جستجوی عبارت برترین پایان نامه ارزی عملکرد لرزه ای قابهای بتنی کوتاه و متوسط با ضوابط atc


پایان نامه ارزی عملکرد لرزه ای قابهای بتنی کوتاه و متوسط با ضوابط atc 40

پایان نامه ارزی عملکرد لرزه ای قابهای بتنی کوتاه و متوسط با ضوابط atc 40

 پایان نامه ارزی عملکرد لرزه ای قابهای بتنی کوتاه و متوسط با ضوابط atc 40

پایان نامه ارزی عملکرد لرزه ای قابهای بتنی کوتاه و متوسط با ضوابط atc 40
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 6350 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 134

پایان نامه ارزی عملکرد لرزه ای قابهای بتنی کوتاه و متوسط با ضوابط atc 40

چکیده

در این پایان نامه سعی بر آن است عملکرد لرزه ای قابهای بتنی کوتاه و متوسط با شکل پذیری متوسط را که بر مبنای ایین نامه ٢٨٠٠ استاندارد ایران ویرایش سوم طرح شده است و ضوابط و احکـام ایـن آیـین نامـه در آنها جاریست را بر پایه ایین نامه ٤٠ atc مورد ارزی قرار گیرد.از این طریق می تـوان تـاثیر  پارامترهـای کنترل کننده آیین نامه ٢٨٠٠ استاندارد ایران از جمله تغییر مکان نسبی طبقات ویا توزیع بارگـذاری جـانبی را بر سطوح عملکرد قابها و حاشیه های ایمنی آنها را بر مبنای ایین نامه ٤٠ atc  مورد بررسی قرار داد. 

جهت این امر ق را که بر مبنای آیین نامه ٢٨٠٠ استاندارد ایران طرح وکلیه ضوابط آیین نامـه در مـورد آن حاکم می باشد را مورد تحلیل غیر خطی قرار می دهیم وبا معرفی طیف تقاضا ٤٠ atc تغییر مکـان هـدف سازه محاسبه می شود حال  تغییر مکان نقطه کنترل سازه را برابر با تغییر مکان هدف قرار خواهیم داد .

برای بررسی رفتار اجزا سازه هنگامی که مصالح از حدود الاستیک کند به معرفـی مفاصـل غیـر خطـی می پردازیم . این مفاصل بسته به پارامترهای کنترل کننده اعم از تغییر شکل ویا نیرو و رفتار اجزا سازه اعم از رفتار برشی ویا خمشی و همچنین نیروی محوری تقسیم بندی می شوند . خوشبختانه در برنامه  sap2000 ١٠.١.٠ ver قابلیت معرفی مفاصل غیرخطی کنترل شونده توسط تغییرشـکل و مفاصـل غیـر خطـی کنتـرل شونده توسط نیرو در سازه موردنظر وجود دارد. این مفاصل در مناطقی که احتمال تشکیل در آنجا وجود دارد و پارامترهای تغییر شکل و یا نیروی مفاصل تعیین کننده به نظر می رسد ، انتصاب می یابد. 

مقدمه

در کشور ما پارامتر ز له عامل تعیین کننده در جهت طراحی ساختمانها مـی باشـد. خـسارتهای جـانی ومـالی فراوان ، ناشی از آسیب پذیری ساختمانها در برابر ز له های مختلـف  کـه در تـاریخ کـشور مـا بـسیار دیـده می شود ، گواه این مهم می باشد . 

در حال حاضر آیین نامه ٢٨٠٠ ایران به عنـوان مرجـع  قابـل اطمینـان بـرای طراحـی سـاختمانها در اختیـار ان طراح می باشد.که در سالهای اخیر تلاشهای فراوانی جهت پیشرفت و تکمیل این آیین نامـه توسـط متصدیان این امر صورت پذیرفته است .ویرایش سوم این آیین نامه که در حال حاضر به عنوان مرجع طراحـی کاربرد دارد ، حاصل این امر می باشد. 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                      صفحه 

چکیده ........................................................................................................................................................     ١

مقدمه .........................................................................................................................................................     ٣

فصل اول : معرفی تحلیل غیرخطی برمبنای ضوابط ٤٠ atc  ...........................................      ٤

١-١- مقدمه .............................................................................................................................................      ٥

١-٢- ظرفیت ............................................................................................................................................     ٦

١-٣- تقاضا ...............................................................................................................................................     ٦

١-٤- عملکرد............................................................................................................................................      ٦

١-٥- مراحل ارزی سازه ......................................................................................................................      ٦

١-٥-١- تعیین ظرفیت سازه ..................................................................................................................      ٦

١-٥-٢- محاسبه تقاضا با استفاده از روش طیف ظرفیت ....................................................................      ٧

١-٥-٣- محاسبه محاسبه تغییرمکان تقاضا از طریق ضرایب تغییرمکان ...........................................      ٧

١-٥-٤- مراحل بررسی عملکرد سازه در حداکثر تغییرمکان مورد انتظار ............................................      ٧

١-٥-٥- معرفی ضوابط ٤٠ atc  در پایان نامه .................................................................................      ٨

فصل دوم : معرفی مدلها .....................................................................................................................     ٩

٢-١- مقدمه ..............................................................................................................................................     ١٠

٢-٢- قاب ٢ طبقه ....................................................................................................................................     ١١

٢-٢-١- مشخصات قاب ٢ طبقه ............................................................................................................     ١١

٢-٢-٢- مشخصات بتن ..........................................................................................................................     ١١

٢-٢-٣- مشخصات لرزه ای ...................................................................................................................     ١١

٢-٢-٤- طراحی قاب بدون کنترل تغییرمکان نسبی طبقات مطابق آیین نامه ٢٨٠٠ ایران ............     ١١

٢-٢-٥- طراحی قاب با لحاظ کنترل تغییر مکان نسبی طبقات مطابق آیین نامه ٢٨٠٠ ایران .......     ١٤

٢-٣- قاب ٤ طبقه ....................................................................................................................................     ١٦

٢-٣-١- مشخصات قاب ٤ طبقه ............................................................................................................     ١٦

٢-٣-٢- مشخصات بتن ..........................................................................................................................     ١٦

٢-٣-٣- مشخصات لرزه ای ...................................................................................................................     ١٦

٢-٣-٤- طراحی قاب بدون کنترل تغییرمکان نسبی طبقات مطابق آیین نامه ٢٨٠٠ ایران ............     ١٦

٢-٣-٥- طراحی قاب با لحاظ کنترل تغییر مکان نسبی طبقات مطابق آیین نامه ٢٨٠٠ ایران .......     ١٩ 

٢-٤- قاب ٦ طبقه ....................................................................................................................................     ٢٢

٢-٤-١- مشخصات قاب ٦ طبقه ............................................................................................................     ٢٢

٢-٤-٢- مشخصات بتن ..........................................................................................................................     ٢٢

٢-٤-٣- مشخصات لرزه ای ...................................................................................................................     ٢٢

٢-٤-٤- طراحی قاب بدون کنترل تغییرمکان نسبی طبقات مطابق آیین نامه ٢٨٠٠ ایران ............     ٢٢

٢-٤-٥- طراحی قاب با لحاظ کنترل تغییر مکان نسبی طبقات مطابق آیین نامه ٢٨٠٠ ایران .......     ٢٦

٢-٥- قاب ٨ طبقه ....................................................................................................................................     ٢٩

٢-٥-١- مشخصات قاب ٨ طبقه ............................................................................................................     ٢٩

٢-٥-٢- مشخصات بتن ..........................................................................................................................     ٢٩

٢-٥-٣- مشخصات لرزه ای ...................................................................................................................     ٢٩

٢-٥-٤- طراحی قاب بدون کنترل تغییرمکان نسبی طبقات مطابق آیین نامه ٢٨٠٠ ایران ............     ٢٩

٢-٥-٥- طراحی قاب با لحاظ کنترل تغییر مکان نسبی طبقات مطابق آیین نامه ٢٨٠٠ ایران .......     ٣٣

فصل سوم : تحلیل استاتیکی غیرخطی مدلها ...........................................................................................       ٣٦

٣-١-مقدمه ...............................................................................................................................................     ٣٧

٣-٢- مدلهای سازه معرفی شده .............................................................................................................     ٣٨

٣-٢-١- کلیات ........................................................................................................................................     ٣٨

٣-٢-٢- قابهای نوع اول ........................................................................................................................     ٣٨

٣-٢-٣- قابهای نوع دوم ........................................................................................................................     ٣٨

٣-٢-٤- قابهای نوع سوم .......................................................................................................................     ٣٨

٣-٣- معرفی مشخصات مفاصل غیرخطی ............................................................................................     ٣٩

٣-٣-١- کلیات ........................................................................................................................................     ٣٩

٣-٣-٢- انواع مفاصل غیرخطی .............................................................................................................     ٣٩

٣-٣-٣- موقعیت و مکان مفاصل غیرخطی .........................................................................................     ٤٠

٣-٣-٤- چگونگی معرفی مفاصل غیرخطی جهت بررسی سطوح عملکرد اجزا قاب .......................     ٤٢

٣-٤- معرفی طیفهای تقاضا ...................................................................................................................     ٤٢

٣-٥- مراحل تحلیل غیرخطی ...............................................................................................................     ٤٣

٣-٥-١ کلیات ..........................................................................................................................................     ٤٣

٣-٥-٢- محاسبه تغییر مکان هدف .......................................................................................................     ٤٣

٣-٥-٣- بررسی سطح عملکرد اجزا قاب ............................................................................................      ٤٤ 

٣-٦- منحنیهای پوش آور قاب  ٢ طبقه ..............................................................................................      ٤٧

٣-٦-١- قاب نوع اول قاب ٢ طبقه .....................................................................................................      ٤٧

٣-٦-٢- قاب نوع دوم قاب ٢ طبقه .....................................................................................................      ٤٧

٣-٦-٣- قاب نوع سوم قاب ٢ طبقه ....................................................................................................      ٤٧

٣-٧- منحنیهای پوش آور قاب ٤ طبقه ...............................................................................................      ٥١

٣-٧-١- قاب نوع اول قاب ٤ طبقه .....................................................................................................      ٥١

٣-٧-٢- قاب نوع دوم قاب ٤ طبقه .....................................................................................................      ٥١

٣-٧-٣- قاب نوع سوم قاب ٤ طبقه ....................................................................................................      ٥١

٣-٨- منحنیهای پوش آور قاب ٦ طبقه ...............................................................................................      ٥٦

٣-٨-١- قاب نوع اول قاب ٦ طبقه .....................................................................................................      ٥٦

٣-٨-٢- قاب نوع دوم قاب ٦ طبقه .....................................................................................................      ٥٦

٣-٨-٣- قاب نوع سوم قاب ٦ طبقه ....................................................................................................      ٥٦

٣-٩- منحنیهای پوش آور قاب ٨ طبقه ...............................................................................................      ٦١

٣-٩-١- قاب نوع اول قاب ٨ طبقه .....................................................................................................      ٦١

٣-٩-٢- قاب نوع دوم قاب ٨ طبقه .....................................................................................................      ٦١

٣-٩-٣- قاب نوع سوم قاب ٨ طبقه ....................................................................................................      ٦١

فصل چهارم : مقایسه و بررسی عملکرد لرزه ای قابها .............................................................     ٦٦

٤-١-مقدمه .............................................................................................................................................     ٦٧

٤-٢- قاب ٢ طبقه ..................................................................................................................................     ٦٨

٤-٢-١- مقایسه قاب نوع اول و دوم ..................................................................................................      ٦٨

٤-٢-٢-مقایسه قاب نوع دوم تحت طیف تقاضا ٤٠ atcو طیف تقاضا استاندارد ٢٨٠٠ ایران ..... .      ٧١

٤-٢-٣- مقایسه قاب نوع دوم و سوم .................................................................................................      ٧٤

٤-٣- قاب ٤ طبقه ..................................................................................................................................     ٧٧

٤-٣-١- مقایسه قاب نوع اول و دوم ..................................................................................................      ٧٧

٤-٣-٢-مقایسه قاب نوع دوم تحت طیف تقاضا ٤٠ atcو طیف تقاضا استاندارد ٢٨٠٠ ایران ..... .      ٨٢

٤-٣-٣- مقایسه قاب نوع دوم و سوم .................................................................................................      ٨٥

٤-٤- قاب ٦ طبقه ..................................................................................................................................     ٨٩

٤-٤-١- مقایسه قاب نوع اول و دوم ..................................................................................................      ٨٩

٤-٤-٢-مقایسه قاب نوع دوم تحت طیف تقاضا ٤٠ atcو طیف تقاضا استاندارد ٢٨٠٠ ایران .........      ٩٤

٤-٤-٣- مقایسه قاب نوع دوم و سوم .................................................................................................      ٩٧

٤-٥- قاب ٨ طبقه ..................................................................................................................................     ١٠١

٤-٥-١- مقایسه قاب نوع اول و دوم ..................................................................................................      ١٠١

٤-٥-٢-مقایسه قاب نوع دوم تحت طیف تقاضا ٤٠ atcو طیف تقاضا استاندارد ٢٨٠٠ ایران .... .      ١٠٦

٤-٥-٣- مقایسه قاب نوع دوم و سوم .................................................................................................      ١٠٩

٤-٦-جمعبندی فصل ............................................................................................................................      ١١٣

٤-٦-١- کلیات .....................................................................................................................................      ١١٣

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات .....................................................................................     ١١٤

٥-١- مقدمه .........................................................................................................................................       ١١٥

٥-٢- مشخصه کنترل تغییرمکان نسبی طبقات مطابق آیین نامه ٢٨٠٠ ایران ویرایش سوم ............       ١١٥

٥-٣- مشخصه نحوه توزیع بارگذاری جانبی ......................................................................................        ١١٦

٥-٤- تاثیر طیفهای تقاضا ٤٠ atc  و استاندارد ٢٨٠٠ ایران .........................................................        ١١٧ 

 پایان نامه ارزی عملکرد لرزه ای قابهای بتنی کوتاه و متوسط با ضوابط atc 40


دستورالعمل بهسازی لرزه ای
ساختمان های موجود
نشریه شماره 360
(تجدید نظر اول)

محدوده ی کاربرد

در این دستورالعمل مبانی و ضوابط ارزی ساختمان های موجود و یا بهسازی شده برای سطح عملکرد مورد نظر یا بهبود عملکرد آنها در برابر بارهای لرزه ای ارائه شده است. اصول ارزی و مراحل بهسازی لرزه ای برای رسیدن به سطح عملکرد مورد نظر نیز در این دستورالعمل ارایه شده است.

ضوابط و نحوه ی ارزی ، تعمیر یا بازسازی ساختمان های آسیب دیده پس از رویداد ز له، در محدوده ی کاربرد این دستورالعمل قرار ندارد.

ساختمان های با شرایط خاص سازه ای نظیر موارد زیر، مشمول این دستورالعمل قرار نمی گیرند و لازم است به دستورالعمل های ارزی و بهسازی لرزه ای ویژه آنها رجوع شود.

الف- سازه های خاص مانند: سدها، پل ها، اسکله ها، سازه های دریایی و نیروگاه های هسته ای؛

ب- ساز ه های خاص تاسیسات زیربنایی و شریان های حیاتی؛

پ- بناهایی که با گل و یا خشت ساخته می شوند.

در این دستورالعمل هر جا که از بهسازی نام برده می شود منظور بهسازی لرزه ای است.

توضیحات بیشتر در ادامه مطلب


دستورالعمل بهسازی لرزه ای
ساختمان های موجود
نشریه شماره 360
(تجدید نظر اول)

محدوده ی کاربرد

در این دستورالعمل مبانی و ضوابط ارزی ساختمان های موجود و یا بهسازی شده برای سطح عملکرد مورد نظر یا بهبود عملکرد آنها در برابر بارهای لرزه ای ارائه شده است. اصول ارزی و مراحل بهسازی لرزه ای برای رسیدن به سطح عملکرد مورد نظر نیز در این دستورالعمل ارایه شده است.

ضوابط و نحوه ی ارزی ، تعمیر یا بازسازی ساختمان های آسیب دیده پس از رویداد ز له، در محدوده ی کاربرد این دستورالعمل قرار ندارد.

ساختمان های با شرایط خاص سازه ای نظیر موارد زیر، مشمول این دستورالعمل قرار نمی گیرند و لازم است به دستورالعمل های ارزی و بهسازی لرزه ای ویژه آنها رجوع شود.

الف- سازه های خاص مانند: سدها، پل ها، اسکله ها، سازه های دریایی و نیروگاه های هسته ای؛

ب- ساز ه های خاص تاسیسات زیربنایی و شریان های حیاتی؛

پ- بناهایی که با گل و یا خشت ساخته می شوند.

در این دستورالعمل هر جا که از بهسازی نام برده می شود منظور بهسازی لرزه ای است.

توضیحات بیشتر در ادامه مطلب


سرفصل ها :

safe و etabs اصول اولیه مدلسازی با نرم افزارهای- مدلسازی، تحلیل و طراحی اسکلت فولادی با مهاربندی همگراشروع ساخت مدل از نقشه معماریقابلیت های ترسیمی مقدماتیساخت مقاطع مختلف فولادیبارگذاری ثقلی مرده و زنده و بار استاتیکی ز لهمبانی محاسبه ی جرم و توزیع بار ز له در etabsتحلیل استاتیکیطراحی سازه بر مبنای آیین نامه یaisc 2005 یا مبحث دهم جدیدضوابط لرزه ای مهاربندی های همگراطراحی اتصالات بادبندها بر اساس وجی های نرم افزار etabsشرح وجی های وزن برش و لنگر واژه گونی- مدلسازی، تحلیل و طراحی اسکلت فولادی با مهاربندی واگراقابلیت های ترسیمی ویژه در etabsبارگذاری استاتیکی معادل و تعیین مدهای سازهطراحی مهاربندهای واگرا و جزئیات ویژه آنها در aisc 2005 یا مبحث دهم جدیدطراحی اتصالات مهاربندی واگرا بر اساس مبحث دهم و جزئیات تیر پیوندکنترل جابجایی نسبی سازهشرح وجی های جابجایی و نیروی داخلی اعضاءمدلسازی پی های نواری در برنامه یsafe ویرایش 12- مدلسازی، تحلیل و طراحی قاب های خمشی و سقف های مرکبقابلیت های فراخوانی فایل از اتوکد و ا لترکیب بارهای ز له متعامدتحلیل طیفی و مبانی آنطراحی قاب های خمشی ویژه و متوسط بر اساس آئین نامه ی aisc 2005طراحی صفحات زیرستون بر اساس وجی etabsطراحی اتصالات صلب خمشی بر اساس وجی etabsشرح وجی های ع العمل های تکیه گاهیشرح وجی های طراحی تیرهای مرکب- مدلسازی، تحلیل و طراحی قابهای خمشی بتنی بر اساس آیین نامه aci 2005ساخت مقاطع بتنی مستطیلی و دایره ایاصول مربوط به پخش بار ثقلی یکطرفه و دو طرفهطراحی قاب های خمشی متوسط، معمولی و ویژهترسیم جزئیات تیرها و ستون ها بر اساس وجی های etabsمدلسازی پی گسترده در نرم افزار safe ویرایش 12- مدلسازی، دیوارهای برشی و تیرهای عمیق و سیستم های دوگانه بر اساس آیین نامه aci2005معرفی انواع دیوارهای برشیساخت و معرفی مقاطع دیوارهای برشیمدلسازی و نامگذاری دیوارهای برشیطراحی خمشی- محوری دیوارهای برشیطراحی برشی دیوارهای برشیطراحی المان های مرزی در دیوارهای برشیضوابط سیستم های دوگانه و کنترل 25% سهم قابطراحی تیرهای عمیقمدلسازی دالهای بتنی در ویرایش 12 برنامه safe- نکات ویژه تحلیلی در etabsنحوه ی توزیع بار جانبی ز لهکنترل صلبیت دیافراگم در etabsمدلسازی بادبندهای صرفاً کششی (بادبندهای جدید مبحث دهم)محاسبه ی سختی طبقات و قابها در etabs- گردآوری دفترچه محاسبات از وجی های etabsارزی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ک ای بذرمال شده با وکوزیم در تاریخ های مختلف

ارزی -عملکرد-و-اجزای-عملکرد-ارقام-ک ای-بذرمال-شده-با-وکوزیم-در-تاریخ های-مختلفپایان نامه ارزی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ک ای بذرمال شده با وکوزیم در تاریخ های مختلف، پایان نامه ارزی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ک ای بذرمال شده با وکوزیم در تاریخ های مختلف،تحقیق ارزی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ک ای بذرمال شده با وکوزیم در تاریخ های مختلف ،ارزی عملکرد و ا فایل


بر اساس مقاله ای اثر حسین تقوی و یوسف حسین زاده - هشتمین کنگره ملی ی عمران - بابل

عملکرد مناسب ساختمانها در هنگام ز له میتواند صدمات ناشی از این بلای طبیعی را به حداقل برساند در این راستا آیین نامه های طراحی می کوشند تا با هدایت تسلیم سازه در هنگام ز له به نقاطی از قبل پیش بینی شده، عملکرد مناسب آن را تامین نمایند چشمه اتصال یکی از اجزائ قابهای خمشی فولادی است که عملکرد ارتجاعی آن در هنگام ز له حائز اهمیت است. در این مقاله به بررسی چشمه اتصال از منظر یک مولفه نیرو کنتر در حین ز له پرداخته می شود برای این منظور یک قاب خمشی دو طبقه فولادی در نرم فزار abaqus مدلسازی می شود و با استفاده از داده های تجربی، صحت آن بررسی می گردد سپس چشمه اتصال قاب مطابق ضوابط لرزه ای مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران طراحی می شود نتایج تحلیل نشان می دهد که روابط ارائه شده در مبحث دهم برای عملکرد نیرو کنترلی چشمه اتصال و انتقا ل مفصل پلاستیک از چشمه اتصال به تیرها در هنگام ز له مناسب است.


در این پست به بررسی پایان نامه "برآورد مشخصات بهینه هسته فولادی تسلیم شونده در مهاربندهای کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای سازه های فولادی مسلح به این اعضاء" پرداخته می شود.

سازه های مسلح به مهاربندهای کمانش ناپذیر از جمله معدود سازه های مقاوم در برابر ز له هستندکه دو خصوصیت سختی جانبی بالا و قابلیت فوق العاده ای در استهلاک انرژی ز له را بطور همزمان دارا میباشند. با توجه به لرزه خیزی کشور و کاربرد روزافزون این سازه ها در جهان، استفاده و بومی سازی این نوع سیستم مهاربندی در ایران اجتناب ناپذیر بوده و ورود این سیستم باربر جانبی به آیین نامه های طراحی خصوصا آیین نامه ز له ایران ا امی است. این نوع سیستم مهاربندی علاوه بر بهبود چشمگیر عملکرد لرزه ای، موجب کاهش ابعاد مقاطع اعضای سازه و همچنین کاهش هزینه های تعمیر سازه های مسلح به این اعضا پس ازرخداد ز لهمی شود. در این تحقیق نشان داده می شود که مهاربند کمانش ناپذیر (brb) با چند هسته تسلیمی موازی دارای عملکرد لرزه ای بهتری نسبت به brb تک هسته ای می باشد.... متن کامل در ادامه مطلب....


بررسی رفتار لرزه ای اتصال خمشی با ورق میانگذر به ستون قوطی جهت استفاده در قابهای خمشی فولادی


سال دفاع: 1384

: تهران، دانشکده فنی

نویسنده: ایمی اقدسی بهشتی

راهنما: سید رسول میرقادری


خلاصه پایان نامه:
در اتصالات صلب متعارف، بیشترین تنشها در محل اتصال تیر به ستون رخ می دهد. این نقطه ضعیف ترین قسمت مجموعه می باشد و در نتیجه تنشها به طور موضعی در این قسمت تشدید می شوند. وجود معایب جوش از جمله عدم پیوستگی های جدید و وجود تفاله می تواند باعث آغاز ترک در این ناحیه و ش تهای ترد شود. همچنین لازم به ذکر است که وجود سوراخهای دسترسی در اتصالات متعارف جهت اجرای جوشها باعث تشدید مسئله فوق می شود. مشاهدات ز له نورثریج حاکی از آسیب پذیری بسیار شدیدی در این نوع اتصالات است.

این پایان نامه مطالعه ای بر روی اتصالات خمشی با استفاده از ورق میان گذر به ستون قوطی که مورد استفاده زیادی در کاربردهای سازه ای در داخل کشور وجود دارد، را برای استفاده در قابهای خمشی فولادی ارائه می دهد. یکی از مهم ترین مزیت های این اتصال عدم نیاز به ورق های پیوستگی افقی در داخل ستون قوطی است. این موضوع باعث صرفه جویی زیادی در هزینه های اجرایی اتصالات خمشی می شود. برای دستی به رفتار این نوع اتصال از تحلیل اجزای محدود مدد گرفته گرفته شده است. روش تحلیل بر مبنای تحلیل استاتیکی غیر خطی تحت اثر بارهای افزایش یابنده قرار دارد. نتایج تحلیل نشان دهنده تشکیل مفصل پلاستیک در تیر و در فاصله ای دور از بر ستون که یکی از شروط اساسی در فلسفه طراحی لرزه ای است، می باشد. منحنی های هیسترسیس لنگر- دوران است اج شده از نتایج تحلیل نشان دهنده رفتار قابل قبول لرزه ای برای این اتصال پیشنهاد می باشد. رفتار لرزه این نوع اتصال به ستون های قوطی لوزی شکل نیز مورد بررسی قرار گرفته است. منحنی های لنگر- دوران حاصل از تحلیل اتصال یاد شده به ستون لوزی شکل حتی حاکی از بهبود رفتار لرزه ای نسبت به اتصال متناظر به ستون مربعی می باشد. دراین پایان نامه مزایای برجسته ای از ستون با مقطع قوطی شکل عنوان شده است علاوه بر آن ضوابط طراحی لرزه ای این اتصال با ورق میانگذر به طور کامل شرح داده است.

از persiangig

منبع : tpbin.com


ضوابط و شاخص های پرورش بوقلمون گوشتی : • حداقل ظرفیت مورد پرورش : 2000 قطعه در یکدوره 18 هفتگی • حداقل مقدار زمین مورد نیاز : 8000 متر مربع • طول دوره پرورش : بطور متوسط 112 روز یا 4 ماه • تعداد دوره پرورش در یک سال : حداقل دو دوره در سال • مقدار خوراک هر قطعه در طول دوره پرورش :بطور متوسط 34 کیلو • ضریب تبدیل خوراک به وزن زنده : 2.8 • آب شرب برای هر قطعه 5/1 لیتر در روز سایر مصارف 75/. جمعا 25/2 لیتر • متوسط وزن زنده در پایان دوره : بطور متوسط 7/13 کیلو • متوسط وزن لاشه در پایان دوره پرورش : بطور متوسط 10 کیلوگرم • ضریب وزن لاشه به وزن زنده 65 درصد • تعداد نگهداری و پرورش در هر متر مربع : 4 قطعه • درصد تلفات دوره پرورش : 5 تا 9 درصد • متوسط قیمت هر قطعه جوجه : 9000 تا 11000 تومان • متوسط قیمت هر کیلو وزن زنده : 6500 تومان • متوسط قیمت هر کیلو گوشت : 9500 تومان • هزینه سرمایه گذاری جاری جهت هر قطعه : 71000 تومان • تعداد واحدهای دارای موافقت اصولی : 16 واحد با ظرفیت 108000 قطعه در دوره • تعداد واحدهای دارای پروانه تاسیس در استان : 6 واحد با ظرفیت 40000 قطعه در هر دوره • تعداد واحدهای دارای پروانه بهره برداری : 2 واحد با ظرفیت 10000 قطعه در هر دورهمقاله محاسبه مقادیر انواع انرژی ناشی از ز له و استفاده از آن ها برای بهبود عملکرد لرزه ای سازه ها

مقاله-محاسبه-مقادیر-انواع-انرژی-ناشی-از-ز له-و-استفاده-از-آن-ها-برای-بهبود-عملکرد-لرزه-ای-سازه-ها مقاله با موضوع محاسبه مقادیر انواع انرژی ناشی از ز له و استفاده از آن ها برای بهبود عملکرد لرزه ای سازه ها، در قالب pdf و در 12 صفحه، شامل چکیده، مقدمه ،انرژی ورودی و پسماند، رابطه انرژی لرزه ای، جزئیات مدل های مورد... فایل
براساس تفویض ضوابط جدید و تکمیلی در حوزه‌ی بازی‌های رایانه‌ای که توسط علی جنتی وقت وزارت فرهنگ و ارشاد ی به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای واگذار شد، نگارش شیوه‌نامه‌های مربوطه توسط این بنیاد آغاز شده و تا پایان سال تکمیل می‌شود.
 
با استناد به تفویضی که در تاریخ ۲۷/۷/۹۵ به بنیاد ابلاغ شده، مسئولیت اجرای ضوابط صدور مجوز تولید و توزیع بازی رایانه‌ای و هم‌چنین تصدی بازی‌گاه و ضوابط تولید، توزیع و نظارت بازی رایانه‌ای به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای واگذار شده است.
 
این ضوابط توسط علی جنتی، وقت فرهنگ و ارشاد ی مصوب شده است و در مجموع ۴۴ ماده را شامل می‌شود که سرفصل‌های مهم این ضوابط عبارت‌اند از:
 
صدور مجوز تولید، ویرایش و نشر بازی رایانه‌ای
صدور مجوز عرضه بازی رایانه‌ای
صدور مجوز تصدی بازی‌گاه (گیم نت)
تخصیص رده سنی بازی رایانه‌ای و صدور پروانه انتشار
مقررات فعالیت در زمینه تولید، نشر و عرضه بازی رایانه‌ای 
مقررات فعالیت بازی‌گاه‌ها
نظارت و بازرسی
رسیدگی به تخلفات
 
پس از تفویض این ضوابط، معاونت نظارت و ارزشی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نگارش شیوه نامه ‌های مورد نیاز برای اجرایی شدن این ضوابط را آغاز کرده است و تاکنون برخی از این شیوه نامه ها نیز تکمیل و مصوب شده است و نگارش مابقی تا پایان سال به اتمام می‌رسد. 
براساس برنامه‌ریزی انجام شده پس از اتمام نگارش آیین‌نامه‌ها، با آغاز سال ۹۶ این ضوابط جدید توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به مرحله اجرا در خواهد آمد. 
 

پایان نامه برآورد نیاز لرزه ای سازه های بتنی مسلح که فاقد ضوابط شکل پذیری براساس استانداردهای جدید می باشند .

پایان نامه برآورد نیاز لرزه ای سازه های بتنی مسلح که فاقد ضوابط شکل پذیری براساس استانداردهای جدید می باشند

 پایان نامه برآورد نیاز لرزه ای سازه های بتنی مسلح که فاقد ضوابط شکل پذیری براساس استانداردهای جدید می باشند .

پایان نامه برآورد نیاز لرزه ای سازه های بتنی مسلح که فاقد ضوابط شکل پذیری براساس استانداردهای جدید می باشند
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 10696 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 215

پایان نامه برآورد نیاز لرزه ای سازه های بتنی مسلح که فاقد ضوابط شکل پذیری  براساس استانداردهای جدید می باشند .

چکیده : 

 هدف در این پایان نامه برآورد نیاز لرزه ای برای ساختمان بتنی مسلح می باشد که طبق استاندارد های قدیمی ز له طرح و محاسبه شده است بنابر این ضوابط امروزی شکل پذیری و لرزه خیزی را تأمین نمی کند.

در این رابطه ساختمانی به عنوان مورد مطالعاتی انتخاب میگردد. براساس مدارک فنی و نقشه های اجرایی موجود از سازه مذکور منحنی های رفتاری هریک از اعضا با استفاده از دستورالعمل بهسازی لرزه ای

( ٣٥٦ fema) بدست آمده و طبق روش های آنالیز استاتیکی غیر خطی نسبت به تهیه منحنی ظرفیت کل سازه اقدام گردیده و نقطة عملکرد سازه مذکور از روش طیف ظرفیت بدست می آید در نهایت نیاز لرزه ای سازه مذکور قابل دسترسی می باشد. و از دستاوردهای مهم طرح برآورد کمبود ظرفیت این قبیل از سازه ها نسبت به طیف های جدید ز له با آ ین ویرایش آیین نامه ٢٨٠٠ ( ویرایش سوم ) ز له خواهد بود. 

مقدمه 

به طور متوسط هر ساله ده هزار نفر به سبب ز له جان خود را از دست می دهند . بررسیهای یونسکو نشان می دهد که خسارتهای مالی ناشی از ز له از سال ١٩٢٦ الی ١٩٥٠ به ده میلیارد دلار بالغ شده است . نوشتارهای تاریخی بر نگرانی همیشگی انسان از خطرات ناشی از ز له دل دارد .

پهنه ایران از مناطق لرزه خیز جهان بوده و شاهد آن ز له های متعددی می باشد که هر از چند گاهی این خطه عزیز و تاریخی را در هم کوبیده است . حاصل این ز له ها کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از هموطنان و همچنین ت یب بسیاری از ساختمانهای تی و غیر تی بوده است . بحث مقاوم سازی و بهسازی سازه های موجود مطلبی است که اخیرًا در کشور به جهت کم تبعات منفی ز له مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است .

خسارات سازه ای و غیرسازه ای که در اثر زمین لرزه در ساختمان ها پدید می آید در درجه اول ناشی از تغییر مکان های جانبی است . بنابراین اگر تغییر مکان های جانبی به نحو مناسبی توسط تأمین سختی جانبی کافی ، مقاومت جانبی و ظرفیت اتلاف انرژی مناسب ، محدود شوند ، می توان خسارات وارده را به طرز مناسبی کنترل کرد . برای نیل به این مقصود باید روش ها و شاخص های مناسبی برای کنترل تغییر مکان های جانبی در فرآیند طراحی مقاوم سازی لرزه ای در دست باشد . 

تفاوت روش تحلیل استاتیکی غیر خطی با روش تحلیل استاتیکی خطی :

در روش تحلیل استاتیکی غیر خطی داریم :

١-  رفتار غیر خطی تک تک اعضا و اجزاء سازه در تحلیل واردمیگردد.

٢-  اثر ز له به جای اعمال بار مشخص ، برحسب تغییر شکل برآورد میگردد.

نکته : در روش تحلیل استاتیکی غیر خطی از طیف طراحی نرم شده استفاده می شود، بنابر این نسبت به تغییرات زمان تناوب حساس نمی باشد، اما یکی از معایب این روش آن است که تغییر رفتار غیر خطی اجزا سازه بدلیل حرکات رفت و برگشتی مستقیماً منظور نمی شود، زیرا در این روش فقط یک چهارم دورة تناوب ارتعاش بررسی می گردد. 

فهرست مطالب

 عنوان مطالب                                                                            شماره صفحه 

چکیده                                                                                             16 

مقدمه                                                                                             17 

فصل اول : کلیات                                                                            19

١-١ - هدف                                                                                      20

١-٢- روش کار وتحقیق                                                                        21 

فصل دوم : خلاصه ای از دستورالعمل بهسازی لرزه ای در مورد ساختمانهای بتنی  ٢٢ 

٢-١- تحلیل استاتیکی غیرخطی                                                                23

٢-٢- نقطه کنترل                                                                                23

٢-٣- تغییرمکان هدف                                                                          23

٢-٤- ضریب c0                                                                                 23

٢-٥- ساختمانهای برشی                                                                        23

٢-٦- توزیع مطابق بند الف                                                                     23

٢-٧- ضریب c1                                                                                 24

٢-٨- نحوه محاسبه cm                                                                         25

٢-٩- شتاب طیفی                                                                               25

٢-١٠- طیف طرح استاندارد                                                                   25

٢-١١- طیف طرح ویژه ساختگاه                                                              25

٢-١٢- ضریب c2                                                                               25

٢-١٣- ضریب c3                                                                                                                                  26

٢-١٤- توزیع بار جانبی                                                                        27

٢-١٥- توزیع نوع اول                                                                          27

٢-١٦- توزیع نوع دوم                                                                          27

٢-١٧- مدل رفتار دوخطی نیرو- تغییرمکان سازه                                           28

٢-١٨- دیافراگم صلب                                                                          28

٢-١٩- دیافراگم نرم                                                                             29

٢-٢٠- محاسبه تغییرمکان هدف برای دیافراگم صلب                                       29

٢-٢١- محاسبه تغییرمکان هدف برای دیاگرافم نیمه صلب                                  30

٢-٢٢- محاسبه تغییرمکان هدف برای دیافراگم نرم                           30

٢-٢٣- پیچش                                                                                    30

٢-٢٤- پیچش واقعی                                                                            30

٢-٢٥- پیچش اتفاقی                                                                             30

٢-٢٦- ملاحظات خاص پیچش                                                                 30

٢-٢٧- مراحل تحلیل به روش استاتیکی غیرخطی                                           31

٢-٢٨- تفاوت روش تحلیل استاتیکی غیرخطی با روش استاتیکی خطی                   33 

فصل سوم : بررسی آئین نامه آبا درمورد شکل پذیری ساختمان ها         34 

٣-١- ضوابط سازه های با شکل پذیری کم                                                    35

٣-٢- ضوابط سازه های با شکل پذیری متوسط                                              36

٣-٣- ضوابط سازه های با شکل پذیری زیاد                                                  42 

فصل چهارم : آنالیز و تحلیل سازه با استفاده از نرم افزار etabs          43 

٤-١- هدف                                                                                       44

٤-٢- بارگذاری                                                                                  45

٤-٣- بارگذاری ثقلی                                                                            45

٤-٤- بارگذاری طبقات و بام                                                                   45

٤-٥- بارگذاری دیوارهای جانبی                                                              46

٤-٦- بارگذاری دیوارهای جانبی جان پناه                                                    46

٤-٧- بارگذاری جانبی ز له                                                                   47

٤-٨- محاسبات وزن سازه                                                                      47

٤-٩- توزیع نیروی جانبی ز له در ارتفاع                                                   48

٤-١٠- طراحی دستی تیروستون بصورت نمونه جهت تطابق با نیروهای تحلیلی وطراحی     49

٤-١١- نماهای سازه مورد تحلیل                                                              53

٤-١٢- آرماتورگذاری برای طرح اجرایی                                                    61

٤-١٣- مقاطع ستونها وابعاد ستونها و آرماتورهای مورد استفاده                           69

٤-١٤- برآورد نیاز لرزه ای سازه با روش تحلیل غیرخطی استاتیکی                     70

٤-١٥- ج مواردی که فاصله تنگها کمتر از 3.d است                                   72

٤-١٦- کنترل شاخص اول و سوم در مورد تمام تیرها                                       73

٤-١٧- سطح عملکرد اعضای اصلی                                                          79

٤-١٨- منحنی رفتاری تیرها                                                                   80

٤-١٩- اشکال منحنی رفتاری تیرها                                                           81

٤-٢٠- تیرهایی که با برش کنترل می شوند                                                  85

٤-٢١- اشکال منحنی رفتاری تیرهایی که با برش کنترل می شوند                         86

٤-٢٢- منحنی های رفتاری ستون ها                                                          87

٤-٢٣- اشکال منحنی رفتاری ستون ها                                                        90

٤-٢٤- محاسبه تغییرمکان هدف در سطح خطر ١                                           94

٤-٢٥- نمودارهای بررسی drift تحت ترکیب بارهای مختلف درسطح خطر١           95

٤-٢٦- جداول pushover تحت ترکیب بارهای مختلف درسطح خطر١                   111

٤-٢٧- وجی های نرم افزار etabs درمورد نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک درسطح خطر١         127

٤-٢٨- محاسبه تغییر مکان هدف در سطخ خطر٢                                           152

٤-٢٩- نمودارهای بررسی drift تحت ترکیب بارهای مختلف درسطح خطر٢           153

٤-٣٠- جداول pushover تحت ترکیب بارهای مختلف درسطح خطر٢                   169

٤-٣١- وجی های نرم افزار etabs درمورد نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک درسطح خطر٢         185

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات                                                209

نتیجه گیری                                                                                       210 

پیشنهادات                                                                                        211 

منابع و مآخذ                                                                                  212

فهرست منابع فارسی                                                                            213 

فهرست منابع لاتین                                                                              213 

چکیده انگلیسی                                                                                   214 

 پایان نامه برآورد نیاز لرزه ای سازه های بتنی مسلح که فاقد ضوابط شکل پذیری براساس استانداردهای جدید می باشند .


همشهری آنلاین: معاون پیشگیری و پیش بینی سازمان مدیریت بحران گفت: بیش از ۷۰ درصد از وسعت ایران در پهنه لرزه خیزی با خطر نسبی بالا و متوسط ز له واقع شده است.

ارزی لرزه ای (رفتار خطی و غیر خطی) سیستمهای مهاربندی واگرا (ebf) و مهاربندی واگرا توأم با قاب خمشی (ebds)


سال دفاع: 1380

: علم و صنعت ایران، دانشکده عمران

نویسنده: جواد هاشمی

راهنما: احمد نیکنام، مصطفی خانزادی


خلاصه پایان نامه:
برای مقاوم سازی سازه ها در برابر ز له سیستمهای سازه ای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. هر یک از این سیستمها در فرآیند مقابله با نیروهای جانبی در ناحیه خطی و غیر خطی مزیتها و معایبی دارند.به عنوان مثال سیستم قاب مقاوم خمشی (mrf) به علت داشتن فاصله آزاد قابل توجه بین ستونها برای تعبیه بازشوها سیستم مناسبی است و می تواند شکل پذیری نسبتا مطلوبی نیز داشته باشد ولی به علت سختی جانبی کم از اثر p-d شدیدا رنج می برد. سیستم مهاربندی واگرا سختی جانبی قابل توجهی دارد ولی به علت کمانش بادبندها در فشار شکل پذیری پایینی دارد.سیستم های مهاربندی واگرا به علت امکان تعبیه بازشوهای مناسب در فواصل آزاد آنها، به طور گسترده درکشورمان مورد استفاده قرار می گیرند. آیین نامه های معتبر بین المللی استفاده از این سیستم ها را به عنوان عناصر مقاوم جانبی، مشروط به رعایت ضوابط ویژه ای کرده اند. در صورت رعایت این ضوابط ویژه، این سیستم ها شکل پذیری مطلوبی خواهند داشت و در غیر این صورت استفاده از این سیستم ها در آیین نامه های خارجی به هیچ وجه مجاز نمی باشد. در حالی که در این آیین نامه ز له ایران (2800) ضوابط این سیستم ها عنوان نشده و به توصیه استفاده از این آیین نامه های معتبر اکتفا گردیده است. در این کار پژوهشی تأثیر این ضوابط بر روی پارامترهای لرزه ای سیستم های مهاربندی واگرا (ebf) و سیستم های مهاربندی واگرا توأم با قاب خمشی (ebds) بررسی گردیده است و عواقب عدم رعایت این ضوابط ویژه با استفاده از تحلیلهای خطی و غیر خطی مورد مطالعه قرار گرفته اند.

از persiangig

منبع : tpbin.com-پیشینه لرزه خیزی منطقه اسان شمالی
بررسی لرزه خیزی گستره 1 درجه در 1 درجه کانون زمین لرزه نشان می دهد که حدود 299رویداد لرزه ای در سده گذشته در منطقه رخ داده است (شکل3)،که 28 مورد از آنها دارای بزر 5 و بیشتر از 5 است(ج 2). این آمار نشان دهنده لرزه خیزی بالا در منطقه اسان شمالی و گستره کپه داغ می باشد. بزرگترین این زمین لرزه ها زمین لرزه 11اردیبهشت 1308 هجری شمسی (1 مه 1929 میلادی)40کیلومتری شمال باختری شیروان معروف به زمین لرزه کپه داغ با بزر 3/7در مقیاس امواج سطحی(ms) است.


بررسی پایان نامه "بررسی اثر اتصالات در رفتار لرزه ای قاب های دارای مهاربندهای کمانش ناپذیر"

در سال های اخیر استفاده از قاب های مهاربندی شده کمانش ناپذیر (brbf) جهت تحمل نیروی جانبی بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. brbfها با قابهای مهاربندی شد متعارف فرق دارند زیرا مهاربندکمانش ناپذیر (brb) بدون وقوع کمانش کلی در آن، هم در فشار و هم در کشش تسلیم می شود. اتصال brb به تیر و ستون از طریق ورق های اتصالی صورت می گیرد که در قاب های مهاربندی شده متعارف بکار می رود....

متن کامل در ادامه مطلب......


بهسازی لرزه ای و تفاوت آن با مقاوم سازی

جوهر « بهسازی لرزه ای » وفرق آن با « مقاومسازی» چیست ؟

بهسازی لرزه ای بیانگرمفهومی مرکب از دو مفهوم دیگر به شرح زیر است :اول بهسازی ، که مفهومی است گسترده و فراگیر و دارای وجوه مختلف و متعدد ، دوم لرزهای که مشخص می کند چه نوع بهسازی مورد نظر است. برای شناخت بهسازی لرزه ای باید دو مفهوم فوق مورد بررسی و واکاوی قرارداده شوند تا بتوان با نگاه به امر « بهسازی لرزه ای » از زوایای مختلف،جوهراصلی آن را دریافت.

-


پایان نامه بررسی ارتباط اجزا سرمایه فکری در عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان crm

پایان-نامه-بررسی-ارتباط-اجزا-سرمایه-فکری-در-عملکرد-مدیریت-ارتباط-با-مشتریان-crm پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عمل دیریت ارتباط با مشتریان crm کارکنان بانک سپه منطقه مرکزی تهران - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و... فایل


خطای بزرگ در ساخت اسکلت های ف ی

در ساخت اسکلت ساختمان های فولادی باید کلیه ا امات و ضوابط مندرج در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان لحاظ گردد. عدم رعایت ضوابط طرح لرزه ای قطعا عواقب جبران ناپذیری دارد!! نادیده گرفتن موضوعات کوچک، خطا های بزرگی را در پی خواهد داشت. در بازدید از پروژه های ساختمانی رایج در شهر تهران مکررا مشاهده می گردد که ضوابط فشردگی نادیده گرفته می شود. فشردگی معیاری برای جلوگیری از کمانش موضوعی اجزا تشکیل دهنده یک سازه فولادی است. طبق تعریف مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، مقطع فشرده به مقطعی گفته می شود که در آن بالا ها بطور سراسری و پیوسته به جان یا جان ها متصل باشد و همچنین نسبت پهنا به ضخامت اجزای فشاری تشکیل دهنده عضو از مقداری که در جداول این آیین نامه قید شده بیشتر نشوند. در بخش سوم مبحث دهم که ضوابط طرح لرزه ای را شامل می شود بطور صریح گفته شده که تیر ها و ستون های مربوط به سیستم باربر جانبی باید حتما فشرده لرزه ای باشند که شرایط احراز فشردگی لرزه ای اندکی سخت گیرانه تر از فشردگی غیر لرزه ای است. اما مشکل بزرگ اینجاست که نه تنها فشردگی لرزه ای احراز نمی گردد بلکه گاهی مقاطع حتی شرایط فشردگی را نیز ندارد.

در ساخت تیر ورق ها حتما باید بال و جان بطور پیوسته جوش شوند و جوش منقطع قابل قبول نیست. علاوه بر این، نسبت عرض به ضخامت ورق ها استفاده شده باید از حدی که آیین نامه مشخص می کند بزرگتر نشود. استفاده از ستون فولادی ساخته شده از دو تیر آهن (دوبل ipe) همراه با ورق و یا بصورت جفت شده و یا بست بسیار رواج دارد اما متاسفانه ظوابط طرح لرزه ای در مورد این نوع ستون نادیده گرفته می شود. sesimic compact

جوش منقطع مشابه شکل فوق، در ستون قاب خمشی قابل قبول نیست و باید جوشکاری بصورت پیوسته و سرتاسری انجام شود. درصورتیکه ستون با ورق تقویت می شود نیز جوش بین ورق و پروفیل بصورت پیوسته انجام شود. همچنین نسبت عرض آزاد به ضخامت ورق باید از حداقل مقدار مشخص شده توسط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان " طرح و اجرای ساختمان های فولادی" کمتر نباشد.
تحقیق ارزی عملکرد سامانه اتوبوس تندرو (brt) به روش کارت امتیازی متوازن

تحقیق-ارزی -عملکرد-سامانه-اتوبوس-تندرو-(brt)-به-روش-کارت-امتیازی-متوازن تحقیق با موضوع ارزی عملکرد سامانه اتوبوس تندرو (brt) به روش کارت امتیازی متوازن، در قالب pdf و در 117 صفحه. توضیحات: این پایان نامه با تلاش بسیار در 117 صفحه و با طراحی 3 پرسشنامه و پرسش از 970 نفر به صورت تک به تک  فایل
پس لرزه در دهستان برنطین

عصر امروز پس لرزه ای دهستان برنطین را لرزاند.

امروز 31/04/93 پس لرزه ای به مدت 10 ثانیه دهستان برنطین را لرزاند و همه مردم دهستان را به بیرون از خانه هایشان کشاند

خوشبختانه این زمین لرزه هیچ گونه خسارت جانی و مالی نداشت.


پس لرزه در دهستان برنطین

عصر امروز پس لرزه ای دهستان برنطین را لرزاند.

امروز 31/04/93 پس لرزه ای به مدت 10 ثانیه دهستان برنطین را لرزاند و همه مردم دهستان را به بیرون از خانه هایشان کشاند

خوشبختانه این زمین لرزه هیچ گونه خسارت جانی و مالی نداشت.
جزوه آموزشی جداگرهای لرزه ای (base isolators)

جزوه-آموزشی-جداگرهای-لرزه-ای-(base-isolators) جزوه آموزشی جداگرهای لرزه ای (base isolators)، در قالب pdf و در 173 صفحه، شامل فصل اول: تاریخچه و ابداع جداگرهای لرزه ای، فصل دوم: عملکرد دینامیکی و طراحی واحدهای جداگر لرزه ای، فصل سوم: طراحی سازه های مجهز به جداگرهای فایل


پرسش نامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت

پرسش-نامه-عملکرد-سازمانی-هرسی-و-گلداسمیت پرسش نامه با موضوع عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت، در قالب docx و در 8 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، مؤلفه های پرسش نامه تعریف مفهومی متغیر پرسش نامه تعریف عملیاتی متغیر پرسش نامه مقیاس پرسش نامه سؤالات... فایل

پایان نامه سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته در بورس اوراق بهادار

پایان-نامه-سرمایه-فکری-و-تصمیمات-سرمایه-گذاری-بر-عملکرد-مالی-بانک-های-پذیرفته-در-بورس-اوراق-بهادار پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و... فایل


اختصاصی از فایل هلپ بررسی و ارزی کاربرد سیستم های جداسازی پایه ترکیبی در عملکرد لرزه ای سازه ها با و پر سرعت .

بررسی و ارزی کاربرد سیستم های جداسازی پایه ترکیبی در عملکرد لرزه ای سازه ها


بررسی و ارزی کاربرد سیستم های جداسازی پایه ترکیبی در عملکرد لرزه ای سازه ها

• مقاله با عنوان: بررسی و ارزی کاربرد سیستم های جداسازی پایه ترکیبی در عملکرد لرزه ای سازه ها  

• نویسندگان: مسعود نکویی ، علی معین الدینی ، سبحان رستمی  

• محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی ی عمران - تبریز - 15 تا 17 اردیبهشت 94  

• فرمت فایل: pdf و شامل 8 صفحه می باشد.

 

 

 

چکیــــده:

سیستم جداساز لرزه ای به عنوان یک روش کنترل غیر فعال در کاهش پاسخ سازه ها در برابر ز له، ضمن جذب بخشی از انرژی ورودی ناشی از زمین لرزه، با جابجا نمودن زمان تناوب ارتعاش اصلی سیستم از های حاوی انرژی زمین لرزه فاصله گرفته و پاسخ لرزه ای سازه را کاهش می دهد. در این مقاله با مدل سازی یک ساختمان چهار طبقه بتن آرمه، سه سیستم جداسازی لرزه ای به صورت جداگانه و در ترکیب با یکدیگر مورد بررسی و ارزی قرار گرفته اند. در این تحقیق با استفاده از تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی و تحت تحریک شتاب نگاشت های متفاوت مقادیر شتاب و جابجایی برای سیستم های جداسازی مجزا و ترکیبی با یکدیگر مقایسه و در قالب جداول و نمودار هایی ارایه شده است. همچنین در این مقاله اثرات قرار گرفتن جداگر های لغزشی در ترکیب با جداسازهای الاستومری بررسی شده است. در نهایت نتایج تحقیق نشان می دهد که ترکیب مناسب سیستم های جداسازی لرزه ای متناسب با ویژگی های آنها، ضمن کاهش بیشتر پاسخ سازه نسبت به سیستم های جداسازی یگانه بهینه می باشد.

________________________________

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند ید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

** درخواست مقالات کنفرانس ها و همایش ها: با ارسال عنوان مقالات درخواستی خود به ایمیل civil.sellfile.ir@gmail.com پس از قرار گرفتن مقالات در سایت به راحتی اقدام به ید و دریافت مقالات مورد نظر خود نمایید. **


با


بررسی و ارزی کاربرد سیستم های جداسازی پایه ترکیبی در عملکرد لرزه ای سازه ها

بخش مورموری واقع در استان ایلام از روز یکشنبه 5/26 الی پنجشنبه 5/30 بیش از 430 بار لرزید که این لرزه ها همچنان ادامه دارند. لرزه هایی که تا صدها کلیومتر دورتر در خوزستان و لرستان بخوبی حس شد که خشبختانه تلفات انسانی نداشت ولی موجب ویرانی برخی ساختمانها، زخمی شدن ده ها نفر و رعب و وحشت چند شبانه روزی مردم این منطقه و مناطق همجوار شد. لرزه اصلی با بزر گشتاوری mw 6/2 به ثبت رسید و پس از آن صدها پس لرزه رخ داد که از میان آنها 6 پس لرزه با بزر بیش از 5 به ثبت رسیده است.


مرجع کاربردی طراحی سازه های بتنی با نرم افزار etabs 2013 و safe 12
بر مبنای مبحث ششم مقررات ملی ویرایشهای 88 و 92
به همراه توضیحاتی در مورد تغییرات مبحث ششم و آیین نامه 2800 ( بر اساس ویرایش 92 مبحث نهم و پیش نویس نهایی ویرایش 4 آیین نامه 2800 )
در انتهای مطالعه کتاب انتظار میرود که خواننده در زمینه موارد زیر به اطلاعات مناسب دست پیدا کند :
- بارگذاری استاتیکی ز له
- روش تحلیل دینامیکی طیفی
- طراحی سقفهای تیرچه بلوک
- طراحی سقفهای دال متکی بر تیر
- طراحی دیوارهای برشی ( بدون بازشو )
- طراحی دیوارهای حائل
- طراحی قابهای خمشی بتنی در دو سطح شکلپذیری متوسط و ویژه
- نکات مربوط به سیستم دوگان قاب خمشی و دیوار برشی
- نکات مربوط به طراحی پی ( گسترده و نواری )
-نحوه کنترل صلبیت دیافراگم سقف
- نحوه است اج زمانهای تناوب تحلیلی
- نکات مربوط به ضرایب ترک خوردگی ( قاب و دیوار برشی)
- نکات مربوط به طراحی سازه ( قاب و دیوار برشی ) بر اساس آیین نامه aci311-08
- نکات مربوط به طراحی سازه ( قاب خمشی بدون دیوار ) بر اساس آیین نامه csa-04
- نکات مربوط به تهیه نقشه های اجرایی از نتایج نرم افزار با رعایت محدودیتهای آیین نامه ای
و ....


زمین لرزه ای با قدرت 3 ریشتر اهواز مرکز استان خوزستان را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، روز گذشته زمین لرزه 4 ریشتری با مرکزیت شهر هفتکل، این شهر و شهرستان رامهرمز را تکان داد.

این لرزه پایان لرزش های زمین در استان خوزستان نبود و صبح امروز نیز شهرستان اهواز با زمین لرزه ای 3 ریشتری لرزید.

زمین ارزه اهواز هیچ خسارت جانبی و مالی به دنبال نداشته است.

این زمین لرزه خسارتی را د ی نداشته است ولی تکان های زمین لرزه روز گذشته در هفتکل باعث ترک خوردن جزیی چند ساختمان شد.

هنوز گزارشی از خسارت احتمالی وارده شده از حادثه روز گذشته هفتکل گزارش نشده است.


به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان : بامداد شنبه ساعت2:55دقیقه ، زمین لرزه 4ریشترى شهرستان باغملک را به لرزه دراورد. 

گفتنى است این زمین لرزه در حدود 7ثانیه به طول انجامید و هیچ نوع خسارت مالى و جانى در پی نداشته است و درعمق ده کیلومترى 

زمین رخ داده است .

 

نویسنده :نگار خیریت 


آخرین جستجو ها