جستجوی عبارت اوج دلتنگی من تویی


مولوی یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی مشروح تویی بر در اسرار مرا نور تویی سور تویی ت منصور تویی مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی روضهٔ امید تویی راه ده ای یار مرا روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی راه شدی تا نبدی این همه ? ...

مولانا: یار مرا غار مرا عشق جگر خوار مرا یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی ی مشروح تویی بر سر اسرار مرا نور تویی سور تویی ت منصور تویی مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا حجره ی خورشید تویی قطره ی ناهید تویی روضه ی امید تویی راه ده ای یار مرا روز تویی روزه تویی حاصل دیروزه تویی آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا این تن اگر کم تندی راه دلم کم ...

مولانا: یار مرا غار مرا عشق جگر خوار مرا یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی ی مشروح تویی بر سر اسرار مرا نور تویی سور تویی ت منصور تویی مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا حجره ی خورشید تویی قطره ی ناهید تویی روضه ی امید تویی راه ده ای یار مرا روز تویی رزه تویی حاصل دیریوزه تویی آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا ایت تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی راه شدی تا نبدی این همه گفت ...

مولانا: یار مرا غار مرا عشق جگر خوار مرا یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی ی مشروح تویی بر سر اسرار مرا نور تویی سور تویی ت منصور تویی مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا حجره ی خورشید تویی قطره ی ناهید تویی روضه ی امید تویی راه ده ای یار مرا روز تویی روزه تویی حاصل دیروزه تویی آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی راه شدی تا ...

ز غزلیات زیبای جلال الدین محمد بلخی پیوند دهنده ملت ها. یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی . مشروح تویی بر در اسرار مرا نور تویی سور تویی .ت منصور تویی مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی روضهٔ امید تویی راه ده ای یار مرا روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی ...

یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرایار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرانوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی مشروح تویی بر در اسرار مرانور تویی سور تویی ت منصور توییمرغ که طور تویی خسته به منقار مراقطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر توییقند تویی زهر تویی بیش میازار مراحجره خورشید تویی خانه ناهید توییروضه? امید تویی راه ده ای یار مراروز تویی روزه تویی حاصل دریوزه توییآب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرادانه تویی دام تویی باده تویی جام توییپخته تویی خام تویی خام بمگذار مرااین تن اگر کم تندی راه دلم کم زندیراه شدی تا نبدی این همه گفتار مرارومی

نور تویی سور تویی .ت منصور تویی مرغ کوه طور تویی خسته به منقار مراقطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قند تویی زهر تویی بیش میازار مراحجره خورشید تویی خانه ناهید تویی روضه امید تویی راه ده ای یار مرا #مولانا

یـار مرا غـار مرا عـشـق جـگـرخــــــوار مرا یار تویی غار تویـی خـواجه نگهـدار مرا نـــوح تویـی روح تویی فاتـح و مفتوح تویی سیـنه مشـروح تـویی بر در اسـرار مرا نــور تویی ســور تویی ـت منصـور تویی مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قنـد تویی زهـر تویـی بیش میـازار مرا حـجره خـورشـیـد تویــی خانه ناهـید تویی روضـهٔ امـیـد تـویـی راه ده ای یـار مرا روز تویی روزه تویی حتـاصـل دریــوزه تویی آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا دانـه تویی دام تویی ...

یـار مرا غـار مرا عـشـق جـگـرخــــــوار مرا یار تویی غار تویـی خـواجه نگهـدار مرا نـــوح تویـی روح تویی فاتـح و مفتوح تویی سیـنه مشـروح تـویی بر در اسـرار مرا نــور تویی ســور تویی ـت منصـور تویی مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قنـد تویی زهـر تویـی بیش میـازار مرا حـجره خـورشـیـد تویــی خانه ناهـید تویی روضـهٔ امـیـد تـویـی راه ده ای یـار مرا روز تویی روزه تویی حــاصـل دریــوزه تویی آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا دانـه تویی دام تویی ...

روحم تویی، جانم تویی . انجیل و فرمانم تویی*نانم تویی، دانم تویی . مرغ سلیمانم تویی*( روشنا ) ****ای ماه من ،ای ماه من،*ای ماه اندر چاه من*ای راه من ،ای راه من،*ای همره و همراه من*ای جاه من، ای جاه من*ای جاه خوش درگاه من*ای گاه من ،ای گاه من ،*ای قبله آگاه من*ماهم تویی، راهم تویی*خورشید همراهم تویی*جاهم تویی، گاهم تویی*جبریل آگاهم تویی*ای طور من،ای صور من*ای ت منصور من*ای مهر من،ای نور من*ای ساقی پرنور من*ای عشق من، ای حور من*ای شربت انگور من*ای سور من،ای شور من*ای کاتب و منشور من*شورم تویی،سورم تویی*منصور و میسورم تویی*حورم تویی ،نورم تویی*دستار و زنورم تویی* ...

روحم تویی، جانم تویی . انجیل و فرمانم تویی*نانم تویی، دانم تویی . مرغ سلیمانم تویی*( روشنا ) ****ای ماه من ،ای ماه من،*ای ماه اندر چاه من*ای راه من ،ای راه من،*ای همره و همراه من*ای جاه من، ای جاه من*ای جاه خوش درگاه من*ای گاه من ،ای گاه من ،*ای قبله آگاه من*ماهم تویی، راهم تویی*خورشید همراهم تویی*جاهم تویی، گاهم تویی*جبریل آگاهم تویی*ای طور من،ای صور من*ای ت منصور من*ای مهر من،ای نور من*ای ساقی پرنور من*ای عشق من، ای حور من*ای شربت انگور من*ای سور من،ای شور من*ای کاتب و منشور من*شورم تویی،سورم تویی*منصور و میسورم تویی*حورم تویی ،نورم تویی*دستار و زنورم تویی ...

ای که در اسمان هر غمزده مهتاب تویی ساقی عشاق حسین است و می ناب تویی ذره منم مور منم وصله ناجور منم دور منم کور منم شمس جهان تاب تویی حی تویی حیا تویی دم تویی و شفا تویی مرده منم درد منم طبیب اطیاب تویی کوه تویی کاه منم سائل درگاه منم مانده ی در راه منم دلیل و مهتاب تویی صید حسین اگر شدم دانه ان دام تویی ماهی بی تاب منم حلقه قلاب تویی تیغ شرر بار تویی مهر گوهر بار تویی حسین ارباب تو و بهر من ارباب تویی اتش خورشید تویی زهره و ناهید تویی اب تویی تشنه تویی تشنه تویی اب تویی رحمت حق که میرسد سلام ما محضرش ام بنین چه کرده با این پسر دلاورش نغمه زیر و بم

عشق تویی کمی زیباتر زیبا تویی کمی دلربا تر مهر تویی کمی مهربان تر نفس تویی کمی زندگی بخش تر شعر تویی کمی پر .ر گل تویی کمی خوش بو تر رنگین کمان تویی کمی خوش رنگ تر همه چیز تویی و دنیا برایم... آغوش توست تنها کمی بزرگتر! راستی من هم یک مجنونم، فقط... کمی عاشق تر! از آشنایی با شما هم بسیار خوشبختم! | حامد نیازی |

ماه تویی، راه تویی، نور تویی، شور تویی... ساز تویی، راز تویی، عود تویی، عشق مجسم تویی... قصه ی آغاز تویی، محرم این راز تویی، شور بده .ه ی این راه را... از منِ این بدسرشت، مگذر و دارش بزن... نای من و ناز من... سلسله جنبانِ عشق...! شور بده... شور بده... .ه ی این راه را... عمر گذر کرده ام، روی سیه کرده ام... آن دگر آواره ام، خون دلی خورده ام... سلسله جنبانِ عشق...! روی مگیر، شور بده، .ه ی این راه را... روز جزا، نامه‎ ی اعمال سیاه... دل به حریم می بریم، محرمِ این دل تویی... + دل در گروِ روی تو داریم...

اس ام اس دلتنگی شدید عاشقانه,اس ام اس دلتنگی شدید جدید,اس ام اس دلتنگی شدید 94,اس ام اس دلتنگی شدید 93,اس ام اس دلتنگی شدید 92,اس ام اس دلتنگی شدید 91,اس ام اس دلتنگی شدید دی 93,اس ام اس دلتنگی شدید همراه باع اس ام اس دلتنگی شدید,اس ام اس دلتنگی شدید,اس ام اس دلتنگی خیلی شدید, اس ام اس دلتنگی شدید,اس ام اس درباره دلتنگی شدید,اس ام اس عاشقانه و دلتنگی شدید,اس ام اس های دلتنگی شدید,شعر دلتنگی شدید,جملات دلتنگی شدید,استاتوس دلتنگی و دوری,متن دلتنگی شدید,اس ام اس دلتنگی شدید 94,ع دلتنگی شدید,استاتوس کوتاه دلتنگی,دلتنگ همسرم هستم,اس ام اس دلتنگی و تنهایی شدید,اس ام اس ? ...

. آهنگ جدید مهران مدیری یار تویی . آهنگ جدید مهران مدیری یار تویی . آهنگ جدید مهران مدیری یار تویی و حالا از صبا موزیک ، . ترانه زیبا و جدید هنرمند مهران مدیری بنام یار تویی همراه با متن و کیفیت عالی موزیک : مهیار علیزاده / شعر : مولانا . new . mehran modiri – yaar toei with .s 320 & 128 متن آهنگ یار تویی مهران مدیری یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرانوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی . مشروح تویی بر در اسرار مرانور تویی سور تویی .ت منصور تویی مرغ کوه طور تویی خسته به منقار مراقطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قند تویی زهر توی

شرح دلتنگی من بی تو فقط یک جمله است،تا جنون فاصله ای نیست از اینجا که منم (مهدی اخوان ثالث) گرچه تو دوری از برم، همره خویش میبرم، شب همه شب به بسترم، یاد تو را، به جای تو (حسین منزوی) مرا هزار امیدست و هر هزار تویی شروع شادی و پایان انتظار تویی بهارها که زعمرم گذشت و بی تو گذشت چه بود غیر خزانها؟ اگر بهار تویی دلم ز هرچه به غیر از تو خالی ماند درین سرا تو بمان، ای که ماندگار تویی شهاب زودگذر لحظه های بلهوسی ست ستاره ای که بخندد به شام تار تویی جهانیان همه گر تشنگان خون منند چه باک زان همه دشمن؟ که دوستدار تویی دلم صراحی لبریز آرزومندی س

بی همگان به راز شود بی تو به رمز نمی شود داغ تو داراست این دلم جای دگر نمی شود دیده عقل مست تو چرخه چرخ پست تو گوش طرب به دست تو بی تو به سر نمی شود جان ز تو جوش می کند دل ز تو نوش می کند عقل وش می نماید بی تو به سر نمی شود خمر من و خمار من گلشن من و بهار من خواب اینجانب و قرار اینجانب بی تو به رمز نمی شود جاه و جلال من تویی ملکت و جنس اینجانب تویی آب زلال من تویی بی تو به سر نمی شود گاه سوی وفا روی گاه سوی جفا روی آن منی کجا روی بی تو به رمز نمی شود دل بنهند برکنی توبه کنند بشکنی این همه خود تو میکنی بی تو به رمز نمی شود بی تو درصورت ...

. آهنگ جدید مهران مدیری یار تویی • اتون . آهنگ جدید مهران مدیری یار تویی • اتون . آهنگ جدید مهران مدیری یار تویی و حالا از صبا موزیک ، . ترانه زیبا و جدید هنرمند مهران مدیری بنام یار تویی همراه با متن و کیفیت عالی موزیک : مهیار علیزاده / شعر : مولانا . new . mehran modiri – yaar toei with .s 320 & 128 متن آهنگ یار تویی مهران مدیری یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرانوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی . مشروح تویی بر در اسرار مرانور تویی سور تویی .ت منصور تویی مرغ کوه طور تویی خسته به منقار مراقطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قن...

اس ام اس دلتنگی عاشقانه جدید,اس ام اس دلتنگی عاشقانه برای همسر,اس ام اس دلتنگی عاشقانه کوتاه,اس ام اس دلتنگی عاشقانه 94,اس ام اس دلتنگی عاشقانه 93,اس ام اس دلتنگی عاشقانه 92,اس ام اس دلتنگی عاشقانه جدید 92,اس ام اس دلتنگی عاشقانه انگلیسی,اس ام اس دلتنگی عاشقانه ترکی,اس ام اس عاشقانه دلتنگی اذر93,اس ام اس عاشقانه دلتنگی با ع اس ام اس دلتنگی عاشقانه,اس ام اس عاشقانه از دلتنگی,انواع اس ام اس عاشقانه دلتنگی,اس ام اس عاشقانه و احساسی دلتنگی,اس ام اس فوق العاده عاشقانه دلتنگی,اس ام اس های عاشقانه ی دلتنگی جدید و تاپ امروز,اس ام اس عاشقانه دلتنگی آذر 91,اس ام اس دلتن? ...

هم ساقی کوثر تویی هم هادی و تویی هم شاه بحر آور تویی هم شافع م تویی هم نور پیغمبر تویی هم عاشق داور تویی هم حیدر صفدر تویی شاهانه گویم یاعلی پیشاپش عید غدیر مبارک قیصری قاسم ازلولمان

تا چند ساعت دیگهدوباره دلتنگی و دلتنگی...واسه کوچیکترین اتفاقات این خونهاین خون ه با تمام خوب و بدشامن ترین جای دنیاستواسه من...انگار این خونه و ادماشخود_بهشتنخود_خود_بهشت+دلم تنگته بی معرفت...اما دارم سنگ میزارم روش...یه سنگ بزرگ....تا یادش باشه دلتنگی تویی نباشه که...بیخیال

آن لبِ خندیده تویی... چشم تویی...دیده تویی... یارِ پسندیده تویی...خوابِ تورا دیده منم... نورتویی...شیشه تویی... برگ تویی...ریشه تویی..

چگونه بال زنم تا به ناکجا که توییبلندمی پرم اما ، نه آن هوا که تویی تمام طول خط از نقطه ی که پر شده است از ابتدا که تویی تا به انتها که تویی ضمیر ها بدل اسم اعظم اند همه از او و ما که منم تا من و شما که تویی تویی جواب سوال قدیم بود و نبود چنانچه پاسخ هر چون و هر چرا که تویی به عشق معنی پیچیده داده ای و به زن قدیم تازه و بی مرز بسته تا که تویی به رغم خار مغیلان نه مرد نیم رهم از این سغر همه پایان آن خوشا که تویی جدا از این من و ما و رها ز چون و چرا ی نشسته در آن سوی ماجرا که تویی نهادم آینه ای پیش روی آینه ات جهان پر از تو و من شد پر از خدا که ...

. آهنگ جدید مهران مدیری یار تویی • شاهد خیبر . آهنگ جدید مهران مدیری یار تویی • شاهد خیبر . آهنگ جدید مهران مدیری یار تویی و حالا از صبا موزیک ، . ترانه زیبا و جدید هنرمند مهران مدیری بنام یار تویی همراه با متن و کیفیت عالی موزیک : مهیار علیزاده / شعر : مولانا . new . mehran modiri – yaar toei with .s 320 & 128 متن آهنگ یار تویی مهران مدیری یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرانوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی . مشروح تویی بر در اسرار مرانور تویی سور تویی .ت منصور تویی مرغ کوه طور تویی خسته به منقار مراقطره تویی بحر تویی لطف تویی ق...

تو نه چنانی که منم من نه چنانم که تویی تو نه بر آنی که منم من نه بر آنم که تویی من همه در حکم توام تو همه در خون منی گر مه و خورشید شوم من کم از آنم که تویی با همه ای رشک پری چون سوی من برگذری باش چنین تیز مران تا که بدانم که تویی دوش گذشتی ز درم بوی نبردم ز تو من کرد خبر گوش مرا جان و روانم که تویی چون همه جان روید و دل همچو گیاه خاک درت جان و دلی را چه محل ای دل و جانم که تویی ای نظرت ناظر ما ای چو د حاضر ما لیک مرا زهره کجا تا به جهانم که تویی چون تو مرا گوش کشان بردی از آن جا که منم بر سر آن منظره ها هم بنشانم که ...

فرازی از دعای عاشقانه حسین(ع) در روز عرفه ای مولای من، تویی که نعمت دادی، تویی که احسان کردی، تویی که به نیکی رفتار نمودی، تویی که کرامت فرمودی، تویی که فضیلت بخشیدی، تویی که روزی عطا فرمودی، تویی که کرم کردی، تویی که توانمندم ساختی، تویی که سرمایه ام دادی، تویی که پناه دادی، تویی که هدایت کردی، تویی که از گناه بازداشتی تویی که گناهان را پوشیدی تویی که گناهان را بخشیدی، تویی که عزت دادی ، تویی که یاری رس ، تویی که شفا بخشیدی ، تویی که سلامتی دادی ، خجسته و بلند مرتبه ای ای پروردگار من، ستایش جاودانه ا? ...

عاشق و دلداده منم بی دل و دلباخته منم در طلب کوی او عاقل و دیوانه منم مستند ماه تویی رونق باریده منم چشم دو خورشید تویی وانکه نور ندیده منم باغ و بهارم تویی آذر افسرده منم حسرت بیگانه تویی صولت رنجیده منم چشمه ی بیدار تویی آن چه که خو ده منم نم نمِ مهتاب تویی اطلس پژمرده منم صبر و شکیبا تویی عاشق جان داده منم رهروی خورشید تویی ظلمت ظلمانه منم خلوت دیدار تو رنگ رخ افروخته منم چهره ی پوشیده تویی آن که رخت دیده منم جلوه گهِ یار تویی آنکه پسندیده منم # برجک4_نگهبانی # سربازی_نوشت_7

اس ام اس عاشقانه به گمانم یادت پنجره ی احساسم را میکوبد ، چرا که در دلم هوای دلتنگی به پاست * * اس ام اس های دلتنگی عاشقانه * * کاش دهخدا می دانستدلتنگی …اشک ….فاصله ….بی وفایی….تعریفش فقط دو حرف است “تـــو” * * اس ام اس های دلتنگی عاشقانه * * دلتنگم اما تو را طلب نمیکنم…نه اینکه بی نیازم … صبورم.. “ * * اس ام اس های دلتنگی عاشقانه * * دلتنگی … دلتنگی …همانند سربازی که تازه از جنگ بازگشتهمحتاج نوازش دست هایت هستمباور کن که دلتنگی … دلتنگی …دلتنگی مرگ تدریجی ست !!! * * اس ام اس های دلتنگی عاشقانه * * اس ام اس های عاشقانه از سا ...

اس ام اس دلتنگی دوستانه,اس ام اس دلتنگی دوست داشتن,اس ام اس دلتنگی دوستی,اس ام اس دلتنگی دوستانه جدید,اس ام اس دلتنگی دوست دارم,اس ام اس دلتنگی ,اس ام اس دلتنگی دوست خنده داراس ام اس دلتنگی دوست,اس ام اس دلتنگی دوست 93,اس ام اس دلتنگی دوست قدیمی,اس ام اس دلتنگی از دوست,اس ام اس دلتنگی ارسالی دوستان,اس ام اس دلتنگی برای دوست صمیمی,اس ام اس دلتنگ دوست بودن,اس ام اس دلتنگی برای دوست,اس ام اس دلتنگی برای ,اس ام اس دلتنگی برای ,اس ام اس دلتنگی برای دوست قدیمی,اس ام اس دلتنگی برای بهترین دوست,اس ام اس زیبای دلتنگی برای دوست,اس ام اس دلتنگ شدن برای دوست,اس ام اس های ? ...

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها