این روغن سرد کن مانع افزایش دمای روغن و آسیب دیدن کاسه نمدها ، پره های پمپ و سایر قطعات می شوند. روغن سرد کن ممکن است حلقه ای ساده از لوله باشد(شکل 4 ) یا به صورت یک مبادله کن کوچک گرما باشد و در جلو خودرو نصب شود در بعضی خودروها ، مخزنی که در فاصله دورتری نصب شده است روغن را تا حد لازم سرد می کند . 4. روغن فرمان هیدرولیکی - در سیستمهای فرمان هیدرولیکی از روغنهای مختلف استفاده می شود . بعضی از سازندگان مصرف روغن نوع f یا روغن جعبه دنده خ ر د رون ii را توصیه می کنند . سایر سازندگان از روغن مخصوص فرمان هیدرولیکی استفاده می کنند . این روغن برای تحمل دما و فشار بالا ساخته شده است . در سیستم فرمان هیدرولیکی فقط باید از روغن استفاده کرد که سازنده خودرو آن را توصیه کرده است . 5. کلید فشار سیستم فرمان هیدرولیکی - در بعضی خودرو ها ، بین پمپ و جعبه فرمان یک کلید فشار نصب می شود این کلید به م هیدرولیکی بالا دست ، دور آرام موتور را افزایش دهد . وضعیت کلید (باز یا بسته) را می توان از طریق فیش عیب ی و با استفاده از روبشگر تشخیص داد.


به بالابر هایی که به صورت ثابت در مکانی مانند منازل مس ی ، ویلاها ، مراکز ید ، هتل ها و غیره نصب و جهت حمل نفر یا بار مورد استفاده قرار می گیرد، بالابر هیدرولیکی یا آسانسور هیدرولیکی یا بالابر خانگی یا هوم لیفت گفته می شود . بالابر خانگی یا هوم لیفت کوچکترین نوع این دسته از بالابر ها است.

بالابرهای هیدرولیکی دارای یک سازه ف ی هستند که مختص خود آنها طراحی شده و نیازی به ساخت سازه دیگری در محل نصب ندارند . در این سازه ف ی از ریل های tشکل آسانسوری در ابعاد t9 و t16 ، کفشک های صنعتی و روغن دان هایی که محل عبور ک ن دستگاه را بطور کامل روغن کاری می کنند ، قرقره های هادی جابه جایی ک ن که هر قرقره شامل یک رشته سیم ب ل و یک رشته زنجیر می باشد، استفاده شده است.

مهم ترین ویژگی آسانسورهای هیدرولیکی ایمنی بالای این نوع بالابر است. نیروی محرکه بالابر هیدرولیکی ، روغن ، جک هیدرولیکی و سیستم هیدرولیک است که باعث می شود کاربر با اطمینان خاطر از بالابر استفاده نماید. در زمینه ایمنی می توان به این موارد اشاره کرد :

- مجهز بودن بالابر به شیرهای قفل کن در مسیر رفت و برگشت روغن که موجب می شود در صورت بروز پارگی در شلنگ هیدرولیک، ک ن بالابر به طور کامل متوقف شده و به هیچ عنوان امکان سقوط بالابر وجود ندارد.

- اگر ظرفیت اضافی روی سکوی یا ک ن بالابر هیدرولیکی سوار شده باشد، تا تخلیه بار یا نفرات مازاد، بالابر عمل نخواهد کرد.

- مجهز بودن بالابر به یک شاسی مکانیکی که در صورت قطعی برق می توان ک ن بالابر را به صورت دستی به پایین هدایت نمود.

- استفاده از چر و شیرهای کنترل متعدد در سیستم هیدرولیک بالابر جهت کنترل سرعت های رفت و برگشت

- ایزوله شدن تمام مدارهای فرمان ، لیمیت سوییچ ها ، کلید درب های بالابر و نشانگرها. به این معنی که خطر برق گرفتگی به هیچ عنوان وجود ندارد.

- ضرایب ایمنی بالا در قطعات اصلی بالابر هیدرولیکی . به طور مثال ضریب ایمنی زنجیر بالابر هیدرولیکی، شلنگ هیدرولیک و سیم های ب ل همگی 10 هستند که این ضرایب بالا بیانگر ایمنی هر چه بیشتر بالابر هیدرولیکی یا آسانسور هیدرولیکی یا بالابر خانگی یا هوم لیفت ها هستند.

از ویژگی های دیگر دیگر بالابر هیدرولیکی یا آسانسور هیدرولیکی یا بالابر خانگی یا هوم لیفت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

- قابلیت نصب انواع درب روی ک ن بالابر از جمله درب های آکاردئونی ، درب های اتوبوسی ، درب های آسانسوری و درب های گیوتینی

- قابلیت نصب انواع ک ن روی آسانسور هیدرولیکی از جمله ک ن استیل ، ک ن ام دی اف ، ک ن پی وی سی ، ک ن یو پی وی سی ، ک ن ورق پانچ و ک ن با ورق آلومینیوم . که هر یک از این ک ن ها کاربری های مختلفی دارند. به عنوان مثال ک ن های استیل یا ام دی اف مخصوص بالابر خانگی یا هوم لیفت هستند.

- قابلیت نصب امکانات لو همانند پیجینگ ، چراغ داخل ک ن ، فن ، نشانگر ، کفپوش و ... طوریکه می توان گفت که کلیه امکانات و تجهیزات آسانسور روی بالابر هیدرولیکی ثابت امکان پذیر است .

- بی صدا بودن بالابر هیدرولیکی یا آسانسور هیدرولیکی. که باعث می شود بتوان بالابر هیدرولیکی را حتی در سالن پذیرایی منزل مس ی نصب نمود.

- امکان نصب تجهیزات متعدد از جمله موتورهای غوطه ور در روغن و موتورهای صنعتی در دو نوع تک فاز و سه فاز

- امکان نصب سیستم های مدرن برق آسانسوری بروی انواع بالابر هیدرولیکی و آسانسور هیدرولیکی و بالابر خانگی یا هوم لیفت وجود دارد همانند سیستم برق میکروپروسسوری ، برق plc ، کلیدهای احضار مدرن و لحظه ای و نشانگر طبقات

- ویژگی بسیار مهم دیگر بالابر هیدرولیکی یا آسانسور هیدرولیکی یا بالابر خانگی یا هوم لیفت یا بالابر فروشگاهی این است که برای نصب این نوع بالابر نیاز به ت یب یا نیاز به چاله آسانسور یا بتون ریزی در قسمت فوقانی وجود ندارد. شرکت آسیابرج با ساخت سازه های مدرن ف ی بدون ت یب محل نصب و بدون نیاز به چاله آسانسور نسبت به ساخت ، تولید و نصب این بالابرها اقدام می نماید.

- قابلیت عمل در سرما و گرما و رطوبت شدید با وجود هیتر در مخزن روغن

- استفاده از قطعات استاندارد موجود در بازار که موجب راحتی تعمیر و نگهداری بالابرهای هیدرولیکی می شود

- استفاده از رنگ های به روز و دوجزئه حاوی هاترل که دارای مقاومت و دوام بسیار بالا هستند

- تنوع ظرفیت در بالابرهای هیدرولیکی و آسانسورهای هیدرولیکی. ظرفیت های 300 کیلوگرم الی 5 تن

- تنوع در نوع سازه گذاری از دیگر ویژگی های بالابر هیدرولیکی یا آسانسور هیدرولیکی یا بالابر خانگی یا هوم لیفت است . بالابرهای هیدرولیکی در انواع تک دکله ، دو دکله ، دو دکل کنار هم و چهار دکله سازه گذاری می شود. ابعاد 0.8x1m و 5x5m. بسته به محل نصب بالابر هیدرولیکی می توان از ابعاد مختلفی برای سبد بالابر استفاده نمود. به عنوان مثال ابعاد کوچک مناسب رستوران های کوچک است و ابعاد بزرگتر را می توان برای کارخانجات استفاده کرد. حتی می توان دستگاهی همچون لیفتراک را همراه با بار خود لیفتراک و اپراتور لیفتراک ، روی سبد بالابر هیدرولیکی قرار داد و از طبقه ای به طبقه دیگر جا به جا نمود.

- ضمانت ی اله و خدمات دوره ای 15 ساله و بیمه نامه ی اله قابل تمدید از ویژگی های بارز شرکت آسیابرج در تولید بالابر هیدرولیکی و آسانسور هیدرولیکی وبالابر خانگی و هوم لیفت است که البته این ویژگی در تمامی محصولات آسیابرج شامل بالابر صنعتی ، بالابر ثابت ، بالابر آکاردئونی ، بالابر سیزری ، بالابر قیچی ، بالابر دکلی ، بالابر ریلی ، بالابر ستونی ، بالابر دوبل و سایر بالابر های این مجموعه است .


بالابر آسیا برج- http://asiabalabar.com


به بالابر هایی که به صورت ثابت در مکانی مانند منازل مس ی ، ویلاها ، مراکز ید ، هتل ها و غیره نصب و جهت حمل نفر یا بار مورد استفاده قرار می گیرد، بالابر هیدرولیکی یا آسانسور هیدرولیکی یا بالابر خانگی یا هوم لیفت گفته می شود . بالابر خانگی یا هوم لیفتکوچکترین نوع این دسته از بالابر ها است.

بالابرهای هیدرولیکی دارای یک سازه ف ی هستند که مختص خود آنها طراحی شده و نیازی به ساخت سازه دیگری در محل نصب ندارند . در این سازه ف ی از ریل های t شکل آسانسوری در ابعاد t9 و t16 ، کفشک های صنعتی و روغن دان هایی که محل عبور ک ن دستگاه را بطور کامل روغن کاری می کنند ، قرقره های هادی جابه جایی ک ن که هر قرقره شامل یک رشته سیم ب ل و یک رشته زنجیر می باشد، استفاده شده است.

مهم ترین ویژگی آسانسورهای هیدرولیکی ایمنی بالای این نوع بالابر است. نیروی محرکه بالابر هیدرولیکی ، روغن ، جک هیدرولیکی وسیستم هیدرولیک است که باعث می شود کاربر با اطمینان خاطر از بالابر استفاده نماید. در زمینه ایمنی می توان به این موارد اشاره کرد :

- مجهز بودن بالابر به شیرهای قفل کن در مسیر رفت و برگشت روغن که موجب می شود در صورت بروز پارگی در شلنگ هیدرولیک، ک ن بالابر به طور کامل متوقف شده و به هیچ عنوان امکان سقوط بالابر وجود ندارد.

- اگر ظرفیت اضافی روی سکوی یا ک ن بالابر هیدرولیکی سوار شده باشد، تا تخلیه بار یا نفرات مازاد، بالابر عمل نخواهد کرد.

- مجهز بودن بالابر به یک شاسی مکانیکی که در صورت قطعی برق می توان ک ن بالابر را به صورت دستی به پایین هدایت نمود.

- استفاده از چر و شیرهای کنترل متعدد در سیستم هیدرولیک بالابر جهت کنترل سرعت های رفت و برگشت

- ایزوله شدن تمام مدارهای فرمان ، لیمیت سوییچ ها ، کلید درب های بالابر و نشانگرها. به این معنی که خطر برق گرفتگی به هیچ عنوان وجود ندارد.

- ضرایب ایمنی بالا در قطعات اصلی بالابر هیدرولیکی . به طور مثال ضریب ایمنی زنجیر بالابر هیدرولیکی، شلنگ هیدرولیک و سیم های ب ل همگی 10 هستند که این ضرایب بالا بیانگر ایمنی هر چه بیشتر بالابر هیدرولیکی یا آسانسور هیدرولیکی یا بالابر خانگی یا هوم لیفت ها هستند.

از ویژگی های دیگر دیگر بالابر هیدرولیکی یا آسانسور هیدرولیکی یا بالابر خانگی یا هوم لیفت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

- قابلیت نصب انواع درب روی ک ن بالابر از جمله درب های آکاردئونی ، درب های اتوبوسی ، درب های آسانسوری و درب های گیوتینی

- قابلیت نصب انواع ک ن روی آسانسور هیدرولیکی از جمله ک ن استیل ، ک ن ام دی اف ، ک ن پی وی سی ، ک ن یو پی وی سی ، ک ن ورق پانچ و ک ن با ورق آلومینیوم . که هر یک از این ک ن ها کاربری های مختلفی دارند. به عنوان مثال ک ن های استیل یا ام دی اف مخصوص بالابر خانگی یا هوم لیفت هستند.

- قابلیت نصب امکانات لو همانند پیجینگ ، چراغ داخل ک ن ، فن ، نشانگر ، کفپوش و ... طوریکه می توان گفت که کلیه امکانات و تجهیزات آسانسور روی بالابر هیدرولیکی ثابت امکان پذیر است .

- بی صدا بودن بالابر هیدرولیکی یا آسانسور هیدرولیکی. که باعث می شود بتوان بالابر هیدرولیکی را حتی در سالن پذیرایی منزل مس ی نصب نمود.

- امکان نصب تجهیزات متعدد از جمله موتورهای غوطه ور در روغن و موتورهای صنعتی در دو نوع تک فاز و سه فاز

- امکان نصب سیستم های مدرن برق آسانسوری بروی انواع بالابر هیدرولیکی و آسانسور هیدرولیکی و بالابر خانگی یا هوم لیفتوجود دارد همانند سیستم برق میکروپروسسوری ، برق plc ، کلیدهای احضار مدرن و لحظه ای و نشانگر طبقات

- ویژگی بسیار مهم دیگر بالابر هیدرولیکی یا آسانسور هیدرولیکی یا بالابر خانگی یا هوم لیفت یا بالابر فروشگاهی این است که برای نصب این نوع بالابر نیاز به ت یب یا نیاز به چاله آسانسور یا بتون ریزی در قسمت فوقانی وجود ندارد. شرکت آسیابرج با ساخت سازه های مدرن ف ی بدون ت یب محل نصب و بدون نیاز به چاله آسانسور نسبت به ساخت ، تولید و نصب این بالابرها اقدام می نماید.

- قابلیت عمل در سرما و گرما و رطوبت شدید با وجود هیتر در مخزن روغن

- استفاده از قطعات استاندارد موجود در بازار که موجب راحتی تعمیر و نگهداری بالابرهای هیدرولیکی می شود

- استفاده از رنگ های به روز و دوجزئه حاوی هاترل که دارای مقاومت و دوام بسیار بالا هستند

- تنوع ظرفیت در بالابرهای هیدرولیکی و آسانسورهای هیدرولیکی. ظرفیت های 300 کیلوگرم الی 5 تن

- تنوع در نوع سازه گذاری از دیگر ویژگی های بالابر هیدرولیکی یا آسانسور هیدرولیکی یا بالابر خانگی یا هوم لیفت است .بالابرهای هیدرولیکی در انواع تک دکله ، دو دکله ، دو دکل کنار هم و چهار دکله سازه گذاری می شود. ابعاد 0.8x1m و 5x5m. بسته به محل نصب بالابر هیدرولیکی می توان از ابعاد مختلفی برای سبد بالابر استفاده نمود. به عنوان مثال ابعاد کوچک مناسب رستوران های کوچک است و ابعاد بزرگتر را می توان برای کارخانجات استفاده کرد. حتی می توان دستگاهی همچون لیفتراک را همراه با بار خودلیفتراک و اپراتور لیفتراک ، روی سبد بالابر هیدرولیکی قرار داد و از طبقه ای به طبقه دیگر جا به جا نمود.

- ضمانت ی اله و خدمات دوره ای 15 ساله و بیمه نامه ی اله قابل تمدید از ویژگی های بارز شرکت آسیابرج در تولید بالابر هیدرولیکی و آسانسور هیدرولیکی و بالابر خانگی و هوم لیفت است که البته این ویژگی در تمامی محصولات آسیابرج شاملبالابر صنعتی ، بالابر ثابت ، بالابر آکاردئونی ، بالابر سیزری ، بالابر قیچی ، بالابر دکلی ، بالابر ریلی ، بالابر ستونی ، بالابر دوبل و سایر بالابر های این مجموعه است .

بالابر آسیا برج - http://asiabalabar.comسازمان شبدری
سازمان شبدری
قیمت 15000 تومان

گزاره های پژوهش
« اگر می خواهی از دوران تحصیل و زندگی لذت ببری، کارها را جدی بگیر و در کنار دانش، روش بیاموز.» - « پرمودبترا»

مقدمه

رویکرد به مطالعات علمی و دقیق، چه در علوم انسانی و چه در علوم تجربی و فنی، نیاز به رعایت اسلوب، ساختار و مبانی فنی و نوین دارد. بدین جهت، ساختارهای تحقیق و مؤلفه های آن، اهمیتی دو چندان پیدا می کند
.
در مبحث جدید این بخش، به گزاره های تحقیق می پردازیم؛ آیا به راستی تا کنون درباره امور زیر از خود سؤال کرده ایم
:
کدام تحقیقات، هدف می خواهند و اه تحقیق، چگونه تدوین می شوند؟
کدام تحقیقات، نیاز به سؤال تحقیق دارند و سؤالات پژوهش، چند گونه اند؟
کدام تحقیقات با فرضیه، سروکار دارند و انواع فرضیات، از نظر جهت و از لحاظ نماد ریاضی و آماری، چگونه تدوین می شوند؟
اینها سؤالاتی هستند که سعی شده با شیوه تبیین و مثال، توضیح داده شوند
.

گزاره ها در تحقیق


در تمام تحقیقات علمی، پژوهش ها، گزارش های تحقیقی، پایان نامه ها، پروژه های تحقیقاتی و مقالات علمی (ملی و جهانی1) بعد از تبیین و کالبد شکافی مسئله و تحدید حوزه مسئله، یعنی بعد از طی یکی از مهم ترین ایستگاه های تحقیق و ارائه شواهدی دال بر وجود مسئله اصلی (بازرگان 1385، ص31) و سپس مشخص دقیق آن، طبق مدل زیر و سپس تاکید بر این که «مسئله مورد تحقیق، از دغدغه های ذهنی، یا واقعی است» که نیازمند به پاسخ از طریق فرایند تحقیق علمی است (nachmias & etal 1987 pb3 ) و در حقیقت، بعد از این که دو مسئله زیر را دانستیم، سازه های تحقیق را پی می گیریم
:
1.
چه کاری را می خواهد یا باید انجام دهد؟
2. ویژگی های مسئله اصلی کدامند؟ (ساده، 1375، ص 26))
این دو سؤال را «اوج روشن بینی مسئله تحقیق» یا «افق ذهن محقق» می نامیم که منجر به «شناسایی و بیان مسئله تحقیق» می شوند و بعد از اینها، به سراغ سازه های تحقیق می رویم. لازم به ذکر است که در هر تحقیقی، اعم از کارهای پژوهشی ساده، مانند پروژه دانشجویی، پروژه لیسانس و مهم تر از آن، پایان نامه های تحصیلات تکمیلی فوق لیسانس و ی، رعایت این فرایند سه نتیجه ارزشمند در پی دارد
.
الف) باعث می شود که دانشجو و محقق، از مدل تحقیق4 پیروی کند
.
ب) موجب می شود که دانشجو، در است اج مقاله از پژوهش، مقبول تر، راحت تر و علمی تر عمل کند
.
ج) باعث می شود که دانشجو، تحقیق خود را چه در ارائه و چه در تدوین، ساختارمند، ارائه کند
.
به همین دلیل بعد از تبیین مسئله، سراغ گزاره های تحقیق می رویم
.

گزاره های مسئله (هدف ها، فرضیه ها و سؤال های تحقیق) و نحوه بیان آنها

بخش های اولیه یک مطالعه، حاوی بیان کلی مسئله، اهمیت مسئله و گزاره های خاص مسئله تحقیق است. برای دست ی به گزاره های مسئله یا سؤال های تحقیق، پژوهش گر باید ابتدا به بررسی پیشینه تحقیق5 بپردازد. برای این منظور، لازم است با توجه به مفاهیم و اصطلاحات تشکیل دهنده موضوع مورد بررسی، پژوهش های قبلی را که درباره این موضوع انجام شده، مورد نظر قرار دهد. هدف از انجام این عمل، پی بردن به گزاره های پژوهش های قبلی است که در این زمینه یا زمینه های مشابه، ارائه شده است. پژوهش گر ضمن بررسی گزاره های تحقیقات قبلی، روش گردآوری داده ها و نتایج حاصل از پژوهش های قبلی را مورد توجه قرار داده و به نقاط قوّت و ضعف آنها پی برده و گزاره های مسئله خود را با توجه به آنها، مشخص می کند (بازرگان و دیگران، 1385، ص 32
).

خاستگاه گزاره ها در تحقیق

گزاره مسئله، از موضوع تحقیق خاص تر است و دامنه مسئله تحقیق را محدود می نماید. گزاره مسئله، محقق را در تدوین طرح و گزارش تحقیق، هدایت می کند. فرض کنید که موضوع مورد علاقه، تدریس است؛ برای محدود «تدریس6»، باید پرسید: تدریس چه موضوعی؟ آیا تأکید بر اقدام های مدرس، قبل از شروع تدریس، فرایند و یا پی آمد تدریس است؟ آیا تأکید، روی سن یا پایه های خاص تحصیلی و یا دانش آموزانی با ویژگی های خاص است؟ برای عملی بودن یک تحقیق، موضوع به مسئله خاصی محدود می شود. اگر مسئله، کلی ویا دارای متغیرها و مفاهیم متعدد باشد، تفسیر نتایج آن، مشکل خواهد بود. از این رو، مسئله باید چنان بیان شود که محدود باشد. گزاره مسئله، شامل هدف ها، سؤال های خاص و فرضیه های تحقیق می باشد
.

اه تحقیق


هر تحقیقی برای دست ی به اه خاصی صورت می گیرد، این اه خود را در قالب مسأله تحقیق، نمودار می سازند و از طریق بیان آن، آشکار می شوند. اه تحقیق می توانند به دو صورت کلی و فرعی مطرح شوند. (خاکی،1384، ص 29
).
در اجرای پژوهش های علمی، پس از بیان مسئله تحقیق، پژوهش گر قصد خود را به صورت عملیاتی که از طریق مشاهده های عینی قابل دست ی است، بیان می کند. در برخی از پژوهش ها، محقق به جای طرح سؤال های پژوهشی یا فرضیه، فقط به بیان هدف می پردازد. این امر، معمولاً در تحقیقات کیفی7 به چشم می خورد؛ برای مثال، هدف یک تحقیق را می توان به صورت زیر بیان نمود: مشخص سیر تحول آموزش فیزیک در ایران. برای بیان این هدف، باید از یک فعل کنشی استفاده کرد. در این مثال، «مشخص »، به عنوان فعل کنشی به کار رفته است. هدف یاد شده، در هدف های جزئی متبلور می شود؛ تا امکان بررسی مسئله، فراهم شود
.
بدین سان، هدف کلی فوق را می توان با توجه به ابعاد مسئله که قبلاً در پیشینه تحقیق مورد نظر قرار گرفته، در هدف های جزئی زیر محدود کرد
:
1.
چگونگی پدید آمدن آموزش فیزیک در ایران
.
2.
رابطه آموزش فیزیک با سایر آموزش های رسمی کشور
.
با توجه به هدف های جزئی فوق، می توان داده های مورد نظر را تعیین و گرد آوری کرد (بازرگان، 1385، ص37
).
الف) اه اصلی

هدف کلّی به طور مستقیم، از مسئله پژوهش مشتق می شود و در واقع، اه کلی، خود پاسخ به مسئله تحقیق است که مشخص می کند پژوهش، چه چیزی را دنبال می کند (خاکی، 1384، ص 29
).
ب) اه فرعی
اه فرعی تحقیق، از اه کلی آن نشئت می گیرند و می توان آنها را مسئله تفکیک شده پژوهش نیز نامید. محقق با بیان این اه ، تصریح می کند که در تحقیق، چه انجام می شود و چه انجام نمی شود؟
هر پژوهشی می تواند چندین هدف فرعی داشته باشد. از آن جا که تمامی مراحل و اجزای تحقیق بایستی به صورت مجزا و مشخص و با کلمات دقیق، بیان شوند تا محقق بتواند آنها را در معرض آزمایش بگذارد می توان گفت که اه فرعی پژوهش، راهنمایی برای تهیه و تدوین ابزار گرد آوری اطلاعات است. بنابراین، ضروری است که اه فرعی، به نحوی بیان شوند که بر علمی بودن نتایج پژوهش، تأکید داشته باشند و چارچوبی مناسب8، برای تجزیه و تحلیل آماری9 ارائه دهند (سیف نراقی و دیگران، 1371، ص16
).

سؤال های تحقیق


مسئله تحقیق، در مطالعات کیفی10 و کمّی، می تواند به صورت سؤال بیان شود. شکل سؤالی بیان مسئله، غالباً ترجیح دارد؛ زیرا ساده ومستقیم می باشد و از نظر سادگی نیز محقق را برای ایجاد طرحی که به سؤال پاسخ دهد، هدایت می کند. سؤالات تحقیق را می توان در سه دسته زیر رده بندی کرد: 1. توصیفی. 2. رابطه ای. 3. تفاوتی
.
1.
سؤال های توصیفی؛11
در این گونه سؤال ها، معمولاً از کلمات «چه می باشد»، «چیست» «و چگونه است»، استفاده می شود. بعضی از اوقات گزاره های مسئله، این عبارات را در بر ندارد؛ ولی به طور ضمنی، این عبارات از آنها استنباط می شود؛ مثلاً گزاره «بررسی تاریخی گسترش مدارس فنی – حرفه ای» به طور ضمنی، سؤال «گسترش تاریخی مدارس فنی – حرفه ای چگونه بوده است؟» را در بر دارد. سؤال های تحقیقات توصیفی نیز عبارات «چیست» و«چگونه می باشد» را در بر دارند، مثال: «سطح پیشرفت درسی دانش آموزان پایه سوم ابت مدارس تهران، در آزمون پیشرفت تحصیلی چگونه است؟» یا «طرز تفکر دانش آموزان نسبت به مسائل - اجتماعی چیست»؟
در مطالعه پدیده های پیچیده، از سؤالات توصیفی بسیاری می توان استفاده کرد. در این گونه مطالعات، توصیه می شود که ابعاد مسئله تحقیق، بیان شود و به استنباط ضمنی واگذار نگردد
.
2.
سؤال های رابطه ای؛12
مثال: «چه رابطه ای بین مفهوم خود و پیشرفت تحصیلی وجود دارد؟» در این گونه سؤال ها، چگونگی رابطه دو یا چند متغیر مورد نظر قرار می گیرد
.
3.
سؤال های تفاوتی؛13
این سؤال ها با تفاوت سطوح متغیرها سروکار دارند و معمولاً به صورت زیر بیان می شوند: آیا بین پیشرفت تحصیلی دختران و پسران پایه پنجم ابت ، تفاوتی وجود دارد؟
لازم به تذکر است که سؤال های تحقیق، به صورت جهت دار بیان نمی شوند؛ زیرا سؤال، پیش بینی هیچ گونه رابطه ای بین متغیرها نیست و همان طور که در بحث مربوط به فرضیه تحقیق خواهد آمد، پیش بینی جهت روابط میان متغیر ها را در بیان فرضیه ها منظور می داریم (بازرگان و دیگران 1385، ص34).

کلاچ

کلاچ

کلاچ اصطکاکی

کلاچ دستگاهی است که نیروی موتور را از گیرب قطع یا وصل می کند یا به عبارت ساده تر عمل

کلاچ برای تعویض دنده های گیرب است این عمل به وسیله پدال که زیر پای چپ راننده قرار دارد

انجام می شود به این ترتیب که با فشار به پدال کلاچ صفحه فلایویل جدا می شود و نیرو به گیرب

(جعبه دنده) نمی رسد و در نتیجه چرخ های وسیله نقلیه ازاد می شود بر ع بارها کلاچ

صفحه کلاچ به فلایویل می چسبد ونیروی موتور تابع سرعت و قدرت دنده گیرب می شود قطعات

کلاچ عبارتند از صفحه کلاچ و دو شاخه کلاچ و صفحه فلایویل و بلبرینگ کلاچ و اهرم و شاخک ها

صفحه دهنده و دیسک کلاچ که از یک کاسه مانند از نوع چدن تشکیل شده است

همانطور که گفته شد کلاچ وسیله ای را برای جدا دستگاه مولد نیرو و از سایر قسمت های

استفاده از نیرو تامین می کند کلاچ انواع مختلفی دارد : یک صفحه ای و دو صفحه ای و روغنی و

خشک و کلاچ های اتوماتیک قطع نیرو به علل نیرو زیر لازم است

1- گشتاور حاصل از پیستون یک موتور جرقه ای در سرعت خیلی کم صفر بوده و با زیاد شدن سرعت

موتور زیاد می شود تا به حد متوسطی می رسد بنابراین برای وارد گشتاور کافی به قسمت

های به حرکت دراورنده خودرو (چرخ ها) در لحظه شروع به حرکت لازم است موتور قبل از انتقال

نیروی خود به قسمت مورد استفاده قرار دهنده نیرو با سرعت کم و بدون بار حرکت کند

2- تعویض دنده ها تقریبا برای یک راننده در هنگام ارتباط موتور با دستگاه انتقال نیرو و غیره ممکن

است کلاچ باعث قطع شدن انتقال نیرو از موتور به قسمت های حرکت کننده شده و در نتیجه عوض

دنده اسان می شود

3- در هنگام راه اندازی موتور بهتر است که گشتاور اینرسی قسمت های دوار را که راه انداز را به

در می اورد به حداقل رساند این عمل با قطع قسمت های مورد استفاده قرار دهنده نیرو از

میل لنگ به وسیله کلاچ عملی می شود

صفحه کلاچ

این وسیله سبب به حرکت درامدن سایر قسمت های کلاچ می باشد صفحه کلاچ شامل رویه های

اصطکاکی (لنت های صفحه کلاچ ) است که به یک صفحه فولادی پرچ شده اند صفحه فولادی حرکت

دورانی را توسط فنرهای پیچشی به صفحه داخلی منتقل می کند صفحه داخلی با محور وجی از

موتور که محور ابت دستگاه انتقال حرکت است درگیر است رویه های اصطکاکی بین دو عضو

محرک یعنی چرخ طیار و صفحه فشار در اثر نیروی وارد از فنرهای بین روپوش و صفحه فشار کاملا

تحت فشار قرار می گیرد

ازاد شدن کلاچ

برای ازاد کلاچ (جدا دستگاه مولد نیرو از دستگاه انتقال نیرو) کاسه ساچمه ازاد کننده

(بلبرینگ کلاچ) به وسیله زائده ای که ان را به پدال کلاچ مربوط می کند به طرف چپ رانده می شود

