جستجوی عبارت بهترین احساس دنیا را بنامت می کنمتقارن دنیا و آ ت:

قرآن کریم دنیا و آ ت را در ده ها آیه در کنار هم آورده و امورى را مورد توجّه قرار داده است: 1. رابطه دنیا و آ ت: اعتقاد به آ ت در صورتى در کردار آدمى تأثیر مى گذارد که بین زندگى دنیا و زندگى آ ت رابطه اى وجود داشته باشد. در غیر این صورت، تأثیرى بر کردار او در زندگى دنیا نخواهد داشت. از دیدگاه قرآن، دنیا و آ ت از یک دیگر جدا نیستند؛ بلکه پیوستگى و رابطه تنگاتنگى میان آن ها برقرار است. این رابطه بین اعمال اختیارى آدمیان در دنیا و سعادت یا شقاوت آ ت است.[90] این رابطه از نوع رابطه هاى قراردادى نیست؛ بلکه رابطه اى تکوینى بین عمل و نتیجه آن در آ ت وجود دارد.[91] برخى این رابطه را فراتر از رابطه علّى و معلولى دانسته و از آن به رابطه عینیّت و اتّحاد یاد کرده اند.[92] از روایات فراوانى نیز به دست مى آید که اعمال دنیایى ما داراى صورت هایى آ تى است که در آ ت به صورت نعمت و یا عذاب ظاهر مى شود؛[93] بنابر این میان دنیا و آ ت ارتباط تنگاتنگى وجود دارد. دنیا رَحِم آ ت و محلّ تربیت انسان ها و پرورش استعداد آن ها است.[94] عقاید، اخلاق و اعمال ما در دنیا، تعیین کننده سرنوشتمان در آ ت بوده، چهره آن جهانى ما همان صورتى است که در دنیا براى خویش ساخته ایم؛[95] زیرا به طور کلّى، آ ت چیزى جز باطن دنیا نیست: «یَعلَمونَ ظـهِراً مِن الحَیـوةِ الدُّنیَا و هُم عَنِ الأَخِرةِ هُم غـفِلونَ.»(روم/30، 7) از این که در آیه پیشین آ ت در مقابل ظاهر زندگى دنیا قرار گرفته، روشن مى شود که آ ت باطن زندگى دنیا است. دنیا و آ ت مانند دو فصل از یک سالند؛ در یکى به کشت، و در دیگرى به درو مى پردازیم. در روایتى از رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، دنیا مزرعه آ ت دانسته شده است؛[96] از این رو انسان در دنیا باید زمینه برخوردارى از نعمت هاى آ تى را فراهم سازد: «مَن کانَ یُریدُ حرثَ الأَخِرةِ نَزِد لَه فِى حَرثِهِ»(شورى/42،20)[97] چنان که به قارون سفارش شده از سهم دنیایى خویش براى آ تش بکوشد:«وَابتَغِ فِیمَا ءَاتَـکَ اللّهُ الدّارَالأَخِرَةَ وَ لاتَنسَ نَصِیبَکَ مِن الدُّنیَا.» (قصص/28،77) به گفته بسیارى از مفسّران، مقصود آن است که در دنیا براى آ ت بکوشى؛ زیرا سهم انسان از دنیا چیزى جز کار براى آ ت نیست و على(علیه السلام)در تفسیر آیه فرمود: فراموش مکن که از سلامت، نیرو، فراغت، جوانى، نشاط و ثروت خودبراى ب آ ت بهره گیرى؛[98] از این رو مؤمنان، با اعمال شایسته نظیر جهاد (توبه/9،44)، زکات (نساء/4،162) و... در دنیا، زمینه برخوردارى از ثمره آن در آ ت را فراهم مى سازند. 2. خالق و حاکم دنیا و آ ت: خداوند همان گونه که این جهان را آفریده، آ ت رانیزپدید مى آورد:«فَانظُروا کَیفَ بَدأَالخَلقَ ثُمَّ اللَّهُ یُنشِئُ النَّشأَةَ الأخِرَةَ.» (عنکبوت/29،20) با توجّه به واژه «ینشئ»(از ریشه انشاء*)، مى توان فهمید که سراى آ ت غیر از عالم مادّى بوده، با آن مباینت دارد.[99] دنیا و آ ت از آنِ خداوند و ستایش و فرمان روایى در هر دو سرا مخصوص او است. (قصص/28،70؛ نجم/53 ،25؛لیل/92،13) 3.خدا، خواهان ترجیح آ ت بر خواسته هاى زودگذر دنیایى: در حالى که انسان ها خواستار نعمت هاى زودگذر دنیا (مانند غنیمت هاى جنگى) هستند، خداوند آ ت را برایشان برمى گزیند: «تُرِیدونَ عَرَضَ الدُّنیَاواللَّهُ یُرِیدُالأَخِرة.» (انفال/8 ،67) تعبیر «عرض»، نشانه غیر اصلى و گذاریى بودن دنیا است و نیز از آیه 32انعام/ 6 که از شیدن درباره حقیقت دنیا و آ ت سخن رفته، بر مى آید که ترجیح آ ت بر دنیا به حکم عقل است؛ چنان که آیه 64 عنکبوت/ 29 برگزیدن آ ت بر دنیا را به مقتضاى دانش دانسته است. خداوند انى را که به جاى آ ت به زندگى دنیا راضى شده اند سرزنش کرده است: «أرضیتم بالحیوة الدّنیا من الأ ة» . (توبه/ 9، 38) 4. تفکّر در دنیا و آ ت: شیدن در کار دنیاو آ ت، تشویق شده است: «کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ لَکمُ الأَیـتِ لَعَلَّکُم تَتَفکَّرون * فِى الدُّنیَا وَالأَخِرَةِ.» (بقره/2،219 و 220) ابن عبّاس مى گوید: یعنى در زوال و فناى دنیا و در روى آوردن و ماندگارى آ ت بین ید.[100] 5 . برترى آ ت بر زندگى دنیایى: قرآن، در موارد متعدّدى، زندگى دنیایى را «لهو» (سرگرمى) و «لعِب» (بازیچه) و آ ت را براى پرهیزگاران بهتر معرّفى کرده است: «وَ مَا الحَیوةُ الدُّنیا إلاّ لَعِبٌ وَ لَهوٌ وَ لَلدّارُ الأخِرَةُ خَیرٌ لِلَّذِینَ یَتَّقُونَ أفَلاَ تَعقِلوُنَ».(انعام/6 ،32) به نظر طبرسى، «لهو و لعب» امورى است که براى دست یابى به نعمت هاى آ ت وسیله قرار نگیرد و پروردگار با آن نافرمانى شود. برخى احتمال داده اند دنیا از آن رو «لهو» و«لعب» است که همانند بازى ک نه خیلى زود به پایان مى رسد و چون نعمت هاى آ ت فناناپذیر است، براى پرهیزگاران بهتر است.[101] در آیات 64 عنکبوت/29 و 20 حدید/57 نیز دنیا لهو و لعب معرفى و به انتخاب آ ت و ترجیح آن بر دنیا سفارش شده است. ترجیح آ ت از آن رو است که باقى و جاودانه مى ماند. لذّت هاى آن مخلوط با درد و رنج نیست و سعادت آن، جسمى و روحى و به دور از هرگونه شقاوت است.[102] 6 . یدارى آ ت بازندگى دنیایى: گروهى از مردم خواستار آ ت بوده: «وَ مِنکُم مَن یُرِیدُ الأخِرَةَ» (آل عمران/3،152) آن را با فروش زندگى دنیایى مى طلبند: «فَلیُقـتِل فِى سَبیلِ اللّهِ الَّذِینَ یَشرونَ الحَیوةَ الدُّنیا بِالأَخِرةِ.» (نساء/4،74) اینان با فروش زندگى دنیا و بذل جان و مال در راه خدا، زندگى و نعمت هاى جاودانه به دست مى آورند؛ امّا گروهى دیگر، دنیا را برگزیده، (اعلى/87 ،16) آن را با فروش آ ت به دست مى آورند: «أُولـئِکَ الَّذینَ اشترَوُا الحَیوةَ الدُّنیا بِالأَخِرةِ.» (بقره/2، 86). 7. علاقه به دنیا عامل واگذارى آ ت: قرآن کریم، انى راکه دوست دار دنیاى زودگذر بوده، آ ت را رها مى کنند، سرزنش کرده است: «کَلاّبَل تُحِبُّونَ العَاجِلَةَ * وَ تَذَرُونَ الأَخِرَةَ» (قیامت/75،20 و 21) و نیز مى فرماید: اینان دنیاى زودگذر را دوست دارند و روزى گران بار را [به غفلت]پشت سر مى افکنند. (انسان/76،7). 8 . ترجیح زندگى دنیایى بر آ ت، نشانه کفر: قرآن، ترجیح زندگى دنیایى بر آ ت را از صفات کافران دانسته و آن را نشانه گمراهى صاحبانش معرّفى کرده است: «و وَیلٌ لِلکـفرینَ مِن عَذاب شَدید * الَّذِینَ یَستَحِبُّونَ الحَیوةَ الدُّنیا عَلَى الأَخِرَةِ... أُولئِکَ فِى ضَلـل بَعید». (ابراهیم/14، 2 و 3) از کلام علاّمه طباطبایى بر مى آید که برگزیدن دنیا، موجب ترک آ ت است؛ زیرا در این صورت، دنیا هدف قرار گرفته، نفى آ ت را در پى دارد؛ ولى برگزیدن آ ت و هدف قرار دادن آن، موجب ترک دنیا به صورت کلّى نمى شود؛ بلکه در این صورت، دنیا وسیله و مقدمه اى براى رسیدن به آ ت است[103] و نیز آیه 107 نحل/16. 9. محرومیّت زراعت دنیا از آ ت: خداوند، ضمن تشبیه اعمال به بذر و نتیجه آن ها به زراعت، بیان داشته که هر نتیجه اع را در آ ت بخواهد، ثوابش را چند برابر مى کند و هر نتیجه اع را در دنیا بطلبد، خداوند مقدارى از دنیا را به او مى دهد؛ ولى در آ ت براى وى هیچ نصیبى نخواهد بود[104]:«مَن کانَ یُرِیدُ حَرثَ الدُّنیا نُؤتِهِ مِنها وَ ما لَهُ فِى الأَخِرَةِ مِن نَصِیب.» (شورى/42،20) مؤمنان(علیه السلام)در حدیثى مى فرماید: هر دنیا را دوست بدارد، به آ ت کینه مىورزد و با آن دشمنى مى کند و دنیا و آ ت مانند مشرق و مغربند که نزدیک شدن به هر یک، موجب دورى از دیگرى است.[105] برخى گفته اند: درباره دنیا و آ ت، چهارگونه رابطه متصوّر است: نخست برخوردارى از دنیا و برخوردارى از آ ت، دوم هدف قرار گرفتن دنیا و هدف قرار گرفتن آ ت، سوم هدف قرار گرفتن آ ت و برخوردارى از دنیا و چهارم هدف قرار گرفتن دنیا و برخوردارى از آ ت. در رابطه اوّل و سوم، هیچ گونه تضادّى وجود ندارد و جمع میان دو طرف در آن ها ممکن است؛ ولى در رابطه دوم و چهارم، جمع میان دو طرف ممکن نیست.[106] قرآن نیز همیشه برگزیدن دنیا و آ ت را در برابر هم قرار داده است: «مِنکُم مَن یُریدُ الدُّنیا و مِنکُم مَن یُریدُ الأخِرةَ» (آل عمران/ 3، 152) و نیز احزاب/ 33، 29؛ بقره/ 2، 200؛ هود/ 11، 15 و 16. 10. فناپذیرى زندگى دنیایى و ماندگارى در آ ت: زندگى دنیا فقط کالایى ناچیز بوده، در حقیقت، آ ت سراى پایدار است: «إنَّما هذِهِ الحَیوةُ الدُّنیا مَتـعٌ وَ إنَّ الأَخِرَةَ هِىَ دارُالقَرارِ.» (غافر/40،39) 11. کورى در دنیا موجب کورى در آ ت: هر در این دنیا کور دل باشد، در آ ت هم کور دل و گمراه تر خواهد بود: «وَ مَن کانَ فِى هذِهِ أَعمى فَهُوَ فِى الأَخِرَةِ أَعمى وَ أضَلُّ سَبِیلاً.» (اسراء/17،72) به نظر علاّمه طباطبایى، این آیه در صدد بیان مطابقت حال دنیا و آ ت است. وى با استناد به جمله «وَ أضلُّ سَبِیلاً» آن را کورى* در بینش دانسته، مى گوید: آن که در دنیا پیشواى حق را نشناسد و راه حق را نپیماید، در زندگى آ ت نیز سعادت و رستگارى نمى یابد؛[107]البتّه برخى از مفسران، کورى در دنیا را به کورى در بصیرت و کورى در آ ت را به کورى چشم معنا کرده اند.[108] 12. امکان برخوردارى از نعمت هاى دنیا و آ ت: برخى پنداشته اند برخوردارى از دنیا و بهره مندى از آ ت با یک دیگر قابل جمع نیست و هر خوشى دنیا باعث ناخوشى در آ ت خواهد بود؛ در حالى که محرومیّت دنیایى رابطه اى با سعادت آ تى ندارد.[109] در بسیارى از آثار ى تصریح شده، بلکه از مسلّمات و ضروریّات است که جمع میان دنیا و آ ت از نظر برخوردار شدن ممکن است و برخوردارى از دنیا، مست م محرومیّت از آ ت نیست.[110] چنان که قرآن از انى مانند سلیمان و برخى از ملوک بنى یاد مى کند که در دنیا بهره هاى فراوانى داشته، در آ ت هم سعادت مند هستند و نیز به ستایش از مؤمنانى مى پردازد که در دعاى خود، نیکى دنیا و آ ت را مى طلبند: «رَبَّنا ءاتِنا فِى الدُّنیا حَسَنَةً وَ فِى الأخِرَةِ حَسَنةً». (بقره/2،201) در روایتى از صادق(علیه السلام)گشایش در روزى و خوش خلقى در دنیا و خشنودى خداوند، و بهشت در آ ت، از مصادیق حسنه شمرده شده است. انس و قتاده نیز «حسنه» را به نعمت هاى دنیا و آ ت تفسیر کرده اند. در برخى روایات هم بر «همسر شایسته» در دنیا و آ ت تطبیق شده است؛[111]هم چنین موسى(علیه السلام)از خداوند، زندگانى نیکو در دنیا و آ ت را مى طلبد: «وَ اکتُب لَنا فِى هذِهِ الدُّنیَا حَسَنَةً وَ فِى الأخِرَةِ» (اعراف/7،156) و خداوند، مهاجران را از نعمت دنیا وآ ت بهره مند مى سازد: «وَالَّذینَ هَاجَروا فِى اللّهِ مِن بَعدِ ماظُلِموا لَنُبوِّئنَّهُم فِى الدُّنیا حَسنةً و لاََجرُ الأَخِرةِ أَکبَرُ...» (نحل/16، 41) و نیز به قارون سفارش شده که دنیا را به فراموشى نسپارد: «و با آن چه خدایت داده، سراى آ ت را بجوى و سهم خود را از دنیا فراموش مکن». (قصص/28،77) برخى درتفسیرآیه گفته اند: قارون با خانواده اش سخت گیر و بخیل بود؛ از این رو بدو گفته شد: از آن چه خدا به تو داده، بخور، بیاشام و از امور مباح بهره ببر.[112] درباره مجاهدانى که همراه ان به جهاد برخاستند، مى گوید: خداوند، پاداش این دنیا، وپاداش نیک آ ت را به آنان عطا کرد (آل عمران/3،148) چنان که درباره ابراهیم(علیه السلام)نیز مى فرماید: ما به او در دنیا «حسنه» دادیم و او در آ ت هم از شایستگان خواهد بود: «و ءاتینـه فى الدّنیا حَسَنَةً و إنّه فِى الأخِرَةِ لَمِنَ الصّـلحین». (نحل/ 16، 122) 13. زیان کاران دنیا و آ ت: برخى از انسان ها در دنیا و آ ت زیان* کار شمرده مى شوند: «خَسِرَ الدُّنیا وَالأخِرَة.» (حج/22،11) درباره کافران آمده است: در دنیا براى آنان رسوایى، و در آ ت عذابى بزرگ خواهد بود (مائده/5 ،41) و نیز اعمال کافران در دنیا و آ ت تباه است. (آل عمران/3،22)


 بهترین هتل های ایران+بهترین رستوران های ایران +موقعیت هتل ها+هتل های ایران+بهترین هتل های ایران+هتل+آپارتمان+رزرو هتل+رزرو هتل های ایران+معرفی هتل های ایران+معرفی هتل+موقعیت هتل های ایران+اطلاعات هتل ها+اطلاعات هتل های ایران+قیمت هتل های ایران+قیمت هتل ها+هتل های گردشگری+هتل های سنتی+هتل های گردشگری ایران+هتل های سنتی ایران+برترین هتل ایران+برترین هتل های ایران کدامند+نام هتل های ایران+نام هتل ها+اسامی هتل های ایران+اسامی هتل ها+زیباترین هتل ها+زیباترین هتل های ایران+محبوب ترین هتل ها+محبوب ترین هتل های ایران+هتل های 5 ستاره ایران+هتل های پنج ستاره+هتل های 4ستاره+هتل های چهار ستاره+هتل های 4 ستاره ایران+هتل های چهار ستاره ایران+اقامتگاه ها+اقامتگاه های ایران+سوئیت آپارتمان+سوئیت آپارتمان های ایران+شماره تماس هتل های ایران+شماره تماس هتل ها+شماره رزرو هتل ها+مرغوب ترین هتل ها+مناسب ترین هتل ها+لیست هتل ها+لیست هتل های ایران+فهرست هتل ها+فهرست هتل های ایران+هتل هایی با رنک بالا+هتل های رنک بالای ایران +مراکز اقامتی ایران+برترین مراکز اقامتی ایران+بهترین مراکز اقامتی ایران+ جاهای دیدنی ایران+بهترین مکان های دیدنی +بهترین مکان های گردشی+مکان های گردشی+مکان های گردشگری+جاهای دیدنی+مکان های دیدنی+مکان های دیدنی ایران+خوش آب و هواترین ای ایران+مکان های توریستی+جاهای توریستی+ایرانگردی+گردشگری+جاذبه های ایران+جاذبه های دیدنی ایران+بهترین مکان تفریحی+مکان های تفریحی+بهترین هتل ها+بهترین رستوران ها+برترین هتل ها+برترین رستوران ها+زیباترین جاهای ایران+زیباترین مکان های ایران+زیباترین مکان های دیدنی ایران+جاذبه های گردشگری+جاذبه های گردشگری ایران+ ای دیدنی ایران+آثار باستانی ایران+بناهای تاریخی ایران+مکان های تاریخی ایران+زیباترین بناهای تاریخی+زیباترین بناهای تاریخی ایران+صنایع دستی+صنایع دستی ایران+پربازدیدترین ای ایران+بهترین مکان های گردشگری+بهترین مکان های دیدنی ایران+بهترین مکان های توریستی+بهترین مکان های توریستی ایران+بهترین مکان های تفریحی ایران+مکان های تفریحی ایران+بناهای تاریخی+آثار باستانی+جاذبه های گردشی+دیدنی ترین ا+دیدنی ترین ای ایران+دیدنی ترین بناهای تاریخی+پارک+پارکها+شهربازی+بهترین پارکها+بهترین شهربازی ها+زیباترین پارک ها+قشنگ ترین پارک ها+کمپ های مسافرتی+بهترین کمپ های مسافرتی+کمپ های مسافرتی ایران+بهترین کمپ های مسافرتی ایران+مکان های مسافرتی+مکان های مسافرتی ایران+بهترین مکان های مسافرتی ایران+پربازدیدترین مکان های مسافرتی+پر بازدیدترین مکان های گردشی+پربازدیدترین مکان های ایران+پر بازدیدترین مکان های گردشی ایران+پر بازدیدترین مکان های گردشگری ایران+زیباترین ا+زیباترین ای ایران+اقامتگاه های ایران+بهترین اقامتگاه های ایران+پربازدیدترین ای ایران+تفریحی ترین ای ایران+بهترین هتل های ایران+بهترین رستوران های ایران


بانک جامع گردشگری ایران (نسخه لاتین)


  


 


iran


بانک جامع گردشگری ایران با جمع آوری اطلاعاتی در زمینه های آثار باستانی,مکان های دیدنی,برترین هتل هاو رستوران های تمامی ای ایران توانسته است یک بانک اطلاعاتی کامل در زمینه ی گردشگری ایران برای شما هموطنان عزیز فراهم کند.از این رو شما هموطنان می توانید با انتخاب شهر مورد نظر خود به تمامی مکان های دیدنی و بهترین هتل ها و رستوران ها آشنا شوید و خاطره خوشی از سفر خود داشته باشید.


 


ارتباط با ما:


 


 آدرس:  کاشان،خیابان 22 بهمن,جنب سازمان تامین اجتماعی,ساختمان بهمن,طبقه اول,واحد 7


تلفن :  03155472369  و  03155462505

 

 ایمیل: info@en.virtualcountry.ir

 

موبایل: 09387025400

 

اینستاگرام: https://instagram.com/instavirtualcity

 

:  https://facebook.com/shahrmajazi


  


 جاهای دیدنی ایران، بهترین مکان های دیدنی، بهترین مکان های گردشی،مکان های گردشی، مکان های گردشگری،جاهای دیدنی+مکان های دیدنی+مکان های دیدنی ایران+خوش آب و هواترین ای ایران+مکان های توریستی+جاهای توریستی+ایرانگردی+گردشگری+جاذبه های ایران+جاذبه های دیدنی ایران+بهترین مکان تفریحی+مکان های تفریحی+بهترین هتل ها+بهترین رستوران ها+برترین هتل ها+برترین رستوران ها+زیباترین جاهای ایران+زیباترین مکان های ایران+زیباترین مکان های دیدنی ایران+جاذبه های گردشگری+جاذبه های گردشگری ایران+ ای دیدنی ایران+آثار باستانی ایران+بناهای تاریخی ایران+مکان های تاریخی ایران+زیباترین بناهای تاریخی+زیباترین بناهای تاریخی ایران+صنایع دستی+صنایع دستی ایرانربازدیدترین ای ایران+بهترین مکان های گردشگری+بهترین مکان های دیدنی ایران+بهترین مکان های توریستی+بهترین مکان های توریستی ایران+بهترین مکان های تفریحی ایران+مکان های تفریحی ایران+بناهای تاریخی+آثار باستانی+جاذبه های گردشی+دیدنی ترین ا+دیدنی ترین ای ایران+دیدنی ترین بناهای تاریخی+پارک+پارکها+شهربازی+بهترین پارکها+بهترین شهربازی ها+زیباترین پارک ها+قشنگ ترین پارک ها+کمپ های مسافرتی+بهترین کمپ های مسافرتی+کمپ های مسافرتی ایران+بهترین کمپ های مسافرتی ایران+مکان های مسافرتی+مکان های مسافرتی ایران+بهترین مکان های مسافرتی ایران+پربازدیدترین مکان های مسافرتی+پر بازدیدترین مکان های گردشی+پربازدیدترین مکان های ایران+پر بازدیدترین مکان های گردشی ایران+پر بازدیدترین مکان های گردشگری ایران+زیباترین ا+زیباترین ای ایران+اقامتگاه های ایران+بهترین اقامتگاه های ایران+پربازدیدترین ای ایران+تفریحی ترین ای ایران+بهترین هتل های ایران+بهترین رستوران های ایران+بهترین هتل های گیلان


«قسمت پایانی گودال یخی»
-این چیه شاهین جان؟


-این نشان لبیک صندوق وام به خواسته شماست!


دنیا با خوشحالی پاکت را گرفت و گفت:«راست می‌گی؟ به این زودی و دم سال نو موافقت ؟»
-آره عزیزم! گفتم اگه موافقت نکنید زنم بیرونم می‌کنه اونها هم دیدند راست می‌گم به حرف


-شوخی نکن شاهین! جان من؟


-خب پاکتو بازکن ببین
دنیا با خوشحالی پاکت را بازکرد و چنان فریادی از شادی زد که باران از ترس محکم پای شاهین را چسبید!


-پس می‌تونیم ماشینمونو عوض کنیمو یه دستی به سر و روی خونه بکشیم؟


-البته خانم! فقط باید فردا برم و کارشو تموم کنم تا قبل از سال نو وامو بگیرم.
-فردا کی می‌ری؟


-صبح. یکی دو ساعت مرخصی گرفتم.


-منم میام


-نه عزیزم! می‌خوام برم بانک نه پارک. صبح زود هم می‌خوام برم با موتور هم می‌خوام برم که زودتر برگردم.


آن شب تا صبح دنیا نقشه کشید تا با وام چه کند! نقشه‌ها را با شاهین و باران هی زیر و رو د و بالا و پایین بردند. نظر دادند و تصور د:


-بیا این دیوار جلو رو تا نصفه برداریم و اپن آشپزخونه رو بزرگتر کنیم


شاهین ک نت‌ّ‌ها رو هم قول بده عوض کنی


-جناب دنیا خانم، به من مگه چقدر وام می‌خوان بدن که تو می‌خوای تمام خونتو کن‌فی کنی، ماشین هم عوض کنی؟!!


-من نمی‌دونم قول دادی!
صحبت‌ّهای شاهین و دنیا تمامی نداشت و باران کوچک،‌سرش را گذاشت و آرام خو د.


شاهین، باران را بغل گرفت و بوسید.گفت:«نگاه کن دنیا، مثل فرشته‌هاست! چقدر معصومه و بی‌گناهه! آدم دلش براش می‌سوزه!
و دوباره بوسیدش و به باران خو ده گفت:«بزرگ شو دخترم! می‌خوام بزرگیتو ببینم عزیزم!»


و آرام او را توی تختش گذاشت و کنار تختش برای لحظاتی با دنیا نشستند. هر کدام دستش را گرفته‌بودند و محو چهره زیبا و آرام باران شده‌بودند!


-راستی شاهین برای باران هم باید یه خونه ب ی!


-حتما. همین خونه از باران


-تو خیلی بدی! پس من چی؟
-منو تو توی چادر هم می‌تونیم زندگی کنیم اما این دخترم نباید یه ذره رنج بکشه! دلم نمی‌خواد کوچکترین بادی حتی به صورتش بخوره و ناراحتش کنه!


فردا می‌ری وامو بگیری مواظب باش ازت نزنن


-دنیا جان، چک رمزدار می‌گیرم، نترس!


البته شاید رفتم با اون زن دیگم جش
دنیا، بالشت را به سمت شاهین پرت کرد و بالشت به سمت خودش دوباره برگشت!


یک دل سیر بالشت به سر و پشت هم کوبیدند و در دنیایی از خیال پردازی‌های فردا به سر بردند!
صبح، با صدای دنیا، شاهین غلتی دیگر به رو زد و گفت:«بذار یه کمه دیگه بخوابم!»


-دیرت میشه مگه نمی‌خوای برگردی بانکت؟
-چرا. اما فقط ده دقیقه دیگه!


-من اگه بخوابم تا ده خوابم ها! خواب نمونی دوباره بیدار نمیشم!
شاهین سر جایش نشست و گفت:«یعنی چه؟ یعنی نمی‌خوای یه لقمه صبحونه به من بدی؟»


-لطفا خودت بخور خیلی خوابم میاد


شاهین صبحانه را آماده کرد و بالای سر دنیا آمد و گفت:«بیا عزیزم من تنهایی از گلوم چیزی پایین نمی‌ره! پاشو بخور و دوباره بخواب»


-شاهین!


من اگه پاشم دیگه نمی‌خوابم!


-حالا که پا شدی! چشماتو کامل باز کن فقط یه لقمه!
صبحانه را که خوردند شاهین گفت:«آخی الان اگه باران جونم بیدار بود می‌گفت بریم هان هان! مجبورم موتور رو تا سر کوچه با دست ببرم و روشن نکنم»


و با یادآوری باران، انگار دلش برای دخترش تنگ شده‌باشد بالای سر او رفت و دستش را بوسید و محو نگاه ش شد!
-دنیا! نمی‌دونم چرا از دیدن باران سیر نمی‌شم؟!! هر چی بیشتر نگاهش می‌کنم بیشتر دوست دارم نگاهش کنم! همیشه دلم براش تنگه!


دنیا هم آرام و هیس‌هیس‌کنان بالای سر باران آمد و گفت:«واقعا. منم اصلا از دیدنش سیر نمی‌شم. اما اگه یه کمه دیگه واستی و حرف بزنی، بیدارش می‌کنی و اشکشو درمیاری! لطفا دیگه برو»


-فقط یه بوس کوچولو ازش بخورم؟!


-زود باش شاهین ساعت هشت و نیم شد.
و بر پیشانی بلند و کشیده باران، بوسه‌ای دیگر زد و رفت.


ساعت ده و نیم با صدای زنگ در، دنیا از خواب پرید.


گیج و سرگردان به پای آیفون رفت. زهره زن سعید بود.
با نگرانی در را زد. دلش تالاپی افتاد پایین که چی شده، زهره صبح به این زودی بدون تلفن به خانه‌اش آمده!


-سلام دنیا جان


-سلام


و روی هم را بوسیدند


-ببخشید بیدارت نه؟
-نه عزیزم! من هیچ وقت تا این موقع نمی‌خوابم. یعنی شاهین نمی‌ذاره. این قدر از بانک هی زنگ می‌زنه که کجایی و چی کار می‌کنی و تنها نمونی که خواب صبح یادم نمیاد اما ب تا کلی بیدار بودیم و طرح می‌ریختیم. برای همین خواب موندم.
-ببخشید تو رو خدا! رفتم تا مدرسه علی‌جون. سر راهم بودی گفتم یه سر بهت بزنم.


-دستت درد نکنه بیا بشین می‌خوای همه حرفامونو دم در بزنی.


-باران جونم کو؟


-لالا


-چه خوب می‌خوابه!


-اونم طفلی ب با ما تا کلی بیدار بود! شاهین سر به سرش می‌ذاشت و نمی‌ذاش بچه‌ام زود بخوابه.
با صدای زهره، باران کوچولو از توی اتاق سر و کله‌اش پیدا شد.


-آخی فدات بشم! عزیزم! بیا بغلم فرشته کوچولوی نازم!
و باران بدو بدو و خواب‌آلود خودش را در بغل زن سعید انداخت.


-دنیا جان، بیا بریم خونه ما. امروز ناهار آش دوغ گذاشتم.


-راست می‌گی؟


-آره


-وای من عاشق آش دوغم!
-منم مخصوص تو بار گذاشتم. بپوشید بریم.


-ساعت چنده؟


-ده و نیم.


-وا! جدی؟  ده و نیمه؟... خوب از شاهین خبری نشد!
-حتما کار داره


-اون همیشه کار داره. اما تلفنش به راهه


-خب یه زنگ بزن و بهش بگو داری میای خونه ما
-واستا یه چای بیارم


-اصلا دنیا جان. همین الان چای و صبحانه خوردمو دراومدم.


-یه چایی!


-اگه بگی یه قطره! نمی‌خوام زود آماده شید تا بریم


و سر به سر باران گذاشت.
دنیا به شاهین زنگ زد. با این که تلفن زنگ می‌خورد، موبایل را جواب نمی‌داد.


-جواب نمی‌ده


-حتما سای‌لنته


-شاهین این‌قدر حواسش جمع تلفنشه همیشه که امکان نداره سای لنت بذاره


-دوباره زنگ بزن. حتما متوجه نشده.
دوباره زنگ زد، بازهم جواب نداد.


-نمی‌دونم چرا جواب نمی‌ده


-یه بار دیگه بگیر بیا بریم. خودش شمارتو که رو تلفن ببینه، حتما زنگ می‌زنه اون موقع می‌فهمه کجایی!
دنیا دوباره شماره شاهین را گرفت.


این بار تلفن برداشته‌شد. اما شاهین پشت خط نبود. صدای مرد دیگری از پشت تلفن می‌آمد.


-الو شاهین؟ سلام


-سلام خانم. شما؟


-من همسر همون ی هستم که شما گوشیتون دستشه
-اشتباه گرفتید


و قطع کرد.


زهره با تعجب نگاهی به دنیا انداخت و گفت:«کی بود؟»


-نفهمیدم راستش. من که به شماره شاهین زنگ زدم اما یکی دیگه برداشت.


-چک کن


دنیا دوباره تلفن را چک کرد و گفت:«درست گرفتم اما یه مرد دیگه تلفنو برداشت تا گفتم خانمشم‌، قطع کرد»
-یعنی چی؟ نگران نشو. حتما خط رو خط افتاده


-شاید هم موبایلشو یدن!!


-کو واستا این دفعه من شماره رو بگیرم.
زهره دوباره شماره را گرفت. دنیا متوجه شد که رنگ از روی زهره برگشت! به تته پته افتاده‌بود


-کی بود زهره جون؟


-هیچ کی! موبایلشو یکی پیدا کرده آدرس داد بریم بگیریم.
-موبایلشو یکی پیدا کرده؟


-آره


-خب چرا از تلفن دیگه‌ای زنگ نزده؟


-تو هم الان دنیا جان، بیست سؤالی می‌پرسی!


باران رو بذار خونه مادرت بریم ببینیم چی شده!
-راستشو بگو زهره چی گفت اون مرده؟


- هیچی به خدا


-من که این طوری سکته می‌کنم راستشو بگو


-چیزی نیست دنیا جان، یه تصادف کوچیک کرده!
انگار سقف آسمان را روی سر دنیا اب د! از طرز حرف زدن و نگاه زهره فهمید که اتفاق ساده‌ای نیفتاده. دوباره با نگرانی و اشک‌ریزان گفت:«تو رو خدا راستشو بگو، اتفاقی برای شاهین افتاده»


زهره خودش را کمی جمع و جور کرد و گفت:«تو چقدر نفوس بد می‌زنی! نه به خدا! یه تصادف کوچیک کرده! حالش هم خوبه ولی باید بریم کلانتری»


-چرا  کلانتری؟


-مدارکشو بگیریم
-خودش کجاست؟


-کلانتری دنیا جان اما مثل این که تو اتاق بازپرس بود.


زود باش دنیا جان، به جای پرس و جویی از من بدو بریم.
پاهای دنیا به دنبالش نمی‌آمد و زبانش، لال شده‌بود. صدای ضربان قلبش را می‌شنید! تپشش را روی لباسش احساس می‌کرد! به سختی نفس می‌کشید. زهره که متوجه حال بد دنیا شده‌بود، دست دنیا را به آرامی در دست گرفت و گفت:«دنیا جان، عزیزم! چیزی نشده! من چطوری بهت بگم؟ بیا بریم کلانتری تا معلومت بشه که باز الکی داری حرص و جوش می‌خوری!


اشک‌ّهای دنیا شرشر بر روی صورتش جاری شده‌بودند. باران کوچولو به سمت مادر آمد و با نگرانی مادر را صدا کرد و بغض کرد!


زهره گفت:«دنیا جان به خاطر باران خودتو یه ذره کنترل کن و آروم باش»


صدای زنگ در بلند شد. ماشین دنبالشان آمده‌بود.


باران را سر راه خانه مادردنیا گذاشتند.
دنیا صورتش را به شیشه ماشین چسبانده‌بود و بی‌دریغ و وقفه اشک می‌ریخت! هر چه هم زهره دلداری‌اش می‌داد فایده نداشت.


به کلانتری که رسیدند، سعید آن‌جا بود.


دنیا تا سعید را دید، دلش بیشتر پایین ریخت و از ترس و شوک، زبان به دهان نداشت.
سعید سریع به اتاق رفت و با چهره‌ای بسیار درهم و سری در پیش افتاده بیرون آمد.


زهره سریع‌تر از دنیا جلو دوید و پرسید:«چی شده؟»


سعید نگاهی به دنیا کرد و آرام زیر لب چیزی به زهره گفت که ناگهان زهره بر صورتش زد و شروع کرد به بلند بلند گریه !
دنیا همان کنار صندلی نتوانست قدم از قدم بردارد از چهره و چشم‌های سعید و از گریه و زاری زهره، فهمید که خبر، خبر خوشی نیست!


بی‌رمق روی صندلی نشست. دست‌هایش را روی سرش گرفت!


سعید سریع جلو آمد و دنیا را بغل کرد و با صدای بلند سر در آغوش دنیا، های‌های گریست!


-متأسفم دنیا جان، متأسفم آبجی!


مأمور کلانتری جلو آمد و گفت:«شما فامیل شاهین سهروردی بودید؟»


با بغضی خفه و کوبیده سعید گفت:«بله»


-متأسفانه سرعتش خیلی زیاد بوده.  نتونسته توی اتوبان موتورش رو کنترل کنه و تصادف  می‌کنه و منجر به مرگش میشه.
دنیا باورش نمی‌شد که این خبر را به او می‌دهند. شوک و مات به زمین نگاه کرد....


اینجا همان گودال آب یخ بود! همان گودالی که وقتی پنج سالش بود در آن افتاده‌بود!


دوباره ته همان گودال افتاد! ... سرد بود و خفه کننده! آب تا بالای سرش بود! به سختی دهانش را روی آب میگرفت تا خفه نشود! صدای هلهله و فریاد همه را می‌شنید ولی ی صدای خفه شدن و فریادهای او را نمی‌شنید!..
هر چه داد و بیداد می‌کرد، ی صدایش را نمی‌شنید! به روی آب چنگ می‌زد و به زور خودش را بالا می‌کشید، اما هر بار بیشتر به زیر آب فرو می‌رفت و با هر دست و پا زدنش، گودال عمیق‌تر می‌شد!


چقدر آب سرد بود! چقدر گودال عمیق بود!! چقدر آب ، بد بود! چقدر گودال، درنده و تمساح صفت!


آب توی دهانش را پر کرده‌بود! دیگر توانی برای فریاد زدن هم نداشت! مرگ را جلوی چشمانش می‌دید! خیلی نزدیک‌تر از نفس‌های بریده‌بریده و تمام شده‌اش!


آب دور گلویش، حلقه زده‌بود و گودال او را به عمق خود می‌کشاند! سرما تنش را می‌لرزاند و سوزن سوزن سردی را به استخوان‌هایش احساس می‌کرد!
این‌بار همه او را صدا می‌زدند و به دنبالش می‌دویدند و او تاب و توانی برای پاسخ نداشت! سرش زیر آب بود و آب، آرام! انگار هیچ چیزی درون آب نیست! هیچ ی در آن در حال غرق شدن نیست!


صداها بیشتر می‌شد! صداهایی که با هم و بی‌هم، یکریز و مدام، دنیا را صدا می‌زد!


اما دنیا نه ص برای جواب دادن داشت و نه توانی در انگشت‌ها برای دست تکان دادن!
تمام آسمان درون گودال آمده‌بود، تا دنیای کوچک را بغل گیرد و با خود به بلندی‌های بی‌آب رساند! فرشتگان، بال‌هایشان را پهن کرده‌بودند و دست‌هایشان را دراز تا دنیا را از عمق گودال و آب یخ، رها سازند و نجات دهند! یکی سرش را زیر پای دنیا گرفت تا کمی بالاتر بیاید و نفسی راحت بکشد!


سر انگشتانش را از آب بیرون داد و با ضعیف ناله‌ای کورناک، فریاد زد، من اینجام!
در همین هنگام، شاهین به سر گودال رسید و دستش را دراز کرد و دستان سرد و ناتوان دنیا را محکم به دست گرفت و تن بی‌حالش را به تمام توان از آب بیرون کشید!


-دنیا جان، عزیزم! ح خوبه! چشماتو باز کن! من همین‌جام بالای سرت! بلند شو عزیزم! پاشو دنیای من! پاشو!
دنیا به سختی پلک‌هایش را بازکرد. تار می‌دید!!! آرام آرام دنیا برایش روشن شد! هنوز شاهین دستش را در دست داشت و صورتش را نوازش می‌کرد!!
نگاه کرد... همه دورش حلقه زده‌بودند. باران کوچک،‌دستش را گرفته‌بود و صورت رنجور مادر را با دست‌های کوچکش نوازش می‌کرد!!!


-شاهین کو؟؟


همین‌جا بود الان؟!


چشمان همه سرخ از اشک‌بود و لبریز از گریه!
مادر آرام در بغلش گرفت و گفت:«دنیا جان، باران بچه‌ام، یک ساعته بالای سرت نشسته و صدات می‌زنه مادر!»


زهره گفت:«خدا رو شکر به هوش اومد!


گفتم صدای بارانو بشنوه، به هوش میاد!
دلش می‌خواست، مرگ نیز یقه‌ او را می‌گرفت، همان‌گونه که از شاهین را گرفته‌بود! برایش تصور زندگی بدون شاهین، امکان نداشت!باورش نمی‌شد که بعد از شاهین زنده است! دلش نمی‌خواست صدای هیچ‌ و هیچ چیزی را بشنود! و ی را ببیند! انگار دنیا، برای دنیا خلاصه شده بود در شاهین! و حالا با به پایان رسیدن شاهین، همه چیز برای دنیا، تمام شده‌بود! همه چیز برایش پایان پذیرفته‌بود! دیگر هیچ حتی ارزش نگاه برایش نداشت! ارزش شنیدن نداشت! نفس کشیدن برایش سخت شده‌بود و حتی توان بلند انگشتانش را نداشت!


حالا مرگ برایش، آرزویی بود که می‌توانست با آن از زندگی بدون شاهین فرار کند! و در خا ار آن، چشم از تمام دنیای بدون شاهین فروبند!!!


اما چیز قوی‌تر از این آرزو او را از خود بیرون کشید!


صدای پر اشک و ماس باران بود! به چشمان باران کوچک خیره شد!


او هم درست مثل باران کوچکش، دو ساله بود که پدرش را از دست داد! حالا دستان دخترش را محکم با انگشتانش می‌فشرد! اگر او نیز باران را تنها بگذارد و برود، چه بر سر نازدانه شاهین خواهد‌آمد؟


در ذهنش مرور می‌کرد اگر مادر من هم مرا رها می‌کرد و می‌رفت، من الان کجا بودم؟ در خانه کی؟ در ابه کدام شهر و دیار؟ و زیر دست مهربانی پر منت چه ی؟ با چه حال و چه روزگاری؟ با چه انی؟؟


نه ... نه ... درست نیست! ... درست نیست!!!! من هم مثل مادرم زنده می‌مانم تا زندگی را به بارانم هدیه کنم و تنها یادگار عزیزترین م را سایه‌بان باشم!!!
برای همین، در حالی که بی‌صدا و خاموش، اشک می‌ریخت، باران کوچکش را در بغل گرفت و گفت:«نترس عزیزم!! نترس بارانم!! من پیشت می‌مونم مامان!!! نترس دخترم!!
شاهین خیلی جوان و خیلی راحت از دنیا رفت! اما دنیا ماند تا یادگار شاهین را در قلب و جای دهد و مراقب لحظه لحظه‌اش باشد! همان‌گونه که شاهین مراقب او بود.


هر سال دنیا روز تولد شاهین، گل و شیرینی و هدیه می‌گیرد و بین ک ن بهزیستی، به یاد شاهین، پخش می‌کند!
باران، هر روز به شاهین شبیه‌تر! حتی اخلاقش. دوست داشت درست مثل شاهین همه کارهایش را خودش د با این که بسیار کوچک و بچه بود!


سایه به سایه مراقب مادر بود که مبادا، کوچکترین گزندی به او برسد و ذره‌ای گرد رنج بر رویش نشیند! درست مثل شاهین!


لحظه‌های بارانی دنیا، بدون شاهین نبود. چرا که شاهین در کلام و نگاه باران، در دست‌ها و خنده‌هایش، در همه وجود و توان باران، جریان یافته‌بود و نمی‌گذاشت دنیا به سوگ شاهین در عمق گودال آب یخ، غرق گردد!!


 


 


ممنون از شکیبایی و همراهی‌تان
م زشت تره . آخه تا کی ادعا و باد و غرور ! این خانه ای که برای خود ساختی همچون بیت العنکبوته ! تو کی جان و روان خود رو باقناعت روشن کردی ! که حالا دم از قناعت میز- ید اینترنتی کپسول قرص اشتها آور گیاهی کپسول افزایش وزن ویژه ید کپسول قرص اشتها آور گیاهی
- کپسول قرص اشتها آور گیاهی تضمینی ید اینترنتی کپسول افزایش وزن
- کپسول چاقی بدون بازگشت - سفارش داروی چاقی کاملا گیاهی ید انلاین قرص اشتها آور گیاهی
- سفارش قرص اشتها آور گیاهی فروش قرص افزایش وزن و سوخت و ساز بدن و با بالا بردن جذب مواد غذایی فروش مکمل چاقی - سفارش قرص بیشتر شدن اشتها
- ید داروی گیاهی بیشتر شدن اشتها ضمینی ید اینترنتی قرص افزایش وزن و چاق شدن سریع
- ید اینترنتی قرص افزایش وزن و سوخت و ساز بدن و با بالا بردن جذب مواد غذایی ید اینترنتی مکمل چاقی
- فروش کپسول بیشتر شدن اشتها پزشکان کدام راه را برای چاق شدن مناسب می؟دانند راه علمی برای چاق شدن
- ید قرص افزایش وزن و سوخت و ساز بدن و با بالا بردن جذب مواد غذایی عوارض (کاملا گیاهی
- قرص بسیار قوی و موثر باعث چاقی کل بدن ید پستی کپسول بیشتر شدن اشتها سفارش کپسول افزایش وزن
- سفارش داروی گیاهی فست فت برای درمانم لاغری ید اینترنتی قرص چاق کننده فت فست کاملا گیاهی اصل
- داروی چاقی گیاهی اصل ید قرص چاق کننده کاملا گیاهی اصل فروش اینترنتی داروی گیاهی
- ید پستی داروی گیاهی در مدت زمان کم ید داروی گیاهی فست فت برای لاغری
- چاق کننده فت فست کاملا گیاهی اصل قرص افزایش حجم بدن فت فست ید اینترنتی داروی
- گیاهی فست فت برای افزایش وزن ید قرص افزایش حجم بدن
- ید ارزان داروی گیاهی فست فت باکیفیت عالی ید با قیمت مناسب قرص چاقی سریع (چاق
- کننده سریع بدن) داروی گیاهی فست فت - فروش قرص چاقی سریع - داروی گیاهی فست فت اصل
- ید اینترنتی قرص افزایش حجم بدن فست اصل ید اینترنتی قرصهای بزرگ کننده ید اینترنتی قرص چاقی سریع
- کپسول فست فت ضرر دارد؟ - ید ارزان قرص چاقی سریع ید انلاین کپسول فست فت (محصول ) ید پستی قرص چاقی سریع و موثر
- اطلاعاتی در مورد کپسول فست فت - ید قرص چاقی سریع داروی اشتها آور گیاهی ید پستی قرص افزایش وزن تضمینینی ؟ این که تو نداری که قن- ید داروی اشتها آور گیاهی ید اینترنتی داروی اشتها آور گیاهی ید ارزان داروی اشتها آور گیاهی
- فروش داروی اشتها آور گیاهی سفارش داروی اشتها آور گیاهی سفارش پستی داروی اشتها آور گیاهی
- داروی چاقی - ید کپسول چاق کننده کپسول چاق کننده - قرص افزایش وزن فروش قرص چاق کننده فت فست کاملا گیاهی اصل سفارش پستی داروی گیاهی فست فت
- ید اینترنتی بهترین مکمل برای چاق شدن سریع ید پستی کپسول افزایش وزن و چاق کننده
- سفارش پستی قرص درمان لاغری ید اینترنتی قرص اشتها آور اصلی ید ارزان قرص اشتها آور اصلی ید اینترنتی داروی چاقی , درمان چاقی
- ید قرص اشتها آور اصلی فروش قرص اشتها آور اصلی
- قرص اشتها آور اصلی ید پستی قرص اشتها آور گیاهی ضمانت دار
- ید پستی قرص اشتها آور گیاهی ضمانت دار ید قرص اشتها آور گیاهی بدون عوارض
- قرص چاقی در کمترین زمان ممکن کننده فروش قرص اشتها آور گیاهی اصل
- ید اینترنتی قرص اشتها آور گیاهی ید داروی چاقی کاملا گیاهی
-
- سفارش داروی حجم دهنده بدن اصل
- ید بهترین مکمل غذایی جهت افزایش وزن بدون عوارض جانبی
- ید قرص چاقی فت فست ( ید از شما تضمین از ما )
- ید قرص چاقی فت فست بهترین داروی کشف شده در جهان برای افزایش وزن
- ید داروی چاقی تضمینی فت فست اصل- ید بهترین قرص چاق کننده-فروش قرص افزایش وزن
- چگونگی افزایش وزن و حجم بدن با بهترین گیاه دارویی
- قرص گیاهی چاق کننده بدن به صورت تضمینی روش پزشکی برای افزایش وزن -چاق شدن طبیعی قرص طبیعی جهت افزایش وزن
- بهترین روش های طبیعی و پزشکی برای چاق شدن روشهای سنتی افزایش وزن روشهای افزایش طبیعی وزن بدن
- هترین و جدید ترین روش طبیعی برای افزایش وزن به طور دائم روش گیاهی برای افزایش وزن بهترین راه طبیعی چاق شدن برای همیشه و بدون عوارضاعت نیست. حالا خودت رو از من بالاتر- افزایش وزن تضمینی با بهترین داروی گیاهی | روش های چاق شدن بصورت دائمی افزایش طبیعی وزن بصورت تضمینی ودائمی | روشهای طبیعی افزایش وزن
- بهترین راههای چاق شدن با بهترین گیاه دارویی دنیا تقویت کننده وبهترین مکمل برای چاق شدن | بزرگ اندام به صورت طبیعی
- روش مناسب جهت چاق شدن روشهای طبیعی چاق بدن | راهی مطمئن برای چاق شدن 100 % تضمینی
- درمان تضمینی لاغری به صورت طبیعی نسخه گیاهی برای افزایش وزن روشهای افزایش وزن
- را اری مناسب و موثر برای افزایش وزن به صورت دائمی اسانترین روش طبیعی برای چاق شدن | قویترین داروی طبیعی جهت افزایش وزن تضمینی
- بهترین روش افزایش سایز | را ار برای چاق شدن راههای افزایش وزن | موثرترین را ار برای افزایش وزن
- ید بهترین قرص چاقی جهان بهترین روش طبیعی چاق شدن بدون بازگشت | راههای طبیعی چاق شدن
- ید قرص چاقی فت فست سفارش دهید درب منزلتان تحویل بگیرید بهترین داروی چاق کننده بدن به روش کاملا پزشکی
- فروش اینترنتی و پستی بهترین کپسول چاقی جهان راههای تضمینی برای چاق شدن و افزایش وزن
- داروی چاقی اصل- قرص چاقی فت فست اصل فروش قویترین قرص افزایش وزن تضمینی فت فست اصل
- با ید قرص چاقی فت فست به وزن ایده ال خود برسید گیاهی افزایش وزن, ید بهترین داروی چاقی بدن
- ید بهترین مکمل افزایش وزن و قدرتمند ید پستی بهترین کپسول چاق کننده بدن
- ید قرص چاق کننده بدن, ید قرص چاقی سفارش داروی اصل افزایش وزن
- ید قرص چاقی فت فست |بهترین فرمول کشف شده در جهان جهت افزایش وزن
- , ید اینترنتی داروی چاقی فت فست سفارش بهترین داروی چاقی, موثرترین داروی افزایش وزن فت
- روش چاق شدن, بهترین قرص چاقی جهان قرص چاقی فت فست بدون عوارض قرص چاقی گیاهی, کپسول چاقی
- وزن ایده ال خود برسید, دی انلاین قرص افزایش وزن, ید انلاین قرص چاقی فت فست بهترین قرص چاقی در جهان, فت فست چاق کننده سریع بدن
- و قدرتمند, ید قرص چاق کننده بدن, ید قرص چاقی, ید پستی بهترین کپسول چاق کننده بدن قرص چاق کننده بدن, ید قرص چاقی, ید پستی بهترین کپسول چاق کننده بدن, ید پستی
- داروی طبیعی برای افزایش وزن بدون هیچ عوارضی نمایندگی رسمی فروش قرص چاقی فت فست در ایران
- ید ارزان قرص فت فست چگونه به روش طبیعی چاق شویم میدونی و من رو جفت کم تر میدونی (منظورش اونجاییه که مرد مثال لنگه کفش رو میزنه)من جفت انصافم و جفت دغل نیستم اهل ریا کاری نی- ید چاق کننده , بهترین کپسول چاق کننده , سایت فروش داروی چاقی
- فروش ارزان کپسول چاق کننده
- ید کپسول چاق کننده گیاهی اصل » قرص برای چاق شدن
- فروش پودر کاملا گیاهی چاقی افزایش وزن
- ید داروهای افزایش اشتها
- ید اینترنتی داروی گیاهی چاق کننده آبجو
- ید اینترنتی بهترین مکمل برای چاق شدن سریع-قرص
- سفارش بهترین چاق کننده بدن بدون عوارض ید چاق کننده گیاهی
- ید مکمل چاقی-بهترین مکمل چاق کننده و افزایش وزن
- ید اینترنتی پودر چاق کننده
- جدیدترین تکنیک چاق شدن, ید پستی فت فست
- ید اینترنتی داروی چاقی تضمینی فت فست اصل- قرص چاقی فت فست اصل
- ید قرص طبیعی چاقی فت فست, ید قرص چاقی فت فست
- ید اینترنتی بهترین قرص افزایش وزن تضمینی فت فست اصل
- ید پستی قرص چاق کننده و اشتها آور آبجو ها و یا تغذیه ای
- بهترین را ار جهت افزایش وزن طبیعی |فروش قرص چاقی اصل
- فروش اینترنتی بهترین کپسول چاق کننده بدن اصل
- فروش اینترنتی بهترین کپسول چاق کننده بدن اصل
- اطلاعات کامل و جامع در مورد قرص افزایش وزنستم . ان- بهترین قرص چاقی در جهان کدام است ؟fat fast
- چاق اندام های بدن توسط بهترین گیاه دارویی
- فروش بهترین قویترین و پرفروشترین قرص چاقی جهان
- فروش قویترین گیاه دارویی جهت افزایش وزن طبیعی
- فروش پستی بهترین قرص حجم دهنده بدن
- ید چاق شدن در کمترین زمان ممکن با بهترین گیاه دارویی جهان
- سفارش اینترنتی قویترین داروی چاقی جهان
- رفع مشکل لاغری بدن با بهترین محصول افزایش وزن قرص چاق کننده گیاهی اصل
- فروش اینترنتی بهترین محصول چاقی و افزایش مزن آبجو
- قرص برای چاق شدن بدن،اسم قرص که بدن را چاق میکند چیست؟
-
- سفارش داروی اصل افزایش وزن ید انلاین قرص گیاهی افزایش وزن, ید بهترین داروی چاقی بدن, ید بهترین مکمل افزایش وزن
- بهترین روش پزشکی برای افزایش وزن بدن موثرترین قرص چاقی (محصول
- قرص چاقی سریع و موثر ید بهترین قرص افزایش وزن بدون بازگشت
- ید کپسول افزایش وزن و چاق کننده گیاهی ساخت کره بهتریت داروی چاق کننده,قرص چاقی فست فت اصل
- کپسول گیاهی و چاق کننده نمایندگی فروش کپسول چاق کننده کاملآ گیاهی
- بی در دسرترین روش برای چاقی داروی چاقی - ید کپسول فست فت
- اسانترین روش برای چاقی قویترین روش برای چاقی قرص چاقی فت فست باقیمت مناسب
- سریعترین روش برای چاقی فست فت بهترین روش برای چاقی - کپسول فست فت
- سفارس پستی کپسول افزایش وزن و چاق کننده ساخت کره بهترین داروی چاقی گیاهی - چاقی سریع با قرص گیاهیقدر با حقارت به من نگاه نکن و نزار که من از اونچه از درون تو میدونم تو روت بگم .حالا خودت- برای درمان لاغری ید اینترنتی داروی چاق کننده طبیعی
- ید ارزان داروی چاق کننده طبیعی سفارش پستی قرص فست فت برای لاغری
- چاق کننده (تضمینی) سفارش قرص افزایش وزن در کوتاه مدت ید اینترنتی کپسول چاق کننده گیاهی
- قرص درمان لاغری ید اینترنتی فت فست fat fast - ید با قیمت مناسب فست فت فروشگاه اینترنتی داروی چاقی گیاهی
- ید کپسول بیشتر شدن اشتهار, ید اینترنتی فت فست چگونه بدون ورزش چاق شویم؟
- راه برای چاق شدن خوب است؟ ید انلاین قرص قوی برای بیشتر شدن اشتها تصاویر قرص چاقی
- تصاویر قرص چاقی فت فست| ید فت فست اورجینال ید انلاین قرص بیشتر شدن اشتها
- فت اصل برای درمان لاغری ید پستی داروی چاق کننده طبیعی ید پستی قرص فست فت ایرانی
- قرص چاقی, ید بهترین قرص چاقی فت فست اصل ید پستی قویترین قرص چاق کننده فت فست اصل(محصول
- ارزان قرص بیشتر شدن اشتها کپسولهای گیاهی چاق کننده-قرص قوی برای چاق شدن
- قرص چاقی سریع و موثر - کپسول چاق کننده تضمینی و طبیعی فروش کپسول چاق کننده گیاهی بدون عوارض
- هترین قرص چاقی فت فست اصل » ید اینترنتی قرص افزایش وزن تضمینی فت فست اصل چگونه وزنمان را زیاد کنیم؟
- ید چاق کننده و رشد دهنده عضلات - داروی گیاهی برای چاق شدن ید قرص اشتها آور و چاق کننده
- فروش داروی چاق کننده,بهترین راه برای چاق شدن و چاق ماندن قویترین قرص اشتها آور و قرص چاق کننده تضمینی
- بهترین قرص چاقی در جهان فت فست چاق کننده سریع بدن دی انلاین قرص افزایش وزن
- بهترین و جدیدترین قرص های چاق کننده کل بدن فروش بهترین چاق کننده بدن بدون عوارض ید
- ید بهترین داروی چاق کننده,چگونه چاق شویم ید بهترین قرص چاق کننده تضمینی کپسول افزایش وزن
- فروش قرص چاق کننده و افزایش وزن ید قویترین داروی چاق کننده با کدام دارو چاق شویم؟
- ید اینترنتی داروی گیاهی چاق کننده فروش قرص چاق کننده تضمینی , ید بهترین داروی چاق کننده , بهترین داروی چاقی
- فروشگاه اینترنتی کپسول افزایش وزن فروشگاه اینترنتی کپسول قرص اشتها آور گیاهی رو عاقل تر از من میدونی ؟ ای ننگ بر اون عقل تو که بی عقلی از اون بهتره . اون چیزی که اسمش رو عقل گذاشتی عقل نیست مار و کژدمه(منظورش اینه که تو مکار و حیله گری) .و دشمن این ظلم و مکر تو ا... باشه و مکر این عقل تو رو خودش از سر ما کم کنه تو هم مثل ماری و هم مثل اون جادوگری که مارگیره . مرد جادوگر از رنمیدونم


دوس داشتم برم جلو باهاشون حرف بزنم


یا برم دستشونو بگیرم بیارم پیش م- ید قرص چاقی فت فست بهترین داروی کشف شده در جهان برای افزایش وزن
- ید داروی چاقی تضمینی فت فست اصل- ید بهترین قرص چاق کننده-فروش قرص افزایش وزن
- سفارش داروی فت فست گیاهی
- قرص افزایش وزن تضمینی فت فست (fat fast) ایده ال برای افزایش وزن به صورت طبیعی
- فت فست (fat fast) محصول : تعداد قرص : 60 عدد اثرات فوق العاده کپسول های چاقی فت فست چاق شدن عمومی و یکنواخت در تمامی بدن
- فروشگاه اینترنتی قرص فت فست
- بهترین روش برای افزایش وزن طبیعی چیست ؟قرص چاقی فت فست
- اروی چاق کننده خوب میتواند جایگزین و مکمل خوبی برایتان باشد.قرص های چاق کننده شاید مضراتی داشته باشد ولی داروی گیاهی چاق کننده استاندار
- بهترین قرص چاقی و قویترین کپسول اشتها آور
- مرکز فروش انواع قرص و کپسول چاقی لاغری
- بهترین قرص چاقی, ید بهترین قرص چاقی, ید اینترنتی بهترین قرص چاقی, ید پستی بهترین
- ید قرص چاقی از داروخانه
- آیا برای چاق شدن قرصهای چاقی با منشا گیاهی خوب است
- قرص چاقی فت فست - مکمل های مجاز چاقی و افزایش وزن
- فروش افزایش دهنده وزن قطعی داروی جدید چاقی
- مکمل|پودر|قرص|افزایش وزن|چاق کننده قویترین داروی چاقی جهان
- قرص چاقی بسیار عالی قرص چاق کننده گیاهی اصل
- فروش اینترنتی بهترین محصول چاقی بهترین روش پزشکی برای افزایش وزن بدن موثرترین قرص چاقی
- ید قرص چاقی - چگونه چاق شوید با تضمین- فروش اینترنتی بهترین کپسول چاق کننده بدن اصل
- از بین بردن لاغری در سریعترین زمان ممکن با بهترین گیاه دارویی
- اطلاعات کامل و جامع در مورد قرص افزایش وزن
- بهترین شیوه لاغری کدام است ؟
- ید بهترین قویترین و پرفروشترین قرص چاقی جهان
- قویترین گیاه دارویی جهت افزایش وزن طبیعی
- چاق اندام های بدن توسط بهترین گیاه دارویی - ید قرص فت فست
- چاق شدن در کمترین زمان ممکن با بهترین گیاه دارویی جهان
- فروش پستی بهترین قرص حجم دهنده بدن
- وزن طبیعی - چاق اندام های بدن توسط بهترین گیاه دارویی - ید قرص فت فست - چاق شدن در کمترین زمان
- فروش مکمل چاقی - سفارش قرص بیشتر شدن اشتها
- ید داروی گیاهی بیشتر شدن اشتها ضمینی
- سفارش قرص اشتها آور گیاهی
- فروش قرص افزایش وزن و سوخت و ساز بدن و با بالا بردن جذب مواد غذایی
- ید اینترنتی قرص افزایش وزن و سوخت و ساز بدن و با بالا بردن جذب مواد غذایی
- ید اینترنتی قرص افزایش وزن و چاق شدن سریع
- فروش اینترنتی مکمل چاقی مکمل چاقی - کپسول بیشتر شدن اشتها fat fast
- یدقرص افزایش وزن و سوخت و ساز بدن و با بالا بردن جذب مواد غذایی قرص فت فست fat fast
- عوارض قرص فت فست (کاملا گیاهی)
- فروش کپسول بیشتر شدن اشتها
- سفارش قرص بیشتر شدن اشتها - ید داروی گیاهی بیشتر شدن اشتها ضمینی - سفارش قرص اشتها آور گیاهیصطفی- پزشکان کدام راه را برای چاق شدن مناسب می؟دانند یک نوع آبجو
- راه علمی برای چاق شدن قرص چاق کننده و اشتهاآور آبجو
- قرص بسیار قوی و موثر باعث چاقی کل بدن فت فست
- پستی کپسول بیشتر شدن اشتها سفارش کپسول افزایش وزن
- سفارش آنلاین قرص چاقی سفارش آنلاین قرص چاقی فت فست سفارش آنلاین قرص چاقی فت فست fatfast
- بهترین را ار جهت افزایش وزن طبیعی سفارش آنلاین قرص چاقی سفارش آنلاین قرص چاقی فت فست سفارش آنلاین قرص چاقی فت فست fatfast |فروش قرص چاقی اصل
- کپسول افزایش وزن کپسول افزایش وزن فت فست ید اینترنتی کپسول قرص اشتها آور گیاهی کپسول افزایش وزن ویژه ید کپسول قرص اشتها آور گیاهی کپسول قرص اشتها آور گیاهی تضمینی
- قرص بسیار قوی و موثر باعث چاقی کل بدن ید پستی کپسول بیشتر شدن اشتها سفارش کپسول افزایش وزن
- کدام راه برای چاق شدن خوب است قرص آبجو حاوی تمام ویتامینهای گروه b
- ید انلاین قرص قوی برای بیشتر شدن اشتها
- جدیدترین و قوی ترین قرص چاقی در جهان فت فست ...
- جدیدترین و قوی ترین قرص چاقی در جهان فت فست ...
- چاق شوید و چاق بمانید, قرص چاقی
- دلیلی که سبب چاقی می‌شود
- فروش قویترین کپسول افزایش وزن
- ید کپسول فت فست قویترین قرص چاقی تضمینی گیاهی اصل امریکا
- ید پستی کپسول سایت فروش قرص گیاهی چاقی تضمینی | اصل
- آیا کپسول های چاق کننده صورت موثرند؟ - :دفتر مشاوره تغذیه
- قرص چاق کننده گیاهی brewers yeast ساخت انگلستان
- ... یا ا- ید پستی قرص فست فت ایرانی ید قرص درمان لاغری
- قرص چاق کننده (تضمینی) سفارش قرص افزایش وزن در کوتاه مدت
- قرص افزایش وزن در کوتاه مدت ید اینترنتی کپسول چاق کننده گیاهی
- داروی چاقی اصل- قرص چاقی فت فست اصل
- ید بهترین مکمل افزایش وزن و قدرتمند
- فت فست چاق کننده سریع بدن دی انلاین قرص افزایش وزن
- قرص افزایش وزن تضمینی فت فست اصل با ید قرص چاقی فت فست به وزن ایده ال خود برسید
- گیاهی افزایش وزن, ید بهترین داروی چاقی بدن
- ید پستی بهترین کپسول چاق کننده بدن ید قرص چاق کننده بدن, ید قرص چاقی
- داروی فت فست سفارش داروی اصل افزایش وزن
- بهترین داروی افزایش وزن فت فست, بهترین قرص چاقی فت فست, ید fat fast, ید بهترین مکمل افزایش وزن
- ید فت فست بهترین قرص چاقی در جهان
- بهترین روش چاق شدن, بهترین قرص چاقی جهان قرص چاقی فت فست بدون عوارض
- ید وزن فت فست, ید اینترنتی داروی چاقی فت فست
- سفارش بهترین داروی چاقی, موثرترین داروی افزایش وزن فت
- قرص چاقی گیاهی, کپسول چاقی
- قرص چاقی فت فست به وزن ایده ال خود برسید, دی انلاین قرص افزایش وزن, ید انلاین قرص چاقی
- فت فست بهترین قرص چاقی در جهان, فت فست چاق کننده سریع بدن
- قدرتمند, ید قرص چاق کننده بدن, ید قرص چاقی, ید پستی بهترین کپسول چاق کننده بدن
- بهترین را ار جهت افزایش وزن طبیعی |فروش قرص چاقی اصلحمدعلی


بگم اینا اقاشونو دیدن قبل رفتن


.- ید قرص افزایش وزن باکیفیت عالی فت فست
- ید پستی قرص تپل کننده - قرص بیشتر شدن اشتها
- ید قویترین قرص افزایش وزن فت فست(چاق کننده سریع بدن
- قرص بیشتر شدن اشتها فت فست
- ید اینترنتی قرص بیشتر شدن اشتها فت فست
- سفارش قرص بیشتر شدن اشتها
- ید ارزان قرص بیشتر شدن اشتها
- پودر چاق کننده اصل فت فست
- ید اینترنتی داروی چاقی تضمینی فت فست اصل- قرص چاقی فت فست اصل
- ید اینترنتی داروی چاقی فت فست - سفارش بهترین داروی چاقی, موثرترین داروی افزایش وزن فت - قرص چاقی گ
- پرفروشترین قرص چاقی جهان چاق اندام های بدن توسط بهترین گیاه دارویی - ید قرص فت فست قویترین گیاه دارویی جهت افزایش وزن طبیعی چاق شدن در کمترین زمان ممکن با بهترین گیاه دارویی جهان فروش پستی بهترین قرص حجم دهنده بدن fat fast
- فروش اینترنتی قویترین داروی چاقی جهان رفع مشکل لاغری بدن با بهترین محصول افزایش وزن فت فست fat fast
- ید قرص حجم دهنده صورت و بدن بدون عارضه -محصول درجه 1 ید قرص چاقی فت فست |بهترین فرمول کشف شده در جهان جهت افزایش وزن
- بهترین قرص چاقی در جهان کدام است ؟ فروش اینترنتی بهترین محصول چاقی و افزایش مزن
- مشکل لاغری بدن با بهترین محصول افزایش وزن بهترین قرص چاقی در جهان کدام است ؟
- طریق تشخیس اصل بودن کپسول افزایش وزن
- چگونه به راحتی وزن اضافه کنیم؟ | داروی گیاهی افزایش وزن ...
- بهترین مکمل های مجاز افزایش وزن - کپسول چاقی
- بهترین فرمول کشف شده در جهان جهت افزایش وزن ید داروی حجم دهنده بدن اصل ید بهترین قرص چاقی و افزایش وزن جهان
- ید قرص چاقی فت فست با گارانتی فروش


هرکی بره جهنم ررره


چی میگم !


هرکی - ید چاق کننده , بهترین کپسول چاق کننده , سایت فروش داروی چاقی
- خاصیت درمانی ابجو چاق کننده طب سنتی
- کپسول گیاهی زیاد کننده وزن و چاق شدن در سه هفته
- مکمل گیاهی طبیعی برای چاق شدن و افزاینده وزن انسان
- خاصیت دارو در چاق شدن بدن افزایش دهنده وزن- های آبجو گیاهی طبیعی
- طبیعی چاق کننده | راه ههای جدید گیاهی چاقی طبیعی و خالص گیاهی
- راه حلهای درمانی در چاق شدن | فروش چاق تر کننده صورت با طبیعی ترین روش
- پر فروش ترین داروی چاقی طبیعی |چهره را با دارو ب و چاق نمودن
- دواهای کاملا گیاهی و خالص طبیعی برای چاق تر نمودن
- راههای موثر در چاق - داروهای چاق کننده طبیعی اصلی
- روشی در چاقی سریع با طب گیاهی ، فروش داروی گیاهی چاق شدن
- ید اینترنتی داروهای مناسب و قوی جهت افزایش دائمی وزن و چاقی نرمال
- کپسول فت فست جدید
- کپسول فت فست
- قیمت کپسول فت فست
- ید کپسول فت فست
- ید اینترنتی کپسول فت فست
- قرص فت فست fat fast
- سفارش کپسول فت فست- ید قرص فت فست fat fast
- ید اینترنتی قرص فت فست fat fast
- ید ارزان پودر چاق کننده
- ید ارزان قرص فت فست fat fast
- فروش قرص فت فست fat fast
- ید پستی قرص فت فست fat fast
- فروشگاه قرص فت فست fat fast
- قرص فت فست fat fastاصل اصل
- داروی فت فست
-
- سفارش داروی اصل افزایش وزن ید انلاین قرص گیاهی افزایش وزن, ید بهترین داروی چاقی بدن, ید بهترین مکمل افزایش وزن
- بهترین روش پزشکی برای افزایش وزن بدن موثرترین قرص چاقی (محصول
- قرص چاقی سریع و موثر ید بهترین قرص افزایش وزن بدون بازگشت
- ید کپسول افزایش وزن و چاق کننده گیاهی ساخت کره بهتریت داروی چاق کننده,قرص چاقی فست فت اصل
- کپسول گیاهی و چاق کننده نمایندگی فروش کپسول چاق کننده کاملآ گیاهی
- بی در دسرترین روش برای چاقی داروی چاقی - ید کپسول فست فت
- اسانترین روش برای چاقی قویترین روش برای چاقی قرص چاقی فت فست باقیمت مناسب
- سریعترین روش برای چاقی فست فت بهترین روش برای چاقی - کپسول فست فت
- سفارس پستی کپسول افزایش وزن و چاق کننده ساخت کره بهترین داروی چاقی گیاهی - چاقی سریع با قرص گیاهی
- برای درمان لاغری ید اینترنتی داروی چاق کننده طبیعی
- فروش کپسول فت فستولاشو ندیده از این قفس پر بکشه ررررررررررره


عمق فاجعه رو اونجا متوجه میشی که میبینی چه ساده رسیدن اون بچه ها


خدایا


نمیدونم اونا با چه

«قسمت هفتم گودال‌یخی»
در انتظار باران، روز و شب‌ّها طولانی می‌گذشت. به خصوص این که ویار دنیا نه تنها کم که نشد، بلکه هر روز بدتر و شدیدتر می‌شد و این ثانیه‌ها را سخت می‌گذراند و شب‌ها را دیر به صبح می‌رساند.
دنیا از این که می‌توانست مادر شود و دخترش را در بغل گیرد، خوشحال بود اما وقتی ناگهان این فکر به ذهنش حمله می‌کرد که شاید بچه مشکلی داشته‌باشد، قلبش در جاتنگی می‌کرد و روحش آزرده و سرگردان می‌شد!


دلش نمی‌خواست با افکار پریشان و آشفته‌اش، شاهین را نیز ناراحت کند. برای همین تا جایی که می‌توانست نگرانی‌اش را از شاهین پنهان می‌کرد. اما شاهین از همان نگاه و سکوت دنیا می‌فهمید که در چه دنیایی سیر می‌کند و از چه شه‌ای رنج می‌برد برای همین لحظه‌های دنیا را پر می‌کرد از تمام چیزهایی که داشت! از خنده‌هایش، قصه‌هایش، شوخی‌ها و بحث‌هایش.


هر چه دنیا سنگین‌تر می‌شد و پا به ماه‌تر، بیرون رفتنش سخت‌تر و کندتر می‌گردید. دیگر حتی جلو چشمش نمی‌دید که تا سر کوچه برود. دلش می‌خواست روی کاناپه لم بدهد و بخوابد اما از درد پهلو و شکم خواب به چشمانش نمی‌رفت. چیزهایی که خیلی دوست داشت بخورد همگی باعث تهوع و استفراغش می‌شد برای همین کم‌خوراک شده‌بود و ناتوان.


شاهین هرچه دنیا هوس می‌کرد را به ثانیه‌ای برایش آماده می‌کرد. بیشتر از دنیا این شاهین بود که در فشار و سختی بود. ثانیه‌ها را می‌شمارد تا به آ ین لحظه‌ها کی می‌رسند؟ و کی دنیا این بار را بر زمین خواهدگذاشت؟ و دوباره دست هم را خواهندگرفت و شهر را زیر پا خواهندگذاشت؟


کی دنیایش را مثل همیشه سرحال و شاد خواهددید؟ و دردها و سختی‌ّها دست از سر عزیزترین ش برخواهندداشت؟
بعضی مواقع دنیا سردردهای شدیدی می‌گرفت که حتی بنای گریه می‌گذاشت و از شدت سردرد، اشک می‌ریخت!


شاهین در میان گریه دنیا گفت:«چقدر باهم موتور سواری کردیم یادته؟ یا فراموش کردی؟ الان چند ماهه سوار موتور نشدی؟»


دنیا اشک‌ّهایش را با پشت دستش پاک کرد و گفت:«آره واقعا! الان فکر کنم یه چهارماهی میشه سوار موتور نشدم»
-یه چیز خنده‌دار!


دفعه بعد که سوار موتور بشیم سه نفری هستیم دیگه! دیگه دوران دو نفریمون تموم شد و رفت! می‌دونی دلم چی می‌خواد؟


-چی؟


-اون روزی رو که بتونم باران رو جلوی موتورم سوار کنمو با دخترم دور کوچه‌ها دور بدم! این‌قدر بگردونمش که خودش خسته بشه و بگه برگردیم


-اگه مادرش منم اصلا خسته نمیشه و اونی که خسته میشه تویی نه اون


بهت گفته‌باشم‌ها هر جا باران رو بردی منم میام


-حتما خانم! تو روی باکم جا داری!


-روی باک که باران رو می‌خوای بذاری


-خوب تو رو پشتم بشین خوبه؟
-آره خوبه


و به همین راحتی دنیا را از فکر و ناراحتی ویار حاملگی‌اش بیرون می‌کشید و برای دقایقی او را به دنیایی دیگر می‌کشاند تا غرق افکار ناجور و مشوش نشود! و به سردرد و ناراحتی‌هایش فکر نکند.
دنیا وارد ماه نه شده‌بود. به خاطر وضعیتی که داشت، ش وقت سزارین برایش داده‌بود. دنیا خیلی دوست داشت که طبیعی زایمان کند. از مادرش شنیده‌بود که چقدر راحت و بی‌درد، طبیعی زایمان کرده‌است. برای همین فکر می‌کرد شاید طبیعتش مثل مادرش باشد و به راحتی زایمان کند و از زیر تیغ جراح فرار کند اما به خاطر بیماری‌اش ناچار بود که سزارین شود و احساس خوبی از رفتن به اتاق عمل و شکافتن شکم نداشت!


شاهین گفت:«همه دوست دارن سزارین بشن تو مادر باران دوست داری طبیعی زایمان کنی!»


-من خیلی مثل مادرم هستم. برای همین هم فکر می‌کنم خیلی راحت زایمان کنم از این که برم اتاق عمل و شکمم رو کنند می‌ترسم! بعدش هم باید تا چقدر عذاب بکشی که زخمت خوب بشه که خوب هم نمیشه!


-دنیا جان، تو هر لحظه برای خودت یه غصه درست می‌کنی بذار به اون لحظه برسیم، تصمیم می‌گیریم
-شاهین؟ ما نوبت سزارین تو بیمارستان گرفتیم حالا واستیم تا لحظه آ ؟


-خدا رو چه دیدی؟ شاید تا ه اومد شمشیر بر شکمت بزنه، بارانمون دستشو بگیره و بگه تولدم مبارک
-تو همیشه همه چیزو به شوخی بگیر! اصلا نمیشه یه حرف جدی باهات زد


-اگه ح خوبه و می‌تونی حرف بزنی پاشو بریم یه کم راه برو برات خوبه


-من تو اتاق سختمه راه برم اون موقع تو می‌گی بیا بریم بیرون.
-خب همین دیگه خانم خانما! تو یه ذره راه نمی‌ری پاهات از هم باز بشه، حالا می‌خوای بری طبیعی زایمان کنی؟!!


-شاهین من همیشه این‌طوری نمی‌مونم‌ها! حسابتو می‌رسم!
بلا ه روز موعود رسید. لحظه‌ای که نه ماه تمام چند خانواده منتظرش بودند از راه رسید.


پنج‌شنبه صبح ساعت هشت نوبت سزارین دنیا بود. به همراه دنیا و شاهین، یک اکیپ آدم به راه افتاده‌بودند. پدر و مادر شاهین، مادر و برادرهای دنیا، زن برادرها،‌ دو تا از صمیمی‌ترین دوستان دنیا، همکار شاهین و خانمش که رفت و آمد با هم داشتند! فقط جای خواجه حافظ خالی بود!
همه توی راهرو بیمارستان نشسته‌بودند و می‌گفتند و می‌خندیدند، اما دل دنیا و شاهین مثل سیر و سرکه می‌جوشید. دنیا و شاهین خیلی سعی د تا خود را آرام و شاد نشان دهند اما کاملا مشخص بود که لبخندهایشان تصنعی‌ است و سخنانشان، گیج و درهم!
دنیا زیر لب با خدا حرف می‌زد و می‌خواست تا بچه‌اش سالم باشد و شاهین تمام مدت خیره به دنیا می‌ترسید که دیگر نتواند دنیا را ببیند و این آ ین دیدارش باشد!


ترس اتاق عمل دنیا، به شاهین منتقل شده‌بود و از استرس عمل دنیا، ت شده‌بود و بی‌سر و صدا و این را همه احساس می‌ د. شاهین مرد شوخ و خوش صحبتی بود و حالا یکدفعه در سکوتی غمناک و ترسیده به سر می‌برد و این بار این دیگران بودند که سر به سر شاهین می‌گذاشتند تا او را از دنیای شلوغ و نگران ذهنش بیرون بکشند!
پرستار دنیا را صدا کرد تا به توی اتاق قبل از عمل برای آماده شدن برود.


شاهین ت و آرام، محکم دست‌ّهای دنیا را در دست گرفته‌بود اصلا نشنید که پرستار دنیا را صدا زد.


دنیا شانه‌های شاهین را تکان داد و گفت:«شاهین جان، صدام د»


-جدی؟ باید بری؟؟


-آره


شاهین؟


-جانم؟


-دلم نمی‌خواد این‌قدر ناراحتت ببینم. بخند


-نه عزیزم، ناراحت نیستم! نمی‌دونم چرا این‌طوری شدم؟!
-تو همیشه به من آرامش می‌دادی دلم نمی‌خواد با این نگاه و صدات برم!


-نه فدات شم. کاش می‌شد منم باهات بیام اتاق عمل!
-خواهش می‌کنم بخند.... خب....بخند


من حالم خوبه. باور کن. اصلا هم نگران نیستم! دلم می‌خواد زودتر باران کوچولومونو ببینم
تا اسم باران را آورد، شاهین آرام شد و لبش به خنده نشست. دست دنیا را گرفت و آرام با مادر دنیا او را به سمت اتاق بردند.
دنیا به توی اتاق پا گذاشت و قبل از آن که در را ببندد، دوباره برگشت و برای شاهین دست تکان داد.


شاهین به سختی لبخندی زد. اشک‌هایش را دنیا دید. سریع رویش را برگرداند و پشت کرد تا بیشتر از این دنیا را ناراحت نکند.
همه روی صندلی مقابل در نشسته‌بودند. تا دنیا در را بست، اشک‌های شاهین، گوله گوله مثل ابر بهار بر صورت زیبا و تیغ‌زده‌اش، جاری شد! هر چه سعی کرد جلوی گریه‌اش را بگیرد نتوانست!
با صدای اشک شاهین، صدای خنده همراهی‌ها بلند شد! مردها به شوخی و خنده برخاستند و شاهین را بغل د و یکی یکی چیزی می‌گفتند تا او را بخندانند!
سعید گفت:«ای خدا! دوقولو می‌خوای یه قولو بهت می‌دن؟ گریه نکن می‌گم هر چی تو بیمارستان اضافه بود بدهن تو!»


راژن دوست شاهین گفت:«واستا یه ع ازت بگیرم فردا نشون همکارا بدم! اگه بگم باورشون نمیشه! بذار با سند ثابت کنم»
احسان گفت:«گریه خوشحالیه! برای دو سه روزی از شر دنیا راحت میشه برا همونه»


پدرش گفت:«حق داره بچه‌ام! بعد بیست و هفت سال بابا شده!»
هر ی که حرفی می‌زد، جمع می‌خندید و شاهین در میان این خنده‌ها، هر چند لب به خنده گشوده‌بود،‌ اما دلش به تمامی پیش دنیا بود و ضربان قلبش در آ ین نگاه دنیا، گیر کرده‌بود! هر لحظه نگاه آ دنیا را برای خودش تکرار می‌کرد و تپش قلبش بیشتر می‌شد!
در همان یک ساعت هزاران کیلومتر راهروی بیمارستان را تند راه رفت و هر دقیقه به ساعتش نگاه کرد. هر دقیقه به ساعتش نگاه کرد و در میان هر دقیقه از دیگران می‌پرسید چقدر شده دنیا رفته تو؟


مادر که نگرانی شاهین را تاب نیاورده‌بود، از جا برخاست و به کنار شاهین آمد. شاهین به خاطر مادر ناچار شد که بایستد. مادر آرام دست شاهین را گرفت و روی صندلی نشاندش و گفت:«بذار من از لحظه تولد خودت بگم»
و شروع کرد قصه تولد شاهین را برای هزارمین بار برایش تعریف کرد.


-ما بچه‌دار نمی‌شدیم. تمام خواهر و برادرهایت موقع تولد می‌مردند. چراشو خودمونم نفهمیدیم. سر تو هم همین فکرو می‌کردیم ... برای همین خیلی خوش‌بین نبودیم. وقتی به دنیا اومدی مثل دو سه تای قبل ص ازت بلند نشد و من گفتم تو هم رفتی ... اما تا به کف پات زد چنان فریادی زدی که کل بیمارستان رو لرزوندی!
حرف مادر که به این‌جا رسید، پرستار در را باز کرد و فامیلیه شاهین را صداکرد....


شاهین مثل یک شاهین که بر اوج پرمی‌گیرد، از جا برخاست و سبکبال و تیز به سمت پرستار پرکشید!
مادرها هم هم‌پای شاهین به سمت در دویدند.


پرستار که از نگاه شاهین تمام حرفش را خوانده‌بود، با خوشحالی گفت:«مبارک باشه !دخترتون به دنیا اومد. هر دو تاشون هم حالشون خوبه»


مادرها یکی یکی روی شاهین را بوسیدند.


شهلا خانم گفت:«دیدی پسرم تموم شد دیگه! مبارکت باشه! قدمش پر خیر و برکت!
یکی یکی همه بلند شدند و قدم باران را به شاهین تبریک گفتند.
حالا با آمدن باران به خانه، فضای ت و بی‌صدای خانه پر از نق و نوق نوزاد تازه به دنیا آمده‌شده‌بود!


باران کوچک، خانه شاهین را روشن کرده‌بود. هر ی می‌آمد در نوزاد چند روزه، به دنبال شباهتی از پدر یا مادر بود. با این که بسیار کوچک و نوزاد بود، اما صورتش فریاد می‌زد که چقدر شکل پدرش است!


چشمانش درست مثل شاهین سبز و موهایش فر خورده و روشن بود. انگشت‌های دست و پایش هر چند به باریکی انگشتان دنیا بود اما، ترکیب اصلی و نمایش، انگشتان شاهین بود!


هر چه باران بزرگتر می‌شد بیشتر به شاهین شبیه می‌شد.
گاهی دنیا سر به سر شاهین می‌گذاشت می‌گفت:«خودت کم بودی یکی دیگه هم شکل خودت آوردی»
هر لحظه باران برای دنیا و شاهین زیبا و دلنشین بود. چنان غرق باران بودند که از خودشان فراموش  کرده‌بودند.
تولد ی الگی باران را شاهین به زیباترین شکل برگزار کرد. بچه‌های کوچک بهزیستی را به تولد دختر کوچکش دعوت کرد و شادی این روز را با‌ آن‌ها شریک شد. برای هر کدامشان هدیه‌ای کوچک ید تا دل آن‌ها را نیز شاد  کرده‌باشد.


رو به دنیا برگشت و گفت:«دیدی دنیا جان، اون همه می‌ترسیدی باران مشکلی داشته‌باشه و به لطف خدا هیچ اتفاق بدی نیفتاد؟»
-آره .. چقدر الکی حرص خوردم! باورم نمیشه که منم مادر شدم!


-می‌خوای یه یخ تو یقه‌ات بندازم تا باورت بشه؟
-تو یخ بنداز تا من شلنگ آبو بیارم!!
زندگی شاهین و دنیا با آمدن باران زیبا بود، زیباتر شد! زیبایی که خودشان به خوبی احساسش می‌ د و قدر لحظه لحظه و ثانیه به ثانیه‌اش را می‌دانستند!
امکان نداشت شاهین از سر کار نیامده تو، باران کوچک را با موتور لااقل یک دور کوچک ندهد. چنان باران به این ساعت و صدای موتور عادت کرده‌بود که اگر در هر کجای خانه می‌بود، تا صدای موتور را می‌شنید پشت در با همان کلمات ش ته و بریده‌اش، بابا را صدا می‌زد و می‌ایستاد تا آغوش گرم شاهین او را دوباره بر روی موتور سوار کند! تا دم در هم پدر و دختر یکدیگر را غرق بوسه می‌ د و قربان صدقه هم می‌رفتند.
باران جشن تولد دوسالگی‌اش را خوب به یاد داشت، چرا که پدر با یک موتور زیبای شارژی از در وارد شد وحالا باران می‌توانست در خانه نیز سوار موتور خودش بشود و تمام شهر خیالی‌اش را زیر پا بگیرد و با تمام آدم‌های شهر خیالی‌اش سوار بر موتور حرف بزند و برایشان دست تکان دهد.
‌های سال نو بود. آن هفته قرار بود تا دنیا و شاهین با باران کوچک به بازار بروند و لباس عید باران را ب ند.


آن روز شاهین خوشحال و خندان به خانه آمد. تا وارد شد شنگول و شیطون گفت:«مژده بده دنیاجان! مژده بده»


-خیلی خوشحالی عزیزم چه خبر شده؟


باران خودش را در آغوش پدر انداخت و گفت:«هان هان... بابایی هان هان»


-چشم پرنسسم من چاکر شمام! .... من الاغ حلقه به گوشتون هستم و


قبل از این که به سؤال دنیا جو بدهد،‌ موتورسوار زیبارو را به گردش برد.
تا وارد شدند، دنیا پرسید نگفتی چه خبر شده؟


-آها بانو! الان به عرضتون می‌رسونم


و کاغذی را جلوی دنیا گرفت و پاچه شلوارش را به معنای پیشکش، بالا کشید!
-این چیه شاهین جان؟


 


 


 


ادامه دارد


ممنون از همراهی و صبرتان
وسایل ها رو میزاریم، رو باز می کنم، شمام یه آبی به دست و صورتت میزنی


خب حالا باید بریم حرم، آماده میشیم، شکر خدا هتل فاصله اش کمه تا حرم، چادرم رو برمیدارم ( یاد بابام می افتم که همیشه چادرم رو میگرفت میاورد تا حرم)، حس جالبی بود دیدن فروشنده ها زائر هااااا


میریم تو قسمت بازرسی حر- پر فروش ترین دوای گیاهی چاقی بدن اصل - ید قرص طبیعی آبجو اصل
- لاغر بودن و بهترین طرق برای درمان آن - چاق شدن فقط در 3 ماه
- راز سلامتی در افزایش مناسب وزن و چاقی نرمال
- داروخانه قرص های مکمل و چاقی بدون ضرر - گیاهی آبجو
- مهمترین روش گیاهان طبی در چاقی بدن - اطبا بهترین روش برای چاقی را ...
- اطباء بهترین روش برای افزایش وزن و چاقی
- دارو برای چاقی و درمان سریع لاغری با ...
- وزن خود را افزایش دادن با داروهای گیاهی .
- چاق کننده های مناسب طبیعی صورت ، یکنواخت چاق شدن صورت
- طبیب های حاذق و روش مناسب چاقی - چاق کننده های اصیل گیاهی
- طب گیاهی برای چاقی صورت و یکنواخت شدن چاقی
- طبیعی ترین چاق کننده های طبیعی اصلی واقعی
- داروی گیاهی افزایش وزن ، وزن زیاد کن،افزایش حجم بدن و درمان لاغری،راههای چاقی بدنها
- سنتی ترین راه حل برای چاق شدن بدن بصورت کلی
- راه مناسب چاق شدن ،داروهای گیاهی چاق کننده ، راههای مناسب در چاق شدن
- مکمل کاملا گیاهی و طبیعی برای چاق شدن و زون پیدا
- چاق کننده های ، افزایش دهنده های وزن گیاهی چاق کننده،داروی اصل برای چاقی
- طیقه سنتی افزایش وزن و چاق شدن - قرص گیاهی
- قیمت فروش قرص های چاق کننده در داروخانه ها
- کپسول های مکمل تقویتی اشتها آور و تنظیم کننده سوخخت بدن برای افزایش وزنم، بعد تو حیاط حرم میریم خیلی حس خوب- ید داروی چاقی گیاهیإچاق کننده گیاهی طبیعی بهترین چاق کننده بدن
- چاق کننده گیاهی و اصل آبجو افزایش وزن بدن بصورت طبیعی
- ید قرص چاقی - چگونه چاق شوید با تضمین
- داروی گیاهی آبجو اشتهاور و تنظیم سوخت ساز بدن برای چاق شدن
- فروش اینترنتی بهترین محصول چاقی بهترین روش پزشکی برای افزایش وزن بدن موثرترین قرص چاقی
- خاصیت قرص آبجو - داروی گیاهی و کاملا تضمینی در چاق شدن
- قرص چاقی بسیار عالی قرص چاق کننده گیاهی اصل
- خواص و مضرات قرص ابجو
- مکمل|پودر|قرص|افزایش وزن|چاق کننده قویترین داروی چاقی جهان
- فروش ویژه اینترنتی چاق کننده سنتی و گیاهی
- معرفی محصولی برای چاقی مناسب صورت - چاق کننده گیاهی
- فروش افزایش دهنده وزن قطعی داروی جدید چاقی
- قرص چاقی فت فست - مکمل های مجاز چاقی و افزایش وزن
- دارو برای چاق شدن ، قرص برای چاق شدن ، محصولات چاقی
- آیا برای چاق شدن قرصهای چاقی با منشا گیاهی خوب است
- چاق شدن بر طب گیاهی و سنتی روش علمی چاق شدن ، فروش داروهای سنتی چاق کننده
- ید قرص چاقی از داروخانه
- گیاهان دارئی جدید برای چاق شدن صورت
- بهترین قرص چاقی, ید بهترین قرص چاقی, ید اینترنتی بهترین قرص چاقی, ید پستی بهترین
- فروش انواع داروی چاقی و درمان کننده تضمینی لاغرییههههههه- مرکز فروش انواع قرص و کپسول چاقی لاغری
- بهترین قرص چاقی و قویترین کپسول اشتها آور
- اروی چاق کننده خوب میتواند جایگزین و مکمل خوبی برایتان باشد.قرص های چاق کننده شاید مضراتی داشته باشد ولی داروی گیاهی چاق کننده استاندار
- بهترین روش برای افزایش وزن طبیعی چیست ؟قرص چاقی فت فست
- فروشگاه اینترنتی قرص فت فست
- فت فست (fat fast) محصول : تعداد قرص : 60 عدد اثرات فوق العاده کپسول های چاقی فت فست چاق شدن عمومی و یکنواخت در تمامی بدن
- قرص افزایش وزن تضمینی فت فست (fat fast) ایده ال برای افزایش وزن به صورت طبیعی
- سفارش داروی فت فست گیاهی
- ید داروی چاقی تضمینی فت فست اصل- ید بهترین قرص چاق کننده-فروش قرص افزایش وزن
- ید قرص چاقی فت فست بهترین داروی کشف شده در جهان برای افزایش وزن
- ید قرص چاقی فت فست با گارانتی فروش
- بهترین فرمول کشف شده در جهان جهت افزایش وزن ید داروی حجم دهنده بدن اصل ید بهترین قرص چاقی و افزایش وزن جهان
- بهترین مکمل های مجاز افزایش وزن - کپسول چاقی
- چگونه به راحتی وزن اضافه کنیم؟ | داروی گیاهی افزایش وزن ...
- طریق تشخیس اصل بودن کپسول افزایش وزن
- مشکل لاغری بدن با بهترین محصول افزایش وزن بهترین قرص چاقی در جهان کدام است ؟
- بهترین قرص چاقی در جهان کدام است ؟ فروش اینترنتی بهترین محصول چاقی و افزایش مزن
- ید قرص حجم دهنده صورت و بدن بدون عارضه -محصول درجه 1 ید قرص چاقی فت فست |بهترین فرمول کشف شده در جهان جهت افزایش وزن
- فروش اینترنتی قویترین داروی چاقی جهان رفع مشکل لاغری بدن با بهترین محصول افزایش وزن فت فست fat fast
- پرفروشترین قرص چاقی جهان چاق اندام های بدن توسط بهترین گیاه دارویی - ید قرص فت فست قویترین گیاه دارویی جهت افزایش وزن طبیعی چاق شدن در کمترین زمان ممکن با بهترین گیاه دارویی جهان فروش پستی بهترین قرص حجم دهنده بدن fat fastهههههه- معرفی طبی برایی افزایش حجم گونه و پر شدن صورت
- سفارش داروی فت فیس لاغری صورت - داروی سنتی چاق کننده صورت اصل
- داروی علاج لاغری صورت
- فروش داروهای مخصوص برای چاقی طبیعی صورت
- نمایندگی فروش فت فیس بهترین داروی چاقی طبیعی صورت
- صحیح ترین قرص های گیاهی چاق کننده صورت
- رفع لاغری صورت با درمانهای گیاهی
- رفع مشکل لاغری صورت با داروهای گیاهی اصلی
- لاغری صورت را با چه روشی درمان کنیم| درمانهای طبیعی صحیح چاق کننده -
- داروی درمانی مخصوص برای افزایش دادن چاقی صورتمان
- چاق شدن صورت با درمانهای گیاهی اصلی
- فروش دوای گیاهی چاق شدن صورت | بهترینهای چاقی صورت
- افزایش چاقی طبیعی صورت اصلی گیاهی
- ید درمان کننده لاغری - داروی گیاهی درمان لاغیری صورت
- چاقی گیاهی و طبیعی صورت - محصولات چاقی طبیعی صورت
- فروشگاه فت فیس | داروی اصل و گیاهی فت فیس
- درمانهای گیاهی سنتی برای چاق صورت اصلی
- آیا داروی فت فیس عوارض هم دارد ؟؟ عوارض ناشی از مصرف فت فیس
- طریقه جدید چاق کننده صورت و افزایش حجم گونه
- چاقی تضمینی با قرص فت فیس fat face ههههه- کپسول گیاهی فت فیس fat face
- فروش ویژداروی فت فیس با قابلیت حجم دهی گونه
- قرص حجم دهنده گونه های صورت با مجوز بهداشت
- فروشگاه فت فیس
- داروی بدون عوارض چاق کننده صورت
- روش داشتن صورت پر گوشت و صاف
- بهترین گیاهی که برای حجم دادن صورت و گونه گذاری صورت بکار می رود
- ید پستی داروی گیاهی حجیم کننده گونه های صورت و ب ی صورت
- راه حل های گیاهی افزایش دهنده حجم گونه های صورت
- گونه گذار صورت و افزایش ب ی صورت
- بهترین قرص حجم دهنده بدن فروش اینترنتی قویترین داروی چاقی جهان
- فروش پستی بهترین قرص حجم دهنده بدن
- چاق شدن در کمترین زمان ممکن با بهترین گیاه دارویی جهان
- چاق اندام های بدن توسط بهترین گیاه دارویی - ید قرص فت فست
- قویترین گیاه دارویی جهت افزایش وزن طبیعی
- ید بهترین قویترین و پرفروشترین قرص چاقی جهان
- بهترین شیوه لاغری کدام است ؟
- اطلاعات کامل و جامع در مورد قرص افزایش وزن
- از بین بردن لاغری در سریعترین زمان ممکن با بهترین گیاه دارویی
- فروش اینترنتی بهترین کپسول چاق کننده بدن اصل


میریم تو کفش داری و کفش- بهترین را ار جهت افزایش وزن طبیعی |فروش قرص چاقی اصل
- قدرتمند, ید قرص چاق کننده بدن, ید قرص چاقی, ید پستی بهترین کپسول چاق کننده بدن
- فت فست بهترین قرص چاقی در جهان, فت فست چاق کننده سریع بدن
- قرص چاقی فت فست به وزن ایده ال خود برسید, دی انلاین قرص افزایش وزن, ید انلاین قرص چاقی
- قرص چاقی گیاهی, کپسول چاقی
- سفارش بهترین داروی چاقی, موثرترین داروی افزایش وزن فت
- ید وزن فت فست, ید اینترنتی داروی چاقی فت فست
- بهترین روش چاق شدن, بهترین قرص چاقی جهان قرص چاقی فت فست بدون عوارض
- ید فت فست بهترین قرص چاقی در جهان
- بهترین داروی افزایش وزن فت فست, بهترین قرص چاقی فت فست, ید fat fast, ید بهترین مکمل افزایش وزن
- داروی فت فست سفارش داروی اصل افزایش وزن
- ید پستی بهترین کپسول چاق کننده بدن ید قرص چاق کننده بدن, ید قرص چاقی
- گیاهی افزایش وزن, ید بهترین داروی چاقی بدن
- قرص افزایش وزن تضمینی فت فست اصل با ید قرص چاقی فت فست به وزن ایده ال خود برسید
- فت فست چاق کننده سریع بدن دی انلاین قرص افزایش وزن
- ید بهترین مکمل افزایش وزن و قدرتمند
- داروی چاقی اصل- قرص چاقی فت فست اصل
- قرص افزایش وزن در کوتاه مدت ید اینترنتی کپسول چاق کننده گیاهی
- قرص چاق کننده (تضمینی) سفارش قرص افزایش وزن در کوتاه مدت
- ید پستی قرص فست فت ایرانی ید قرص درمان لاغریا رو تحویل می دیم و میاییم میریم زیارت و قرار میزاریم تا نیم ساعت دیگه فلان جا باشیم


بعد چند دقیقه ای هم کنار هم میشینیم تو حرم و حرف میزنیم .....


میریم هتل یه کم لالا ک


ه سفر 2روزه فلان جا. گفتم درس ??.  میگه 2روز که کاری نمی کنه ?.  گفتم این 2روز خودش باعث میشه کلی حرف و خاطره درست بشه ک بعد فکرمونو مشغول کنه و همین 2روز 2روزل جمع بشن خیلی میشن رو هم و اگه ما بخایم از اول راه که تازه داریم- ید داروی افزایش وزن به صورت تضمینی و بدون عوارض جانبی؛با قیمت مناسب
- ید بهترین محصول چاق کننده و عضله ساز و تضمینی و بدون عوارض
- چگونه چاق شویم؟ با قرص چاقی فت فست
- چاق شدن در طب سنتی (چاق کننده سریع بدن
- ید داروی چاق کننده صورت و بدن غیر چینی(محصول )؛صد در صد تضمینی و بدون عوارض
- ید تضمینی قرص افزایش وزن تضمینی فت فست با بهترین کیفیت
- ید بهترین قرص چاق کننده گیاهی صورت و بدن ا یر--کاملا تضمینی
- قرص چاقی فت فست محصول
- ید پستی قرص افزایش وزن تضمینی جی فست اصل
- ید اینترنتی قویترین قرص گیاهی چاقی جی فست اصل
- ید قرص چاق کننده تضمینی بدن جی فست اورجینال
- ید اینترنتی قرص گیاهی افزایش وزن فت فست اصل
- نمایندگی رسمی فروش قرص فت فست تضمینی فت فست اصل
- ید قویترین قرص گیاهی افزایش وزن تضمینی
- ید قرص گیاهی افزایش وزن تضمینی جی فست اصل (چاق کننده قوی
- فروشگاه اینترنتی داروی افزایش وزن
- ید قدرتمندترین کپسول افزایش وزن جی فست اصل
- ید اینترنتی قرصهای فت فست ارزان چاق کننده
- ید بهترین کپسول افزایش وزن اصل فت فست
- بهترین داروی چاقی بدون عوارض میخونیم واسه کنکور 9 ید اینترنتی داروی چاقی فت فست با هلوگرام
- بهترین روش برای چاق شدن,قرص های چاقی و افزایش وزن
- جدیدترین تکنیک چاق شدن, ید پستی فت فست
- یدپستی قرص چاقی فت فست
- پودر چاق کننده
- فت فست
- فروشگاه اینترنتی قرص فت فست
- سفارش پستی قرص فت فست
- سفارش قرص فت فست
- فروش قرص فت فست
- ید داروی چاقی گیاهیإچاق کننده گیاهی طبیعی بهترین چاق کننده بدن
- ید قرص چاقی - چگونه چاق شوید با تضمین
- فروش اینترنتی بهترین محصول چاقی بهترین روش پزشکی برای افزایش وزن بدن موثرترین قرص چاقی
- قرص چاقی بسیار عالی قرص چاق کننده گیاهی اصل
- مکمل|پودر|قرص|افزایش وزن|چاق کننده قویترین داروی چاقی جهان
- فروش افزایش دهنده وزن قطعی داروی جدید چاقی
- قرص چاقی فت فست - مکمل های مجاز چاقی و افزایش وزن
- آیا برای چاق شدن قرصهای چاقی با منشا گیاهی خوب است
- ید قرص چاقی از داروخانه
- بهترین قرص چاقی, ید بهترین قرص چاقی, ید اینترنتی بهترین قرص چاقی, ید پستی بهترینمرکز فروش انواع قرص و کپسول چاقی لاغری
- بهترین قرص چاقی و قویترین کپسول اشتها آور
- اروی چاق کننده خوب میتواند جایگزین و مکمل خوبی برایتان باشد.قرص های چاق کننده شاید مضراتی داشته باشد ولی داروی گیاهی چاق کننده استاندار
- بهترین روش برای افزایش وزن طبیعی چیست ؟قرص چاقی فت فست
- فروشگاه اینترنتی قرص فت فست
- فت فست (fat fast) محصول : تعداد قرص : 60 عدد اثرات فوق العاده کپسول های چاقی فت فست چاق شدن عمومی و یکنواخت در تمامی بدن
- قرص افزایش وزن تضمینی فت فست (fat fast) ایده ال برای افزایش وزن به صورت طبیعی
- سفارش داروی فت فست گیاهی
- ید داروی چاقی تضمینی فت فست اصل- ید بهترین قرص چاق کننده-فروش قرص افزایش وزن
- ید قرص چاقی فت فست بهترین داروی کشف شده در جهان برای افزایش وزن
- ید قرص چاقی فت فست با گارانتی فروش
- بهترین فرمول کشف شده در جهان جهت افزایش وزن ید داروی حجم دهنده بدن اصل ید بهترین قرص چاقی و افزایش وزن جهان
- بهترین مکمل های مجاز افزایش وزن - کپسول چاقی
- چگونه به راحتی وزن اضافه کنیم؟ | داروی گیاهی افزایش وزن ...
- طریق تشخیس اصل بودن کپسول افزایش وزن
- مشکل لاغری بدن با بهترین محصول افزایش وزن بهترین قرص چاقی در جهان کدام است ؟
- بهترین قرص چاقی در جهان کدام است ؟ فروش اینترنتی بهترین محصول چاقی و افزایش مزن
- ید قرص حجم دهنده صورت و بدن بدون عارضه -محصول درجه 1 ید قرص چاقی فت فست |بهترین فرمول کشف شده در جهان جهت افزایش وزن
- فروش اینترنتی قویترین داروی چاقی جهان رفع مشکل لاغری بدن با بهترین محصول افزایش وزن فت فست fat fast
- پرفروشترین قرص چاقی جهان چاق اندام های بدن توسط بهترین گیاه دارویی - ید قرص فت فست قویترین گیاه دارویی جهت افزایش وزن طبیعی چاق شدن در کمترین زمان ممکن با بهترین گیاه دارویی جهان فروش پستی بهترین قرص حجم دهنده بدن fat fast7 اینطور بگردیم و بیخیال باشیم هیچی نمی- ید بهترین چاق کننده بدن بدون عوارض و تضمینی
- قرص برای چاق شدن بدن،اسم قرص که بدن را چاق میکند چیست؟
- فروش اینترنتی بهترین محصول چاقی و افزایش مزن آبجو
- رفع مشکل لاغری بدن با بهترین محصول افزایش وزن قرص چاق کننده گیاهی اصل
- سفارش اینترنتی قویترین داروی چاقی جهان
- ید چاق شدن در کمترین زمان ممکن با بهترین گیاه دارویی جهان
- فروش پستی بهترین قرص حجم دهنده بدن
- فروش قویترین گیاه دارویی جهت افزایش وزن طبیعی
- فروش بهترین قویترین و پرفروشترین قرص چاقی جهان
- چاق اندام های بدن توسط بهترین گیاه دارویی
- بهترین قرص چاقی در جهان کدام است ؟fat fast
- اطلاعات کامل و جامع در مورد قرص افزایش وزن
- فروش اینترنتی بهترین کپسول چاق کننده بدن اصل
- فروش اینترنتی بهترین کپسول چاق کننده بدن اصل
- بهترین را ار جهت افزایش وزن طبیعی |فروش قرص چاقی اصل
- ید پستی قرص چاق کننده و اشتها آور آبجو ها و یا تغذیه ای
- ید اینترنتی بهترین قرص افزایش وزن تضمینی فت فست اصل
- ید قرص طبیعی چاقی فت فست, ید قرص چاقی فت فست
- ید اینترنتی داروی چاقی تضمینی فت فست اصل- قرص چاقی فت فست اصل
- جدیدترین تکنیک چاق شدن, ید پستی فت فستشیم و بیچاره - ید اینترنتی پودر چاق کننده
- ید مکمل چاقی-بهترین مکمل چاق کننده و افزایش وزن
- سفارش بهترین چاق کننده بدن بدون عوارض ید چاق کننده گیاهی
- ید اینترنتی بهترین مکمل برای چاق شدن سریع-قرص
- ید اینترنتی داروی گیاهی چاق کننده آبجو
- ید داروهای افزایش اشتها
- فروش پودر کاملا گیاهی چاقی افزایش وزن
- ید کپسول چاق کننده گیاهی اصل » قرص برای چاق شدن
- فروش ارزان کپسول چاق کننده
- ید چاق کننده , بهترین کپسول چاق کننده , سایت فروش داروی چاقی
- پر فروش ترین دوای گیاهی چاقی بدن اصل - ید قرص طبیعی آبجو اصل
- لاغر بودن و بهترین طرق برای درمان آن - چاق شدن فقط در 3 ماه
- راز سلامتی در افزایش مناسب وزن و چاقی نرمال
- داروخانه قرص های مکمل و چاقی بدون ضرر - گیاهی آبجو
- مهمترین روش گیاهان طبی در چاقی بدن - اطبا بهترین روش برای چاقی را ...
- اطباء بهترین روش برای افزایش وزن و چاقی
- دارو برای چاقی و درمان سریع لاغری با ...
- وزن خود را افزایش دادن با داروهای گیاهی .
- چاق کننده های مناسب طبیعی صورت ، یکنواخت چاق شدن صورت
- طبیب های حاذق و روش مناسب چاقی - چاق کننده های اصیل گیاهیمیشیم طب گیاهی برای چاقی صورت و یکنواخت شدن چاقی
- طبیعی ترین چاق کننده های طبیعی اصلی واقعی
- داروی گیاهی افزایش وزن ، وزن زیاد کن،افزایش حجم بدن و درمان لاغری،راههای چاقی بدنها
- سنتی ترین راه حل برای چاق شدن بدن بصورت کلی
- راه مناسب چاق شدن ،داروهای گیاهی چاق کننده ، راههای مناسب در چاق شدن
- مکمل کاملا گیاهی و طبیعی برای چاق شدن و زون پیدا
- چاق کننده های ، افزایش دهنده های وزن گیاهی چاق کننده،داروی اصل برای چاقی
- طیقه سنتی افزایش وزن و چاق شدن - قرص گیاهی
- قیمت فروش قرص های چاق کننده در داروخانه ها
- کپسول های مکمل تقویتی اشتها آور و تنظیم کننده سوخخت بدن برای افزایش وزن
- چاق کننده گیاهی و اصل آبجو افزایش وزن بدن بصورت طبیعی
- داروی گیاهی آبجو اشتهاور و تنظیم سوخت ساز بدن برای چاق شدن
- خاصیت قرص آبجو - داروی گیاهی و کاملا تضمینی در چاق شدن
- خواص و مضرات قرص ابجو
- فروش ویژه اینترنتی چاق کننده سنتی و گیاهی
- معرفی محصولی برای چاقی مناسب صورت - چاق کننده گیاهی
- دارو برای چاق شدن ، قرص برای چاق شدن ، محصولات چاقی
- چاق شدن بر طب گیاهی و سنتی روش علمی چاق شدن ، فروش داروهای سنتی چاق کننده
- گیاهان دارئی جدید برای چاق شدن صورت
- فروش انواع داروی چاقی و درمان کننده تضمینی لاغری


دوستم شیرین زنگ زد بهم اینقد با انرژی حرف زد منم شاد شدم??.  ایشالله کنکورشو خوب بده و درساش خوب پیش بره.فدای دوست خوبم????


همش دست میزنم


قیمت ید بهترین مارک گن لاغری مردانه در 28 اردیبهشت 96


برای ید بهترین مارک گن لاغری مردانه آدرس را درست اومدید شما میتوانید در فروشگاه ما گن لاغری مردانه اسلیم لیفت که میشه گفت بهترین مارک گن لاغری مردانه هست در 28 اردیبهشت ماه سال 96 سفارش دهید و درب منزل خود وجهشو پرداخت کنید


قیمت ید بهترین مارک گن لاغری مردانه


بهترین مارک گن لاغری مردانه


سایت ید بهترین گن لاغری مردانه در 28 اردیبهشت ماه سال 96برای ید بهترین مارک گن لاغری مردانه کلیک کنید , چرا مردم به دنبال ید بهترین مارک گن لاغری مردانه هستند ؟ پاسخ بسیار اشکار است چون متاسفانه فروشگاه های زیادی هستند که گن های لاغری مردنه بی کیفیت میفروشند و همین موضوع باعث عدم اعتماد مشتری ها به محصولات گن لاغری مردانه شده است برای ید بهترین مارک گن لاغری مردانه کلیک کنید , ید بهترین مارک گن لاغری مردانهاگر به دنبال ید بهترین مارک گن لاغری مردانه هستید آدرس را اشتباه نیومدید ما امروز در این سایت قصد داریم بهترین محصول گن لاغری مردانه را تحت عنوان پستی با عنوان بهترین گن لاغری مردانه معرفی کنیم اسلیم لیفت مارکی هست که در ادامه توضیحات بیشتری درباره اش در مورخه 28 اردیبهشت ماه سال 96 خواهیم داد


اسلیم لیفت بهترین مارک گن لاغری مردانه در ایران


خیلی ها هستند که همیشه به دنبال راه های برای لاغری شکم خود بوده اند البته منظور ما در این پست فقط آقایان می باشد و برای همین آسان ترین راه ممکن یعنی استفاده از محصولات لاغری را همیشه امتحان کرده اند در این میان آقایانی که مارک گن لاغری مردانه اسلیم لیفت را انتخاب و استفاده کرده بودند خیلی راضی بودند و از اینکه احساس می د پول خود را دور نریختند و میتوانند با محصول گن لاغری مردانه به لاغری شکم خود کمک ند خوشحال بودندپس اگه شما به دنبال ید بهترین مارک گن لاغری مردانه هستند اسلیم لیفت را انتخاب کنند شما با ید گن لاغری مردانه در واقع با یک تیر دو نشان زدید اول اینکه کمک فراوانی به لاغری شکم خود کرده اید البته اگه با پوشیدن گن لاغری مردانه هر روز پیاده روی کنید خیلی خوب میشه دوم هم اینکه با پوشیدن گن لاغری مردانه اصل شکم خود را جمع و جورتر خواهید کرد به طوری که لباس های قبلی که اندازه تون نبود الان به راحتی میتوانید بپوشید پس همین الان امروز که 28 اردیبهشت ماه 96 هست برای بهترین مارک گن لاغری مردانه خود محصول اسلیم لیفت را انتخاب کنید و آن را سفارش دهید


ید بهترین مارک گن لاغری مردانه, از کجا بهترین مارک گن لاغری مردانه را ب م ؟ کدوم سایت بهترین مارگ گن لاغری مردانه را میفروشند ؟


ید آنلاین بهترین مارک گن لاغری مردانه, برای ید آنلاین و اینترنتی گن لاغری مردانه به فروشگاه نازنین خوش آمدید شما میتوانید در فروشگاه نازنین به صورت آنلاین بهترین مارک گن لاغری مردانه را سفارش دهید و درب منزل خود وجهشو پرداخت کنید, ید آنلاین بهترین مارک گن لاغری مردانه


اسلیم لیفت بهترین مارک گن لاغری مردانه در ایران


قیمت بهترین مارک گن لاغری مردانه در ایرانفروشگاه ید بهترین مارک گن لاغری مردانه 2017, کدوم فروشگاه برای ید آنلاین گن لاغری مردانه در سال 2017 خوبه ؟ آیا شما میدانید بهترین مارک گن لاغری مردانه چیه ؟ آیا اسلیم لیفت بهترین مارک گن لاغری مردانه هست ؟, ید بهترین مارک گن لاغری مردانه 2017امروز 28 اردیبهشت ماه سال 96 می باشد و قیمت گن لاغری مردانه فقط 25 هزار تومانه و اگه به صورت نقدی ید کنید میتوانید از 10 درصد تخفیف ویژه ما هم برخوردار شوید گن لاغری مردانه اسلیم لیفت محصولی است که هزاران ایرانی در طول سال ها ازش استفاده کرده اند و خوشبختانه اکثرشون احساس خوبی نسبت به این محصول بعد از استفاده داشته اند پس شما هم همین الان این گن مردانه معرفی شده در فروشگاه ما که میشه گفت بهترین مارک گن لاغری مردانه می باشد را سفارش دهیدبهترین مارک برای ید گن لاغری مردانه کدومه ؟, به نظر شما بهترین مارک گن لاغری مردانه کدومه ؟ آیا گن لاغری مردانه برای لاغری خوبه ؟ از کدوم فروشگاه در سال جدید میتوانیم بهترین مارک گن لاغری مردانه را با قیمت ارزانم ب یم ؟, بهترین مارک گن لاغری مردانه کدومه ؟ید اینترنتی بهترین مارک گن لاغری مردانه در بهار 96 , برای ید اینترنتی گن لاغری مردانه در 28 اردیبهشت ماه سال 96 عجله کنید اگهخ به دنبال بهترین مارک گن لاغری مردانه در بهار 96 هستید همین الان از فروشگاه اینترنتی ما بهترین مارک گن لاغری مردانه را سفارش دهید, ید اینترنتی بهترین مارک گن لاغری مردانهبهترین مارک گن لاغری مردانه | ید گن مردانه اصل, اگر به دنبال ید بهترین مارک گن لاغری مردانه هستید همین الان به فروشگاه اینترنتی نرگس بروید در این فروشگاه ما بهترین مارک گن لاغری مردانه را معرفی کرده ایم که در صورت تمایل میتوانید این محصول را سفارش دهید, بهترین مارک گن لاغری مردانه 


ی انتظار داری به دختر پاکی مث برسی اخه به قول خودت انصاف کن  .نباید یادم بره کی بودم همیشه باید یادم باشه چه کارایی تا سمت نرم.یه کار خوب میکنم فک میکنم گذشتم پاک میشه ته گوه خوردم باید تا وقتی که جبران یا ترک


- روش
- بهترین روش برای تحریک شدن ن | راه هایی برای تحریک شدن تضمینی ن
- موثرترین قطره محرک ن | فروش بهترین دارو محرک خانم ها | راه های قوی برای تحریک شدن خانم
- دارویی برای تحریک سریع ن | محرک ترین دارو ن | روش هایی برای تحریک ن
- قویترین روش های تحریک ن | راه های سریع تحریک شدن ن | راه های موثر درمان بی میلی
- دارو های قوی سریع تحریک کننده ن | بهترین دارو های قوی تحریک کننده ن | دارو های ی کننده
- محرک ترین دارو نه|راه هایی برای تحریک شدن ن | روش های قوی تحریک ن
- راه های موثر تحریک شدن قوی ن | راه هایی موثر و قوی برای تحریک ن | قطره گیاهی محرک
- سریعترین روش تحریک شدن ن | راه هایی برای تحریک تضمینی ن
- نام دارو قوی محرک | آموزش روش های تحریک ن | راه های همبستر ن
- روش های موثر تحریک مخفیانه ن | قویترین دارو محرک مخفیانه ن | روش های سریع تحریک شدن ن
- چگونه میل ن را افزایش دهیم | بهترین روش افزایش قدرت ن | دارو بالابرنده میل ن
- دارو هایی قوی جهت افزایش توان ن | راه های سریع افزایش میل ن | دارو قوی محرک
- دارویی موثر برای تحریک ن | روش هایی قوی برای افزایش میل
- راه هایی سریع و تضمینی جهت تحریک ن | راه های افزایش لذت ن | دارو های تقویت میل
- دارویی موثر برای تحریک ن | روش های قوی و محرک ن | راه های افزایش میل در ن
- بهترین روش تحریک شدن ن | قویترین دارو های تضمینی محرک | افزایش میل ن
- بهترین روش های تحریک ن | راه های موثر افزایش میل | را های درمان کم میلی

یفی


- راههای تحریک ن قرص محرک
- کپسول محرک گلد فلای
- قرص محرک گلد فلای
- راههایی قوی جهت تحریک تضمینی ن | روشی موثر جهت افزایش لذت | قطره محرک برای تحریک شدن زن
- راههای موثر درمان کم میلی ن | راههای قوی تحریک شدن ن | درمان سرد مزاجی ن
- موثرترین قطره محرک ن | روش های تضمینی زیاد میل ن
- روش های موثر افزایش قدرت ن | بهترین روش تحریک شدن ن
- دارو محرک صد درصد تضمینی | روشی کاملا تضمینی جهت تحریک ن
- روش هایی موثر برای بالا بردن میل ن | قویترین راه های زیاد ن
- روش های موثر افزایش لذت | راههای تحریک شدن دائمی ن | تضمینی ترین راه تحریک ن
- مطمئن ترین راه های افزایش لذت ن | راههایی جهت تحریک ولع | قویترین روش افزایش میل
- راههای موثر افزایش لذت ن | سریعترین راههای تحریک ن
- دارو دوست قطره گیاهی محرک نه | بهترین قطره محرک برای دختران
- قطره افزایش بانوان اصل
- راه هایی برای افزایش سریع میل ن | راههای جهت افزایش قدرت ن | دارو تضمینی محرک
- روش های موثر افزایش قدرت ن | راههایی سریع برای تحریک ن | بهترین قطره محرک
- چگونه قدرت ن را افزایش دهیم | روش هایی برای افزایش لذت | دارو محرک
- راه های موثر زیاد شدن میل ن | بهترین روش افزایش میل | راههای تقویت میل دختران
- موثرترین قطره محرک | قویترین روش تحریک ن | راه هایی جهت افزایش میل
- چگونه بی میلی ن را درمان کنیم | روش های علمی درمان کمبود علاقه و میل ن
- بهترین قطره مکمل درمان دوره ای سردی زوجین
- لد فلای ژل تحریک شدید و افزایش میل خانمها/گلد-فلای-ژل-تحریک
- مخفیانه تحریک نه اسپانیش جرمنی دراپ می تواند سبب افزایش انگیزه و تحریک جـ.ـنـ.ـسی شود
- تحریک زن .بالا بردن ن با داروی خوراکی
- سریعترین دارو محرک | راه های تضمینی تحریک سریع ن | راه های افزایش لذت -
- قطره محرک ن | اسپانیش جرمنی دراپ |داروی بی عوارض برای
- راههایی برای درمان سرد مزاجی ن | روش هایی تضمینی جهت تحریک شدن ن
- ید اینترنتی آدامس تحریک کننده فوری خانمها
- راه های گیاهی تحریک ن | قویترین روش های تحریک شدن ن | دارو گیاهی محرک
- داروی مخصوص تحریک خانم ها و درمان سرد مزاجی همسر
- موثرترین راه افزایش میل ن ،دارو تقویت کننده میل ن،داروهای افزایش میل
- داروی تحریک کننده ن
- بهترین قطره محرک نه | ید دارو محرک نه | راهای تحریک شدن طبیعی ن
- تایید «اددی» یا «ویاگرای صورتی» برای تقویت میل ن
- روش های سریع تحریک ن،راه های موثر افزایش میل ،قویترین دارو محرک
- واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: با سلام، دوست ...
- قویترین قطره محرک نه،چگونه ن را تحریک کنیم،راه های تحریک شدن سریع ن
- اولین داروی کمک به مشکلات تمایل در ن
- فروش انواع دارو محرک نه | راه هایی برای تحریک شدن ن|دارو های قوی محرک ن
- خانوما یه دارو برای درمان و افزایش میل بانوان معرفی کنید
- انواع روش های تحریک شدن ن | فروش فطره خوراکی محرک نه ،راه های سریع تحریک شدن ن
- بهترین داروی افزایش میل ن
- چگونه میل ن را افزایش دهیم | راههای بالابردن توان ن|قویترین روش های افزایش لذت
- داروی گیاهی افزایش وتقویت نیروی ن
- سریعترین دارو محرک نه | راه های قوی تحریک شدن ن | بهترین روش تحریک ن
- خانمها چکار کنند که میل آنها افزایش یابد
- دارو قوی محرک نه،راه های سریع تحریک شدن ن،بهترین روش تحریک شدن ن
- اسپانیش فلای درمان افسردگی و تشویش های قبل ، هنگام و بعد از رابطه شویی در بانوان
- راه هایی برای بالابردن توانایی ن،راه های سریع و قوی تحریک شدن ن،بهترین راه تحریک
- برطرف کننده عوازض

هستم.شاید اخلاق یکم خوبی داسته ره برگرده مثلا گفتم بیمارستان بودم و یا با گوشی محمد بهش پی ام دادم و گفتم محمد هستم ،وقتی ایم کارارو انجام میدادم هیچ وقت فک نمی دارم مثلا دروغ میگم و ممکنه ناراحت بشه چون فک می دارم واس کار خوبی این بازی ها رو انجام میدم ولی نه آدم همچین بازی


- راههای موثر زیاد شدن توانایی ن | بهترین روش های تحریک شدن ن
- بهترین دارو محرک موجود در بازار تهران | راه های مطمئن تحریک ن | روش های مخفیانه تحریک شدن زن
- ن چگونه میل شان زیاد میشود
- قطره افزایش بانوان اصل
- بهترین روش مخفیانه تحریک شدن ن | روشی تضمینی جهت تحریک ن
- بهترین راه های موجود برای تحریک ن | چگونه ن را ی کنیم
- نقاط تحریک آمیز ن | راه های تحریک شدن ن | ازچه راهی ن را تحریک کنیم
- چگونه زنمو تحریک کنم
- روشی تقویت و افزایش میل | راه های موثر درمان بی میلی | راه های تضمینی تحریک شدن ن
- سریعترین قطره محرک تحریک کننده ن | قویترین قطره محرک ن
- قطره اسپانیش فلای تجربه ارگارسم فوق العاده قوی تر و عمیق تر و متفاوت و کامل
- سفارش قطره سرعت بخشیدن به تحریک کامل
- سفارش ید قطره ایجاد لغزندگی شدید در ناحیه خانم ها
- ید قطره ایجاد اشتیاق فوق العاده به پیشقدم شدن در شروع رابطه شویی
- افزایش میل و درمان سرد مزاجی خانم ها با قرص پرووسترا ...
- درمان کامل سرد مزاجی خانم ها
- آیا دارویی برای افزایش میل در زن ها وجود دارد؟
- تمام خوردنی های افزایش دهنده میل ن
- 3 . افزایش میل به روش های سنتی
- چهار گیـاه تقـویـت کنـنـده میل جنسـی
- گیاه برای افزایش میل بانوان
- گیاهان موثر برای تقویت میل
- داروی گیاهی برای افزایش میل خانمها
- چگونه ن میل شان را از دست می دهند؟
- روش های تقویت میل ،قویترین دارو تقویت کننده میل
- قطره محرک گلد اسپانیش فلای
- راههای موثر تحریک ن، ید دارو محرک ن،قویترین
- تضمینی درمان سرد مزاجی ن | راه هایی قوی تحریک ن | روش های افزایش لذت
- چگونه ن را تحریک کنیم،بهترین روش برای تحریک ن،نقاط تحریک آمیز ن
- دارو محرک ن،دارو گیاهی تحریک کننده ن،روش خوراکی تحریک شدن ن
- روش های بهبود رابطه ،راه های تضمینی درمان مشکلات
- روش های تضمینی تحریک ن،دارو گیاهی تضمینی محرک ن
- موثرترین روش گیاهی افزایش میل ،روش تضمینی تحریک ن
- راههای سریع افزایش میل ن،راه های گیاهی تحریک ن
- بهترین راه های افزایش میل ،راه تحریک سریع ن،روش گیاهی تحریک شدن ن
- روش های موثر افزایش لذت |بهترین راه های تحریک شدن ن|دارو تضمینی محرک ن
- دارو های گیاهی تحریک کننده ن،روشهای گیاهی افزایش لذت ،بهترین روش درمان بی میلی
- روشی سریع برای افزایش میل ن،بهترین دارو گیاهی درمان بی میلی ن
- راه های تضمینی تحریک ن،روش های سریع افزایش میل ن
- دارو گیاهی تحریک ن،روش های افزایش دادن میل ن
- قویترین روش های تحریک شدن ن | روش هایی موثر جهت تحریک شدن ن | راه های افزایش میل
- سریعترین روش های افزایش لذت | راه هایی جهت بالا بردن میل ن | قویترین راه تحریک
- راهی موثر برای زیاد شدن میل ن | دارو محرک قوی | افزایش لذت در ن
- روش های تقویت میل در رابطه شویی | راه های افزایش رابطه شویی
- روش های بهبود رابطه شویی | روش های برای همبستر ن | راه های تحریک شدن ن
- راهی موثر جهت تحریک ن | بهترین راه های موثر تحریک ن
- راههایی سریع جهت تحریک ن | موثرترین قطره محرک | روش تحریک ن کاملا تضمینی
- بهترین روش تحریک ن 100 درصد تضمینی | بهترین قطره گیاهی محرک |راههایی برای تحریک ن
- روش های آماده ن برای رابطه خوب | بهترین روش برای تحریک شدن ن
- موثرترین راه برای تحریک شدن ن | چگونه ن را اماده رابطه کنیم

هایی بود نه من انقد خوب بازی . روشی موثر برای افزایش میل | موثرترین راه های تحریک ن | قویترین روش درمان سردمزاجی ن
- روش هایی موثر جهت تحریک ن | دارو های تضمینی محرک | راه های درمان بی میلی
- بهترین روش گیاهی تحریک ن|موثرترین دارو محرک |قویترین روش تحریک شدن سریع ن
- روشی های تضمینی افزایش لذت در رابطه شویی | روش های موثر افزایش میل | راه درمان کم میلی
- روش تحریک سریع ن |قیمت دارو گیاهی محرک
- چگونه میل ن را بالا ببریم | راه هایی برای تقویت میل ن | قطره قوی تحریک کننده ن
- سریعترین راه های تحریک ن | بهترین راه افزایش میل خانم ها در 10 دقیقه
- قویترین قطره محرک نه | بهترین راه تحریک شدن ن | راه هایی برای افزایش میل
- روش هایی برای درمان کم میلی ن | راه هایی برای افزایش لذت | بهترین راه تحریک شدن ن
- سریعترین دارو محرک نه ، قویترین روش تحریک ن ،بهترین راه درمان بی میلی
- موثرترین راه تحریک شدن ن | سریعترین روش تحریک ن | بهترین راه افزایش میل ن
- روش های تضمینی افزایش میل | ید بهترین قطره محرک
- روش های تضمینی تحریک ن | بهترین راههای تحریک شدن ن | دارو محرک خانم
- ید قطره محرک ن|بهترین قطره محرک | روش های تضمینی تحریک شدن انم ها
- چگونه ن را تحریک کنیم | روش های تضمینی تحریک آمیز ن | دارو محرک نه
- روش های موثر افزایش میل | قویترین روشهای زیاد میل |درمان کم میلی ن
- روش های موثر زیاد توانایی | راههای تضمینی افزایش میل | روش های زیاد توان
- راه هایی برای افزایش میل ، راه های موثر تحریک ن ،روشهایی برای تحریک شدن ن
- فروش قطره محرک در اهواز| ید قطره محرک|سفارش بهترین قطره محرک|بهترین مارک قطره محرک
- بهترین قطره محرک نه | ید قطره | فروش قطره محرک در مشهد
- روش های موثر درمان بی میلی | راه های زیاد شدن توانایی |قویترین قطره محرک
- روش های تحریک شدن زن| راههای داشتن رابطه شیرین | روش های رفع بی میلی افزایش قدرت ن
- روش های تضمینی بالابردن میل | راه های تحریک تضمینی ن -
- قویترین دارو محرک نه | افزایش تضمینی میل | راه های تضمینی تحریک شدن ن
- روش موثر و تضمینی افزایش میل |راههای گیاهی تحریک شدن ن
- راه های تضمینی زیاد میل ،راه های موثر افزایش لذت ،راه تحریک شدن ن
- بهترین دارو محرک ،روش های تضمینی تحریک ن،راه های افزایش میل
- روشهای افزایش ن | راه های موثر افزایش قدرت و میل ن
- راه های موثر درمان کم میلی ن | قویترین دارو های زیاد کننده میل
- راه های قوی افزایش میل در ن | چگونه ن را تحریک کنیم | راه های افزایش میل
- داروهای قوی محرک ن،روش قوی تحریک ن،قویترین روش تحریک ن
- ید قطره خوراکی محرک ،راه های موثر افزایش لذت ،بهترین راه تحریک ن
- روش های سریع درمان ناتوانی ن،افزایش میل ن،دارو محرک بانوان
- روشی برای افزایش لذت ،روش هایی سریع جهت درمان ناتوانی ن
- - روش های به ارگا. سم رساندن ن،راه های موثر تحریک سریع ن
- راههایی جهت افزایش لذت ن،راه هایی برای تحریک ن
- روش کاملا گیاهی برای درمان بی میلی ن
- روشی جهت تحریک ن،موثرترین راه افزایش میل ن
- روش های قوی تحریک ن،راه های افزایش لذت .
- سفارش اینترنتی قطره محرک
- نحوه شدن سریع خانم ها
- قرص تحریک کننده ن
- ید دارو برای تحریک زن | بهترین روش برای
- بهترین روش افزایش میل خانم ها
- رازهای رساندن ن به اوج لذت
- چگونه ن را کنیم یا به برسانیم؟
- افزایش میل و شعله ور آتش روابط ن
- راههای تضمینی افزایش لذت ن |سریعترین قطره محرک نه
- بهترین روش های افزایش لذت | راه های موثر تقویت میل ن | دارو های محرک نه
- ید قطره گیاهی محرک | فروش بهترین دارو های تضمینی محرک | راههایی برای تحریک شدن ن


این کارو رو که می فک نمی به خاطر این کارا منو دوباره دوس داشته باشه فک می دوس داره فقط یکم لج بازی و اینکه درک نمیکنه دوس داشتن چیز راحتی نیست.


̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ز̹̹ا̹̹ح̹̹م̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ل̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹ی̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹غ̹̹ض̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ت̹̹ر̹̹ک̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹آ̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ا̹̹غ̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ع̹̹ج̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹غ̹̹ر̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹چ̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ب̹̹ن̹̹د̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹و̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹:̹̹ ̹̹«̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹س̹̹ت̹̹ج̹̹ا̹̹ب̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹»̹̹

ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ل̹̹ج̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ر̹̹ا̹̹ی̹̹ت̹̹ ̹̹ل̹̹و̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹ق̹̹ض̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ و̹̹ ̹̹ک̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ب̹̹ع̹̹ض̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹پ̹̹ش̹̹ت̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹د̹̹م̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ ̹̹ج̹̹ن̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ح̹̹ا̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹آ̹̹م̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹؟̹̹

ا̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹و̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ه̹̹ ̹̹آ̹̹د̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ب̹̹ت̹̹و̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ت̹̹ش̹̹خ̹̹ی̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹ی̹̹ ̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ج̹̹ا̹̹ ̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ر̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ل̹̹ب̹̹ا̹̹س̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹ر̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ش̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ه̹̹ ̹̹ر̹̹ن̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹؛̹̹

ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹چ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹ی̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ .̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ت̹̹ص̹̹م̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ج̹̹د̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ع̹̹و̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ز̹̹ر̹̹گ̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ت̹̹ر̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ع̹̹ا̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹ک̹̹س̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ل̹̹د̹̹ ̹̹ن̹̹ی̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹

ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ش̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ص̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹؟̹̹!̹̹؟̹̹

ا̹̹ز̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ش̹̹ر̹̹و̹̹ع̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹ص̹̹ح̹̹ب̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹و̹̹ا̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ب̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹د̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ع̹̹ی̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ر̹̹ف̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹!

کـــپــــی ====» آزاد


از اون دختر پادادی(یه منطقه از اهواز )؟؟؟ میگه والا خبری ازش نیس فک کنم پشیمون شده خخخ. گفت من هیچ قولی بهش ندادم چون فعلا ایندم مشخص نیس. گفتم تو پیام میدادی خو. گفت من به دخترا فقط اول به تو پیام میدم یعنی دخترا باید بهترین قرص حجم دهنده بدن فروش اینترنتی قویترین داروی چاقی جهان
- فروش پستی بهترین قرص حجم دهنده بدن
- چاق شدن در کمترین زمان ممکن با بهترین گیاه دارویی جهان
- چاق اندام های بدن توسط بهترین گیاه دارویی - ید قرص فت فست
- قویترین گیاه دارویی جهت افزایش وزن طبیعی
- ید بهترین قویترین و پرفروشترین قرص چاقی جهان
- بهترین شیوه لاغری کدام است ؟
- اطلاعات کامل و جامع در مورد قرص افزایش وزن
- از بین بردن لاغری در سریعترین زمان ممکن با بهترین گیاه دارویی
- فروش اینترنتی بهترین کپسول چاق کننده بدن اصل
- بهترین را ار جهت افزایش وزن طبیعی |فروش قرص چاقی اصل
- قدرتمند, ید قرص چاق کننده بدن, ید قرص چاقی, ید پستی بهترین کپسول چاق کننده بدن
- فت فست بهترین قرص چاقی در جهان, فت فست چاق کننده سریع بدن
- قرص چاقی فت فست به وزن ایده ال خود برسید, دی انلاین قرص افزایش وزن, ید انلاین قرص چاقی
- قرص چاقی گیاهی, کپسول چاقی
- سفارش بهترین داروی چاقی, موثرترین داروی افزایش وزن فت
- ید وزن فت فست, ید اینترنتی داروی چاقی فت فست
- بهترین روش چاق شدن, بهترین قرص چاقی جهان قرص چاقی فت فست بدون عوارض
- ید فت فست بهترین قرص چاقی در جهان
- بهترین داروی افزایش وزن فت فست, بهترین قرص چاقی فت فست, ید fat fast, ید بهترین مکمل افزایش وزن خودشون به من پیام بدم وگرنه من - داروی فت فست سفارش داروی اصل افزایش وزن
- ید پستی بهترین کپسول چاق کننده بدن ید قرص چاق کننده بدن, ید قرص چاقی
- گیاهی افزایش وزن, ید بهترین داروی چاقی بدن
- قرص افزایش وزن تضمینی فت فست اصل با ید قرص چاقی فت فست به وزن ایده ال خود برسید
- فت فست چاق کننده سریع بدن دی انلاین قرص افزایش وزن
- ید بهترین مکمل افزایش وزن و قدرتمند
- داروی چاقی اصل- قرص چاقی فت فست اصل
- قرص افزایش وزن در کوتاه مدت ید اینترنتی کپسول چاق کننده گیاهی
- قرص چاق کننده (تضمینی) سفارش قرص افزایش وزن در کوتاه مدت
- ید پستی قرص فست فت ایرانی ید قرص درمان لاغری
- معرفی قرص چاق کننده بدن و افزایش وزن کل بدن
- قرص چاق کننده گیاهی brewers yeast ساخت انگلستان
- آیا کپسول های چاق کننده صورت موثرند؟ - :دفتر مشاوره تغذیه
- ید پستی کپسول سایت فروش قرص گیاهی چاقی تضمینی | اصل
- ید کپسول فت فست قویترین قرص چاقی تضمینی گیاهی اصل امریکا
- فروش قویترین کپسول افزایش وزن
- دلیلی که سبب چاقی می‌شود
- چاق شوید و چاق بمانید, قرص چاقی
- جدیدترین و قوی ترین قرص چاقی در جهان فت فست ...
- فت فست تقلبینمیدم ولی تو دختر ید انلاین قرص قوی برای بیشتر شدن اشتها
- کدام راه برای چاق شدن خوب است قرص آبجو حاوی تمام ویتامینهای گروه b
- قرص بسیار قوی و موثر باعث چاقی کل بدن ید پستی کپسول بیشتر شدن اشتها سفارش کپسول افزایش وزن
- کپسول افزایش وزن کپسول افزایش وزن فت فست ید اینترنتی کپسول قرص اشتها آور گیاهی کپسول افزایش وزن ویژه ید کپسول قرص اشتها آور گیاهی کپسول قرص اشتها آور گیاهی تضمینی
- بهترین را ار جهت افزایش وزن طبیعی سفارش آنلاین قرص چاقی سفارش آنلاین قرص چاقی فت فست سفارش آنلاین قرص چاقی فت فست fatfast |فروش قرص چاقی اصل
- سفارش آنلاین قرص چاقی سفارش آنلاین قرص چاقی فت فست سفارش آنلاین قرص چاقی فت فست fatfast
- پستی کپسول بیشتر شدن اشتها سفارش کپسول افزایش وزن
- قرص بسیار قوی و موثر باعث چاقی کل بدن فت فست
- راه علمی برای چاق شدن قرص چاق کننده و اشتهاآور آبجو
- پزشکان کدام راه را برای چاق شدن مناسب می؟دانند یک نوع آبجو
- فروش کپسول بیشتر شدن اشتها
- عوارض قرص فت فست (کاملا گیاهی)
- یدقرص افزایش وزن و سوخت و ساز بدن و با بالا بردن جذب مواد غذایی قرص فت فست fat fast
- فروش اینترنتی مکمل چاقی مکمل چاقی - کپسول بیشتر شدن اشتها fat fast
- ید اینترنتی قرص افزایش وزن و چاق شدن سریع
- ید اینترنتی قرص افزایش وزن و سوخت و ساز بدن و با بالا بردن جذب مواد غذایی
- فروش قرص افزایش وزن و سوخت و ساز بدن و با بالا بردن جذب مواد غذایی
- سفارش قرص اشتها آور گیاهی
- ید داروی گیاهی بیشتر شدن اشتها ضمینی
- فروش مکمل چاقی - سفارش قرص بیشتر شدن اشتها - فروش کپسول افزایش وزن ید پستی کپسول قرص اشتها آور گیاهی ید کپسول افزایش وزن
- فروشگاه اینترنتی کپسول افزایش وزن فروشگاه اینترنتی کپسول قرص اشتها آور گیاهی
- ید اینترنتی داروی گیاهی چاق کننده فروش قرص چاق کننده تضمینی , ید بهترین داروی چاق کننده , بهترین داروی چاقی
- فروش قرص چاق کننده و افزایش وزن ید قویترین داروی چاق کننده با کدام دارو چاق شویم؟
- ید بهترین داروی چاق کننده,چگونه چاق شویم ید بهترین قرص چاق کننده تضمینی کپسول افزایش وزن
- بهترین و جدیدترین قرص های چاق کننده کل بدن فروش بهترین چاق کننده بدن بدون عوارض ید
- بهترین قرص چاقی در جهان فت فست چاق کننده سریع بدن دی انلاین قرص افزایش وزن
- فروش داروی چاق کننده,بهترین راه برای چاق شدن و چاق ماندن قویترین قرص اشتها آور و قرص چاق کننده تضمینی
- ید چاق کننده و رشد دهنده عضلات - داروی گیاهی برای چاق شدن ید قرص اشتها آور و چاق کننده
- هترین قرص چاقی فت فست اصل » ید اینترنتی قرص افزایش وزن تضمینی فت فست اصل چگونه وزنمان را زیاد کنیم؟
- قرص چاقی سریع و موثر - کپسول چاق کننده تضمینی و طبیعی فروش کپسول چاق کننده گیاهی بدون عوارض
- ارزان قرص بیشتر شدن اشتها کپسولهای گیاهی چاق کننده-قرص قوی برای چاق شدن
- قرص چاقی, ید بهترین قرص چاقی فت فست اصل ید پستی قویترین قرص چاق کننده فت فست اصل(محصول
- فت اصل برای درمان لاغری ید پستی داروی چاق کننده طبیعی ید پستی قرص فست فت ایرانی
- تصاویر قرص چاقی فت فست| ید فت فست اورجینال ید انلاین قرص بیشتر شدن اشتها
- راه برای چاق شدن خوب است؟ ید انلاین قرص قوی برای بیشتر شدن اشتها تصاویر قرص چاقی
- ید کپسول بیشتر شدن اشتهار, ید اینترنتی فت فست چگونه بدون ورزش چاق شویم؟
- قرص درمان لاغری ید اینترنتی فت فست fat fast - ید با قیمت مناسب فست فت فروشگاه اینترنتی داروی چاقی گیاهی
- چاق کننده (تضمینی) سفارش قرص افزایش وزن در کوتاه مدت ید اینترنتی کپسول چاق کننده گیاهی
- ید ارزان داروی چاق کننده طبیعی سفارش پستی قرص فست فت برای لاغریی گلم- برای درمان لاغری ید اینترنتی داروی چاق کننده طبیعی
- سفارس پستی کپسول افزایش وزن و چاق کننده ساخت کره بهترین داروی چاقی گیاهی - چاقی سریع با قرص گیاهی
- سریعترین روش برای چاقی فست فت بهترین روش برای چاقی - کپسول فست فت
- اسانترین روش برای چاقی قویترین روش برای چاقی قرص چاقی فت فست باقیمت مناسب
- بی در دسرترین روش برای چاقی داروی چاقی - ید کپسول فست فت
- کپسول گیاهی و چاق کننده نمایندگی فروش کپسول چاق کننده کاملآ گیاهی
- ید کپسول افزایش وزن و چاق کننده گیاهی ساخت کره بهتریت داروی چاق کننده,قرص چاقی فست فت اصل
- قرص چاقی سریع و موثر ید بهترین قرص افزایش وزن بدون بازگشت
- بهترین روش پزشکی برای افزایش وزن بدن موثرترین قرص چاقی (محصول
- سفارش داروی اصل افزایش وزن ید انلاین قرص گیاهی افزایش وزن, ید بهترین داروی چاقی بدن, ید بهترین مکمل افزایش وزن
- قرص چاق کننده گیاهی بدون خطر, ید اینترنتی فت فست
- قویترین قرص چاقی تضمینی گیاهی اصل امریکا بدون عوارض 12 کیلو
- ید قرص تپل کننده - فروش قرص گیاهی افزایش وزن تضمینی فت فست اصل
- ید پودر چاق کننده - قرص تپل کننده فت فست اصل fat fast
- ید عمده قرص فت فست,بهترین داروی چاقی
- فروش باتخفیف قرص افزایش وزن فت فست
- ید اینترنتی پودر چاق کننده بردن جذب مواد غذایی فت فست گیاهی
- بهترین روش چاق بدن
- بهترین داروی چاقی ارزان ید پستی فت فست
- ید اینترنتی داروی فت فستی فرق داری خو. منم کلی ع- چگونه چاق تر شویم؟
- قرص فت فست اصلی ساخت
- قرص فت فست اصلی ساخت
- ید بهترین داروی افزایش وزن تضمینی فت فست اصل - ید اینترنتی قرص تپل کننده
- ید اینترنتی داروی چاقی تضمینی فت فست اصل
- ید اینترنتی قرص چاقی فت فست با تضمین
- ید بهترین داروی افزایش وزن تضمینی فت فست اصل
- فروش قرص فت فست گیاهی افزایش وزن تضمینی فت فست اصل
- ید پستی قرص افزایش وزن فت فست اصل
- ید اینترنتی بهترین قرص گیاهی چاقی فت فست اصل fat fast
- ید بهترین قرص گیاهی افزایش وزن فت فست اصل fat fast
- افزایش وزن فت فست اصل fat fast سفارش قرص افزایش وزن تضمینی فت فست اصل(کاملا گیاهی)
- درمان لاغری با قرص فست فت فت فست فروش قویترین قرص افزایش وزن تضمینی فت فست اصل تضمینی
- قیمت کپسول فت فست چاق شدن سریع,ودرها , پروتئینها و داروهای گیاهی چاق کننده
- ید چاق شدن سریع,ودرها , پروتئینها و داروهای گیاهی چاق کننده اصل فت فست
- ید قرص چاقی بدون بازگشت وعوارض جانبی فت فست
- ید بهترین کپسول افزایش وزن تضمینی فت فست اصلfat fast
- ید پودرها , پروتئینها و داروهای گیاهی چاق کننده فت فست
- ید اینترنتی پودرها , پروتئینها و داروهای گیاهی چاق کننده
- ید پستی قرص چاقی کاملا گیاهیلامت بوس و قلب و اینا واسش فرستادم و گفتم ذوق فراوان . واسه لوس بازی  و اینا نمیگه، واقعا با هم خیلی خوبیم.  اون روز واسه افطار خواهر 1 و مامان که روزه


نوشته: حضرت حسین انصاریان

در سطور گذشته به این معنا واقف شدید که مقصود از دنیا زمین و آسمان، خورشید و ماه، مأکولات و ملبوسات و چشمه‏ها ورودها نیست که این همه نعمت‏هاى الهى است که ى قدرت ارزیابى ارزش آن‏ها را ندارد، بلکه مقصود رابطه غلط و ظالمانه و غاصبانه و عاصیانه با نعمت‏هاى الهى است، آن که از حرام به دست مى‏آورد و در حرام مصرف مى‏کند، یا آن که از حلال به دست مى‏آورد و در حرام مصرف مى‏نماید، یا آن که به دست مى‏آورد و نسبت به آن بخل مى‏ورزد او اهل دنیا است.

صلى الله علیه و آله مى‏فرماید:

شب معراج به من خطاب رسید: اى احمد! دنیا و اهل آن را دشمن‏دار و آ ت و اهل آن را عاشق باش، پرسیدم اهل دنیا کیانند و اهل آ ت چه مردمى هستند؟

خداوند خطاب فرمود:

این است نشانه‏هاى اهل دنیا:

پرخورى، خنده زیاد، خواب بى‏اندازه، کثرت خشم، قلّت رضا و خشنودى نسبت به حق و خلق و عدم عذرخواهى دربرابر رفتار سویى که نسبت به دیگران‏ داشته، قبول ن عذر خواه، در طاعت، بى‏باکى در معصیت، آرزوى دراز، نزدیکى مرگ، عدم محاسبه نفس، کم سود، پر حرف، کم ترس، خوشحالى زیاد به وقت خوردن، عدم شکر به هنگام راحتى، بى‏صبرى به وقت بلا و آزمایش، بسیارى مردم به پیش نظرشان کم است و به آنچه که انجام نداده‏اند از خویش ستایش مى‏کنند، نسبت به آنچه ندارند ادعا مى‏کنند، احسان خود را بازگو کرده و از گفتن بدى‏هاى مردم پروا ندارند، نیکى مردم را از نظر دور داشته و پنهان مى‏کنند!

عرضه داشتم: غیر از این عیوب، براى اهل دنیا عیب دیگرى هم هست؟

خطاب رسید: عیب اهل دنیا زیاد است، جهل و حماقتشان بسیار و نسبت به ان خود متکبر و پیش خود عاقل، ولى نزد عارفان احمقند.

اما اهل آ ت:

داراى چهره‏هایى شرمگین، کثیر الحیا، کم حمق و وجودشان پرمنفعت و مکرشان کم است.

مردم از آنان در راحت، ولى آنان براى راحت مردم در رنج، داراى کلامى موزون و سنگین و حسابگر نفس، در مسیر برنامه‏هاى مثبت، اهل رنج و زحمت.

چشمشان خواب، ولى دلشان بیدار است، دیدگانى پر اشک و قلبى ذاکر دارند.

به وقتى که نام مردم را در دیوان غفلت مى‏نویسند، آنان را در دفتر ذاکران ثبت نام مى‏کنند.

در ابتداى نعمت سپاس گزارند و در انتهاى آن شاکرند، دعایشان مرفوع و سخنشان مسموع است، ملائکه به آنان شادند، خواسته‏هاشان در سرا ملکوت در گردش و خداوند عاشق شنیدن گفتار آنان است، چنانچه پدر عاشق شنیدن کلام فرزند.

چشم به هم زدنى از یاد حق باز نمى‏مانند و به زیادى غذا میل ندارند، از پرحرفى گریزانند و لباس آنان اندک است، مردم نزد آنان مرده و حضرت حق پیش آنان زنده و پایدار و کریم است.

فراریان را با آقایى و کرامت مى‏خوانند و برگشتگان را با مهربانى مى‏خواهند.

دنیا و آ ت نزدشان یکى است، مردم یکبار مى‏میرند، ولى آنان به خاطر ریاضت و مجاهده نفس و مخالفت با هوا، روزى هفتاد بار با مرگ روبرو مى‏شوند، از حرکت باد پریشان خاطر شده، به خدا پناه مى‏برند که نکند بلایى آسمانى باشد.

چون در برابر من قیام مى‏کنند، گویى بنایى بسیار محکم سر پا ایستاده، در دل ایشان مشغولیّتى به خلق نمى‏بینى، به عزت و جلالم آنان را به حیات طیبه زنده مى‏کنم، به وقت مفارقت روح از بدنشان، ملک الموت را به آنان کارى نیست که جز من ى از آنان قبض روح نمى‏کند، تمام درهاى آسمان را به روى آنان باز کرده و کلیه حجاب‏ها را از پیش نظرشان بردارم، بهشت را امر مى‏کنم جهت آنان آرایش شود و حورالعین را دستور مى‏دهم خود را در اختیار آنان بگذارد.

ملائکه را مى‏گویم به آنان درود فرستند و درختان براى آنان میوه دهند و اثمار جنّت برآنان بریزد، به نسیم زیر عرش دستور مى‏دهم کوه‏ها از کافور و مشک با خود حمل کرده و با درخشش چشمگیر بر او وارد کنند، بین من و روحش پوششى نیست، به وقت قبض روحش مى‏گویم: به آمدنت نزد من خوش آمدى و صفا آوردى، با کرامت و بشارت و رحمت و رضوان به سویم حرکت کن، در جنات نعیم مقیم باش و در آنجا به طور ابد قرار بگیر که نزد من داراى اجر عظیمى، اگر بینى ملائکه با او چه مى‏کنند؟ یکى روحش را پس از مرگ مى‏گیرد، دیگرى بخشش‏هایم را به او مى‏پردازد!! اینان از وقتى خدا را شناختند آن طور که باید از غذاهاى خوشمزه لذت نبردند و از وقتى به سیئات گذشته خود توجه د مصائب در آنان اثرى نکرد، بر گناهانشان گریه مى‏کنند، بر نفسشان سخت‏ مى‏گیرند، راحت اهل بهشت در مرگ و آ ت استراحتگاه بندگان من است، مونسشان اشک چشم و جلوسشان با ملائکه دست راست و چپ است، مناجاتشان با خدا است، قلوبشان جریحه‏دار و مرتب مى‏پرسند چه وقت با رفتن از دار فنا به خانه بقا راحت مى‏شویم‏ «1».

آرى، عاشقان حق جز حق نخواهند و جز حق ندانند و جز سخن حق نشنوند و جز به حق و براى حق کارى نکنند، دنیا براى آنان مقدمه آ ت و آ ت مقدمه رضوان اللّه و رسیدن به مقام قرب و وصل، تنها آرزوى آنان است.

تمام لذت آنان، در ایمان و عمل صالح و اخلاق حسنه است و به قول عارفان عاشق از دنیا و آ ت رسته و به حضرت دوست پیوسته‏اند.

دنیا از دیدگاه المؤمنین علیه السلام‏

حضرت على علیه السلام در «نهج البلاغة» درباره دنیایى که براى انسان سود آ تى ندارد و جز اتلاف وقت ثمرى به انسان نمى‏رساند و غیر غرور و غفلت و سرگردانى و حمّالى، منفعتى ندارد مى‏فرماید:

اى مردم! کالاى دنیا، گیاه خشک د شده وبا خیز و تباه کننده است، پس دورى کنید از چراگاهى که کوچ و نماندن در آن از اقامت گزیدنش سودمندتر است و اندک روزى و خوراک آن از دارایى بسیارش پاکیزه‏تر، فقر و ندارى براى آن که بسیار از آن جمع کند مقرر شده و نصرت به آسودگى براى بى‏رغبت به آن ختم گشته، آن را که زینت دنیا به شگفتى کشیده، انگار بیناست، عاشق آن دلش ظرف اندوه شود و قلبش خانه نگرانى، اراده و قصدى او را گرفتار سازد و غرور خواسته، وى را اندوهگین نماید. به طور دائم در کشاکش اندوه‏ها و گرفتارى‏ها بماند تا راه نفسش با مرگ گرفته شود، آن گاه وى را به قبرستان برده به دل خاک سپارند، در حالى که دو رگ دلش قطع شده، نابود شدنش و به وسیله برادرانش به گور افتادنش، سهل و آسان است.

مؤمن با دیده عبرت به دنیا نظر کند و به اندازه لازم و از باب ناچارى روزى خود به دست آورد، با گوش خشم سخن از دنیا بشنود، اگر بگویند فلانى ثروتمند شد، اندکى بعد مى‏گویند بدبخت و فقیر گشت، اگر به بودش شاد شوند به نبودش غمگین گردند، این است حال انسان در دنیا.. «2».

و نیز مى‏فرماید:

آن که به خاطر به دست نیاوردن مال دنیا اندوهگین گردد، به قضا و قدر حضرت دوست خشمگین گشته و ى‏که از مصیبتى گله کند از حضرت حق به شکایت برخاسته و ى‏که بر ثروتمند به خاطر ثروتش فروتنى نماید، دو سوم دینش را از دست داده و ى‏که قرآن بخواند و پس از مرگ دوزخى شود، معلوم است قرآن را به مس ه گرفته و آن که دلش شیفته و عاشق امور دنیایى و مادى محض شود و جز دنیا هدفى نبیند به سه چیز مبتلا شود، اندوه همیشگى، حرص حاکم، آرزوى غیر قابل یافتن! «3»!

و نیز فرموده:

دنیا در ابتداى امر فریب مى‏دهد، سپس زیان مى‏رساند، آن گاه به شتاب و سرعت از دست مى‏رود.

خداوند راضى نشد دنیا را پاداش دوستان و عذاب دشمنان قرار دهد.

اهل دنیا، چونان کاروانى هستند که به وقت فرود آمدن، راننده و حمله‏دارشان فریاد زند کوچ کنند «4»!!

یکى پرسید از آن داناى فتوا

که چه بهتر بود از مال دنیا

چنین گفت او که مالى کان نباشد

که گر باشد بجز تاوان نباشد

که گر مالى زدنیا افتد آغاز

تو را آن مال دارد از خدا باز

ولى کى ارزد آن مال جهانى‏

که از حق باز مانى تو زمانى‏

چو از حق باز مى‏دارد تو را مال‏

پس آن بهتر که نبود در همه حال‏

تو را چون عشق دنیا راه زن شد

کجا در دین توانى بت شکن شد

همه عمرت شب است اى ه راه‏

نه از روزى نه از بیدارى آگاه‏

چو روزت صبح گرداند به زودى‏

که تو در عشق بازى با که بودى‏

اگر در عشق حق خلوت نشینى‏

حریف اژدهاى آتشینى‏ «5»

در سوره بیست و پنجم احادیث قدسیه آمده:

اى پسر آدم! زاد و توشه خود را یاد کن که راه دور است دور، کشتى را نو کن که دریا عمیق است عمیق، بارت را سبک کن که راه دقیق است دقیق.

عمل را خالص کن که ارزیاب، بیناست بینا، خوابت را براى قبر بگذار و افتخارات را براى میزان و خوشى و لذتت را براى بهشت و راحتت را براى آ ت و کام گیریت را براى حورالعین و براى من باش تا برایت باشم، با سبک شمردن دنیا به من نزدیک شو و با دشمنى با بدکاران و عشق به نیکان، از آتش جهنم دور شو که‏ خداوند مزد نیکوکاران را ضایع نمى‏کند «6».

دنیاى اولیاى خدا

حضرت على علیه السلام در «نهج البلاغة» نظر اولیا و عاشقان حق را به دنیا نظر دیگرى مى‏داند، آن جناب عقیده دارد که اهل دل به دنیا به دید الهى و عمقى مى‏نگرند و لحظه لحظه دنیا را به آ ت ابدى و نعیم همیشگى حق، مبدل مى‏کنند.

إنّ أوْلیاءَ اللّهِ هُمُ الَّذینَ نَظَرُوا إلى‏ باطِنِ الدُّنْیا إذا نَظَرَ النّاسُ إلى‏ ظاهِرِهَا وَاشْتَغَلُوا بآجِلِها إذَا اشْتَغَلَ النّاسُ بِعاجِلِها فَأماتُوا مِنْها ما خَشَوا أنْ یُمیتَهُمْ وَتَرَکُوا مِنْها ما عَمِلُوا أنَّهُ سَیَتْرُکُهُمْ وَرَأوُا اسْتِکْثارَ غَیْرِهِمْ مِنْها اسْتِقْلالًا وَدَرَکَهُمْ لَها فَوْتاً، أعْداءُ ما سالَمَ النّاسُ وَسِلْمُ ما عادَى النّاسُ بِهِمْ عُلِمَ الْکِتابُ وَبِهِ عَلِمُوا وَبِهِمْ قامَ الْکِتابُ وَبِهِ قامُوا لا یَرَوْنَ مَرْجُوَّاً فَوْقَ ما یَرْجُونَ وَلا مَخُوفَاً فَوْقَ ما یَخَافُونَ‏ «7».

عاشقان خدا آنانند که به حقیقت و عمق و باطن دنیا بنگرند، به وقتى‏که دیگران به ظاهر فریبا و زینت و زیور از دست رفتنى آن نظر کنند و به پایان و عاقبت آن توجه کنند، هنگامى‏که تنگ نظران به امروز آن مشغول گردند، علل بدبختى و عذاب را با طاعت و اخلاص از بین مى‏برند، از ترس این که خود به دست آن علل هلاک گردند، تمام کالاهاى دنیا را قلباً رها کرده و دل به آن نمى‏بندند؛ زیرا مى‏دانند که عناصر و اشیا و دنیا آن‏ها را رها خواهد کرد، آن را که دیگران از امور مادى بهره زیاد مى‏بینند، آنان در مقابل بهره آ ت بسیار کم مى‏بینند، مى‏دانند که دریافت دنیا مساوى با از دست دادن آ ت است، با آنچه معشوق مردم است دشمنند، به وسیله آنان قرآن شناخته مى‏شود و آنان تمام حقایق را به وسیله کتاب یافتند و تداوم قرآن به آنان و دوام خود آنان به کتاب خدا است، امیدى بالاتر از امید خود که امید به عنایت حق است و ترسى ما فوق ترس خود که ترس از عذاب الهى است، نمى‏بینند.

آرى، این وضع روحى و نفسى و قلبى و عقلى اولیاى خدا نسبت به دنیاست، دنیا به حقیقت که پر سودترین تجارتخانه براى بیداران و بینایان وعلت بدبختى و شقاوت و پستى و حقارت براى کوردلان است، اهل معرفت دنیا را خانه مهمانى دانسته و در این جایگاه عالى با آراسته شدن به ایمان و عشق و اخلاق و عمل، جز رسیدن به لقاى رب و وصل محبوب هدفى ندارند.

اگر بى‏ بنمایى جم اى جهان‏آرا

به دام اشتیاق آرى همه مرغان دل‏ها را

صبا زان طرّه مشکین اگر بر هم زند یک چین‏

دو عالم را کند مشکین مشام از عنبر سارا

اگر بر کوه برگویى نگارا قصه عشقت‏

رسد بر آسمان بى‏شبهه فریاد از دل خارا

زشاهى گدایان درت گر آگهى یابد

ره فقر و فنا گیرد هزار اسکندر و دارا

یکى مخمور دیدستى که صهبا راست زان هستى‏

عجب کان شوخ چشم استى چنین تأثیر را دارا

فلک در کج روى افتاد زابروى کجش آرى‏

حریفى سخت عیار است و با گردون زند نارا

تو خوانى زلف و مژگانش ندانى دست سبحانش‏

رقم زد در کتاب حسن این را جیم و آن را را

الهى در هواى وصل او دلخون چه گل بنشین‏

سر دیدار اگر دارى به پاى گلشنش خارا

حکایتى عجیب از اوضاع و احوال دنیا

فیلسوف بزرگ، صدر المتألهین ملا صدراى شیرازى، در ضمن توضیح یکى از آیات سوره یس به نقل از «رسائل اخوان الصفا» گفتگوى دو رفیق را در زمینه برخوردشان به حال و وضع دنیا این چنین نقل مى‏کند:

دوستى به یکى از دوستانش رسید و از او پرسید: حال و وضعت در این دنیا چگونه است؟

جواب داد: خوب است، البته اگر از آفات و بلیّاتش در امان بمانم، به غیر از خیر و خوشى و عافیت، امید دیگرى از دنیا ندارم، این حال من است، اکنون تو وضع خود را براى من بگو، جواب داد: مى‏خواهى چه باشد، حال ى که در این خانه غربت گرفتار و فقیر است، براى جلب منفعت، ضعیف و براى دفع ضرر، ناتوان و بى‏قدرت است.

پرسید: چگونه در این حالى؟ گفت: در این دنیا در عذ م، ولى در قیافه دارنده نعمت، دست بسته‏ایم ولى در شکل موجود آزاد، مغروریم به صورت خوشبخت، آزاد محترمیم در شکل برده پست، پنج حکومت بر ما حاکم است که فشار این پنج‏ حکومت به سختى برگرده ماست، احکام خود را بر ما جارى مى‏کنند، بخواهیم یا نخواهیم.

دوستش گفت: از این پنج حاکم و حکومتشان مرا خبر ده، پاسخ داد: بشنو:

اوّل: جهان و این فلک گردان است که ما در درون او هم چون اسیر زندانى، محبوسیم.

انجم و ستارگانش به طور دائم در حرکتند، توقف و س ى بر آنان نیست، گاهى شب را با ظلمت و تاریکى‏اش براى ما مى‏آورند و زمانى روز را با نور و روشناییش، زمانى تابستان را با حر و وقتى زمستان را با سرمایش، گاهى بادهاى تند و وزنده را پدیدار مى‏کنند و زمانى ابر و باران و برق جهنده را، وقتى صاعقه مهیب و ز له ویران کننده و علل وحشت و گرفتگى ماه و خورشید و زمانى قحطى و گرانى و دوره‏اى امراض کشنده حیوانات و وبا و زمانى جنگ و فتنه و بلا و وقتى غم و غصه دائمى که از ضربه و ضرر و شر این امور و این همه تیر بلا، راه نجاتى جز مرگ نیست!!

دوّم: طبیعت و امورى که ذاتى اوست، از حرارت گرسنگى و آتش تشنگى و سوز و شراره شهوات و آلام و امراض و کثرت حاجات که انسانى نسبت به این برنامه‏ها، چاره‏اى جز جلب منفعت و دفع ضرر ندارد، برنامه‏هایى که یک چشم زدن به یک ح نیست، به طور دائم نفس انسان در برخورد با این مسائل در مشقت و رنج و بلا و عذاب و گرفتارى و ناراحتى است و راحت انسان از این امور، جز به مرگ میسر نخواهد بود!

سوّم: قواعد عظیم و عجیب الهى است، از احکام و حدود و اوامر و نواهى و بشارت و انذار، تهدید و توبیخ، رنج رمضان و مشقت بدن در قیام به واجبات و مبارزه با نفس به وقت اداى واجبات مالى و رنج سفر حج و مشقت کشیدن در وقت مهاجرت و زخم برداشتن در میدان جهاد با کفر و مسائل دیگر از قبیل: ترک لذات حرام و اجتناب از شهوات و محرمات.

چهارم: روبرو شدن با حکومت ستمگران، آن زورگویانى که خود را مالک رقاب مردم دانسته و بندگان حق را به زور به بردگى مى‏برند که اگر مطیع آنان بشوى، جز همّ و غم و رنج و مشقت و ضایع عمر و از همه بدتر، غضب و انتقام و سخط حضرت حق را در پى ندارى و بین تو و طاعت حق حجابى بدتر از خدمت به ت ستمگر نیست و اگر از اطاعت آنان، شانه خالى کنى ظاهر زندگیت تباه و جز ناراحتى محصولى برایت نیست و از طرفى هم انسان در دنیا به تعاون و تمدن و سیاست و ریاست محتاج است!!

پنجم: نیاز شدید به مواد و عناصر و اغذیه و اشربه و اط و لباس و مسکن براى قوام بدن و اداره امور زندگى که فراهم آوردنش در گرو کار طاقت فرسا و دویدن و عرق ریختن در شب و روز و یاد گرفتن صنعت و تجارت و کشاورزى و دامدارى و ید و فروش و سر و کله زدن با مردم و گرفتار شدن به حرص و طمع براى جمع مال وحفظ آن از دستبرد رندان و آفات و عوارض است، این است حال و احوال و وضع و اوضاع ما و اکثر مردم روزگار و خلاصه فرزندان این دنیاى تنگ و تاریک، آنان که با این همه آفات و بلیّات و آلام و اسقام و امراض و رنج‏ها و اختلافات و نزاع‏ها و طوفان‏ها و حوادث، آرزوى ماندن و خوشى دارند، یا ایمان به خدا و آ ت ندارند، یا تصور مى‏کنند پس از مرگ خبرى نیست. در هر دو ح ، هم چون کفار مردمى پست و غافل از حقیقتند.

و اما آنان که به آ ت و معاد و عظمت جهان دیگر و شرف و سرور اهلش و لذّت نیک‏بختان و نعمت و ملکت عالم بعد توجه دارند، براى دلبستگى به دنیا و مغرور شدن به آن و آرزوى خلود، در این مجلس و دویدن دنبال تکاثر و تفا و ریاست چه عذرى دارند، باید گفت: اینان در عقل دچار خلل و در ایمان و عقیده دچار فسادند و به فرموده قرآن‏ «8».

[وَ ما یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِکُونَ‏] «9».

و بیشترشان به خدا ایمان نمى‏آورند مگر آن که [براى او] شریک قرار مى‏دهند.

در مسئله دنیا و حقیقت ظاهر و باطن آن و برخورد اهل غفلت با دنیا و اهل خدا با این خانه زودگذر و این که دنیا پرستان به چه خسارت‏هایى در همین دنیا و آ ت دچار مى‏شوند و اهل خدا و معرفت‏داران و بینایان، چه سودها در همین دنیا و آ ت عایدشان مى‏شود آن‏قدر مطلب و مسئله هست که اگر در این نوشتار منع شود مثنوى هفتاد من شود، این فقیر تصور مى‏کند، آنچه به طور مختصر در توضیح این حدیث پر قیمت رفت براى درس و پند کافى مى‏باشد، امید است خداى بزرگ به همه ما توفیق نصیب بردن از دنیاى صحیح را براى آبادى آ ت به لطف و کرمش عنایت فرماید.

پی نوشت ها:

______________________________

(1)- ارشاد القلوب: 1/ 200؛ بحار الأنوار: 74/ 23، باب 2، حدیث 6.

(2)- نهج البلاغة: حکمت 367؛ بحار الأنوار: 70/ 131، باب 122، حدیث 136.

(3)- نهج البلاغة: حکمت 228.

(4)- نهج البلاغة: حکمت 415؛ بحار الأنوار: 70/ 119، باب 122، حدیث 111.

(5)- الهى نامه، عطار نیشابورى.

(6)- کلمة اللّه: 471.

(7)- نهج البلاغة: حکمت 432؛ بحار الأنوار: 66/ 319، باب 37، حدیث 36.

(8)- تفسیر سوره «یس»، ملا صدرا: 184.

(9)- یوسف (12): 106.


نوشته: حضرت حسین انصاریان

در سطور گذشته به این معنا واقف شدید که مقصود از دنیا زمین و آسمان، خورشید و ماه، مأکولات و ملبوسات و چشمه‏ها ورودها نیست که این همه نعمت‏هاى الهى است که ى قدرت ارزیابى ارزش آن‏ها را ندارد، بلکه مقصود رابطه غلط و ظالمانه و غاصبانه و عاصیانه با نعمت‏هاى الهى است، آن که از حرام به دست مى‏آورد و در حرام مصرف مى‏کند، یا آن که از حلال به دست مى‏آورد و در حرام مصرف مى‏نماید، یا آن که به دست مى‏آورد و نسبت به آن بخل مى‏ورزد او اهل دنیا است.

صلى الله علیه و آله مى‏فرماید:

شب معراج به من خطاب رسید: اى احمد! دنیا و اهل آن را دشمن‏دار و آ ت و اهل آن را عاشق باش، پرسیدم اهل دنیا کیانند و اهل آ ت چه مردمى هستند؟

خداوند خطاب فرمود:

این است نشانه‏هاى اهل دنیا:

پرخورى، خنده زیاد، خواب بى‏اندازه، کثرت خشم، قلّت رضا و خشنودى نسبت به حق و خلق و عدم عذرخواهى دربرابر رفتار سویى که نسبت به دیگران‏ داشته، قبول ن عذر خواه، در طاعت، بى‏باکى در معصیت، آرزوى دراز، نزدیکى مرگ، عدم محاسبه نفس، کم سود، پر حرف، کم ترس، خوشحالى زیاد به وقت خوردن، عدم شکر به هنگام راحتى، بى‏صبرى به وقت بلا و آزمایش، بسیارى مردم به پیش نظرشان کم است و به آنچه که انجام نداده‏اند از خویش ستایش مى‏کنند، نسبت به آنچه ندارند ادعا مى‏کنند، احسان خود را بازگو کرده و از گفتن بدى‏هاى مردم پروا ندارند، نیکى مردم را از نظر دور داشته و پنهان مى‏کنند!

عرضه داشتم: غیر از این عیوب، براى اهل دنیا عیب دیگرى هم هست؟

خطاب رسید: عیب اهل دنیا زیاد است، جهل و حماقتشان بسیار و نسبت به ان خود متکبر و پیش خود عاقل، ولى نزد عارفان احمقند.

اما اهل آ ت:

داراى چهره‏هایى شرمگین، کثیر الحیا، کم حمق و وجودشان پرمنفعت و مکرشان کم است.

مردم از آنان در راحت، ولى آنان براى راحت مردم در رنج، داراى کلامى موزون و سنگین و حسابگر نفس، در مسیر برنامه‏هاى مثبت، اهل رنج و زحمت.

چشمشان خواب، ولى دلشان بیدار است، دیدگانى پر اشک و قلبى ذاکر دارند.

به وقتى که نام مردم را در دیوان غفلت مى‏نویسند، آنان را در دفتر ذاکران ثبت نام مى‏کنند.

در ابتداى نعمت سپاس گزارند و در انتهاى آن شاکرند، دعایشان مرفوع و سخنشان مسموع است، ملائکه به آنان شادند، خواسته‏هاشان در سرا ملکوت در گردش و خداوند عاشق شنیدن گفتار آنان است، چنانچه پدر عاشق شنیدن کلام فرزند.

چشم به هم زدنى از یاد حق باز نمى‏مانند و به زیادى غذا میل ندارند، از پرحرفى گریزانند و لباس آنان اندک است، مردم نزد آنان مرده و حضرت حق پیش آنان زنده و پایدار و کریم است.

فراریان را با آقایى و کرامت مى‏خوانند و برگشتگان را با مهربانى مى‏خواهند.

دنیا و آ ت نزدشان یکى است، مردم یکبار مى‏میرند، ولى آنان به خاطر ریاضت و مجاهده نفس و مخالفت با هوا، روزى هفتاد بار با مرگ روبرو مى‏شوند، از حرکت باد پریشان خاطر شده، به خدا پناه مى‏برند که نکند بلایى آسمانى باشد.

چون در برابر من قیام مى‏کنند، گویى بنایى بسیار محکم سر پا ایستاده، در دل ایشان مشغولیّتى به خلق نمى‏بینى، به عزت و جلالم آنان را به حیات طیبه زنده مى‏کنم، به وقت مفارقت روح از بدنشان، ملک الموت را به آنان کارى نیست که جز من ى از آنان قبض روح نمى‏کند، تمام درهاى آسمان را به روى آنان باز کرده و کلیه حجاب‏ها را از پیش نظرشان بردارم، بهشت را امر مى‏کنم جهت آنان آرایش شود و حورالعین را دستور مى‏دهم خود را در اختیار آنان بگذارد.

ملائکه را مى‏گویم به آنان درود فرستند و درختان براى آنان میوه دهند و اثمار جنّت برآنان بریزد، به نسیم زیر عرش دستور مى‏دهم کوه‏ها از کافور و مشک با خود حمل کرده و با درخشش چشمگیر بر او وارد کنند، بین من و روحش پوششى نیست، به وقت قبض روحش مى‏گویم: به آمدنت نزد من خوش آمدى و صفا آوردى، با کرامت و بشارت و رحمت و رضوان به سویم حرکت کن، در جنات نعیم مقیم باش و در آنجا به طور ابد قرار بگیر که نزد من داراى اجر عظیمى، اگر بینى ملائکه با او چه مى‏کنند؟ یکى روحش را پس از مرگ مى‏گیرد، دیگرى بخشش‏هایم را به او مى‏پردازد!! اینان از وقتى خدا را شناختند آن طور که باید از غذاهاى خوشمزه لذت نبردند و از وقتى به سیئات گذشته خود توجه د مصائب در آنان اثرى نکرد، بر گناهانشان گریه مى‏کنند، بر نفسشان سخت‏ مى‏گیرند، راحت اهل بهشت در مرگ و آ ت استراحتگاه بندگان من است، مونسشان اشک چشم و جلوسشان با ملائکه دست راست و چپ است، مناجاتشان با خدا است، قلوبشان جریحه‏دار و مرتب مى‏پرسند چه وقت با رفتن از دار فنا به خانه بقا راحت مى‏شویم‏ «1».

آرى، عاشقان حق جز حق نخواهند و جز حق ندانند و جز سخن حق نشنوند و جز به حق و براى حق کارى نکنند، دنیا براى آنان مقدمه آ ت و آ ت مقدمه رضوان اللّه و رسیدن به مقام قرب و وصل، تنها آرزوى آنان است.

تمام لذت آنان، در ایمان و عمل صالح و اخلاق حسنه است و به قول عارفان عاشق از دنیا و آ ت رسته و به حضرت دوست پیوسته‏اند.

دنیا از دیدگاه المؤمنین علیه السلام‏

حضرت على علیه السلام در «نهج البلاغة» درباره دنیایى که براى انسان سود آ تى ندارد و جز اتلاف وقت ثمرى به انسان نمى‏رساند و غیر غرور و غفلت و سرگردانى و حمّالى، منفعتى ندارد مى‏فرماید:

اى مردم! کالاى دنیا، گیاه خشک د شده وبا خیز و تباه کننده است، پس دورى کنید از چراگاهى که کوچ و نماندن در آن از اقامت گزیدنش سودمندتر است و اندک روزى و خوراک آن از دارایى بسیارش پاکیزه‏تر، فقر و ندارى براى آن که بسیار از آن جمع کند مقرر شده و نصرت به آسودگى براى بى‏رغبت به آن ختم گشته، آن را که زینت دنیا به شگفتى کشیده، انگار بیناست، عاشق آن دلش ظرف اندوه شود و قلبش خانه نگرانى، اراده و قصدى او را گرفتار سازد و غرور خواسته، وى را اندوهگین نماید. به طور دائم در کشاکش اندوه‏ها و گرفتارى‏ها بماند تا راه نفسش با مرگ گرفته شود، آن گاه وى را به قبرستان برده به دل خاک سپارند، در حالى که دو رگ دلش قطع شده، نابود شدنش و به وسیله برادرانش به گور افتادنش، سهل و آسان است.

مؤمن با دیده عبرت به دنیا نظر کند و به اندازه لازم و از باب ناچارى روزى خود به دست آورد، با گوش خشم سخن از دنیا بشنود، اگر بگویند فلانى ثروتمند شد، اندکى بعد مى‏گویند بدبخت و فقیر گشت، اگر به بودش شاد شوند به نبودش غمگین گردند، این است حال انسان در دنیا.. «2».

و نیز مى‏فرماید:

آن که به خاطر به دست نیاوردن مال دنیا اندوهگین گردد، به قضا و قدر حضرت دوست خشمگین گشته و ى‏که از مصیبتى گله کند از حضرت حق به شکایت برخاسته و ى‏که بر ثروتمند به خاطر ثروتش فروتنى نماید، دو سوم دینش را از دست داده و ى‏که قرآن بخواند و پس از مرگ دوزخى شود، معلوم است قرآن را به مس ه گرفته و آن که دلش شیفته و عاشق امور دنیایى و مادى محض شود و جز دنیا هدفى نبیند به سه چیز مبتلا شود، اندوه همیشگى، حرص حاکم، آرزوى غیر قابل یافتن! «3»!

و نیز فرموده:

دنیا در ابتداى امر فریب مى‏دهد، سپس زیان مى‏رساند، آن گاه به شتاب و سرعت از دست مى‏رود.

خداوند راضى نشد دنیا را پاداش دوستان و عذاب دشمنان قرار دهد.

اهل دنیا، چونان کاروانى هستند که به وقت فرود آمدن، راننده و حمله‏دارشان فریاد زند کوچ کنند «4»!!

یکى پرسید از آن داناى فتوا

که چه بهتر بود از مال دنیا

چنین گفت او که مالى کان نباشد

که گر باشد بجز تاوان نباشد

که گر مالى زدنیا افتد آغاز

تو را آن مال دارد از خدا باز

ولى کى ارزد آن مال جهانى‏

که از حق باز مانى تو زمانى‏

چو از حق باز مى‏دارد تو را مال‏

پس آن بهتر که نبود در همه حال‏

تو را چون عشق دنیا راه زن شد

کجا در دین توانى بت شکن شد

همه عمرت شب است اى ه راه‏

نه از روزى نه از بیدارى آگاه‏

چو روزت صبح گرداند به زودى‏

که تو در عشق بازى با که بودى‏

اگر در عشق حق خلوت نشینى‏

حریف اژدهاى آتشینى‏ «5»

در سوره بیست و پنجم احادیث قدسیه آمده:

اى پسر آدم! زاد و توشه خود را یاد کن که راه دور است دور، کشتى را نو کن که دریا عمیق است عمیق، بارت را سبک کن که راه دقیق است دقیق.

عمل را خالص کن که ارزیاب، بیناست بینا، خوابت را براى قبر بگذار و افتخارات را براى میزان و خوشى و لذتت را براى بهشت و راحتت را براى آ ت و کام گیریت را براى حورالعین و براى من باش تا برایت باشم، با سبک شمردن دنیا به من نزدیک شو و با دشمنى با بدکاران و عشق به نیکان، از آتش جهنم دور شو که‏ خداوند مزد نیکوکاران را ضایع نمى‏کند «6».

دنیاى اولیاى خدا

حضرت على علیه السلام در «نهج البلاغة» نظر اولیا و عاشقان حق را به دنیا نظر دیگرى مى‏داند، آن جناب عقیده دارد که اهل دل به دنیا به دید الهى و عمقى مى‏نگرند و لحظه لحظه دنیا را به آ ت ابدى و نعیم همیشگى حق، مبدل مى‏کنند.

إنّ أوْلیاءَ اللّهِ هُمُ الَّذینَ نَظَرُوا إلى‏ باطِنِ الدُّنْیا إذا نَظَرَ النّاسُ إلى‏ ظاهِرِهَا وَاشْتَغَلُوا بآجِلِها إذَا اشْتَغَلَ النّاسُ بِعاجِلِها فَأماتُوا مِنْها ما خَشَوا أنْ یُمیتَهُمْ وَتَرَکُوا مِنْها ما عَمِلُوا أنَّهُ سَیَتْرُکُهُمْ وَرَأوُا اسْتِکْثارَ غَیْرِهِمْ مِنْها اسْتِقْلالًا وَدَرَکَهُمْ لَها فَوْتاً، أعْداءُ ما سالَمَ النّاسُ وَسِلْمُ ما عادَى النّاسُ بِهِمْ عُلِمَ الْکِتابُ وَبِهِ عَلِمُوا وَبِهِمْ قامَ الْکِتابُ وَبِهِ قامُوا لا یَرَوْنَ مَرْجُوَّاً فَوْقَ ما یَرْجُونَ وَلا مَخُوفَاً فَوْقَ ما یَخَافُونَ‏ «7».

عاشقان خدا آنانند که به حقیقت و عمق و باطن دنیا بنگرند، به وقتى‏که دیگران به ظاهر فریبا و زینت و زیور از دست رفتنى آن نظر کنند و به پایان و عاقبت آن توجه کنند، هنگامى‏که تنگ نظران به امروز آن مشغول گردند، علل بدبختى و عذاب را با طاعت و اخلاص از بین مى‏برند، از ترس این که خود به دست آن علل هلاک گردند، تمام کالاهاى دنیا را قلباً رها کرده و دل به آن نمى‏بندند؛ زیرا مى‏دانند که عناصر و اشیا و دنیا آن‏ها را رها خواهد کرد، آن را که دیگران از امور مادى بهره زیاد مى‏بینند، آنان در مقابل بهره آ ت بسیار کم مى‏بینند، مى‏دانند که دریافت دنیا مساوى با از دست دادن آ ت است، با آنچه معشوق مردم است دشمنند، به وسیله آنان قرآن شناخته مى‏شود و آنان تمام حقایق را به وسیله کتاب یافتند و تداوم قرآن به آنان و دوام خود آنان به کتاب خدا است، امیدى بالاتر از امید خود که امید به عنایت حق است و ترسى ما فوق ترس خود که ترس از عذاب الهى است، نمى‏بینند.

آرى، این وضع روحى و نفسى و قلبى و عقلى اولیاى خدا نسبت به دنیاست، دنیا به حقیقت که پر سودترین تجارتخانه براى بیداران و بینایان وعلت بدبختى و شقاوت و پستى و حقارت براى کوردلان است، اهل معرفت دنیا را خانه مهمانى دانسته و در این جایگاه عالى با آراسته شدن به ایمان و عشق و اخلاق و عمل، جز رسیدن به لقاى رب و وصل محبوب هدفى ندارند.

اگر بى‏ بنمایى جم اى جهان‏آرا

به دام اشتیاق آرى همه مرغان دل‏ها را

صبا زان طرّه مشکین اگر بر هم زند یک چین‏

دو عالم را کند مشکین مشام از عنبر سارا

اگر بر کوه برگویى نگارا قصه عشقت‏

رسد بر آسمان بى‏شبهه فریاد از دل خارا

زشاهى گدایان درت گر آگهى یابد

ره فقر و فنا گیرد هزار اسکندر و دارا

یکى مخمور دیدستى که صهبا راست زان هستى‏

عجب کان شوخ چشم استى چنین تأثیر را دارا

فلک در کج روى افتاد زابروى کجش آرى‏

حریفى سخت عیار است و با گردون زند نارا

تو خوانى زلف و مژگانش ندانى دست سبحانش‏

رقم زد در کتاب حسن این را جیم و آن را را

الهى در هواى وصل او دلخون چه گل بنشین‏

سر دیدار اگر دارى به پاى گلشنش خارا

حکایتى عجیب از اوضاع و احوال دنیا

فیلسوف بزرگ، صدر المتألهین ملا صدراى شیرازى، در ضمن توضیح یکى از آیات سوره یس به نقل از «رسائل اخوان الصفا» گفتگوى دو رفیق را در زمینه برخوردشان به حال و وضع دنیا این چنین نقل مى‏کند:

دوستى به یکى از دوستانش رسید و از او پرسید: حال و وضعت در این دنیا چگونه است؟

جواب داد: خوب است، البته اگر از آفات و بلیّاتش در امان بمانم، به غیر از خیر و خوشى و عافیت، امید دیگرى از دنیا ندارم، این حال من است، اکنون تو وضع خود را براى من بگو، جواب داد: مى‏خواهى چه باشد، حال ى که در این خانه غربت گرفتار و فقیر است، براى جلب منفعت، ضعیف و براى دفع ضرر، ناتوان و بى‏قدرت است.

پرسید: چگونه در این حالى؟ گفت: در این دنیا در عذ م، ولى در قیافه دارنده نعمت، دست بسته‏ایم ولى در شکل موجود آزاد، مغروریم به صورت خوشبخت، آزاد محترمیم در شکل برده پست، پنج حکومت بر ما حاکم است که فشار این پنج‏ حکومت به سختى برگرده ماست، احکام خود را بر ما جارى مى‏کنند، بخواهیم یا نخواهیم.

دوستش گفت: از این پنج حاکم و حکومتشان مرا خبر ده، پاسخ داد: بشنو:

اوّل: جهان و این فلک گردان است که ما در درون او هم چون اسیر زندانى، محبوسیم.

انجم و ستارگانش به طور دائم در حرکتند، توقف و س ى بر آنان نیست، گاهى شب را با ظلمت و تاریکى‏اش براى ما مى‏آورند و زمانى روز را با نور و روشناییش، زمانى تابستان را با حر و وقتى زمستان را با سرمایش، گاهى بادهاى تند و وزنده را پدیدار مى‏کنند و زمانى ابر و باران و برق جهنده را، وقتى صاعقه مهیب و ز له ویران کننده و علل وحشت و گرفتگى ماه و خورشید و زمانى قحطى و گرانى و دوره‏اى امراض کشنده حیوانات و وبا و زمانى جنگ و فتنه و بلا و وقتى غم و غصه دائمى که از ضربه و ضرر و شر این امور و این همه تیر بلا، راه نجاتى جز مرگ نیست!!

دوّم: طبیعت و امورى که ذاتى اوست، از حرارت گرسنگى و آتش تشنگى و سوز و شراره شهوات و آلام و امراض و کثرت حاجات که انسانى نسبت به این برنامه‏ها، چاره‏اى جز جلب منفعت و دفع ضرر ندارد، برنامه‏هایى که یک چشم زدن به یک ح نیست، به طور دائم نفس انسان در برخورد با این مسائل در مشقت و رنج و بلا و عذاب و گرفتارى و ناراحتى است و راحت انسان از این امور، جز به مرگ میسر نخواهد بود!

سوّم: قواعد عظیم و عجیب الهى است، از احکام و حدود و اوامر و نواهى و بشارت و انذار، تهدید و توبیخ، رنج رمضان و مشقت بدن در قیام به واجبات و مبارزه با نفس به وقت اداى واجبات مالى و رنج سفر حج و مشقت کشیدن در وقت مهاجرت و زخم برداشتن در میدان جهاد با کفر و مسائل دیگر از قبیل: ترک لذات حرام و اجتناب از شهوات و محرمات.

چهارم: روبرو شدن با حکومت ستمگران، آن زورگویانى که خود را مالک رقاب مردم دانسته و بندگان حق را به زور به بردگى مى‏برند که اگر مطیع آنان بشوى، جز همّ و غم و رنج و مشقت و ضایع عمر و از همه بدتر، غضب و انتقام و سخط حضرت حق را در پى ندارى و بین تو و طاعت حق حجابى بدتر از خدمت به ت ستمگر نیست و اگر از اطاعت آنان، شانه خالى کنى ظاهر زندگیت تباه و جز ناراحتى محصولى برایت نیست و از طرفى هم انسان در دنیا به تعاون و تمدن و سیاست و ریاست محتاج است!!

پنجم: نیاز شدید به مواد و عناصر و اغذیه و اشربه و اط و لباس و مسکن براى قوام بدن و اداره امور زندگى که فراهم آوردنش در گرو کار طاقت فرسا و دویدن و عرق ریختن در شب و روز و یاد گرفتن صنعت و تجارت و کشاورزى و دامدارى و ید و فروش و سر و کله زدن با مردم و گرفتار شدن به حرص و طمع براى جمع مال وحفظ آن از دستبرد رندان و آفات و عوارض است، این است حال و احوال و وضع و اوضاع ما و اکثر مردم روزگار و خلاصه فرزندان این دنیاى تنگ و تاریک، آنان که با این همه آفات و بلیّات و آلام و اسقام و امراض و رنج‏ها و اختلافات و نزاع‏ها و طوفان‏ها و حوادث، آرزوى ماندن و خوشى دارند، یا ایمان به خدا و آ ت ندارند، یا تصور مى‏کنند پس از مرگ خبرى نیست. در هر دو ح ، هم چون کفار مردمى پست و غافل از حقیقتند.

و اما آنان که به آ ت و معاد و عظمت جهان دیگر و شرف و سرور اهلش و لذّت نیک‏بختان و نعمت و ملکت عالم بعد توجه دارند، براى دلبستگى به دنیا و مغرور شدن به آن و آرزوى خلود، در این مجلس و دویدن دنبال تکاثر و تفا و ریاست چه عذرى دارند، باید گفت: اینان در عقل دچار خلل و در ایمان و عقیده دچار فسادند و به فرموده قرآن‏ «8».

[وَ ما یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِکُونَ‏] «9».

و بیشترشان به خدا ایمان نمى‏آورند مگر آن که [براى او] شریک قرار مى‏دهند.

در مسئله دنیا و حقیقت ظاهر و باطن آن و برخورد اهل غفلت با دنیا و اهل خدا با این خانه زودگذر و این که دنیا پرستان به چه خسارت‏هایى در همین دنیا و آ ت دچار مى‏شوند و اهل خدا و معرفت‏داران و بینایان، چه سودها در همین دنیا و آ ت عایدشان مى‏شود آن‏قدر مطلب و مسئله هست که اگر در این نوشتار منع شود مثنوى هفتاد من شود، این فقیر تصور مى‏کند، آنچه به طور مختصر در توضیح این حدیث پر قیمت رفت براى درس و پند کافى مى‏باشد، امید است خداى بزرگ به همه ما توفیق نصیب بردن از دنیاى صحیح را براى آبادى آ ت به لطف و کرمش عنایت فرماید.

پی نوشت ها:

______________________________

(1)- ارشاد القلوب: 1/ 200؛ بحار الأنوار: 74/ 23، باب 2، حدیث 6.

(2)- نهج البلاغة: حکمت 367؛ بحار الأنوار: 70/ 131، باب 122، حدیث 136.

(3)- نهج البلاغة: حکمت 228.

(4)- نهج البلاغة: حکمت 415؛ بحار الأنوار: 70/ 119، باب 122، حدیث 111.

(5)- الهى نامه، عطار نیشابورى.

(6)- کلمة اللّه: 471.

(7)- نهج البلاغة: حکمت 432؛ بحار الأنوار: 66/ 319، باب 37، حدیث 36.

(8)- تفسیر سوره «یس»، ملا صدرا: 184.

(9)- یوسف (12): 106.


ه و سرمن شیره مالید ه هر چی اون مرد انکار میکنه اون بیشتر اصرار میکنه . قاضی به مرد شاکی میگه آیا مدرکی داری مرد میگه بله درختی که طلاها زیرش خاک بود میتونه شهادت بده فردا بریم اونجا تا درخت اعتراف کنه کی طلاها رو یده . قاضی قبول


- آیا لاغری درمان دارد؟ - بهترین داروهای تضمینی افزایش وزن و چاق کننده گیاهی اصیل
- اسرار پزشکی در چاق شدن بدن و افزایش وزن ، بالا رفتن اشتها و جذب غذا
- سلامتی و وزن متانسب بدن ، روش صحیح نرمال شدن اندارم ، قرص های گیاهی افزایش وزن
- طب گیاهان داروئی ، افزایش وزن چاق کننده داروئی تهیه دارو افزایش وزن
- وزن دار شدن طبیعی بدن ، طب چاقی بدنها ، چاق کننده های قوی
- چاقی بدن ، طبیعی تریت چاق کننده گیاهی اصیل
- طب گیاهان داروئی - یکنواخت چاقی بدن
- علت های شدید لاغری ، چاق کننده های سنتی ، چاقی بدنهای با داروی
- چاقی صورت طبیعی ، افزایش طبیعی چاقی بدن
- چاقی طبیعی انسانها ، طبیعی ترین چاقی کننده های گیاهی اصیل
- چاقی طبیعی ، چاق کننده های قوی طبیعی
- فروش اینترنتی قرص ویتامینی برای چاق شدن و تقویت بدن
- لاغری, درمان لاغری, علل لاغری
- مکمل گیاهی برای چاق شدن و افزایش وزن یکنواخت
- چاق شدن همه عضای بدن یکنواخت - قرص گیاهی آبجو اصلی
- ایا لاغری درمان قطعی دارد ؟؟ بله قرص گیاهی بهترین گزینه هست
- اگر لاغر هستید بخوانید-علل لاغری چیست؟
- بهترین دارو و قرص چاق کننده و افزایش وزن با مجوز بهداشت ایران
- مجوز های رسمی وزارت بهداشت برای چاقی کننده آبجو
- چگونه بلوغ دختران را زیبا کنیم؟
- آسان ترین روش برای چاق شدن و افزودن به وزن بدن بهترین روش پزشکی برای افزایش وزن بدن
- ید ارزان قرص فت فست چگونه به روش طبیعی چاق شویم
- داروی طبیعی برای افزایش وزن بدون هیچ عوارضی نمایندگی رسمی فروش قرص چاقی فت فست در ایران
- و قدرتمند, ید قرص چاق کننده بدن, ید قرص چاقی, ید پستی بهترین کپسول چاق کننده بدن قرص چاق کننده بدن, ید قرص چاقی, ید پستی بهترین کپسول چاق کننده بدن, ید پستی
- وزن ایده ال خود برسید, دی انلاین قرص افزایش وزن, ید انلاین قرص چاقی فت فست بهترین قرص چاقی در جهان, فت فست چاق کننده سریع بدن
- روش چاق شدن, بهترین قرص چاقی جهان قرص چاقی فت فست بدون عوارض قرص چاقی گیاهی, کپسول چاقی
- ید اینترنتی داروی چاقی فت فست سفارش بهترین داروی چاقی, موثرترین داروی افزایش وزن فت
- ید قرص چاقی فت فست |بهترین فرمول کشف شده در جهان جهت افزایش وزن
- ید قرص چاق کننده بدن, ید قرص چاقی سفارش داروی اصل افزایش وزن
- ید بهترین مکمل افزایش وزن و قدرتمند ید پستی بهترین کپسول چاق کننده بدن
- با ید قرص چاقی فت فست به وزن ایده ال خود برسید گیاهی افزایش وزن, ید بهترین داروی چاقی بدن
- داروی چاقی اصل- قرص چاقی فت فست اصل فروش قویترین قرص افزایش وزن تضمینی فت فست اصل
- فروش اینترنتی و پستی بهترین کپسول چاقی جهان راههای تضمینی برای چاق شدن و افزایش وزن
- ید قرص چاقی فت فست سفارش دهید درب منزلتان تحویل بگیرید بهترین داروی چاق کننده بدن به روش کاملا پزشکی
- ید بهترین قرص چاقی جهان بهترین روش طبیعی چاق شدن بدون بازگشت | راههای طبیعی چاق شدن
- بهترین روش افزایش سایز | را ار برای چاق شدن راههای افزایش وزن | موثرترین را ار برای افزایش وزن
- را اری مناسب و موثر برای افزایش وزن به صورت دائمی اسانترین روش طبیعی برای چاق شدن | قویترین داروی طبیعی جهت افزایش وزن تضمینی
- درمان تضمینی لاغری به صورت طبیعی نسخه گیاهی برای افزایش وزن روشهای افزایش وزن
- روش مناسب جهت چاق شدن روشهای طبیعی چاق بدن | راهی مطمئن برای چاق شدن 100 % تضمینی
- بهترین راههای چاق شدن با بهترین گیاه دارویی دنیا تقویت کننده وبهترین مکمل برای چاق شدن | بزرگ اندام به صورت طبیعی
- افزایش وزن تضمینی با بهترین داروی گیاهی | روش های چاق شدن بصورت دائمی افزایش طبیعی وزن بصورت تضمینی ودائمی | روشهای طبیعی افزایش وزن
- هترین و جدید ترین روش طبیعی برای افزایش وزن به طور دائم روش گیاهی برای افزایش وزن بهترین راه طبیعی چاق شدن برای همیشه و بدون عوارض
- بهترین روش های طبیعی و پزشکی برای چاق شدن روشهای سنتی افزایش وزن روشهای افزایش طبیعی وزن بدن
- قرص گیاهی چاق کننده بدن به صورت تضمینی روش پزشکی برای افزایش وزن -چاق شدن طبیعی قرص طبیعی جهت افزایش وزن
- چگونگی افزایش وزن و حجم بدن با بهترین گیاه دارویی
- ید داروی چاقی تضمینی فت فست اصل- ید بهترین قرص چاق کننده-فروش قرص افزایش وزن
- ید قرص چاقی فت فست بهترین داروی کشف شده در جهان برای افزایش وزن
- ید قرص چاقی فت فست ( ید از شما تضمین از ما )
- ید بهترین مکمل غذایی جهت افزایش وزن بدون عوارض جانبی
- سفارش داروی حجم دهنده بدن اصل

میک


- فروش داروی چاقی کاملا گیاهی ید داروی چاقی کاملا گیاهی و صد درصد طبیعی
- ید اینترنتی قرص اشتها آور گیاهی ید داروی چاقی کاملا گیاهی
- قرص چاقی در کمترین زمان ممکن کننده فروش قرص اشتها آور گیاهی اصل
- ید پستی قرص اشتها آور گیاهی ضمانت دار ید قرص اشتها آور گیاهی بدون عوارض
- قرص اشتها آور اصلی ید پستی قرص اشتها آور گیاهی ضمانت دار
- ید قرص اشتها آور اصلی فروش قرص اشتها آور اصلی
- سفارش پستی قرص درمان لاغری ید اینترنتی قرص اشتها آور اصلی ید ارزان قرص اشتها آور اصلی ید اینترنتی داروی چاقی , درمان چاقی
- ید اینترنتی بهترین مکمل برای چاق شدن سریع ید پستی کپسول افزایش وزن و چاق کننده
- داروی چاقی - ید کپسول چاق کننده کپسول چاق کننده - قرص افزایش وزن فروش قرص چاق کننده فت فست کاملا گیاهی اصل سفارش پستی داروی گیاهی فست فت
- فروش داروی اشتها آور گیاهی سفارش داروی اشتها آور گیاهی سفارش پستی داروی اشتها آور گیاهی
- ید داروی اشتها آور گیاهی ید اینترنتی داروی اشتها آور گیاهی ید ارزان داروی اشتها آور گیاهی
- اطلاعاتی در مورد کپسول فست فت - ید قرص چاقی سریع داروی اشتها آور گیاهی ید پستی قرص افزایش وزن تضمینی
- کپسول فست فت ضرر دارد؟ - ید ارزان قرص چاقی سریع ید انلاین کپسول فست فت (محصول ) ید پستی قرص چاقی سریع و موثر
- ید اینترنتی قرص افزایش حجم بدن فست اصل ید اینترنتی قرصهای بزرگ کننده ید اینترنتی قرص چاقی سریع
- کننده سریع بدن) داروی گیاهی فست فت - فروش قرص چاقی سریع - داروی گیاهی فست فت اصل
- ید ارزان داروی گیاهی فست فت باکیفیت عالی ید با قیمت مناسب قرص چاقی سریع (چاق
- گیاهی فست فت برای افزایش وزن ید قرص افزایش حجم بدن
- چاق کننده فت فست کاملا گیاهی اصل قرص افزایش حجم بدن فت فست ید اینترنتی داروی
- ید پستی داروی گیاهی در مدت زمان کم ید داروی گیاهی فست فت برای لاغری
- داروی چاقی گیاهی اصل ید قرص چاق کننده کاملا گیاهی اصل فروش اینترنتی داروی گیاهی
- سفارش داروی گیاهی فست فت برای درمانم لاغری ید اینترنتی قرص چاق کننده فت فست کاملا گیاهی اصل
- قرص بسیار قوی و موثر باعث چاقی کل بدن ید پستی کپسول بیشتر شدن اشتها سفارش کپسول افزایش وزن
- ید قرص افزایش وزن و سوخت و ساز بدن و با بالا بردن جذب مواد غذایی عوارض (کاملا گیاهی
- فروش کپسول بیشتر شدن اشتها پزشکان کدام راه را برای چاق شدن مناسب می؟دانند راه علمی برای چاق شدن
- ید اینترنتی قرص افزایش وزن و سوخت و ساز بدن و با بالا بردن جذب مواد غذایی ید اینترنتی مکمل چاقی
- ید داروی گیاهی بیشتر شدن اشتها ضمینی ید اینترنتی قرص افزایش وزن و چاق شدن سریع
- سفارش قرص اشتها آور گیاهی فروش قرص افزایش وزن و سوخت و ساز بدن و با بالا بردن جذب مواد غذایی فروش مکمل چاقی - سفارش قرص بیشتر شدن اشتها
- کپسول چاقی بدون بازگشت - سفارش داروی چاقی کاملا گیاهی ید انلاین قرص اشتها آور گیاهی
- کپسول قرص اشتها آور گیاهی تضمینی ید اینترنتی کپسول افزایش وزن
- ید اینترنتی کپسول قرص اشتها آور گیاهی کپسول افزایش وزن ویژه ید کپسول قرص اشتها آور گیاهی
- خواص قرصهای در چاقی
- داروهای مجوز دار بهداشت برای چاقی صورت
- " آبجو " بهترین قرص گیاهی چاق کننده افزایش دهنده وزن بدن
- چطور چاق شویم، چاق کننده گیاهی آبجو
- مناسب ترین داروی چاق کننده بدن انسان - ید داروی چاقی معتبر با مجوز رسمی بهداشت ایران
- داروی چاق کننده گیاهی و تقویت بدن با مجوز رسمی وزارت بهداشت و معاونت غذا و دارو
- مناسب ترین داروی چاق کننده_ ید داروی اضافه وزن انسان
- چاق گرداننده،چطوری چاق شویمقرص های موثر چاقی،مناسب ترین راه حل در افزایش وزن
- روش کپسول چاق کننده برای همیشه ید پستی کپسول چاق کننده سفارش ید داروی گیاهی فست فت ید داروی چاقی کننده
- درمان لاغری ،راه درمان شدن لاغری،بهترین محصولات چاق کننده،داروی تحت مجوز چاق کنند
- وزن خود را با چه روشی افزایش دهیم،بهترین روش برای چاق شدن و افزایش وزن بدن
- چاق کننده بدن ؛ بدن چاق کننده گیاهی ؛فروش داروی چاقی گیاهی
- چاق کننده طبیعی گیاهی آبجو؛چاق کننده های طبیعی بهترین داروی چاق کننده مکمل طبیعی
- چاق شدن بح طبیعی،درمانهای مناسب گیاهی چاق کننده،روشی در درمان چاقی اصلی
- گیاهان داروئی چاق شدن،چاقی در کمترین زمان ،چاقی سریع بدن،چاق شدن گیاهی بدن
- برسی علل لاغری و روشهای چاق شدن،چطور بدنی نرمال و مناسب داشته باشیم
- را ارههای طبیعی برای چاقی و افزایش وزن بدن انسان،مناسب ترین چاق کننده ها
- چطور لاغری را برطرف کنیم؛لاغری را چگونه درمان کنیم- آّجو چاق طبیعی
- طبیعی آبجو بهترین مکمل گیاهی چاق کننده
- ساده ترین راه چاق شدن،چطور چاق شویم،راههای مناسب در چاق شدن،گیاهان داروئی چاق شدن

نه .


شریک نام


- قرصهای گیاهی آبجو؛درمان کننده
- چاق کننده چاق گردانیدن؛چاقی سریع قرص چاقی آبجو
- ایمیل به ما تماس با ما ید قرص طبیعی چاقی فت فست, ید قرص چاقی فت فست ید اینترنتی قرص چاقی فت فست ید اینترنتی بهترین کپسول گیاهی چاقی صورت(تضمینی
- چگونه چاق تر شویم؟ بهترین داروی چاقی ارزان ید پستی فت فست بهترین روش چاق بدن
- فروش باتخفیف قرص افزایش وزن ید اینترنتی پودر چاق کننده بردن جذب مواد غذایی ید عمده قرص فت فست,بهترین داروی چاقی ید پودر چاق کننده - قرص تپل کننده فت فست اصل fat fast
- ید اینترنتی پودرها , پروتئینها و داروهای گیاهی چاق کننده ید پودرها , پروتئینها و داروهای گیاهی چاق کننده
- ید اینترنتی پودرها , پروتئینها و داروهای گیاهی چاق کننده ید پودرها , پروتئینها و داروهای گیاهی چاق کننده ید چاق شدن سریع,ودرها , پروتئینها و داروهای گیاهی چاق کننده اصل ید قرص چاقی بدون بازگشت وعوارض جانبی
- کننده - فروش قرص گیاهی افزایش وزن تضمینی فت فست اصل قرص چاق کننده گیاهی بدون خطر, ید اینترنتی فت فست بهترین قرص چاقی جهان , ید اینترنتی فت فست
- ید پستی قرص فت فست چاق کننده, موثرترین داروی افزایش وزن فت سفارش پستی قرص افزایش وزن گیاهی
- ید چاق کننده , بهترین کپسول چاق کننده , سایت فروش داروی چاقی
- صورت فت فیس چاق کننده و درمان لاغری صورت و گونه.
- بهترین و قویترین قرص ( کپسول ) چاقی فت فست fat fast ...
- جدیدترین و قوی ترین قرص چاقی در جهان فت فست ...
- قرص چاق کننده صورت فت فیس fat face بهترین کپسول .
- فت فیس جدیدترین و موثرترین قرص چاقی صورت ساخت
- جدیدترین و بهترین قرص چاقی صورت فت فیس ا ترا fat
- فروشگاه اینترنتی چاق کننده و تپل کننده صورت
- داروی گیاهی چاقی صورت فت فیس
- ید ارزان کپسول صورت فت فیس
- ید ارزان چاق کننده و تپل کننده صورت
- سفارش چاق کننده و تپل کننده صورت
- فروش چاق کننده و تپل کننده صورت
- ید چاق کننده و تپل کننده صورت
- چاق کننده و تپل کننده صورت
- ید پستی قرص چاق کننده صورت فت فیس
- سفارش قرص چاق کننده صورت فت فیس
- فروش قرص چاق کننده صورت فت فیس
- قیمت کپسول چاق کننده صورت فت فیس
- قرص چاق کننده صورت فت فیس
- ید اینترنتی کپسول چاق کننده صورت فت فیس
- ید کپسول چاق کننده صورت فت فیس
- فروشگاه کپسول چاق کننده صورت فت فیس
- کپسول چاق کننده صورت فت فیس
- سفارش پستی چاق کننده صورت
- فروشگاه چاق کننده صورت
- سفارش اینترنتی چاق کننده صورت
- فروش چاق کننده صورت
- ید پستی چاق کننده صورت
- چاق کننده صورت اصل
- ید اینترنتی چاق کننده صورت

رد شب که میره خونه به پدرش میگه که چه اتفاقی افتاده و ازش میخواد که داخل شکاف بزرگی که تو تنه ی درخت هست بره و شهادت بده که شریک از همه جا بی خبر طلاها رو دزیده


پیرمرده به پسرش میگه : ای پسر مکر هایی هستند کهq


 

 

مجموعه جامع آموزشی دی وی دی های آموزشی

کنکورآسان است-آفبا-ونوس

 

حرف آ -پژوهندگان-پروازکنکوری ها

 

رهپویان راه دانش-مخدومی-رایان وسایر موسسات

 
کاملترین بسته تست زنی به شیوه نفرات اول کنکور

به روش ی مع و منطق فازی
به کمک روشهای ۷ گانه کشف گزینه صحیح
آیا می دانید با زدن حتی یک تست صحیح می توانید

شانس موفقیت خود را افزایش داده و

چند هزار نفر را پشت سر بگذارید ؟


آموزش های موجود در این مجموعه های اموزشی :

استراتژی ها و تاکتیک های تست زنی با کمترین معلومات
آشنایی کامل با روانشناسی طراحان سوالات کنکور
آشنایی کامل با روشهای صحیح تست زنی
تشخیص تفاوت بین تست های استاندارد و غیر استاندارد
روشهای کاهش اضطراب و استرس
افزایش سرعت عمل و سرعت انتقال مفاهیم
آموزش مدیریت زمان و تقسیم بندی زمانی صحیح
همراه با بیان اسرار موفقیت نفرات برتر کنکور
آموزش بصورت کاملا ویدیوئی و قابل فهم
بهمراه حل تست کنکور سراسری و آزاد
و کلیه آزمونهای تستی

شماره تماس برای تهیه پکیج کامل روی هارد یا دی وی دی ها

 

 

به کانال تلگرامی ما بپیوندید


https://telegram.me/dvdamozeshi


آیدی تلگرام kor11@

09334336389

 :: برچسب‌ها: فروش ویژه و با تخفیف دی وی دی های, کنکورآسان است, آفبا, ونوس, حرف آ


:: برچسب‌ها: برای هر درسی کدوم و موسسه ای خوب , جمع بندی فیزیک و شیمی آفبا , تجربه دیدن دی وی دی های دینی یوسفیان پور؟ , دی وی دی کنکور، ادبیات کنکور، کنکور 95، منتظری .... فروشگاه محصولات منتظری، بهترین کنکور ریاضیات، به , روش های تست زنی فیزیک | مسعودی ... مسعودی , فیزیک مسعودی , آموزشی فیزیک , روش های تست زنی فیزیک , تکنیک های , موسسه آموزشی ونوس , قیمت ونوس , دی وی دی های موسسه ونوس , بسته ونوس , ونوس دی وی دی , بهترین ... ,

:: برچسب‌ها: رتبه های برتر کنکور تجربی از چه منابعی استفاده میکنند؟؟؟ , منابع استفاده شده رتبه 1 کنکور سراسری تجربی ریاضی سال96 , منابع استفاده شده رتبه 1 کنکور سراسری تجربی ریاضی سال95 , کنکور آسان است دانش برتر , رایگان جزوات مکتبستان , های آموزش کنکوری آفبا ونوس پرواز رایان حرف آ رایتی اورجینال روی هارد ارزان , دی وی دی های کنکوری رایتی روی هارد اورجینال ارزان قیمت , دی وی دی های ویژه کنکور 96 , جدیدترین ویرایش , برای کنکور96 , مناسب کنکور97 ,

:: برچسب‌ها: رتبه های برتر کنکور تجربی از چه منابعی استفاده میکنند؟؟؟ , منابع استفاده شده رتبه 1 کنکور سراسری تجربی ریاضی سال96 , منابع استفاده شده رتبه 1 کنکور سراسری تجربی ریاضی سال95 , کنکور آسان است دانش برتر , رایگان جزوات مکتبستان , های آموزش کنکوری آفبا ونوس پرواز رایان حرف آ رایتی اورجینال روی هارد ارزان , دی وی دی های کنکوری رایتی روی هارد اورجینال ارزان قیمت , دی وی دی های ویژه کنکور 96 , جدیدترین ویرایش , برای کنکور96 , مناسب کنکور97

:: برچسب‌ها: فروش دی وی دی ها آفبا , فروش دی وی دی های جدید آفبا مطابق با کنکور96 , بهترین دی وی دی کنکور - مشاوره کنکور , دفتر مرکزی فروش دی وی دی های کنکور محصولات آفبا , آفبا | آموزش کنکور | کنکور , آگهی فروش دی وی دی های آموزش کنکور به قیمت بسیار ارزان , دی وی دی های گامی نو – کنکور سخت! , دی وی دی های افبا ایزی کنکور - ایزی کنکور , دی وی دی های آموزشی آفبا | کنکور 100 | مرجع کنکور سراسری , دی وی دی های آموزشی آفبا کنکور (فوق العادست) , فروش دی وی دی های آفبا با تخفیف ویژه , وبسایت رسمی بنیاد دانش بنیان آفبا | برترین ارائه کننده , بنیاد دانش بنیان آفبا - انجمن کنکور , دی وی دی های افبا - مارکت کنکور

::‌ها: بهترین دی وی دی کنکور - مشاوره کنکور , بهترین دی وی دی کنکور 96- مشاوره کنکور , بهترین دی وی دی کنکور96- مشاوره کنکور , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی 96 :: محصولات , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی 96 ::بهترین محصولات , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور 96 (تمام رشته ها) , محصولات آموزشی کنکور حرف آ - عبدالرضا منتظری , فروشگاه محصولات منتظری، بهترین کنکور ریاضیات، بهترین دبیر ریاضی، بهترین ریاضی , بهترین محصولات کمک درسی کنکور - محصولات و دی وی دی های , آموزشی اساتید پرواز کنکوری های برای کنکور , جزوه کنکور ریاضی و کنکور تجربی به همراه دی وی دی های , موسسه ونوس| سایت ونوس | ید لوح های آموزشی ونوس , موفقیت در کنکور با داشتن بهترین محصولات آموزشی

:: برچسب‌ها: بهترین و برترین منابع کنکور سراسری , ید بهترین پکیج مجموعه کامل آموزش ی , ید dvd و بهترین منبع های اموزشی کنکور , محصولات آموزشی برترین بهترین دبیران مشاوران کنکور , سایت کنکور | کنکور , دبیرستان , جزوه , آزمون های آزمایشی , بهترین دی وی دی های آموزشی کنکور تجربی :: محصولات کنکوری , موسسه ونوس| سایت ونوس | ید لوح های آموزشی ونوس | ونوس , حرف آ | موسسه حرف آ | انتشارات کنکور حرف آ , موفقیت در مسیر کنکور به کمک بهترین دی وی دی های آموزشی , بهترین منابع دروس تخصصی {تجربی} – برنامه ریزی مشاوره , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی , بهترین دی وی دی کنکور - مشاوره کنکور , بهترین دی وی دی کنکور 96- مشاوره کنکور , بهترین دی وی دی کنکور96- مشاوره کنکور , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی 96 :: محصولات , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی 96 ::بهترین محصولات , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور 96 (تمام رشت

:: برچسب‌ها: بهترین و برترین منابع کنکور سراسری , ید بهترین پکیج مجموعه کامل آموزش ی , ید dvd و بهترین منبع های اموزشی کنکور , محصولات آموزشی برترین بهترین دبیران مشاوران کنکور , سایت کنکور | کنکور , دبیرستان , جزوه , آزمون های آزمایشی , بهترین دی وی دی های آموزشی کنکور تجربی :: محصولات کنکوری , موسسه ونوس| سایت ونوس | ید لوح های آموزشی ونوس | ونوس , حرف آ | موسسه حرف آ | انتشارات کنکور حرف آ , موفقیت در مسیر کنکور به کمک بهترین دی وی دی های آموزشی , بهترین منابع دروس تخصصی {تجربی} – برنامه ریزی مشاوره , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی , بهترین دی وی دی کنکور - مشاوره کنکور ,


:: برچسب‌ها: احمدی, حسین احمدی | کنکور اسان است, یادگیری برتر | کنکور آسان است | مسعودی, رایگان کنکور جزوات و های آموزشی, کنکور آسان


برچسب‌ها: قیمت دی وی دی های کنکور آسان است | حسین احمد , dvd های کنکور آسان ایزی کنکور , ایزی کنکور , رایگان dvd های فیزیک مسعودی , آپارات:: برچسب‌ها: فروش فوق العاده ارزان dvdهای آموزشی, فروش ارزان محصولات کنکور اسان است, فروش ارزان dvd های کنکور آسان است, فروش ارزان محصولات, افبا

 

:: برچسب‌ها: برای هر درسی کدوم و موسسه ای خوب , جمع بندی فیزیک و شیمی آفبا , تجربه دیدن دی وی دی های دینی یوسفیان پور؟ , دی وی دی کنکور، ادبیات کنکور، کنکور 95، منتظری .... فروشگاه محصولات منتظری، بهترین کنکور ریاضیات، به , روش های تست زنی فیزیک | مسعودی ... مسعودی , فیزیک مسعودی , آموزشی فیزیک , روش های تست زنی فیزیک , تکنیک های , موسسه آموزشی ونوس , قیمت ونوس , دی وی دی های موسسه ونوس , بسته ونوس , ونوس دی وی دی , بهترین ... ,

:: برچسب‌ها: رتبه های برتر کنکور تجربی از چه منابعی استفاده میکنند؟؟؟ , منابع استفاده شده رتبه 1 کنکور سراسری تجربی ریاضی سال96 , منابع استفاده شده رتبه 1 کنکور سراسری تجربی ریاضی سال95 , کنکور آسان است دانش برتر , رایگان جزوات مکتبستان , های آموزش کنکوری آفبا ونوس پرواز رایان حرف آ رایتی اورجینال روی هارد ارزان , دی وی دی های کنکوری رایتی روی هارد اورجینال ارزان قیمت , دی وی دی های ویژه کنکور 96 , جدیدترین ویرایش , برای کنکور96 , مناسب کنکور97 ,

:: برچسب‌ها: رتبه های برتر کنکور تجربی از چه منابعی استفاده میکنند؟؟؟ , منابع استفاده شده رتبه 1 کنکور سراسری تجربی ریاضی سال96 , منابع استفاده شده رتبه 1 کنکور سراسری تجربی ریاضی سال95 , کنکور آسان است دانش برتر , رایگان جزوات مکتبستان , های آموزش کنکوری آفبا ونوس پرواز رایان حرف آ رایتی اورجینال روی هارد ارزان , دی وی دی های کنکوری رایتی روی هارد اورجینال ارزان قیمت , دی وی دی های ویژه کنکور 96 , جدیدترین ویرایش , برای کنکور96 , مناسب کنکور97

:: برچسب‌ها: فروش دی وی دی ها آفبا , فروش دی وی دی های جدید آفبا مطابق با کنکور96 , بهترین دی وی دی کنکور - مشاوره کنکور , دفتر مرکزی فروش دی وی دی های کنکور محصولات آفبا , آفبا | آموزش کنکور | کنکور , آگهی فروش دی وی دی های آموزش کنکور به قیمت بسیار ارزان , دی وی دی های گامی نو – کنکور سخت! , دی وی دی های افبا ایزی کنکور - ایزی کنکور , دی وی دی های آموزشی آفبا | کنکور 100 | مرجع کنکور سراسری , دی وی دی های آموزشی آفبا کنکور (فوق العادست) , فروش دی وی دی های آفبا با تخفیف ویژه , وبسایت رسمی بنیاد دانش بنیان آفبا | برترین ارائه کننده , بنیاد دانش بنیان آفبا - انجمن کنکور , دی وی دی های افبا - مارکت کنکور

::‌ها: بهترین دی وی دی کنکور - مشاوره کنکور , بهترین دی وی دی کنکور 96- مشاوره کنکور , بهترین دی وی دی کنکور96- مشاوره کنکور , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی 96 :: محصولات , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی 96 ::بهترین محصولات , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور 96 (تمام رشته ها) , محصولات آموزشی کنکور حرف آ - عبدالرضا منتظری , فروشگاه محصولات منتظری، بهترین کنکور ریاضیات، بهترین دبیر ریاضی، بهترین ریاضی , بهترین محصولات کمک درسی کنکور - محصولات و دی وی دی های , آموزشی اساتید پرواز کنکوری های برای کنکور , جزوه کنکور ریاضی و کنکور تجربی به همراه دی وی دی های , موسسه ونوس| سایت ونوس | ید لوح های آموزشی ونوس , موفقیت در کنکور با داشتن بهترین محصولات آموزشی

:: برچسب‌ها: بهترین و برترین منابع کنکور سراسری , ید بهترین پکیج مجموعه کامل آموزش ی , ید dvd و بهترین منبع های اموزشی کنکور , محصولات آموزشی برترین بهترین دبیران مشاوران کنکور , سایت کنکور | کنکور , دبیرستان , جزوه , آزمون های آزمایشی , بهترین دی وی دی های آموزشی کنکور تجربی :: محصولات کنکوری , موسسه ونوس| سایت ونوس | ید لوح های آموزشی ونوس | ونوس , حرف آ | موسسه حرف آ | انتشارات کنکور حرف آ , موفقیت در مسیر کنکور به کمک بهترین دی وی دی های آموزشی , بهترین منابع دروس تخصصی {تجربی} – برنامه ریزی مشاوره , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی , بهترین دی وی دی کنکور - مشاوره کنکور , بهترین دی وی دی کنکور 96- مشاوره کنکور , بهترین دی وی دی کنکور96- مشاوره کنکور , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی 96 :: محصولات , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی 96 ::بهترین محصولات , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور 96 (تمام رشت

:: برچسب‌ها: بهترین و برترین منابع کنکور سراسری , ید بهترین پکیج مجموعه کامل آموزش ی , ید dvd و بهترین منبع های اموزشی کنکور , محصولات آموزشی برترین بهترین دبیران مشاوران کنکور , سایت کنکور | کنکور , دبیرستان , جزوه , آزمون های آزمایشی , بهترین دی وی دی های آموزشی کنکور تجربی :: محصولات کنکوری , موسسه ونوس| سایت ونوس | ید لوح های آموزشی ونوس | ونوس , حرف آ | موسسه حرف آ | انتشارات کنکور حرف آ , موفقیت در مسیر کنکور به کمک بهترین دی وی دی های آموزشی , بهترین منابع دروس تخصصی {تجربی} – برنامه ریزی مشاوره , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی , بهترین دی وی دی کنکور - مشاوره کنکور ,


:: برچسب‌ها: کانال تلگرام مسعودی, اوج یادگیری, یادگیری برتر,

:: برچسب‌ها: برای هر درسی کدوم و موسسه ای خوب , جمع بندی فیزیک و شیمی آفبا , تجربه دیدن دی وی دی های دینی یوسفیان پور؟ , دی وی دی کنکور، ادبیات کنکور، کنکور 95، منتظری .... فروشگاه محصولات منتظری، بهترین کنکور ریاضیات، به , روش های تست زنی فیزیک | مسعودی ... مسعودی , فیزیک مسعودی , آموزشی فیزیک , روش های تست زنی فیزیک , تکنیک های , موسسه آموزشی ونوس , قیمت ونوس , دی وی دی های موسسه ونوس , بسته ونوس , ونوس دی وی دی , بهترین ... ,

:: برچسب‌ها: رتبه های برتر کنکور تجربی از چه منابعی استفاده میکنند؟؟؟ , منابع استفاده شده رتبه 1 کنکور سراسری تجربی ریاضی سال96 , منابع استفاده شده رتبه 1 کنکور سراسری تجربی ریاضی سال95 , کنکور آسان است دانش برتر , رایگان جزوات مکتبستان , های آموزش کنکوری آفبا ونوس پرواز رایان حرف آ رایتی اورجینال روی هارد ارزان , دی وی دی های کنکوری رایتی روی هارد اورجینال ارزان قیمت , دی وی دی های ویژه کنکور 96 , جدیدترین ویرایش , برای کنکور96 , مناسب کنکور97 ,

:: برچسب‌ها: رتبه های برتر کنکور تجربی از چه منابعی استفاده میکنند؟؟؟ , منابع استفاده شده رتبه 1 کنکور سراسری تجربی ریاضی سال96 , منابع استفاده شده رتبه 1 کنکور سراسری تجربی ریاضی سال95 , کنکور آسان است دانش برتر , رایگان جزوات مکتبستان , های آموزش کنکوری آفبا ونوس پرواز رایان حرف آ رایتی اورجینال روی هارد ارزان , دی وی دی های کنکوری رایتی روی هارد اورجینال ارزان قیمت , دی وی دی های ویژه کنکور 96 , جدیدترین ویرایش , برای کنکور96 , مناسب کنکور97

:: برچسب‌ها: فروش دی وی دی ها آفبا , فروش دی وی دی های جدید آفبا مطابق با کنکور96 , بهترین دی وی دی کنکور - مشاوره کنکور , دفتر مرکزی فروش دی وی دی های کنکور محصولات آفبا , آفبا | آموزش کنکور | کنکور , آگهی فروش دی وی دی های آموزش کنکور به قیمت بسیار ارزان , دی وی دی های گامی نو – کنکور سخت! , دی وی دی های افبا ایزی کنکور - ایزی کنکور , دی وی دی های آموزشی آفبا | کنکور 100 | مرجع کنکور سراسری , دی وی دی های آموزشی آفبا کنکور (فوق العادست) , فروش دی وی دی های آفبا با تخفیف ویژه , وبسایت رسمی بنیاد دانش بنیان آفبا | برترین ارائه کننده , بنیاد دانش بنیان آفبا - انجمن کنکور , دی وی دی های افبا - مارکت کنکور

::‌ها: بهترین دی وی دی کنکور - مشاوره کنکور , بهترین دی وی دی کنکور 96- مشاوره کنکور , بهترین دی وی دی کنکور96- مشاوره کنکور , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی 96 :: محصولات , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی 96 ::بهترین محصولات , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور 96 (تمام رشته ها) , محصولات آموزشی کنکور حرف آ - عبدالرضا منتظری , فروشگاه محصولات منتظری، بهترین کنکور ریاضیات، بهترین دبیر ریاضی، بهترین ریاضی , بهترین محصولات کمک درسی کنکور - محصولات و دی وی دی های , آموزشی اساتید پرواز کنکوری های برای کنکور , جزوه کنکور ریاضی و کنکور تجربی به همراه دی وی دی های , موسسه ونوس| سایت ونوس | ید لوح های آموزشی ونوس , موفقیت در کنکور با داشتن بهترین محصولات آموزشی

:: برچسب‌ها: بهترین و برترین منابع کنکور سراسری , ید بهترین پکیج مجموعه کامل آموزش ی , ید dvd و بهترین منبع های اموزشی کنکور , محصولات آموزشی برترین بهترین دبیران مشاوران کنکور , سایت کنکور | کنکور , دبیرستان , جزوه , آزمون های آزمایشی , بهترین دی وی دی های آموزشی کنکور تجربی :: محصولات کنکوری , موسسه ونوس| سایت ونوس | ید لوح های آموزشی ونوس | ونوس , حرف آ | موسسه حرف آ | انتشارات کنکور حرف آ , موفقیت در مسیر کنکور به کمک بهترین دی وی دی های آموزشی , بهترین منابع دروس تخصصی {تجربی} – برنامه ریزی مشاوره , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی , بهترین دی وی دی کنکور - مشاوره کنکور , بهترین دی وی دی کنکور 96- مشاوره کنکور , بهترین دی وی دی کنکور96- مشاوره کنکور , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی 96 :: محصولات , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی 96 ::بهترین محصولات , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور 96 (تمام رشت

:: برچسب‌ها: بهترین و برترین منابع کنکور سراسری , ید بهترین پکیج مجموعه کامل آموزش ی , ید dvd و بهترین منبع های اموزشی کنکور , محصولات آموزشی برترین بهترین دبیران مشاوران کنکور , سایت کنکور | کنکور , دبیرستان , جزوه , آزمون های آزمایشی , بهترین دی وی دی های آموزشی کنکور تجربی :: محصولات کنکوری , موسسه ونوس| سایت ونوس | ید لوح های آموزشی ونوس | ونوس , حرف آ | موسسه حرف آ | انتشارات کنکور حرف آ , موفقیت در مسیر کنکور به کمک بهترین دی وی دی های آموزشی , بهترین منابع دروس تخصصی {تجربی} – برنامه ریزی مشاوره , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی , بهترین دی وی دی کنکور - مشاوره کنکور ,:: برچسب‌ها: ید, ارزان, دی وی دی, موسسه, رایتی

 فروش ارزان دی وی دی های زیست ونوس مهدی آرامفر ÷ فر , فروش دی وی دی های اورجینال آفبا ونوس پرواز کنکوری , فروش دی وی دی های اورجینال آفبا با تخفیف ,  فروش دی وی دی های ونوس و آفبا روی هارد , فروش دی وی دی های آموزش کنکور روی هارد ,  فروش ارزان دی وی دی های آفبا , فروش آفبا روی هارد , فروش رایتی آفبا ,  فروش دی وی دی های آفبا رایتی و ارزان روی هارد ,  ید ارزان دی وی دی های آفبا روی هارد رایتی و ارزا ,  بهترین دی وی دی های آموزش کنکور تجربی , بهترین دی وی دی های آموزش کنکور روی هارد ,  فروش بهترین آموزش کنکور تجربی ریاضی انسانی ارزان ر , فروش ارزان , آفبا ,دی وی دی های جدید کنکوری , آ ین ویرایش , حل تست هاس , ویژه کنکور ,ویرایش جدید منابع آموزش کنکور , برای کنکور , ویرایش سال ,  فروش و ید دی وی دی های آموزشی صنعت شریف , ریاضی فیزیک زیست شیمی عربی ادبیات معراف دینی زبان , صنعت شریف دی وی دی , دانشجو صنعت شریف dvd ,  دی وی دی های جدید آموزش کنکور روی هارد , ونوس آفبا پرواز کپی رایتی ارزان روی هارد , جدید ویرایش , کنکور  برا برای هر درسی کدوم و موسسه ای خوب؟ , بهترین دی وی دی موسسه کنکور ,عدم اعتماد به دی وی دی های کنکوری , cd و dvd های کمک آموزشی , بهترین dvd اموزشی ,پکیج آموزشی شامل گلچین بهترین دی وی دی های کنکورآسان است ,  راهنمایی برای ید بهترین دی وی دی آموزشی برا هر درس , dvdهای ریاضیات تجربی افبا ,  کمک برای دی وی دی فیزیک دی وی دی شیمی مبتکران محتویات dvdd حساب دیفرانسیل آفبا ادبیات کنکور آسان یا آفبا؟؟ ایی
 فروش دی وی دی های اورجینال آفبا ونوس پرواز کنکوری , فروش دی وی دی های اورجینال آفبا با تخفیف , فروش دی وی دی های ونوس و آفبا روی هارد ,  فروش دی وی دی های آموزش کنکور روی هارد , فروش ارزان دی وی دی های آفبا , فروش آفبا روی هارد ,  فروش رایتی آفبا , فروش دی وی دی های آفبا رایتی و ارزان روی هارد ,   ید ارزان دی وی دی های آفبا روی هارد رایتی و ارزا , بهترین دی وی دی های آموزش کنکور تجربی ,  بهترین دی وی دی های آموزش کنکور روی هارد , فروش بهترین آموزش کنکور تجربی ریاضی انسانی ارزان ر , فروش ارزان , آفبا ,
:: برچسب‌ها: فروش دی وی دی های اورجینال آفبا ونوس پرواز کنکوری , فروش دی وی دی های اورجینال آفبا با تخفیف , فروش دی وی دی های ونوس و آفبا روی هارد ,  فروش دی وی دی های آموزش کنکور روی هارد , فروش ارزان دی وی دی های آفبا , فروش آفبا روی هارد ,  فروش رایتی آفبا , فروش دی وی دی های آفبا رایتی و ارزان روی هارد ,   ید ارزان دی وی دی های آفبا روی هارد رایتی و ارزا , بهترین دی وی دی های آموزش کنکور تجربی ,  بهترین دی وی دی های آموزش کنکور روی هارد , فروش بهترین آموزش کنکور تجربی ریاضی انسانی ارزان ر , فروش ارزان , آفبا مجموعه دروس کنکور آسان است(بسیار ارزان) - فروشگاه ساز رایگان , فروش فوق العاده ارزان dvdهای حرف آ -آفبا-کنکورآسان است ,  فروش بهترین محصولات و دی وی دی های آموزشی کنکور , فروش محصولات کنکوری ارزان آفبا و کنکور آسان است , کنکور آسان ,  کنکور آسان است ,  ید ارزان مجموعه های کنکور آسان است ,  فروش ارزان تمامی محصولات کنکوری با قیمتی بسیار نازل افبا ، ونوس ، حرف ا  , فروش کتاب های کنکوری و جزوات و dvdd های آموزشی ونوس , مجموعه دروس کنکور آسان است(بسیار ارزان) - فروشگاه ساز رایگان , فروش فوق العاده ارزان dvdهای حرف آ -آفبا-کنکورآسان است ,  فروش بهترین محصولات و دی وی دی های آموزشی کنکور , فروش محصولات کنکوری ارزان آفبا و کنکور آسان است , کنکور آسان ,  کنکور آسان است ,  ید ارزان مجموعه های کنکور آسان است ,  فروش ارزان تمامی محصولات کنکوری با قیمتی بسیار نازل افبا ، ونوس ، حرف ا  , فروش کتاب های کنکوری و جزوات و dvdd های آموزشی ونوس , قیمت دی وی دی های کنکور آسان است | حسین احمدی ,  dvd های کنکور آسان ایزی کنکور - ایزی کنکور ,  رایگان dvd های فیزیک مسعودی - آپارات ,فروش سی دی های کنکور اسان است ....."نصف قیمت" ,  فیزیک کنکور | کنکور | احمدی | کنکور اسان , دی وی دی های کنکور آسان است ,  دی وی دی های آموزشی ریاضی مسعودی , فروش ارزان dvd های کنکور آسان است ,  فروش سی دی های کنکور اسان است تنها با 750 هزار تومان ,  ید ارزان محصولات کنکور آسان ید ارزان کنکور آسان است ,  قیمت پکیج کامل کنکور اسان است تجربی روی هارد  فروش تمامی دی وی دی های کنکوری .کنکور اسان است.رهپویان , قیمت دی وی دی های ریاضی مسعودی , فروش ارزان محصولات و دی وی دی های آموزشی - کنکوری ها ,  فروش ارزان دی وی دی های کنکور آسان است ,  فروش ارزان محصولات و دی وی دی های آموزشی - فروش کتاب های , فروش دی وی دی های کنکوری - فروش ارزان دی وی دی های ریاضی ,  آفبا ونوس حرف آ پرواز رایان رایتی کنکور آسان است روی هارد جدید ,  دی وی دی ویرایش جدید کنکوری ارزان روی هارد , سی دی های کنکور آسان است یادگیری برتر , فروش تمامی دی وی دی های کنکوری .کنکور اسان است.رهپویان , قیمت دی وی دی های ریاضی مسعودی , فروش ارزان محصولات و دی وی دی های آموزشی - کنکوری ها ,  فروش ارزان دی وی دی های کنکور آسان است ,  فروش ارزان محصولات و دی وی دی های آموزشی - فروش کتاب های , فروش دی وی دی های کنکوری - فروش ارزان دی وی دی های ریاضی ,  آفبا ونوس حرف آ پرواز رایان رایتی کنکور آسان است روی هارد جدید ,  دی وی دی ویرایش جدید کنکوری ارزان روی هارد ,  سی دی های کنکور آسان است یادگی قیمت دی وی دی های کنکور آسان است | حسین احمدی ,  dvd های کنکور آسان ایزی کنکور - ایزی کنکور ,  رایگان dvd های فیزیک مسعودی - آپارات ,فروش سی دی های کنکور اسان است ....."نصف قیمت" , فیزیک کنکور | کنکور | احمدی | کنکور اسان , دی وی دی های کنکور آسان است , دی وی دی های آموزشی ریاضی مسعودی , فروش ارزان dvd های کنکور آسان است , فروش سی دی های کنکور اسان است تنها با,  ید ارزان محصولات کنکور آسان ید ارزان کنکور آسان است , قیمت پکیج کامل کنکور اسان است تجربی روی هارد , فروش ارزان جزوات و دی وی دی های آموزشی ید ارزان dvd های کنکوری به قیمت کپی رایت 
برچسب ها : کنکور ,ارزان ,آفبا ,آسان ,هارد ,کنکوری ,کنکور آسان ,فروش ارزان ,آموزش کنکور ,هارد فروش ,کنکور اسان ,آموزش کنکور تجربی ,فروش ارزان محصولات ,ریاضی ?بهترین کتاب های کمک درسی،بهترین دی وی دی کنکور - برنامه ریزی کنکو یدارزان محصولات حرف ا ، فروش ارزان محصولات حرف ا ، یدارزان محصولات آفبا، فروش ارزان محصولات آفبا،فروش فوق العاده،با تخفیف ویژه،تهران،مشهد،زیر قیمت اصفهان،نمایندگی مجاز،رایتی، روی هارد،بهترین منابع تصویری یدارزان محصولات ونوس ، فروش ارزان محصولات ونوس، فروش ارزان محصولات کنکور اسان است، فروش ارزان محصولات مسعودی، فروش ارزان محصولات منتظری،فروش ارزان دی وی دی های حرف ا ، فروش ارزان دی وی دی های کنکوراسان است، فروش ارزان دی وی دی های گامی نو، فروش ارزان دی وی دی های مخدومی، فروش ارزان دی وی دی های تیرخلاص، فروش ارزان دی وی دی های راه شه، فروش ارزان دی وی دی های دربندی، مسعودی،منتظری

،محصولات کنکور آسان است - برنامه ریزی کنکور،محصولات کنکوری :: بهترین کتاب های کمک درسی کنکور،بهترین محصولات کمک درسی کنکور،موسسه کنکور آسان است( احمدی) یــا موسسه ونوس ،بهترین محصولات شیمی کنکور،فروش محصولات کنکوری ارزان آفبا و کنکور آسان است،فروش تمامی محصولات کنکوری،بهترین محصولات ونوس بایگانی - آموزش روش های تست زنی،بهترین اساتید کنکور،بهترین و برترین منابع کنکور سراسری،مشاوره تحصیلی کنکور-فرآیند پاسخ-بهترین مشاوره ،محصولات آموزشی کنکور حرف آ - عبدالرضا منتظری،فروشگاه محصولات منتظری، بهترین کنکور ریاضیات،بهترین موسسه آموزشی کنکور | کنکور 100 | مرجع کنکور،محصولات فیزیک کنکور'فیزیک کنکورتجربی و ریاضی،آفبا | آموزش کنکور | کنکور،بهترین کتاب های کمک درسی کنکور ریاضی، کتابهای کمک اموزشی - بهترین کتاب های کمک درسی،پکیج آموزشی بهترین دی وی دی های کنکور،ارائه بهترین محصولات کنکوری:کتب ومشاوره،بهترین منابع کنکور سراسری تجربی،قیمت محصولات کنکور آسان است - مشاوره و برنامه ریزی، مهدی یحیوی | مدرس فیزیک کنکور، ید بهترین پکیج عربی کنکور،محصولات کنکوری بهترین کتاب های کمک درسی کنکور مشاوره،انتخاب بهترین منابع جمع بندی - مشــاور کنکور،محصولات آفبا بایگانی - دی وی دی کنکور آفبا، حسین احمدی | کنکور اسان است | احمدی،بهترین منابع کنکور از نظر معلمان برجسته،ارائه بهترین محصولات کنکوری:کتب ومشاوره،فروش محصولات اموزشی کنکور - فروش ارزان جزوات و دی وی دی،با محصولات ما موفقیت در کنکور تضمین می شود،فروش محصولات کنکورآسان است(وسایر موسسات کنکوری)، تدریس ریاضی و فیزیک کنکور از پایه تا پیش،cd و dvd های کمک آموزشی،پکیج آموزشی شامل گلچین بهترین دی وی دی های کنکورآسان است،دی وی دی آموزش کنکور - پرواز کنکوری ها – کنکور،موفقیت در زبان کنکور تضمین می شود! - شهاب اناری،بهترین منبع درسی زیست کنکور سراسری در کشور،برترین کتاب های تست زنی رایگان و سی دی و دی وی دی های آموزشی برتر، محمد مهربان | بهترین دی وی دی آموزشی،بهترین دی وی دی آموزشی دیفرانسیل بهترین دی وی دی های آموزشی دیفرانسیل بهترین دی وی دی های آموزشی دیفرانسیل کنکور،آفبا | دفتر مرکزی فروش محصولات آفبا،دی‌وی‌دی‌های آموزش جامع زبان انگلیسی کنکور اناری،موسسه آموزشی و انتشاراتی پیروزان،آموزش تستی دروس کنکور، کنکور سراسری، مشاوره کنکور،دی وی دی های آموزشی یا کلاس های تقویتی،dvd های آموزشی کنکورآسان است-آفبا-ونوس-حرف آ ،دی وی دی ریاضیات تجربی جامع آفبا، ید دی وی دی های عبدالرضا منتظری - فروشگاه کنکور،ریاضیات منتظری ریاضی آسان ریاضی به سبک جدید دی وی دی آموزشی کنکور،موسسه ونوس دی وی دی های آموزشی کنکور و دبیرستان،بهترین دبیرای کنکور در تهران کدوما هستن؟ ،کنکور - مصاحبه با برترین های کنکور سراسری | مسعودی،برترین آموزشگاه های کنکور در کشور - بهترین آموزشگاه ،برترین آموزشگاه های کنکور در کشور - بهترین آموزشگاه کنکور تهران - آموزشگاه های برتر کنکور در کشور ایران،موسسات و کلاس های کنکور و عوامل موفقیت در کنکور،تحلیلی بر دی وی دی های کنکوری،dvd های آموزشی – سمپادیا،،حل مسائل شیمی حرف آ ، انتخاب منابع کنکو بهترینانتخاب منابع کنکور بهترین، یدارزان دی وی دی های افبا، یدارزان دی وی دی های کنکور آسان است، یدارزان دی وی دی های ونوس، یدارزان دی وی دی های ونوس، یدارزان دی وی دی های پیروزان دانش، یدارزان دی وی دی های حرف ا ، یدارزان دی وی دی های پژوهندگانفروش ارزان دی وی دی های حرف ا ، فروش ارزان دی وی دیهایونوس، فروش ارزان دی وی دی های کنکور اسان است، فروش ارزان دی وی دی های افبا، فروش ارزان دی وی دی های مسعودی، جدیدترین قیمت محصولات کنکور اسان است | یادگیری برتر،قیمت دی وی دی های ریاضی مسعودی،کل پکیج کنکور اسان است با نازلترین قیمت+هدیه،با اعتماد ید کنید، دارای نماد الکترونیکی، ای نمادکل پکیج افبا با نازلترین قیمت+هدیه، کل پکیج حرف ا با نازلترین قیمت+هدیه،دی وی دی های کنکور آسان است را کپی را با قیمت ارزان ید:: برچسب‌ها: رایگان کنکور جزوات و های آموزشی, کنکور آسان, مسعودی, احمدی, یدdvdهای یادگیری برتر و کنکور آسان است

برچسب‌ها: دی وی دی رایگان درسی, های آفبا, قیمت دی وی دی های کنکور, حسین احمدی آسان است, dvd های کنکور

:: ادامه مطلب
:: برچسب‌ها: dvd های کمک آموزشی, بهترین dvd اموزشی, پکیج آموزشی شامل گلچین بهترین دی وی دی های کنکورآس

 

 

مجموعه جامع آموزشی دی وی دی های آموزشی

کنکورآسان است-آفبا-ونوس

 

حرف آ -پژوهندگان-پروازکنکوری ها

 

رهپویان راه دانش-مخدومی-رایان وسایر موسسات

 
کاملترین بسته تست زنی به شیوه نفرات اول کنکور

به روش ی مع و منطق فازی
به کمک روشهای ۷ گانه کشف گزینه صحیح
آیا می دانید با زدن حتی یک تست صحیح می توانید

شانس موفقیت خود را افزایش داده و

چند هزار نفر را پشت سر بگذارید ؟


آموزش های موجود در این مجموعه های اموزشی :

استراتژی ها و تاکتیک های تست زنی با کمترین معلومات
آشنایی کامل با روانشناسی طراحان سوالات کنکور
آشنایی کامل با روشهای صحیح تست زنی
تشخیص تفاوت بین تست های استاندارد و غیر استاندارد
روشهای کاهش اضطراب و استرس
افزایش سرعت عمل و سرعت انتقال مفاهیم
آموزش مدیریت زمان و تقسیم بندی زمانی صحیح
همراه با بیان اسرار موفقیت نفرات برتر کنکور
آموزش بصورت کاملا ویدیوئی و قابل فهم
بهمراه حل تست کنکور سراسری و آزاد
و کلیه آزمونهای تستی

شماره تماس برای تهیه پکیج کامل روی هارد یا دی وی دی ها

 

 

به کانال تلگرامی ما بپیوندید


https://telegram.me/dvdamozeshi


آیدی تلگرام kor11@

09334336389

 :: برچسب ها: فروش ویژه و با تخفیف دی وی دی های, کنکورآسان است, آفبا, ونوس, حرف آ


:: برچسب ها: برای هر درسی کدوم و موسسه ای خوب , جمع بندی فیزیک و شیمی آفبا , تجربه دیدن دی وی دی های دینی یوسفیان پور؟ , دی وی دی کنکور، ادبیات کنکور، کنکور 95، منتظری .... فروشگاه محصولات منتظری، بهترین کنکور ریاضیات، به , روش های تست زنی فیزیک | مسعودی ... مسعودی , فیزیک مسعودی , آموزشی فیزیک , روش های تست زنی فیزیک , تکنیک های , موسسه آموزشی ونوس , قیمت ونوس , دی وی دی های موسسه ونوس , بسته ونوس , ونوس دی وی دی , بهترین ... ,

:: برچسب ها: رتبه های برتر کنکور تجربی از چه منابعی استفاده میکنند؟؟؟ , منابع استفاده شده رتبه 1 کنکور سراسری تجربی ریاضی سال96 , منابع استفاده شده رتبه 1 کنکور سراسری تجربی ریاضی سال95 , کنکور آسان است دانش برتر , رایگان جزوات مکتبستان , های آموزش کنکوری آفبا ونوس پرواز رایان حرف آ رایتی اورجینال روی هارد ارزان , دی وی دی های کنکوری رایتی روی هارد اورجینال ارزان قیمت , دی وی دی های ویژه کنکور 96 , جدیدترین ویرایش , برای کنکور96 , مناسب کنکور97 ,

:: برچسب ها: رتبه های برتر کنکور تجربی از چه منابعی استفاده میکنند؟؟؟ , منابع استفاده شده رتبه 1 کنکور سراسری تجربی ریاضی سال96 , منابع استفاده شده رتبه 1 کنکور سراسری تجربی ریاضی سال95 , کنکور آسان است دانش برتر , رایگان جزوات مکتبستان , های آموزش کنکوری آفبا ونوس پرواز رایان حرف آ رایتی اورجینال روی هارد ارزان , دی وی دی های کنکوری رایتی روی هارد اورجینال ارزان قیمت , دی وی دی های ویژه کنکور 96 , جدیدترین ویرایش , برای کنکور96 , مناسب کنکور97

:: برچسب ها: فروش دی وی دی ها آفبا , فروش دی وی دی های جدید آفبا مطابق با کنکور96 , بهترین دی وی دی کنکور - مشاوره کنکور , دفتر مرکزی فروش دی وی دی های کنکور محصولات آفبا , آفبا | آموزش کنکور | کنکور , آگهی فروش دی وی دی های آموزش کنکور به قیمت بسیار ارزان , دی وی دی های گامی نو – کنکور سخت! , دی وی دی های افبا ایزی کنکور - ایزی کنکور , دی وی دی های آموزشی آفبا | کنکور 100 | مرجع کنکور سراسری , دی وی دی های آموزشی آفبا کنکور (فوق العادست) , فروش دی وی دی های آفبا با تخفیف ویژه , وبسایت رسمی بنیاد دانش بنیان آفبا | برترین ارائه کننده , بنیاد دانش بنیان آفبا - انجمن کنکور , دی وی دی های افبا - مارکت کنکور

:: ها: بهترین دی وی دی کنکور - مشاوره کنکور , بهترین دی وی دی کنکور 96- مشاوره کنکور , بهترین دی وی دی کنکور96- مشاوره کنکور , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی 96 :: محصولات , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی 96 ::بهترین محصولات , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور 96 (تمام رشته ها) , محصولات آموزشی کنکور حرف آ - عبدالرضا منتظری , فروشگاه محصولات منتظری، بهترین کنکور ریاضیات، بهترین دبیر ریاضی، بهترین ریاضی , بهترین محصولات کمک درسی کنکور - محصولات و دی وی دی های , آموزشی اساتید پرواز کنکوری های برای کنکور , جزوه کنکور ریاضی و کنکور تجربی به همراه دی وی دی های , موسسه ونوس| سایت ونوس | ید لوح های آموزشی ونوس , موفقیت در کنکور با داشتن بهترین محصولات آموزشی

:: برچسب ها: بهترین و برترین منابع کنکور سراسری , ید بهترین پکیج مجموعه کامل آموزش ی , ید dvd و بهترین منبع های اموزشی کنکور , محصولات آموزشی برترین بهترین دبیران مشاوران کنکور , سایت کنکور | کنکور , دبیرستان , جزوه , آزمون های آزمایشی , بهترین دی وی دی های آموزشی کنکور تجربی :: محصولات کنکوری , موسسه ونوس| سایت ونوس | ید لوح های آموزشی ونوس | ونوس , حرف آ | موسسه حرف آ | انتشارات کنکور حرف آ , موفقیت در مسیر کنکور به کمک بهترین دی وی دی های آموزشی , بهترین منابع دروس تخصصی {تجربی} – برنامه ریزی مشاوره , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی , بهترین دی وی دی کنکور - مشاوره کنکور , بهترین دی وی دی کنکور 96- مشاوره کنکور , بهترین دی وی دی کنکور96- مشاوره کنکور , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی 96 :: محصولات , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی 96 ::بهترین محصولات , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور 96 (تمام رشت

:: برچسب ها: بهترین و برترین منابع کنکور سراسری , ید بهترین پکیج مجموعه کامل آموزش ی , ید dvd و بهترین منبع های اموزشی کنکور , محصولات آموزشی برترین بهترین دبیران مشاوران کنکور , سایت کنکور | کنکور , دبیرستان , جزوه , آزمون های آزمایشی , بهترین دی وی دی های آموزشی کنکور تجربی :: محصولات کنکوری , موسسه ونوس| سایت ونوس | ید لوح های آموزشی ونوس | ونوس , حرف آ | موسسه حرف آ | انتشارات کنکور حرف آ , موفقیت در مسیر کنکور به کمک بهترین دی وی دی های آموزشی , بهترین منابع دروس تخصصی {تجربی} – برنامه ریزی مشاوره , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی , بهترین دی وی دی کنکور - مشاوره کنکور ,


:: برچسب ها: احمدی, حسین احمدی | کنکور اسان است, یادگیری برتر | کنکور آسان است | مسعودی, رایگان کنکور جزوات و های آموزشی, کنکور آسان


برچسب ها: قیمت دی وی دی های کنکور آسان است | حسین احمد , dvd های کنکور آسان ایزی کنکور , ایزی کنکور , رایگان dvd های فیزیک مسعودی , آپارات:: برچسب ها: فروش فوق العاده ارزان dvdهای آموزشی, فروش ارزان محصولات کنکور اسان است, فروش ارزان dvd های کنکور آسان است, فروش ارزان محصولات, افبا

 

:: برچسب ها: برای هر درسی کدوم و موسسه ای خوب , جمع بندی فیزیک و شیمی آفبا , تجربه دیدن دی وی دی های دینی یوسفیان پور؟ , دی وی دی کنکور، ادبیات کنکور، کنکور 95، منتظری .... فروشگاه محصولات منتظری، بهترین کنکور ریاضیات، به , روش های تست زنی فیزیک | مسعودی ... مسعودی , فیزیک مسعودی , آموزشی فیزیک , روش های تست زنی فیزیک , تکنیک های , موسسه آموزشی ونوس , قیمت ونوس , دی وی دی های موسسه ونوس , بسته ونوس , ونوس دی وی دی , بهترین ... ,

:: برچسب ها: رتبه های برتر کنکور تجربی از چه منابعی استفاده میکنند؟؟؟ , منابع استفاده شده رتبه 1 کنکور سراسری تجربی ریاضی سال96 , منابع استفاده شده رتبه 1 کنکور سراسری تجربی ریاضی سال95 , کنکور آسان است دانش برتر , رایگان جزوات مکتبستان , های آموزش کنکوری آفبا ونوس پرواز رایان حرف آ رایتی اورجینال روی هارد ارزان , دی وی دی های کنکوری رایتی روی هارد اورجینال ارزان قیمت , دی وی دی های ویژه کنکور 96 , جدیدترین ویرایش , برای کنکور96 , مناسب کنکور97 ,

:: برچسب ها: رتبه های برتر کنکور تجربی از چه منابعی استفاده میکنند؟؟؟ , منابع استفاده شده رتبه 1 کنکور سراسری تجربی ریاضی سال96 , منابع استفاده شده رتبه 1 کنکور سراسری تجربی ریاضی سال95 , کنکور آسان است دانش برتر , رایگان جزوات مکتبستان , های آموزش کنکوری آفبا ونوس پرواز رایان حرف آ رایتی اورجینال روی هارد ارزان , دی وی دی های کنکوری رایتی روی هارد اورجینال ارزان قیمت , دی وی دی های ویژه کنکور 96 , جدیدترین ویرایش , برای کنکور96 , مناسب کنکور97

:: برچسب ها: فروش دی وی دی ها آفبا , فروش دی وی دی های جدید آفبا مطابق با کنکور96 , بهترین دی وی دی کنکور - مشاوره کنکور , دفتر مرکزی فروش دی وی دی های کنکور محصولات آفبا , آفبا | آموزش کنکور | کنکور , آگهی فروش دی وی دی های آموزش کنکور به قیمت بسیار ارزان , دی وی دی های گامی نو – کنکور سخت! , دی وی دی های افبا ایزی کنکور - ایزی کنکور , دی وی دی های آموزشی آفبا | کنکور 100 | مرجع کنکور سراسری , دی وی دی های آموزشی آفبا کنکور (فوق العادست) , فروش دی وی دی های آفبا با تخفیف ویژه , وبسایت رسمی بنیاد دانش بنیان آفبا | برترین ارائه کننده , بنیاد دانش بنیان آفبا - انجمن کنکور , دی وی دی های افبا - مارکت کنکور

:: ها: بهترین دی وی دی کنکور - مشاوره کنکور , بهترین دی وی دی کنکور 96- مشاوره کنکور , بهترین دی وی دی کنکور96- مشاوره کنکور , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی 96 :: محصولات , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی 96 ::بهترین محصولات , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور 96 (تمام رشته ها) , محصولات آموزشی کنکور حرف آ - عبدالرضا منتظری , فروشگاه محصولات منتظری، بهترین کنکور ریاضیات، بهترین دبیر ریاضی، بهترین ریاضی , بهترین محصولات کمک درسی کنکور - محصولات و دی وی دی های , آموزشی اساتید پرواز کنکوری های برای کنکور , جزوه کنکور ریاضی و کنکور تجربی به همراه دی وی دی های , موسسه ونوس| سایت ونوس | ید لوح های آموزشی ونوس , موفقیت در کنکور با داشتن بهترین محصولات آموزشی

:: برچسب ها: بهترین و برترین منابع کنکور سراسری , ید بهترین پکیج مجموعه کامل آموزش ی , ید dvd و بهترین منبع های اموزشی کنکور , محصولات آموزشی برترین بهترین دبیران مشاوران کنکور , سایت کنکور | کنکور , دبیرستان , جزوه , آزمون های آزمایشی , بهترین دی وی دی های آموزشی کنکور تجربی :: محصولات کنکوری , موسسه ونوس| سایت ونوس | ید لوح های آموزشی ونوس | ونوس , حرف آ | موسسه حرف آ | انتشارات کنکور حرف آ , موفقیت در مسیر کنکور به کمک بهترین دی وی دی های آموزشی , بهترین منابع دروس تخصصی {تجربی} – برنامه ریزی مشاوره , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی , بهترین دی وی دی کنکور - مشاوره کنکور , بهترین دی وی دی کنکور 96- مشاوره کنکور , بهترین دی وی دی کنکور96- مشاوره کنکور , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی 96 :: محصولات , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی 96 ::بهترین محصولات , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور 96 (تمام رشت

:: برچسب ها: بهترین و برترین منابع کنکور سراسری , ید بهترین پکیج مجموعه کامل آموزش ی , ید dvd و بهترین منبع های اموزشی کنکور , محصولات آموزشی برترین بهترین دبیران مشاوران کنکور , سایت کنکور | کنکور , دبیرستان , جزوه , آزمون های آزمایشی , بهترین دی وی دی های آموزشی کنکور تجربی :: محصولات کنکوری , موسسه ونوس| سایت ونوس | ید لوح های آموزشی ونوس | ونوس , حرف آ | موسسه حرف آ | انتشارات کنکور حرف آ , موفقیت در مسیر کنکور به کمک بهترین دی وی دی های آموزشی , بهترین منابع دروس تخصصی {تجربی} – برنامه ریزی مشاوره , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی , بهترین دی وی دی کنکور - مشاوره کنکور ,


:: برچسب ها: کانال تلگرام مسعودی, اوج یادگیری, یادگیری برتر,

:: برچسب ها: برای هر درسی کدوم و موسسه ای خوب , جمع بندی فیزیک و شیمی آفبا , تجربه دیدن دی وی دی های دینی یوسفیان پور؟ , دی وی دی کنکور، ادبیات کنکور، کنکور 95، منتظری .... فروشگاه محصولات منتظری، بهترین کنکور ریاضیات، به , روش های تست زنی فیزیک | مسعودی ... مسعودی , فیزیک مسعودی , آموزشی فیزیک , روش های تست زنی فیزیک , تکنیک های , موسسه آموزشی ونوس , قیمت ونوس , دی وی دی های موسسه ونوس , بسته ونوس , ونوس دی وی دی , بهترین ... ,

:: برچسب ها: رتبه های برتر کنکور تجربی از چه منابعی استفاده میکنند؟؟؟ , منابع استفاده شده رتبه 1 کنکور سراسری تجربی ریاضی سال96 , منابع استفاده شده رتبه 1 کنکور سراسری تجربی ریاضی سال95 , کنکور آسان است دانش برتر , رایگان جزوات مکتبستان , های آموزش کنکوری آفبا ونوس پرواز رایان حرف آ رایتی اورجینال روی هارد ارزان , دی وی دی های کنکوری رایتی روی هارد اورجینال ارزان قیمت , دی وی دی های ویژه کنکور 96 , جدیدترین ویرایش , برای کنکور96 , مناسب کنکور97 ,

:: برچسب ها: رتبه های برتر کنکور تجربی از چه منابعی استفاده میکنند؟؟؟ , منابع استفاده شده رتبه 1 کنکور سراسری تجربی ریاضی سال96 , منابع استفاده شده رتبه 1 کنکور سراسری تجربی ریاضی سال95 , کنکور آسان است دانش برتر , رایگان جزوات مکتبستان , های آموزش کنکوری آفبا ونوس پرواز رایان حرف آ رایتی اورجینال روی هارد ارزان , دی وی دی های کنکوری رایتی روی هارد اورجینال ارزان قیمت , دی وی دی های ویژه کنکور 96 , جدیدترین ویرایش , برای کنکور96 , مناسب کنکور97

:: برچسب ها: فروش دی وی دی ها آفبا , فروش دی وی دی های جدید آفبا مطابق با کنکور96 , بهترین دی وی دی کنکور - مشاوره کنکور , دفتر مرکزی فروش دی وی دی های کنکور محصولات آفبا , آفبا | آموزش کنکور | کنکور , آگهی فروش دی وی دی های آموزش کنکور به قیمت بسیار ارزان , دی وی دی های گامی نو – کنکور سخت! , دی وی دی های افبا ایزی کنکور - ایزی کنکور , دی وی دی های آموزشی آفبا | کنکور 100 | مرجع کنکور سراسری , دی وی دی های آموزشی آفبا کنکور (فوق العادست) , فروش دی وی دی های آفبا با تخفیف ویژه , وبسایت رسمی بنیاد دانش بنیان آفبا | برترین ارائه کننده , بنیاد دانش بنیان آفبا - انجمن کنکور , دی وی دی های افبا - مارکت کنکور

:: ها: بهترین دی وی دی کنکور - مشاوره کنکور , بهترین دی وی دی کنکور 96- مشاوره کنکور , بهترین دی وی دی کنکور96- مشاوره کنکور , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی 96 :: محصولات , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی 96 ::بهترین محصولات , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور 96 (تمام رشته ها) , محصولات آموزشی کنکور حرف آ - عبدالرضا منتظری , فروشگاه محصولات منتظری، بهترین کنکور ریاضیات، بهترین دبیر ریاضی، بهترین ریاضی , بهترین محصولات کمک درسی کنکور - محصولات و دی وی دی های , آموزشی اساتید پرواز کنکوری های برای کنکور , جزوه کنکور ریاضی و کنکور تجربی به همراه دی وی دی های , موسسه ونوس| سایت ونوس | ید لوح های آموزشی ونوس , موفقیت در کنکور با داشتن بهترین محصولات آموزشی

:: برچسب ها: بهترین و برترین منابع کنکور سراسری , ید بهترین پکیج مجموعه کامل آموزش ی , ید dvd و بهترین منبع های اموزشی کنکور , محصولات آموزشی برترین بهترین دبیران مشاوران کنکور , سایت کنکور | کنکور , دبیرستان , جزوه , آزمون های آزمایشی , بهترین دی وی دی های آموزشی کنکور تجربی :: محصولات کنکوری , موسسه ونوس| سایت ونوس | ید لوح های آموزشی ونوس | ونوس , حرف آ | موسسه حرف آ | انتشارات کنکور حرف آ , موفقیت در مسیر کنکور به کمک بهترین دی وی دی های آموزشی , بهترین منابع دروس تخصصی {تجربی} – برنامه ریزی مشاوره , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی , بهترین دی وی دی کنکور - مشاوره کنکور , بهترین دی وی دی کنکور 96- مشاوره کنکور , بهترین دی وی دی کنکور96- مشاوره کنکور , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی 96 :: محصولات , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی 96 ::بهترین محصولات , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور 96 (تمام رشت

:: برچسب ها: بهترین و برترین منابع کنکور سراسری , ید بهترین پکیج مجموعه کامل آموزش ی , ید dvd و بهترین منبع های اموزشی کنکور , محصولات آموزشی برترین بهترین دبیران مشاوران کنکور , سایت کنکور | کنکور , دبیرستان , جزوه , آزمون های آزمایشی , بهترین دی وی دی های آموزشی کنکور تجربی :: محصولات کنکوری , موسسه ونوس| سایت ونوس | ید لوح های آموزشی ونوس | ونوس , حرف آ | موسسه حرف آ | انتشارات کنکور حرف آ , موفقیت در مسیر کنکور به کمک بهترین دی وی دی های آموزشی , بهترین منابع دروس تخصصی {تجربی} – برنامه ریزی مشاوره , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی , بهترین دی وی دی کنکور - مشاوره کنکور ,:: برچسب ها: ید, ارزان, دی وی دی, موسسه, رایتی

 فروش ارزان دی وی دی های زیست ونوس مهدی آرامفر ÷ فر , فروش دی وی دی های اورجینال آفبا ونوس پرواز کنکوری , فروش دی وی دی های اورجینال آفبا با تخفیف ,  فروش دی وی دی های ونوس و آفبا روی هارد , فروش دی وی دی های آموزش کنکور روی هارد ,  فروش ارزان دی وی دی های آفبا , فروش آفبا روی هارد , فروش رایتی آفبا ,  فروش دی وی دی های آفبا رایتی و ارزان روی هارد ,  ید ارزان دی وی دی های آفبا روی هارد رایتی و ارزا ,  بهترین دی وی دی های آموزش کنکور تجربی , بهترین دی وی دی های آموزش کنکور روی هارد ,  فروش بهترین آموزش کنکور تجربی ریاضی انسانی ارزان ر , فروش ارزان , آفبا ,دی وی دی های جدید کنکوری , آ ین ویرایش , حل تست هاس , ویژه کنکور ,ویرایش جدید منابع آموزش کنکور , برای کنکور , ویرایش سال ,  فروش و ید دی وی دی های آموزشی صنعت شریف , ریاضی فیزیک زیست شیمی عربی ادبیات معراف دینی زبان , صنعت شریف دی وی دی , دانشجو صنعت شریف dvd ,  دی وی دی های جدید آموزش کنکور روی هارد , ونوس آفبا پرواز کپی رایتی ارزان روی هارد , جدید ویرایش , کنکور  برا برای هر درسی کدوم و موسسه ای خوب؟ , بهترین دی وی دی موسسه کنکور ,عدم اعتماد به دی وی دی های کنکوری , cd و dvd های کمک آموزشی , بهترین dvd اموزشی ,پکیج آموزشی شامل گلچین بهترین دی وی دی های کنکورآسان است ,  راهنمایی برای ید بهترین دی وی دی آموزشی برا هر درس , dvdهای ریاضیات تجربی افبا ,  کمک برای دی وی دی فیزیک دی وی دی شیمی مبتکران محتویات dvdd حساب دیفرانسیل آفبا ادبیات کنکور آسان یا آفبا؟؟ ایی
 فروش دی وی دی های اورجینال آفبا ونوس پرواز کنکوری , فروش دی وی دی های اورجینال آفبا با تخفیف , فروش دی وی دی های ونوس و آفبا روی هارد ,  فروش دی وی دی های آموزش کنکور روی هارد , فروش ارزان دی وی دی های آفبا , فروش آفبا روی هارد ,  فروش رایتی آفبا , فروش دی وی دی های آفبا رایتی و ارزان روی هارد ,   ید ارزان دی وی دی های آفبا روی هارد رایتی و ارزا , بهترین دی وی دی های آموزش کنکور تجربی ,  بهترین دی وی دی های آموزش کنکور روی هارد , فروش بهترین آموزش کنکور تجربی ریاضی انسانی ارزان ر , فروش ارزان , آفبا ,
:: برچسب ها: فروش دی وی دی های اورجینال آفبا ونوس پرواز کنکوری , فروش دی وی دی های اورجینال آفبا با تخفیف , فروش دی وی دی های ونوس و آفبا روی هارد ,  فروش دی وی دی های آموزش کنکور روی هارد , فروش ارزان دی وی دی های آفبا , فروش آفبا روی هارد ,  فروش رایتی آفبا , فروش دی وی دی های آفبا رایتی و ارزان روی هارد ,   ید ارزان دی وی دی های آفبا روی هارد رایتی و ارزا , بهترین دی وی دی های آموزش کنکور تجربی ,  بهترین دی وی دی های آموزش کنکور روی هارد , فروش بهترین آموزش کنکور تجربی ریاضی انسانی ارزان ر , فروش ارزان , آفبا مجموعه دروس کنکور آسان است(بسیار ارزان) - فروشگاه ساز رایگان , فروش فوق العاده ارزان dvdهای حرف آ -آفبا-کنکورآسان است ,  فروش بهترین محصولات و دی وی دی های آموزشی کنکور , فروش محصولات کنکوری ارزان آفبا و کنکور آسان است , کنکور آسان ,  کنکور آسان است ,  ید ارزان مجموعه های کنکور آسان است ,  فروش ارزان تمامی محصولات کنکوری با قیمتی بسیار نازل افبا ، ونوس ، حرف ا  , فروش کتاب های کنکوری و جزوات و dvdd های آموزشی ونوس , مجموعه دروس کنکور آسان است(بسیار ارزان) - فروشگاه ساز رایگان , فروش فوق العاده ارزان dvdهای حرف آ -آفبا-کنکورآسان است ,  فروش بهترین محصولات و دی وی دی های آموزشی کنکور , فروش محصولات کنکوری ارزان آفبا و کنکور آسان است , کنکور آسان ,  کنکور آسان است ,  ید ارزان مجموعه های کنکور آسان است ,  فروش ارزان تمامی محصولات کنکوری با قیمتی بسیار نازل افبا ، ونوس ، حرف ا  , فروش کتاب های کنکوری و جزوات و dvdd های آموزشی ونوس , قیمت دی وی دی های کنکور آسان است | حسین احمدی ,  dvd های کنکور آسان ایزی کنکور - ایزی کنکور ,  رایگان dvd های فیزیک مسعودی - آپارات ,فروش سی دی های کنکور اسان است ....."نصف قیمت" ,  فیزیک کنکور | کنکور | احمدی | کنکور اسان , دی وی دی های کنکور آسان است ,  دی وی دی های آموزشی ریاضی مسعودی , فروش ارزان dvd های کنکور آسان است ,  فروش سی دی های کنکور اسان است تنها با 750 هزار تومان ,  ید ارزان محصولات کنکور آسان ید ارزان کنکور آسان است ,  قیمت پکیج کامل کنکور اسان است تجربی روی هارد  فروش تمامی دی وی دی های کنکوری .کنکور اسان است.رهپویان , قیمت دی وی دی های ریاضی مسعودی , فروش ارزان محصولات و دی وی دی های آموزشی - کنکوری ها ,  فروش ارزان دی وی دی های کنکور آسان است ,  فروش ارزان محصولات و دی وی دی های آموزشی - فروش کتاب های , فروش دی وی دی های کنکوری - فروش ارزان دی وی دی های ریاضی ,  آفبا ونوس حرف آ پرواز رایان رایتی کنکور آسان است روی هارد جدید ,  دی وی دی ویرایش جدید کنکوری ارزان روی هارد , سی دی های کنکور آسان است یادگیری برتر , فروش تمامی دی وی دی های کنکوری .کنکور اسان است.رهپویان , قیمت دی وی دی های ریاضی مسعودی , فروش ارزان محصولات و دی وی دی های آموزشی - کنکوری ها ,  فروش ارزان دی وی دی های کنکور آسان است ,  فروش ارزان محصولات و دی وی دی های آموزشی - فروش کتاب های , فروش دی وی دی های کنکوری - فروش ارزان دی وی دی های ریاضی ,  آفبا ونوس حرف آ پرواز رایان رایتی کنکور آسان است روی هارد جدید ,  دی وی دی ویرایش جدید کنکوری ارزان روی هارد ,  سی دی های کنکور آسان است یادگی قیمت دی وی دی های کنکور آسان است | حسین احمدی ,  dvd های کنکور آسان ایزی کنکور - ایزی کنکور ,  رایگان dvd های فیزیک مسعودی - آپارات ,فروش سی دی های کنکور اسان است ....."نصف قیمت" , فیزیک کنکور | کنکور | احمدی | کنکور اسان , دی وی دی های کنکور آسان است , دی وی دی های آموزشی ریاضی مسعودی , فروش ارزان dvd های کنکور آسان است , فروش سی دی های کنکور اسان است تنها با,  ید ارزان محصولات کنکور آسان ید ارزان کنکور آسان است , قیمت پکیج کامل کنکور اسان است تجربی روی هارد , فروش ارزان جزوات و دی وی دی های آموزشی ید ارزان dvd های کنکوری به قیمت کپی رایت 
برچسب ها : کنکور ,ارزان ,آفبا ,آسان ,هارد ,کنکوری ,کنکور آسان ,فروش ارزان ,آموزش کنکور ,هارد فروش ,کنکور اسان ,آموزش کنکور تجربی ,فروش ارزان محصولات ,ریاضی ?بهترین کتاب های کمک درسی،بهترین دی وی دی کنکور - برنامه ریزی کنکو یدارزان محصولات حرف ا ، فروش ارزان محصولات حرف ا ، یدارزان محصولات آفبا، فروش ارزان محصولات آفبا،فروش فوق العاده،با تخفیف ویژه،تهران،مشهد،زیر قیمت اصفهان،نمایندگی مجاز،رایتی، روی هارد،بهترین منابع تصویری یدارزان محصولات ونوس ، فروش ارزان محصولات ونوس، فروش ارزان محصولات کنکور اسان است، فروش ارزان محصولات مسعودی، فروش ارزان محصولات منتظری،فروش ارزان دی وی دی های حرف ا ، فروش ارزان دی وی دی های کنکوراسان است، فروش ارزان دی وی دی های گامی نو، فروش ارزان دی وی دی های مخدومی، فروش ارزان دی وی دی های تیرخلاص، فروش ارزان دی وی دی های راه شه، فروش ارزان دی وی دی های دربندی، مسعودی،منتظری

،محصولات کنکور آسان است - برنامه ریزی کنکور،محصولات کنکوری :: بهترین کتاب های کمک درسی کنکور،بهترین محصولات کمک درسی کنکور،موسسه کنکور آسان است( احمدی) یــا موسسه ونوس ،بهترین محصولات شیمی کنکور،فروش محصولات کنکوری ارزان آفبا و کنکور آسان است،فروش تمامی محصولات کنکوری،بهترین محصولات ونوس بایگانی - آموزش روش های تست زنی،بهترین اساتید کنکور،بهترین و برترین منابع کنکور سراسری،مشاوره تحصیلی کنکور-فرآیند پاسخ-بهترین مشاوره ،محصولات آموزشی کنکور حرف آ - عبدالرضا منتظری،فروشگاه محصولات منتظری، بهترین کنکور ریاضیات،بهترین موسسه آموزشی کنکور | کنکور 100 | مرجع کنکور،محصولات فیزیک کنکور'فیزیک کنکورتجربی و ریاضی،آفبا | آموزش کنکور | کنکور،بهترین کتاب های کمک درسی کنکور ریاضی، کتابهای کمک اموزشی - بهترین کتاب های کمک درسی،پکیج آموزشی بهترین دی وی دی های کنکور،ارائه بهترین محصولات کنکوری:کتب ومشاوره،بهترین منابع کنکور سراسری تجربی،قیمت محصولات کنکور آسان است - مشاوره و برنامه ریزی، مهدی یحیوی | مدرس فیزیک کنکور، ید بهترین پکیج عربی کنکور،محصولات کنکوری بهترین کتاب های کمک درسی کنکور مشاوره،انتخاب بهترین منابع جمع بندی - مشــاور کنکور،محصولات آفبا بایگانی - دی وی دی کنکور آفبا، حسین احمدی | کنکور اسان است | احمدی،بهترین منابع کنکور از نظر معلمان برجسته،ارائه بهترین محصولات کنکوری:کتب ومشاوره،فروش محصولات اموزشی کنکور - فروش ارزان جزوات و دی وی دی،با محصولات ما موفقیت در کنکور تضمین می شود،فروش محصولات کنکورآسان است(وسایر موسسات کنکوری)، تدریس ریاضی و فیزیک کنکور از پایه تا پیش،cd و dvd های کمک آموزشی،پکیج آموزشی شامل گلچین بهترین دی وی دی های کنکورآسان است،دی وی دی آموزش کنکور - پرواز کنکوری ها – کنکور،موفقیت در زبان کنکور تضمین می شود! - شهاب اناری،بهترین منبع درسی زیست کنکور سراسری در کشور،برترین کتاب های تست زنی رایگان و سی دی و دی وی دی های آموزشی برتر، محمد مهربان | بهترین دی وی دی آموزشی،بهترین دی وی دی آموزشی دیفرانسیل بهترین دی وی دی های آموزشی دیفرانسیل بهترین دی وی دی های آموزشی دیفرانسیل کنکور،آفبا | دفتر مرکزی فروش محصولات آفبا،دی وی دی های آموزش جامع زبان انگلیسی کنکور اناری،موسسه آموزشی و انتشاراتی پیروزان،آموزش تستی دروس کنکور، کنکور سراسری، مشاوره کنکور،دی وی دی های آموزشی یا کلاس های تقویتی،dvd های آموزشی کنکورآسان است-آفبا-ونوس-حرف آ ،دی وی دی ریاضیات تجربی جامع آفبا، ید دی وی دی های عبدالرضا منتظری - فروشگاه کنکور،ریاضیات منتظری ریاضی آسان ریاضی به سبک جدید دی وی دی آموزشی کنکور،موسسه ونوس دی وی دی های آموزشی کنکور و دبیرستان،بهترین دبیرای کنکور در تهران کدوما هستن؟ ،کنکور - مصاحبه با برترین های کنکور سراسری | مسعودی،برترین آموزشگاه های کنکور در کشور - بهترین آموزشگاه ،برترین آموزشگاه های کنکور در کشور - بهترین آموزشگاه کنکور تهران - آموزشگاه های برتر کنکور در کشور ایران،موسسات و کلاس های کنکور و عوامل موفقیت در کنکور،تحلیلی بر دی وی دی های کنکوری،dvd های آموزشی – سمپادیا،،حل مسائل شیمی حرف آ ، انتخاب منابع کنکو بهترینانتخاب منابع کنکور بهترین، یدارزان دی وی دی های افبا، یدارزان دی وی دی های کنکور آسان است، یدارزان دی وی دی های ونوس، یدارزان دی وی دی های ونوس، یدارزان دی وی دی های پیروزان دانش، یدارزان دی وی دی های حرف ا ، یدارزان دی وی دی های پژوهندگانفروش ارزان دی وی دی های حرف ا ، فروش ارزان دی وی دیهایونوس، فروش ارزان دی وی دی های کنکور اسان است، فروش ارزان دی وی دی های افبا، فروش ارزان دی وی دی های مسعودی، جدیدترین قیمت محصولات کنکور اسان است | یادگیری برتر،قیمت دی وی دی های ریاضی مسعودی،کل پکیج کنکور اسان است با نازلترین قیمت+هدیه،با اعتماد ید کنید، دارای نماد الکترونیکی، ای نمادکل پکیج افبا با نازلترین قیمت+هدیه، کل پکیج حرف ا با نازلترین قیمت+هدیه،دی وی دی های کنکور آسان است را کپی را با قیمت ارزان ید:: برچسب ها: رایگان کنکور جزوات و های آموزشی, کنکور آسان, مسعودی, احمدی, یدdvdهای یادگیری برتر و کنکور آسان است

برچسب ها: دی وی دی رایگان درسی, های آفبا, قیمت دی وی دی های کنکور, حسین احمدی آسان است, dvd های کنکور

:: ادامه مطلب
:: برچسب ها: dvd های کمک آموزشی, بهترین dvd اموزشی, پکیج آموزشی شامل گلچین بهترین دی وی دی های کنکورآس


لاپلاس: تخته هایی باریک با سوراخ ها و پوسیدگی های بسیار که با کابل های زنگ زده س ا نگه داشته شده و تا چشم کار می کند ادامه پیدا کرده است.  گذرگاه هایی که گاهی بر روی رودخانه ای وشان و گاهی بر روی پرتگاهی عمیق قرار دارند و با هر حرکت باد این سو و آن سو می روند.

 با گذاشتن اولین قدم در خطرناک ترین گذرگاه ها می توان صدای ضربان قلب خود را شنید. کمتر ی جرأت عبور از این گذرگاه ها را دارد به غیر از آن دسته ماجراجویانی که به دنبال خطر هستند. آنها قدم در راهی می گذارند که ممکن است هیچ بازگشتی نداشته باشد. تصاویر آنها را مشاهده کنید.

ال کامینیتو دل ری، اسپانیاترسناکترین گذرگاههای دنیا!!


 این گذرگاه در واقع مسیری متروک در امتداد دیوار ال چورو و دیوار بزرگ سنگی آلور است که به دستور پادشاه برای جابجایی کارگران، خدمه، نیروهای شاه آلفونسوی هشتم ساخته شد، به خاطر اینکه شاه نیز برای عبور از بین این دو آبشار دائما از این مسیر استفاده می کرد این مسیر به گذرگاه کوچک شاه معروف شد.


ترسناکترین گذرگاههای دنیا!!


عرض کل این مسیر کمتر از یک متر بوده و گاهی حتی به کمتر از 50 سانتی متر می رسد. این در حالی است که ارتفاع آن از سطح رودخانه گادالهورس 107 متر است. ال کامینیتو دل ری به خاطر اتفاقات بیشمار و تعداد کشته شدگان بسیار زیاد آن، یکی از خطرناک ترین گذرگاه های دنیا لقب گرفته است و به همین خاطر تا سال 2000 عبور از آن ممنوع اعلام شده بود اما ماجراجویانی که تنها به دنبال خطر هستند این هشدارها را جدی نگرفته و باز هم از آن گذر د تا اینکه مسیر دوباره ایمن سازی شده و بازگشایی شد. با این حال باز هم نمی توان آن را محلی مناسب برای عبور دانست.
پلکان مرگ، پرو


ترسناکترین گذرگاههای دنیا!!


پلکان مرگ یکی از مشهورترین و خطرناک ترین گذرگاه های به جا مانده از اینکاهای ماچوپیچو است که برای رسیدن به آن باید راهی طولانی و پرخطر را پشت سر گذاشت. اما مهمترین بخش سفر به ماچوپیچو عبور از این پلکان است. 


ترسناکترین گذرگاههای دنیا!!


 اینکاها محاسبه گران دانایی بوده و از اولین اقوامی هستند که برای بالا رفتن، از پله هایی که تنها یک سمت آنها داخل دیوار است و سمت دیگر روی هوا رها است استفاده کرده اند. این پله ها به خاطر شکل خاصشان به «پله های شناور» شهرت دارند، فقط کافی است تصور کنید در بالای کوهی با ارتفاع 2438 متر قرار دارید و برای رسیدن به قلعه اینکاها باید از پله های شناور هم بالا بروید. یک لغزش کوچک کافی است تا هرگز موفق به دیدن قلعته اینکاها نشوید.
پل کشوا چاکا، پرو


ترسناکترین گذرگاههای دنیا!!


بسیاری اعتقاد دارند که کشوا چاکا آ ین پل طن به جا مانده از اینکاها ( نان باستانی پرو) در پرو است. برای ساخت این پل، اینکاها از الیاف طبیعی و محلی استفاده کرده بودند که بسیار محکم بوده و تا به امروز به جا مانده است. با این حال هر سال ماه ژوئن مردم محلی جمع شده و این پل را بازسازی می کنند تا از بین نرود.


ترسناکترین گذرگاههای دنیا!!


 در حالی که پل تازه تر و ایمن تری در پل کشوا چاکا ساخته شده است اما بیشتر بازدیدکنندگان مایلند از این پل گذر کنند حتی اگر جانشان هم به خطر بیفتد. این پل دست ساز 35 متر طول داشته و در ارتفاع 67 متری از رودخانه آپوریماک قرار گرفته است.
دروازه بهشت، چین


ترسناکترین گذرگاههای دنیا!!


دروازه بهشت که به «روح ژانجیاجی» نیز شهرت دارد، پلی با ارتفاع 1520 متر است که روی کوه تیانمن چین ساخته شده تا بازدیدکنندگان نمایی کامل از پارک جنگلی را پیش رو داشته باشند.  فقط ارتفاع این پل وحشتناک نیست بلکه تمام پل دروازه بهشت، از جنس شیشه ساخته شده است تا بتوان زیر پا را به خوبی تماشا کرد.

سخت ترین شرایط برای ساخت ترسناکترین گذرگاه دنیا


ترسناکترین گذرگاههای دنیا!!


همچنین بدترین بخش گذر از این پل، عبور از دستکم 999 پله است که از طریق آنها می توان به بلندترین قسمت پل رسید و این به معنی راه رفتن روی شیشه در ارتفاع 1520 متری با پاهایی است که پس از پیمودن این تعداد پله، لرزان هستند.

این پل تنها یک متر عرض دارد و برای جلوگیری از لیز خوردن بازدیدکنندگان به آنها پاپوش هایی داده می شود تا روی کفش های خود بپوشند. نباید فراموش کرد که این پل، ساخت چین است پس برای زنده ماندن نباید روی آن دوید و حرکات پرشی انجام داد.

گذرگاه فرشتگان،


ترسناکترین گذرگاههای دنیا!!


قله فرشتگان که در گذشته به معبد «آئولوس» شهرت داشت، مسیری طولانی، ص ه ای و بسیار باریک دارد که در پارک ملی یوتا قرار گرفته است. 


ترسناکترین گذرگاههای دنیا!!


مسیر 4 کیلومتری از داخل پارک و منطقه گروتو آغاز شده و تا ارتفاع 1762 متری ادامه پیدا می کند. این قله آنقدر بلند، دور از دسترس و بکر است که کوهنوردان معتقدند تنها فرشتگان به آنجا رفت و آمد دارند. «فردریک فیشر» ی بود که در حدود 100 سال پیش این پارک را کشف کرد. او مسیر فرشتگان را کوتاه ترین و در عین حال خطرناک ترین مسیر رسیدن به قله توصیف کرده است که به خصوص 804 متر آ آن فوق العاده باریک، با ص ه های نوک تیز و لغزنده است.

در بعضی از نقاط باریکی مسیر به کمتر از 50 سانتی متر هم می رسد. همچنین در مسافت زیادی از مسیر هیچگونه نرده و تجهیزات ایمنی برای جلوگیری از سقوط کوهنوردان قرار نداشته یا بر اثر فرسودگی از بین رفته است.

گذرگاه یوسمیت،


ترسناکترین گذرگاههای دنیا!!


در ارتفاع 1443 متری دره یوسمیت و 2696 متری از سطح دریا، گذرگاه یوسمیت قرار دارد. این گذرگاه تا سال 1865 متروکه اعلام شده بود و تا آن زمان هیچ قدم در این راه نگذاشته بود. جورج اندرسون اولین ی بود که در سال 1875 از گذرگاه یوسمیت عبور کرده و به قله رسید. البته به غیر از مسیر 13 کیلومتری، کوهنوردان باید از صدها پله گرانیتی نیز عبور کرده و کیلومترها راه را طی کرده تا بازگردند.


ترسناکترین گذرگاههای دنیا!!


آ ین مرحله صعود به قله، مسیری 121 و عمودی است که خطرناکترین بخش یوسمیت به حساب آمده و برای بالا رفتن از آن باید از دو کابل ف ی نصب شده در راه استفاده کرد. تا به حال تعداد انی که جان خود را در این مسیر از دست داده اند بسیار کم و انگشت شمار بوده است ولی سالانه صدها نفر از کوهنوردان در این مسیر دچار آسیب دیدگی های جدی می شوند.
پل تریف، سوئیس


ترسناکترین گذرگاههای دنیا!!


صعود به آلپ به خودی خود کار دشوار و بسیار خطرناکی است چه برسد به اینکه طن با ارتفاع 100 متری روی یک پرتگاه مرگ آور، تنها راه رسیدن به سمت دیگر کوه نیز باشد.


ترسناکترین گذرگاههای دنیا!!


پل تریف با طولی 170 متری طولانی ترین و تنها پل موجود در کوه آلپ است که روی دره تریف جورج قرار دارد. مکانی که بیشترین رفت و آمد را داشته و هر سال در حدود 20 هزار کوهنورد و توریست از روی آن عبور می کنند. با اینکه این پل دائما در حال مرمت است و چوب های ش ته آن با تکه های سالم تعویض می شوند اما با کوچکترین وزش باد به این سو و آن سو حرکت می کند. نگاه به پایین از روی این پل، انسان را به لرزه درمی آورد و تنها راه گذر از روی آن نگاه به روبرو یا مناطر باشکوه اطراف است.
هوآشان، چین


ترسناکترین گذرگاههای دنیا!!


یکی از خطرناکترین گذرگاه های دنیا هوآشان نام دارد که در چین قرار دارد. این کوه در شهر هوآیین قرار دارد و آنقدر زیباست که به کوه بهشتی نیز معروف است. در این رشته کوه، پنج قله وجود دارد که تنها راه رسیدن به این پنج قله، فقط یک راه است که آن هم مسیری بسیار باریک و با سراشیبی شدید است.  

در کنار این جاده، نرده ای نیز ساخته شده بود که در گذر ایام بسیار فرسوده شده و حتی در بعضی نقاط قطع شده است. این گذرگاه یکی از مسیرهایی است که تا به حال بیشترین تعداد کشته شدگان را داشته و سطح ایمنی آن صفر است.


ترسناکترین گذرگاههای دنیا!!


 آمار کشته شدگان این مسیر تا 100 نفر در سال نیز اعلام شده است، عرض 30 سانتیمتری، تخته های پوسیده و زنجیرهای زنگ زده که در جاهایی شده اند تنها راه صعود را آنقدر خطرناک کرده اند که شاید هر ی جرأت رد شدن از آن را نداشته باشد. عبور از بین این همه خطر، تنها برای دیدن منظره ای بی نظیر از جنگل ها و کوه های سرسبز اطراف صورت می گیرد. وقتی از فاصله ای دور به این کوه نگاه کنید به دلیل داشتن پنج قله، آن را به صورت گل می بینید و به خاطر همین در زمان قدیم به این کوه «تای هوآشان» گفته می شد که به زبان چینی نام نوعی گل است.
پل هوساینی، پا تان


ترسناکترین گذرگاههای دنیا!!


پل طن هوساینی در پا تان از آن دسته پل هایی است که تنها یک فرد با دل و جرأت می تواند از روی آن گذر کند اما باید بدانید که اهالی د ده هونزا برای رفتن به ا و د ده های اطراف مجبور هستند تا هر روز و شاید روزی چند بار از روی این پل عبور کنند. این پل روی رودخانه وشانه بوریت قرار گرفته است که اگر ی در آن سقوط کند، زنده ماندنش امری محال خواهد بود.


ترسناکترین گذرگاههای دنیا!!


به دلیل فرو ریختن بیشتر چوب های پل اول، پل دیگری در کنار آن اما درست با همان مشخصات ساخته شد که باز هم از لحاظ ایمنی بهتر از پل اول نبود. حالا این پل ها با تمام خطراتشان به یکی از مکان های دیدنی پا تان به خصوص برای افراد ماجراجو تبدیل شده است.
پلکان هایکو، هاوایی


ترسناکترین گذرگاههای دنیا!!


پس از طی 3923 پله آهنی می توان به ارتفاعی 853 متری و جایی در میان ابرها رسید. پلکان هایکو که در جزیره اوهایو هاوایی قرار دارد قبلا جزئی از سیستم ارتباطات رادیویی بوده که در سال 1943 ساخته شده است تا سربازان بتوانند به راحتی بالا رفته و آنتن هوایی را نصب یا تعمیر کنند.


ترسناکترین گذرگاههای دنیا!!


البته این پلکان امروزه دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرد و به خاطر ارتفاع بسیار زیاد، فرسودگی استفاده از آن برای مردم ممنوع است، با اینحال افراد زیادی وجود دارند که بدون توجه به هشدارها و علامت های نصب شده اقدام به بالا رفتن از پله ها می کنند. تا سال 2012، هشت نفر در این مسیر جان خود را از دست داده و حداقل 42 نفر نیز به شدت زخمی شده اند.


ترسناکترین گذرگاههای دنیا!!

4 سال هر کاری کردی انتظار داری به دختر پاکی مث برسی اخه به قول خودت انصاف کن  .نباید یادم بره کی بودم همیشه باید یادم باشه چه کارایی تا سمت نرم.یه کار خوب میکنم فک میکنم گذشتم پاک میشه ته گوه خوردم باید تا وقتی که جبران یا ترک


- روشی سریع برای افزایش قدرت ن | راه های تضمینی همبستر ن | تحریک مخفیانه ن
- روش هایی برای افزایش لذت | سریعترین راه های تحریک ن | دارو قوی محرک
- راه هایی جدید برای تحریک دختران | راه هایی برای سریع تحریک شدن ن | قطره خوراکی محرک
- دارو های گیاهی جدید تحریک ن | روش های موثر افزایش لذت | سریعترین روش تحریک ن
- قویترین راه های افزایش لذت | راه هایی برای تحریک سریع ن
- موثرترین روش های تحریک ن | موثرترین دارو قوی محرک
- ید بهترین قطره محرک | فروش دارو محرک | ید قویترین دارو محرک ن
- بهترین دارو محرک ن | فروش قطره محرک|فروش دارو |فروش بهترین قطره محرک
- راه هایی برای تحریک تضمینی ن | راه های موثر افزایش میل | قطره درمان بی میلی
- راه های سریع افزایش قدرت ن | راه های سریع تحریک ن | بهترین قطره محرک
- راه های سریع افزایش لذت | راه هایی تضمینی برای تحریک ن
- بهترین روش های زیاد شدن توان | راه هایی قوی برای بالابردن میل ن
- چگونه میل ن را افزایش دهیم | راه های تضمینی افزایش سرعت تحریک شدن ن
- راه هایی موثر جهت افزایش میل | موثرترین قطره محرک نه | راه های زیاد شدن توان -
- قویترین دارو محرک | ید قطره محرک | قطره خوراکی محرک نه
- راه های موثر افزایش میل | روش هایی قوی برای تحریک ن
- روش هایی سریع برای تحریک ن | راه های موثر افزایش میل | بهترین راه های تحریک ن
- روش های سریع تحریک شدن ن | قطره های گیاهی محرک | موثرترین قطره محرک
- قویترین قطره محرک | قطره محرک نه | دارو های قوی محرک
- سفارش اینترنتی قطره محرک
- روش های مخفی و تضمینی تحریک ن | راه هایی جدید برای تحریک شدنت ن
- روش هایی سریع برای تحریک شدن ن | راه هایی قوی جهت تحریک ن
- موثرترین قطره افزایش میل | قطره گیاهی محرک | قویترین دارو تضمینی محرک
- چگونه میل ن را افزایش دهیم | راه های افزایش توان ن | دارو های سریع محرک
- سریعترین روش های تحرک |رههایی قوی برای تحریک شدن ن | افزایش لذت ن
- فروش دارو های قوی محرک | قطره گیاهی محرک | ید قویترین قطره محرک ن -
- نحوه تحریک شدن ن | آموزش راه های سریع تحریک ن | طریقه قوی تحریک ن
- دارو یی موثر برای تحریک ن | فروش بهترین دارو های موثر برای تحریک شدن ز نان
- روشی هایی قوی جهت تحریک ن | دارو های سریع تحریک کننده ن | افزایش میل ن
- راههای تضمینی تحریک ن | راه های سریع تحریک شدن ن | دارو های قوی درمان سرد مزاجی ن
- قویترین دارو گیاهی درمان کننده سرد مزاجی ن | راه های افزایش میل ن | راه های رهایی
- یکی از راه های قوی تحریک شدن ن | معرفی راه هایی برای همبستر ن
- روش های سریع تحریک شدن خانم ها | چگونه ن را تحریک کنیم
- دارویی جهت افزایش دادن توان ن | راه هایی برای تحریک موثر ن | راه هایی قوی
- دارویی که ن را تحریک به رابطه می کند | راه هایی مخفیانه برای تحریک ن
- داروی قوی محرک بدون عوارض جانبی | راه های تحریک ن کاملا طبیعی
- راه هایی سریع برای تحریک ن | قطره قوی محرک | داروی افزایش میل
- روش هایی سریع برای تحریک ن | راه قوی و مطمئن تحریک ن -
- دارو های تضمینی درمان بی میلی ن | راه هایی برای تحریک ن | روش های افزایش قدرت
- سریعترین روش های تحریک ن | راه های قوی تحریک ن | راه های افزایش لذت
- قویترین دارو های افزایش توان ن | راه های موثر محرک ن | روش های زیاد شدن میل
- چگونه میل ن را بالا ببریم | روش هایی برای تحریک شدن سریع ن
- بهترین روش تحریک ن | ید قطره محرک ن | راه های طبیعی تحریک
- جدیدترین دارو های محرک ن | راه های افزایش میل | روش های درمان کم میلی
- سریعترین راه های افزایش قدرت ن | قویترین قطره محرک ن
- روش هایی موثر جهت افزایش میل | راه های تضمینی درمان سرد مزاجی ن
- قویترین دارو های تضمینی محرک | فروش بهترین قطره محرک
- روشی موثر برای تحریک ن | راه هایی برای زیاد میل
- دارو های گیاهی افزایش دهنده لذت | راه های تضمینی تقویت میل ن
- بهترین روش های تحریک ،قویترین دارو محرک ،راه های افزایش میل ن

شون ن یادم بمونه ادم کث


- روشی سریع برای تحریک شدن ن،راههای افزایش سریع میل ،بهترین روش درمان سرد مزاجی ن
- برطرف کننده ناتوانی خانم ها
- راه های سریع افزایش ن،راه هایی برای زیاد میل ن،تقویت میل ن
- قرص تقویت قوای رویال ژلی royal jelly مخصوص خانم ها
- روشی قوی برای تحریک ن،راه های تضمینی زیاد شدن توانایی ،راههای سریع تحریک ن
- درمان افسردگی و تشویش های قبل ، هنگام و بعد از رابطه شویی در بانوان
- دارو های قوی برای تحریک ن،بهترین روش های ممکن تحریک شدن ن،راه های تضمینی درمان بی میلی
- درمان سردی در ن بوسیله تنظیم و تقویت بنیه
- فروش قطره محرک کریستین رونالدو
- ایجاد توان بیشتر در زمانهای بین هر
- سریعترین راه تحریک شدن ن،روش هایی سریع برای تحریک ن،دارو های سریع محرک
- فروش قطره کاهش فواصل بین هر و زمان دستی به کلایم
- قویترین دارو های محرک تضمینی|روش های سریع افزایش لذت
- قطره افزایش بانوان بسیار قوی ، جدید و با فرمولاسیون پیشرفته
- روش های سریع تحریک ن|راه های موثر تحریک ن|بهترین راه های تحریک شدن ن
- افزایش بنیه و بازیافت تمایل ی اسپانیش گلد فلای
- دارو هایی قوی برای تحریک سریع ن | روشهای تضمینی زیاد شدن توان
- تقویت قدرت اورگاسم وسهل تر نمودن دستی به اورگاسم پی د ی .
- روش های سریع تحریک شدن ن | راه هایی برای افزایش قدرت ن|دارو های افزایش میل
- فروش ژل محرک بانوان تاثیر اعجاب انگیز در بانوان جهت آمادگی روحی و تحریک برای برقراری رابطه
- بهترین قطره دارو محرک |قطره قوی دارو محرک |قطره نه
- بازگشت احساس و شور و شوق جوانی محرک بانوان
- موثرترین روش درمان سردمزاجی ن|راه های سریع تحریک ن|دارو قوی محرک
- ید اینترنتی ایجاد انقباضات عضلانی عمیق و لذت بخش هنگام اوج لذت
- فروش قطره محرک |دارو گیاهی محرک ن| ید قطره خوراکی محرک|محرک ن
- ید ژل تنظیم زمان عادت ماهیانه و کاهش درد های دوران قاعدگی
- چگونه ن را تحریک کنیم|روش های تحریک شدن ن| ید قطره محرک -
- قویترین روش درمان سرد مزاجی ن| روش های موثر تحریک شدن ن| روش مخفیانه تحریک شدن ن -
- راه های تضمینی افزایش میل ن،روش های قوی تحریک ن،بهترین قطره محرک نه
- سریعترین روش های تحریک ن،بهترین روش های افزایش میل ،راه های درمان بی میلی
- موثرترین راه های تحریک شدن ن ، روش های تضمینی تحریک ن،قویترین روش های تحریک شدن ن
- قویترین دارو گیاهی محرک ن|راه های سریع تحریک شدن ن|موثرترین قطره محرک نه
- روش های تضمینی تحریک ن | قویترین روش های افزایش میل |راه های تحریک شدن ن
- بهترین روش برای تحریک شدن ن | راه هایی برای تحریک شدن تضمینی ن
- موثرترین قطره محرک ن | فروش بهترین دارو محرک خانم ها | راه های قوی برای تحریک شدن خانم
- دارویی برای تحریک سریع ن | محرک ترین دارو ن | روش هایی برای تحریک ن
- قویترین روش های تحریک ن | راه های سریع تحریک شدن ن | راه های موثر درمان بی میلی
- دارو های قوی سریع تحریک کننده ن | بهترین دارو های قوی تحریک کننده ن | دارو های ی کننده
- محرک ترین دارو نه|راه هایی برای تحریک شدن ن | روش های قوی تحریک ن
- راه های موثر تحریک شدن قوی ن | راه هایی موثر و قوی برای تحریک ن | قطره گیاهی محرک
- سریعترین روش تحریک شدن ن | راه هایی برای تحریک تضمینی ن
- نام دارو قوی محرک | آموزش روش های تحریک ن | راه های همبستر ن
- روش های موثر تحریک مخفیانه ن | قویترین دارو محرک مخفیانه ن | روش های سریع تحریک شدن ن
- چگونه میل ن را افزایش دهیم | بهترین روش افزایش قدرت ن | دارو بالابرنده میل ن
- دارو هایی قوی جهت افزایش توان ن | راه های سریع افزایش میل ن | دارو قوی محرک
- دارویی موثر برای تحریک ن | روش هایی قوی برای افزایش میل
- راه هایی سریع و تضمینی جهت تحریک ن | راه های افزایش لذت ن | دارو های تقویت میل
- دارویی موثر برای تحریک ن | روش های قوی و محرک ن | راه های افزایش میل در ن
- بهترین روش تحریک شدن ن | قویترین دارو های تضمینی محرک | افزایش میل ن
- بهترین روش های تحریک ن | راه های موثر افزایش میل | را های درمان کم میلی

یفی


- راههای تحریک ن قرص محرک
- کپسول محرک گلد فلای
- قرص محرک گلد فلای
- راههایی قوی جهت تحریک تضمینی ن | روشی موثر جهت افزایش لذت | قطره محرک برای تحریک شدن زن
- راههای موثر درمان کم میلی ن | راههای قوی تحریک شدن ن | درمان سرد مزاجی ن
- موثرترین قطره محرک ن | روش های تضمینی زیاد میل ن
- روش های موثر افزایش قدرت ن | بهترین روش تحریک شدن ن
- دارو محرک صد درصد تضمینی | روشی کاملا تضمینی جهت تحریک ن
- روش هایی موثر برای بالا بردن میل ن | قویترین راه های زیاد ن
- روش های موثر افزایش لذت | راههای تحریک شدن دائمی ن | تضمینی ترین راه تحریک ن
- مطمئن ترین راه های افزایش لذت ن | راههایی جهت تحریک ولع | قویترین روش افزایش میل
- راههای موثر افزایش لذت ن | سریعترین راههای تحریک ن
- دارو دوست قطره گیاهی محرک نه | بهترین قطره محرک برای دختران
- قطره افزایش بانوان اصل
- راه هایی برای افزایش سریع میل ن | راههای جهت افزایش قدرت ن | دارو تضمینی محرک
- روش های موثر افزایش قدرت ن | راههایی سریع برای تحریک ن | بهترین قطره محرک
- چگونه قدرت ن را افزایش دهیم | روش هایی برای افزایش لذت | دارو محرک
- راه های موثر زیاد شدن میل ن | بهترین روش افزایش میل | راههای تقویت میل دختران
- موثرترین قطره محرک | قویترین روش تحریک ن | راه هایی جهت افزایش میل
- چگونه بی میلی ن را درمان کنیم | روش های علمی درمان کمبود علاقه و میل ن
- بهترین قطره مکمل درمان دوره ای سردی زوجین
- لد فلای ژل تحریک شدید و افزایش میل خانمها/گلد-فلای-ژل-تحریک
- مخفیانه تحریک نه اسپانیش جرمنی دراپ می تواند سبب افزایش انگیزه و تحریک جـ.ـنـ.ـسی شود
- تحریک زن .بالا بردن ن با داروی خوراکی
- سریعترین دارو محرک | راه های تضمینی تحریک سریع ن | راه های افزایش لذت -
- قطره محرک ن | اسپانیش جرمنی دراپ |داروی بی عوارض برای
- راههایی برای درمان سرد مزاجی ن | روش هایی تضمینی جهت تحریک شدن ن
- ید اینترنتی آدامس تحریک کننده فوری خانمها
- راه های گیاهی تحریک ن | قویترین روش های تحریک شدن ن | دارو گیاهی محرک
- داروی مخصوص تحریک خانم ها و درمان سرد مزاجی همسر
- موثرترین راه افزایش میل ن ،دارو تقویت کننده میل ن،داروهای افزایش میل
- داروی تحریک کننده ن
- بهترین قطره محرک نه | ید دارو محرک نه | راهای تحریک شدن طبیعی ن
- تایید «اددی» یا «ویاگرای صورتی» برای تقویت میل ن
- روش های سریع تحریک ن،راه های موثر افزایش میل ،قویترین دارو محرک
- واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: با سلام، دوست ...
- قویترین قطره محرک نه،چگونه ن را تحریک کنیم،راه های تحریک شدن سریع ن
- اولین داروی کمک به مشکلات تمایل در ن
- فروش انواع دارو محرک نه | راه هایی برای تحریک شدن ن|دارو های قوی محرک ن
- خانوما یه دارو برای درمان و افزایش میل بانوان معرفی کنید
- انواع روش های تحریک شدن ن | فروش فطره خوراکی محرک نه ،راه های سریع تحریک شدن ن
- بهترین داروی افزایش میل ن
- چگونه میل ن را افزایش دهیم | راههای بالابردن توان ن|قویترین روش های افزایش لذت
- داروی گیاهی افزایش وتقویت نیروی ن
- سریعترین دارو محرک نه | راه های قوی تحریک شدن ن | بهترین روش تحریک ن
- خانمها چکار کنند که میل آنها افزایش یابد
- دارو قوی محرک نه،راه های سریع تحریک شدن ن،بهترین روش تحریک شدن ن
- اسپانیش فلای درمان افسردگی و تشویش های قبل ، هنگام و بعد از رابطه شویی در بانوان
- راه هایی برای بالابردن توانایی ن،راه های سریع و قوی تحریک شدن ن،بهترین راه تحریک
- برطرف کننده عوازض

هستم.شاید اخلاق یکم خوبی داسته ره برگرده مثلا گفتم بیمارستان بودم و یا با گوشی محمد بهش پی ام دادم و گفتم محمد هستم ،وقتی ایم کارارو انجام میدادم هیچ وقت فک نمی دارم مثلا دروغ میگم و ممکنه ناراحت بشه چون فک می دارم واس کار خوبی این بازی ها رو انجام میدم ولی نه آدم همچین بازی


- راههای موثر زیاد شدن توانایی ن | بهترین روش های تحریک شدن ن
- بهترین دارو محرک موجود در بازار تهران | راه های مطمئن تحریک ن | روش های مخفیانه تحریک شدن زن
- ن چگونه میل شان زیاد میشود
- قطره افزایش بانوان اصل
- بهترین روش مخفیانه تحریک شدن ن | روشی تضمینی جهت تحریک ن
- بهترین راه های موجود برای تحریک ن | چگونه ن را ی کنیم
- نقاط تحریک آمیز ن | راه های تحریک شدن ن | ازچه راهی ن را تحریک کنیم
- چگونه زنمو تحریک کنم
- روشی تقویت و افزایش میل | راه های موثر درمان بی میلی | راه های تضمینی تحریک شدن ن
- سریعترین قطره محرک تحریک کننده ن | قویترین قطره محرک ن
- قطره اسپانیش فلای تجربه ارگارسم فوق العاده قوی تر و عمیق تر و متفاوت و کامل
- سفارش قطره سرعت بخشیدن به تحریک کامل
- سفارش ید قطره ایجاد لغزندگی شدید در ناحیه خانم ها
- ید قطره ایجاد اشتیاق فوق العاده به پیشقدم شدن در شروع رابطه شویی
- افزایش میل و درمان سرد مزاجی خانم ها با قرص پرووسترا ...
- درمان کامل سرد مزاجی خانم ها
- آیا دارویی برای افزایش میل در زن ها وجود دارد؟
- تمام خوردنی های افزایش دهنده میل ن
- 3 . افزایش میل به روش های سنتی
- چهار گیـاه تقـویـت کنـنـده میل جنسـی
- گیاه برای افزایش میل بانوان
- گیاهان موثر برای تقویت میل
- داروی گیاهی برای افزایش میل خانمها
- چگونه ن میل شان را از دست می دهند؟
- روش های تقویت میل ،قویترین دارو تقویت کننده میل
- قطره محرک گلد اسپانیش فلای
- راههای موثر تحریک ن، ید دارو محرک ن،قویترین
- تضمینی درمان سرد مزاجی ن | راه هایی قوی تحریک ن | روش های افزایش لذت
- چگونه ن را تحریک کنیم،بهترین روش برای تحریک ن،نقاط تحریک آمیز ن
- دارو محرک ن،دارو گیاهی تحریک کننده ن،روش خوراکی تحریک شدن ن
- روش های بهبود رابطه ،راه های تضمینی درمان مشکلات
- روش های تضمینی تحریک ن،دارو گیاهی تضمینی محرک ن
- موثرترین روش گیاهی افزایش میل ،روش تضمینی تحریک ن
- راههای سریع افزایش میل ن،راه های گیاهی تحریک ن

- ید دارو برای تحریک زن | بهترین روش برای
- بهترین روش افزایش میل خانم ها
- رازهای رساندن ن به اوج لذت
- چگونه ن را کنیم یا به برسانیم؟
- افزایش میل و شعله ور آتش روابط ن
- راههای تضمینی افزایش لذت ن |سریعترین قطره محرک نه
- بهترین روش های افزایش لذت | راه های موثر تقویت میل ن | دارو های محرک نه
- ید قطره گیاهی محرک | فروش بهترین دارو های تضمینی محرک | راههایی برای تحریک شدن ن


این کارو رو که می فک نمی به خاطر این کارا منو دوباره دوس داشته باشه فک می دوس داره فقط یکم لج بازی و اینکه درک نمیکنه دوس داشتن چیز راحتی نیست.


اینجا بود و ا ش خوب شد ولی تو زندگ


باشم ولی همش اخلاق نیس .باید سع


بسم الله الرحمن الرحیم

در چگونگی طی ِ راه سخت عشق

====================

الا یا ایُّها الساقی اَدِر کَاساً و ناوِلْها

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

شعر با گردش ساقی و گردش «میّ» شروع می شود که به عنوان «باء» بسم الله است.

مخاطبِ حافظ ساقی است و سخن را با او آغاز می کند زیرا اوست که «میّ» می دهد و مست می کند ولی نه «میّ انگوری» که نتواند مشکلات عالم را حل کند بلکه میّ ای که ساقی همچنان ادامه دهد و آن را بگرداند تا منقطع نشود، مثل حرکت دوری که بر ع حرکت افقی و مستقیم که پایان ناپذیر است. حافظ طالب میّ است که تمام شدنی نباشد علت آن که آن میّ باید مستدام باشد آن است که بقای عشق به بقای آن سرمستی است در حالی که در ابتدا عشق، خود را آسان می نمایاند. فرمود: ابتدا عشق خود را آسان نمود. ولی حقیقتاً آسان نیست تا بدون ادامه ی میّ دادن امکان ادامه اش باشد.

حقیقتاً راه عشق، راه سختی است و هجران ها و صبرها می طلبد و ملامت کشیدن ها دارد. حضرت «رضوان اللّه تعالی علیه» در این رابطه می فرمایند:

«کی توانی خواند در محراب ابرویش قرن ها باید در این شه سرگردان شوی»

====================

به بوی نافه ای کا صبا زان طره بگشاید

زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها

با وزیدن صبا، بوی نافه در فضا می پراکند، بوی نافه ای که با عطر افشانی خود و از تاب زلف مشکین اش، عالمی به هم می ریزد. با جعدِ زلف و با زلف پیچ در پیچ اش که همان تجلیات گوناگون حق تعالی است در عالَم کثرات -که محل تقابل و تضاد و جنگ و صلح است- چه خون هایی که در دل ها افتاد و مشکل عشق هم از همین جا است که باید از این کثرات به سوی وحدتِ جاری در عالم نظر کرد و تا انسان خون دل نخورد آن وحدت ظهور نمی کند.

====================

به میّ سجاده رنگین کن، گرت پیرمُغان گوید

که سالک بی خبر نَبْوَد، ز راه و رسم منزل ها

حافظ راهِ عبور از کثرت به سوی وحدت را نشان می دهد که آن پیروی از فرهنگ سالکِ راه رفته است که تنها چنین افرادی که خودشان راه ولایت را طیّ کرده اند، شایسته ی پیروی هستند و این غیر از آن است که در فضای علمی قرار گیریم و از خضر بپرسیم چرا چنین کرد و چرا چنین نکرد. ساحتِ عبور از کثرت به وحدت، تلاشی است که با هماهنگی با نگاه سالکِ ره رفته ظهور می کند.

====================

مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم

فریاد می دارد که بربندید محمل ها

حتی اگر من در منزل جانان از مشکلات عشق رها شده باشم، باز ایمن نیستم. زیرا راه به انتها نرسیده و هر لحظه سُروشی در گوش ندا سر می دهد که حرکت کنید و راه های طیّ نشده سلوک را با عبادات نیمه شبان ادامه دهید.

====================

شب تاریک و بیم موج و گرد چنین هایل

کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها؟

در راستای مشکلات عشق، اقیانوسی را رو در روی خود داری که در دل تاریکی شب با موج های خود تو را در برگرفته و گرداب هایش تو را در چنگال خود دارد و این چیزی نیست که هر که در وادی عشق قدم ننهاده است بتواند دریابد و معارفی آنچنان را که عشق بر او هدیه می کند را تصور کند و بدان راه یابد.

====================

همه کارم ز خ می به بدنامی کشید آ

نهان کی مانَد آن رازی کز او سازند محفل ها

وقتی سالک به دنبال کارهای خود می رود و بخواهد درد فراق خود را درمان کند و کامِ جانِ شعله ور خود را جواب دهد، کارش به بد نامی می کشد و عقل اهل دنیا و ظاهربینان او را تحمل نمی کنند و لذا سالک با یک نوع بدنامی در این مسیر روبه رو می شود و این چیزی نیست که ی بخواهد در این مسیر باشد و از آن فرار کند بلکه از آن محفل ها سازند و بدنامی سالک را نُقل محفل خود می کنند و باید تحمل کرد زیرا این نوع بدنامی بالاتر از خوش نامیِ بین اهل دنیا است - حتی اگر بگویند مگر علیu هم می خواند؟ - با این همه آن شخصیت آسمانی عالم گیر شد و راز شخصیت او نقل مجالس و محافل اهل معنا گشت.

====================

حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ

مَتَی مَا تَلْقَ مَن تَهوی دَعِ الدنیا و اَهْمِل ها

با توجه به آنچه گفتیم اگر به واقع حضور می خواهی از معشوق ازلی غایب مشو زیرا او در تو هست و توجه به غیر او را از تو می پوشاند و غایب می کند. حال هر وقت آن محبوب جان را ملاقات کردی، دنیا را رها کن و آن را واگذار، وگرنه نه آن حضور می آید و نه می ماند و این است نقشه ی راه جهت طی راه سخت عشق. بدین معنا که از ایدآل نباید چشم برداشت ولی باید دید چگونه می توان به آن رسید. نباید کارهای دشوار را سهل بپنداریم.

والسلام

منبع


مجموعه: مکانهای تفریحی جهان


هتل اوشوآیا ایبیزا بیچ (ushuaia ibiza beach) هتلی است جذاب و مدرن در شهر کوچک اوشوآیا در ای تیرا دل فوئگو (tierra del fuego) اسپانیا.

در این هتل انواع مراسم شبانه، کنسرت های زنده و برنامه های متنوع برگزار می شود.

مهمانان هتل می توانند از مشاهده مناظر خیره کننده دریا و یا تماشای کل منطقه ساحلی لذت ببرند.

در مرکز سلامت و زیبایی این هتل که eqllibrium نام دارد خدمات 24 ساعته شخصی به مهمانان عرضه می شود.

از دیگر امکانات این هتل می توان به ماساژ سنگ داغ، است ، جکوزی با ظرفیت شش نفر با امکان تماشای مناظر دریا و خدمات آرایش مو که حتی در اتاق مهمانان نیز امکان پذیر است اشاره کرد.

این هتل از محل توقف تا ی ها فرودگاه، حدود 4 کیلومتر فاصله دارد.


 لو ترین هتل های دنیا,زیباترین هتل های دنیا,بهترین هتل های دنیا

  لو ترین هتل های دنیا,زیباترین هتل های دنیا,بهترین هتل های دنیا

 لو ترین هتل های دنیا,زیباترین هتل های دنیا,بهترین هتل های دنیا

 لو ترین هتل های دنیا,زیباترین هتل های دنیا,بهترین هتل های دنیا

 لو ترین هتل های دنیا,زیباترین هتل های دنیا,بهترین هتل های دنیا

 لو ترین هتل های دنیا,زیباترین هتل های دنیا,بهترین هتل های دنیا

 لو ترین هتل های دنیا,زیباترین هتل های دنیا,بهترین هتل های دنیا

 لو ترین هتل های دنیا,زیباترین هتل های دنیا,بهترین هتل های دنیا

 لو ترین هتل های دنیا,زیباترین هتل های دنیا,بهترین هتل های دنیا

 لو ترین هتل های دنیا,زیباترین هتل های دنیا,بهترین هتل های دنیا

 لو ترین هتل های دنیا,زیباترین هتل های دنیا,بهترین هتل های دنیا

 لو ترین هتل های دنیا,زیباترین هتل های دنیا,بهترین هتل های دنیا

 لو ترین هتل های دنیا,زیباترین هتل های دنیا,بهترین هتل های دنیا

 لو ترین هتل های دنیا,زیباترین هتل های دنیا,بهترین هتل های دنیا

 لو ترین هتل های دنیا,زیباترین هتل های دنیا,بهترین هتل های دنیا

 لو ترین هتل های دنیا,زیباترین هتل های دنیا,بهترین هتل های دنیا

 لو ترین هتل های دنیا,زیباترین هتل های دنیا,بهترین هتل های دنیا

 

منبع:lastsecond.ir

دور دنیا با یک کلیک

 • اسپانیا ارزان ترین و پرطرفدارترین مقصد گردشگری اروپا + تصاویر
 • با عجیب ترین ساختمان های جهان آشنا شوید
 • زندگی جدید در مهمان نوازترین کشورهای دنیا
 • شا ار معماری دنیا در اسپانیا !
 • مناطق عجیبی که توریست ها از آن غافل شدند
 • هتل شناور خورشیدی در ایتالیا + تصاویر[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

**

ترجمه دُعاى جُوشَن کَبیرْ


خدایا از تو مى‏خواهم به حق نامت اى خدا اى بخشاینده اى مهربان اى بزرگوار اى ب ا دارنده‏

اى بزرگ اى قدیم اى دانا اى بردبار اى فرزانه منزهى تو اى که معبودى جز تو نیست

فریاد فریاد بِرَهان ما را از آتش اى پروردگار من

(2) اى آقاى آقایان اى اجابت کننده‏

دعاها اى بالا برنده مرتبه‏ها اى صاحب هر نیکى اى آمرزنده گناهان اى‏

دهنده خواسته‏ها اى پذیرنده توبه‏ها اى شنونده صداها اى داناى اسرار پنهانى‏

اى برطرف کننده بلاها

(3) اى بهترین آمرزندگان اى بهترین گشایندگان اى بهترین یاران اى‏

بهترین حاکمان اى بهترین روزى دهان اى بهترین ارث بران اى بهترین ستایشگران اى بهترین‏

یاد کنندگان اى بهترین فرو فرستندگان اى بهترین احسان کنندگان

(4) اى که عزت‏ و زیبایى از آن اوست اى که نیرو و کمال از آن او است اى که پادشاهى و جلال از آن او

است اى که بزرگ و برتر او است اى پدید آرنده ابرهاى سنگین اى که او سخت کیفر (یا سخت نیرو) است اى که او

در حساب کشیدن سریع است اى که او در کیفر سخت است اى که پاداش خوب نزد او است اى که‏

نزد او است مایه و اصل کتابها

(5) خدایا از تو مى‏خواهم بحق نامت اى مه یشه اى نعمت بخش اى پاداش دهنده اى

دلیل و راهنما اى سلطان اى خوشنود اى آمرزنده اى منزه اى یاور اى صاحب نعمت‏

و بیان

(6) اى که هر چیزى در برابر عظمتش فروتن گشته اى که هر چیز در برابر قدرتش تسلیم گردیده‏

اى که هر چیزى در برابر عزت و شوکتش خوار گشته اى که هر چیز در برابر هیبتش خاضع گردیده اى که هر چیزى‏

از ترس او فرمانبردار و مطیعش گردیده اى که کوهها از هراسش از هم شکافته اى که به امر او آسمانها ب ا

گشته اى که زمینها به اذن او در جاى خود مستقر گشته اى که رعد به ستایش او غرِّش زند اى که‏

بر اهل کشور خود ستم نکند اى آمرزنده خطاها اى برطرف کننده بلاها اى منتهاى‏

امیدها اى دهنده بزرگ عطاها اى بخشنده هدیه‏ها اى روزى ده بنده‏ها اى برآورنده‏

آرزوها اى شنونده شکایتها اى برانگیزنده مردمان اى رهاننده اسیران

(8) اى صاحب ستایش‏ و ثناء اى داراى ف و زیبایى اى صاحب مجد و بزرگى اى صاحب عهد و وفاء

اى داراى گذشت و رضا اى دارنده نعمت و عطاء اى که در دست تو است فصل خصومات و داورى اى داراى عزت‏

و پایندگى اى صاحب جود و بخشش اى صاحب دهشها و نعمت‏ها

(9) خدایا از تو مى‏خواهم به حق نامت‏

اى مانع اى برطرف کننده اى بالا برنده اى سازنده اى سود رسان اى شنوا اى گردآورنده اى‏

شفاعت‏پذیر اى فراخ رحمت اى وسعت بخش

(10) اى سازنده هر ساخته اى آفریننده هر آفریده اى‏

روزى ده هر روزى خور اى مالک هر مملوک اى غمزداى هر غمزده اى دلگشاى هر

اندوهگین اى رحمت بخش هر رحمت خواه اى یاور هر هر بى‏یاور اى عیب پوش هر

معیوب اى پناه هر آواره

(11) اى ذخیره هنگام سختى من اى امید من در برابر پیش‏آمدهاى ناگوار

اى همدم من هنگام ترس و وحشت اى رفیق من در غربتم اى صاحب اختیار من در نعمتم‏

اى فریادرس من در غم و اندوه اى دلیل و راهنمایم هنگام سرگردانى اى توانگرى من هنگام ندارى اى پناه من هنگام‏

درماندگى اى کمک کارم در بیچارگى و پریشانى

(12) اى بخوبى داناى بر هر نادیدنى اى بسیار آمرزنده گناهان اى ‏پوش‏

بر عیوب بندگان اى غمزداى غمها اى گرداننده دلها اى طبیب دلها اى نوربخش‏

دلها اى همدم دلها اى زداینده اندوهها اى غمگشاى غمها

(13) خدایا از تو

مى‏خواهم به حق نامت اى بزرگوار اى زیبا اى کارگزار اى عهده‏دار اى راهنما اى پذیرنده اى ت دهنده‏

اى عطا بخشنده اى درگذرنده اى نیرودهنده (تغییر دهنده)

(14) اى راهنماى سرگردانان اى فریادرس فریادخواهان اى دادرس‏

دادخواهان اى پناه پناه جویان اى امان بخش ترسناکان اى کمک مؤمنان اى‏

رحم کننده مسکینان اى پناه عاصیان اى آمرزنده گنا اران اى اجابت کننده دعاى

درماندگان

(15) اى داراى بخشندگى و احسان اى صاحب فضل و نعمت اى مایه امن‏

و امان اى داراى پاکى و پاکیزگى اى صاحب فرزانگى و بیان اى صاحب رحمت‏

و خوشنودى اى داراى حجت و دلیل و برهان اى خداوند عظمت و سلطنت اى دارنده رأفت‏

و اى یاور بندگان اى صاحب بخشندگى و آمرزش

(16) اى که پروردگار هر چیز او است اى که معبود

هر چیز او است اى که آفریننده هر چیز او است اى که سازنده هر چیز او است اى که او پیش‏

از هر چیز بوده و اى که او پس از هر چیز خواهد بود و اى که او برتر از هر چیز است اى که او به هر چیز دانا

است اى که او به هر چیزى توانا است اى که تنها او بماند و هر چیز دیگر فانى گردد

(17) خدایا از تو مى‏خواهم بحق نامت اى امان ده اى مسلط بر هر چیز اى وجود آرنده اى یاد دهنده اى آشکار کننده اى‏

آسان کننده اى امکان ده در کارها اى زیوربخش اى آشکار کننده اى تقسیم کننده

(18) اى که در فرمانروایى پابرجا است‏

اى که در سلطنت و پادشاهیش قدیم و دیرینه است اى که در جل و شوکت بزرگى اى که بر بندگان خویش‏

مهربانى اى که به هر چیز دانایى اى که نسبت به نافرمان خود بردبارى اى که به امیدوار خود

بخشنده و بزرگوارى اى که در آفرینش و ساختنت فرزانه‏اى (یا محکم کارى) اى که در عین فرزانگى (یا محکم‏کارى) مهربانى(یا نرمکارى) اى که‏

در لطف خود دیرینه‏اى

(19) اى که امیدى نیست جز به نیکى او اى که درخواست نشود جز گذشتش اى‏

که چشم‏داشتى نیست جز به نیکى او اى که ترسى نیست جز از عدل او اى که جاوید نمى‏ماند جز فرمانروایى و ملک او

اى که سلطنت و قدرتى نیست جز سلطنت او اى که رحمتش همه چیز را فراگرفته اى که‏

رحمتش بر خشمش پیشى جسته اى که علمش بر همه چیز احاطه کرده اى که مانندش هیچ نخواهد بود

(20) اى دلگشاى‏اندوه اى غمزداى اى آمرزنده گناه اى توبه‏پذیر اى آفریننده اى‏

راست وعده اى وفادار پیمان اى داناى اسرار نهان اى شکافنده دانه اى روزى ده‏

بندگان

(21) خدایا از تو خواهم به حق نامت اى والا اى با وفا اى توانگر اى بى‏نیاز مطلق اى مهربان‏

اى پسندیده (یا دوستدار) اى پاکیزه اى پدید آرنده اى نیرومند اى س رست

(22) اى که کار نیک را آشکار کنى و اى که کار زشت را

پنهان کنى اى که ى را به گناه نگیرى اى که ندرى اى بزرگ گذشت‏

اى نیکو درگذر اى پهناور آمرزش اى گشاده دو دست (فضلش) به رحمت اى مطلع‏

از سخن سرى و راز اى منتهاى هر شکایت

(23) اى صاحب نعمت فراوان و اى داراى رحمت‏

پهناور اى صاحب احسان پیشین اى داراى حکمت رسا اى داراى نیروى کامل اى صاحب برهان و دلیل‏

قاطع و برنده اى صاحب بزرگوارى هویدا اى صاحب عزت جاویدان اى صاحب نیروى محکم اى داراى‏

عظمت ارجمند

(24) اى پدید آرنده آسمانها اى قرار دهنده تاریکیها اى ترحم کننده به اشکهاى‏

دیده‏ها اى درگذرنده لغزشها اى پوش بر عیبها اى زنده کننده مردگان اى فرو فرستنده آیات‏

اى دو چندان کن حسنات اى محو کننده بدیها اى سخت گیرنده انتقامها

(25) خدایا از تو مى‏خواهم به حق نامت اى صورت آفرین اى اندازه‏گیر اى تدبیر کننده اى پاک کننده اى روشنى بخش اى آسان کننده اى مژده ده‏

اى بیم ده اى پیش‏انداز اى پس‏انداز

(26) اى پروردگار خانه محترم (کعبه) اى پروردگار ماه حرام‏

اى پروردگار شهر محترم (مکه) اى پروردگار رکن و مقام اى پروردگار مشعرالحرام اى پروردگار

مسجد الحرام اى پروردگار قسمت حل و حرم (در سرزمین حجاز) اى پروردگار روشنى و تاریکى اى پروردگار تحیت‏

و درود اى پروردگار نیرو در خلق

(27) اى داورترین داوران اى دادرس‏ترین دادگران

اى راستگوترین راستگویان اى پاکیزه‏ترین پاکان اى بهترین آفرینندگان اى سریعترین‏

حساب رسان اى شنواترین شنوایان اى بیناترین بینندگان اى بهترین شفیعان‏

اى بزرگوارترین کریمان

(28) اى پشتیبان ى که پشتیبان ندارد اى پشتوانه آن که پشتوانه ندارد اى ذخیره‏

آن که ذخیره ندارد اى پناه آن که پناهى ندارد اى فریادرس آن که فریادرس ندارد اى افتخار آن ‏

که مایه افتخارى ندارد اى عزت آن که عزتى ندارد اى کمک آن که کمکى ندارد اى همدم آن که همدمى ندارد

اى امان بخش آن که امانى ندارد

(29) خدایا از تو مى‏خواهم به حق نامت اى نگهدار اى پابرجا

اى جاویدان اى رحم کننده‏اى سلامت بخش اى حاکم اى دانا اى تقسیم کننده اى تنگ گیر اى گشایش بخش

(30) اى نگهدار ى که نگهداریش خواهد اى رحم کننده ى که ترحمش خواهد اى آمرزنده ى که از او آمرزش خواهد اى‏

یاور ى که از او یارى طلبد اى نگهدار ى که از او نگهدارى خواهد اى اکرام کننده ى که از او بزرگوارى خواهد اى راهنماى‏

ى که از او ره جوید اى دادرس ى که از او دادرسى خواهد اى کمک‏کار ى که کمکش خواهد اى فریاد رس ى که‏

به فریادرسیش خواند

(31) اى عزیزى که ذلت نپذیرد اى لطیفى که دست‏انداز ى واقع نگردد اى پاینده که خواب ندارد اى جاویدانى‏

که از دست نرود اى زنده‏اى که نمیرد اى پادشاهى که سلطنتش زوال ندارد اى ماندگارى که نیستى ندارد اى دانایى که‏

نادانى ندارد اى بى‏نیازى که خوراک نخواهد اى نیرومندى که سستى نپذیرد

(32) خدایا از تو خواهم‏

به حق نامت اى یکتا اى یگانه اى گواه اى بزرگوار اى ستوده اى رهنما اى برانگیزنده‏

اى ارث برنده اى زیان بخش اى سودرسان

(33) اى بزرگتر از هر بزرگى اى بزرگوارتر از هر بزرگوارى

اى مهربانتر از هر مهربانى اى داناتر از هر دانا اى فرزانه‏تر از هر فرزانه اى جلوتر

از هر قدیمى اى بزرگتر از هر بزرگ اى با لطف‏تر از هر لطف‏دارى اى والاتر از هر

والایى اى عزیزتر از هر عزیزى

(34) اى بزرگوار چشم‏پوش اى بزرگ نعمت بخش اى پر خیر

اى دیرینه بخشش اى جاوید لطف اى دقیق صنعت اى زداینده اندوه‏

اى برطرف کننده گرفتارى اى فرمانرواى عالم هستى اى حاکم بر حق

(35) اى که در پیمانش وفادار و اى که در وفا به پیمانش نیرومند است اى که در نیرومن بلند مرتبه است اى که در

عین بلند مرتبه‏اى نزدیک است اى که در عین نزدیکى دقیق است اى که در عین دقت بزرگوار است اى که‏

در عین بزرگوارى با عزت است اى که در عین عزت با عظمت است اى که در عین عظمتش برجسته است اى که‏

در عین برجستگى ستوده است

(36) خدایا از تو خواهم به حق نامت اى کفایت کننده اى شفا دهنده اى وفادار

اى تندرستى‏ بخش اى رهنما اى خواننده‏اى داور اى راضى اى والا مرتبه اى باقى

(37) اى که‏ هر چیز در برابرش سر تعظیم فرود آورد اى که هر چیز در برابرش رام گشته اى که هر چه در عالم موجود است از آن اوست اى که‏

هر چه هست بوجود او موجود است اى که هر چیزى بسوى او بازگردد اى که هر چیزى از او شه دارد اى‏

که هر چیزى به او پایدار است اى که هر چیزى بسوى او برگردد اى که هر چیز به ستایش‏

او تسبیح گوید اى که هر چیز نابود شود جز ذات او

(38) اى که گریزگاهى نیست جز بسوى او اى که‏

پناهگاهى نیست جز بسوى او اى که مقصدى نیست جز درگاهش اى که راه نجاتى از (عذاب و قهر) او نیست جز خود او اى که‏

رغبت و اشتیاقى نباشد جز به درگاه او اى که و نیرویى نیست مگر بوسیله او اى که کمک نجوید جز به او اى که توکل نشود جز بر او اى که‏

امیدوار نتوان بود جز به او اى که پرستش نشود جز او

(39) اى بهترین‏ ى که خلق از او ترسند اى بهترین مایه شوق و آرزو اى بهترین

جویا شدگان اى بهترین خواسته شدگان اى بهترین‏

مقصود خلق اى بهترین یاد شدگان اى بهترین سپاس شدگان اى بهترین دوستان‏

اى بهترین خوانده شدگان اى بهترین همدمان

(40) خدایا از تو مى‏خواهم به حق نامت اى‏

آمرزنده اى پوش اى توانا اى قاهر اى آفریننده اى شکننده اى بهم پیوند دهنده اى یادآورنده اى بیننده اى‏

یارى دهنده

(41) اى که آفرید و بیاراست اى که اندازه گرفت و راهنمایى کرد اى که برطرف کند گرفتارى را

اى که بشنود سخن درگوشى را اى که نجات دهد غریق را اى که برهاند هلاک شده را اى که‏

شفا دهد بیمار را اى که بخنداند و بگریاند اى که بمیراند و زنده کند اى که آفرید

دو جفت نر و ماده

(42) اى که هم در خشکى و هم در دریا راه رسیدن به او هست اى که در سراسر گیتى‏

نشانه‏هاى او هست اى که در این نشانه‏ها برهان او موجود است اى که در مردن نشانه قدرت او است اى که در گورها

پند او است اى که در روز قیامت نیز سلطنت او است اى که در حساب آن روز هیبت دارد اى که در پاى میزان‏

حکم و داورى او است اى که در بهشت پاداش نیک او است اى که در دوزخ شکنجه او است

(43) اى که به سویش گریزند

ترسناکان اى که به او پناه برند گن اران اى که او را مقصود قرار دهند بازآیندگان اى که بسوى او

روند پارسایان اى که بدو پناه برند سرگردانان اى که به او همدم شوند

خواستاران اى که به دوستیش افتخار کنند دوستان اى که در گذشت او طمع دارند خطاکاران‏

اى که به ذکر او آرامش پذیرد دل یقین داران اى که بر او توکل کنند توکل کنندگان

(44) خدایا از تو مى‏خواهم به حق نامت اى محبوب دلها اى طبیب دردها

اى نزدیک اى مراقب کار بندگان اى حساب نگهدار اى با هیبت اى‏

پاداش نیک دهنده اى اجابت کننده اى آگاه اى بینا

(45) اى نزدیکتر از هر نزدیک اى محبوبتر از هر

محبوب اى بیناتر از هر بینا اى آگاه‏تر از هر آگاه اى شریفتر از هر شریف‏

اى برتر از هر بلند مرتبه اى نیرومندتر از هر نیرومند اى توانگرتر از هر توانگر اى بخشنده‏تر

از هر بخشنده اى مهربانتر از هر مهربان

(46) اى پیروزى که هرگز مغلوب نگردد اى سازنده‏اى که‏

مصنوع ى نیست اى آفریننده‏اى که ى او را نیافریده اى مالکى که مملوک ى نیست اى چیره ش ت ناپذیر اى

بلند مرتبه که بلندى را ى به او نداده اى نگهدارنده‏اى که نگهدارى ندارد اى یاورى که ش یارى نکند اى حاضرى

که پنهانى ندارد اى نزدیکى که دور نشود

(47) اى روشنى نور این روشنى ده نور اى خالق نور و روشنى‏

اى تدبیر کننده نور اى اندازه‏گیر نور اى روشنى هر نور اى روشنى پیش از هر نور و اى روشنى‏

پس از هر نور اى روشنى بالاى هر نور اى نورى که مانندش نورى نیست

(48) اى که‏ عطا و بخشش شریف و ارجمند است اى که کارش دقیق است اى که لطفش پایدار است اى که احسانش دیرینه است اى‏

که گفتارش حق است اى که وعده‏اش راست است اى که گذشتش فضل است اى که کیفرش از روى عدل است

که ذکرش شیرین است اى که فضلش عمومى است

(49) خدایا از تو مى‏خواهم به حق نامت اى هموار کننده‏

راهها اى جدا کننده اى تبدیل کننده اى خوار کننده اى فرود آرنده اى جایزه ده اى فزون بخش اى بزرگ عطا بخش اى مهلت ده

اى نیکوبخش

(50) اى که ببیند ولى دیده نشود اى که بیافریند ولى ى او را نیافریده اى که راهنمایى کند

ولى راهنمایى نشود اى که زنده کنى ولى زنده نشده اى که بازخواست کند ولى ى از

او بازخواست نکند اى که بخوراند ولى خورانده نشود اى که پناه دهد ولى ى او را پناه ندهد اى که قضاوت کنى ولى قضاوت بر تو نشود اى که‏

حکم کنى ولى ى بر تو حکم نکند اى که نزاید و نه زائیده شده و نیست برایش همتایى هیچ

(51) اى نیکو حسابکش اى نیکو طبیب اى نیکو نگهبان اى نیکو نزدیک اى نیکو

پاسخ ده اى نیکو دوست اى نیکو عهده‏دار اى نیکو اى نیکو سرور

اى نیکو یاور

(52) اى مایه دلشادى عارفان اى آرزوى محبان اى همدم خواستاران اى‏

دوستدار توبه کنندگان اى روزى ده ناداران اى امید گن اران اى نورچشم پرستش کنندگان‏

اى برطرف کننده اندوه اندوهناکان اى غمزداى غمزدگان اى معبود پیشنیان‏

و پسینیان

(53) خدایا من از تو مى‏خواهم به حق نامت اى پروردگار ما اى معبود ما اى آقاى ما اى سرور ما

اى یاور ما اى نگهدار ما اى راهنماى ما اى کمک کار ما اى محبوب ما اى طبیب ما (54) اى پروردگار پیمبران‏

و نیکوکاران اى پروردگار راستگویان و برگزیدگان اى پروردگار بهشت و دوزخ اى پروردگار کوچک

و بزرگ اى پروردگار حبوبات و میوه‏جات اى پروردگار نهرها و درختان اى پروردگار

دشت و هامون اى پروردگار صحراها و دریاها اى پروردگار شب و روز اى پروردگار

پیدا و نهان

(55) اى که در هر چیز دستورش نفوذ کرده اى که علمش به هر چیزى‏

تعلق یافته اى که قدرت و توانائیش به هر چیزى رسیده اى که بندگان شماره نعمتهایش را نتوانند اى که‏

خلائق از عهده شکرش برنیایند اى که عقول درک عظمت و جلالش نتوانند اى که اوهام و خیالات‏

به کنه ذاتش نرسند اى که عظمت و بزرگى لباس او است اى که بندگان از حکم او س یچى نتوانند اى که‏

سلطنتى جز سلطنت او نیست اى که بخششى جز بخشش او نیست

(56) اى که از آن اوست عالیترین مثالها(که‏حجج‏الهیه باشند)

اى که خاص اوست برترین اوصاف اى که از آن اوست دنیا و آ ت اى که از آن او است بهشت‏

آن جایگاه آسایش اى که براى اوست نشانه‏هاى بس بزرگ اى که براى او است نامهاى نیکو اى که براى او است‏

فرمان و داورى اى که از آن او است هوا و فضا اى که از آن او است عرش و فرش اى که از آن او است‏

آسمانهاى بلند

(57) خدایا از تو مى‏خواهم به حق نامت اى درگذرنده اى آمرزنده اى شکیبا اى سپاس پذیر بندگان‏

اى مهربان اى توجه کننده اى مورد توجه و درخواست بندگان اى مهرورز اى منزه اى پاکیزه

(58) اى‏ که در آسمان آثار عظمتش هویدا است اى که در زمین نشانه‏هایش آشکار است اى که در هر چیز

برهانهاى او موجود اى که در دریا آثار شگفت‏انگیز دارد اى که در کوهها است گنجینه‏هایش اى که‏

خلق را پدید آورد سپس بازگرداند اى که به سویش همه امورات بازگردد اى که در هر چیز لطف و مهرش را

آشکار ساخته اى که خلقت هر چیز را نیکو ساخته اى که تصرف کرده در

همه خلایق قدرت او

(59) اى دوست آن که دوستى ندارد اى طبیب آن که‏

طبیبى ندارد اى پاسخ ده آن که پاسخ ده ندارد اى یار دلسوز آن که دلسوزى ندارد اى‏

رفیق آن که رفیق ندارد اى فریادرس آن که فریادرسى ندارد اى راهنماى آنکه راهنمایى ندارد

اى مونس آن که مونسى ندارد اى ترحم کننده آن که ترحم کننده‏اى ندارد اى همدم آن که‏

همدمى ندارد

(60) اى کفایت کننده آن که از او کفایت خواهد و اى رهنماى ى که از او راهنمایى خواهد اى نگهبان‏

ى که از او نگهبانى خواهد اى مراعات کننده ى که از او رعایت خواهد اى بهبود دهنده ى که از او بهبودى خواهد اى‏

داور ى که از او داورى جوید اى بى‏نیاز کننده ى که از او بى‏نیازى خواهد اى وفا کننده ى که از او وفا خواهد اى‏

نیرو ده آن که از او نیرو خواهد اى سرور ى که او را به سرورى خواهد

(61) خدایا از تو مى‏خواهم‏

به حق نامت اى آفریننده اى روزى ده اى گویا اى راستگو اى شکافنده اى جدا کننده اى‏

باز کننده اى پیوست دهنده اى سبقت جوینده اى بلندمرتبه

(62) اى که جابجا کنى شب و روز را اى‏

که مقرر ساختى تاریکیها و نور را اى که آفریدى سایه و گرما را اى که مس خود کردى‏

مهر و ماه را اى که مقدر کردى خیر و شر را اى که آفریدى مرگ‏

و زندگى را اى که آف و فرمان از او است اى که نگرفته است براى خود همسر و فرزندى اى‏

که شریکى در فرمانروایى ندارد اى که نیست برایش س رستى از خوارى‏

(63) اى که مى‏داند خواسته دل هر خواهنده را اى که آگاه است از نهاد خاموشان اى‏

که مى‏شنود ناله خسته‏دلان اى که مى‏بیند گریه ترسناکان اى که دارد

خواسته‏هاى خواستاران را اى که بپذیرد عذر توبه‏کنندگان اى که اصلاح نکند کار

مفسدان را اى که از بین نبرد پاداش نیکوکاران اى که دور نباشد از دل‏

عارفان اى بخشنده‏ترین بخشندگان

(64) اى همیشه باقى اى شنواى دعا اى‏

وسیع بخشش اى آمرزنده خطا و لغزش اى پدید آرنده آسمان اى نیک آزمایش اى‏

زیبا ستایش اى دیرینه والا اى زیاد وفادار اى ارجمند پاداش‏

(65) خدایا از تو مى‏خواهم به حق نامت اى پوشاننده اى آمرزنده اى با قهر و سطوت اى باجبروت و عظمت اى‏

صبر پیشه اى نیک بخش اى مختار در کارها اى کارگشا اى پرجود و عطا اى فرح بخش

(66) اى که مرا آفریدى‏ و آراستى اى که روزیم دادى و پروریدى اى که مرا خوراندى و نوشاندى اى که‏

پیش خود برده و نزدیکم کردى اى که مرا نگهداشته و کفایت کردى اى که محافظت و نگهداریم کردى اى‏

که به من عزت بخشید و توانگرم ساخت اى که به من توفیق داده و راهنمایى کرد اى که با من انس گرفته و جایم داد اى‏

که مرا بمیراند و زنده کند

(67) اى که حق را بوسیله کلماتش پابرجا کرد اى که توبه را از

بندگانش بپذیرد اى که میان انسان و دلش حائل گردد اى که سود ندهد

شفاعت و میانجیگرى جز به اذن او اى که او داناتر است به ى که از راهش گمراه گردد اى که‏

کاونده و پى‏جویى براى حکمش نیست اى که بازگردانى براى قضایش نیست اى که هر چیز دربرابر امرش مطیع و منقاد گشته اى‏

که آسمانها بدست قدرتش بهم پیچیده اى که فرستد بادها را نویدى در پیشاپیش‏

رحمتش

(68) اى که زمین را گهواره قرار داده اى که کوهها را میخهاى (زمین) قرار داد اى‏

که خورشید را چراغى تابناک کرد اى که ماه را نوربخش قرار داد اى که شب را

پوشش نهاد اى که روز را براى تحصیل معاش مقرر ساختى اى که خواب را مایه آرامش قرار داد اى که‏

آسمان را ساختمانى قرار داد اى که چیزها را جفت آفرید اى که آتش را در کمین (کفار و دوزخیان) قرارداد

(69) خدایا از تو درخواست مى‏کنم به حق نامت اى شنوا اى شفیع اى بلند مرتبه اى والامقام‏

اى سریع در کارها اى پدید آرنده اى بزرگ اى توانا اى آگاه اى پناه ده

(70) اى زنده پیش از هر موجود زنده اى زنده پس از هر موجود زنده اى که نیست مانندش زنده‏اى، اى زنده‏اى‏

که شریکش نیست هیچ زنده‏اى، اى زنده‏اى که نیازمند نیست به هیچ زنده‏اى، اى زنده‏اى که‏

بمیراند هر زنده‏اى را اى زنده‏اى که روزى دهد هر زنده‏اى را اى زنده‏اى که ارث نبرد زندگى را

از زنده‏اى، اى زنده‏اى که زنده کند مردگان را، اى زنده پاینده اى که او را چرت‏

و خواب نگیرد

(71) اى که یادش فراموش نشدنى است اى که نورش خاموش نشدنى است اى که‏

نعمتهایش بشمار درنیاید اى که فرمانروائیش زوال نپذیرد اى که مدح و ثنایش نتوان شمردن اى که‏

چگونگى بزرگى و جل ش نتوان گفتن اى که ک قابل درک نباشد اى که فرمان قضایش بازگشت ندارد اى‏

که صفاتش تبدیل نپذیرد اى که اوصافش تغییر نکند

(72) اى پروردگار جهانیان‏

اى فرمانرواى روز جزا اى مقصد نهایى جویندگان اى پشت و پناه پناهندگان اى دریابنده‏

گریختگان اى که دوست دارد شکیبایان را اى که دوست دارد توبه‏کاران را اى که دوست دارد

پاکیزگان را اى که دوست دارد نیکوکاران را اى که داناتر است به راه یافتگان‏

(73) خدایا از تو مى‏خواهم به حق نامت اى مهربان اى رفیق اى نگهدارنده اى‏

احاطه‏دار بر همه اى توانا اى فریاد رس اى عزت بخش اى خوار کننده اى آغازنده اى بازگرداننده

(74) اى‏ یکتاى بى ضد اى که او یگانه‏اى است که مانند ندارد اى که او بى‏نیازى است بى‏عیب اى‏

که او تنهایى است و چگونگى ندارد اى که او حاکمى است که ستم در حکمش نیست اى که او پروردگارى است بدون‏

اى که او عزیزى است بى‏ذلت اى که او دارایى است که ندارى ندارد اى که او پادشاهى است‏

که معزول نشود اى که او توصیف شده‏اى است بى‏شبیه

(75) اى که ذکر او موجب شرافت‏

ذکرکنندگان او است اى که سپاسگزاریش مایه سعادت سپاسگزاران است اى که ستایشش عزتى است براى ستایش‏کنندگان‏

اى که طاعتش وسیله نجات مطیعان است اى که دَرِ رحمتش باز است به روى رحمت‏خواهان اى که‏

راه بسوى او آشکار است براى بازآمدگان اى که آیات و نشانه‏هایش دلیل روشنى است براى بینندگان اى که کتابش‏

سبب پند و تنبیه است براى پرهیزکاران اى که روزى او همگانى است براى فرمانبرداران و نافرمانان‏

اى که رحمتش نزدیک است به نیکوکاران

(76) اى که نامش بزرگ است اى که اقبال او بلند است‏

اى که معبودى جز او نیست اى که برجسته است ثنا و مدحش اى که پاکیزه است نامهایش اى‏

که بقایش همیشگى است اى که عظمت جلوه او است اى که بزرگى در بر او است اى که‏

نیکیهایش به حساب درنیاید اى که نعمتهایش شماره نشود

(77) خدایا از تو خواهم به حق نامت‏

اى یاور اى امان بخش اى آشکار کننده اى استوار و ثابت اى پابرجا اى راهنما اى ستوده اى‏

گرامى اى سخت نیرو اى گواه

(78) اى صاحب عرش با شوکت اى صاحب گفتار

محکم اى صاحب کار مستحکم اى صاحب حمله سخت اى صاحب نوید

و تهدید اى که او است صاحب اختیارى ستوده اى که او است کننده هر چه را خواهد اى که او است‏

نزدیکى که دورى ندارد اى که او بر هر چیز گواه باشد اى که او ستمکار بر بندگان‏

نیست

(79) اى که برایش شریک و ى نیست اى که برایش شبیه و نظیرى نیست‏

اى آفریننده مهر و ماه تابنده اى بى‏نیاز کننده بینواى درمانده اى روزى ده‏

کودک دسال اى مهرورز پیر کهن سال اى جوش ده استخوان ش ته اى‏

نگهدار ترسان پناهنده اى که به حال بندگانش خبیر و بینا است اى که او

بر هر چیز قادر و تواناست

(80) اى صاحب جود و نعمت اى صاحب بخشش و بزرگوارى اى‏

آفریننده لوح و قلم اى پدید آرنده ذرات و انسان اى داراى عذاب و انتقام اى‏

الهام بخش عرب و عجم اى برطرف کننده رنج و الم اى داناى راز و قصدهاى نهان اى‏

پروردگار کعبه و حرم اى که آفریدى موجودات را از نیستى و عدم

(81) خدایا از تو

خواهم به حق نامت اى کننده (هر کار) اى مقرر کننده (امور) اى پذیرنده اى کامل اى جدا کننده اى‏

پیوست دهنده اى دادگر اى چیره اى جوینده اى بخشنده

(82) اى که نعمت بخشید به فضل خود

اى که کرم کرد به بخشش خود اى که جود کرد به لطف خود اى که عزیز باشد به نیروى خود اى که اندازه گیرد

به حکمت خویش اى که حکم کند به تدبیر خود اى که تدبیر کرد به دانش خود اى که بگذرد به بردبارى خویش‏

اى که نزدیک است در عین بلندى و اى که بلند است در عین نزدیکى

(83) اى که مى‏آفریند هر چه را خواهد

اى که انجام دهد هر چه خواهد اى که راهنمایى کند هر که را خواهد اى که گمراه کند هر که را خواهد

اى که عذاب کند هر که را خواهد اى که بیامرزد هر که را خواهد اى که عزت بخشد به هر که خواهد

اى که ذلت دهد به هر که خواهد اى که نقش بندد در میان رحم‏ها هر طور که خواهد اى که‏

مخصوص به رحمت خویش گرداند هر که را خواهد

(84) اى که نگرفته است همسر و فرزندى اى‏

که قرار داد براى هر چیز اندازه‏اى اى که شریک نکرده در حکم خویش احدى را اى که‏

قرار داد فرشتگان را پیام‏آور اى که در آسمان برجها قرار داد اى که‏

زمین را قرارگاه کرد اى که آفرید از آب بشر را اى که قرار داد براى هر چیز

مدت و دورانى اى که دانشش به هر چیز احاطه کرده اى که عدد هر چیز را شماره کرده‏

(85) خدایا از تو خواهم به حق نامت اى آغاز اى انجام اى ظاهر اى نهان اى‏

نیکوکار اى برحق اى یکتا اى بى‏همتا اى بى‏نیاز اى ابدى

(86) اى بهترین شناخته شده‏

به نیکى اى برترین معبودى که پرستش شده اى بهترین سپاس شدگان اى عزیزترین یادشدگان‏

اى والاترین ستوده شده اى پیش‏ترین موجودى که جویایش شده‏اند اى برترین موجودى که مورد

توصیف واقع شده اى بزرگتر مقصودى که قصد او کرده‏اند اى بزرگوار ى که از او درخواست شده‏اى ارجمندترین‏

دوستى‏که توان یافت

(87) اى دوست گریانان اى آقاى توکل کنندگان اى رهنماى‏

گمراهان اى سرور مؤمنان اى همدم یاد کنندگان (او) اى پناه ستمدیدگان‏

اى نجات دهنده راستگویان اى مقتدرترین قدرت داران اى داناترین دانایان اى معبود

تمامى آفریدگان

(88) اى که از برترى بر همه قاهر است اى که فرمانروا است و نیرومند اى که در درونى‏

و از درون آگاه اى که پرستندش و او بدان پاداش دهد اى که نافرمانیش کنند و بیامرزد اى که در فکرها نگنجد اى‏

که دیده‏اى او را درنیابد اى که هیچ کارى بر او پنهان نماند اى روزى ده بشر اى اندازه‏گیر

هر اندازه

(89) خدایا از تو خواهم به حق نامت اى نگهدار اى پدید آرنده اى آفریننده‏

اى والامقام اى غمزدا اى کارگشا اى برطرف کننده اندوه اى ضامن بندگان اى فرمان ده اى قدغن کن از کارهاى بد

(90) اى‏ که نمى‏داند غیب را جز او اى که باز نگرداند بدى را جز او اى که‏

نیافریند خلق را جز او اى که نیامرزد گناه را جز او اى که به پایان نرساند نعمت و احسان را

جز او اى که دگرگون نکند دلها را جز او اى که تدبیر نکند کارها را جز او اى‏

که فرو نفرستد باران را جز او اى که نگستراند روزى را جز او اى که‏

زنده نکند مردگان را جز او

(91) اى کمک کار ناتوانان اى رفیق دور از وطنان اى‏

یار دوستان اى چیره بر دشمنان اى بالا برنده آسمان اى مونس برگزیدگان اى‏

دوست پرهیزکاران اى گنجینه بینوایان اى معبود توانگران اى کریمترین کریمان‏

(92) اى کفایت کننده از هر چیز اى نگهبان بر هر چیز اى که چیزى مانندش نیست‏

اى که چیزى به فرمانروائیش نیفزاید اى که چیزى بر او پوشیده نیست اى‏

که کم نشود از گنجینه‏هایش چیزى اى که نیست همانندش چیزى اى که‏

پنهان نماند از دانش او چیزى اى که او خبیر و آگاه است به هر چیز اى که رحمتش‏

فراگیرد هر چیز را

(93) خدایا از تو مى‏خواهم به حق نامت اى اکرام کننده اى طعام دهنده‏

اى نعمت بخشنده اى عطا ده اى ثروت ده اى سرمایه ده اى فانى کننده اى زنده کننده اى خشنود سازنده اى‏

نجات بخش

(94) اى آغاز و انجام هر چیز اى معبود و مالک هر چیز اى پروردگار

و سازنده هر چیز اى پدید آرنده و آفریننده هر چیز اى بست و باز کننده هر چیز

اى پدید آرنده و بازگرداننده هر چیز اى بوجود آورنده و اندازه‏گیر هر چیز اى‏

بود کننده و تبدیل کننده هر چیز اى زنده کننده و میراننده هر چیز اى آفریننده‏

و وارث هر چیز

(95) اى بهترین یادآور و یاد شده اى بهترین سپاسگزار و سپاس شده‏

اى بهترین ستاینده و ستوده شده اى بهترین گواه و گواهى شده اى بهترین خواننده و خوانده شده‏

اى بهترین اجابت کن و اجابت کرده شده اى بهترین انیس و مونس اى بهترین رفیق‏

و هم نشین اى بهترین مقصود و مطلوب اى بهترین دوست و محبوب

(96) اى‏ که براى خواننده‏اش اجابت کند اى که به مطیع و فرمانبردارش دوست است اى که به هر که‏

دوستش دارد نزدیک است اى که براى هر که از او نگهبانى خواهد نگهبانست اى که نسبت به هر به او امید

داشته باشد کریم است اى که نسبت به نافرمانش بردبار است اى که در عین عظمت و بزرگیش مهربان است اى که‏

در حکمت خود عظیم است اى که در احسان و عطابخشى دیرین است اى که به هر که او را

بطلبد دانا است

(97) خدایا از تو مى‏خواهم به حق نامت اى سبب ساز اى رغبت ده اى‏

زیر و رو کن اى پى‏جو اى ترتیب ده اى بیم ده اى ترساننده اى یادانداز اى مس کننده اى‏

تغییر دهنده

(98) اى که دانشش پیش است اى که وعده‏اش راست است اى که لطفش آشکار است‏

اى که فرمانش بر همه غالب است اى که کتابش محکم است اى که حکم و قضایش حتمى است اى که‏

قرآنش مجید و گرامى است اى که فرمانروائیش قدیم است اى که فضل و بخشش همگانى است اى که عرش‏

او عظیم است

(99) اى که سرگرم نکند او را شنیدنى از شنیدنى دیگر اى که بازش ندارد کارى از

کارى اى که مشغولش نکند گفتارى از گفتارى دگر اى که به اشتباهش نیندازد پرسشى از پرسشى‏

اى که حجاب نشود او را چیزى از چیزى اى که به ستوهش نیاورد پافشارى اصرار ورزان اى‏

که او منتهاى مقصود جویندگان است اى که او سرحد نهایى وجهه همت عارفان است اى که‏

او آ ین مرحله خواسته خواستاران است اى که بر او ذره‏اى در تمام جهانیان پنهان نیست‏

(100) اى بردبارى که شتاب نکند اى بخشنده‏اى که بخل ندارد اى راست وعده‏اى که خلاف وعده نمى‏کند اى‏

بخشنده‏اى که خسته نمى‏شود اى چیره‏اى که ش ت نپذیرد اى بزرگى که در وصف نگنجد اى دادگرى که‏

در حکمش ستم نکند اى توانگرى که درویش نشود اى بزرگى که کوچک نشود اى نگهبانى که غفلت نکند منزهى‏

تو اى خدایى که نیست معبودى جز تو فریاد فریاد نجات ده ما را از آتش دوزخ اى پروردگار


ن که شخصاَ آن را به همه نشان می دهد . با آن که 60 سال از عمرش می گذشت ، در پیشاپیش همه ی لشکریان مبارزه- ید اینترنتی پودر چاق کننده
- کپسول فست فت ضرر دارد؟ - ید ارزان قرص چاقی سریع
- ید پستی قرص فت فست داروی اشتها آور گیاهی
- ید اینترنتی قرص چاقی سریع
- ید اینترنتی قرصهای بزرگ کننده
- ید اینترنتی قرص افزایش حجم بدن فست اصل
- ید با قیمت مناسب قرص چاقی سریع (چاق کننده سریع بدن)
- داروی گیاهی فست فت - فروش قرص چاقی سریع - داروی گیاهی فست فت اصل
- فروش اینترنتی داروی گیاهی فست فت ید پستی داروی گیاهی فست فت در مدت زمان کم
- ید داروی گیاهی فست فت برای لاغری
- قرص چاق کننده گیاهی بدون خطر, ید اینترنتی فت فست
- قویترین قرص چاقی تضمینی گیاهی اصل امریکا بدون عوارض 12 کیلو
- ید قرص تپل کننده - فروش قرص گیاهی افزایش وزن تضمینی فت فست اصل
- ید پودر چاق کننده - قرص تپل کننده فت فست اصل fat fast
- ید عمده قرص فت فست,بهترین داروی چاقی
- فروش باتخفیف قرص افزایش وزن فت فست
- چگونه چاق تر شویم؟
- قرص فت فست اصلی ساخت
- قرص فت فست اصلی ساخت
- ید بهترین داروی افزایش وزن تضمینی فت فست اصل - ید اینترنتی قرص تپل کننده
- ید اینترنتی داروی چاقی تضمینی فت فست اصل
- ید اینترنتی قرص چاقی فت فست با تضمین
- ید بهترین داروی افزایش وزن تضمینی فت فست اصل
- فروش قرص فت فست گیاهی افزایش وزن تضمینی فت فست اصل
- ید پستی قرص افزایش وزن فت فست اصل
- ید اینترنتی بهترین قرص گیاهی چاقی فت فست اصل fat fast
- ید بهترین قرص گیاهی افزایش وزن فت فست اصل fat fast
- افزایش وزن فت فست اصل fat fast سفارش قرص افزایش وزن تضمینی فت فست اصل(کاملا گیاهی)
- درمان لاغری با قرص فست فت فت فست فروش قویترین قرص افزایش وزن تضمینی فت فست اصل تضمینی
- قیمت کپسول فت فست چاق شدن سریع,ودرها , پروتئینها و داروهای گیاهی چاق کننده
- ید چاق شدن سریع,ودرها , پروتئینها و داروهای گیاهی چاق کننده اصل فت فست
- ید قرص چاقی بدون بازگشت وعوارض جانبی فت فست
- ید بهترین کپسول افزایش وزن تضمینی فت فست اصلfat fast
- ید پودرها , پروتئینها و داروهای گیاهی چاق کننده فت فست
- ید اینترنتی پودرها , پروتئینها و داروهای گیاهی چاق کننده
- ید پستی قرص چاقی کاملا گیاهی
- ید اینترنتی پودر چاق کننده بردن جذب مواد غذایی فت فست گیاهی
- بهترین روش چاق بدن
- بهترین داروی چاقی ارزان ید پستی فت فست
- ید اینترنتی داروی فت فست می کرد و یکه و تنها به صفوف دشم
- بهترین قرص حجم دهنده بدن فروش اینترنتی قویترین داروی چاقی جهان
- فروش پستی بهترین قرص حجم دهنده بدن
- چاق شدن در کمترین زمان ممکن با بهترین گیاه دارویی جهان
- چاق اندام های بدن توسط بهترین گیاه دارویی - ید قرص فت فست
- قویترین گیاه دارویی جهت افزایش وزن طبیعی
- ید بهترین قویترین و پرفروشترین قرص چاقی جهان
- بهترین شیوه لاغری کدام است ؟
- اطلاعات کامل و جامع در مورد قرص افزایش وزن
- از بین بردن لاغری در سریعترین زمان ممکن با بهترین گیاه دارویی
- فروش اینترنتی بهترین کپسول چاق کننده بدن اصل
- بهترین را ار جهت افزایش وزن طبیعی |فروش قرص چاقی اصل
- قدرتمند, ید قرص چاق کننده بدن, ید قرص چاقی, ید پستی بهترین کپسول چاق کننده بدن
- فت فست بهترین قرص چاقی در جهان, فت فست چاق کننده سریع بدن
- قرص چاقی فت فست به وزن ایده ال خود برسید, دی انلاین قرص افزایش وزن, ید انلاین قرص چاقی
- قرص چاقی گیاهی, کپسول چاقی
- سفارش بهترین داروی چاقی, موثرترین داروی افزایش وزن فت
- داروی فت فست سفارش داروی اصل افزایش وزن
- ید پستی بهترین کپسول چاق کننده بدن ید قرص چاق کننده بدن, ید قرص چاقی
- گیاهی افزایش وزن, ید بهترین داروی چاقی بدن
- قرص افزایش وزن تضمینی فت فست اصل با ید قرص چاقی فت فست به وزن ایده ال خود برسید
- فت فست چاق کننده سریع بدن دی انلاین قرص افزایش وزن
- ید بهترین مکمل افزایش وزن و قدرتمند
- داروی چاقی اصل- قرص چاقی فت فست اصل
- قرص افزایش وزن در کوتاه مدت ید اینترنتی کپسول چاق کننده گیاهی
- قرص چاق کننده (تضمینی) سفارش قرص افزایش وزن در کوتاه مدت
- ید پستی قرص فست فت ایرانی ید قرص درمان لاغری
- کاهش وزن به وسیله قرص های لاغری, کپسول, لاغری
- لاغری سریع روی چربی شکم پهلو بازو
- قرص لاغری (کپسول کاهش اشتها), چگونه در خواب لاغر شویم
- کپسول های لاغری, قرص لاغری لاغری
- ید اینترنتی ژل لاغری ماکاس اسلیمینگ
- ید اینترنتی ماکاس اسلیمینگ
- ید ماکاس اسلیمینگ
- ماکاس اسلیمینگ
- چگونه بدون خطر لاغر شویم؟
- قرص‌های لاغری واقعا معجزه می‌کنند؟
- , چگونه با خوردن می‌توان لاغر بمانیم, کپسول لاغری
- قرصهای لاغری, خطرناک یا بی خطر
- چگونه سوخت و ساز بدن خود را بالا ببریم تا لاغر شوی
- روش های لاغری, مواد غذایی چربی سوز, بهترین قرص لاغری
- قرص لاغری چربی سوز | لاغری در چند روز
- قرص لاغری گیاهی،لاغری ،بهترین قرص چربی سوز دنیا
- اسلیمینگ از بین بردن چربی دورشکم |ز بین بردن چربی دورشکم پهلو وران | کاهش وزن ولاغری بوتانیکال اسلیمینگ
- از بین بردن چربی دورشکم پهلو وران ؟ | کاهش وزن ولاغری بوتانیکال اسلیمینگ
- بوتانیکال اسلمینگ سافت ژل | ید اصلی ترین بوتانیکال
- راه کوچک شکم و سایز ران
- سایت فروش قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ
- چاق کننده فت فست کاملا گیاهی اصل قرص افزایش حجم بدن فت فست ید اینترنتی داروی گیاهی فست فت برای افزایش وزن
- ید اینترنتی کپسول افزایش وزن
- کپسول قرص اشتها آور گیاهی تضمینی سریع
- ید اینترنتی کپسول قرص اشتها آور گیاهی کپسول افزایش وزن ویژه ید کپسول قرص اشتها آور گیاهی
- ید بهترین و اصلی ترین کپسول افزایش وزن فت فست
- سفارش داروی گیاهی فست فت برای درمانم لاغری
- قرص اشتها آور فت فست فروش کپسول افزایش وزن ید پستی کپسول قرص اشتها آور گیاهی
- کپسول قرص اشتها آور فت فست
- فروشگاه اینترنتی کپسول قرص اشتها آور گیاهی
- فروشگاه اینترنتی بهترین کپسول افزایش وزن
- داروی اشتها آور گیاهی سفارش قرص چاق کننده فت فست کاملا گیاهی اصل
- سفارش پستی داروی اشتها آور گیاهی
- سفارش داروی اشتها آور گیاهی فت فست
- ید اینترنتی داروی فت فست
- قرص افزایش وزن تضمینی ید داروی اشتها آور گیاهی ید اینترنتی داروی اشتها آور گیاهی
- ید پستی قرص افزایش وزن تضمینی
- ید ارزان داروی اشتها آور گیاهی فروش داروی اشتها آور گیاهی
- ید انلاین کپسول فست فت (محصول )
- اطلاعاتی در مورد کپسول فست فت - ید قرص چاقی سریع
- ید پستی قرص چاقی سریع و موثر
- بوتانیکال ( اسپانیا) | داروی لاغری و کاهش وزن بوتانیکال اسلمینگ
- ید کپسول کاهش وزن بوتانیکال اسلیمینگ
- بهترین و قویترین محصولات لاغری در دهه گذشته
- قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ botanical sliming. بوتانیکال اسلیمینگ (اسپانیا) این روزها در صدر ج فروش داروهای لاغری در جهان قرار دارد.
- ژل لاغری ماکاس اسلیمینگ macas
- ژل لاغری ماکاس اسلیمینگ macas -
- macas slimming ماکاس اسلیمینگ - سوالهای متداول در مورد ژل ...
- سفارش ماکاس اسلیمینگ
- فروش ماکاس اسلیمینگ
- ید وزن فت فست, ید اینترنتی داروی چاقی فت فست
- بهترین روش چاق شدن, بهترین قرص چاقی جهان قرص چاقی فت فست بدون عوارض
- ید فت فست بهترین قرص چاقی در جهان
- بهترین داروی افزایش وزن فت فست, بهترین قرص چاقی فت فست, ید fat fast, ید بهترین مکمل افزایش وزن ن می زد و از هیچ خطری نمی هراسید و مرگ در نظرش ناچیز می نمود . شبانگاه که سکوت و ظلمت بر همه جا دامن می گسترد ، در میان نخلستان های کنار فرات به مناجات می پرداخت و جز ی آب و ناله ی علی شنیده ن


 


پنج....


"گاه گاهی در محک تجربه قرار می گیرم ،در آتش درد می سوزم ،خود خواهی ها ،مصلحت طلبی ذوب می شود و فرو میریزد، در سخت ترین تجربه ها قرار می گیرم - ید داروی افزایش وزن به صورت تضمینی و بدون عوارض جانبی؛با قیمت مناسب
- ید بهترین محصول چاق کننده و عضله ساز و تضمینی و بدون عوارض
- چگونه چاق شویم؟ با قرص چاقی فت فست
- چاق شدن در طب سنتی (چاق کننده سریع بدن
- ید داروی چاق کننده صورت و بدن غیر چینی(محصول )؛صد در صد تضمینی و بدون عوارض
- ید تضمینی قرص افزایش وزن تضمینی فت فست با بهترین کیفیت
- ید بهترین قرص چاق کننده گیاهی صورت و بدن ا یر--کاملا تضمینی
- قرص چاقی فت فست محصول
- ید پستی قرص افزایش وزن تضمینی جی فست اصل
- ید اینترنتی قویترین قرص گیاهی چاقی جی فست اصل
- ید قرص چاق کننده تضمینی بدن جی فست اورجینال
ید اینترنتی داروی چاقی فت فست با هلوگرام
- بهترین روش برای چاق شدن,قرص های چاقی و افزایش وزن
- جدیدترین تکنیک چاق شدن, ید پستی فت فست
- یدپستی قرص چاقی فت فست
- پودر چاق کننده
- فت فست
- فروشگاه اینترنتی قرص فت فست
- سفارش پستی قرص فت فست
- سفارش قرص فت فست
- فروش قرص فت فست
- ید ارزان قرص فت فست
- ید قرص فت فست
- ید اینترنتی قرص فت فست
- طرز عملکرد فت فست
- طریقه مصرف فت فست
- جدیدترین فت فست
- فت فست اورجینال
- قویترین فت فست
- بهترین فت فست
- فت فست چیست؟
- ید انلاین فت فست
- فروشگاه فت فست
- سفارش فت فست
- فروش فت فست جدید
- فت فست اصل
- سفارش اینترنتی قرص فت فست
- ید فت فست
- سفارش داروی فت فست گیاهی
- فروش اینترنتی داروی فت فست
- فروشگاه اینترنتی قرص فت فست
- فروش داروی فت فست
- ید داروی گیاهی فت فست
- ید اینترنتی داروی فت فست
- قرص فت فست
- ید اینترنتی پودر چاق کننده
- فت فست - فروش پودر چاق کننده
- پودر چاق کننده اصل
- سفارش پودر چاق کننده
- فروش پودر چاق کننده
- ید پودر چاق کننده
- ید اینترنتی قرص گیاهی افزایش وزن فت فست اصل
- نمایندگی رسمی فروش قرص فت فست تضمینی فت فست اصل
- ید قویترین قرص گیاهی افزایش وزن تضمینی
- ید قرص گیاهی افزایش وزن تضمینی جی فست اصل (چاق کننده قوی
- فروشگاه اینترنتی داروی افزایش وزن
- ید قدرتمندترین کپسول افزایش وزن جی فست اصل
- ید اینترنتی قرصهای فت فست ارزان چاق کننده
- ید بهترین کپسول افزایش وزن اصل فت فست
- بهترین داروی چاقی بدون عوارضو به کمک خدا پیروز می شوم و جهشی به جلو بر می دارم ،آن گاه می خواهم
- خاصیت درمانی چاق کننده گیاهی آبجو
- وزن خودمان را چطوری افزایش دهیم | داروهای مخصوص در چاقی بدن
- راه حل درمان لاغری صورت و فت فیس بهترین گزینه در چاقی صورت
- چطوری با های آبجو بدن را چاق کنیم- طبیعی ترین گیاهی آبجو
- لاغری را درمان نمودن با داروهای گیاهی طبیعی | دارو کپسول های درمانی طبیعی چاقی بدن
- قرص گیاهی چاق کننده صورت افزیش حجم معقول گونه ها و کل صورت فت فیس اصل
- قرص چاق کننده با مجوز رسمی بهداشت به شماره پروانه: 2147483647
- قرص گیاهی افزایش وزن و چاق شدن بدن فت فیس با مجوز رسمی بهداشت به شماره irc7364298456
- قرص چاق کننده ابجو با مجوز بهداشت به شماره :irc78542
- طبیعی ترین کژسول گیاهی چاق شدن افزایش وزن تحت مجوز رسمی بهداشت
- قیمت آبجوی اصلی در کمک به چاق بدن | ید اینترنتی دارو چاق کننده گیاهی
- های طبیعی چاق شدن بدن ، وزن خود را افزایش دادن با داروی مکمل طبیعی
- طریقه صحیح چاقی بدن افزایش وزن طبیعی بدن انسان
- طرق موثر علمی در چاق شدن و طبیعی ترین روش افزایش وزن بدن
- علل لاغری و درمان آن - افزایش وزن بدن با فرمولهای موثر
- چطور افزایش وزن داشته باشیم - وزن خود را چگونه افزایش دادن
- معرفی قرص چاق کننده بدن و افزایش وزن کل بدن
- طب گیاهان داروئی جهت چاقی کلی بدن و تازه شدن بدن
- چاقی طبیعی افزایش طبیعی وزن انسان - قرص گیاهی چاقی بدن
- لاغری مفرط و راه صحیح درمان آن - چه اسب در لاغری دخیل هستندد را ببین
- چاقی افزایش وزن و درمانهای لاغری - قرص طبیعی چاق کننده سنتی چاقی اصلی
- اطباء و درمان لاغری مفرط در افراد - چاق کننده افزایش وزن
- با قرص گیاهی بدن را چاق و افزایش وزن دهیم.
- آبجو ، قرص آب جو ، طبیعی ترین داروی گیاهی آبجو
- طبیعی و گیاهی سنتی چاقی - فروش چاق کننده بدن
- آبجو - بهترین داروی گیاهی افزایش ون و چاق کننده قوی و اصیل
- چاق کننده ، فروش چاقی بدن قرص ، راه مناسب گیاهان سنتی چاق کننده
- طبیعی ترین قرص های چاق کننده ، ید علمی چاقی کننده طبیعی
- طبیعی ترین و مناسب ترین دارو و کپسول های چاقی - طبیعی آبجو
- تا چه حد قرص های چاق کننده چابگو هستند - قرص گیاهی تضمینی چاق کننده
- آسان ترین روش برای چاق شدن و افزودن به وزن بدن بهترین روش پزشکی برای افزایش وزن بدن
- ید ارزان قرص فت فست چگونه به روش طبیعی چاق شویم
- داروی طبیعی برای افزایش وزن بدون هیچ عوارضی نمایندگی رسمی فروش قرص چاقی فت فست در ایران
- و قدرتمند, ید قرص چاق کننده بدن, ید قرص چاقی, ید پستی بهترین کپسول چاق کننده بدن قرص چاق کننده بدن, ید قرص چاقی, ید پستی بهترین کپسول چاق کننده بدن, ید پستی
- وزن ایده ال خود برسید, دی انلاین قرص افزایش وزن, ید انلاین قرص چاقی فت فست بهترین قرص چاقی در جهان, فت فست چاق کننده سریع بدن
- روش چاق شدن, بهترین قرص چاقی جهان قرص چاقی فت فست بدون عوارض قرص چاقی گیاهی, کپسول چاقی
- ایمیل به ما تماس با ما وزن فت فست, ید اینترنتی داروی چاقی فت فست سفارش بهترین داروی چاقی, موثرترین داروی افزایش وزن فت
- با ید قرص چاقی فت فست به وزن ایده ال خود برسید گیاهی افزایش وزن, ید بهترین داروی چاقی بدن
- داروی چاقی اصل- قرص چاقی فت فست اصل فروش قویترین قرص افزایش وزن تضمینی فت فست اصل
- فروش اینترنتی و پستی بهترین کپسول چاقی جهان راههای تضمینی برای چاق شدن و افزایش وزن
- ید قرص چاقی فت فست سفارش دهید درب منزلتان تحویل بگیرید بهترین داروی چاق کننده بدن به روش کاملا پزشکی
- ید بهترین قرص چاقی جهان بهترین روش طبیعی چاق شدن بدون بازگشت | راههای طبیعی چاق شدن
- بهترین روش افزایش سایز | را ار برای چاق شدن راههای افزایش وزن | موثرترین را ار برای افزایش وزن
- را اری مناسب و موثر برای افزایش وزن به صورت دائمی اسانترین روش طبیعی برای چاق شدن | قویترین داروی طبیعی جهت افزایش وزن تضمینی
- درمان تضمینی لاغری به صورت طبیعی نسخه گیاهی برای افزایش وزن روشهای افزایش وزن
- روش مناسب جهت چاق شدن روشهای طبیعی چاق بدن | راهی مطمئن برای چاق شدن 100 % تضمینی
- بهترین راههای چاق شدن با بهترین گیاه دارویی دنیا تقویت کننده وبهترین مکمل برای چاق شدن | بزرگ اندام به صورت طبیعی
- افزایش وزن تضمینی با بهترین داروی گیاهی | روش های چاق شدن بصورت دائمی افزایش طبیعی وزن بصورت تضمینی ودائمی | روشهای طبیعی افزایش وزن
- هترین و جدید ترین روش طبیعی برای افزایش وزن به طور دائم روش گیاهی برای افزایش وزن بهترین راه طبیعی چاق شدن برای همیشه و بدون عوارض
- بهترین روش های طبیعی و پزشکی برای چاق شدن روشهای سنتی افزایش وزن روشهای افزایش طبیعی وزن بدن
- قرص گیاهی چاق کننده بدن به صورت تضمینی روش پزشکی برای افزایش وزن -چاق شدن طبیعی قرص طبیعی جهت افزایش وزن
- چگونگی افزایش وزن و حجم بدن با بهترین گیاه دارویی
- ید داروی چاقی تضمینی فت فست اصل- ید بهترین قرص چاق کننده-فروش قرص افزایش وزن
- ید قرص چاقی فت فست بهترین داروی کشف شده در جهان برای افزایش وزن
- ید قرص چاقی فت فست ( ید از شما تضمین از ما )
- ید بهترین مکمل غذایی جهت افزایش وزن بدون عوارض جانبی
- سفارش داروی حجم دهنده بدن اصل
- ید قرص چاقی فت فست |بهترین فرمول کشف شده در جهان جهت افزایش وزن
- ید قرص چاق کننده بدن, ید قرص چاقی سفارش داروی اصل افزایش وزن
- ید بهترین مکمل افزایش وزن و قدرتمند ید پستی بهترین کپسول چاق کننده بدنم یکباره می بینم در این راه آن قدر جلو است ،در آن بی نهایت که از خود و از پیروزی خود شرمنده می شوم . در ح ی که زانو هایم را در آغوش می کشم و سرم را روی


2


 

 

مجموعه جامع آموزشی دی وی دی های آموزشی

کنکورآسان است-آفبا-ونوس

 

حرف آ -پژوهندگان-پروازکنکوری ها

 

رهپویان راه دانش-مخدومی-رایان وسایر موسسات

 
کاملترین بسته تست زنی به شیوه نفرات اول کنکور

به روش ی مع و منطق فازی
به کمک روشهای ۷ گانه کشف گزینه صحیح
آیا می دانید با زدن حتی یک تست صحیح می توانید

شانس موفقیت خود را افزایش داده و

چند هزار نفر را پشت سر بگذارید ؟


آموزش های موجود در این مجموعه های اموزشی :

استراتژی ها و تاکتیک های تست زنی با کمترین معلومات
آشنایی کامل با روانشناسی طراحان سوالات کنکور
آشنایی کامل با روشهای صحیح تست زنی
تشخیص تفاوت بین تست های استاندارد و غیر استاندارد
روشهای کاهش اضطراب و استرس
افزایش سرعت عمل و سرعت انتقال مفاهیم
آموزش مدیریت زمان و تقسیم بندی زمانی صحیح
همراه با بیان اسرار موفقیت نفرات برتر کنکور
آموزش بصورت کاملا ویدیوئی و قابل فهم
بهمراه حل تست کنکور سراسری و آزاد
و کلیه آزمونهای تستی

شماره تماس برای تهیه پکیج کامل روی هارد یا دی وی دی ها

 

 

به کانال تلگرامی ما بپیوندید


https://telegram.me/dvdamozeshi


آیدی تلگرام kor11@

09334336389

 :: برچسب‌ها: فروش ویژه و با تخفیف دی وی دی های, کنکورآسان است, آفبا, ونوس, حرف آ


:: برچسب‌ها: برای هر درسی کدوم و موسسه ای خوب , جمع بندی فیزیک و شیمی آفبا , تجربه دیدن دی وی دی های دینی یوسفیان پور؟ , دی وی دی کنکور، ادبیات کنکور، کنکور 95، منتظری .... فروشگاه محصولات منتظری، بهترین کنکور ریاضیات، به , روش های تست زنی فیزیک | مسعودی ... مسعودی , فیزیک مسعودی , آموزشی فیزیک , روش های تست زنی فیزیک , تکنیک های , موسسه آموزشی ونوس , قیمت ونوس , دی وی دی های موسسه ونوس , بسته ونوس , ونوس دی وی دی , بهترین ... ,

:: برچسب‌ها: رتبه های برتر کنکور تجربی از چه منابعی استفاده میکنند؟؟؟ , منابع استفاده شده رتبه 1 کنکور سراسری تجربی ریاضی سال96 , منابع استفاده شده رتبه 1 کنکور سراسری تجربی ریاضی سال95 , کنکور آسان است دانش برتر , رایگان جزوات مکتبستان , های آموزش کنکوری آفبا ونوس پرواز رایان حرف آ رایتی اورجینال روی هارد ارزان , دی وی دی های کنکوری رایتی روی هارد اورجینال ارزان قیمت , دی وی دی های ویژه کنکور 96 , جدیدترین ویرایش , برای کنکور96 , مناسب کنکور97 ,

:: برچسب‌ها: رتبه های برتر کنکور تجربی از چه منابعی استفاده میکنند؟؟؟ , منابع استفاده شده رتبه 1 کنکور سراسری تجربی ریاضی سال96 , منابع استفاده شده رتبه 1 کنکور سراسری تجربی ریاضی سال95 , کنکور آسان است دانش برتر , رایگان جزوات مکتبستان , های آموزش کنکوری آفبا ونوس پرواز رایان حرف آ رایتی اورجینال روی هارد ارزان , دی وی دی های کنکوری رایتی روی هارد اورجینال ارزان قیمت , دی وی دی های ویژه کنکور 96 , جدیدترین ویرایش , برای کنکور96 , مناسب کنکور97

:: برچسب‌ها: فروش دی وی دی ها آفبا , فروش دی وی دی های جدید آفبا مطابق با کنکور96 , بهترین دی وی دی کنکور - مشاوره کنکور , دفتر مرکزی فروش دی وی دی های کنکور محصولات آفبا , آفبا | آموزش کنکور | کنکور , آگهی فروش دی وی دی های آموزش کنکور به قیمت بسیار ارزان , دی وی دی های گامی نو – کنکور سخت! , دی وی دی های افبا ایزی کنکور - ایزی کنکور , دی وی دی های آموزشی آفبا | کنکور 100 | مرجع کنکور سراسری , دی وی دی های آموزشی آفبا کنکور (فوق العادست) , فروش دی وی دی های آفبا با تخفیف ویژه , وبسایت رسمی بنیاد دانش بنیان آفبا | برترین ارائه کننده , بنیاد دانش بنیان آفبا - انجمن کنکور , دی وی دی های افبا - مارکت کنکور

::‌ها: بهترین دی وی دی کنکور - مشاوره کنکور , بهترین دی وی دی کنکور 96- مشاوره کنکور , بهترین دی وی دی کنکور96- مشاوره کنکور , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی 96 :: محصولات , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی 96 ::بهترین محصولات , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور 96 (تمام رشته ها) , محصولات آموزشی کنکور حرف آ - عبدالرضا منتظری , فروشگاه محصولات منتظری، بهترین کنکور ریاضیات، بهترین دبیر ریاضی، بهترین ریاضی , بهترین محصولات کمک درسی کنکور - محصولات و دی وی دی های , آموزشی اساتید پرواز کنکوری های برای کنکور , جزوه کنکور ریاضی و کنکور تجربی به همراه دی وی دی های , موسسه ونوس| سایت ونوس | ید لوح های آموزشی ونوس , موفقیت در کنکور با داشتن بهترین محصولات آموزشی

:: برچسب‌ها: بهترین و برترین منابع کنکور سراسری , ید بهترین پکیج مجموعه کامل آموزش ی , ید dvd و بهترین منبع های اموزشی کنکور , محصولات آموزشی برترین بهترین دبیران مشاوران کنکور , سایت کنکور | کنکور , دبیرستان , جزوه , آزمون های آزمایشی , بهترین دی وی دی های آموزشی کنکور تجربی :: محصولات کنکوری , موسسه ونوس| سایت ونوس | ید لوح های آموزشی ونوس | ونوس , حرف آ | موسسه حرف آ | انتشارات کنکور حرف آ , موفقیت در مسیر کنکور به کمک بهترین دی وی دی های آموزشی , بهترین منابع دروس تخصصی {تجربی} – برنامه ریزی مشاوره , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی , بهترین دی وی دی کنکور - مشاوره کنکور , بهترین دی وی دی کنکور 96- مشاوره کنکور , بهترین دی وی دی کنکور96- مشاوره کنکور , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی 96 :: محصولات , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی 96 ::بهترین محصولات , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور 96 (تمام رشت

:: برچسب‌ها: بهترین و برترین منابع کنکور سراسری , ید بهترین پکیج مجموعه کامل آموزش ی , ید dvd و بهترین منبع های اموزشی کنکور , محصولات آموزشی برترین بهترین دبیران مشاوران کنکور , سایت کنکور | کنکور , دبیرستان , جزوه , آزمون های آزمایشی , بهترین دی وی دی های آموزشی کنکور تجربی :: محصولات کنکوری , موسسه ونوس| سایت ونوس | ید لوح های آموزشی ونوس | ونوس , حرف آ | موسسه حرف آ | انتشارات کنکور حرف آ , موفقیت در مسیر کنکور به کمک بهترین دی وی دی های آموزشی , بهترین منابع دروس تخصصی {تجربی} – برنامه ریزی مشاوره , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی , بهترین دی وی دی کنکور - مشاوره کنکور ,


:: برچسب‌ها: احمدی, حسین احمدی | کنکور اسان است, یادگیری برتر | کنکور آسان است | مسعودی, رایگان کنکور جزوات و های آموزشی, کنکور آسان


برچسب‌ها: قیمت دی وی دی های کنکور آسان است | حسین احمد , dvd های کنکور آسان ایزی کنکور , ایزی کنکور , رایگان dvd های فیزیک مسعودی , آپارات:: برچسب‌ها: فروش فوق العاده ارزان dvdهای آموزشی, فروش ارزان محصولات کنکور اسان است, فروش ارزان dvd های کنکور آسان است, فروش ارزان محصولات, افبا

 

:: برچسب‌ها: برای هر درسی کدوم و موسسه ای خوب , جمع بندی فیزیک و شیمی آفبا , تجربه دیدن دی وی دی های دینی یوسفیان پور؟ , دی وی دی کنکور، ادبیات کنکور، کنکور 95، منتظری .... فروشگاه محصولات منتظری، بهترین کنکور ریاضیات، به , روش های تست زنی فیزیک | مسعودی ... مسعودی , فیزیک مسعودی , آموزشی فیزیک , روش های تست زنی فیزیک , تکنیک های , موسسه آموزشی ونوس , قیمت ونوس , دی وی دی های موسسه ونوس , بسته ونوس , ونوس دی وی دی , بهترین ... ,

:: برچسب‌ها: رتبه های برتر کنکور تجربی از چه منابعی استفاده میکنند؟؟؟ , منابع استفاده شده رتبه 1 کنکور سراسری تجربی ریاضی سال96 , منابع استفاده شده رتبه 1 کنکور سراسری تجربی ریاضی سال95 , کنکور آسان است دانش برتر , رایگان جزوات مکتبستان , های آموزش کنکوری آفبا ونوس پرواز رایان حرف آ رایتی اورجینال روی هارد ارزان , دی وی دی های کنکوری رایتی روی هارد اورجینال ارزان قیمت , دی وی دی های ویژه کنکور 96 , جدیدترین ویرایش , برای کنکور96 , مناسب کنکور97 ,

:: برچسب‌ها: رتبه های برتر کنکور تجربی از چه منابعی استفاده میکنند؟؟؟ , منابع استفاده شده رتبه 1 کنکور سراسری تجربی ریاضی سال96 , منابع استفاده شده رتبه 1 کنکور سراسری تجربی ریاضی سال95 , کنکور آسان است دانش برتر , رایگان جزوات مکتبستان , های آموزش کنکوری آفبا ونوس پرواز رایان حرف آ رایتی اورجینال روی هارد ارزان , دی وی دی های کنکوری رایتی روی هارد اورجینال ارزان قیمت , دی وی دی های ویژه کنکور 96 , جدیدترین ویرایش , برای کنکور96 , مناسب کنکور97

:: برچسب‌ها: فروش دی وی دی ها آفبا , فروش دی وی دی های جدید آفبا مطابق با کنکور96 , بهترین دی وی دی کنکور - مشاوره کنکور , دفتر مرکزی فروش دی وی دی های کنکور محصولات آفبا , آفبا | آموزش کنکور | کنکور , آگهی فروش دی وی دی های آموزش کنکور به قیمت بسیار ارزان , دی وی دی های گامی نو – کنکور سخت! , دی وی دی های افبا ایزی کنکور - ایزی کنکور , دی وی دی های آموزشی آفبا | کنکور 100 | مرجع کنکور سراسری , دی وی دی های آموزشی آفبا کنکور (فوق العادست) , فروش دی وی دی های آفبا با تخفیف ویژه , وبسایت رسمی بنیاد دانش بنیان آفبا | برترین ارائه کننده , بنیاد دانش بنیان آفبا - انجمن کنکور , دی وی دی های افبا - مارکت کنکور

::‌ها: بهترین دی وی دی کنکور - مشاوره کنکور , بهترین دی وی دی کنکور 96- مشاوره کنکور , بهترین دی وی دی کنکور96- مشاوره کنکور , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی 96 :: محصولات , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی 96 ::بهترین محصولات , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور 96 (تمام رشته ها) , محصولات آموزشی کنکور حرف آ - عبدالرضا منتظری , فروشگاه محصولات منتظری، بهترین کنکور ریاضیات، بهترین دبیر ریاضی، بهترین ریاضی , بهترین محصولات کمک درسی کنکور - محصولات و دی وی دی های , آموزشی اساتید پرواز کنکوری های برای کنکور , جزوه کنکور ریاضی و کنکور تجربی به همراه دی وی دی های , موسسه ونوس| سایت ونوس | ید لوح های آموزشی ونوس , موفقیت در کنکور با داشتن بهترین محصولات آموزشی

:: برچسب‌ها: بهترین و برترین منابع کنکور سراسری , ید بهترین پکیج مجموعه کامل آموزش ی , ید dvd و بهترین منبع های اموزشی کنکور , محصولات آموزشی برترین بهترین دبیران مشاوران کنکور , سایت کنکور | کنکور , دبیرستان , جزوه , آزمون های آزمایشی , بهترین دی وی دی های آموزشی کنکور تجربی :: محصولات کنکوری , موسسه ونوس| سایت ونوس | ید لوح های آموزشی ونوس | ونوس , حرف آ | موسسه حرف آ | انتشارات کنکور حرف آ , موفقیت در مسیر کنکور به کمک بهترین دی وی دی های آموزشی , بهترین منابع دروس تخصصی {تجربی} – برنامه ریزی مشاوره , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی , بهترین دی وی دی کنکور - مشاوره کنکور , بهترین دی وی دی کنکور 96- مشاوره کنکور , بهترین دی وی دی کنکور96- مشاوره کنکور , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی 96 :: محصولات , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی 96 ::بهترین محصولات , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور 96 (تمام رشت

:: برچسب‌ها: بهترین و برترین منابع کنکور سراسری , ید بهترین پکیج مجموعه کامل آموزش ی , ید dvd و بهترین منبع های اموزشی کنکور , محصولات آموزشی برترین بهترین دبیران مشاوران کنکور , سایت کنکور | کنکور , دبیرستان , جزوه , آزمون های آزمایشی , بهترین دی وی دی های آموزشی کنکور تجربی :: محصولات کنکوری , موسسه ونوس| سایت ونوس | ید لوح های آموزشی ونوس | ونوس , حرف آ | موسسه حرف آ | انتشارات کنکور حرف آ , موفقیت در مسیر کنکور به کمک بهترین دی وی دی های آموزشی , بهترین منابع دروس تخصصی {تجربی} – برنامه ریزی مشاوره , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی , بهترین دی وی دی کنکور - مشاوره کنکور ,


:: برچسب‌ها: کانال تلگرام مسعودی, اوج یادگیری, یادگیری برتر,

:: برچسب‌ها: برای هر درسی کدوم و موسسه ای خوب , جمع بندی فیزیک و شیمی آفبا , تجربه دیدن دی وی دی های دینی یوسفیان پور؟ , دی وی دی کنکور، ادبیات کنکور، کنکور 95، منتظری .... فروشگاه محصولات منتظری، بهترین کنکور ریاضیات، به , روش های تست زنی فیزیک | مسعودی ... مسعودی , فیزیک مسعودی , آموزشی فیزیک , روش های تست زنی فیزیک , تکنیک های , موسسه آموزشی ونوس , قیمت ونوس , دی وی دی های موسسه ونوس , بسته ونوس , ونوس دی وی دی , بهترین ... ,

:: برچسب‌ها: رتبه های برتر کنکور تجربی از چه منابعی استفاده میکنند؟؟؟ , منابع استفاده شده رتبه 1 کنکور سراسری تجربی ریاضی سال96 , منابع استفاده شده رتبه 1 کنکور سراسری تجربی ریاضی سال95 , کنکور آسان است دانش برتر , رایگان جزوات مکتبستان , های آموزش کنکوری آفبا ونوس پرواز رایان حرف آ رایتی اورجینال روی هارد ارزان , دی وی دی های کنکوری رایتی روی هارد اورجینال ارزان قیمت , دی وی دی های ویژه کنکور 96 , جدیدترین ویرایش , برای کنکور96 , مناسب کنکور97 ,

:: برچسب‌ها: رتبه های برتر کنکور تجربی از چه منابعی استفاده میکنند؟؟؟ , منابع استفاده شده رتبه 1 کنکور سراسری تجربی ریاضی سال96 , منابع استفاده شده رتبه 1 کنکور سراسری تجربی ریاضی سال95 , کنکور آسان است دانش برتر , رایگان جزوات مکتبستان , های آموزش کنکوری آفبا ونوس پرواز رایان حرف آ رایتی اورجینال روی هارد ارزان , دی وی دی های کنکوری رایتی روی هارد اورجینال ارزان قیمت , دی وی دی های ویژه کنکور 96 , جدیدترین ویرایش , برای کنکور96 , مناسب کنکور97

:: برچسب‌ها: فروش دی وی دی ها آفبا , فروش دی وی دی های جدید آفبا مطابق با کنکور96 , بهترین دی وی دی کنکور - مشاوره کنکور , دفتر مرکزی فروش دی وی دی های کنکور محصولات آفبا , آفبا | آموزش کنکور | کنکور , آگهی فروش دی وی دی های آموزش کنکور به قیمت بسیار ارزان , دی وی دی های گامی نو – کنکور سخت! , دی وی دی های افبا ایزی کنکور - ایزی کنکور , دی وی دی های آموزشی آفبا | کنکور 100 | مرجع کنکور سراسری , دی وی دی های آموزشی آفبا کنکور (فوق العادست) , فروش دی وی دی های آفبا با تخفیف ویژه , وبسایت رسمی بنیاد دانش بنیان آفبا | برترین ارائه کننده , بنیاد دانش بنیان آفبا - انجمن کنکور , دی وی دی های افبا - مارکت کنکور

::‌ها: بهترین دی وی دی کنکور - مشاوره کنکور , بهترین دی وی دی کنکور 96- مشاوره کنکور , بهترین دی وی دی کنکور96- مشاوره کنکور , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی 96 :: محصولات , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی 96 ::بهترین محصولات , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور 96 (تمام رشته ها) , محصولات آموزشی کنکور حرف آ - عبدالرضا منتظری , فروشگاه محصولات منتظری، بهترین کنکور ریاضیات، بهترین دبیر ریاضی، بهترین ریاضی , بهترین محصولات کمک درسی کنکور - محصولات و دی وی دی های , آموزشی اساتید پرواز کنکوری های برای کنکور , جزوه کنکور ریاضی و کنکور تجربی به همراه دی وی دی های , موسسه ونوس| سایت ونوس | ید لوح های آموزشی ونوس , موفقیت در کنکور با داشتن بهترین محصولات آموزشی

:: برچسب‌ها: بهترین و برترین منابع کنکور سراسری , ید بهترین پکیج مجموعه کامل آموزش ی , ید dvd و بهترین منبع های اموزشی کنکور , محصولات آموزشی برترین بهترین دبیران مشاوران کنکور , سایت کنکور | کنکور , دبیرستان , جزوه , آزمون های آزمایشی , بهترین دی وی دی های آموزشی کنکور تجربی :: محصولات کنکوری , موسسه ونوس| سایت ونوس | ید لوح های آموزشی ونوس | ونوس , حرف آ | موسسه حرف آ | انتشارات کنکور حرف آ , موفقیت در مسیر کنکور به کمک بهترین دی وی دی های آموزشی , بهترین منابع دروس تخصصی {تجربی} – برنامه ریزی مشاوره , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی , بهترین دی وی دی کنکور - مشاوره کنکور , بهترین دی وی دی کنکور 96- مشاوره کنکور , بهترین دی وی دی کنکور96- مشاوره کنکور , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی 96 :: محصولات , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی 96 ::بهترین محصولات , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور 96 (تمام رشت

:: برچسب‌ها: بهترین و برترین منابع کنکور سراسری , ید بهترین پکیج مجموعه کامل آموزش ی , ید dvd و بهترین منبع های اموزشی کنکور , محصولات آموزشی برترین بهترین دبیران مشاوران کنکور , سایت کنکور | کنکور , دبیرستان , جزوه , آزمون های آزمایشی , بهترین دی وی دی های آموزشی کنکور تجربی :: محصولات کنکوری , موسسه ونوس| سایت ونوس | ید لوح های آموزشی ونوس | ونوس , حرف آ | موسسه حرف آ | انتشارات کنکور حرف آ , موفقیت در مسیر کنکور به کمک بهترین دی وی دی های آموزشی , بهترین منابع دروس تخصصی {تجربی} – برنامه ریزی مشاوره , بهترین کتاب های کمک درسی کنکور تجربی , بهترین دی وی دی کنکور - مشاوره کنکور ,:: برچسب‌ها: ید, ارزان, دی وی دی, موسسه, رایتی


:: برچسب‌ها: رایگان کنکور جزوات و های آموزشی, کنکور آسان, مسعودی, احمدی, یدdvdهای یادگیری برتر و کنکور آسان است
نظرات (0)  

 

با سلام. خدمت تمامی عزیزانی که برای کنکورامسال

خود را آماده میکنن

ما شما را به تکنیک هایی مجهز میکنیم تا با نگاه تست بزنید.

فروش سی دی های اموزشی موسسه های

کنکورآسان است-آفبا-ونوس

 

حرف آ -پژوهندگان-پروازکنکوری ها

 

رهپویان راه دانش-مخدومی-رایان وسایر موسسات

 

 

با قیمت بسیار اندک

 

این سی دی ها شامل توضیح کامل دروس و تمام نکات تستی کنکور هستند

ازپایه تا کنکور تمامی دروس چه عمومی چه تخصصی

 همراه با جزوه و تست.برای اگاهی از لیست دروس و قیمت تماس بگیرید.

زیر قیمت خود موسسات باتخفیف همراه هدایای با ارزش و کاربردی

 جهت اگاهی بیشتر و سفارش با شماره زیر تماس بگیرید

09334336389

برخی از ویژگی های این دی وی دی ها

راهنمای جامع تقویت حافظه

راهنمای جامع مطالعه به روش صحیح

شیوه تست زنی نفرات برتر هر رشته

استفاده از توصیه اساتید برای کنکور

شیوه‌های علمی تست زنی

فایلهای تصویری تدریس و راهنمایی اساتید

بهترینهای کلاسهای کنکور

یادگیری و حافظه بلند مدت
و....

به کانال تلگرامی ما بپیوندید


https://telegram.me/dvdamozeshi


آیدی تلگرام kor11@
:: برچسب‌ها: فروش, ید, ارزان, دی وی دی, موسسه


:: برچسب‌ها: ید بهترین پکیج مجموعه کامل آموزش مهن, ید dvd و بهترین منبع های اموزشی کنکور, محصولات آموزشی برترین بهترین دبیران مشاوران کنکور, سایت کنکور | کنکور, دبیرستان

بب‌ها:فروش ارزان محصولات کنکور , محصولات کنکوری , فروش ارزان محصولات کنکور آسان است , ید ارزان محصولات کنکور آسان ید ارزان کنکور آسا , فروش ارزان محصولات کنکور اسان است
برچسب‌ها: فروش ارزان dvd های کنکور آسان است , فروش ارزان محصولات , افبا , ونوس , حرف اخ

:: برچسب‌ها: کانال تلگرام دانش آموزی سایت کنکور کنکور, کانال کنکوریهای کنکور ۱۰۰ در تلگرام کنکور 100, کانال تلگرام کنکور تجربی بایگانی | آکادمی کنکور تی, لیست کانال تلگرام کنکور تلگرام کانال, رایگان جز

:: برچسب‌ها: جزوه درسی دبیرستان, ایران مدرس, تمام جزوه های سوم دبیرستان, گنجینه دانش, https

:: برچسب‌ها: مجموعه دروس کنکور آسان است, بسیار ارزان, فروشگاه ساز رایگان, فروش فوق العاده ارزان dvd

:: برچسب‌ها: فروش دی وی دی های اورجینال آفبا ونوس پرواز کنکوری , فروش دی وی دی های اورجینال آفبا با تخفیف , فروش دی وی دی های ونوس و آفبا روی هارد , فروش دی وی دی های آموزش کنکور روی هارد , فروش ارزان دی وی دی های آفبا , فروش آفبا روی هارد , فروش رایتی آفبا , فروش دی وی دی های آفبا رایتی و ارزان روی هارد , ید ارزان دی وی دی های آفبا روی هارد رایتی و ارزا , بهترین دی وی دی های آموزش کنکور تجربی , بهترین دی وی دی های آموزش کنکور روی هارد , فروش بهترین آموزش کنکور تجربی ریاضی انسانی ارزان ر , فروش ارزان , آفبا,

 

:: برچسب‌ها: مجموعه دروس کنکور آسان است(بسیار ارزان) - فروشگاه ساز رایگان , فروش فوق العاده ارزان dvdهای حرف آ -آفبا-کنکورآسان است , فروش بهترین محصولات و دی وی دی های آموزشی کنکور , فروش محصولات کنکوری ارزان آفبا و کنکور آسان است , کنکور آسان , کنکور آسان است , ید ارزان مجموعه های کنکور آسان است , فروش ارزان تمامی محصولات کنکوری با قیمتی بسیار نازل افبا ، ونوس ، حرف ا , فروش کتاب های کنکوری و جزوات و dvd های آموزشی ونوس ,

 

:: برچسب‌ها: مجموعه دروس کنکور آسان است(بسیار ارزان) - فروشگاه ساز رایگان , فروش فوق العاده ارزان dvdهای حرف آ -آفبا-کنکورآسان است , فروش بهترین محصولات و دی وی دی های آموزشی کنکور , فروش محصولات کنکوری ارزان آفبا و کنکور آسان است , کنکور آسان , کنکور آسان است , ید ارزان مجموعه های کنکور آسان است , فروش ارزان تمامی محصولات کنکوری با قیمتی بسیار نازل افبا ، ونوس ، حرف ا , فروش کتاب های کنکوری و جزوات و dvd های آموزشی ونوس ,

 

:: برچسب‌ها: قیمت دی وی دی های کنکور آسان است | حسین احمدی , dvd های کنکور آسان ایزی کنکور - ایزی کنکور , رایگان dvd های فیزیک مسعودی - آپارات , فروش سی دی های کنکور اسان است ....."نصف قیمت" , فیزیک کنکور | کنکور |


مجموعه: مکانهای تفریحی جهان


 اگر در جستجوی چیزی متفات هستید، شاید بتوانیم آن را در این فهرست از سواحل عجیب به شما نشان دهیم. با ما در مرور این گزارش همراه باشید.

10. ساحل شیشه ای، کالیفرنیا، ایالات متحده 

سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

 سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

 این ساحل عجیب در شهر فورت برگ (fort bragg)، واقع شده و نکته ی جالب اینکه این ساحل در اصل نتیجه ی آلودگی محیط زیست است. این سنگریزه های شیشه ای تراش خورده، در اصل زباله هایی هستند که در طول سالیان متمادی و در بخش شمالی شهر، به دریا ریخته شده اند و بعدها توسط امواج شکل داده شده و تراش خورده اند. امروزه این ساحل به یک نقطه ی گردشگری معروف و محبوب تبدیل شده است. مشاهده ی یک ساحل بی نظیر و قدم زدن روی سنگ های گرد شیشه ای از جمله دلایل جذ ت این نقطه است، اما به لحاظ مسائل بهداشتی باید از جمع آوری این سنگ ها خودداری نمود.

9. شاخ طلایی (zlatni rat)، جزیره ی برک (brac) ، کروواسی

سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

 سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

 این ساحل کوچک که تنها 530 متر آن به سمت آب های شفاف و کریستالی دریای آدریاتیک گسترده شده، در جنوب جزیره ی برک واقع شده است. این نقطه ی دیدنی بازدید کنندگان فراوانی را به سوی خود جذب می کند که مایلند از گرمای خورشید لذت برده، به آب تنی در آب های خنک ساحلی پرداخته و با ورزش های آبی سرگرم شوند. این نقطه همچنین به عنوان مکانی مناسب برای موج سواری با تخته و بادبان به شهرت رسیده است.

8. مجمع الجزایر بازاروتو (bazaruto)، موزامبیک

سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

 سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

  این جا شاید یکی از دورافتاده ترین سواحل جهان لقب بگیرد و معنای نام آن نیز جزیره ای از غبار است. در اصل این ساحل و طبیعت دست نخورده ی آن، بسیار دور از سرزمین اصلی واقع شده و شاید تنها ماجراجویان اصیل را به سوی خود جذب کند. همچنین در این نقطه استراحت گاه های قابل توجهی وجود دارند که اقامتی فراموش نشدنی را برای مسافران رقم خواهند زد. طبیعت بکر، فعالیت های متنوعی از جمله ماهیگیری، سفرهای تفریحی با قایق، اسکی روی آب، پاراگلایدینگ و تماشای وال ها، دلفین و فلامینگوها از جمله جذ ت های این منطقه برای گردشگران است.

7. مونارکو (menorca)، اسپانیا

سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

 سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

 این جزیره ی کوچک مدیترانه ای، دارای 120 ساحل مبهوت کننده و جالب توجه است! در واقع اینجا یکی از مهیج ترین نقاط مجموعه ی جزایر بِلریک (balearic)، به شمار می رود. به شفافیت آب آن توجه کنید، در کنار شنا در این آب زلال و کریستالی، کانو و کایاک سواری نیز از دیگر فعالیت های مفرحی است که در این ناحیه انجام می شوند. جایی فوق العاده برای لذت بردن از مزایای سفر به سواحل در فصل تابستان.

6. سواحل ماسه ای سیاه، جزیره ی بزرگ، هاوایی

سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

 سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

  ماسه ی سیاه رنگ این جزیره نتیجه ی فعالیت های مکرر آتشفشانی است که در این جزایر رخ می دهند. سواحل متعددی در بیگ آیلند وجود دارد که در میان آنها پونه لوو (punalu u) ازهمه مشهورتر است. در کنار رنگ غیر عادی ماسه هایش، بازدیدگنندگان به آنجا سفر می کنند تا پیک نیک برگزار کرده و آفتاب گرفتن لاکپشت ها را به تماشا بنشینند.

5. آنسه سورس دی آرجنت (anse source d'argent)، جزیره ی لادیگو، سیشل

سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

 سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

 ساحلی بینظیر و سمبلیک که زیبایی آن همچون تصاویر کارت پستال ها تماشایی و به یاد ماندنی است و به نوعی می توان گفت امضاء و مشخصه ی اصلی جزایر سیشل به حساب می آید. سواحل نرم ماسه ای، آب گرم و شفاف اقیانوس هند و تخته سنگ های بزرگ گرانیتی که در گوشه و کنار جزیره پراکنده شده و باعث به وجود آمدن غارها و حفره های متعددی شده اند، همه و همه از جمله دیدنی های این نقطه به حساب می آیند.

4. ساحل خلیج کتدرال (chathedral)، شبه جزیره ی کروماندل (coromandel) ، نیوزلند

 سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

 سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

 ساحلی معروف و دیدنی که اغلب به عنوان یکی از زیباترین سواحل دنیا از آن نام برده می شود. عکاسان بویژه مایلند تا برای عکاسی سفری به این نقطه داشته باشند. اینجا بیشتر به خاطر تخته سنگ های جوش خورده با اشکالی جالب که شکل و ظاهری کاملا متفاوت بدان بخشیده، به چنین شهرتی دست یافته است. شنا، غواصی و کایاک سواری از جمله فعالیت های پر طرفداری است که در این منطقه انجام می شوند. در کل می توان گفت خلیجی است با چشم انداز تماشایی و مبهوت کننده.

3. اَلگرو (algarve)، پرتغال

سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

 سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

 نام این ساحل در زبان عربی الغرب است، ساحلی که در جنوبی ترین نقطه کشور پرتغال واقع شده و از خطوط ساحلی تماشایی برخوردار و با غارهای آ ی دیدنی لبریز شده است. سواحل تأثیر گذاری که می توان به صورت پیاده و یا با قایق به بازدید از آن ها رفت. گشت و گذار در میان این ستون های ماسه سنگی که درگوشه و کنار و بر فراز دریا گسترده شده اند خالی از لطف نخواهد بود.

2. پارک ای ی جولیا فایفر، بیگ سور، کالیفرنیا، ایالات متحده

سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

 سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

 این نقطه بویژه به دلیل آبشار مک وی (mc way) به شهرت رسیده است که از ص ه ای در اقیانوس به پایین فرو می ریزد. خلیجی که به شدت تماشایی است و اگر چه دسترسی به ساحل آن دشوار است، اما بازدیدکنندگان فراوانی را به سوی خود جذب می کند که خود را با قایق بدانجا رسانده و از این منظره دیدنی لذت می برند.

1 خلیج جرویس، نیو ساوت و ، استرالیا

سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

 سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

  سواحل این نقطه به ویژه شب هنگام بسیار تماشایی و البته رویایی هستند، زمانی که پلانکتون ها با فعل و انفعالات شیمیایی به درخشش افتاده و به نورافشانی می پردازند در نتیجه این مخلوقات دریایی کوچک با نوری آبی، درخشان و جادویی می درخشند. این نقطه نیز همانند ساحل هایامز (hyams)، در شب بسیار رمانتیک و دوست داشتنی است. در کنار این پدیده ی نادر طبیعی، خلیج جرویس به دلیل فعالیت های تفریحی متنوع و دریایی خود نیز به شهرت بسزایی دست یافته است.

منبع:zoomit.ir

دور دنیا با یک کلیک

 • زیباترین سواحل سیاه رنگ در دنیا + تصاویر
 • با ۱۰ ساحل عجیب جهان آشنا شوید
 • با بهترین سواحل در کوبا آشنا شوید !
 • با سواحل برتر 2016 آشنا شوید!
 • زیباترین سواحل دنیا - شهر ساحلی کنکان، مکزیک
 • سواحل رنگی دنیا+تصاویر[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

بسم الله الرحمن الرحیم

در چگونگی طی ِ راه سخت عشق

الا یا ایُّها الساقی اَدِر کَاساً و ناوِلْها

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل هاشعر با گردش ساقی و گردش «میّ» شروع می شود که به عنوان «باء» بسم الله است.

مخاطبِ حافظ ساقی است و سخن را با او آغاز می کند زیرا اوست که «میّ» می دهد و مست می کند ولی نه «میّ انگوری» که نتواند مشکلات عالم را حل کند بلکه میّ ای که ساقی همچنان ادامه دهد و آن را بگرداند تا منقطع نشود، مثل حرکت دوری که بر ع حرکت افقی و مستقیم که پایان ناپذیر است. حافظ طالب میّ است که تمام شدنی نباشد علت آن که آن میّ باید مستدام باشد آن است که بقای عشق به بقای آن سرمستی است در حالی که در ابتدا عشق، خود را آسان می نمایاند. فرمود: ابتدا عشق خود را آسان نمود. ولی حقیقتاً آسان نیست تا بدون ادامه ی میّ دادن امکان ادامه اش باشد.

حقیقتاً راه عشق، راه سختی است و هجران ها و صبرها می طلبد و ملامت کشیدن ها دارد.

بقیه در ادامه مطلب


عشق و احساس من ( 1 ) و ( 2 ) ( آبی برنگ احساس من ) | نوشته : fereshteh27

جلد 1 = عشق و احساس من

جلد 2 - آبی برنگ احساس من

-----------

جلد دوم این کتاب با نام ( آبی برنگ احساس من ) میباشد

عشق و احساس من

image0

--------------------
(( عشـق احســاس مــن ))
(( آبی برنگ احساس من ))
تصویر جلد کتابتصویر جلد کتاب

ع های زیبا و حیرت انگیز از عجیب ترین غارهای سراسر جهان


بهترین غار های ایران,غار های زیبا,غارهای عجیب دنیا,غار زیبا در جهان


سایت تفریحی نم تان » تصاویر و ع های خفن و جذاب از عجیب ترین غار های جهان ، در ادامه با ما همراه باشید.


سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net


بهترین غار های ایران,غار های زیبا,غارهای عجیب دنیا,غار زیبا در جهان


ع های جذاب و زیبا از غارهای عجیب و شگفت انگیز کره زمین


سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net


بهترین غار های ایران,غار های زیبا,غارهای عجیب دنیا,غار زیبا در جهان


ع های جذاب و زیبا از غارهای عجیب و شگفت انگیز کره زمین


سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net


بهترین غار های ایران,غار های زیبا,غارهای عجیب دنیا,غار زیبا در جهان


ع های جذاب و زیبا از غارهای عجیب و شگفت انگیز کره زمین


سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net


بهترین غار های ایران,غار های زیبا,غارهای عجیب دنیا,غار زیبا در جهان


ع های جذاب و زیبا از غارهای عجیب و شگفت انگیز کره زمین


سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net


بهترین غار های ایران,غار های زیبا,غارهای عجیب دنیا,غار زیبا در جهان


ع های جذاب و زیبا از غارهای عجیب و شگفت انگیز کره زمین


سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net


بهترین غار های ایران,غار های زیبا,غارهای عجیب دنیا,غار زیبا در جهان


ع های جذاب و زیبا از غارهای عجیب و شگفت انگیز کره زمین


سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net


بهترین غار های ایران,غار های زیبا,غارهای عجیب دنیا,غار زیبا در جهان


ع های جذاب و زیبا از غارهای عجیب و شگفت انگیز کره زمین


سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net


بهترین غار های ایران,غار های زیبا,غارهای عجیب دنیا,غار زیبا در جهان


ع های جذاب و زیبا از غارهای عجیب و شگفت انگیز کره زمین


سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net


بهترین غار های ایران,غار های زیبا,غارهای عجیب دنیا,غار زیبا در جهان


ع های جذاب و زیبا از غارهای عجیب و شگفت انگیز کره زمین


سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net


بهترین غار های ایران,غار های زیبا,غارهای عجیب دنیا,غار زیبا در جهان


ع های جذاب و زیبا از غارهای عجیب و شگفت انگیز کره زمین


سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net


بهترین غار های ایران,غار های زیبا,غارهای عجیب دنیا,غار زیبا در جهان


ع های جذاب و زیبا از غارهای عجیب و شگفت انگیز کره زمین


سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net


بهترین غار های ایران,غار های زیبا,غارهای عجیب دنیا,غار زیبا در جهان


ع های جذاب و زیبا از غارهای عجیب و شگفت انگیز کره زمین


سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net


بهترین غار های ایران,غار های زیبا,غارهای عجیب دنیا,غار زیبا در جهان


ع های جذاب و زیبا از غارهای عجیب و شگفت انگیز کره زمین


سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net


بهترین غار های ایران,غار های زیبا,غارهای عجیب دنیا,غار زیبا در جهان


ع های جذاب و زیبا از غارهای عجیب و شگفت انگیز کره زمین


سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net


بهترین غار های ایران,غار های زیبا,غارهای عجیب دنیا,غار زیبا در جهان


ع های جذاب و زیبا از غارهای عجیب و شگفت انگیز کره زمین


سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net


ع های زیبا و حیرت انگیز از عجیب ترین غارهای سراسر جهان


 


توشه برای آ ین سفر


نویسنده: خلیل نصرتی

مرگ از آفریده های الهی است که یت انتقال انسان از جهانی به جهانی دیگر را به عهده دارد. این انتقال برای بسیاری از مردم در چند مرحله و برای عده ای مخلصان در یک مرحله اتفاق می افتد. از آنجایی که انتقال به معنای جان گرفتن کامل و تمام است به طور طبیعی برای بیشتر مرم سختی و تلخی هایی دارد. نویسنده با مراجعه به آموزه های عوامل کاهش و آسانی سکرات مرگ را بیان کرده است.

مرگ، انتقال نفس آدمی
مرگ و در زبان عربی موت، از آفریده های الهی است. خداوند می فرماید: الذی خلق الموت والحیاه؛ خ که مرگ و زندگی را آفرید. (ملک، آیه 2) این آفریده از سوی خداوند یت دارد تا نفوس آدمی را به طور تمام و کمال بگیرد و به نشئه و جهانی دیگر منتقل کند. (ص) می فرماید: انما تنتقلون من دار الی دار؛ جز این نیست که شما از خانه ای به خانه ای دیگر منتقل می شوید. (بحارالانوار، العلامه المجلسی، ج 37، ص 146)
البته این انتقال برای بسیاری از مردم در چند مرحله اتفاق می افتد و تنها برای عده ای از مردم است که تنها یک بار مرگ را تجربه خواهند کرد؛ زیرا آنان خود را در همین دنیا به تمام و کمال مطلق رسانیده اند و نیازی نیست تا عوالم دیگری را تجربه کنند و در آنجا به کمالاتی برسند. از همین رو دیگر مرگ های چندگانه را ندارند و در زمان نفخ صور اول که همه می میرند اینان زنده خواهند بود و به جای دو مرگ و دو زندگی تنها یک مرگ را تجربه می کنند. خداوند در باره این دسته خاص از انسان ها می فرماید: لایذوقون فیها الموت الاالموته الاولی و وقاهم عذاب الجحیم؛ در آنجا جز مرگ نخستین، مرگ نخواهند چشید و خدا آنها را از عذاب دوزخ نگاه می دارد. (دخان، آیه 56)
پس آنان تنها مرگی را می چشند که سبب انتقال از دنیا به عالم قیامت خواهد بود؛ پس تجربه مرگ برزخی پس از نفخ صور اول را نخواهند داشت؛ چرا که اینان مرگ خود را کشته اند و دیگر نیازی به انتقال از نشئه و عالمی به عالمی دیگر ندارند؛ زیرا به سبب فنا در خدا به بقای الهی بقا یافته اند؛ خداوند درباره این افراد در آیه 87 سوره نمل می فرماید: و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الامن شاءالله و کل اتوه دا ین؛ و روزی که در صور دمیده شود، پس هر که در آسمانها و هر که در زمین است به هراس افتد، مگر آن که خدا بخواهد و جملگی با زبونی رو به سوی او آورند.
درآیه 68 سوره زمر نیز می فرماید: و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الامن شاء الله ثم نفخ فیه ا ی فاذا هم قیام ینظرون؛ و در صور دمیده می شود، پس هر که در آسمانها و هر که در زمین است مدهوش (نه بیهوش) درمی افتد، مگر ی که خدا بخواهد، سپس بار دیگر در آن دمیده می شود و بناگاه آنان بر پای ایستاده می نگرند.
اما توده های مردم باید دو مرگ و دو زندگی را تجربه کنند؛ چنانکه خداوند در این باره نقل می کند: قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی وج من سبیل؛ می گویند: «پروردگارا، دوبار ما را به مرگ رسانیدی و دو بار ما را زنده گردانیدی. به گناهانمان اعتراف کردیم پس آیا راه بیرون شدنی از آتش هست؟»(غافر، آیه 11)
مسئله دو مرگ و دو زندگی اینان به اینگونه است که یک بار از عالم دنیا به عالم برزخ با مرگ منتقل می شوند و سپس با مرگ دومی از برزخ به قیامت منتقل می گردند. پس آنان دو مرگ با دو زندگی پیش از این (زندگی دنیایی و زندگی برزخی) را تجربه می کنند. اما پس از آن دیگر به سبب اینکه یت مرگ تمام می شود و به تعبیر روایی، مرگ ذبح می گردد، دیگر مرگی نیست تا مسئولیت انتقالی را به عهده بگیرد. از باقر(ع) روایت است که فرمود: فیوتی بالموت فی صورهًْ کبش املح... فیذبح؛ مرگ به صورت ی که سفیدی آن فزونتر از سیاهی است آورده و ذبح خواهد شد.(بحارالانوار، ج 8، ص 346، باب ذبح الموت؛ النهایهًْ، ابن اثیر، ج 4، ص 354)
از همین روست که خداوند درباره بهشتی ها می گوید که آنان حیات و زندگی مطلق دارند و دوزخیان زندگی ای دارند که نه مرگ و نه زندگی است: ثم لایموت فیها و لایحیی؛ سپس دوزخیان در آن نمی میرند و نه زندگی می کنند.(اعلی، آیه 13)
پس وقتی مرگ ذبح می شود و دیگر مرگی در آ ت نیست، آنجا تنها حیات باقی خواهد ماند. بر همین اساس خداوند زندگی ا وی را حیات محض دانسته و فرموده است: و ما هذه الحیاهًْ الدنیا الالهو و لعب و ان الدار الا هًْ لهی الحیوان لو کانوا یعلمون؛ این زندگی دنیا جز سرگرمی و بازیچه نیست، و زندگی حقیقی همانا در سرای آ ت است، ای کاش می دانستند.(عنکبوت، آیه 64) و همچنین خداوند اهل دوزخ را در شرایطی تصویر می کند که دیگر راهی برای وج ندارند؛ زیرا ی چون مرگ نیست تا انتقالی و وجی صورت گیرد(غافر، آیه 11).

سکرات و غمرات مرگ و سختی جان کندن
یکی از اصطلاحات قرآنی سکرات مرگ است. خداوند در آیه 19 سوره ق می فرماید: و جاءت سکرهًْ الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید؛ و سکرات و مستی مرگ، حقیقت را به پیش آورد و فرا رسید. این همان است که از آن می گریختی!
سکر، به معنای مستی است. مسکر به مست کننده می گویند. از این رو خداوند نهی کرده در هنگام مستی خوانده شود.(نساء، آیه 43) به ح ی که محتضر در هنگام مرگ دارد، سکرات می گویند؛ چرا که از فشاری که در هنگام مرگ به او دست می دهد چون مستان رفتار می کند.
طبرسی در ذیل آیه 19 سوره ق درباره سکرات و سختی جان کندن می نویسد: منظور از سختی های مرگ اضطراب و گرفتاری هایی است که در آستانه جان دادن به سوی انسان هجوم می آورد و کار را به جایی می رساند که انسان در آن حال از هوش می رود و آن فشارها بر خود او چیره می گردد.(مجمع البیان، ذیل آیه)
علامه طباطبایی می نویسد: مراد از سکره و مستی موت، حال نزع و جان کندن آدمی است که مانند مستان مشغول به خودش است، نه می فهمد چه می گوید و نه می فهمد اطرافیانش درباره اش چه می گویند و اگر آمدن سکره موت را مقید به قید «حق» کرد، برای این است که اشاره کند به اینکه مسئله مرگ جزو قضاهای حتمی است که خدای تعالی در نظام عالم رانده و از خود مرگ غرض و منظور دارد. و مردن عبارت است از انتقال از یک خانه به خانه ای که بعد از آن و دیوار به دیوار آن قرار دارد، و این مرگ و انتقال، حق است، همان طور که بعث و جنت و نار، حق است. این معنایی است که از کلمه «حق» می فهمیم ولی دیگران اقوالی دیگر دارند، که فایده ای در نقل آنها نیست... اشاره به کلمه «هذا» (در آیه 22) به آن حقایقی است که انسان در قیامت با چشم خود می بیند که تمامی اسباب از کار افتاده و همه چیز ویران گشته و به سوی خداوند واحد قهار برگشته است و همه این حقایق در دنیا هم بود. اما انسان به خاطر اعتمادی که به اسباب ظاهری داشت از این حقایق غافل شده بود (و خیال می کرد سببیت آن اسباب از خود آنها است و نمی دانست که هرچه دارند از خداست و خدا روزی سببیت را از آنها خواهد گرفت)، تا آنکه در قیامت خدای تعالی این غفلت را از جلو چشم او کنار زد، آن وقت حقیقت امر برایش روشن شده فهمید و به مشاهده عیان فهمید، نه به استدلال فکری.
به همین جهت این طور خطاب می شود: «لقد کنت فی غفله من هذا» تو در دنیا از اینهایی که فعلامشاهده می کنی و به معاینه می بینی در غفلت بودی، هرچند که در دنیا هم جلو چشمت بود و هرگز از تو غایب نمی شد، لیکن تعلق و دلبستگی ات به اسباب، تو را از درک آنها غافل ساخت و و حائلی بین تو و این حقایق افکند، اینک ما آن را از جلو درک و چشمت کنار زده ایم، «فبصرک» در نتیجه بصیرت و چشم دلت «الیوم» امروز که روز قیامت است «حدید» تیزبین و نافذ شده، می بینی آنچه را که در دنیا نمی دیدی. (علامه طباطبایی، المیزان، ذیل آیات 19 و 22 سوره ق)
مفسران تفسیر نمونه می نویسند: «سکر» (بر وزن مکر) در اصل به معنی مسدود راه آب است و سکر (بر وزن فکر) به معنی محل مسدود، آمده و از آنجا که در حال مستی گویی سدی میان انسان و عقلش ایجاد می شود به آن «سکر» (بر وزن شکر) گفته شده است.
سکره مرگ، ح ی است شبیه به مستی که بر اثر فرا رسیدن مقدمات مرگ، به صورت هیجان و انقلاب فوق العاده ای به انسان دست می دهد و گاه بر عقل او چیره می گردد و او را در اضطراب و ناآرامی شدیدی فرو می برد.
چگونه چنین نباشد در حالی که مرگ یک مرحله انتقالی مهم است که باید انسان در آن لحظه تمام پیوندهای خود را با جهانی که سالیان دراز با آن خو گرفته بود قطع کند و در عالمی گام بگذارد که برای او کاملاتازه و اسرار آمیز است، بخصوص اینکه در لحظه مرگ انسان درک و دید تازه ای پیدا می کند، بی ثباتی این جهان را با چشم خود می بیند و حوادث بعد از مرگ را کم و بیش مشاهده می کند. اینجا است که وحشتی عظیم سر تا پای او را فرا می گیرد و ح ی شبیه مستی به او دست می دهد ولی مست نیست.
حتی انبیا و مردان خدا که در لحظه مرگ از آرامش کاملی برخوردارند از مشکلات و شدائد این لحظه انتقالی بی نصیب نیستند، چنانکه در حالات (ص) آمده است که در لحظات آ عمر مبارکش دست خود را در ظرف آبی می کرد و به صورت می کشید و لااله الاالله می گفت و می فرمود: ان للموت سکرات: مرگ سکراتی دارد. (روح البیان، جلد 9 صفحه 118)
علی(ع) ترسیم زنده و گویایی از لحظه مرگ و سکرات آن دارد می فرماید: سکرات مرگ، توام با حسرت از دست دادن آنچه داشتند بر آنها هجوم می آورد، اعضای بدنشان سست می گردد و رنگ از صورتهایشان می پرد کم کم مرگ در آنها نفوذ کرده، میان آنها و زبانشان جدائی می افکند، در حالی که او در میان خانواده خویش است، با چشمش می بیند و با گوشش می شنود و عقل و هوشش سالم است، اما نمی تواند سخن بگوید! در این می شد که عمرش را در چه راه فانی کرده؟ و روزگارش را در چه راهی سپری نموده است؟!
به یاد ثروتهائی می افتد که در تهیه آن چشم بر هم گذارده و از حلال و حرام و مشکوک جمع آوری نموده و تبعات و مسئولیت گردآوری آن را بر دوش می کشد، در حالی که هنگام جدائی و فراق از آنها رسیده است و به دست بازماندگان می افتد، آنها از آن متنعم می شوند و بهره می گیرند اما مسئولیت و حسابش بر او است! (نهج البلاغه، خطبه 109)
و در جای دیگر این معلم بزرگ جهان انسانیت هشدار می دهد و می فرماید: انکم لو قد عاینتم ما قد عاین من مات منکم لجزعتم و وهلتم و سمعتم و اطعتم و لکن محجوب عنکم ما قد عاینوا و قریب ما یطرح الحجاب!؛ اگر آنچه را مردگان شما مشاهده کرده اند شما می دیدید وحشت می کردید، و ترسان می شدید، سخنان حق را می شنیدید و اطاعت می کردید، ولی آنها آنچه دیده اند از شما مستور است و به زودی ها کنار می رود و شما هم مشاهده می کنید. (نهج البلاغه، خطبه 20)
مرگ واقعیتی است که غالب افراد از آن می گریزند، و این گریختن یا به خاطر علائق و پیوندهای شدیدی است که با دنیا و مواهب مادی دارند و نمی توانند از آن دل بر کنند و یا به خاطر تاریکی نامه اع ان!
هرچه هست از آن گریزانند، اما چه سود که این سرنوشتی است که در انتظار همگان است و شتری است که بر در خانه همه می خوابد و احدی را توان فرار از آن نیست، همه سرانجام در کام مرگ فرو می روند و به آنها گفته می شود این همان است که از آن فرار می کردید؟!
اصطلاح دیگر قرآنی، «غمره» است. خداوند می فرماید: و کیست ستمکارتر از آن که بر خدا دروغ می بندد یا می گوید: «به من وحی شده»، در حالی که چیزی به او وحی نشده باشد، و آن که می گوید: «به زودی نظیر آنچه را خدا نازل کرده است نازل می کنم»؟ و کاش ستمکاران را در شداید مرگ می دیدی که فرشتگان ]به سوی آنان[ دستهایشان را گشوده اند ]و نهیب می زنند:[ «جانهایتان را بیرون دهید» امروز به ]سزای[ آنچه بناحق بر خدا دروغ می بستید و در برابر آیات او تکبر می کردید، به عذاب خوارکننده کیفر می ی د. (انعام، آیه 93)
«غمرهًْ» به مفهوم سختی و شدت است. این واژه نسبت به هر چیزی که به کار می رود، رنج و سختی آن را می رساند. برای نمونه «غمرات الموت» به مفهوم سختی های مرگ است که انسان را به کام خود می کشد. (مجمع البیان، ذیل آیه)
البته به نظر می رسد که سکرات ح ی عمومی تر دارد و اختصاصی به مومن و کافر ندارد، اما غمرات ویژه کافران است؛ چرا که خداوند با کافران معامله دیگری دارد. در آیات قرآنی آمده است که هنگام جان گرفتن از کافران فرشتگان عذاب آنان را می زنند. (محمد، آیه 27)
از آیات و روایات به دست می آید که نفس آدمی کم کم از بدن خارج می شود این عمل از نوک انگشتان پا شروع شده و در نهایت به حلقوم می رسد. در قرآن آمده است وقتی جان به حلقوم می رسد، آ کار ارتباط بدن و نفس خواهد بود. خداوند می فرماید: فلولااذا بلغت الحلقوم و انتم حینئذ تنظرون و نحن اقرب الیه منکم ولکن لاتبصرون فلولاان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین؛ پس چرا آنگاه که جان شما به گلو می رسد و در آن هنگام خود نظاره گرید و ما به آن محتضر از شما نزدیکتریم ولی نمی بینید - اگر قیامت را باور ندارید، اگر راست می گویید، روح را چرا برنمی گردانید؟ (واقعه، آیات 83 تا 87)

عوامل سختی جان کندن
این مستی و سکراتی که موجب می شود تا مرگ سخت و شدید شود، به سبب عواملی است که از جمله آنها می توان به موارد ذیر اشاره کرد:
1- دلبستگی به دنیا و مادیات آن: از مهمترین عواملی که موجب سکرات و سختی جان کندن می شود دلبستگی آدمی به دنیا و مادیات آن است. وقتی انسان به دنیا دلبسته شود، این محبت و عشق به دنیا و مادیات نمی گذارد تا از آن دل بر کند، لذا جان کندن برای محتضر سخت و شدید می شود. گویی جانش را که به مادیات وابسته است با قیچی جدا می کنند. هر دم که تصورات از دست دادن دنیا و مادیات آن به نظر و ذهنش می آید، می سوزد و رنج می کشد. مومنان علی (ع) دراین باره می فرماید: محتضر به یاد می آورد اموالی را که آنها را جمع کرده و در راه پیدا آنها- از حلال و حرام- چشم پوشیده و از جاهایی که (حلال و حرامش) واضح و یا مشتبه بود، به دست آورده است. از همین رو، تبعات جمع مال ها همراه و ملازم اوست و مشرف بر ج و فراق از آنها گشته است. اموال برای بعدی ها می ماند و آنان از آنها بهره و لذت می گیرند و گوارایی و لذت مال برای دیگران است، ولی وبال و سنگینی آن بر پشت او مانده است. (نهج البلاغه فیض ال ، ص 331، خطبه 108)
2. کشف حقایق و بی توشه بودن: از عوامل سختی جان کندن و سکرات مرگ، می توان به آن چیزی اشاره کرد که در آیه 22 سوره ق بیان شده است. خداوند پس از اینکه در آیه 19 سخن از سکرات مرگ می کند در آیه 22 می فرماید: فکشفنا عنک غطائک فبصرک الیوم حدید، اینک ما را از تو برداشتیم و امروز چشم تو تیزبین است. در این زمان حقایقی که به سبب گناه بر او مکشوف نبوده کشف می شود و وقتی ها کنار رفت درمی یابد که دنیا هیچ ارزشی جز ابزاری برای آ ت و دستی به کمالات از طریق عبودیت نداشت و انسان آنچه که زینت دنیا بود به خود بسته بود، چرا که مال و زن و فرزند و مانند آن زینت دنیا و زندگی دنیاست (کهف، آیات 7 و 28 و 46)، پس اکنون خود را بی زینت می بیند و درمی یابد که ره توشه ای از کمالات و تقوا برنداشته است؛ از این رو از وضعیت آینده خود هراسان می شود و حقیقت چنان تلخ و زننده است که چون مستان می شود. شیخ عباس قمی می نویسد: در آن زمان می بیند حضرت رسول و اهل بیت طهارت (صلوات الله علیهم اجمعین) و ملائکه رحمت و ملائکه غضب حاضر شده اند تا درباره او چه حکم شود و چه سفارش نمایند؟ و از طرف دیگر، ابلیس و اعوان او برای آنکه او را به شک اندازند، جمع شده اند و می خواهند کاری کنند که ایمانش از او گرفته شود و بی ایمان از دنیا رود، و از طرفی هول آمدن ملک الموت که آیا به چه هیئت و هیبتی خواهد بود و به چه نحو جان او را قبض خواهد کرد و امور دیگر او را به هراس افکند و دچار سکرات موت می شود. (منازل الا ه، حاج شیخ عباس قمی، فصل اول، مرگ)
3. دست های خالی: یکی از منظره هایی که انسان در سکرات موت می بیند، مشاهده حقیقت برزخی و صورت ملکوتی «مال»، «فرزندان» و «اعمال» است. او ابتدا رو به مال خود کرده و می گوید: به خدا قسم در دنیا به تو حریص و بخیل بودم. حال سهم من از تو چیست؟ مال در پاسخ می گوید: به اندازه کفن خود از من بردار! آنگاه رو به سوی فرزندانش می کند و می گوید: به خدا قسم شما را دوست داشتم و حامی شما بودم. اکنون بهره من از شما چیست؟ آنها می گویند: ما تو را تا کنار قبر می بریم و در آنجا دفن می کنیم. سپس رو به سوی عمل خود کرده و می گوید: به خدا قسم من نسبت به تو بی اعتنا بودم و تو بر من گران و سنگین بودی. اینک بهره من از تو چیست؟ عمل در پاسخ می گوید: من در قبر و قیامت ه ن تو خواهم بود تا هر دو به پیشگاه پروردگار عرضه شویم.
در آستانه ترک دنیا کم کم ها از جلو چشم انسان کنار می رود و انسان بیشتر از هر موقع دیگر به حقیقت اعمال و خواسته های خود توجه می کند و دید او وسعت بیشتری می یابد. در این لحظات نگاهی به اعمال و گذشته خود می اندازد و بر فرصت های از دست رفته خود افسوس می خورد.

کاهش و آسانی سکرات مرگ
پر واضح است عواملی که در بخش مربوط به سختی جان دادن بیان شد اگر مع گردد و برخلاف آنها رفتار شود، موجب راحتی و آسانی جان دادن خواهد شد که در راس همه عوامل موثر در کاهش سکرات مرگ، قطع دلبستگی ها به دنیا و مظاهر آن از قبیل ثروت، مسکن، همسر و فرزند و غیره است. البته این بیان به معنی ترک دنیا و در پیش گرفتن زندگی مرتاضانه نیست بلکه باید در دنیا زیست و از آن استفاده کرد اما نباید دنیا را وارد دل کرد و به آن وابسته و دلبسته شد.

تفاوت جان کندن ها
در آیات و روایات بیان شده که دوگونه جان دادن است که با توجه به ایمان و کفر به چهار نوع تقسیم می شود. این چهار نوع جان دادن علل و عواملی دارد که ارتباط با مساله تصفیه حساب در دنیا و آ ت و مانند آنها دارد. این چهار نوع عبارتند از:
1- آسان جان دادن مومنان: بعضی آدمهای خوب و مومن، راحت جان می هند؛ در روایت است که جان کندن آنان مثل بو یک گل است. در روایتی از (ص) آمده که ملک الموت برای شخص مومن دوشاخه گل می آورد یکی منیسه و یکی هم مسخیه (و در بعضی روایات دو نسیم می وزد) گل یا نسیم منسیه به خاطر این است که تعلقاتش یعنی اموال و فرزندانش را فراموش کند و مسخیه به خاطر اینکه با عطر الهی سخاوتمندانه جان دهد. در کتاب «امالی» شیخ طوسی روایت می کند از حضرت جعفر صادق (ع) که: خداوند عزوجل می فرماید: من در هیچ امری درنگ ن مانند درنگ ی که در قبض روح مومن ؛ چون آن مومن از مرگ کراهت داشت و من هم کراهت داشتم به او ناراحتی برسانم. پس زمانی که اجل محتوم آن مومن رسید، من دو شاخه گل معطر از بهشت برای او فرستادم، یکی از آنها مسخیه نام داشت و دیگری منسیه. اما مسخیه، پس او را نسبت به بی اعتنا نموده از همه آنها می گذرد؛ و اما منسیه، پس او را از تمام امور و شئون دنیا به فراموشی می اندازد.» (بحارالانوار، طبع ی، ج6، ص 152)
2- سخت جان دادن مومنان: بعضی آدمهای خوب و مومن، سخت جان می دهند، این مومنین، گنا ارانی بوده اند که در دنیا پاک می شوند و گناهی که کرده اند در همینجا مجازات می شوند تا حسابرسی آنان به آ ت نکشد. از همین رو در اینجا سختی را می چشند و به مشقت جان می دهند. گاه می شود که سالیان بسیار در بستر بیماری می افتند تا گناهانشان پاک شود.
3- آسان جان دادن فاسقان: آدمهای کافر وفاسقی که راحت جان می دهند، به خاطر آن است که این افراد در دنیا کار خیری انجام داده اند و از آنجا که خداوند اجر هیچ را ضایع نمی کند، لذا راحت جان می دهند یا به عبارتی در همین دنیا تسویه حساب می شوند تا خیری برای آنان در آ ت نباشد. خداوند چنان زندگی را در دنیا بر آنان آسان می کند تا اگر موجب کفر مومنان نبود، خانه هایشان نیز از زر و سیم ساخته می شد. (ز ف، آیه 33)
4- سخت جان دادن فاسقان: آدمهای بد وفاسقی که بد هم جان می دهند، زیرا خداوند برخی از عذاب ا وی آنان را در همین دنیا می خواهد به دیگران نشان دهد. در حقیقت عذاب استیصال را در همین دنیا تجربه خواهند کرد. آیات بسیاری درباره اقوام ثمود و عاد و لوط و مانند آنها آمده است که در همین دنیا عذاب سهمگین داشته و به سختی جان دادند.
با توجه به مطالب بالامی توان گفت که نمی توان به ظاهر جان دادن افراد قضاوت کرد و گفت که او چگونه آدمی بوده است.


آخرین جستجو ها