حرکت کاسه ساچمه ازاد کننده باعث می شود که اهرم ازاد کننده مانع از فشار دادن صفحه فشار

شده و فنرها را تحت فشار قرار دهد رویه های اصطکاکی کلاچ (لنت های صفحه کلاچ) دیگر بین چرخ

طیار و صفحه فشار دهنده تحت فشار قرار نمی گیرد عضو به حرکت درایند یعنی صفحه کلاچ ازاد

خواهد بود که مستقل از اجزای متحرک یعنی چرخ طیار و صفحه فشار می چرخد

درگیر شدن کلاچ

به منظور درگیر کلاچ (مربوط دستگاه مولد نیرو به دستگاه انتقال نیرو) نیروی وارد به پدال

کلاچ حذف می شود فنرهای صفحه فشار در این موقع سبب فشردن صفحه فشار به رویه های صفحه

کلاچ می شوند بنابراین عضو به حرکت درایند بین دو عضو متحرک تحت فشار قرار می گیرد و گشتاور

حاصل از موتور به طور مساوی بین چرخ طیار و صفحه فشار تقسیم می شود و بر اثر نیروی اصطکاکی

مماسی بین اعضای متحرک و عضو به حرکت درایند به دستگاه انتقال نیرو منتقل می شود پمپ کلاچ

برای سهولت کار کلاچ تعبیه شده و دو نوع می باشد یکی پمپ بالا و دیگری پمپ پایین

حذف ارتعاش میل لنگ

به علت فاصله زمانی موجود بین ضربات قدرت منطقه میل لنگ گاهی در میل لنگ ارتعاش های

پیچشی شدید به وجود می اید اگر این ارتعاش ها به بدنه منتقل کننده نیرو منتقل شود صدای

شدیدی تولید شده و دنده نیز به زودی سائیده می شود برای جلوگیری از این وضع بعضی انواع طرح

های حذف کننده ارتعاش لازم است کلاچ بهترین جای تعبیه این طرح هاست این طرح معمولا شامل

فنرهای لوله های و واشرهای اصطکاکی تعبیه شده و در صفحه کلاچ می باشد بنابراین در هنگامی

که میل لنگ به طور پیچشی ارتعاش دارد حرکت نسبی بین رویه های اصطکاکی و تیغه محوری به

وسیله فنرهای لوله ای امکان پذیر است و نیروی ارتعاشی به وسیله واشر اصطکاکی حذف می شود

معایب سیستم کلاچ

1- لرزش اتومبیل هنگام رها کلاچ

به علت خسته شدن و از فنریت افتادن توپی صفحه کلاچ نیروی وارد به صفحه کلاچ خنثی شده و در

نتیجه هنگام حرکت اتومبیل دچار لرزش می شود معیوب بودن فنرهای صفحه فشار دهنده دیسک

هم همین عیب را دارد برای رفع این عیب باید صفحه کلاچ به طور کامل تعویض شود

2- ب واد کلاچ

به علت تمام شدن لنت صفحه کلاچ یا چرب شدن لنت کلاچ ب واد کرده و در نتیجه نیروی موتور

به یکدیگر به طور کامل منتقل نمی شود برای رفع عیب باید اقدام به تعویض لنت و رفع چربی روی

لنت کرد

نکته : عواملی که باعث چرب شدن لنت می شود معیوب شدن کاسه نمد جلو گیرب و انتهای

میل لنگ است

کلاچ خودرو

انواع کلاچ خودرو 1

کلاچ وسیله ایست برای انتقال حرکت چرخشی از یک شفت به شفت دیگر. کلاچ در واقع یک وسیله قطع و یا وصل است که در سیستم های انتقال نیرو بکار می رود. اصولاً در سیستم های انتقال نیرو، توان و نیروی تولید شده در موتور برای استفاده به شکلی دیگر و یا استفاده در جایی دیگر نیاز به جابجایی و انتقال دارد. حال برای آنکه بتوان بر روی این انتقال نیرو کنترلی را اعمال کرد. ساده ترین راه استفاده از یک کلاچ است تا هر زمان که نیاز به توقف انتقال نیرو باشد، این عمل انجام پذیرد.
کلاچ یک اتصال اصطکاکی میان موتور اتومبیل به عنوان منبع تولید توان و جعبه دنده اتومبیل برقرار می کند. در حالی که کلاچ اتومبیل درگیر است توان از موتور به جعبه دنده و از آنجا به چرخها انتقال می یابد. لیکن گاهی لازم می شود که دنده مورد استفاده در جعبه دنده ماشین بر حسب شرایط جاده و سرعت حرکت ماشین تغییر کند. برای آنکه بتوان این تغییر را به راحتی انجام داد، ابتدا لازم است که توان را از چرخ دنده های موجود در جعبه دنده قطع کرد. برای قطع این ارتباط توانی میان جعبه دنده و موتور از کلاچ استفاده می شود. این کار برای راننده اتومبیل می تواند به راحتی فشاردادن یک پدال به کمک پای خویش باشد. لیکن فشار دادن این پدال پایی باعث فاصله گرفتن محور جعبه دنده از صفحه در حال چرخش موتور (فلایویل) خواهد شد. بوجود آمدن فاصله، معادل است با قطع ارتباط و انتقال توان. در این ح راننده برای مدت کوتاهی پدال کلاچ را نگه می دارد و در حالی که جعبه دنده تحت هیچ نیروی خاصی قرار ندارد دنده مناسب را انتخاب کرده و جعبه دنده را در آن دنده مطلوب قرار می دهد و سپس پدال کلاچ را رها می کند. در این ح انتقال توان از موتور به جعبه دنده دوباره از سر گرفته خواهد شد.


ویژگیهای لحاظ شده در طراحی بهینه کلاچ:
جهت طراحی بهینه کلاچ باید موارد گوناگونی را در نظر گرفت که در زیر به آنها اشاره می کنیم:
- انتقال ماکزیمم گشتاور : طراحی کلاچ باید بگونه ای باشد که بتواند 125 تا 150 درصد ماکزیمم گشتاور تولیدی موتور را منتقل کند.
- درگیری و خلاصی تدریجی : کلاچ و سیستمهای عملگر آن باید بگونه ای طراحی شوند که حین خلاصی و درگیری صفحات کمترین تکان را به خودرو منتقل کند.
- پخش سریع حرارت تولید شده : حین درگیری کلاچ بعلت وجود لغزش در ابتدای امر، گرمای زیادی تولید می شود که باید به طرقی دفع شود.
- بالانس دینامیکی : چون کلاچ عضو دوار متحرک است، بنابراین در سرعتهای زیاد جهت جلوگیری از بوجود آمدن نیروهای جانبی باید از لحاظ دینامیکی بالانس باشد.
- استهلاک نوسانات : طراحی کلاچ باید به گونه ای باشد که سبب از بین رفتن نوسانات انتقالی از موتور به سیستم انتقال قدرت و نوسانات انتقالی از چرخها به موتور شود.
- ابعاد کلاچ : از لحاظ ابعادی، کلاچ باید کمترین فضای ممکن را کند.
- اینرسی : قطعات متحرک کلاچ باید کمترین اینرسی ممکن را داشته باشند.
- سادگی در تعویض و تعمیر : تعویض قطعات و تعمیر آنها باید به سادگی صورت گیرد.
- سهولت در عملکرد کلاچ نزد راننده : عمل کلاچ گیری و تعویض دنده نباید برای راننده ح خسته کننده و طاقت فرسایی داشته باشد.

◄ انواع کلاچ:
بدون لغزش : این نوع کلاچها دو ح دارند؛ ح خلاصی و ح ی که کلاچ کاملاً درگیر است. بنابراین در این ح لغزش یا سایش در کلاچ به هیچ عنوان مشاهده نمی شود. (شکل1-1)
یکطرفه : این کلاچها در گردش از یک طرف همانند کلاچ بدون لغزش عمل می کند، اما اگر چرخش در جهت مخالف صورت گیرد دو صفحه کاملاً روی هم سر می خورند و هیچگونه انتقال نیرویی صورت نمی گیرد؛ بنابراین در این کلاچها گشتاور تنها از یک طرف منتقل می شود(شکل1-1)

انواع کلاچ

شکل1-1 (الف) کلاچ بدون لغزش (ب) کلاچ یکطرفه


اصطکاکی : اساس عملکرد این کلاچها درگیری دو صفحه دارای ضریب اصطکاک نسبتاً بالاییست که این درگیری سبب انتقال نیرو از یکی از صفحات به صفحه دیگر می شود. انواع مورد استفاده این نوع کلاچها شامل دیسکی، م وطی، صفحه ای و تسمه ای می باشد.
هیدرولیک : در این نوع کلاچها نیرو از یکی از صفحات به سیال و سپس از سیال به صفحه متحرک مورد نظر منتقل می شود.

از میان انوا کلاچهای فق تنه دو نوع آ در خودروهای امروزی مورد استفاده قرار می گیرد .

◄ کلاچ اصطکاکی:
این نوع کلاچها به پنج نوع عمده زیر تقسیم می شوند :
- کلاچ م وطی
- کلاچ تک صفحه ای
- کلاچ چند صفحه ای
- کلاچ نیمه گریز از مرکز
- کلاچ گریز از مرکز

کلاچ م وطی (con clutch) :
در این کلاچها همانگونه که از اسم آن پیداست سطوح اصطکاکی به شکل م وطی هستند. هنگامی که کلاچ در گیر می شود، گشتاور از طریق فلایویل که سطح داخلی آن به شکل م وطی است به سطح م وطی دیگری که درون فلایویل جای می گیرد منتقل می شود. (شکل1-2) برای خلاص کلاچ نیز سطح م وط خارجی کمی از درون فلایویل بیرون کشیده می شود تا تماس دو سطح قطع شود.

کلاچ م وطی

شکل1-2 کلاچ م وطی


مزایا : برای فشار ی ان وارده بر پدال، نیروی اعمالی برروی سطوح اصطکاکی در این ح بزرگتر از نیروی محوری اعمال شده نسبت به کلاچ صفحه ای است.


معایب : اگر زاویه م وط کوچکتر از حدود 20 درجه انتخاب شود، ممکن است ح خود قفلی پیش بیاید و جدا دو سطحی که با هم در ح چرخش هستند مشکل شود.

کلاچ تک صفحه ای (single plate clutch) :
در این نوع کلاچ، صفحه اصطکاکی بین فلایویل و صفحه فشارنده نگهداشته می شود و نیروی اعمالی توسط صفحه فشارنده سطوح را به هم می چسباند. این نیروی اعمالی از طریق یک پدال که بوسیله پای راننده فشرده می شود بوجود می آید. (شکل1-3) این نیرو سبب فشرده شدن انگشتی متصل به صفحه فشارنده می شود و بدین ترتیب نیرو از پای راننده به صفحه اصطکاکی منتقل می شود. (شکل1-4)

کلاچ تک صفحه ای

شکل1-3 کلاچ تک صفحه ای


مزایا : در این نوع کلاچ تعویض دنده نسبت به کلاچ م وطی آسانتر است، زیرا جابجایی پدال در این ح کمتر است و همچنین مانند کلاچ م وطی مشکل قفل شدن در این ح وجود ندارد.

مایب : فنرها در این نوع کلاچ نسبت به ح م وطی باید سختی بیشتری داشته باشند و در نتیجه نیروی فشارنده بزرگتری مورد نیاز است.

کلاچ تک صفحه ای با فنر دیافراگمی (diaphragm spring clutch ):
اساس کار این نوع کلاچها همانند کلاچ تک صفحه ای است با این تفاوت که در اینجا بجای فنرهای پیچشی از فنر دیافراگمی استفاده می شود؛ این فنرها در ح عادی به شکل م وط ناقص هستند، اما هنگامی که فشرده می شوند ح تخت به خود می گیرند. (شکل1-5)

کلاچ تک صفحه ای

شکل1-5 فنر دیافراگمی و نمونه ای از کلاچ دیافراگمی
مزایا : به علت ذخیره انرژی در امتداد شعاعی طرح نهایی این کلاچ در امتداد محوری به مراتب کوچکتر و جمع و جورتر خواهد بود. فنر دیافراگمی در مقایسه با فنرهای تخت کمتر تحت تاثیر نیروی گریز از مرکز قرار می گیرند، لذا برای استفاده در دورهای بالاتر مناسب تر می باشند. در این طرح فنر دیافراگمی هم بعنوان فنر فشارنده و هم بعنوان قطعه ناخنی عمل می کند، لذا این قطعات از سیستم حذف شده اند و باعث کاهش وزن کل و سر و صدای سیستم می شوند. در مورد فنر ما یچی رابطه نیرو و جابجایی فنر خطی است. لذا با سایش صفحات اصطکاکی، به نسبت مقدار نیروی فشارنده آنها نیز کاهش می یابد. در حالیکه در مورد فنر دیافراگمی این رابطه غیر خطی بوده و می توان آن را به نحوی طراحی نمود که حساسیت کمتری به سایش داشته باشد. (شکل1-6)

معایب: نیروی فنر نسبت فنرهای پیچشی کمتر است، بنابراین فقط در ماشینهای سبک می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

منحنی فنرما یچ و دیافراگمی

شکل1-6 منحنی نیرو-جابجایی برای فنرهای ما یچی و دیافراگمی

عملکرد این کلاچ همانند کلاچ تک صفحه ای است با این تفاوت که در اینجا بجای یک صفحه کلاچ، به تناسب گشتاور انتقالی مورد نظر از چندین صفحه اصطکاکی استفاده می شود. (شکل1-7) این امر باعث می شود که کلاچ بتواند گشتاور بزرگتری را منتقل کند. بنبراین این کلاچها بیشتر در خودروهای سنگین یا خودروهای مسابقه ای که به انتقال گشتاور بزرگتری نیاز دارند، مورد استفاده قرار می گیرد.

کلاچ چند صفحه ای

شکل1-7 نمونه ای از کلاچ چند صفحه ای

کلاچ نیمه گریز از مرکز (semi-centrifugal clutch ):

در این نوع کلاچها، فنرها برای انتقال گشتاور در سرعتهای معمولی طراحی می شوند، در حالیکه در سرعتهای بالاتر نیروی گریز از مرکز به انتقال گشتاور کمک می کند. (شکل1-8) در این کلاچها نیروی گریز از مرکز از طریق وزنه هایی بوجود می آید که همراه سایر اجزا دوار کلاچ می گردند. (شکل1-9)

نمودار نیرو کلاچ

شکل1-8 نمودار نیروی وارده روی صفحه فشارنده در کلاچهای نیمه گریز از مرکز

کلاچ نیمه گریز از مرکز

انواع کلاچ خودرو 2

کلاچ گریز از مرکز (centrifugal clutch ):

در این نوع از کلاچها بر خلاف کلاچهای نیمه گریز از مرکز، تنها از نیروی گریز از مرکز برای اعمال فشار بر روی صفحات و درگیر کلاچ استفاده می شود. از مزایای این نوع کلاچ این است که به پدال کلاچ نیازی ندارد. کنترل کلاچ بصورت اتوماتیک و توسط دورموتور صورت می گیرد. خودروهایی که از این کلاچها استفاده می کنند، توانایی متوقف شدن با دنده درگیر را دارند، بدون اینکه خودرو خاموش شود. بنابراین در این ح به مهارت کمتری از جانب راننده نیاز است.

نمونه ای از این کلاچها را در شکل1-10 مشاهده می کنید. طرز کار این سیستم بدینگونه است که هنگامی که سرعت خودرو افزایش می یابد، وزنه a در اثر افزایش نیروی گریز از مرکزبالا می رود، در نتیجه میله رابط b سبب اعمال نیرویی به صفحه c می شود. این نیرو توسط فنر e به صفحه d منتقل می شود. صفحه d شامل صفحه اصطکاکی است که توسط اعمال فشار با فلایویل f درگیر می شود. فنر g باعث عدم درگیری کلاچ در سرعتهای پایین و حدود rpm 500 می شود. زائده h مقدار نیروی گریز از مرکز را محدود می کند چرا که وزنه a نهایتاً در این نقطه متوقف می شود. نیروی p متناسب با نیروی گریز از مرکز در هر سرعت خاص است. در حالیکه نیروی q اعمال شده بوسیله فنر g در همه سرعتها ثابت می باشد. نموداری از نیروی گریز از مرکز را در دورهای مختلف موتور در شکل1-11 می توان مشاهده کرد.

کلاچ گریز از مرکز

شکل1-10 اساس کارکلاچ گریز از مرکز

نمودار کلاچ گریز از مرکز

◄ صفحه کلاچ:

صفحه کلاچ شامل یک توپی، صفحه، فنرهای صفحه کلاچ و فنرهای لرزه گیر صفحه می باشد. لنتهای صفحه کلاچ به فنرهای صفحه کلاچ اتصال دارند. وقتی کلاچ درگیر می شود، فنرهای صفحه کلاچ اندکی جمع می شوند و ضربه ناشی از درگیری را جذب می کنند

فنرهای لرزه گیر صفحه یا فنرهای پیچشی فنرهای لول کلفتی هستند که روی دایره ای در پیرامون توپی نصب می شوند. توپی از طریق این فنرها به حرکت در می آید. این فنرها به کاهش ارتعاشات پیچشی، که ناشی از ضربه های توان موتور است کمک می کند؛ در نتیجه توان بصورت یکنواخت و نرم به جعبه دنده منتقل می شود. در دو طرف لنتهای صفحه کلاچ شیارهایی دیده می شود.در هنگام خلاص شدن کلاچ این شیارها مانع چسبیدن لنت به چرخ لنگر یا صفحه فشارنده می شوند. به سبب وجود این شیارها، ایجاد خلاء بین لنت و چرخ لنگریا صفحه فشارنده و در نتیجه چسبیدن لنت غیرممکن خواهد بود. این شیارها به خنک لنت نیز کمک می کنند. (شکل1-12)

صفحه کلاچ

شکل1-12 نمونه کامل و باز شده صفحه کلاچ


در نسل اولیه کلاچها جنس لنت را از چرم انتخاب می د. پس از آن لنتهای بسیاری از صفحه کلاچها از پنبه و الیاف آزبست (پنبه نسوز) که بهم بافته شده بودند، تشکیل می شدند. در بعضی از صفحه کلاچها سیم مسی را در لنت می بافند یا با فشار وارد آن می کنند تا استحکام بیشتری پیدا کند. اما آزبست آلوده کننده محیط زیست و برای سلامتی زیان آور است. امروزه از مواد دیگری بجای آنها استفاده می کنند. reybestosو ferodo از بهترین جایگزینها هستند که بعلت ضریب انتقال بالای حرارت استفاده زیادی از آنها می شود. از دیگر جایگزینهای دیگری که امروزه استقبال از آن برای استفاده در لنتهای ترمز زیاد آلیاژهای ف و سرامیک هستند که استحکام زیادی در برابر سایش دارند. واضح است که با توجه به جنس مواد بکار رفته در لنت صفحه کلاچ، ضریب اصطکاک صفحه نیز تغییر می کند. در شکل1-13 نمونه ای از این ضرایب را برای مواد گوناگون مشاهده می کنید.

صفحه کلاچ

coefficient of friction

material

27/0

37/0

4/0- 5/0

4/0- 35/0

leather

cork

cotton fabric

asbestos – base materials

شکل1-13 ضریب اصطکاک مواد مختلف استفاده شونده در صفحه کلاچ

کلاچ تر:

ساختار کلی این کلاچها شبیه کلاچهای خشک هستند، بجز اینکه در اینجا صفحات اصطکاکی همیشه توسط گردش روغن مرطوب است. اکثر این نوع کلاچها در کامیونها و ماشینهای سنگین استفاده می شود. ساده ترین آن مدل پاششی است که شبیه کلاچ خشک می باشد؛ بجز نوع ماده اصطکاکی بکار رفته در صفحه کلاچ و استفاده از نازلهایی که برای پاشش روغن از آنها استفاده می شود. (شکل1-14) این نوع از کلاچهای تر فقط در کامیونهای کوچک کاربرد دارند، جاییکه گشتاور مورد نیاز را تنها از طریق یک صفحه می توان منتقل نمود. در این ح به علت حضور روغن روی صفحات اصطکاکی ضریب اصطکاک کاهش می یابد.

مزایا : روغن دائماً جریان دارد و انتقال حرارت سریعتر صورت می گیرد. صفحه کلاچ مدت زمان لغزش بیشتری را می تواند تحمل کند. کلاچ عمر بیشتری خواهد داشت و به تعمیر و نگهداری کمتری نیاز دارد. درگیری و خلاصی نرمتری خواهد داشت .

معایب : به علت ضریب اصطکاک کمتر در شرایط ی ان، ظرفیت انتقال گشتاور حدود %35 کاهش می یابد. به همین دلیل صفحه کلاچ این کلاچها، کمی آج دار ساخته می شود.

کلاچ

شکل1-14 کلاچ تر پاششی

عملگرهای سیستم کلاچ:
عملگر کلاچ باید به نحوه ای عمل کند که نیروی اندکی را که توسط پای راننده به پدال وارد می شود به نیروی بزرگتری تبدیل نماید تا بتواند سبب جابجایی صفحه فشارنده و در نتیجه صفحه کلاچ گردد. انواع مختلف این عملگرهای مورد استفاده در کلاچها شامل اهرم بندی مکانیکی، الکترومغناطیس، هیدرولیک، الکترونیک و نیوماتیک (خلاء) می باشند.

اهرم بندی مکانیکی:
در این نوع از عملگرها بین پدال و انگشتیهای محرک صفحه فشارنده یک اهرم بندی مکانیکی قرار می گیرد که عامل انتقال نیرو از پای راننده به صفحه کلاچ می باشد. این نوع میله بندیها معمولاً نیروی وارده توسط راننده را 10-12 برابر می کند. نیروی حاصل از کلاچ گیری بلافاصله پس از فشردن کلاچ توسط لنتها احساس نمی شوند، زیرا در آنها حدود 25 میلیمتر خلاصی در نظر گرفته می شود. (شکل1-15)

در بسیاری از خودروها که از سیستمهای مکانیکی بعنوان عملگر استفاده می کنند، بجای سیستم میله بندی اهرمی از سیم استفاده می کنند. (شکل1-16) از نظر سازندگان، استفاده از میله بندی سیمی راحت تر از استفاده از میله بندی اهرمی است. اکثر میله بندیهای سیمی باید بوسیله دست تنظیم شود، اما میله بندی سیمی خود تنظیم نیز وجود دارد که در این نوع به تنظیم مرتب کلاچ نیازی نیست.

اهرم بندی کلاچ

شکل1-15 اهرم بندی مکانیکی بعنوان عملگر کلاچ

عملگر سیمی کلاچ

شکل1-16 عملگر سیمی کلاچ

عملگر الکترومغناطیسی:

این نوع عملگرها در برخی از اتومبیلها مورد استفاده قرار گرفته است. نمایی از این نوع عملگر را در شکل 1-17 ملاحظه می کنید. a چرخ لنگر و b سیم پیچی است که درون چرخ لنگر قرار گرفته است. c صفحه کلاچ و d صفحه فشارنده است. سیم پیچ b نیز بوسیله جریان باتری تغذیه می شود. وقتی که سیم پیچ تغذیه می شود، صفحه فشارنده را به طرف خود جذب می کند و بدین ترتیب کلاچ درگیر می شود. عمل خلاصی کلاچ جهت تعویض دنده نیز توسط سوییچی که در کنار دسته دنده جای دارد، صورت می گیرد؛ بدین ترتیب که راننده با قطع آن می تواند جریان ورودی به سیم پیچ را قطع و صفحه کلاچ را از فلایویل جدا کند تا عمل تعویض دنده صورت پذیرد.

کلاچ با عملگر مغناطیسی

شکل1-17 کلاچ با عملگر مغناطیسی


این نوع عملگرها از لحاظ مکانیزمی به مراتب سیستم ساده تری دارند. برای راننده نیز استفاده از آن بسیار ساده تر است چرا که دیگر به پدال نیازی ندارد. یکی دیگر از مهمترین مزایای این نوع از عملگرها استفاده از آنها در اتومبیلهایی است که فاصله ک ن راننده از کلاچ زیاد است. از مهمترین معایب آنها نیز مشکل تولید حرارت زیاد در سیم پیچ است که در نتیجه انتقال چنین حجمی از حرارت مشکل خواهد بود. از طرفی علاوه بر هزینه سیم پیچ، بعلت نوع خاص این نوع کلاچها باید تغییراتی روی فلایویل آنها ایجاد شود که خود مست م هزینه بالاتری می شود.

عملگر هیدرولیکی:

این نوع از عملگرها هنگامی بکار می روند که کلاچ در جایی نصب شده باشد که رساندن میله یا سیم به آن دشوار باشد و یا هنگامیکه استفاده از عملگرهای مکانیکی نتواند نیروی لازم برای جابجایی صفحه کلاچ را فراهم آورد مانند سیستم کلاچ اتومبیلهای پرقدرت. زیرا در این ح فنرهای مجموعه صفحه فشارنده بسیار قوی هستند و فشار دادن پدال کلاچ مست م وارد آوردن نیروی زیاد است

عملگر هیدرولیکی کلاچ

شکل1 عملگر هیدرولیکی مورد استفاده در کلاچ

در این نوع عملگر هنگامیکه راننده پدال را فشار می دهد، در نتیجه این کار پمپ هیدرولیک مخصوصی که پشت پدال قرار دارد عمل می کند و در نتیجه سیال تحت فشار از این پمپ و از طریق یک لوله وارد پمپی که پشت صفحه فشارنده قرار دارد می شود. این پمپ فشار هیدرولیکی را به حرکت مکانیکی تبدیل می کند. (شکل1 ) این سیستم را می توان بگونه ای طراحی نمود که با وارد شدن نیروی کمی به پدال کلاچ نیروی زیادی به صفحه فشارنده وارد شود، این امر با استفاده از پیستون کوچکی در داخل پمپ پشت پدال و به نسبت استفاده از پیستون بزرگتر در پمپ دوم می تواند صورت گیرد.
این نوع کلاچها تلفات اصطکاکی پدالهای مکانیکی را ندارند و برای استفاده در خودروهایی که فاصله زیادی بین ک ن راننده و کلاچ دارند مناسب می باشد. بزرگترین مزیت آن نیز همانطور که گفته شد امکان ایجاد نیروهای بزرگتر می باشد

انواع کلاچ خودرو 3

عملگر الکترونیکی:
این نوع عملگر در واقع عملگر هیدرولیکی است که به شیوه الکترونیکی کنترل می شود. این نوع کلاچ به پدال نیاز ندارد. حسگرها اطلاعات لازم درباره دریچه گاز ، موتور ، کلاچ و جعبه دنده را به یک م کنترل الکترونیکی می فرستند. وقتی راننده دنده را جابجا می کند، م کنترل الکترونیکی به دستکاه محرک هیدرولیکی سیگنال می فرستد. این دستگاه فشار سیال را در سیلندر هیدرولیکی کنترل می کند تا کلاچ را درگیر یا خلاص کند. کلاچ به سرعت خلاص می شود و در ح خلاص می ماند تا راننده دسته دنده را رها کند. (شکل1-19)
کلاچ خ ر انواع دیگری هم دارد. همه این کلاچها هنگامی خلاص می شوندکه واحد کنترل سیگنال مقتضی را به یک کارانداز برقی، هیدرولیکی، بادی یا خلاء بفرستد.

کلاچ

شکل1-19 طرح کلاچ الکترونیکی در خودرو

عملگر نیوماتیک ( خلاء(
در نوع از عملگرها قسمتی از خلاء موجود در منیفولد موتور برای عمل کلاچ در نظر گرفته می شود. در این سیستم همانطور که مشاهده می شود یک منبع توسط یک شیر یکطرفه به منیفولد ورودی متصل است و از طرفی دیگر توسط یک عملگر سلنوئیدی به یک سیلندر خلاء وصل می شود. خود سلنوئید نیز از طریق یک مدار الکتریکی و باتری تغذیه می شود. سیلندر خلاء شامل یک پیستون است که از یکطرف در معرض فشار اتمسفر قرار دارد. این پیستون توسط میله ای رابط به کلاچ متصل است و جابجایی پیستون سبب عمل کلاچ می گردد. در ح اختناق خلاء کافی در منیفولد ورودی موتور وجود دارد. وقتی شیر اختناق بازتر می شود، فشار منیفولد افزایش می یابد اما این افزایش فشار خود به افزایش فشار شیر یکطرفه در ح بسته بستگی دارد. بنابراین همیشه مقداری خلاء وجود دارد.
در ح ی که سوئیچ باز باشد، شیر سلنوئیدی در پایین ترین ح خود قرار می گیرد که در این ح در هر دو طرف پیستون درون سیلندر، خلاء وجود دارد. هنگامی که راننده قصد تعویض دنده را داشته باشد، با فشردن عملگری در ک ن خود در واقع سوئیچ این مدار الکتریکی را می بندد. بسته شدن سوئیچ سبب عمل سلنوئید و بالا آمدن شیر سلنوئیدی می شود و در واقع فضای پشت پیستون در سیلندر خلاء به فضای منبع متصل می شود و در این ح چون فشار پشت پیستون ی ان نیست، پیستون جابجا شده و کلاچ از فلایویل جدا می شود. (شکل1-20)

عملگر نیوماتیک

شکل1-20 شماتیکی از عملگر نیوماتیک کلاچ

کلاچ هیدرولیک:

از کلاچهای هیدرولیک در گیرب های اتوماتیک استفاده می شود. یک گیرب به تنهایی تمام اتوماتیک نیست. مگر اینکه شامل مکانیزمی باشد که بتواند بطور اتوماتیک ارتباط موتور و گیر ب را قطع و وصل کند. وسایلی که این کار را انجام می دهند کوپلینگ های هیدرولیکی و مبدلهای گشتاور هستند. که هر دو گشتاور موتور را به گیر ب منتقل می کنند. اما مبدل گشتاور قادر به افزایش گشتاور موتور است در حالی که کوپلینگ هیدرولیکی این توانایی را ندارد.

کوپلینگ هیدرولیک:
یک کوپلینگ هیدرولیکی شامل یک پمپ (ایمپلر) و یک توربین با پره های داخلی است که روبروی هم قرار گرفته اند. پمپ بوسیله یک صفحه به فلایویل متصل است و توربین نیز به شافت ورودی گیرب متصل می شود. پمپ عضو محرک و توربین عضو متحرک است)شکل1-21(
پمپ و توربین هر دو در یک محفظه آب بندی شده قرار دارند. روغن بوسیله پمپ داخل گیرب به داخل محفظه کوپلینگ ارسال می شود. زمانی که ایمپلر بوسیله موتور می چرخد پره هایش روغن را گرفته و به سوی توربین پمپ می کند. سیال در داخل کوپلینگ دو مسیر را طی می کند : جریان گرد و جریان دورانی.
جریان دورانی سیال ، مسیر دایره ای است که در نتیجه چرخش ایمپلر ایجاد می شود. به عبارت دیگر سیال حول دایره ای که محور آن میل لنگ و محور ورودی گیر ب است جریان می یابد. از طرفی هنگامی ک سیال در مسیر دایره ای حرکت می کند، نیروی گریز از مرکز آن را به سوی کناره های ایمپلر پرتاب می کند. بخاطر انحناء ایمپلر هنگامی که سیال به کناره های وجی ایمپلر می رسد به دور خود می چرخد و به سوی توربین جاری می شود. سپس سیال در یک مسیر چرخشی ثانویه که با مسیر جریان دورانی اولیه زاویه 90 در جه می سازد جاری می شود. جریان روغن در این مسیر را جریان گرد می نامند.
سیال در کوپلینگ هیدرولیکی بطور همزمان هر دو مسیر دورانی و گرد را می پیماید. جریان دورانی که به وسیله ایمپلر ایجاد می شود گشتاور چرخشی موتور را حمل می کند. گشتاور بدون جریان گرد که سیال را از ایمپلر تا توربین حرکت می دهد نمی تواند به گیر ب منتقل شود.

نیروی چرخشی پره های ایمپلر به صورت ترکیبی از جریان های گرد و چرخشی سیال بر روی پره های توربین اعمال می شود. سیالی که ایمپلر در حال چرخش را ترک می کند و به سوی توربین جاری می شود هنگام وج تنها دارای حرکت گرد و یا دورانی نیست بلکه دارای ترکیبی از هر دو حرکت است.

شکل1-21 اجزا و عملکرد کوپلینگ هیدرولیکی

مسیر جریانهای تر کیب شده یک نیروی برآیند تولید می کند که از ایمپلر تحت زاویه خاصی به سوی توربین خارج می شوند. هنگامی که نیروی سیال پرتاب شده به سوی توربین به قدر کافی باشد، توربین می چرخد و شافت ورودی گیرب را می گرداند.


مبدل گشتاور:
مبدل گشتاورشامل سه عضو است که در داخل محفظه ای که بوسیله پمپ گیرب پر از روغن می شود قرار دارند. این سه عضو عبارتند از :
- ایمپلر impler
- توربینturbine
- استاتور stator

تعداد پره های پمپ و توربین برابر نیستند و برای جلوگیری از ایجاد ضربه و تشدید در چرخش آنها معمولاً دو سه پره با هم اختلاف دارند. (شکل1-23(

مبدل گشتاور

شکل1-23 اجزای مختلف مبدل گشتاور


روغن هایی که بوسیله پمپ به مبدل ارسال می شوند، به وسیله پره های ایمپلر جذب شده و از طریق جریان گرد و دورانی مشابه کوپلینگ هیدرولیکی به طرف توربین پرتاپ می شوند. بزرگترین اختلاف بین جریان روغن درون مبدل درمقایسه با کوپلینگ این است که در مبدل هنگام کم بودن سرعت افزایش گشتاور ایجاد می شود. افزایش گشتاور هنگامی که روغن پره های توربین را ترک و به قسمت مقعر پره های استاتور برخورد می کند ایجاد می شود. این پره ها مسیر روغن خارج شده از توربین را اصلاح می کنند. بنابراین روغن های در حال پمپ شدن از سوی ایمپلر را به تیغه بعدی توربین هدایت می کنند. نیروی جریان وغن از استاتور، با شتاب دادن به جریان روغن در حال ارسال از ایمپلر مقدار گشتاور منتقل شده از ایمپلر به توربین را افزایش می دهد. این ح مرحله افزایش گشتاور نامیده می شود.
افزایش گشتاور زمانی صورت می گیرد که جریان گرد یک چرخش کامل از ایمپلر به توربین و دوباره از طریق استاتور به ایمپلر انجام دهد. این ح بدین معنی است که تورک کنورتور، گشتاور موتور را به تناسب نسبت سرعت بین ایمپلر و توربین افزایش می دهد. در نسبت سرعت های پایین هنگامی که ایمپلر به سرعت، اما توربین به آرامی می چرخد جریان گرد شدید است، لذا افزایش گشتاور نیز زیاد خواهد بود. به محض اینکه توربین سریعتر بچرخد و به سرعت ایمپلر برسد جریان دورانی افزایش می یابد. که در این صورت ، هم جریان گرد و هم افزایش گشتاور کاهش می یابد. هنگامی که نسبت سرعت به 90% برسد افزایش گشتاور کمترین مقدار است . هنگامی که نسبت سرعت ایمپلر و توربین به 90% برسد، جریان روغن در مبدل تقریباً دورانی می شود و زاویه جریان روغن از توربین به استاتور به خط مستقیم نزدیکتر می گردد. در نتیجه جریان روغنی که به قسمت محدب (پشت پره) استاتور برخورد می کند بیشتر از قسمت مقعر است. هنگامی که سرعت جریان روغن افزایش یابد بطوریکه بتواند استاتور رادر جهت عقربه های ساعت بگرداند، ایمپلر، توربین و استاتور در یک جهت و تقریبا با یک سرعت می چرخند. این مرحله کوپلینگ مبدل نامیده می شود.
از مزایای مهم استفاده از مبدلهای گشتاور نسبت به کلاچهای معمولی این است که انتقال گشتاور درخودروهای شامل مبدلها به نرمی صورت می گیرد و نیاز به تنظیم خاصی ندارد. همچنین این خودروها می توانند با دنده درگیر نیز متوقف شده و یا حرکت کنند، بنابراین در این زمینه به مهارت خاصی از جانب راننده نیاز ندارد. اما با این حال در دورهای بسیار پایین و در لغزش % 100 هم بعلت وجود جت ، هنوز مقداری گشتاور روی محور وجی وجود دارد. شاید از بزرگترین معایب این مبدلها این است که در دنده های درگیر نیز مقداری لغزش خواهیم داشت و همانند کلاچهای اصطکاکی در هنگام درگیری مداوم راندمان 100% را نخواهیم داشت. راندمان یک کلاچ هیدرولیک را اینگونه می توان محاسبه نمود :


100× توان محور ورودی کلاچ / توان محور وجی کلاچ = راندمان کلاچ هیدرولیک


اخیراً برای جبران این نقیصه از مبدل گشتاور اصطکاکی استفاده می کنن. (شکل1-25) در این نوع مبدلها از مزیای کلی مبدلها استفاده می شود با این تفاوت که جهت رفع لغزش در هنگام درگیری دائمی، سیستم کلاچ اصطکاکی که در کنار مبدل گشتاور قرار دارد مورد استفاده قرار می گیرد، در واقع در این ح پمپ و توربین کلاً به یک جسم صلب تبدیل شده و با هم شروع به چرخش می کنند.
از دیگر مزایای مبدلهای گشتاور نسبت به کلاچهای اصطکاکی این است که تقریباً تمامی نوسانات سیستم انتقال قدرت یا موتور در این نوع سیستم مستهلک می شود و نیز بعلت عدم وجود سایش بر روی قطعات متحرک، نیازبه تعمیر و نگهداری کمتری دارد.


-----------------

لینک و ید پایین توضیحات

دسته بندی : ورد

نوع فایل :.doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10صفحه قسمتی از متن .doc :سورئالیسم و انسان شناسی !--زمانی که به رابطه میان سوررئالیسم و انسان شناسی می پردازیم پیش از هر چیز و بی اختیار نام انسان شناس معروف فرانسوی میشل لیریس به خاطرمان می آید که از او در این سخنرانی یاد خواهیم کرد

و روشی که از وی به ویژه در انسان شاسی بر جای مانده است روش نوشتار خود زندگی نامه ای(autobiog hic)است.


اما همانگونه ...

تحقیق در مورد سورئالیسم و انسان شناسی – jnmrazavi.ir
jnmrazavi.ir/63-تحقیق-در-مورد-سورئالیسم-و-انسان-شناسی/‏ - ذخیره شده
ید و تحقیق در مورد سورئالیسم و انسان شناسی. نوع فایل : word. تعداد
صفحات : 10. سورئالیسم و انسان شناسی !–زمانی که به رابطه میان سوررئالیسم و
انسان ...
مقاله کامل درباره سورئالیسم و انسان شناسی 10ص فایل رایگان
free-file.ir/ -مقاله-کامل-درباره-سورئالیسم-و.../علوم-انسانی/‏ - ذخیره شده
7 مه 2017 ... لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: ?? سورئالیسم و انسان شناسی !–زمانی که به رابطه میان ...
مقاله کامل درباره سورئالیسم و رئالیسم 10ص فایل رایگان
free-file.ir/ -مقاله-کامل-درباره-سورئالیسم-و.../علوم-انسانی/‏ - ذخیره شده
7 مه 2017 ... لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: ?? سورئالیسم و انسان شناسی !–زمانی که به رابطه میان ...
تحقیق در مورد سورئالیسم و انسان شناسی 10ص | دانشجو.
daneshjo. /تحقیق-در-مورد-سورئالیسم-و-انسان-شناسی-10/‏ - ذخیره شده
تحقیق در مورد سورئالیسم و انسان شناسی 10ص. می 3, 2017 توسط sajad. لینک
و ید پایین توضیحات. دسته بندی : وورد. نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده
...
تحقیق در مورد سورئالیسم و انسان شناسی 10ص
4919yoqd.mihanwebnegar.ir/‏ - ذخیره شده
سورئالیسم و انسان شناسی !--زمانی که به رابطه میان سوررئالیسم و انسان شناسی می
پردازیم پیش از هر چیز و بی اختیار نام انسان شناس معروف فرانسوی میشل لیریس به
...
تحقیق درمورد سورئالیسم و انسان شناسی 10ص - پی سی
pc- .ir/تحقیق-درمورد-سورئالیسم-و-انسان-شناسی-10ص/‏ - ذخیره شده
17 مه 2017 ... کلمات کلیدی : سورئالیسم و انسان شناسی ??ص,تحقیق سورئالیسم و انسان
شناسی ??ص,مقاله سورئالیسم و انسان شناسی ??ص,سورئالیسم و ...
تحقیق سورئالیسم و انسان شناسی
paperdoc.ir/محصول/6029- -تحقیق-سورئالیسم-و-انسان-شناسی‏
تحقیق در مورد سورئالیسم و انسان شناسی، مقاله در مورد سورئالیسم و انسان شناسی،
پروژه دانشجویی در مورد سورئالیسم و انسان شناسی، تحقیق دانشجویی در مورد ...
[pdf] pdf: تحقیق سورئالیسم و انسان شناسی (2) | شبکه فایل - فروش
sell.filenetwork.ir/440865/content.pdf‏ - ذخیره شده
پرسش? دار?د ?ا در مراحل ?د به مشکل برخورده ا?د با تحق?ق سورئال?سم و انسان شناس? (2) اگر درمورد.
تلگرام ما (09168416830) در تماس باش?د. ا?ن شماره تنها برای ارتباط در تلگرام ?ا واتس اپ است و برای
...
تحقیق سورئالیسم و انسان شناسی 10ص - تحقیق،اپلیکیشن ...
filemix.gigfa.com/ -تحقیق-سورئالیسم-و-انسان-شناسی-10ص/‏ - ذخیره شده
29 مه 2017 ... دسته بندی : علوم انسانی _ تاریخ و ادبیات ، تحقیق فرمت فایل: ( قابلیت ویرایش و
آماده چاپ ) فروشگاه کتاب : مرجع فایل قسمتی از محتوای متن …
تحقیق درباره ی سورئالیسم و انسان شناسی 10ص
bahar.xyz/.../تحقیق+درباره+ی+سورئالیسم+و+انسان+شناسی+10ص‏ - ذخیره شده
پست تحقیق درباره ی سورئالیسم و انسان شناسی 10ص از وبلگ مرجع دریافت و با
درج منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده ...
تحقیق سورئالیسم و انسان شناسی 10ص | کمپ فایل
file. pfile.ir/?p=27106‏ - ذخیره شده
5 مه 2017 ... صفحه اصلی دسته بندی نشده تحقیق سورئالیسم و انسان شناسی 10ص ... زمانی
که به رابطه میان سوررئالیسم و انسان شناسی می پردازیم پیش از هر چیز و بی ...
تحقیق در مورد پروپزال جایگاه و نقش رسانه در پیشگیری از جرم درجامعه.
تحقیق در مورد سورئالیسم و انسان شناسی 10ص -
3.11gig.ir/product/1082336‏ - ذخیره شده
تحقیق در مورد سورالیسم و انسان شناسی 10ص تحقیق در مورد سورئالیسم
و انسان شناسی 10ص لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی : وورد
تحقیق در مورد سورئالیسم و انسان شناسی 10ص -
3.11gig.ir/product/1070976‏ - ذخیره شده
تحقیق در مورد سورالیسم و انسان شناسی 10ص تحقیق در مورد سورئالیسم
و انسان شناسی 10ص لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی : وورد
تحقیق درباره ی سورئالیسم و انسان شناسی 10ص | فروشگاه فایل
.net46.net/?p=300040‏ - ذخیره شده
6 مه 2017 ... لینک و ید پایین توضیحات. فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت.
تعداد صفحات: 13. سورئالیسم و انسان شناسی !–زمانی که به رابطه ...
تحقیق سورئالیسم و انسان شناسی (2) - شبکه فایل | فروش
sell.filenetwork.ir/440865/content.html‏ - ذخیره شده
22 مه 2017 ... تحقیق سورئالیسم و انسان شناسی 10ص دسته بندی: ادبیات و تاریخ و ... --
زمانی که به رابطه میان سوررئالیسم و انسان شناسی می پردازیم پیش از هر چیز ... پس
از پرداخت هزینه، ارسال آنی پروژه یا تحقیق مورد نظر ید شده، به ادرس ...
[pdf] pdf: تحقیق سورئالیسم و رئالیسم | شبکه فایل - فروش
sell.filenetwork.ir/440867/content.pdf‏ - ذخیره شده
تحق?ق سورئال?سم و رئال?سم شما با جستجوی دق?ق در گوگل وارد صفحه و?ژه برای . در خطوط پا??ن. ...
زمان? که به رابطه م?ان سوررئال?سم و انسان شناس? م? پرداز?م پ?ش از هر چ?ز و ب? اخت?ار نام انسان شناس ...
مورد مطالعه خود (افر?قا) را به خوانندگان م? شناساند و شا?د زودتر از هر انسان شناس د?گری مفهوم بازتابندگ?.
تحقیق درمورد سورئالیسم و رئالیسم 10ص - پی سی
pc- .ir/تحقیق-درمورد-سورئالیسم-و-رئالیسم-10ص/‏ - ذخیره شده
17 مه 2017 ... نام فایل : تحقیق درمورد سورئالیسم و رئالیسم ??ص شماره محصول : ??????? تاریخ
انتشار ... تعداد صفحات : ?? صفحه سورئالیسم و انسان شناسی !
بایگانی ها سورالیسم - فایل ی
file-yabi.ir/tag/سورالیسم/‏ - ذخیره شده
14 ژوئن 2017 ... زمانی که به رابطه میان سوررئالیسم و انسان شناسی می پردازیم پیش از هر ... فایل با
عنوان مقاله درمورد سورئالیسم و انسان شناسی که جزو فایلهای با ...
تحقیق درباره سورئالیسم و رئالیسم – فایل یو
fileyou.ir/تحقیق-درباره-سورئالیسم-و-رئالیسم/‏ - ذخیره شده
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: ?? سورئالیسم و انسان شناسی !–زمانی که به رابطه میان سوررئالیسم و ...
مقاله در مورد تاریخ با عنوان سورئالیسم و رئالیسم - کندو
https://kandoocn.com/index.php?newsid=3129‏ - ذخیره شده
زمانی که به رابطه میان سوررئالیسم و انسان شناسی می پردازیم پیش از هر چیز و بی
اختیار نام انسان شناس معروف فرانسوی میشل لیریس به خاطرمان می آید که از او در این ...
تحقیق در مورد سورئالیسم و انسان شناسی - ایران فردا
iranifarda.ir/file-79-تحقیق-در-مورد-سورئالیسم-و-انسان-شناسی/‏
16 ژانویه 2017 ... لینک پرداخت و *پایین مطلب*. فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت).
تعداد صفحه13. فهرست مطالب. چهره ها. دوشیزگان آوینیون – ...
تحقیق در مورد سورئالیسم و انسان شناسی - داک لینک
doclink.ir/تحقیق-در-مورد-سورئالیسم-و-انسان-شناسی/‏ - ذخیره شده
ید و تحقیق در مورد سورئالیسم و انسان شناسی نوع فایل : word تعداد
صفحات : 10 سورئالیسم و انسان شناسی !–زمانی که به رابطه میان سوررئالیسم و انسان
...
فروشگاه شاپ فایل 20 تحقیق در مورد سورئالیسم و انسان شناسی 10ص
5040shop.sellfile.ir/prod-1082336-تحقیق+در+مورد+سورئالیسم+و+انسان+شناسی+10ص.html‏ - ذخیره شده
تحقیق در مورد سورئالیسم و انسان شناسی 10ص. لینک و ید پایین
توضیحات. دسته بندی : وورد. نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ). تعداد
صفحه : 10 ...
تحقیق در مورد سورئالیسم و رئالیسم 10ص - مقاله
nikanfile.webpi.ir/تحقیق-در-مورد-سورئالیسم-و-رئالیسم-10ص/‏ - ذخیره شده
6 مه 2017 ... زمانی که به رابطه میان سوررئالیسم و انسان شناسی می پردازیم پیش از هر چیز و بی
اختیار نام انسان شناس معروف فرانسوی میشل لیریس به خاطرمان می ...
تحقیق در مورد سورئالیسم و انسان شناسی رایگان - پرشین فای
persianfiles.ir/تحقیق-در-مورد-سورئالیسم-و-انسان-شناسی/‏ - ذخیره شده
28 آوریل 2017 ... تحقیق در مورد سورئالیسم و انسان شناسی حجاب عملیات انواع سنگ ها تحقیقات بازار
22 بهمن چشم بزرگترین یاخته برگ درختان درید لحام دراغون ...
تحقیق سورئالیسم و انسان شناسی 10ص - مرجع انواع فایل ...
artic.gigfa.com/ -تحقیق-سورئالیسم-و-انسان-شناسی-10ص/‏ - ذخیره شده
5 مه 2017 ... دسته بندی : علوم انسانی _ تاریخ و ادبیات ، تحقیق فرمت فایل: ( قابلیت ویرایش و
آماده چاپ ) فروشگاه کتاب : مرجع فایل قسمتی از محتوای متن …
مقاله سورئالیسم و انسان شناسی - یونی سلس
unisell.sellfile.ir/prod-340069- +مقاله+سورئالیسم+و+انسان+شناسی.html?...‏
مقاله سورئالیسم و انسان شناسی. زمانی که به رابطه میان سوررئالیسم و انسان
شناسی می پردازیم پیش از هر چیز و بی اختیار نام انسان شناس معروف فرانسوی میشل
...
تحقیق سورئالیسم و انسان شناسی
paperdoc.ir/محصول/6029/ -تحقیق-سورئالیسم-و-انسان-شناسی‏
تحقیق در مورد سورئالیسم و انسان شناسی، مقاله در مورد سورئالیسم و انسان شناسی،
پروژه دانشجویی در مورد سورئالیسم و انسان شناسی، تحقیق دانشجویی در مورد ...
تحقیق در مورد سورئالیسم و انسان شناسی 10ص - شیک فایل - آبتین ...
shikfile.abtinblog.com/.../تحقیق+در+مورد+سورئالیسم+و+انسان+شناسی+10ص+‏ - ذخیره شده
3 ژوئن 2017 ... تحقیق در مورد سورئالیسم و انسان شناسی 10ص. لینک و ید پایین
توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) ...
تحقیق در مورد سورئالیسم - ضعف در تفکر/ حل مساله (اختلال در ریاضیات)
n3.11gig.ir/product/52801‏ - ذخیره شده
بعد از پایان جنگ جهانی اول شیوه ای جدید به نام «وهمگری» یا سوئالیسم تکوین یافت ,
سورئالیسم. تحقیق سورئالیسم و انسان شناسی. تحقیق در مورد سورئالیسم و ...
تحقیق در مورد سورئالیسم و انسان شناسی 10ص - فایل دون
filedoon.abtinblog.com/.../تحقیق+در+مورد+سورئالیسم+و+انسان+شناسی+10ص‏ - ذخیره شده
تحقیق در مورد موزائیک 10ص " را از سایت ما نمایید.برای این فایل روی
دکمه آبی "دریافت فایل" کلیک نمائید تا به صفحه ید فایل هدایت شوید و فایل را ...
تحقیق در مورد سورئالیسم -
papers.icbc.ir/poroje/19667/تحقیق-در-مورد-سورئالیسم.html‏ - ذخیره شده
پروژه تحقیق در مورد سورئالیسم تحت فایل ورد (word), تحقیق در مورد
سورئالیسم با pdf, ... این توجه تا جایی است که انسان ظواهر بی اهمیت آن را حقیقت
شمرده است.
تحقیق در مورد سورئالیسم - فایل ی
file-yabi.ir/تحقیق-در-مورد-سورئالیسم/عمومی-و-آزاد/‏ - ذخیره شده
13 ژوئن 2017 ... فایل با عنوان تحقیق در مورد سورئالیسم که جزو فایلهای با ارزش ... است روی بی رنگ
این سکة حقیقت است و توجه زیاد انسان به روی بی رنگ سکه او را ...
مقاله در مورد سمبولیسم - مگ ایران
mag-iran.com/مقاله-در-مورد-سمبولیسم.htm‏ - ذخیره شده
زمانی که به رابطه میان سوررئالیسم و انسان شناسی می پردازیم پیش از هر چیز و بی ...
میان پژوهشگر و جامعه مورد پژوهش شکل بگیرد: کاری همچون پروست اما در قالب یک ...
مقاله سورئالیسم - مگ ایران
mag-iran.com/ -مقاله-سورئالیسم.htm‏ - ذخیره شده - مشابه
سایه هایی یکپارچه و هراس انگیز هگ نور می آفریند و انسان احساس کابوس زدگی می کند و
... گفته آندره برتون در مورد سورئالیسم: سورئالیسم خود کاری خالص روانی که منظور از
آن ... اول نویسندگان فرانسوی می کوشیدند اصول نظریه زیبایی شناسی برگرفته از ...
سوررئالیسم | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم
pajoohe.ir/سوررئالیسم__a-33605.aspx‏ - ذخیره شده
15 نوامبر 2014 ... مکتب سوررئالیسم توجه ویژه ای به قوای روحی انسان دارد. ... از دوستانش به " "
مهاجرت د و به سبب شرکت ن در جنگ مورد بی مهری واقع شدند.
مکتبهای هنری - سورئالیسم در سینما و عکاسی
maktabhayehonari. /tag/سورئالیسم-در-سینما-و-عکاسی‏ - ذخیره شده - مشابه
زمانی که به رابطه میان سوررئالیسم و انسان شناسی می پردازیم پیش از هر چیز و بی ....
میان پژوهشگر و جامعه مورد پژوهش شکل بگیرد: کاری همچون پروست اما در قالب یک ...
تحقیق و بررسی در مورد سورئالیسم -
3.11gig.ir/product/946853‏ - ذخیره شده
پست ' تحقیق و بررسی در مورد سورئالیسم و شاعران این مکتب در یک کتاب آمدند ...
زمانی که به رابطه میان سوررئالیسم و انسان شناسی می پردازیم پیش از هر چیز و بی .
تحقیق در مورد تعادل قوا سه گانه 10ص فایل رایگان
free-file.ir/تحقیق-در-مورد-تعادل-قوا-سه-گانه...2/علوم-انسانی/‏ - ذخیره شده
5 مه 2017 ... دسته بندی فایل: علوم انسانی. برچسب های فایل: تحقیق در مورد تعادل قوا سه گانه
??ص ,تعادل قوا سه گانه ??ص, تحقیق در مورد تعادل قوا سه گانه ...
[pdf] pdf[تحقیق آشنایی با سبک سوررئالیسم یا وهمگری] - پاو وینت ...
stusto.ir/saveaspdf=22722.pdf‏ - ذخیره شده
تحق?ق در مورد سبک سوررئال?سم q. تحق?ق ... تحق?ق با موضوع آشنا?? با سبک سوررئال?سم ?ا
وهمگری، ... د?گر عرصه های معرفت، مبحث ضم?ر ناخودآگاه فرو?د و تأث?ر آن بر روان شناس? جد?د، ف?لسوفان.
تحقیق درباره سورئالیسم چیست
rahyab.gigfa.com/تحقیق-درباره-سورئالیسم-چیست/‏ - ذخیره شده
6 مه 2017 ... تحقیق درباره سورئالیسم چیست. ... مقاله رایگان کلیات گیاه شناسی(آووکادو)
... دسته بندی : 4kia فایل سایر رشته های علوم انسانی ...
هنر هفتم - سورئالیست چیست؟
deathbringer. /post-14.aspx‏ - ذخیره شده
لوی استروس در اثر خود " انسان شناسی ساختار گرا" تفکیکی موجز بین مردم نگاری
.... با این اولویت که تغییرات را نخست در موضوع وپدیده مورد پژوهش وسپس در محیط و
...
انسان شناسی - ویکی پدیا، دانشنامه? آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/انسان شناسی‏ - ذخیره شده - مشابه
تحقیقات و نظرات متخصصان این رشته ها نشان داده است که هرجا مطالعه درباره? انسان به ...
در این مکتب مورد بررسی است جامعه و فرهنگ انسانی است که از مرحله ساده به پیچیده ...
رنسانس - ویکی پدیا، دانشنامه? آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/رنسانس‏ - ذخیره شده - مشابه
نقاش ها به مطالعه? کالبد انسان پرداختند و اعضای بدن انسان را به شیوه? ..... و سطح ماه را
مشاهده می کند، چهار قمر مشتری را کشف می کند و در مورد سیاره? زهره تحقیق می کند.
پایان نامه در مورد سورئالیسم
bir .epage.ir/.../incl.news_connector.newsprintversion.html_typeid.1_newsid.1071.html‏ - ذخیره شده
مقالات فارسی | مقاله سوررئالیسم و انسان شناسی irdoc.net › تاریخ و
ادبیات. translate this page. jul 10, 2012 - زمانی که به رابطه میان سوررئالیسم و
انسان ...
تحقیق در مورد انسان شناسی صدرالمتالهین -
3.11gig.ir/product/772596‏ - ذخیره شده
صدرالمتالهین، تلاش خواهیم کرد اصول انسان شناسی ملاصدرا را مورد پژوهش قرار دهیم. ...
aug 11, 2016 – ید و تحقیق در مورد سورئالیسم و انسان شناسی نوع فایل :
معرفی سبک هنری، سورئالیسم surrealism | persiangfx - پرشین جی ...
persiangfx.com/fa/gfx/articles/surrealism/‏ - ذخیره شده - مشابه
6 جولای 2010 ... تاریخچهفرا واقع گرایی (سوررئالیسم) محصول تغییرات بعد از جنگ جهانی اول ...
دسته: گرافیک » مقالات; تعداد بازدید: 54001 ... سورئالیست ها فعالیت اصیل انسان
را همان فعالیت رویا مانند ندای درونی ... زیبایی شناسی, هنری, آموزشی, دنیای هنری,
هنرمندان معروف, مکتبی هنری, ... در مورد سئوال دوم اگر نمونه دارید ایمیل کنید
ازشیرینیِ فانتزی تا جذ تِ سوررئال - انسان شناسی و فرهنگ ...
anthropology.ir/article/31504.html‏ - ذخیره شده
البته سوررئال را از ِ سوررئالیسم جدا می دانند چرا که سوررئال همیشه وجود ...
فراگیر شد که آندره برتون توجه به رؤیا و فعالیتِ خودبه خودیِ ذهن را موردِ توجهِ ویژه قرار
داد. ... شاید اگر کمی تحقیق و تفحص کنید، گمان کنید که نوشتنِ یک داستانِ
سوررئال ...
پرتال جامع علوم انسانی - جریان ها و مکتب های ادبی
www.ensani.ir/fa/1031/default.aspx?page=4‏ - ذخیره شده - مشابه
عنوان مقاله: رئالیسم کامو در کاشش قبول شادمانه و ناگزیر واقعیت. پدیدآورندگان: ...
حوزه (های) تخصصی: اسطوره شناسی • جریان ها و مکتب های ادبی. تعداد نمایش: 272.
پرتال جامع علوم انسانی-حسین پاینده
www.ensani.ir/fa/1309/profile.aspx‏ - ذخیره شده - مشابه
عنوان مقاله: رئالیسم در رمان ... حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی هنر • ادبیات داستانی
... عنوان: آسیب شناسی داستان امروز با نگاهی به جوایز ادبی .... حوزه (های) تخصصی:
بررسی وجو نقش اخلاق تحقیق در حوزه علوم انسانی و مقایسه آن با حوزه علوم طبیعی.
مقاله سوررئالیسم و انسان شناسی 2229 بازدید - ایران مقاله | ...
irdoc.net/ -مقاله-سورئالیسم-و-انسان-شناسی/‏ - ذخیره شده
آ ین و جدیدترین جزوه ها , پایان نامه ها , مقالات دانشجویی و علمی به صورت ...
زمانی که به رابطه میان سوررئالیسم و انسان شناسی می پردازیم پیش از هر چیز و بی ...
پرتال جامع علوم انسانی - سورئالیسم
www.ensani.ir/fa/1378/default.aspx‏ - ذخیره شده - مشابه
عنوان مقاله: سوررئالیسم در داستان های شیهه اسب سپید زکریا تامر. پدیدآورندگان: ...
حوزه (های) تخصصی: تطبیق زبان و ادبیات فارسی و ادبیات غرب • سورئالیسم.
پرتال جامع علوم انسانی - ادبیات
www.ensani.ir/fa/1000/default.aspx‏ - ذخیره شده - مشابه
سیمین دانشور از آتش خاموش تا سووشون و اث ذیری از آل احمد. "جلال آل احمد و سیمین
دانشور پیش از رابطه شویی دو نویسنده اند با دو دیدگاه و پس از آن، با یک دیدگاه و دو
...
تحقیق درباره انسان شناسی از -
3.11gig.ir/product/1096219‏ - ذخیره شده
تحقیق درباره انسان شناسی از لینک و ید پایین توضیحات ... تحقیق
درباره انسان شناسی و مردم شناسی. تحقیق دربار mه ... ی سورئالیسم و انسان شناسی .
تحقیق درمورد سورئالیسم و انسان شناسی 10ص -
3.11gig.ir/product/1162371‏ - ذخیره شده
تحقیق درمورد سورئالیسم و انسان شناسی 10ص فرمت فایل: ورد ( قابلیت
ویرایش ) قسمتی از محتوی متن ...تعداد صفحات : 10 صفحه سوررئالیسم واژه ای است
که ...
تحقیق درباره سورئالیسم و انسان شناسی -
3.11gig.ir/product/1256368‏ - ذخیره شده
تحقیق درباره سورئالیسم و انسان شناسی - . سورالیسم و انسان شناسی
زمانی که به رابطه میان سوررالیسم و انسان شناسی می پردازیم پیش از هر چیز و بی ...
اگزیستانسیالیسم - ویکی پدیا، دانشنامه? آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/اگزیستانسیالیسم‏ - ذخیره شده - مشابه
در هستی گرایی نقطه آغاز فرد به وسیله آنچه «نگرش به هستی» یا احساس عدم .... کافکا
در مشهورترین داستان کوتاه خویش، مسخ، و در رمان اصلی خود، محاکمه، غالباً شخصیت های
سورئال و ... فرانسوی: سارتر و کامو، که مقالات تئوری آنها همچون رمان های پرفروش،
نمایشنامه ها و ... دوبوار در جایی می نویسد: «هفته ای نبود که رو مه ها در مورد ما بحث نکنند
»، ...
جامعه شناسی - ویکی پدیا، دانشنامه? آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/جامعه شناسی‏ - ذخیره شده - مشابه
جامعه شناسی بخشی از علوم اجتماعی و دانش بررسی جامعه (پدیده اجتماعی) است. ...
اجتماعی، تغییرات اجتماعی و بی نظمی هایی مانند جرم، انحراف و انقلاب را مورد تحقیق
قرار می دهد. .... توسط ملاحظات زیبایی شناسی، عاطفی و اخلاقی شکل گرفته و هدایت
می شوند؟
مقاله سبک دادائیسم - مگ ایران
mag-iran.com/ -مقاله-سبک-دادائیسم.htm‏ - ذخیره شده - مشابه
مکتب سورئالیسم در سال ???? به وسیله “اندره برتون” ایجاد شد. ... سورئالیست ها
فعالیت اصیل انسان را همان فعالیت رویا مانند ندای درونی دنیای ناخودآگاه می دانند.
رزومه - ناصر فکوهی - تهران
https://rtis2.ut.ac.ir/cv/nfakohi‏ - ذخیره شده
مدیریت گروه انسان شناسی، 1383/02/29، 1385/02/29، ایران، تهران ... مقالات هم
شی های بارت و دریدا 5، 54 (1386): 99-114. فکوهی ... "سوررئالیسم و انسان
شناسی.
فکوهی | انسان شناسی و فرهنگ
anthropology.ir/fakouhi.html‏ - ذخیره شده
فکوهی، ناصر / مدیر انسان شناسی و فرهنگ .... و هویت ملی در گفتگو با ناصر فکوهی ·
درسگفتار درباره روش تحقیق در سینمای مستند با تاکید بر سپیده دمی که ...
تحقیق توسعه اجتماعی
2201xrnv.mihanwebnegar.ir/‏ - ذخیره شده
تحقیق توسعه اجتماعی ... اجتماعی توسعه مورد توجه قرار گرفت و رفع نیازهای مادی،
فرهنگی و اجتماعی انسان در استراتژی های ... تحقیق سورئالیسم و انسان شناسی
فروشگاه شاپ فایل 20 تمام محصول ها
shopfile20.ir/list.php‏ - ذخیره شده
تحقیق در مورد کنترل حرکت مکانیزم چهارمیله ای توسط نرم افزار matlab 7 ص,
3,000 تومان. تحقیق در .... تحقیق در مورد سورئالیسم و انسان شناسی 10ص, 3,000
تومان.
پابلو پیکاسو - ویکی پدیا، دانشنامه? آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/پابلو_پیکاسو‏ - ذخیره شده - مشابه
رفتار دوستانه? این هنرمند در این مورد که با خطوط زاویه دار و متقارن، دین هنری خود را با ...
کوتاهی از کشیدن نقاشی هایی با کنایه? اجتماعی و مذهبی به سوی تحقیق در فضای
دیگر و خلق ... شاید این تصور به وجود آید که او انسان صلح طلبی بود اما تعدادی از هم
عصران او از جمله ... آ ین دوره کاری پیکاسو دوره سورئالیستی است که از ???? آغاز
می شود.
تحقیق درباره سورئالیسم و رئالیسم -
3.11gig.ir/product/1083925‏ - ذخیره شده
تحقیق درباره سورئالیسم و رئالیسم - . سورالیسم و انسان شناسی زمانی
که به رابطه میان سوررالیسم و انسان شناسی می پردازیم پیش از هر چیز و بی اختیار ...
تحقیق درمورد سورئالیسم و انسان شناسی 10ص - فایل
dl.abtinfile.ir/prod-12957.html‏ - ذخیره شده
فایل تحقیق درمورد سورئالیسم و انسان شناسی 10ص را از فایل کنید.جهت
روی 'دریافت فایل' کلیک نمائید. تحقیق درمورد سورئالیسم و انسان شناسی ...
پرتال جامع علوم انسانی - معرفی دیدگاه های سوررئالیستی درباره ی ...
www.ensani.ir/fa/content/316556/default.aspx‏ - ذخیره شده - مشابه
چکیده: سوررئالیسم به عنوان یک جریان مستقل بعد از دادائیسم با بیانیه آندره
برتون آغاز گشت در این بیانیه برتون به جای جهان بینی عقلانی حاکم بر فرهنگ غرب
، ...
پرسشنامه استرس شغلی آر.اس.الیوت
68779cjna.mihanwebnegar.ir/‏ - ذخیره شده
در پژوهش جهانبخش گنجه و عریضی سامانی (1391) پایایی این پرسشنامه 75/. محاسبه
گردید. ... تحقیق در مورد سورئالیسم و انسان شناسی 10ص · استرس شغلی در محیط ...
تحقیق سورئالیسم و انسان شناسی
all.abtinfile.ir/prod-4831.html‏ - ذخیره شده
yarifile.blogsky.com/1396/03/08/post-53522/... تحقیق آئین نامه حفاظتی از
ارگاههای ... تحقیق در مورد سورئالیسم و انسان شناسی 10 ... مقالات فارسی ...
آشنایی با سبک هنری سمبولیسم symbolism | عکاسی: خبر و مقاله ...
www.akkasee.com/articles/7518‏ - ذخیره شده - مشابه
13 آوریل 2006 ... اما در اصل قرن بیستم قرنی بحرانی و دنباله دار است که در آن انسان، خود را از قالب ...
چون "مونش" به عنوان بخشی از در مفهوم گسترده ی آن مورد توجه هستند. .... در
سینما سورئالیسم ( وهمگری) و سمبولیسم درهم آمیختگی عجیبی دارند. ... رنگ شناسی
در معنای نمادین، شناخت نمادهای بین المللی و به کار گیری تخیل در آمیختن ...
تارنمای شخصی جامعه شناسی - سورئالیسم و انسان شناسی
sparsi. /post/61‏ - ذخیره شده
زمانی که به رابطه میان سوررئالیسم و انسان شناسی می پردازیم پیش از هر چیز و بی ...
رابطه ای خاص و تجربه ای شخصی میان پژوهشگر و جامعه مورد پژوهش شکل بگیرد: ...
[pdf] سورئال?سم در نقاش? نوگرای ا?ران خوان? رو?کرد گرا?ش ب
ganj.irandoc.ac.ir/articles/ _sparse/513610‏ - ذخیره شده - مشابه
پا?ان نامه. جهت. در?افت درجه کارشناس? ارشد در رشته پژوهش هنر. باز. خوان? رو?کرد گرا?ش. سورئال?سم در
... سورئال?سم مورد مطالعه قرارگرفته و در بخش د?گر ا?ن رساله ..... رو?کرد نقاشان نوگرا جامعه شناس? هنر.
[pdf] ی نوین جذب مخاطب در پوسترهای سینمایی سورئالیسم ش
www.sid.ir/fa/vewssid/j_pdf/100038139509h05.pdf‏ - ذخیره شده
ماندگار. و. همچنین. نگرش. او. را. نسبت. به. . مثبت. گرداند. در. این. تحقیق. به. بررسی. شیوه. سورئالیسم.
در. گذشته. و. حال. پرداخته. ایم ... تحقیق،. کتابخانه. ای. ،. همچنین. جامعه. آماری. مورد. نظر،. پوستر. های.
ایران. در. حوزه. سینما. که. در. دهه. اخیر. در. ای. ران ..... سورئالیسم و انسان شناسی. ، ». فصلنامه. خلیج.
فارس.
تحقیق درمورد سورئالیسم و رئالیسم 10ص - فایل
dl.abtinfile.ir/prod-12955.html‏ - ذخیره شده
فرمت فایل: ورد ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از محتوی متن ... تعداد صفحات : 10 صفحه
سورئالیسم و انسان شناسی !--زمانی که به رابطه میان سوررئالیسم و انسان شناسی می ...
تحقیق در مورد سورئالیسم - گزارش کارآموزی کامپیوتر..
mihanfile.skyf.ir/2017/06/21/تحقیق-در-مورد-سورئالیسم/‏ - ذخیره شده
1 روز پیش ... کاربر عزیز جهت این محصول (تحقیق در مورد سورئالیسم از سایت ما ... روی بی
رنگ این سکة حقیقت است و توجه زیاد انسان به روی بی رنگ سکه او ...
مقلات جامعه شناسی - آسیب های اجتماعی چیست؟
sociology82. /post-510.aspx‏ - ذخیره شده - مشابه
همه اینها سوالاتی هستند که در حوزه آسیب شناسی اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرند.
... شد و از اصول روش تحقیق که در علوم انسانی کاربرد مفیدی دارد استفاده گردید.
تحقیق درباره انواع سنگها 10ص
75103dfkj.nablink.ir/‏ - ذخیره شده
زمانی مردم به اعتقادات افی در مورد مواد معدنی عقیده داشتند. ... زمین شناسان ، بر پایه
مشاهدات انجام شده ، سنگهای زمین را از نظر منشا به سه گروه اصلی تقسیم کرده اند که ...
همدان - ویکی پدیا، دانشنامه? آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/همدان‏ - ذخیره شده - مشابه
در مورد زمان و چگونگی احداث و نام بنیان گذار شهر همدان بین روایت های مورخین و
جغرافیدانان ..... هوشنگ ایرانی پدر شعر سورئال فارسی و شعر نو عرفانی ایران، احسان
یارشاطر ... پژوهش کشاورزی (فصلنامه)، پژوهش علوم انسانی (فصلنامه)، پژوهش علوم
بهداشتی ...
دادائیسم - ویکی پدیا، دانشنامه? آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/دادائیسم‏ - ذخیره شده - مشابه
روشن است که آنها در بدو ورود به جامعه با چه صحنه هایی مواجه می شدند؛ صحنه هایی مانند مرگ
، نابودی، ... دادا از جمله حرکت های مهمی بود که فراواقع گرایی (سورئالیسم) در
پاریس از آن نشأت گرفت. ... و به ویژه در برلین رنگ به خود گرفت و
میلیتاریسم و ناسیونالیسم را مورد حمله قرار داد. ... پدیدار شناسی پل ویریلیو. ...
مقالات مرتبط.
علایق معمول یک انسان شناس - انسان شناسی و فرهنگ | انسان شناسی ...
anthropology.ir/article/25219.html‏ - ذخیره شده
افزون بر این رویکرد انسان شناسی، تنها رویکردی در علوم انسانی و اجتماعی است که
به ... موضوع تحقیق اجتماعی و درک جامعه ایرانی و نه اثر هنری، برایم همیشه سخت بود.
.... با موبایل هنگام ورزش، های مورد علاقه و سخنرانی ها و سایر برنامه های مورد نیازم
از .... سوررئالیسم · نوکیسه گان، اوباشی گری اشرافی می کنند ، درباره جنایت
...
[pdf] pdf: لینک به تحقیق جلوه های رازپردازی (سوررئالیسم) | آر 1
www1.ardl.ir/357274/description.pdf‏ - ذخیره شده
6 آوریل 2017 ... تحق?ق در مورد جلوه های رازپردازی (سوررئال?سم)، در قالب word و در 52 صفحه، قابل .... و پ?ش?نه
تحق?ق مفهوم شناس? مهارت های مد?ر?ت? (فصل دوم تحق?ق) دسته: علوم انسان? بازد?د:.
مروری برمهمترین منابع مطالعات سینمایی در ایران(2) - انسان شناسی و ...
anthropology.ir/article/5585.html‏ - ذخیره شده
کتاب تحلیل بازیگری (کیانیان،1380)، در مورد نقد وتحلیل بازیگری با توجه به
دنیای بازیگری ... ها(تهامی نژاد،1381)، کت به شیوه ی پژوهش اکتشافی و توام با
تاریخ نگاری است. .... س رگ ذش ت س وررئ ال ی س م (???? - ????) گ ف ت و گ و ب ا آن دره ب رت ون .
مروری برمهمترین منابع مطالعات سینمایی در ایران(2) - انسان شناسی و ...
www.anthropology.ir/article/5585.html‏ - ذخیره شده
کتاب تحلیل بازیگری (کیانیان،1380)، در مورد نقد وتحلیل بازیگری با توجه به
دنیای بازیگری ... ها(تهامی نژاد،1381)، کت به شیوه ی پژوهش اکتشافی و توام با
تاریخ نگاری است. .... س رگ ذش ت س وررئ ال ی س م (???? - ????) گ ف ت و گ و ب ا آن دره ب رت ون .
سورئالیسم یا فرا واقع گرایی | سایت شخصی بتسابه مهدوی
betsabehmahdavi.ir/سورئالیسم-یا-فرا-واقع-گرایی/‏ - ذخیره شده
2 دسامبر 2016 ... مکتب سوررئالیسم توجه ویژه ای به قوای روحی انسان دارد. .... آنها برای مطالعه، در مورد
رویا، خواب، طراحی ک ن و هنر دیوانگان تحقیق د، که بدون ... و نه این واژه را در
انسان شناسی وارد کرد: اینکه شناخت موضوع مورد مطالعه در قالب رابطه ای ...
زیبایی شناسی اگزیستانسیالیستی و سینما | فلسفه نو
new-philosophy.ir/?p=151‏ - ذخیره شده - مشابه
8 جولای 2013 ... مهمترین اعتراض این مکتب به سنت فلسفی، فراموش شدن انسان و هستی اش در ... این
نویسندگان و فیلسوفان با مورد پرسش قرار دادن شه های سنت فلسفی درباره ی
انسان و جهان، .... از این مقالات نقد شهروند کین در سال 1945بودکه الهام بخش یک نوشته
از .... اگرچه سابق بر این یک نویسنده سورئال از روش های تجریدی برای ...
رمانتیسم - ویکی پدیا، دانشنامه? آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/رمانتیسم‏ - ذخیره شده - مشابه
از دید انسان رمانتیک، جهان به دو دسته تقسیم می شود: یکی دسته? دگرا (به قول
نووالیس: ... شناسی و شهودی روی می آوردند و اعتقادشان این بود که بینش عقلی از درک
هستی ...
واقع گرایی (هنر) - ویکی پدیا، دانشنامه? آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/واقع گرایی_(هنر)‏ - ذخیره شده - مشابه
واقع گرایی یا رئالیسم در هنرهای تصویری و ادبیات، نمایش چیزها به شکلی است که ...
رئالیستی توصیف برای توصیف یا تشریح برای تشریح مورد بحث نیست. ...
با اک با نوشتن دوره آثار خود تحت عنوان کمدی انسانی پیشوای مسلم نویسندگان ... در
این نوع زیبایی شناسی، روشهای علمی مشاهده واقعیت به کار گرفته شد. .... مقالات
مرتبط.
خودشیفتگی - ویکی پدیا، دانشنامه? آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/خودشیفتگی‏ - ذخیره شده - مشابه
با تعاریفی که از خودشیفتگی به عمل آمده است، بیشتر محققان و جامعه شناسان، این ...
تنها درباره شیوه پوشیدن لباس که وانمود می شد از های هنری مانند سورئالیسم, ...
دادائیسم | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم
pajoohe.ir/دادائیسم__a-32057.aspx‏ - ذخیره شده
15 نوامبر 2014 ... روشن است که آنها در بدو ورود به جامعه با چه صحنه هایی مواجه می شدند؛ ... جهان بینی و
نگرش اعضای آن به وجود آمد، زمینه ایجاد مکتب سوررئالیسم را فراهم آورد.
تحقیق کامل در مورد پلیمرهاانواع آن 9rton - resultfa
resultfa.ir/key/ -تحقیق-کامل-در-مورد-پلیمرهاانواع-آن-9rton-/‏
مقاله کامل در مورد سورئالیسم 9rton کاملترین مرجع. تحقیق در مورد کامل در
... تحقیقپیشینه تحقیق جرم قاچاق انسان 0y0. تحقیقپیشینه منابع ...
مروری بر کتاب «راهنمای تحقیق کیفی - انسان شناسی و فرهنگ
anthropology.ir/article/27375.html‏ - ذخیره شده
واژگان کلیدی: نورمن دنزین، ایوونا لینکلن، روش تحقیق کیفی .... از اعتقادات، ارزش ها
، تکنیک ها و نظایر آن که توسط اعضای یک جامعه علمی مورد استفاده قرار می گیرد.
[pdf] pdf: تحقیق جلوه های رازپردازی (سوررئالیسم) | --site-title - شش آر
article6.ardl.ir/article-131125/description.pdf‏ - ذخیره شده
17 مه 2017 ... تحق?ق در مورد جلوه های رازپردازی (سوررئال?سم)، در قالب word و در 52 صفحه، قابل و?را?ش.
بخش? ... معرفت، مبحث ضم?ر ناخودآگاه فرو?د و تأث?ر آن بر روان شناس? جد?د، ف?لسوفان ...
د انلود تحقیق و مقالهبرخورد یا گفتگوی تمدنها
all.abtinfile.ir/prod-2936.html‏ - ذخیره شده
فایل د انلود تحقیق و مقاله برخورد یا گفتگوی تمدنها را از فروشگاه فایل کنید
.جهت روی 'دریافت ... www.30570.ir/pro-476409/تحقیق-در-مورد-تست-شیمی-2...
تحقیق در مورد تست ... تحقیق سورئالیسم و انسان شناسی · تحقیق ی در ...
(مقاله موزاییک) – سیب - منبعی از تحقیقات دانشجویی
cibdonlad.ir/2017/06/ -مقاله-موزاییک/‏ - ذخیره شده
11 ژوئن 2017 ... دریافت فایل مقاله اهمیت انسان شناسی و خود شناسی - پرداخت و آنی ... کاملترین
فایل مقاله درباره سورئالیسم ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین ... سورئالیسم))
وارد صفحه فروش فایل ی -مقاله درباره سورئالیسم- شده اید.
آشنایی با سبک هنری امپرسیونیسم - impressionism | عکاسی: خبر و ...
www.akkasee.com/articles/7297‏ - ذخیره شده - مشابه
21 ژانویه 2006 ... درباره · شناسنامه · نقشه · مقررات · تبلیغات در عکاسی · rss · about · خبر ... در طی
سده ی نوزده میلادی رابطه بین جامعه و هنرمند به طور روز افزونی ... بر این اساس می توان
امپرسیونیسم را ادامه ی منطقی رئالیسم در سده نوزدهم دانست. .... در این سبک، معتقد به
نوعی مبانی زیبایی شناسی تصویری در هنر سینما و عکاسی بودند.
[pdf] اصل مقاله - نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی - تهران
https://jfava.ut.ac.ir/article_36409_576646763a154da4637c69368932a08f.pdf‏ - ذخیره شده
اگر در مطالعات تطبیقی هنرها وارد شود و به دقت مورد بررسی قرار گیرد، بر غنای
تبیین ها و دستاوردهای نظری این. نوع پژوهش ... دانشـگاه تهـران، در کتاب خود به نام »
انسان شناسـی هنر؛ زیبایی، .... 4 بدل شده است، که شاهد آن را در سوررئالیسم
اروپایی.
مکاتب ادبی - ویکی پدیا، دانشنامه? آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/مکاتب_ادبی‏ - ذخیره شده - مشابه
از اوا سده? نوزدهم میلادی اثر گذاری و اثر پذیری های ادبی سرعت زیادی یافته است و
علت این امر را می توان در چند مورد جستجو کرد: توسعه? روابط فرهنگی – اجتماعی، ...
رئالیسم و تعلیم و تربیت | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم
pajoohe.ir/رئالیسم-و-تعلیم-و-تربیت__a-39016.aspx‏ - ذخیره شده
15 نوامبر 2014 ... کلمات کلیدی : رئالیسم، انسان شناسی، هستی شناسی، شناخت شناسی، ارزش ... یک کل
، مورد توجه قرار داده و معتقدند که از آنجا که کل هستی به طور طبیعی دارای .... هستی از
نظر علمی و در نتیجه، به کارگیری روش های علمی، به ویژه پژوهش و ...
مقاله انسان شناسی -
3.11gig.ir/product/771898‏ - ذخیره شده
مقاله انسان شناسی مقاله انسان شناسی. ... برای تحقیق در مورد
رشته علوم اجتماعی و جامعه شناسی و مقالات درباره ... مقدمه : حیات هر انسان لااقل از سه
جنبه قابل ملاحظه و ... سورئالیسم و رئالیسم و انسان شناسی - پزشک فایل - فایل ناب.
سوررئالیسم در ادبیات معاصر عربی - آفتاب
www.aftabir.com/.../سوررئالیسم-در-ادبیات-معاصر-عربی‏ - ذخیره شده - مشابه
29 جولای 2014 ... در حالی که منشأ نفرت سوررئالیسم غرب که ویرانگری ها و انسان کشی های ... شیوه
نیست و برخی تنها جنبه های خاصی از این مکتب را مورد توجه قرار داده اند. .... و انکار
وارد تحقیق و داوری درباره تاریخ عربی شدند و متاسفانه در برخی ... از آنها از هستی
شناسی، وجود شناسی، انسان شناسی و هنرشناسی آن روزگار نشأت می گرفت.


اختصاصی از فایل هلپ مقاله سیستم های سیالاتی با و پر سرعت .

مقاله سیستم های سیالاتی


مقاله سیستم های سیالاتی

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 40 صفحه می باشد.

« سیستم های سیالاتی »

سیستم های سیالاتی وسایلی هستند که نیرو را از مکانی به مکانی دیگر انتقال می دهند  که در این انتقال از یک سیال کمک می گیرند. این سیال می تواند یک مایع باشد

( آب یا روغن) و یا می توانید یک گاز ( هوا ) تحت فشار باشد.

بسیاری از این وسایل بر اساس قواعد استاتیک سیالات و سینماتیک سیالات پایه گذاری شده اند. در این بخش ما بر روی ای از این سیستمها بحث می نماییم:

1- پرسهای هیدرولیکی the hydraulic press:

  

پرسهای هیدرولیکی وسایلی هستند که برای بالا بردن وزنه های سنگین با استفاده از نیروهای کم به کار می روند. این پرسها بر اساس قانون پاسکال پایه گذاری شده اند که بر اساس این قانون، در سیال ن و یا در مواردی که لایه های سیال نسبت به لایه های مجاور حرکت نکنند، در هر نقطه فشار در تمام جهات ی ان است.

 

 

 

 

 پرس هیدرولیکی متشکل از دو سیلندر با قطرهای متفاوت می باشد. یکی از این سیلندرها دارای قطر بیشتری است و شامل یک چکش می باشد در حالی که سیلندر دومی دارای قطر کمتری است و شامل یک فرورونده است. دو سیلندر توسط یک لوله به هم متصل می شوند. سیلندرها و لوله شامل یک مایع تحت فشار هستند که به عنوان ناقل عمل می نماید.

هنگامی که نیروی کوچک f به فرورونده وارد می شود و آن را به طرف پائین می راند، یک فشاری در مایعی که در معرض فرو رونده قرار دارد به وجود می آید. این فشار به طور مساوی در تمامی جهات انتقال می یابد و باعث می شود که چکش به سمت بالا حرکت نماید.

w= وزن قلعه بلند شونده               

f= نیروی اعمال شده بر فرو رونده            

a= مساحت چکش

a = مساحت فرورونده              

p= شدن فشار تولید شده به وسیلة نیروی f


2- انباره هیدرولیک the hydraulic accumulator:

  

 انباره های هیدرولیکی وسایلی هستند که برای ذخیره انرژی یک مایع مورد استفاده قرار می گیرند. در مواردی مانند آسانسورها و یا جرثقیل های هیدرولیکی، مقدار انرژی زیادی مورد نیاز است هنگامی که آسانسور یا جرثقیل به سمت بالا حرکت می کند. این انرژی توسط انباره هیدرولیکی تهیه می شود. اما زمانی که آسانسور در حال حرکت به سمت پایین است، دیگر به هیچ نیروی زیادی نیازمند نسیت و در این زمان انرژی از پمپها در داخل انباره ها ذخیره می شود.

 

 

 

 

 

 

یک انباره هیدرولیکی شامل یک سیلندر عمودی ثابت است که آن نیز شامل یک چکش لغزنده است. یک وزنه سنگین در مکانی بر روی چکش قرار می گیرد. قسمت ورودی سیلندر به پمپ متصل می شود و در این زمان آب تحت فشار به داخل آن تزریق می شود وجی سیلندر به ماشین مورد نظر متصل می شود. (این ماشین می تواند یک آسانسور و یا یک جرثقیل باشد ).

در ابتدا چکش در پایین ترین مکان خود قرار دارد. پمپ آب تحت فشار را به طور ممتد به داخل سیلندر تزریق می کند، اگر آب تحت فشار مورد نیاز نباشد، در این زمان آن در داخل سیلندر ذخیره می شود. هنگامی که چکش در بالاترین ح خود قرار می گیرد  است. سیلندر از آب پر شده است و انباره بیشترین مقدار انرژی فشاری را در خود ذخیره کرده است. حال هنگامی که ماشینها ( آسانسور یا جرثقیل ) به مقدار زیادی انرژی نیاز داشته باشند. انباره هیدرولیکی این انرژی را تهیه می کند وچکش به سمت پایین حرکت می نماید.

حداکثر مقدار انرژی که انباره هیدرولیکی می تواند در خود ذخیره نماید، برابر است با ظرفیت آن انباره هیدرولیکی .

a= مساحت چکش لغزنده .

l= مقدار بالا رفتن چکش

p = شدت فشار آب تهیه شده به وسیلة پمپ

w= وزنه قرار گرفته بر روی چکش

l×a×p = مقدار کار انجام یافته توسط چکش

مقدار کار انجام یافته توسط چکش

 

 

              
کار انجام یافته در بالا رفتن چکش برابر است با مقدار انرژی ذخیره شده در انباره. و انرژی ذخیره شده برابر است با ظرفیت انباره، در نتیجه داریم:

l×a× p= ظرفیت انباره

حجم انباره ×p = ظرفیت انباره

  3- تقویت کننده هیدرولیکی the hydraulic intensifier :

 این وسیله به منظور افزایش شدت و نیروی فشار آب مورد استفاده قرار می گیرد، بدین معنی که در این وسیله انرژی هیدرولیکی از مقدار زیادی آب که تحت فشار کمی قرار دارد، تهیه می شود.

این وسیله زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که ماشینهای هیدرولیکی مثل پرس هیدرولیکی به مقداری آب که تحت فشار زیادی قرار دارد نیاز دارند و نمی توانند آن را از مسیرهای اصلی تغذیه، تأمین نمایند.

    

 

 

 

 

 

 

 

شکل 3:

یک تقویت کننده هیدرولیکی تشکیل شده است از یک سنبه ثابت که در میان مقداری آب که تحت فشار بالایی قرار دارد و ماشین در حال جریان است، قرار می گیرد. همچنین دارای یک استوانه تو خالی وارونه است که آن استوانه بر روی آن سنبه ثابت قرار می گیرد و حاوی مقداری آب تحت فشار بالاست.

یک مقدار زیادی آب که تحت فشار کمی قرار  دارد از منابع تغذیه، به استوانه ثابت وارورنه، وارد می شود. وزن این مقدار آب، استوانه متحرک را به سمت پایین هل می دهد.  آبی که داخل استوانه لغزنده قرار دارد، در اثر پایین آمدن استوانه لغزنده فشرده می شود و بدین صورت فشار آن افزایش می یابد. حال این آبی که دارای فشار بالایی است از میان سنبه ثابت می گذرد و به ماشینی که به تقویت کننده ما متصل است می رسد.  

p* توان و شدت فشار آبی که در داخل استوانه لغزنده قرار دارد ( آب با فشار بالا)

p توان و شدت فشار آبی که از تغذیه کننده ها وارد استوانه ثابت می شود ( آب با فشار پایین )

a مساحت استوانه لغزنده           a مساحت قسمت انتهایی سنبه ثابت

4- چکش هیدرولیکی the hydraulic ram :

 در واقع چکش هیدرولیکی یک نوع پمپ است که می توان مقداری آب را بدون هیچگونه نیروی اضافی تا یک ارتناعی بالا ببرد. هنگامی که مقدار زیادی آب در یک ارتفاع پایین در دسترس باشد، مقدار کمی از آن آب را می توان به کمک چکش هیدرولیکی تایک ارتفاع زیادی بالا برد.

در شکل زیر اجزای اصلی یک چکش هیدرولیکی نشان داده شده است.

 

 سیستمهای سیالاتی

1- پرس هیدرولیکی........................... 1

 

2- انباره هیدرولیکی........................ 3

 

3- تقویت کننده هیدرولیکی................... 5

 

4- چکش هیدرولیکی........................... 6

 

5- اسانسور هیدرولیکی....................... 8

 

6- جرثقیل هیدرولیکی........................ 10

 

7- اتصالات هیدرولیکی........................ 12

 

8- مبدل گشتاورهیدرولیکی.................... 14

موتورهای هیدرولیکی

a موتورهای سیال یا سیالاتی.................. 16

 

b- انواع سیلندرهای سیالاتی.................. 16

 

          1- دوار.......................... 17  

 

          2- غیر گردان..................... 18

 

          3- پلانگر......................... 18  

 

c- سینماتیک موتورهای سیالاتی................ 24

 

d- مورتورهای سیالاتی........................ 26

 

e- موتورهای دنده ای چرخشی.................. 29

 

f- مورتورهای پره ای چرخشی.................. 30

 

g- موتورهای پیستنی چرخشی.................. 32

 

- منبع و سرچشمه جریان...................... 34

 

- پمپهای هیدرولیکی......................... 36

 

 

 


با


مقاله سیستم های سیالاتی

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها