جستجوی عبارت اتنی رمضان مهر جان


مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,
مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,مهرچت,چت مهر,چتروم مهر,

(ماه استغفار)

سلامم بر تو ای ماه شریف و ماه بی همتا

درودم بر تو ای ماه عزیز خالق یکتا

سلامم بر تو ای ماه دعا ای ماه آمرزش

درودم بر تو ای ماه ثنا ای ماه آمرزش

سلامم بر تو ای ماه ورع ای ماه استغفار

درودم بر تو ای ماه و ماه استغفار

سلامم بر تو ای ماه فضیلت ماه

درودم بر تو ای ماه عزیمت ای مه شادی

سلام بر تو ای ماه هدایت ای مه ایمان

درودم برتو ای ماه عنایت ای مه سبحان

سلامم بر تو ای ماه تلاوت ای مه فرقان

درودم بر تو ماه شهادت ای مه قرآن

سلامم بر تو ای ماه مبارک ماه وعظ و پند

درودم بر تو ای ماه سالک ای مه پیوند

سلامم بر تو ای ماه ولایت ای مه والا

درودم بر تو ای ماه سعادت ای مه رعنا

(آب توبه)

سحر بخیز تجدید وضو کن

به آب توبه خود را شستشو کن

اگر خواهی شوی پاک از پلیدی

به درگاه خدای خویش رو کن

به شکر نعمتش تا می توانی

لبت را آشنا با ذکر او کن

در رحمت به رویت کرده حق باز

به او رو آور و دفع عدو کن

گدای درگه حق شو به عالم

گ گر کنی با آبرو کن

هرآنچه درد دل داری به عالم

سحر با حقتعالی گفتگو کن

اگر خواهی تو فیض از محضرحق

از او توفیق طاعت آرزو کن

(گناه)

با سنگ هر گناه پرم را ش ته ام

آه ای خدا ، خودم کمرم را ش ته ام

نه راه پیش مانده برایم نه راه پس

پلهای امن پشت سرم را ش ته ام

من دانه دانه اشک خودم را فروختم

نرخ طلایی گهرم را ش ته ام

دیگر مرا نشان خودم هم نمی دهند

آیینه های دور و برم را ش ته ام

دنیا ش ت خورده تر از من ندیده است

حالا به سنگ خورده ، سرم را ش ته ام

آرام کن مرا و در آغوش خود بگیر

حالا که بغض شعله ورم را ش ته ام

راهم بده به باغهای شجرهای طیبه

من توبه کرده ام ، تبرم را ش ته ام

حالا ببین که به غیر از گدا شدن

در پیشگاه تو هنرم را ش ته ام

ماه برکت زِ آسمان می آید
صوت خوش قرآن و اذان می آید
تبریک به مؤمنینِ عاشق پیشه
تبریک،بهار رمضان می آید

امشب طلب عشق زِدلدار کنیم
رجیم را سر دار کنیم
امر فرجش اگر مهیا باشد
این ماه کنار یار افطار کنیم(انشاالله)

آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟

آنکه زاغیار برد شکوه بر یار کجاست
باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک
می زند بانگ منادی که گنه کار کجاست
سفره رنگین و خدا چشم به راه ست
تاکه معلوم شود طالب دیدار کجاست
بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب
تا نگوئی که در رحمت دادار کجاست
مرغ شب نیمه شب دیده به ره می گوید
سوز دل ساز بود دیده بیدار کجاست
ماه رحمت بود ای ابر خطاپوش ببار
تا نگویند که آن وعده ایثار کجاست
حق به کان کرمش طرفه متاعی دارد
در و دیوار زند داد یدار کجاست
آن خدائی که رحیم است و کریم است و غفور
گوید ای سوته دلان عاشق دلدار کجاست
من ژولیده به آوای جلی می گویم
آنکه با توبه ستاند سپر نار کجاست

سلامم بر تو ای ماه شریف و ماه بی همتا
درودم بر تو ای ماه عزیز خالق یکتا
سلامم بر تو ای ماه دعا ای ماه آمرزش
درودم بر تو ای ماه ثنا ای ماه آمرزش
سلامم بر تو ای ماه ورع ای ماه استغفار
درودم بر تو ای ماه و ماه استغفار
سلامم بر تو ای ماه فضیلت ماه
درودم بر تو ای ماه عزیمت ای مه شادی
سلام بر تو ای ماه هدایت ای مه ایمان
درودم برتو ای ماه عنایت ای مه سبحان
سلامم بر تو ای ماه تلاوت ای مه فرقان
درودم بر تو ماه شهادت ای مه قرآن
سلامم بر تو ای ماه مبارک ماه وعظ و پند
درودم بر تو ای ماه سالک ای مه پیوند
سلامم بر تو ای ماه ولایت ای مه والا
درودم بر تو ای ماه سعادت ای مه رعنا

سحر بخیز تجدید وضو کن

به آب توبه خود را شستشو کن
اگر خواهی شوی پاک از پلیدی
به درگاه خدای خویش رو کن
به شکر نعمتش تا می توانی
لبت را آشنا با ذکر او کن
در رحمت به رویت کرده حق باز
به او رو آور و دفع عدو کن
گدای درگه حق شو به عالم
گ گر کنی با آبرو کن
هرآنچه درد دل داری به عالم
سحر با حقتعالی گفتگو کن
اگر خواهی تو فیض از محضرحق
از او توفیق طاعت آرزو کن

مضانا تو بهترین ماهی

چون که ماه ضیافت اللّهی
خوش عمل هر که بود در رمضان
ترک منکر نمود در رمضان

رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرا
مستعد سفر شهر خدا کرد مرا

از گلستان کرم طرفه نسیمى بوزید
که سراپاى پر از عطر و صفا کرد مرا

نازم آن دوست که با لطف سلیمانى خویش
پله از سلسله دیو دعا کرد مرا

فیض روح القدسم کرد رها از ظلمات
همرهى تا به لب آب بقا کرد مرا

من نبودم بجز از جاهل گم کرده رهى
لایق مکتب ف النجبا کرد مرا

در شگفتم ز کرامات و خطاپوشى او
من خطا و او مهر و وفا کرد مرا

دست از دامن این پیک مبارک نکشم
که به مهمانى آن دوست ندا کرد مرا

زین دعاهاست که با این همه بى برگى و ضعف
در گلستان ادب نغمه سرا کرد مرا

هر سر مویم اگر شکر کند تا به ابد
کم بود زین همه فیضى که عطا کرد مرا

بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد

هلال عید به دور قدح اشارت کرد

ثواب روزه و حج قبول آن برد
که خاک میکده عشق را زیارت کرد

مقام اصلى ما گوشه ابات است
خداش خیر دهاد آن که این عمارت کرد

بهاى باده چون لعل چیست جوهر عقل
بیا که سود ى برد کاین تجارت کرد

در خم آن ابروان محرابى
ى کند که به خون جگر طهارت کرد

فغان که نرگس جماش شیخ شهر امروز
نظر به دردکشان از سر حقارت کرد

به روى یار نظر کن ز دیده منت دار
که کار دیده نظر از سر بصارت کرد

حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ
اگر چه صنعت بسیار در عبارت کرد

مضان شهر عشق و عرفان است . . . رمضان بحر فیض و احسان است
رمــضــــان، مــاه عــتــرت و قــرآن . . . گــــاه تــــجدید عهد و پیمان است

رمــضــان امــتــــداد جــــاده نــــور . . . در گذرگاه هــر مــــسلمــان است
رمــضــان چــلچــراغ نـــور افـشان . . . در شبــستان قلــب انـسان است

مـــاه تــحکــیــم آشنـــایــــى هـــا . . . مــاه تعــطیل قــهر و حرمان است
مـــاه شـــب زنــده دارى عـشــاق . . . مــاه بــیــدار بــاش وجــدان است

مـــاه اشــک و خـروش و ناله و آه . . . راه برگــشت هــر پــشیمان است
مــــاه آســـایــش قــلــوب بــشــر . . . مــاه پــالایــش تـــن و جــان است

مــــاه تــسلیــم در بــــر خـــالـــق . . . مــاه تــمریــن کــار نــیـکــان است
رمضــان چــشمــه عـطــاى خـــدا . . . ماه عفو و گذشت و غفــران است

رمــضــان رهــنـــمــا و راه گــشــا . . . بهــر گــم گـشتگان حـیــران است
رمــضــان شــاخسارى از طــوبـى . . . غرفه اى از بــهشـت رضوان است

رمــضــان بــارگــــاه (بــســم ا…) . . . جلــوگاه (رحیـم) و (رحمان) است
مــاه تـــحصیــل دانــش و تــقــوى . . . گــاه تــطهـیــر و راه ایــمـان است

مــــاه اکـــرام عـــتــرت و قـــــرآن . . . مــــاه اطفــــاء نــــار نــیــران است
عیــــد مســعــود زاد روز حــســن . . . روز پــر فــیــض نــیــمــه آن است

شــب قــدرش ســلام بــر مــهدى . . . تــا بــه فـجرش که نور باران است
مـــغــرب آفــتــاب عــمــر عــلـــى . . . مشــرق مــــاهتــــاب قــرآن است

در چــنین مه که انس و جان یارب . . . بر سر سفــره تــو مــهــمـان است
نظـــرى ســوى دردمنــدان کــــن . . . اى کــه نــامـت شفا و درمان است

بــــارالــها بــــه درگــه کــــرمـــت . . . سائــل خــستــه دل فـراوان است
کشــــور مــــا بــهشت زهــرا شد . . . بس کــه پــر لاله خــاک ایران است

اى خــــــدا آرزوى ایــــــن امـــــت . . . جشــن پــیــروزى شــهیــدان است
واى بــر حـال آن ى که حسان . . . خــصــم قــرآن و یـار است


   

پذیره نویسان سال 89و سهامداران سال 89بانک مهر اقتصاد  :برای ب اطلاعات بیشتر و طرح دادخواهی با علیرضا مقیمی تماس بگیرید  
09112544688

 • پذیره نویسان  سال 89بانک مهر اقتصاد
 • قیمت سهام بانک مهر اقتصاد
 • تجدید ارزی دارائیهای ثابت
 • پذیره نویسی سال89

 • فروش سهام بانک مهر اقتصاد
 • پیش پذیره نویسی
 • مجوز بانک مهر اقتصاد
 • سود سهام بانک مهر اقتصاد
 • پذیره نویسان سال 89موسسه ان
 • علت کاهش قیمت سهام بانک مهر اقتصاد
 • مشاوره در خصوص سهام
 • پذیره نویسی سال 89بانک مهر اقتصاد , قیمت سهام بانک مهر اقتصاد , علت کاهش قیمت سهام بانک مهر اقتصاد , سود سهام بانک مهر اقتصاد , سهام6برابری ,پیش پذیره نویسی ,شکایت, بانک مهر اقتصاد , مجوز بانک مهر اقتصاد , ورقه سهام بانک مهر اقتصاد  , علی رضا مقیمی ,تجدید ارزی دارائیها , ترقی سهام, رای پذیره نویسان علیه بانک , مشاوره , 6برابری سهام ,علیرضا مقیمی,ورود به بورس,مجوز فعالیت بانک ,تسری به همه

  پذیره نویسان سال 89و سهامداران سال 89بانک مهر اقتصاد  :برای ب اطلاعات بیشتر و طرح دادخواهی با علیرضا مقیمی تماس بگیرید  

  09112544688

  برای ورود به سایت علیرضا مقیمی اینجا کلیک نمائید 

  09112544688


  شما لحظاتی دیگر به صفحه اصلی هدایت می شوید ...
  لطفا صبر نمائید
  شما لحظاتی دیگر به صفحه اصلی هدایت می شوید ...لطفا صبر نمائید
  از صبر و شکیبایی شما سپاسگذارم
    علیرضا مقیمی تماس :09112544688  

   


  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  1.99 مگابایت

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  لطفا جهت مشاهده و دریافت مابقی موارد به ادامه مطلب مراجعه نمایید

  فهرست مطالب

  ویژه نامه (3 فایل فلش)

  تصاویر بیانات 14 داد 1396 (رحلت (ره))

  تصاویر (برخی ادعیه ماه مبارک رمضان)

  پیوندها

  *****

  ویژه نامه (3 فایل فلش)

  ویژه نامه رحلت حضرت خدیجه کبری (س)

  1.05 مگابایت

  دریافت فایل فلش

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

   ویژه نامه رحلت (ره)

    1.94 مگابایت

  دریافت فایل فلش

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

   ویژه نامه 14 داد ( در حرم (ره))


  2.49 مگابایت

  دریافت فایل فلش

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  تصاویر بیانات 14 داد 1396 (رحلت (ره))

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها 

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

   صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  تصاویر (برخی ادعیه ماه مبارک رمضان)

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  *****

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها 

   صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها 

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها 

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها 

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

   صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها 

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها 

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها 

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها 

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها 

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  پیوندها

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    *****

  صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام الله علیها

  سلامتی و تعجیل در فرج زمان علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهراء سلام الله علیها و ارواح طیبه ء صلوات

   الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم

  توجه: هرگونه تبلیغ تجاری (در صورت انجام) ارتباطی به این وبلاگ ندارد

  توجه: تصاویر حاوی آیات و اسماء متبرکه می باشد لطفا در صورت چاپ در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید

  ماس دعا


  یَا عَلِیُّ یَا عَظِیمُ یَا غَفُورُ یَا رَحِیمُ أَنْتَ الرَّبُّ الْعَظِیمُ‏
  اى خداى بلند مقام اى بزرگوار اى آمرزنده اى مهربان تویى خداى بزرگ
  الَّذِی لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ‏ءٌ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ
  که هیچ مثل و مانندى ندارد و به گفتار و کردار خلق شنوا و بیناست
  وَ هَذَا شَهْرٌ عَظَّمْتَهُ وَ کَرَّمْتَهُ وَ شَرَّفْتَهُ وَ فَضَّلْتَهُ عَلَى الشُّهُورِ
  و این ماه است که مقامش را عظیم کردى و کرامت و شرافت و فضیلتش بر سایر ماه ها دادى
  وَ هُوَ الشَّهْرُ الَّذِی فَرَضْتَ صِیَامَهُ عَلَیَّ وَ هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ‏
  و این ماه است که روزه ‏اش بر من واجب گردانیدى و این ماه رمضان است
  الَّذِی أَنْزَلْتَ فِیهِ الْقُرْآنَ هُدًى لِلنَّاسِ وَ بَیِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَ الْفُرْقَانِ‏
  که در آن قرآن را نازل فرمودى براى راهنمایى مردم و روشن راه هدایت و جدا نمودن حق از باطل
  وَ جَعَلْتَ فِیهِ لَیْلَةَ الْقَدْرِ وَ جَعَلْتَهَا خَیْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ
  و شب قدر را در این ماه مقرر داشتى که آن شب بر هزار ماه برترى دادى
  فَیَا ذَا الْمَنِّ وَ لاَ یُمَنُّ عَلَیْکَ مُنَّ عَلَیَّ بِفَکَاکِ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ
  پس اى خدایى که بر همه منت دارى و هیچ بر تو منت ندارد بر من منت گزار در میان آن همه بندگانت که منت گزارده ‏اى و از آتش دوزخ نجات بخش
  فِیمَنْ تَمُنُّ عَلَیْهِ وَ أَدْخِلْنِی الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ‏
  و به بهشت ابدت داخل گردان به حق رحمت بى‏پایانت اى مهربان ترین مهربانان عالم.
  مطالب مرتبط
  1. دعای یا علی یا عظیم در مفاتیح الجنان
  2. دعای یا علی یا عظیم در زاد المعاد
  3. دعا بعد از هر واجب در ماه مبارک رمضان (اَللّهُمَّ اَدْخِلْ عَلی اَهْلِ الْقُبُورِ السُّرُورَ)
  4. دعای اللهم رب شهر رمضان (مفایتح الجنان)
  گالری:
  تصویر دعای بعد از های واجب در ماه مبارک رمضان (یا عَلِیُّ یا عَظیمُ)
  تصویر دعای بعد از های واجب در ماه مبارک رمضان (یا عَلِیُّ یا عَظیمُ)
  تصویر دعای بعد از های واجب در ماه مبارک رمضان (یا عَلِیُّ یا عَظیمُ)
  تصویر دعای بعد از های واجب در ماه مبارک رمضان (یا عَلِیُّ یا عَظیمُ)
  تصویر دعای بعد از های واجب در ماه مبارک رمضان (یا عَلِیُّ یا عَظیمُ)
  تصویر دعای بعد از های واجب در ماه مبارک رمضان (یا عَلِیُّ یا عَظیمُ)
  تصویر دعای بعد از های واجب در ماه مبارک رمضان (یا عَلِیُّ یا عَظیمُ)
  تصویر دعای بعد از های واجب در ماه مبارک رمضان (یا عَلِیُّ یا عَظیمُ)
  تصویر دعای بعد از های واجب در ماه مبارک رمضان (یا عَلِیُّ یا عَظیمُ)
  تصویر دعای بعد از های واجب در ماه مبارک رمضان (یا عَلِیُّ یا عَظیمُ)
  تصویر دعای بعد از های واجب در ماه مبارک رمضان (یا عَلِیُّ یا عَظیمُ)
  تصویر دعای بعد از های واجب در ماه مبارک رمضان (یا عَلِیُّ یا عَظیمُ)
  تصویر دعای بعد از های واجب در ماه مبارک رمضان (یا عَلِیُّ یا عَظیمُ)
  تصویر دعای بعد از های واجب در ماه مبارک رمضان (یا عَلِیُّ یا عَظیمُ)
  تصویر دعای بعد از های واجب در ماه مبارک رمضان (یا عَلِیُّ یا عَظیمُ)
  تصویر دعای بعد از های واجب در ماه مبارک رمضان (یا عَلِیُّ یا عَظیمُ)
  تصویر دعای بعد از های واجب در ماه مبارک رمضان (یا عَلِیُّ یا عَظیمُ)
  تصویر دعای بعد از های واجب در ماه مبارک رمضان (یا عَلِیُّ یا عَظیمُ)
  تصویر دعای بعد از های واجب در ماه مبارک رمضان (یا عَلِیُّ یا عَظیمُ)
  تصویر دعای بعد از های واجب در ماه مبارک رمضان (یا عَلِیُّ یا عَظیمُ)
  تصویر دعای بعد از های واجب در ماه مبارک رمضان (یا عَلِیُّ یا عَظیمُ)
  تصویر دعای بعد از های واجب در ماه مبارک رمضان (یا عَلِیُّ یا عَظیمُ)
  تصویر دعای بعد از های واجب در ماه مبارک رمضان (یا عَلِیُّ یا عَظیمُ)
  تصویر دعای بعد از های واجب در ماه مبارک رمضان (یا عَلِیُّ یا عَظیمُ)
  تصویر دعای بعد از های واجب در ماه مبارک رمضان (یا عَلِیُّ یا عَظیمُ)  رمضان - صور رمضان کریم - رمضان 1438 ه - صور رمضان 2017 , pictures ramadan 2015_1390179474_856.
  رمضان من اشهر شهور السنة لان مسلمین العالم یقدسون هذا الشهر
  هذا الشهر الذى انزل فیه القران 

  لمشارکة اصحابک على ال وعمل خلفیات للکمبیوتر للتذ بهذا الشهر  رمضان - صور رمضان کریم - رمضان 1438 ه - صور رمضان 2017 , pictures ramadan 2015_1390179482_786.
  رمضان - صور رمضان - رمضان - صور رمضان  رمضان - صور رمضان کریم - رمضان 1438 ه - صور رمضان 2017 , pictures ramadan 2015_1390179486_201.
  رمضان - صور رمضان - رمضان - صور رمضان 
  رمضان - صور رمضان کریم - رمضان 1438 ه - صور رمضان 2017 , pictures ramadan 2015_1390179497_407.


  رمضان - صور رمضان کریم - رمضان 1438 ه - صور رمضان 2017 , pictures ramadan 2015_1390179475_507.
  رمضان - صور رمضان کریم - رمضان 1438 ه - صور رمضان 2017 , pictures ramadan 2015_1390179606_140.
  رمضان - صور رمضان - رمضان 
  رمضان - صور رمضان کریم - رمضان 1438 ه - صور رمضان 2017 , pictures ramadan 2015_1390179604_924.
  رمضان - صور رمضان - رمضان 
  رمضان - صور رمضان کریم - رمضان 1438 ه - صور رمضان 2017 , pictures ramadan 2015_1390179478_638.
  رمضان - صور رمضان - رمضان 
  رمضان - صور رمضان کریم - رمضان 1438 ه - صور رمضان 2017 , pictures ramadan 2015_1390179498_625.
  رمضان - صور رمضان - رمضان 
  رمضان - صور رمضان کریم - رمضان 1438 ه - صور رمضان 2017 , pictures ramadan 2015_1390179497_432.


  رمضان - صور رمضان - رمضان 
  رمضان - صور رمضان کریم - رمضان 1438 ه - صور رمضان 2017 , pictures ramadan 2015_1390179488_970.
  رمضان - صور رمضان - صور رمضان 
  رمضان - صور رمضان کریم - رمضان 1438 ه - صور رمضان 2017 , pictures ramadan 2015_1390179479_408.
  رمضان - صور رمضان - رمضان 
  رمضان - صور رمضان کریم - رمضان 1438 ه - صور رمضان 2017 , pictures ramadan 2015_1390179487_312.
  رمضان - صور رمضان کریم - رمضان 1438 ه - صور رمضان 2017 , pictures ramadan 2015_1390179475_704.
  رمضان - صور رمضان کریم - رمضان 1438 ه - صور رمضان 2017 , pictures ramadan 2015_1390179480_202.
  رمضان - صور رمضان کریم - رمضان 1438 ه - صور رمضان 2017 , pictures ramadan 2015_1390179474_629.

   


  بانک مهر اقتصاد, علیرضا مقیمی,بانک مهر اقتصاد پرداخت قسط,بانک مهر اقتصاد,بانک مهر اقتصاد پرداخت اقساط,بانک مهر اقتصاد وام,بانک مهر اقتصاد ایران,بانک مهر اقتصاد نوین,بانک مهر اقتصاد پرداخت اینترنتی اقساط,بانک مهر اقتصاد شعب,بانک مهر اقتصاد ایران,بانک مهر اقتصاد پرداخت قسط,بانک مهر اقتصاد پرداخت قسط وام,بانک مهر اقتصاد پرداخت قسط اینترنتی,موسسه مهر اقتصاد پرداخت قسط,بانک مهر اقتصاد پرداخت اقساط,بانک مهر اقتصاد پرداخت اقساط اینترنتی,بانک مهر اقتصاد پرداخت اقساط وام,بانک مهر اقتصاد پرداخت اقساط تسهیلات,بانک مهر اقتصاد طرح صمیم مهر,بانک مهر اقتصاد اصفهان,بانک مهر اقتصاد واریز وجه,بانک مهر اقتصاد وام بدون س ,بانک مهر اقتصاد مجوز دارد,بانک مهر اقتصاد سود س ,موسسه مهر اقتصاد پرداخت اقساط,بانک مهر اقتصاد وام بدون ضامن,بانک مهر اقتصاد وام,بانک مهر اقتصاد وام فوری,بانک مهر اقتصاد وام مسکن,بانک مهر اقتصاد وام پزشکان,بانک مهر اقتصاد وام به ان,بانک مهر اقتصاد وام اعضای هیئت علمی,بانک مهر اقتصاد وام ازدواج,بانک مهر اقتصاد ایرانیان,بانک مهر اقتصاد ایران وام,بانک مهر اقتصاد ایرانشهر,سایت بانک مهر اقتصاد ایران,تسهیلات بانک مهر اقتصاد ایران,شعب بانک مهر اقتصاد ایران,استخدام بانک مهر اقتصاد ایران,موسسه مهر اقتصاد ایران,بانک مهر اقتصاد نوین پرداخت اقساط,بانک مهر اقتصاد نوین وام,بانک مهر اقتصاد نوین پرداخت قسط,بانک مهر اقتصاد نوین اصفهان,بانک مهر اقتصاد نوین,سایت بانک مهر اقتصاد نوین,استخدام بانک مهر اقتصاد نوین,استخدامی بانک مهر اقتصاد نوین,سود بانک مهر اقتصاد نوین,بانک مهر اقتصاد پرداخت اینترنتی اقساط,بانک مهر اقتصاد پرداخت اینترنتی قسط,بانک مهر اقتصاد سامانه پرداخت اینترنتی اقساط,پرداخت اینترنتی اقساط بانک مهر اقتصاد,پرداخت اینترنتی اقساط بانک مهر اقتصاد,پرداخت اینترنتی اقساط بانک مهر اقتصاد نوین,پرداخت اینترنتی اقساط وام بانک مهر اقتصاد,پرداخت اینترنتی اقساط تسهیلات بانک مهر اقتصاد,سامانه پرداخت اینترنتی اقساط بانک مهر اقتصاد,بانک مهر اقتصاد شعبه ونک,بانک مهر اقتصاد شعبه تجریش,بانک مهر اقتصاد شعبه توحید,بانک مهر اقتصاد شعبه پونک,بانک مهر اقتصاد شعبه پاسداران,بانک مهر اقتصاد شعبه سعادت آباد,بانک مهر اقتصاد شعبه بلوار کشاورز,بانک مهر اقتصاد شعبه صادقیه,بانک مهر اقتصاد شعبه آرژانتین,شعب بانک مهر اقتصاد ایران,بانک قرض الحسنه مهر اقتصاد ایران,6برابری سهام بانک مهر اقتصاد,سهام بانک مهر اقتصاد,سهام بانک مهر اقتصاد,سهام بانک مهر اقتصاد در بورس,سهام بانک مهر اقتصاد در فرابورس,سهام بانک مهر اقتصاد وارد بورس شد,سهام بانک مهر اقتصاد قیمت,سهام بانک مهر اقتصاد ایران,سهام بانک مهر اقتصاد چی شد,سهام بانک مهر اقتصاد کی وارد بورس میشود,سهام بانک مهر اقتصاد برای ان,قیمت سهام بانک مهر اقتصاد در بورس, ید سهام بانک مهر اقتصاد در بورس,بورس سهام بانک مهر اقتصاد,ارزش سهام بانک مهر اقتصاد در بورس,وضعیت سهام بانک مهر اقتصاد در بورس,عرضه سهام بانک مهر اقتصاد در بورس,قیمت روز سهام بانک مهر اقتصاد در بورس,قیمت هر سهم بانک مهر اقتصاد در بورس,قیمت سهام بانک مهر اقتصاد در فرابورس,واگذاری سهام بانک مهر اقتصاد در فرابورس,عرضه سهام بانک مهر اقتصاد در فرابورس,ارزش سهام بانک مهر اقتصاد در فرابورس,فروش سهام بانک مهر اقتصاد در فرابورس,سهام بانک مهر اقتصاد فرابورس,قیمت هر سهم سهام بانک مهر اقتصاد,قیمت سهام بانک مهر اقتصاد امروز,قیمت سهم بانک مهر اقتصاد,آ ین قیمت سهام بانک مهر اقتصاد,قیمت روز سهام بانک مهر اقتصاد,قیمت پایه سهام بانک مهر اقتصاد,قیمت آنلاین سهام بانک مهر اقتصاد,سهام بانک مهر اقتصاد انسهامداران سال 89بانک مهر اقتصاد,سهام بانک مهر اقتصاد به ان,سهام بانک مهر اقتصاد ویژه ان,واگذاری سهام بانک مهر اقتصاد به ان,افزایش سرمایه بانک مهر اقتصاد,افزایش سرمایه سهام بانک مهر اقتصاد,علیرضا مقیمی,علیرضا مقیمی,پذیره نویسی بانک مهر اقتصاد,پذیره نویسی سهام بانک مهر اقتصاد,زمان پذیره نویسی بانک مهر اقتصاد,تاریخ پذیره نویسی بانک مهر اقتصاد,یش پذیره نویسی بانک مهر اقتصاد,اخبار پذیره نویسی بانک مهر اقتصاد,مهلت پذیره نویسی بانک مهر اقتصاد,وضعیت پذیره نویسی بانک مهر اقتصاد,شرایط پذیره نویسی بانک مهر اقتصاد,تکلیف پذیره نویسان بانک مهر اقتصاد,زمان دقیق پذیره نویسی بانک مهر اقتصاد ,مجوز بانک مهر اقتصاد ,سهام سال 89بانک مهر اقتصاد ,قیمت سهام بانک مهر اقتصاد ,مشاوره حقوقی و مالی توسط علیرضا مقیمی در خصوص سهام , تلفن 09112544688,علیرضا مقیمی .علی رضا مقیمی ,موسسه قرض الحسنه مهر ان,سایت علیرضا مقیمی ,تنظیم دادخواست حقوقی ,تنظیم شکوائیه کیفری ,نوشتن لایحه برای همه دادگاهها ,شکایت در دیوان عد اداری ,لایحه ,ومتخصص در امور سهام و پیگیری ترقی آن ,آگاه به مسائل مرتبط با سهامداران سال 89,برای ب اطلاعات بیشتر کلیک کنید تا به سایت علیرضا مقیمی هدایت شوید   اینجا   , قیمت سهام بانک مهر اقتصاد ,مجوز بانک مهر اقتصاد ,سهام سال 89بانک مهر اقتصاد ,قیمت سهام بانک مهر اقتصاد

      بانک مهر اقتصاد, علیرضا مقیمی,بانک مهر اقتصاد پرداخت قسط,بانک مهر اقتصاد,بانک مهر اقتصاد پرداخت اقساط,بانک مهر اقتصاد وام,بانک مهر اقتصاد ایران,بانک مهر اقتصاد نوین,بانک مهر اقتصاد پرداخت اینترنتی اقساط,بانک مهر اقتصاد شعب,بانک مهر اقتصاد ایران,بانک مهر اقتصاد پرداخت قسط,بانک مهر اقتصاد پرداخت قسط وام,بانک مهر اقتصاد پرداخت قسط اینترنتی,موسسه مهر اقتصاد پرداخت قسط,بانک مهر اقتصاد پرداخت اقساط,بانک مهر اقتصاد پرداخت اقساط اینترنتی,بانک مهر اقتصاد پرداخت اقساط وام,بانک مهر اقتصاد پرداخت اقساط تسهیلات,بانک مهر اقتصاد طرح صمیم مهر,بانک مهر اقتصاد اصفهان,بانک مهر اقتصاد واریز وجه,بانک مهر اقتصاد وام بدون س ,بانک مهر اقتصاد مجوز دارد,بانک مهر اقتصاد سود س ,موسسه مهر اقتصاد پرداخت اقساط,بانک مهر اقتصاد وام بدون ضامن,بانک مهر اقتصاد وام,بانک مهر اقتصاد وام فوری,بانک مهر اقتصاد وام مسکن,بانک مهر اقتصاد وام پزشکان,بانک مهر اقتصاد وام به ان,بانک مهر اقتصاد وام اعضای هیئت علمی,بانک مهر اقتصاد وام ازدواج,بانک مهر اقتصاد ایرانیان,بانک مهر اقتصاد ایران وام,بانک مهر اقتصاد ایرانشهر,سایت بانک مهر اقتصاد ایران,تسهیلات بانک مهر اقتصاد ایران,شعب بانک مهر اقتصاد ایران,استخدام بانک مهر اقتصاد ایران,موسسه مهر اقتصاد ایران,بانک مهر اقتصاد نوین پرداخت اقساط,بانک مهر اقتصاد نوین وام,بانک مهر اقتصاد نوین پرداخت قسط,بانک مهر اقتصاد نوین اصفهان,بانک مهر اقتصاد نوین,سایت بانک مهر اقتصاد نوین,استخدام بانک مهر اقتصاد نوین,استخدامی بانک مهر اقتصاد نوین,سود بانک مهر اقتصاد نوین,بانک مهر اقتصاد پرداخت اینترنتی اقساط,بانک مهر اقتصاد پرداخت اینترنتی قسط,بانک مهر اقتصاد سامانه پرداخت اینترنتی اقساط,پرداخت اینترنتی اقساط بانک مهر اقتصاد,پرداخت اینترنتی اقساط بانک مهر اقتصاد,پرداخت اینترنتی اقساط بانک مهر اقتصاد نوین,پرداخت اینترنتی اقساط وام بانک مهر اقتصاد,پرداخت اینترنتی اقساط تسهیلات بانک مهر اقتصاد,سامانه پرداخت اینترنتی اقساط بانک مهر اقتصاد,بانک مهر اقتصاد شعبه ونک,بانک مهر اقتصاد شعبه تجریش,بانک مهر اقتصاد شعبه توحید,بانک مهر اقتصاد شعبه پونک,بانک مهر اقتصاد شعبه پاسداران,بانک مهر اقتصاد شعبه سعادت آباد,بانک مهر اقتصاد شعبه بلوار کشاورز,بانک مهر اقتصاد شعبه صادقیه,بانک مهر اقتصاد شعبه آرژانتین,شعب بانک مهر اقتصاد ایران,بانک قرض الحسنه مهر اقتصاد ایران,6برابری سهام بانک مهر اقتصاد,سهام بانک مهر اقتصاد,سهام بانک مهر اقتصاد,سهام بانک مهر اقتصاد در بورس,سهام بانک مهر اقتصاد در فرابورس,سهام بانک مهر اقتصاد وارد بورس شد,سهام بانک مهر اقتصاد قیمت,سهام بانک مهر اقتصاد ایران,سهام بانک مهر اقتصاد چی شد,سهام بانک مهر اقتصاد کی وارد بورس میشود,سهام بانک مهر اقتصاد برای ان,قیمت سهام بانک مهر اقتصاد در بورس, ید سهام بانک مهر اقتصاد در بورس,بورس سهام بانک مهر اقتصاد,ارزش سهام بانک مهر اقتصاد در بورس,وضعیت سهام بانک مهر اقتصاد در بورس,عرضه سهام بانک مهر اقتصاد در بورس,قیمت روز سهام بانک مهر اقتصاد در بورس,قیمت هر سهم بانک مهر اقتصاد در بورس,قیمت سهام بانک مهر اقتصاد در فرابورس,واگذاری سهام بانک مهر اقتصاد در فرابورس,عرضه سهام بانک مهر اقتصاد در فرابورس,ارزش سهام بانک مهر اقتصاد در فرابورس,فروش سهام بانک مهر اقتصاد در فرابورس,سهام بانک مهر اقتصاد فرابورس,قیمت هر سهم سهام بانک مهر اقتصاد,قیمت سهام بانک مهر اقتصاد امروز,قیمت سهم بانک مهر اقتصاد,آ ین قیمت سهام بانک مهر اقتصاد,قیمت روز سهام بانک مهر اقتصاد,قیمت پایه سهام بانک مهر اقتصاد,قیمت آنلاین سهام بانک مهر اقتصاد,سهام بانک مهر اقتصاد انسهامداران سال 89بانک مهر اقتصاد,سهام بانک مهر اقتصاد به ان,سهام بانک مهر اقتصاد ویژه ان,واگذاری سهام بانک مهر اقتصاد به ان,افزایش سرمایه بانک مهر اقتصاد,افزایش سرمایه سهام بانک مهر اقتصاد,علیرضا مقیمی,علیرضا مقیمی,پذیره نویسی بانک مهر اقتصاد,پذیره نویسی سهام بانک مهر اقتصاد,زمان پذیره نویسی بانک مهر اقتصاد,تاریخ پذیره نویسی بانک مهر اقتصاد,یش پذیره نویسی بانک مهر اقتصاد,اخبار پذیره نویسی بانک مهر اقتصاد,مهلت پذیره نویسی بانک مهر اقتصاد,وضعیت پذیره نویسی بانک مهر اقتصاد,شرایط پذیره نویسی بانک مهر اقتصاد,تکلیف پذیره نویسان بانک مهر اقتصاد,زمان دقیق پذیره نویسی بانک مهر اقتصاد ,مجوز بانک مهر اقتصاد ,سهام سال 89بانک مهر اقتصاد ,قیمت سهام بانک مهر اقتصاد ,مشاوره حقوقی و مالی توسط علیرضا مقیمی در خصوص سهام , تلفن 09112544688,علیرضا مقیمی .علی رضا مقیمی ,موسسه قرض الحسنه مهر ان,سایت علیرضا مقیمی ,تنظیم دادخواست حقوقی ,تنظیم شکوائیه کیفری ,نوشتن لایحه برای همه دادگاهها ,شکایت در دیوان عد اداری ,لایحه ,ومتخصص در امور سهام و پیگیری ترقی آن ,آگاه به مسائل مرتبط با سهامداران سال 89,برای ب اطلاعات بیشتر کلیک کنید تا به سایت علیرضا مقیمی هدایت شوید اینجا , قیمت سهام بانک مهر اقتصاد ,مجوز بانک مهر اقتصاد ,سهام سال 89بانک مهر اقتصاد ,قیمت سهام بانک مهر اقتصاد


   بانک مهر اقتصاد, علیرضا مقیمی,بانک مهر اقتصاد پرداخت قسط,بانک مهر اقتصاد,بانک مهر اقتصاد پرداخت اقساط,بانک مهر اقتصاد وام,بانک مهر اقتصاد ایران,بانک مهر اقتصاد نوین,بانک مهر اقتصاد پرداخت اینترنتی اقساط,بانک مهر اقتصاد شعب,بانک مهر اقتصاد ایران,بانک مهر اقتصاد پرداخت قسط,بانک مهر اقتصاد پرداخت قسط وام,بانک مهر اقتصاد پرداخت قسط اینترنتی,موسسه مهر اقتصاد پرداخت قسط,بانک مهر اقتصاد پرداخت اقساط,بانک مهر اقتصاد پرداخت اقساط اینترنتی,بانک مهر اقتصاد پرداخت اقساط وام,بانک مهر اقتصاد پرداخت اقساط تسهیلات,بانک مهر اقتصاد طرح صمیم مهر,بانک مهر اقتصاد اصفهان,بانک مهر اقتصاد واریز وجه,بانک مهر اقتصاد وام بدون س ,بانک مهر اقتصاد مجوز دارد,بانک مهر اقتصاد سود س ,موسسه مهر اقتصاد پرداخت اقساط,بانک مهر اقتصاد وام بدون ضامن,بانک مهر اقتصاد وام,بانک مهر اقتصاد وام فوری,بانک مهر اقتصاد وام مسکن,بانک مهر اقتصاد وام پزشکان,بانک مهر اقتصاد وام به ان,بانک مهر اقتصاد وام اعضای هیئت علمی,بانک مهر اقتصاد وام ازدواج,بانک مهر اقتصاد ایرانیان,بانک مهر اقتصاد ایران وام,بانک مهر اقتصاد ایرانشهر,سایت بانک مهر اقتصاد ایران,تسهیلات بانک مهر اقتصاد ایران,شعب بانک مهر اقتصاد ایران,استخدام بانک مهر اقتصاد ایران,موسسه مهر اقتصاد ایران,بانک مهر اقتصاد نوین پرداخت اقساط,بانک مهر اقتصاد نوین وام,بانک مهر اقتصاد نوین پرداخت قسط,بانک مهر اقتصاد نوین اصفهان,بانک مهر اقتصاد نوین,سایت بانک مهر اقتصاد نوین,استخدام بانک مهر اقتصاد نوین,استخدامی بانک مهر اقتصاد نوین,سود بانک مهر اقتصاد نوین,بانک مهر اقتصاد پرداخت اینترنتی اقساط,بانک مهر اقتصاد پرداخت اینترنتی قسط,بانک مهر اقتصاد سامانه پرداخت اینترنتی اقساط,پرداخت اینترنتی اقساط بانک مهر اقتصاد,پرداخت اینترنتی اقساط بانک مهر اقتصاد,پرداخت اینترنتی اقساط بانک مهر اقتصاد نوین,پرداخت اینترنتی اقساط وام بانک مهر اقتصاد,پرداخت اینترنتی اقساط تسهیلات بانک مهر اقتصاد,سامانه پرداخت اینترنتی اقساط بانک مهر اقتصاد,بانک مهر اقتصاد شعبه ونک,بانک مهر اقتصاد شعبه تجریش,بانک مهر اقتصاد شعبه توحید,بانک مهر اقتصاد شعبه پونک,بانک مهر اقتصاد شعبه پاسداران,بانک مهر اقتصاد شعبه سعادت آباد,بانک مهر اقتصاد شعبه بلوار کشاورز,بانک مهر اقتصاد شعبه صادقیه,بانک مهر اقتصاد شعبه آرژانتین,شعب بانک مهر اقتصاد ایران,بانک قرض الحسنه مهر اقتصاد ایران,6برابری سهام بانک مهر اقتصاد,سهام بانک مهر اقتصاد,سهام بانک مهر اقتصاد,سهام بانک مهر اقتصاد در بورس,سهام بانک مهر اقتصاد در فرابورس,سهام بانک مهر اقتصاد وارد بورس شد,سهام بانک مهر اقتصاد قیمت,سهام بانک مهر اقتصاد ایران,سهام بانک مهر اقتصاد چی شد,سهام بانک مهر اقتصاد کی وارد بورس میشود,سهام بانک مهر اقتصاد برای ان,قیمت سهام بانک مهر اقتصاد در بورس, ید سهام بانک مهر اقتصاد در بورس,بورس سهام بانک مهر اقتصاد,ارزش سهام بانک مهر اقتصاد در بورس,وضعیت سهام بانک مهر اقتصاد در بورس,عرضه سهام بانک مهر اقتصاد در بورس,قیمت روز سهام بانک مهر اقتصاد در بورس,قیمت هر سهم بانک مهر اقتصاد در بورس,قیمت سهام بانک مهر اقتصاد در فرابورس,واگذاری سهام بانک مهر اقتصاد در فرابورس,عرضه سهام بانک مهر اقتصاد در فرابورس,ارزش سهام بانک مهر اقتصاد در فرابورس,فروش سهام بانک مهر اقتصاد در فرابورس,سهام بانک مهر اقتصاد فرابورس,قیمت هر سهم سهام بانک مهر اقتصاد,قیمت سهام بانک مهر اقتصاد امروز,قیمت سهم بانک مهر اقتصاد,آ ین قیمت سهام بانک مهر اقتصاد,قیمت روز سهام بانک مهر اقتصاد,قیمت پایه سهام بانک مهر اقتصاد,قیمت آنلاین سهام بانک مهر اقتصاد,سهام بانک مهر اقتصاد ان سهامداران سال 89بانک مهر اقتصاد,سهام بانک مهر اقتصاد به ان,سهام بانک مهر اقتصاد ویژه ان,واگذاری سهام بانک مهر اقتصاد به ان,افزایش سرمایه بانک مهر اقتصاد,افزایش سرمایه سهام بانک مهر اقتصاد,علیرضا مقیمی,علیرضا مقیمی,پذیره نویسی بانک مهر اقتصاد,پذیره نویسی سهام بانک مهر اقتصاد,زمان پذیره نویسی بانک مهر اقتصاد,تاریخ پذیره نویسی بانک مهر اقتصاد,یش پذیره نویسی بانک مهر اقتصاد,اخبار پذیره نویسی بانک مهر اقتصاد,مهلت پذیره نویسی بانک مهر اقتصاد,وضعیت پذیره نویسی بانک مهر اقتصاد,شرایط پذیره نویسی بانک مهر اقتصاد,تکلیف پذیره نویسان بانک مهر اقتصاد,زمان دقیق پذیره نویسی بانک مهر اقتصاد ,مجوز بانک مهر اقتصاد ,سهام سال 89بانک مهر اقتصاد ,قیمت سهام بانک مهر اقتصاد ,مشاوره حقوقی و مالی توسط علیرضا مقیمی در خصوص سهام , تلفن 09112544688,علیرضا مقیمی .علی رضا مقیمی ,موسسه قرض الحسنه مهر ان,سایت علیرضا مقیمی ,تنظیم دادخواست حقوقی ,تنظیم شکوائیه کیفری ,نوشتن لایحه برای همه دادگاهها ,شکایت در دیوان عد اداری ,لایحه ,ومتخصص در امور سهام و پیگیری ترقی آن ,آگاه به مسائل مرتبط با سهامداران سال 89,برای ب اطلاعات بیشتر کلیک کنید تا به سایت علیرضا مقیمی هدایت شوید   اینجا   , قیمت سهام بانک مهر اقتصاد ,مجوز بانک مهر اقتصاد ,سهام سال 89بانک مهر اقتصاد ,قیمت سهام بانک مهر اقتصاد  

  آمد رمضان و عید با ماست
  قفل آمد و آن کلید با ماست

  بربست دهان و دیده بگشاد
  وان نور که دیده دید با ماست

  آمد رمضان به خدمت دل
  وان کش که دل آفرید با ماست

  در روزه اگر پدید شد رنج
  گنج دل ناپدید با ماست

  کردیم ز روزه جان و دل پاک
  هر چند تن پلید با ماست

  روزه به زبان حال گوید
  کم شو که همه مرید با ماست

  چون هست صلاح دین در این جمع
  منصور و ابایزید با ماست

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  ع پس زمینه ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390 www.sargarmia.net

  تصاویر زیبا و دیدنی ویژه ماه مبارک رمضان


  دعاى روز اول ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمَ اجْعلْ صِیامی فـیه صِیـام الصّائِمینَ وقیامی فیهِ قیامَ القائِمینَ ونَبّهْنی فیهِ عن نَومَةِ الغافِلینَ وهَبْ لی جُرمی فیهِ یا الهَ العالَمینَ واعْفُ عنّی یا عافیاً عنِ المجْرمینَ.

  خدایا قرار بده روزه مرا در آن روزه داران واقعى و قیام و عبادتم در آن قیام شب زنده داران و بیدارم نما در آن از خواب بى خبران و ببخش به من جنایتم را در این روز اى معبود جهانیان و در گذر از من اى بخشنده جنایات کاران.

  ع , تصویر, متن دعای هر روز ماه رمضان با ترجمه فارسی و انگلیسی

  دعاى روز دوم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ قَرّبْنی فیهِ الى مَرْضاتِکَ وجَنّبْنی فیهِ من سَخَطِکَ ونَقماتِکَ ووفّقْنی فیهِ لقراءةِ آیاتِکَ برحْمَتِکَ یا أرْحَمَ الرّاحِمین.

  خدایا نزدیک کن مرا در این ماه به سوى خوشنودیت و برکنارم دار در آن از خشم و انتقامت و توفیق ده مرا در آن براى خواندن آیات قرآن به رحمت خودت اى مهربانترین مهربانان.

  ع , تصویر, متن دعای هر روز ماه رمضان با ترجمه فارسی و انگلیسی

  دعاى روز سوم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ ارْزُقنی فیهِ الذّهْنَ و ّنَبیهَ وباعِدْنی فیهِ من السّفاهة و ّمْویهِ واجْعَل لی نصیباً مِنْ کلّ خَیْرٍ تُنَزّلُ فیهِ بِجودِکَ یا أجْوَدَ الأجْوَدینَ.

  خدایا روزى کن مرا در آنروز هوش و خودآگاهى را و دور بدار در آن روز از نادانى و گمراهى و قرار بده مرا بهره و فایده از هر چیزى که فرود آوردى در آن به بخشش خودت اى بخشنده ترین بخشندگان.

  ع , تصویر, متن دعای هر روز ماه رمضان با ترجمه فارسی و انگلیسی

  دعاى روز چهارم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ قوّنی فیهِ على إقامَةِ أمْرِکَ واذِقْنی فیهِ حَلاوَةَ ذِکْرِکَ وأوْزِعْنی فیهِ لأداءِ شُکْرَکَ بِکَرَمِکَ واحْفَظنی فیهِ بِحِفظْکَ وسِتْرِکَ یـا أبْصَرَ النّاظرین.

  خدایا نیرومندم نما در آن روز به پا داشتن دستور فرمانت و بچشان در آن شیرینى یادت را و مهیا کن مرا در آنروز راى انجام سپاس گذاریت به کـرم خودت نگهدار مرا در این روز به نگاه داریت و پوشى خودت اى بیناترین بینایان.

  ع , تصویر, متن دعای هر روز ماه رمضان با ترجمه فارسی و انگلیسی

  دعاى روز پنجم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ اجْعَلْنی فیهِ من المُسْتَغْفرینَ واجْعَلْنی فیهِ من عِبادَکَ الصّالحینَ القانِتین واجْعَلْنی فیهِ من اوْلیائِکَ المُقَرّبینَ بِرَأفَتِکَ یا ارْحَمَ الرّاحِمین.

  خدایا قرار بده در این روز از آمرزش جویان و قرار بده مرا در این روز از بندگان شایسته و فرمانبردارت و قرار بده مرا در این روز از دوستان نزدیکت به مهربانى خودت اى مهربان ترین مهربانان.

  ع , تصویر, متن دعای هر روز ماه رمضان با ترجمه فارسی و انگلیسی

  دعاى روز ششم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ لا تَخْذِلْنی فیهِ لِتَعَرّضِ مَعْصِتِکَ ولا تَضْرِبْنی بِسیاطِ نَقْمَتِکَ وزَحْزحْنی فیهِ من موجِباتِ سَخَطِکَ بِمَنّکَ وأیادیکَ یا مُنْتهى رَغْبـةَ الرّاغبینَ.

  خدایا وا مگذار مرا در این روز در پى نافرمانیت روم و مزن مرا با تازیانه کیفر و دور و برکنارم بدار از موجبات خشمت بحق احسان و نعمتهاى بى شمار تو اى حد نهایى علاقه و اشتیاق مشتاقان.

  ع , تصویر, متن دعای هر روز ماه رمضان با ترجمه فارسی و انگلیسی

  دعاى روز هفتم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ اعنّی فیهِ على صِیامِهِ وقیامِهِ وجَنّبنی فیهِ من هَفَواتِهِ وآثامِهِ وارْزُقْنی فیهِ ذِکْرَکَ بِدوامِهِ بتوفیقِکَ یا هادیَ المُضِلّین.

  خدایا یارى کن مرا در این روز بر روزه گرفتن و عبـادت و برکنارم دار در آن از بیهودگى و گناهان و روزیم کن در آن یادت را براى همیشه به توفیق خودت اى راهنماى گمراهان.

  ع , تصویر, متن دعای هر روز ماه رمضان با ترجمه فارسی و انگلیسی

  دعاى روز هشتم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ ارْزُقنی فیهِ رحْمَةَ الأیتامِ وإطْعامِ الطّعامِ وإفْشاءِ السّلامِ وصُحْبَةِ الکِرامِ بِطَوْلِکَ یا ملجأ الآمِلین.

  خدایا روزیم کن در آن ترحم بر یتیمان و طعام نمودن بر مردمان و افشاء سلام و مصاحبت کریمان به فضل خودت اى پناه آرزومندان.

  ع , تصویر, متن دعای هر روز ماه رمضان با ترجمه فارسی و انگلیسی

  دعاى روز نهم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  االلهمّ اجْعَلْ لی فیهِ نصیباً من رَحْمَتِکَ الواسِعَةِ واهْدِنی فیهِ لِبراهِینِکَ السّاطِعَةِ وخُذْ بناصیتی الى مَرْضاتِکَ الجامِعَةِ بِمَحَبّتِکَ یا أمَلَ المُشْتاقین.

  خدایا قرار بده برایم در آن بهره اى از رحمت فراوانـت و راهنمائیم کن در آن به برهان و راه هاى درخشانت و بگیر عنانم به سوى رضایت همه جانبه ات بدوستى خود اى آرزوى مشتاقان.

  ع , تصویر, متن دعای هر روز ماه رمضان با ترجمه فارسی و انگلیسی

  دعاى روز دهم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  االلهمّ اجْعلنی فیهِ من المُتوکّلین علیکَ واجْعلنی فیهِ من الفائِزینَ لَدَیْکَ واجْعلنی فیهِ من المُقَرّبینَ الیکَ بإحْسانِکَ یاغایَةَ الطّالِبین.

  خدایا قرار بده مرا در این روز از متوکلان بدرگاهت و مقرر کن در آن از کامروایان حضرتت و مقرر فرما در آن از مقربان درگاهت به احسانت اى نهایت همت جویندگان.

  ع , تصویر, متن دعای هر روز ماه رمضان با ترجمه فارسی و انگلیسی

  دعاى روز یازدهم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ حَبّبْ الیّ فیهِ الإحْسانَ وکَرّهْ الیّ فیهِ الفُسوقَ والعِصْیانَ وحَرّمْ علیّ فیهِ السّخَطَ والنّیرانَ بِعَوْنِکَ یا غیاثَ المُسْتغیثین.

  خدایا دوست گردان بمن در این روز نیکى را و نـاپسند بدار در این روز فسق و نافرمانى را و حرام کن بر من در آن خشم و سوزندگى را به یاریت اى دادرس داد خواهان.

  ع , تصویر, متن دعای هر روز ماه رمضان با ترجمه فارسی و انگلیسی

  دعاى روز دوازدهم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ زَیّنّی فیهِ بالسّتْرِ والعَفافِ واسْتُرنی فیهِ بِلباسِ القُنوعِ والکَفافِ واحْمِلنی فیهِ على العَدْلِ والإنْصافِ وامِنّی فیهِ من کلِّ ما أخافُ بِعِصْمَتِکَ یا عِصْمَةَ الخائِفین.

  خدایا زینت ده مرا در آن با پوشش و پاکدامنى و بپوشانم در آن جامه قناعت و خوددارى و وادارم نما در آن بر عدل و انصاف و آسوده ام دار در آن از هر چیز که می ترسم به نگاهدارى خودت اى نگه دار ترسناکان .

  ع , تصویر, متن دعای هر روز ماه رمضان با ترجمه فارسی و انگلیسی

  دعاى روز سیزدهم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ طَهّرنی فیهِ من الدَنَسِ والأقْذارِ وصَبّرنی فیهِ على کائِناتِ الأقْدارِ ووَفّقْنی فیهِ للتّقى وصُحْبةِ الأبْرارِ بِعَوْنِکَ یا قُرّةَ عیْنِ المَ ین.

  خدایا پاکیزه ام کن در این روز از چرک و و شکیبائیم ده در آن به آنچه مقدر است شدنى ها و توفیقم ده در آن براى تقوى و هم نشینى با نیکان به یاریت اى روشنى چشم مستمندان.

  ع , تصویر, متن دعای هر روز ماه رمضان با ترجمه فارسی و انگلیسی

  دعاى روز چهاردهم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ لا تؤاخِذْنی فیهِ بالعَثراتِ واقِلْنی فیهِ من الخَطایا والهَفَواتِ ولا تَجْعَلْنی فیه غَرَضاً للبلایا والآفاتِ بِعِزّتِکَ یا عزّ المسْلمین.

  خدایا مؤاخذه نکن مرا در ایـن روز به لغزشها و درگذر از من در آن از خطاها و بیهودگیها و قرار مده مرا در آن نشانه تیر بلاها و آفات اى عزت دهنده مسلمانان.

  ع , تصویر, متن دعای هر روز ماه رمضان با ترجمه فارسی و انگلیسی

  دعاى روز پانزدهم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ ارْزُقْنی فیهِ طاعَةَ الخاشِعین واشْرَحْ فیهِ صَدْری بإنابَةِ المُخْبتینَ بأمانِکَ یا أمانَ الخائِفین.

  خدایا روزى کن مرا در آن فرمانبردارى فروتنان و بگشا ام در آن به بازگشت دلدادگان به امان دادنت اى امان ترسناکان.

  ع , تصویر, متن دعای هر روز ماه رمضان با ترجمه فارسی و انگلیسی

  دعاى روز شانزدهم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ وَفّقْنی فیهِ لِموافَقَةِ الأبْرارِ وجَنّبْنی فیهِ مُرافَقَةِ الأشْرارِ وأوِنی فیهِ بِرَحْمَتِکَ الى دارِ القَرارِبالهِیّتَکِ یا إلَهَ العالَمین.

  خدایا توفیقم ده در آن به سازش نیکان و دورم دار در آن از رفاقت بدان و جایم ده در آن با مهرت به سوى خانه آرامش به خدایى خودت اى معبـود جهانیان.

  ع , تصویر, متن دعای هر روز ماه رمضان با ترجمه فارسی و انگلیسی

  دعاى روز هفدهم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ اهْدِنی فیهِ لِصالِحِ الأعْمالِ واقْـضِ لی فیهِ الحَوائِجَ والآمالِ یا من لا یَحْتاجُ الى ّفْسیر والسؤالِ یا عالِماً بما فی صُدورِ العالَمین صَلّ على محمّدٍ وآلهِ الطّاهِرین.

  خدایا راهنمائیم کن در آن به کارهاى شایسته و اعمال نیک و برآور برایم حاجت ها و آرزوهایم اى که نیازى به سویت تفسیر و سؤال ندارد اى داناى به آنچه در هاى جهانیان است درود فرست بر محمد و آل او پاکیزگان.

  ع , تصویر, متن دعای هر روز ماه رمضان با ترجمه فارسی و انگلیسی

  دعاى روز هجدهم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ نَبّهْنی فیهِ لِبَرَکاتِ أسْحارِهِ ونوّرْ فیهِ قلبی بِضِیاءِ أنْوارِهِ وخُذْ بِکُلّ أعْضائی الى اتّباعِ آثارِهِ بِنورِکَ یا مُنَوّرَ قُلوبِ العارفین.

  خدایا آگاهم نما در آن براى برکات سحرهایش و روشن کن در آن دلم را به پرتو انوارش و بکار به همه اعضایم به پیروى آثارش به نور خودت اى روشنى بخش دلهاى حق شناسان.

  ع , تصویر, متن دعای هر روز ماه رمضان با ترجمه فارسی و انگلیسی

  دعاى روز نوزدهم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ وفّرْ فیهِ حَظّی من بَرَکاتِهِ وسَهّلْ سَبیلی الى خَیْراتِهِ ولا تَحْرِمْنی قَبولَ حَسَناتِهِ یا هادیاً الى الحَقّ المُبین.

  خدایا زیاد بگردان در آن بهره مرا از برکاتش وآسان کن راه مرا به سوى خیرهایش و محروم نکن ما را از پذیرفتن نیکی هایش اى راهنماى به سوى حـق آشکار .

  ع , تصویر, متن دعای هر روز ماه رمضان با ترجمه فارسی و انگلیسی

  دعاى روز بیستم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ افْتَحْ لی فیهِ أبوابَ الجِنانِ واغْلِقْ عَنّی فیهِ أبوابَ النّیرانِ وَوَفّقْنی فیهِ لِتِلاوَةِ القرآنِ یا مُنَزّلِ السّکینةِ فی قُلوبِ المؤمِنین.

  خدایا بگشا برایم در آن درهاى بهشت و ببند برایم درهاى آتش دوزخ را و توفیقم ده در آن براى تلاوت قرآن اى نازل کننده آرامش در دلهاى مؤمنان.

  ع , تصویر, متن دعای هر روز ماه رمضان با ترجمه فارسی و انگلیسی

  دعاى روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ اجْعَلْ لی فیهِ الى مَرْضاتِکَ دلیلاً ولا تَجْعَل للشّیْطان فیهِ علیّ سَبیلاً واجْعَلِ الجَنّةِ لی منْزِلاً ومَقیلاً یا قاضی حَوائِجَ الطّالِبین.

  خدایا قرار بده برایم در آن به سوى خوشنودی هایت راهنمایى و قرار مده را در آن بر من راهى و قرار بده بهشت را برایم منزل و آسایـشگاه اى برآورنده حاجت هاى جویندگان.

  ع , تصویر, متن دعای هر روز ماه رمضان با ترجمه فارسی و انگلیسی

  دعاى روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ افْتَحْ لی فیهِ أبوابَ فَضْلَکَ وأنـْزِل علیّ فیهِ بَرَکاتِکَ وَوَفّقْنی فیهِ لِموجِباتِ مَرْضاتِکَ واسْکِنّی فیهِ بُحْبوحاتِ جَنّاتِکَ یا مُجیبَ دَعْوَةِ المُضْطَرّین.

  خدایا بگشا به رویم در این ماه درهاى فضلت و فرود آر برایم در آن برکاتت را و توفیقم ده در آن براى موجبات خوشنودیت و مسکنم ده در آن وسط هاى بهشت اى اجابت کننده خواسته ها و دعاهاى بیچارگان.

  ع , تصویر, متن دعای هر روز ماه رمضان با ترجمه فارسی و انگلیسی

  دعاى روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ اغسِلْنی فیهِ من الذُّنوبِ وطَهِّرْنی فیهِ من العُیوبِ وامْتَحِنْ قَلْبی فیهِ بِتَقْوَى القُلوبِ یا مُقیلَ عَثَراتِ المُذْنِبین.

  خدایا بشوى مرا در این ماه از گناه و پاکم نما در آن از عیب ها وآزمایش کن دلم را در آن به پرهیزکارى دل ها اى چشم پوش لغزش هاى گنا اران.

  ع , تصویر, متن دعای هر روز ماه رمضان با ترجمه فارسی و انگلیسی

  دعاى روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ إنّی أسْألُکَ فیه ما یُرْضیکَ وأعوذُ بِکَ ممّا یؤذیک وأسألُکَ ّوفیقَ فیهِ لأنْ أطیعَکَ ولا أعْصیکَ یا جَوادَ السّائلین.

  خدایا من از تو میخواهم در آن آنچه تو را خوشنود کند و پناه مى برم بتو از آنچه تو را بیازارد و از تو خواهم توفیق در آن براى اینکه فرمانت برم و نافرمانى تو ننمایم اى بخشنده سائلان.

  ع , تصویر, متن دعای هر روز ماه رمضان با ترجمه فارسی و انگلیسی

  دعاى روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ اجْعَلْنی فیهِ محبّاً لأوْلیائِکَ ومُعادیاً لأعْدائِکَ مُسْتَنّاً بِسُنّةِ خاتَمِ انْبیائِکَ یا عاصِمَ قُلوبِ النّبییّن.

  خدایا قرار بده در این روز دوست دوستانت و دشمن دشمنانت و پیرو راه و روش خاتم پیغمبرانت اى نگهدار دل هاى ان.

  ع , تصویر, متن دعای هر روز ماه رمضان با ترجمه فارسی و انگلیسی

  دعاى روز بیست وششم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ اجْعَل سَعْیی فیهِ مَشْکوراً وذَنْبی فیهِ مَغْفوراً وعَملی فیهِ مَقْبولاً وعَیْبی فیهِ مَسْتوراً یا أسْمَعِ السّامعین.

  خدایا قرار بده کوشش مرا در این ماه قدردانـى شده و گناه مرا در این ماه آمرزیده و کردارم را در آن مورد قبول و عیب مرا در آن پوشیده اى شنواترین شنوایان.

  ع , تصویر, متن دعای هر روز ماه رمضان با ترجمه فارسی و انگلیسی

  دعاى روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ ارْزُقْنی فیهِ فَضْلَ لَیْلَةِ القَدْرِ وصَیّرْ أموری فیهِ من العُسْرِ الى الیُسْرِ واقْبَلْ مَعاذیری وحُطّ عنّی الذّنب والوِزْرِ یا رؤوفاً بِعبادِهِ الصّالِحین.

  خدایا روزى کن مرا در آن فضیلت شب قدر را و بگردان در آن کارهاى مرا از سختى به آسانى و بپذیر عذرهایم و بریز از من گناه و بار گران را اى مهربان به بندگان شایسته خویش.

  ع , تصویر, متن دعای هر روز ماه رمضان با ترجمه فارسی و انگلیسی

  دعاى روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ وفّر حظّی فیهِ من النّوافِلِ واکْرِمْنی فیهِ بإحْضارِ المَسائِلِ وقَرّبِ فیهِ وسیلتی الیکَ من بینِ الوسائل یا من لا یَشْغَلُهُ الحاحُ المُلِحّین .

  خدایا زیاد کن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات و گرامى دار در آن به حاضر و یا داشتن مسائل و نزدیک گردان در آن وسیله ام به سویت از میـان وسیله ها اى آنکه سرگرمش نکند اصرار و سماجت اصرارکنندگان.

  ع , تصویر, متن دعای هر روز ماه رمضان با ترجمه فارسی و انگلیسی

  دعاى روز بیست ونهم ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ غَشّنی بالرّحْمَةِ وارْزُقْنی فیهِ ّوفیقِ والعِصْمَةِ وطَهّرْ قلْبی من غَیاهِبِ ُّهْمَةِ یا رحیماً بِعبادِهِ المؤمِنین.

  خدایا بپوشان در آن با مهر و رحمت و روزى کن مرا در آن توفیق و خوددارى و پاک کن دلم را از تیرگیها و گرفتگى هاى تهمت اى مهربان به بندگان با ایمان خود.

  ع , تصویر, متن دعای هر روز ماه رمضان با ترجمه فارسی و انگلیسی

  دعاى روز سى ام ماه مبارک رمضان

  بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ اجْعَلْ صیامی فیهِ بالشّکْرِ والقَبولِ على ما تَرْضاهُ ویَرْضاهُ الرّسولُ مُحْکَمَةً فُروعُهُ بالأصُولِ بحقّ سَیّدِنا محمّدٍ وآلهِ الطّاهِرین والحمدُ للهِ ربّ العالمین.

  خدایا قرار بده روزه مرا در این ماه مورد قدردانى و قبول بر طبق خوشنودى تو و پسند رسول تو باشد و استوار باشد فرعش بر اصل به حق آقاى ما محمد و خاندان پاکش و ستایش خاص پروردگار جهانیان است.

  ع , تصویر, متن دعای هر روز ماه رمضان با ترجمه فارسی و انگلیسی  استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در سال 96 | «ای استخدام»

  om/استخدام-صندوق-کارآفرینی-امید/
  mar 5, 2017 - خبرگزاری مهر : مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان گلستان از پرداخت ۱۹ .... هواپیمای برد کوتاه، شرکت در همایش کار و کارگران نمونه اداره کل تعاون کار و رفاه .... در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اینجا کلیک کنید.

  استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در سال 96 | استخدام

  /استخدام-صندوق-کارآفرینی-مهر-امید/
  mar 5, 2017 - استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در سال ۹۵ نمونه سوالات دانش علوم بانکی سوالات آزمون استخدامی بانک ها در مصاحبه استخدامی چه می پرسند؟

  استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در سال 95

  iranestekhdam.ir/صندوق-کارآفرینی-امید/
  translate this page
  jun 25, 2016 - اخبار استخدامی صندوق کارآفرینی مهر امید. استخدام سه رده شغلی در صندوق کارآفرینی امید – ۵ تیر ۹۵. صندوق کارآفرینی امید وابسته به نهاد ریاست ...

  استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید اسان رضوی در سال 96 | ایران استخدام

  iranestekhdam.ir/استخدام-صندوق-کارآفرینی-مهر-امید/
  translate this page
  feb 9, 2016 - استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در اسان رضوی- ۳ بهمن ۹۴. صندوق کارآفرینی مهر امید به منظور تامین نیروی انسانی خود در استان اسان رضوی از متقاضیان واجد شرایط به شرح زیر از ... استخدام دیوان محاسبات (نمونه سوالات گذشته).

  استخدام صندوق کار افرینی امید

  estekhdami.loger.ir/tagged/استخدام-صندوق-کار-افرینی-امید
  translate this page
  س رست صندوق کار آفرینی امید بندر آستارا از پرداخت بیش از یک میلیارد تومان ... استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در سال ۹۵ نمونه سوالات دانش علوم بانکی سوالات ...

  آگهی استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در اسان رضوی | مرجع آگهی های ...

  www.estekhdami.org/استخدام-صندوق-مهر-امید-در- اسان
  translate this page
  jan 23, 2016 - صندوق کارآفرینی مهر امید به منظور تامین نیروی انسانی خود در استان اسان رضوی از متقاضیان واجد شرایط به شرح زیر از طریق برگزاری آزمون دعوت ...

  آگهی استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در تهران | مرجع آگهی های استخدام

  www.estekhdami.org/استخدام-صندوق-کارآفرین-مهر-امید-تهران
  translate this page
  feb 6, 2016 - صندوق کارآفرینی مهر امید به منظور تامین نیروی انسانی خود در استان تهران از متقاضیان واجد شرایط به شرح زیر از طریق برگزاری آزمون دعوت به ...

  استخدامی صندوق کارآفرینی مهر امید در اسان جنوبی | رایگان نمونه ...

  www.pazhang.ir/استخدامی-صندوق-کارآفرینی-مهر-امید-در-خ/
  translate this page
  jan 26, 2016 - استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در اسان رضوی صندوق کارآفرینی مهر امید به منظور تامین نیروی انسانی خود در استان اسان جنوبی از متقاضیان ...

  استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در اسان رضوی | رایگان نمونه ...

  www.pazhang.ir/tag/استخدام-صندوق-کارآفرینی-مهر-امید-در- /
  translate this page
  استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در اسان رضوی صندوق کارآفرینی مهر امید به منظور تامین نیروی انسانی خود در استان اسان جنوبی از متقاضیان واجد شرایط به شرح ...

  صندوق کارآفرینی مهر امید | آگهی استخدام و رایگان نمونه سوالات ...

  www.baroot.com/news/tag/صندوق-کارآفرینی-مهر-امید/ - translate this page
  به گزارش وب سایت استخدامی باروت – صندوق کارآفرینی مهر امید در راستای تامین نیروی انسانی خود از متقاضیان واجد شرایط در استان اسان رضوی به شرح زیر از ...

  استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در سال ۹۵ | پرتال استخدامی فدراسیون ...

  jobik.ir/2017/01/استخدام-صندوق-کارآفرینی-مهر-امید-در-سا/
  translate this page
  jan 5, 2017 - نمونه سوالات دانش علوم بانکی ... اخبار استخدامی صندوق کارآفرینی مهر امید ... وی به سهم تسهیلات اشتغا ایی رودبار از محل صندوق کارآفرینی امید ...

  استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در سال ۹۵ | اخبار امروز ایران و جهان

  elim.ir/fa/news/.../استخدام-صندوق-کارآفرینی-مهر-امید-در-سال-۹۵/
  translate this page
  jan 4, 2017 - استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در سال ۹۵ نمونه سوالات دانش علوم بانکی سوالات آزمون استخدامی بانک ها در مصاحبه استخدامی چه می پرسند؟

  صندوق کارآفرینی امید: صفحه اصلی

  www.karafariniomid.ir/
  translate this page
  سایت رسمی صندوق کار آفرینی امید. ... ۱۳۹۵/۱۲/۳۰. با حضور مدیرعامل صندوق نخستین جشنواره سمنوپزان در روستای نمونه بدون بیکار اسطلخ جان برگزار شد. ۱۳۹۵/۱۲/۲۷.

  آگهی استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در اسان رضوی

  blogchart.ir/article/آگهی-استخدام-صندوق-کارآفرینی-مهر-امید-در- اسان-رضوی-/
  استخدام نیوز استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در اسان رضوی، شغل آگهی استخدام بانک استخدامی استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در اسان رضوی. استخدام صندوق ...

  استخدامی صندوق مهر - مطالب جدید

  xyz .ir/article/استخدامی-صندوق-مهر/
  استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در سال 96 ای استخدام : استخدام صندوق ... ایران استخدام اخبار استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران نمونه سوالات استخدامی بانک ...

  استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در سال ۹۵ | آ ین اخبار | رایاسنتر ...

  news.rayacenter.ir/.../استخدام%20صندوق%20کارآفرینی%20مهر%2... - translate this page
  jan 1, 2017 - خبر ۱۲ دی ۹۵ – صندوق کارآفرینی امید گلستان برای۹۰۰نفر اشتغال ایجاد کرد .... جالب توجه است به عنوان نمونه طرح تعمیرگاه بانوان از همین تسهیلات راه اندازی شده .... در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اینجا کلیک کنید.

  استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در سال ۹۵ - maxon

  maxon.gigfa.com/استخدام-صندوق-کارآفرینی-مهر-امید-در-سا/
  translate this page
  jan 7, 2017 - استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در سال ۹۵ نمونه سوالات دانش علوم بانکی سوالات آزمون استخدامی بانک ها در مصاحبه استخدامی چه می پرسند؟

  استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در سال استخدام - ویکی پدیا

  fawikipedia.org/استخدام_صندوق_کارآفرینی_مهر_امید_در_سال_اس...
  translate this page
  mar 22, 2017 - استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در سال 96 | «ای استخدام»، استخدام ... سال ۹۵ نمونه سوالات دانش علوم بانکی سوالات آزمون آ ین خبر ها استخدام توسعه ...

  سوالات استخدامی دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی کارآفرینی ۲۴20

  failha.com/ -سوالات-استخدامی-دستیاران-ستاد-14/4837
  translate this page
  feb 14, 2016 - ۴ days ago – آگهی استخدام بانک کارآفرین نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک .... اخبار استخدامی صندوق کارآفرینی مهر امید استخدام در …

  آگهی استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در آذربایجان غربی - سایت استخدامی

  tnews.ir/news/2edb57131776.html - translate this page
  feb 6, 2016 - صندوق کارآفرینی مهر امید به منظور تامین نیروی انسانی خود در استان آذربایجان غربی از متقاضیان واجد شرایط به شرح زیر از طریق برگزاری آزمون ...

  نمونه سوالات استخدامی بانک اقتصاد مهر – رایگان نمونه سوال

  nomonesoal.ir/نمونه-سوالات-استخدامی-بانک-اقتصاد-مهر/
  translate this page
  feb 20, 2017 - سوالات آزمون استخدامی بانک مهر اقتصاد … ..... ۱۱ فوریه ۲۰۱۷ … استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در سال ۹۵ نمونه سوالات دانش علوم … پیشنهادی جهت

  روز روشن ، زندگی روشن - استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در سال ۹۵

  rozeroshan.ir/?p=4779
  translate this page
  jan 4, 2017 - استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در سال ۹۵ نمونه سوالات دانش علوم بانکی سوالات آزمون استخدامی بانک ها در مصاحبه استخدامی چه می پرسند؟

  نمونه سوالات اسخدامی راه آهن

  z1.11gig.ir/product/51618/نمونه-سوالات-اسخدامی-راه-آهن-
  translate this page
  مجموعهای از سوالات پرتکرار آزمونهای سابق استخدامی بخصوص راه آهن ایران سوالات ... استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در سال ۹۵ نمونه سوالات دانش علوم بانکی ...

  سوالات استخدام بانک تجارت سال 96 | سوالات استخدامی وزارت نیرو 96

  soalniro.ir/سوالات-استخدام-بانک-تجارت-سال-96/2996
  translate this page
  4 days ago - برای مشاهده تجربیات کاربران در زمینه سوالات آزمون، نتایج آزمون، سوالات ... استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در سال ۹۵ نمونه سوالات دانش علوم …

  قرارداد صندوق رفاه دانشجویان و کارآفرینی امید برای ارائه تسهیلات به ...

  pnuna.com/27465/قرارداد-صندوق-رفاه-و-کارآفرینی-امید/
  translate this page
  oct 22, 2015 - وی در ادامه با اشاره به سایر مزایای صندوق کارآفرینی مهر از جمله ودیعه مسکن، کمک هزینه ازدواج و ... رایگان نمونه سوال پیام نور + جواب ... وب سایت : ...

  سوالات استخدام بانک تجارت سال 96 | آربیتا فایل

  www.arbita.ir › دسته بندی نشده
  translate this page
  4 days ago - آگهی استخدام بانک تجارت در سال 93 نمونه سوالات استخدامی بانک ... استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در سال ۹۵ نمونه سوالات دانش علوم …

  استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید صبح 20 بهمن 94 | خبرچه

  khabarche.ir/خبر/4032549/استخدام-صندوق-کارآفرینی-مهر-امید
  translate this page
  feb 9, 2016 - نمونه سوالات دانش علوم بانکی سوالات آزمون استخدامی بانک ها در مصاحبه استخدامی چه می پرسند؟ اخبار استخدامی صندوق کارآفرینی مهر امید استخدام در ...

  استخدام بانک ملت سال 96,استخدام بانک ملت سال 96,نمونه سوالات ...

  clubmix.ir/استخدام-بانک-ملت-سال-96/
  translate this page
  mar 3, 2017 - استخدام بانک ملت سال 96 (سوالات عمومی و تخصصی) | «ای … .... استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در سال ۹۵ نمونه سوالات دانش علوم بانکی سوالات ...

  نمونه سوالات استخدامی آزمون های سراسری کشور | استخدام جو

  estekhdamjoo.ir/.../ -نمونه-سوالات-استخدامی-آزمون-های-سراسری...
  translate this page
  oct 22, 2016 - نمونه سوالات عمومی استخدامی آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی ... جهت نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین به لینک پایین مراجعه نمایید.

  نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور اداری وزارت نیرو نمونه - رزبلاگ

  zistmahmoodi.rozblog.com/.../نمونه-سوالات-استخدامی-کارشناس-امو...
  translate this page
  mar 11, 2017 - سوالات کارشناس امور اداری استخدامی وزارت نیرو | رایگان نمونه . ... استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در سال ۹۵ نمونه سوالات دانش علوم بانکی

  سوالات استخدامی شرکت آذرخش انتقال نیرو «ای استخدام» :: سوالات ...

  behdashtgov.blog.ir/.../سوالات-استخدامی-شرکت-آذرخش-انتقال-نیر...
  translate this page
  jan 25, 2017 - استخدام شرکت آذرخش انتقال نیرو در سال 95 | / استخدام - شرکت - آذرخش - انتقال ... استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در سال ۹۵ نمونه سوالات دانش علوم ...

  استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در سال ۹۵ استخدام

  alotoor.ir/.../استخدام+صندوق+کارآفرینی+مهر+امید+در+سال+۹۵+اس...
  translate this page
  استخدام+صندوق+کارآفرینی+مهر+امید+در+سال+۹۵+استخدام ... کارآفرینی مهر امید استخدام سه رده شغلی در صندوق کارآفرینی امید ... در سال ۹۵ استخدام . ... استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در سال ۹۵ نمونه سوالات دانش علوم بانکی سوالات آزمون ... منبع ادامه ...

  نام صندوق مهر رضا(ع) به صندوق کارآفرینی امید تغییر یافت! - ت ...

  www.dolatebahar.com/view-31317.html
  translate this page
  feb 17, 2015 - نام صندوق مهر رضا(ع) به صندوق کارآفرینی امید تغییر یافت! ... با استقرار ت کلید دعای "اللهم عجل لولیک الفرج" نیز از سایت ریاست جمهوری ...

  بانک کارآفرین-صفحه اصلی

  www.karafarinbank.ir/
  translate this page
  به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، پایگاه خبری عصر بانک درباره اقدامات و عملکرد این بانک، وضعیت نظام بانکی و اقتصاد ایران با عطاءاله آیت اللهی ...

  استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در سال ۹۶ | کلینتون

  clinton.ir/استخدام-صندوق-کارآفرینی-مهر-امید/
  translate this page
  mar 5, 2017 - نمونه سوالات دانش علوم بانکی ... اخبار استخدامی صندوق کارآفرینی مهر امید ... وی با اشاره به اینکه صندوق کارآفرینی و امید در استان ایلام توانسته با ...

  استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در سال ۹۵ - لیست اخبار

  newslist.ir › اخباراستخداماستخدام
  translate this page
  nov 12, 2016 - استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در سال ۹۵ نمونه سوالات دانش علوم بانکی سوالات آزمون استخدامی بانک ها در مصاحبه استخدامی چه می پرسند؟

  آگهی استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در همدان- تیتر24

  www.titr24.com/...==/آگهی--استخدام-صندوق-کارآفرینی-مهر-امید-د...
  translate this page
  feb 6, 2016 - آگهی استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در همدان. ... صفحه اصلی · قوانین و مقررات · نمونه سوالات استخدامی · ارسال آگهی استخدام · سفارش آگهی ویژه ...

  مهر 1394 (6) - نمونه سوالات استخدامی رایگان

  90-book.blogsky.com/1394/07
  translate this page
  oct 20, 2015 - سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ایران (مقطع کارشناسی) .... چگونگی دریافت وام تا سقف۱۰۰ میلیون تومان در صندوق کارآفرینی امید استخدام ...

  اخبارحقوق ناجا - خبر و مطلب ها articleha

  articleha.ir/article/اخبارحقوق-ناجا/
  استخدام بانک هاموسسات مالی استخدام ... ها مستمری بگیران fardanews com استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در سال ۹۵ نمونه سوالات دانش علوم بانکی سوالات آزمون .

  سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی تامین اجتماعی | استخدام

  estekhdamam.ir/ -سوالات-عمومی-و-تخصصی-آزمون-استخ/
  translate this page
  شامل نمونه سوالات آزمون استخدامی عمومی شامل بیش از ۱۳۰۰ سوال مهم آزمون های قبلی در دروس زیر: ... ۲۰۰ سوال ریاضیات عمومی و آمار + پاسخ تشریحی; جزوه آموزشی آشنایی با صندوق تأمین اجتماعی .... استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در سال ۹۵ | استخدام ...

  ارتباطات مردمی - سامد

  www.saamad.ir/portal/home/default.aspx?categoryid...da59...
  translate this page
  برای جلوگیری از آثار منفی استفاده از منابع بانک مرکزی که در طرح مسکن مهر عملیاتی شد، در طرح ..... در ت یازدهم با هماهنگی های صورت گرفته، آزمون های استخدامی و جذب نیروهای انسانی در ... انواع تسهیلات خانگی و اشتعا ایی صندوق کارآفرینی امید:.

  استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در آذربایجان غربی | دعوت - قطره

  www.ghatreh.com/.../استخدام-صندوق-کارآفرینی-مهر-امید-آذربایجا...
  translate this page
  jan 30, 2016 - دعوت به همکاری صندوق کارآفرینی مهر امید در آذربایجان غربی صندوق کارآفرینی مهر امید به منظور تامین نیروی انسان. ... میبد نمونه کاملی از شهرسازی ایرانی ... تجربیات و سوالات مصاحبه جذب نیرو در انتظامی امین سال 95-94 ...

  صندوق کارآفرینی امید - سیب موز

  sibmoz.com/216-صندوق-کارافرینی-امید
  translate this page
  25 ژوئن 2016 ... نمونه سوالات دانش علوم بانکی سوالات آزمون استخدامی بانک ها در مصاحبه استخدامی چه می پرسند؟ اخبار استخدامی صندوق کارآفرینی مهر امید.

  رایگان نمونه سوالات استخدامی با جواب

  testiha.ir/post/2383
  translate this page
  jan 29, 2017 - jan 19, 2017 - استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در سال نمونه سوالات دانش علوم بانکی سوالات آزمون. .... خبر ۲۹ دی ۹۵: استخدام بنیاد مسکن انقلاب ...

  نمونه سوال استخدامی افسری سال 95 – مرکز دانش | دنیای ...

  arbita.respeana.ir/page-396.html
  translate this page
  نمونه سوالات استخدامی افسری 95 – سیستم همکاری در فروش فایل. .... استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در سال ۹۵ نمونه سوالات دانش علوم بانکی سوالات ...

  استخدام بانک مهر اقتصاد - استخدام دهوند

  dehvand.ir/147958/
  translate this page
  jan 7, 2017 - استخدام بانک مهر اقتصاد - مرداد 95 بانک مهر اقتصاد در نظر دارد به منظور تکمیل ظرفیت ... انجام خواهد شد و هرگونه خبر، اطلاعیه با عناوینی همچون نمونه سؤال، بسته سؤالات و … .... 9) در صورت وجود هر گونه مشکل یا سوال می توانید از طرق زیر اقدام نمایید: ... امید است با دقت لازم ، نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایید.

  مواد آزمون استخدامی آذر 95 بانک کارآفرین - فایلار:مقاله-پروژه-پایان نامه ...

  filelar.ir › دسته بندی نشده
  translate this page
  nov 15, 2016 - ۲ روز پیش – برای سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ایران اینجا کلیک ... استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در سال ۹۵ نمونه سوالات دانش علوم ...

  استخدام نیوز - مطالب وام اشتغال و ....

  www.estekhdamnews.com/post/category/38
  translate this page
  چگونگی دریافت وام تا سقف۱۰۰ میلیون تومان در صندوق کارآفرینی امید ... برچسب ها: صندوق مهر رضا(ع)، ثبت نام 40 هزار متقاضی تسهیلات اشتغال، دریافت .... 7 آزمون استخدامی» کمک بزرگی به شما در جهت آشنا شدن نمونه آزمون و سوالات آن خواهد کرد.

  ø§ø³øªûœú©ø± ø§ûœù†ø³øªø§ - جدید - بلاگ خوان

  new87.rzb.blogta.ir/tags/ø§ø³øªûœú©ø±++ø§ûœù†ø³øªø§.html
  translate this page
  سازمانها، ها . - estekhtam.comاستخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در سال ۹۵ نمونه سوالات . اصفهان سوالات . بدو سفر یک .نمونه سوالات مصاحبه ی استخدامی | نمونه ...

  ø¯ø§ø³øªø§ù†ûœ ø®ù øªù‡ ø±ø§ ø®ù øªù‡ ú ... - فانی پاتوق

  novingeraf.rzb.funipatogh.ir/.../ø¯ø§ø³øªø§ù†ûœ++ø®ù%20øª...
  translate this page
  estekhtam.comاستخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در سال ۹۵ نمونه سوالات . اصفهان سوالات . بدو سفر یک .نمونه سوالات مصاحبه ی استخدامی | نمونه سوالات … 2.

  نمونه سوال کارگاه کارآفرینی و تولید - حاجی نیوز

  hajinews.ir/نمونه-سوال-کارگاه-کارآفرینی-و-تولید/
  translate this page
  dec 2, 2016 - پاسخ تمرینات و نمونه سوال کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید:: … .... استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در سال ۹۵ نمونه سوالات دانش علوم بانکی …

  جزوات استخدامی - ایران عرضه

  iranarze.ir/cat/جزوات-استخدامی/
  translate this page
  جزوه آموزشی و نمونه سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی ... جدید برای آزمون استخدامی بانک مهر ایران نموده است، که این مجموعه شامل ۲۵۱۰ نمونه سوال ... تا جایی که ما اطلاع داریم این سوالات برای اولین بار است که توسط فروشگاه ایران عرضه به صورت اختصاصی ارائه میشود، امید به آن ... نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک کارآفرین.

  کانون فارغ حصیلان آزاد ی

  www.aiau.ir/
  translate this page
  سوالات متداول ... استخدام فارغ حصیلان ی شرکت صنایع برق و انرژی صبا ... استخدام شرکت پردازش موازی سامان در شهر تهران ... آغاز ثبت نام در بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه از اول آبان ... مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید اعلام کرد.

  شرایط دریافت وام از صندوق مهر رضا (ع) - مرجع علوم مدیریت ایران

  www.e-modiran.com › مطالب مدیریتی خواندنی
  translate this page
  شرایط دریافت وام صندوق مهر رضا | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت مقاله، ... سوالات آزمون ی; سوالات کنکور ارشد; پژوهشنامه مدیریت; کتاب های مدیریتی; مجلات .... سقف 300میلیون ریال برای تسهیلات کارفرمایی یا کار آفرینی پرداخت می شود.

  گیشه نیوز - استخدام حسابدار در شرکتی معتبر در تهران

  www.gishenews.com › اقتصادیاخبار استخدام / منبع : ای استخدام
  translate this page
  feb 25, 2017 -

   انتخاب رشته کارشناسی ارشد بان رمضان و سایر شهرستان ها بدلیل ادغام شدن کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد دارای حساسیت بسیار بالایی می باشد. انتخاب رشته کارشناسی ارشد بان رمضان و سایر شهرستان ها در دو سایت مختلف صورت می پذیرد به عبارتی انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 های سراسری بان رمضان و سایر شهرستان ها در سایت سازمان سنجش و انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 آزاد بان رمضان و سایر شهرستان هادر سایت azmoon.org می باشد.

  انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد بان رمضان و سایر شهرستان ها همانگونه که گفته شد جدا از انتخاب رشته کارشناسی ارشد های سراسری بان رمضان و سایر شهرستان ها می باشد. انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد بان رمضان و شهرستان ها در سایت azmoon.org می باشد. بسیاری از داوطلبانی که می خواهند در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 بان رمضان و سایر ای کشور شرکت نمایند سوالات بسیار زیادی در ذهن دارند. سوالاتی مانند انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 بان رمضان و سایر ای کشور نسبت به سال قبل آسان تر شده است؟

  یا به عبارتی انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 بان رمضان و سایر ای کشور در مقایسه با سال قبل شانس قبولی را افزایش داده است یا کاهش؟ یعنی اگر در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 بان رمضان و سایر ای کشور شرکت کنیم همان شانس داوطلبانی که در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد بان رمضان و سایر ای کشور سال قبل شرکت کرده اند را دارند؟

  دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد بان رمضان و سایر ای کشور

  دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد بان رمضان و سایر ای کشور اولین گام برای انجام یک انتخاب رشته کارشناسی ارشد بان رمضان و سایر ای کشور درست می باشد. مطالعه دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد بان رمضان و سایر ای کشور به طور دقیق می تواند شما را در انتخاب رشته بسیار یاری رساند. بسیاری از داوطلبان در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد بان رمضان و سایر ای کشور مشکل دارند و نمی دانند دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 بان رمضان و سایر ای کشور را از کجا نمایند. در جواب به این عزیزان باید گفت دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 بان رمضان و سایر ای کشور برای های آزاد و سراسری از هم جدا می باشد.

  برای دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 بان رمضان و سایر ای کشور سراسری باید به سایت سنجش مراجعه کنید. دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد بان رمضان و سایر ای کشور در سایت دیگری صورت می پذیرد. دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد بان رمضان و سایر ای کشور همان سایت آزمون می باشد داوطلب با مراجعه به سایت azmoon.org می توانید دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد بان رمضان و سایر ای کشور را کند. به این صورت که بر روی لینک دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 بان رمضان و سایر ای کشور کلیک کرده و دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 بان رمضان و سایر ای کشور را دریافت می کنند. سپس با دقت دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 بان رمضان و سایر ای کشور را مطالعه می نمایند.

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد بان رمضان و سایر ای کشور

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد بان رمضان و سایر ای کشور یکی ار ابزارهای مفید برای اطلاع از لیست قبولی سال های قبل با رتبه نزدیک به رتبه شما می باشد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد بان رمضان و سایر ای کشور می تواند انتخ هر چه بهتر را به ارمغان آورد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 بان رمضان و سایر ای کشور در حال آماده سازی می باشد که بزودی در اختیار کاربران قرار می گیرد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 بان رمضان و سایر ای کشور هم برای آزاد می باشد و هم برای سراسری. به عبارتی با نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 بان رمضان و سایر ای کشور شما می توانید برای سراسری و با نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد بان رمضان و سایر ای کشور برای آزاد انتخاب رشته کنید.

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد بان رمضان و سایر ای کشور همان امکانات را دارد و نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی آزاد بان رمضان و سایر ای کشور اطلاعات مفیدی را به داوطلبان می دهد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 بان رمضان و سایر ای کشور نیز در حال آماده سازی می باشد و بزودی می توانید از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 بان رمضان و سایر ای کشور برای انتخاب رشته استفاده نمایید. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 بان رمضان و سایر ای کشور در همین قسمت قرار خواهد گرفت.

  راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد بان رمضان و سایر ای کشور

  برای راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد بان رمضان و سایر ای کشور می توانید از مشاوران مرکز نیز یاری بگیرید. مشاوران مرکز هم به صورت تلفنی راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد بان رمضان و سایر ای کشور را انجام می دهند و هم به صورت حضوری راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 بان رمضان و سایر ای کشور را انجام می دهند. در صورت نیاز به راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 بان رمضان و سایر ای کشور می توانید با شماره زیر تماس بگیرید. برای راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 بان رمضان و سایر ای کشور به صورت حضوری از مشاوران مرکز تعیین وقت انجام دهید.

  انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96-97 بان رمضان و سایر ای کشور

  انتخاب رشته کارشناسی ارشد بان رمضان و سایر شهرستان ها بدلیل ادغام شدن کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد دارای حساسیت بسیار بالایی می باشد. انتخاب رشته کارشناسی ارشد بان رمضان و سایر شهرستان ها در دو سایت مختلف صورت می پذیرد به عبارتی انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 های سراسری بان رمضان و سایر شهرستان ها در سایت سازمان سنجش و انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 آزاد بان رمضان و سایر شهرستان هادر سایت azmoon.org می باشد.

  انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد بان رمضان و سایر شهرستان ها همانگونه که گفته شد جدا از انتخاب رشته کارشناسی ارشد های سراسری بان رمضان و سایر شهرستان ها می باشد. انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد بان رمضان و شهرستان ها در سایت azmoon.org می باشد. بسیاری از داوطلبانی که می خواهند در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 بان رمضان و سایر ای کشور شرکت نمایند سوالات بسیار زیادی در ذهن دارند. سوالاتی مانند انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 بان رمضان و سایر ای کشور نسبت به سال قبل آسان تر شده است؟

  یا به عبارتی انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 بان رمضان و سایر ای کشور در مقایسه با سال قبل شانس قبولی را افزایش داده است یا کاهش؟ یعنی اگر در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 بان رمضان و سایر ای کشور شرکت کنیم همان شانس داوطلبانی که در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد بان رمضان و سایر ای کشور سال قبل شرکت کرده اند را دارند؟

  دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد بان رمضان و سایر ای کشور

  دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد بان رمضان و سایر ای کشور اولین گام برای انجام یک انتخاب رشته کارشناسی ارشد بان رمضان و سایر ای کشور درست می باشد. مطالعه دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد بان رمضان و سایر ای کشور به طور دقیق می تواند شما را در انتخاب رشته بسیار یاری رساند. بسیاری از داوطلبان در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد بان رمضان و سایر ای کشور مشکل دارند و نمی دانند دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 بان رمضان و سایر ای کشور را از کجا نمایند. در جواب به این عزیزان باید گفت دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 بان رمضان و سایر ای کشور برای های آزاد و سراسری از هم جدا می باشد.

  برای دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 بان رمضان و سایر ای کشور سراسری باید به سایت سنجش مراجعه کنید. دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد بان رمضان و سایر ای کشور در سایت دیگری صورت می پذیرد. دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد بان رمضان و سایر ای کشور همان سایت آزمون می باشد داوطلب با مراجعه به سایت azmoon.org می توانید دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد بان رمضان و سایر ای کشور را کند. به این صورت که بر روی لینک دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 بان رمضان و سایر ای کشور کلیک کرده و دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 بان رمضان و سایر ای کشور را دریافت می کنند. سپس با دقت دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 بان رمضان و سایر ای کشور را مطالعه می نمایند.

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد بان رمضان و سایر ای کشور

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد بان رمضان و سایر ای کشور یکی ار ابزارهای مفید برای اطلاع از لیست قبولی سال های قبل با رتبه نزدیک به رتبه شما می باشد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد بان رمضان و سایر ای کشور می تواند انتخ هر چه بهتر را به ارمغان آورد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 بان رمضان و سایر ای کشور در حال آماده سازی می باشد که بزودی در اختیار کاربران قرار می گیرد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 بان رمضان و سایر ای کشور هم برای آزاد می باشد و هم برای سراسری. به عبارتی با نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 بان رمضان و سایر ای کشور شما می توانید برای سراسری و با نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد بان رمضان و سایر ای کشور برای آزاد انتخاب رشته کنید.

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد بان رمضان و سایر ای کشور همان امکانات را دارد و نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی آزاد بان رمضان و سایر ای کشور اطلاعات مفیدی را به داوطلبان می دهد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 بان رمضان و سایر ای کشور نیز در حال آماده سازی می باشد و بزودی می توانید از ادامه مطلب درخواست حذف مطلب

  ثبت نام علمی کاربردی مهر 96

  ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96  ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96  ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96  ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96  ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96

  ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96  ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96  ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96  ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96  ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96

  ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96  ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96  ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96  ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96  ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96

   


   

   


  ثبت نام علمی کاربردی مهر 96

  ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96  ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96  ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96  ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96  ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96

  ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96  ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96  ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96  ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96  ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96

  ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96  ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96  ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96  ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96  ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96 ، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96، ثبت نام علمی کاربردی مهر 96

   


   

   


  رویت هلال ماه رمضان ، چگونگی رویت هلال ماه رمضان

  با توجه به اینکه ماههای قمری براساس رویت ماه بوده و مراسم دینی مسلمانان هم بر پایه ماههای قمری انجام میگیرند رویت هلال ماه نو دارای اهمیت زیادی است.

  رویت هلال ماه رمضان

  با توجه به اینکه ماههای قمری براساس رویت ماه بوده و مراسم دینی مسلمانان هم بر پایه ماههای قمری انجام میگیرند رویت هلال ماه نو دارای اهمیت زیادی است.
  موضوع رویت هلال رمضان و شوال در سال های اخیر از مباحث مهم جامعه ما بوده است و از اهمیت خاصی برخوردار است، مقاله ای که ملاحظه می فرمایید به این موضوع به طور کلی می پردازد و وضعیت رویت هلال ماه رمضان را مورد بررسی قرار می دهد.

  هلال رمضان چطور دیده می شود؟

  برای مردم همواره این سوال وجود دارد که با وجود پیشرفت های غیرقابل انکار علم و فناوری و قوی ترین تلسکوپ ها و نرم افزارهای محاسباتی، چرا هر سال در آغاز و پایان ماه رمضان موضوع رصد هلال ماه های رمضان و شوال به بحث روز تبدیل می شود؟ مگر دیدن یا ندیدن هلال ماه چقدر پیچیده است که هر سال برای تعیین روز آغاز ماه مبارک رمضان یا عید سعید فطر باید تا حوالی نیمه شب منتظر بمانیم؛ تا حدی که گاهی صبح روزی که قرار بود سی اُم رمضان باشد، ناگهان از رسانه ها خبر حلول عید سعید فطر اعلام می شود. آیا کشورهای ی دیگر هم وضع مشابهی دارند؟ واقعیت این است که ماجرا به این سادگی نیست که در نگاه اول به نظر می رسد.

  هلال ماه رمضان

  چرا دیدن هلال اول ماه دشوار است؟

  رویت هلال ماه رمضان و شوال فراتر از بحث تقویمی است

  کره ماه از دید ما که ن زمین هستیم، حدود هر 29.5 روز یکبار به دور زمین می چرخد. از آنجا که واحد تقویم «یک روز» است و امکان در نظر گرفتن نیم روز و چند ساعت و دقیقه به عنوان واحد تقویم وجود ندارد، از این رو در است اج تقویم قمری همیشه ماه ها 29 و 30 روز در نظر گرفته می شود. حتی گاهی ممکن است دو تا سه ماه قمری 29 یا 30 روزه به صورت متوالی پشت سر هم تکرار شود.

  منجمان و دیگر علاقه مندان بحث رؤیت هلال برای تعیین روز اول ماه همواره در شامگاه بیست و نهمین روز ماه قمری برای رؤیت هلال اقدام می کنند. به این ترتیب اگر هلال ماه دیده شود، فردا روز اول ماه قمری بعد خواهد بود و اگر هلال دیده نشود، فردا روز سی اُم ماه قمری و پس فردا تحت هر شرایطی اولین روز ماه قمری بعد خواهد بود؛ حتی اگر هلال ماه در شب سی اُم هم رؤیت نشود به هر حال پس فردا روز اول ماه قمری بعد است و ماه 31 روزه نمی شود؛ زیرا طول روزهای ماه قمری فقط می تواند 29 یا 30 روز باشد و ماه 31 روزه در تقویم قمری تعریف نشده است.

  هلال ماه با توجه به موقعیت ماه در مدار زمین از حیث دوری و ، ج زاویه ای از خورشید، زاویه مدار ماه در لحظه غروب خورشید با افق، ضخامت هلال ماه و چند شاخصه دیگر در ابتدای هر ماه قمری شرایط متفاوتی برای رصد دارد. از این رو گاهی هلال اول یک ماه به آسانی با چشم غیرمسلح رؤیت می شود، در حالی که ممکن است هلال اول ماه دیگر به باریکی مو از پشت تلسکوپ های قوی به دشواری قابل تشخیص باشد.

  گاهی ممکن است هلال ماه در ابتدای ماه قمری آن قدر نازک و به خورشید نزدیک باشد که با تلسکوپ نیز نتوان آن را در شامگاه روز بیست و نهم ماه قمری رصد کرد و به این ترتیب ماه قمری 30 روزه شود.
  چرا رویت هلال رمضان و شوال مهم است؟

  هلال ماه رمضان

  رویت هلال رمضان که نویدبخش ظهور خوبیها است

  بسیاری از مردم می پرسند چرا مساله رؤیت هلال بر سر ماه های رمضان و شوال بحرانی می شود و مگر در سایر ماه های قمری هلال ماه را رؤیت نمی کنند؟ البته که اقدام برای رؤیت هلال ماه از سوی رصدگران و نهادهای مسئول در هر ماه به طور منظم انجام می شود.

  رویت هلال رمضان که نویدبخش ظهور خوبیها و ایجاد فرصت و بستری برای خودسازی و هر چه بیشتر به خالق هستی است از اهمیت زیادی برخوردار است.

  لیکن اهمیت دوچندان رصد هلال اول ماه های رمضان و شوال از این روست که قصور در اعلام زمان آغاز ماه مبارک رمضان ممکن است باعث شود گروه بزرگی از مسلمانان که اکثریت قریب به اتفاق شان به اخبار دریافتی از رصدگران هلال ماه و مراجع عظام اطمینان کرده بودند، توفیق یک روز روزه داری را از دست بدهند و روزه شان قضا شود.

  موضوع مهم تر این است که اشتباه در تعیین روز اول ماه شوال ممکن است منجر به انجام کار حرام شود؛ حتما می دانید نیت برای گرفتن روزه در روز اول ماه شوال که مطابق با عید سعید فطر است، حرام است. از این رو هر گونه کوتاهی در انجام فرآیند صحیح رؤیت هلال ممکن است به انجام کار حرام در میان جمع بزرگی از مسلمانان شود و این مسئولیت بزرگی را بر دوش رصدگران هلال ماه قرار می دهد. به همین دلیل است که اگر انسان خود هلال ماه را نبیند، دو مرد عادل برای اثبات اول ماه باید شهادت بدهند. پس اهمیت رؤیت هلال ماه های رمضان و شوال فراتر از بحث تقویمی است.

  رویت هلال ماه رمضان در سایر نقاط ایران

  هلال ماه رمضان

  در گذشته مردم بعد از دیدن هلال رمضان آداب و رسوم خاصی داشته اند

  رویت هلال رمضان در تهران برای دیدن هلال ماه رمضان آئین های جالب توجهی وجود داشته است. ازجمله اینکه مردم با سینی، قرآن، آئینه و سبزه به پشت بام ها می رفتند و به آسمان نگاه می د تا ماه پیدا شود و پس از نگاه در قرآن، سبزه را در آب می انداختند. برخی نیز در هنگام رویت ماه، به خاطر صداقت ک ن به چهره آنان نگاه می د.

  هلال رمضان در آذربایجان مردم آذربایجان نیز به شیوه خود به استقبال ماه مبارک رمضان می روند و آیین و رسوم کهن خود در این ماه را پاس می دارند. در گذشته روستائیان آذربایجان برای رویت هلال ماه رمضان بالای بام می رفتند و ساعت ها منتظر می شدند یا سواری را به ای اطراف می فرستادند تا از دیده شدن هلال خبری بیاورد.

  بزرگترها بعد از رویت هلال رمضان، به چهره یک کودک معصوم یا یک فرد مومن و خوان نگاه می د و اعتقاد داشتند که نگریستن به صورت آدم های بی و روزه خوار، خوش یمنی د ی نخواهد داشت. نگاه به آیینه و فرستادن صلوات بر محمد و آل محمد (ص) بعد از رویت هلال رمضان رسمی بود که هنوز هم در بین پیرمردان مناطق روستایی استان، مرسوم است.

  دیدن هلال ماه رمضان در هرمزگان قدیمی ترها در روستاهای هرمزگان برای دیدن هلال رمضان به روی بامهای خانه هایشان می روند تا بتوانند ماه را رویت کنند.

  رویت هلال رمضان در میان ترکمن ها رویت هلال ماه رمضان نیز در میان ترکمن ها با هیجان خاصی همراه است. آنان عقیده دارند هر زودتر از بقیه هلال ماه را ببیند، ثواب بیشتری می برد و حتی باعث افزایش بینایی می شود به همین دلیل پیر و جوان سعی می کنند برای دیدن هلال ماه که علامت حلول ماه مبارک است، به بالای ارتفاعات و پشت بام ها بروند تا زودتر از دیگران ماه را ببینند.

  عصر آ ماه شعبان، نگاه اغلب مردم ترکمن به سمت مغرب آسمان است تا شاید هلال ماه رمضان را رویت کنند و فردی که هلال ماه را ببیند آیه شریفه سوره بقره را قرائت و با خوشحالی و با صدای بلند به دیگران اعلام می کند که ماه را رؤیت کرده است.
  دیدن هلال رمضان در استان فارس با دیدن هلال ماه نو و شروع مهمانی خدا، حال و هوای شهر دگرگون می شود و مردم بعد از دیدن هلال رمضان سه صلوات می فرستند و می گویند الهی که ماه شریف و مبارک و با برکتی برای همه عزیزان و غریبان نو شده باشد. از چند روز مانده به رمضان، بعضی از خانواده ها نذر دارند و افطاری می دهند و بیشتر میهمانی ها به شکل فطاری برگزار می شود.
  رویت هلال رمضان در یزد درقدیم مردم یزد برای رویت هلال اول ماه رمضان ، غروب روز آ شعبان بالای پشت بام و مناره های مسجد رفته و با نگاه عمیق به آسمان ماه را جست وجو می د و در صورت مشاهده ، اعمال مخصوص این ماه را بجا می آوردند .
  اگر به علت ابری بودن آسمان رؤیت هلال اول ماه رمضان ممکن نبود افرادی را به آبادی ها و ای نزدیک که افق شان با ا یکی باشد می فرستادند که در اصطلاح به این عمل «قاصد در » می گفتند. خلاصه اگر تا هنگام سحر دیدن ماه ثابت می شد مردم سحری را خورده و روزه می گرفتند تا در صورت آغاز رمضان از تکالیف دینی غافل نمانند .

  دعا هنگام رویت هلال رمضان

  یکی از آداب ماه مبارک رمضان هنگام رویت هلال رمضان خواندن دعای مخصوص است

  هلال ماه رمضان

  دعای (ص) هنگام رویت هلال رمضان:

  صدوق علیه الرحمه در کتاب من لا یحضره الفقیه آورده «و کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اهل هلال شهر رمضان استقبل القبلة و رفع یدیه و قال:«اللهم اهله علینا بالامن و الایمان،و السلامة و ال ، و العافیة المجللة و الرزق الواسع، و دفع الاسقام، اللهم ارزقنا صیامه و قیامه و تلاوة القرآن فیه، و سلمه لنا، و تسلمه منا و سلمنا فیه‏» (1)
  رسول الله(صلی الله علیه و آل) هنگامی که رویت هلال رمضان میفرمود، رو به قبله می‏نمود و دستهای مبارکش را بلند می‏کرد.و می‏گفت:پروردگارا این ماه را بر ما نو گردان به امن و امان، و سلامتی و ، و تندرستی شایان تشکر، و روزی فراخ، و بر طرف ساختن دردها و ناملایمات، بار پروردگارا روزی کن ما را روزه و قیام برای عبادت، و تلاوت قرآن در این ماه، و او را برای ما سالم و تمام گردان، و او را از ما سالم بدار، و ما را در این ماه سالم و تندرست فرما.
  دعای علی(علیه السلام) هنگام رؤیت هلال رمضان المؤمنین (علیه السلام) میفرماید:آنگاه که دیدی هلال (ماه رمضان) را فلا تبرح، خشم نگیر و عصبانی نشو، و «قل اللهم انی اسالک خیر هذا الشهر، و فتحه و نوره، و نصره،و برکته، و طهوره، و رزقه، و اسئلک خی::ر ما فیه و خیر ما بعده، و اعوذ بک من شر ما فیه و ما بعده، اللهم ادخله علینا بالامن و الایمان، و السلامة و ال ، و البرکة و قوی، و وفیق لما تحب و ترضی‏» (2)

  بگو بار پروردگارا خیر و خوبی در این ماه را از تو می ‏خواهم و همچنین فتح و پیروزی (بر ) و نورانیت، و یاری (بر روزه‏داری) و برکت و طهارت، و روزی این ماه را از تو می ‏طلبم، و از تو خیر آنچه در این ماه هست و بعد از ماه مسئلت می ‏نمایم، و به تو پناه می ‏آورم از شر و بدی آنچه در این ماه می ‏باشد، و آنچه بعد از آن است، بار پروردگارا این ماه را با امن و امان و ایمان به تو و سلامت نفس و نعمت ، و برکت و تقوی و توفیق یافتن به آنچه تو دوست می ‏داری و راضی م ی‏گردی بر ما وارد گردان (که همه اوصاف شایسته را در این ماه داشته باشیم.  مجموعه: مطالب طنز و خنده دار

  اس ام اس سرکاری ماه رمضان, جوک خنده دار ماه رمضان


  جوکهای جدید و خنده دار ماه رمضان


   


  چگونه در ماه رمضان تشنگ? روزانه را بر
  طرف کن?م !


  .


  .


  اول سمت راست نگاه کن . . . . . بعد طرف
  چپ . . . . .
  اگر ? نبود ?ه ل?وان آب سرد سر
  بکش. تشنگ? برطرف م?شود
  بعد اگر ? د?د با کف دست بکوب?د
  پ?شون?تون بگ?د:
  اهههههه ?ادم نبود روزه ام 
  اونم م?گه : ?ادت نبود مشکل? نداره به هم?ن
  سادگ?
  و من الله توف?ق
  ما رو هم دعا کن?د ..


   


  ماه رمضان, پیامک ماه رمضان


  جک ماه رمضان


   


  با توجه به طولانی بودن ساعات روزه داری و گرمای ماه رمضان امسال انسان به این نتیجه میرسه اگه اراده کنه ، میتونه روی شتر رو هم کم کنه


   


  ماه رمضان, پیامک ماه رمضان


  جک ماه رمضان


   


  در روز معمولی:
  اولی :به اذان چه قدر مونده؟
  دومی :من چه بدونم!


  .


  .
  .
  در ماه رمضان:
  اولی: به اذان چی قدر مونده؟
  دومی :3 ساعت و 16 دقیقه و 19 ثانیه و 35 صدم ثانیه!


   


  ماه رمضان, پیامک ماه رمضان


   پیامک ماه رمضان


   


  زولبیا بامیه 
  از آن چه که فکر می کنید 
  به شما نزدیک تر هست


   


  ماه رمضان, پیامک ماه رمضان


  اس ام اس طنز رمضان


   


  یه عدد انتخاب کن...
  بعد برو پایین...
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  خُب...خُب ...
  حالا هر کی هر عددی رو که انتخاب کرده؛ باید ماه رمضان تو اون روز منو افطاری دعوتم کنه!


   


  ماه رمضان, پیامک ماه رمضان


  جوک ماه رمضان


   


  بهتر?ن قسمت ماه رمضان اونجا??ه که...
  سفره پهن م?کنن افطاری بدن!  
  حال معنو? عج?ب? داره!


   


  ماه رمضان, پیامک ماه رمضان


  جوک خنده دار ماه رمضان


   


  هرچی داریم به ماه رمضان نزدیک میشیم...
  بیماری ها  داره اوج میگیره ، مخصوصا بیماری معده!
  الان من 99% افرادی که میشناسم معده دردشون شروع شده...
  جالب اینجاست همینا موقع افطار نقش جاروبرقی رو بازی می کنن...


   


  ماه رمضان, پیامک ماه رمضان


  اس ام اس سرکاری ماه رمضان


   


  انتظار به پایان رسید!
  از امروز به مدت حداقل یکماه
  شاهده استفاده از
  تکیه کلام های جدیده 
  سریال های ماه رمضان 
  در تلگرام باشید


   


  ماه رمضان, پیامک ماه رمضان


  ترول طنز ماه رمضان


   


  مراحل ارادت ایرانی ها به ماه رمضان:
  دو ماه قبل :اوه اوه دو ماه دیگه رمضونه
  یک ماه قبل :بدبختی از یه ماه دیگه باید روزه بگیریم
  دو روز گذشته : لامصب فقط دو روز گذشته
  روز بیست و ششم : این چهار روزم نمیگذره راحت بشیم
  بعد رمضان :عجب ماه خوب و پربرکتی بود حیف که تمام شد


   


  ماه رمضان, پیامک ماه رمضان


  جک ماه رمضان


   


  90 درصد مکالمات من از زمان بیدار شدن در ماه رمضان تا قبل اذان مغرب:
  .
  .
  .
  گشنمه،تشنمه!!
  و بعد اذان:
  .
  .
  .
  وای خدا ترکیدم !!!


   


  ماه رمضان, پیامک ماه رمضان


  مطالب طنز ماه رمضان


   


  من م?دونم اگه امروز ?ه روزِ معمول? بود الان ساعت 9 شب بود
  اما چون ماه رمضان هست هنوز عصر نشده!! شوما هم اینجورید آآیا؟؟؟


   


  ماه رمضان, پیامک ماه رمضان


  مطالب طنز و خنده دار ماه رمضان


   


  یه سری مهارتها هم هستن که توی شرایط خاص تقویت میشن،
  مثل اینکه در ماه رمضان توی 10 دقیقه سه وعده غذا رو همراه با 2 لیتر آب میخوریم!


   


  گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته  مقاله نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران در 43 صفحه ورد قابل ویرایش
  دسته بندی حقوق
  فرمت فایل doc
  حجم فایل 33 کیلو بایت
  تعداد صفحات فایل 43
  مقاله نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

  فروشنده فایل

  کد کاربری 6017

  مقاله نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران در 43 صفحه ورد قابل ویرایش

  فهرست مندرجات

  عنوان صفحه

  مقدمه........................................................................................................................................................

  بخش اول- مهر و مسائل پیرامون آن...............................................................................................

  فصل اول- برقراری مهر در ازدواج.....................................................................................................

  مبحث اول- بررسی حقوقی ویژگیهای مهر المسمی...................................................................

  مبحث دوم- بررسی حقوقی مقدار مهر المسمی..........................................................................

  مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقی مترتب بر آن..................................................................

  مبحث چهارم- تعهد و تکلیف شوهر نسبت به مهر زن..............................................................

  مبحث پنجم- استقرار مالکیت زن نسبت به مهر..........................................................................

  مبحث ششم- تضمین شوهر نسبت به تسلیح مهر به زن.........................................................

  مبحث هفتم- چگونگی حق حبس..................................................................................................

  مبحث هشتم- بررسی مهر المسمی در طلاق قبل و بعد از ......................................

  مبحث نهم- بررسی مهر المسمی در فسخ قبل و بعد از ............................................

  مبحث دهم- بررسی مهر المسمی در فوت....................................................................................

  فصل دوم- عدم برقراری مهر در ازدواج...........................................................................................

  مبحث اول- بررسی فقهی و حقوقی نکاح مفوضه البضع............................................................

  مبحث دوم- بررسی فقهی و حقوقی نکاح مفوضه المهر.............................................................

  عنوان صفحه

  بخش دوم- نفلقه و مسائل پیرامون آن............................................................................................

  فصل اول- خصوصیت استقلال زن از نظر مالی............................................................................

  فصل دوم- نفقه زن بطور کلی............................................................................................................

  مبحث اول- بررسی ماهیت نفقه زن.................................................................................................

  مبحث دوم- شرایط و ویژگیهای نفقه زن شوهردار......................................................................

  مبحث سوم- پیامدهای انحلال ازدواج بر نفقه...............................................................................

  مبحث چهارم- ضمانت اجرای حقوقی و کیفری نفقه زن..........................................................

  نتیجه گیری.............................................................................................................................................


  نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران
  مقدمه:

  خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد و کانونی برای حمایت از انسان است[1].

  همین که نکاح به درستی واقع شده حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر ایجاد می شود که حقوقدانان از آن به آثار نکاح تعبیر می کنند. بعضی از علماء حقوق گفته اند: مقصود از روابط زوجیت همان مسائل است. ولی به نظر می رسد که روابط زوجیت مطلق و دارای معنایی گسترده است و همه روابط شخصی (غیرمالی) و مالی زوجین را در بر می گیرد و تخصیص آن به مسائل با معنی لغوی و عرضی این کلمات وفق نمی دهد. بنابراین، حقوق و تکالیف زوجین که در ماده 1102 ق.م. آمده، در واقع توضیحی برای روابط زوجیت است و معنی آن را روشن می کند.

  درست است که قانون حقوق و تکالیفی برای زوجین تعیین کرده و ضمانت اجرائی برای آن در نظر گرفته است، لیکن باید توجه داشت که قانون به تنهایی نمی تواند آرامش و سعادت خانواده را تامین کند.

  آنچه در خوشبختی خانواده بیشتر از قانون موثر می باشد اخلاق است: زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت وفاداری با هم زندگی کنند و از کمک به یکدیگر و اشتراک مساعی دریغ نورزند و گذشت و فداکاری داشته باشند، تا کانون خانوادگی را همیشه گرم و سعادتمند نگاهدارند توسل به ضمانت اجرای حقوقی و رجوع به مقامات قضایی، به هنگام ضرورت، به عنوان آ ین علاج، باید مورد استفاده قرار گیرد.

  آثار حقوقی نکاح شامل دو بخش است: بخشی از این آثار دارای جنبه مالی است و بخش دیگر از حقوق و تکالیف غیرمالی تشکیل شده است. چون نکاح در درجه اول یک قرارداد غیرمالی است و روابط شخص زوجین مهمتر از روابط مالی آنهاست ولی با توجه به اینکه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی آنهاست ولی با توجه به اینکه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی و مسائل پیرامون آن می باشد به نقد و بررسی آن می پردازیم، لذا در بخش اول به مسائل مربوط مهر و در بخش دوم به نفقه و مسائل مرتبط به آن خواهیم پرداخت. و در آ یک نتیجه گیری کلی از بحث خواهیم داشت.


  بخش اول :

  مهر و مسائل پیرامون آن
  فصل اول- برقراری مهر در ازدواج

  قانون تعریفی از مهر ننموده است ولی از مواد مربوطه به مهر معلوم می شود، مهر عبارت از مالی است که زوج برای نکاح، به زوجه تملیک می نماید، چنانکه ی زنی را به نکاح خود در آورد و خانه معینی را مهر او قرار دهد در اصطلاح، مهری که در عقد نکاح معین می گردد مهر المسمی نامند[2].
  مبحث اول بررسی حقوقی شرایط مهر المسمی:

  مهر المسمی زمانی صحیح است که دارای شرایط زیر باشد: اول- مالیت داشته باشد، چنانکه ماده 1078 ق.ج. تصریح می نماید: «هرچیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد». مالیت داشتن چیزی عبارت از آن است که در بازار اقتصادی دارای ارزش معاوضه باشد مانند زمین، گندم و امثال آن. دوم- قابل تملک باشد، منظور از عبارت ماده بالا که می گوید: مورد مهر باید قابل تملک باشد آن است که مهر مالی باشد که زن بتواند آن را تملک نماید، یعنی داخل در ملکیت زن شود. بنابراین مالی که قابل انتقال نمی باشد مانند مشترکات عمومی و موقوفات نمی تواند مهر قرار گیرد، زیرا زوجه نمی تواند مالک آن گردد. همچنین است مالی که متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته مانند مالی که مورد قرار تامین می باشد یا در اثر صدور برگ اجرائی بازداشت شده است، مگر آنکه با رعایت حق مزبور مهر قرار داده شود. در این صورت آن مال با همان وضعیت مهر قرار می گیرد، یعنی با بودن آن متعلق حق غیر، زن مالک می گردد و در عمل پس از رفع قرار تامین و بازداشت، زن می تواند تصرفات مالکانه در آن مال بنماید. و هرگاه در اثر قرار تامین و بازداشت در مقابل مبلغی به فروش رفت، پس از استیفاء حق طلبکار، بقیه از آن زن خواهد بود.

  فرقی نمی نماید که مورد مهر عین معین باشد مانند باغ، مزرعه و یا کلی باشد مانند صدهزار ریال که شوهر عندالمطالبه به زن خود بدهد، و یا آنکه منفعت باشد مانند شش ماه منفعت خانه یا منفعت اسب برای مسافرت مسافت معینی[3].

  طلب نیز قابل تملیک می باشد و می تواند مهر قرار گیرد، مانند آنکه زوج که از دیگری یکصد هزار ریال طلب دارد آن را مهر زوجه خود قرار دهد. زیرا منظور ماده از قابل تملک بودن قابل انتقال بودن آنست، خواه به ملکیت زوجه به معنی اصطلاحی در آید مانند اعیان خارجی و خواه زوجه صاحب آن گردد، مانند حق انتفاع مدت معینی از مال، طلب، حق خیار و حق شفعه.

  آنچه ممکن است مورد گفتگو قرار گیرد آنست که آیا می تواند تعهدی که موضوع آن منفی است مهر قرار گیرد، مانند آنکه زوج تعهد به ساختن بناء مرتفعی را در مقابل خانه متعلق به زوجه، مهر او قرار دهد؟ با توجه به ظاهر ماده بالا پاسخ منفی خواهد بود. ولی می توان با تفسیر وسیعی که به نظر دور از احتیاط قضایی می باشد بر آن شد که منظور ماده بر آن است که چیزی می تواند مهر قرار گیرد که زوجه از آن منتفع گردد و در این امر زوجه از حق نساختن بنای مرتفع در مقابل خانه خود منتفع می شود.

  همچنین است هرگاه ابراء زوجه از دینی که به زوج دارد مهر او قرار داده شود. بنابراین منفعت انسان اگرچه ابتداء مال نیست همانگونه که مورد اجاره واقع می شود می تواند مهر قرار گیرد. چنانکه نقاشی شش ماه منفعت خود را مهر زن خود قرار دهد، زیرا منفعت پس از تملیک به دیگری مال می گردد چنانکه در اجاره اشخاص است، اگرچه عده ای از فقهاء ایراد نموده اند که باید مهر قبل از نکاح مال باشد و سپس مهر قرار گیرد و در این مورد منفعت آزاد قبل از نکاح مال نمی باشد. اشکال مزبور صحیح به نظر نمی رسد زیرا کافی است که مورد عقد تملیکی پس از عقد مال باشد والا اجاره آن نیز صحیح نمی بود.

  سوم- منفعت عقلائی مشروع داشته باشد، دو شرط مزبور که یکی دارا بودن منفعت عقلائی و دیگری مشروع بودن آن می باشد، اگرچه از شرایط صحت مهر شمرده نشده است، ولی می توان نظر به ماده 1078 ق.م. که شرط مهر را چیزی قرار داده که مالیت داشته و قابل تملک باشد و وحدت ملاک ماده 215 و 348 قانون مدنی که منفعت عقلائی داشتن مورد معامله و بیع را شرط صحت تملیک مال به دیگری قرار داده است، محقق دانست که مهر باید دارای منفعت عقلائی مشروع باشد.

  چهارم- مهر باید معین باشد[4]، ماده 190 قانون مدنی، معین بودن مورد معامله را یکی از شرایط اساسی صحت معامله دانسته است و شرط مذکور در ماده بالا از نظر تنقیح مناط در تمامی عقود اگرچه از معاملات حقیقی نباشد رعایت خواهد شد، علاوه بر آن که مهر تا آنجائی که منافات با جنبه عمومی نکاح نداشته باشد تابع احکام معاملات می باشد. قانون مدنی ایران به پیروی از قول مشهور حقوقیین مردد بودن مورد معامله را موجب غرر دانسته و چنین معامله را باطل می داند. بنابراین نمی توان یکی از دو بنا یا باغ را بطور تردید ولو من جمیع الجمات ی ان باشند مهر قرار داد.

  پنجم- مهر باید معلوم باشد، ماده 1079 ق.م. می گوید: «مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جه آنها بشود معلوم باشد». قانون مدنی اثر مجهول بودن مهر و یا مالیت نداشتن آنرا در ماده 1100 ذکر کرده، و مقرر داشته که جه به مهر و مالیت نداشتن آن موجب بطلان نکاح خواهد شد بلکه مهر باطل و مانند صورتی است که مهر ذکر نشده باشد[5].

  ماده 216 ق.م. اگرچه راجع به معامله می باشد ولی حکم مزبور از نظر وحدت ملاک در تمامی عود خواه از معاملات باشد یا نباشد جاری می گردد، علاوه بر آن که مهر تابع احکام معاملات می باشد. معلوم بودن مهر به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف است.

  معلوم شدن مهر برای طرفین گاه بوسیله مشاهده می باشد و آن در مورد اعیانی است که در خارج موجودند و بوسیله مشاهده می توان رفع جه از آن نمود، مانند باغ و جواهرات و هرگاه دیگر مشاهده به تنهایی برای این امر کافی نیست، بلکه تعین مقدار آن به وزن و یا کیل یا عدد یا ذرع یا ماحت لازم می باشد، چنانکه در گندم، آهن، زمین، پارچه و امثال آنها است.

  هم چنانکه دانستن وصف آن بوسیله یکی از حواس مانند شامه، ذائقه، سامعه، باصره و لامسه معلوم می گردد از قبیل عطرها و ترشی ها، رادیو، پارچه و امثال آنها (مستنبط از ماده 342 ق.م. در مورد بیع).

  ششم- قدرت بر تسلیع، منظور غائی زن از قرار دادن مهر در نکاح بدست آوردن آن است، بنابراین چنانچه شوهر مالی را بعنوان مهر به زن تملیک نماید که قدرت بر تسلیع آنرا به او ندارد و زن هم قدرت بر تسلم را نداشته باشد، مانند انگشتری که در دریا غرق شده و یا باغی که در ید غاصبانه غیر می باشد، تملیک بلااثر خواهد بود. این است که قدرت بر تسلیع شرط صحت انتقال قرار گرفته است که این شرط بودن از وحدت ملاک ماده 348 ق.م. در مورد بیع استنباط می شود[6].
  مبحث دوم- بررسی حقوقی مقدار مهر المسمی:

  چنانکه ماده 1080 ق.م. می گوید: «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است». در قانون مدنی مقداری برای مهر المسمی معین نشده است و زوجین آزادند و می توانند هر مقداری که بخواهند بعنوان مهر در نکاح قرار دهند. لذا نامزدها می توانند مقدار ناچیزی را که دارای شرایط مذکور باشد مانند یک سیر نبات مهر قرار دهند و یا مقدار زیادی، مانند چندین میلیون ریال که اکنون معمول شده است مهر واقع شود، به تصور آنکه بدین وسیله زوجین مقام و شخصیت خود را به یکدیگر و جامعه نشان بدهند. گاه مقدار مهر صوری است یعنی مقدار زیادی را بعنوان مهر در عقد نامه ذکر می کنند و زن اقرار به رسید تمام یا قسمتی از آنرا می نماید.

  بنابر آنچه گفته شد که نکاح معاوضه حقیقیه نمی باشد، لازم نیست که مهر المسمی متناسب با وضعیت اجتماعی و خانوادگی زن باشد، بدین جهت هرگاه زوجین در عقد نکاح مهری قرار دهند که خیلی کمتر از مهر المثل آن زن باشد، او نمی تواند بعنوان غبن مهر را فسخ کند، هم چنانکه هرگاه مهر المسمی چندین برابر ارزش مهر المثل زن باشد، شوهر او نمی تواند بعنوان غبن مهر را فسخ نماید.
  مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقی مترتب بر آن:

  در صورتی که یکی از شرایط صحت مهر که در بالا ذکر گردید موجود نباشد، مهر باطل و نکاح صحیح خواهد بود: مانند آنکه مقدار مهر مجهول باشد، چنانکمه مرد کیسه ای مملو از پول، طلا را که زوجین یا یکی از آن دو نمی داند چه مقدار است مهر زن قرار داده شود، و یا آنکه پس از نکاح معلوم شود که شوهر مالک مهر معین نبوده است و مالک هم اجازه ندهد. دلیل این امر چنانکه گذشت آنست که در حقیقت نکاح دائم عبارت از زوجیت است و مهر امر فرعی و تبعی می باشد و رابطه بین مهر و زوجیت رابطه حقیقی بین عوض و معوض در عقود معاوض نیست تا بطلان مهر سرایت در نکاح نماید. یا بالع آنچه در معاملات معوض است که هرگاه مثلاً در بیع، ثمن دارای شرایط لازم نباشد ملکیت مبیع برای مشتری حاصل نمی شود، هم چنانکه ثمن در ملکیت بایع داخل نمی گردد، زیرا این امر لازمه رابطه معاوضه حقیقیه است ولی نکاح دائم از نظر تحلیلی، هرگاه در آن مهر معین شود عقدی است، مرکب از دوامی جداگانه: یکی زوجیت که امر اصلی و مقصود با لذات است و دیگری مهر که امر فرعی و مقصود بالعرضی است.

  بدین جهت بدون تعیین مهر نکاح دائم نیز صحیح می باشد و حال آنکه هرگاه معاوضه حقیقی می بود باید باطل باشد. اما از نظر فن حقوقی رابطه بین آن دو تا آنجائی که منافات با جنبه عمومی نکاح نداشته باشد مانند رابطه بین ن دانسته شده و در آن قواعد معاوضه را اعمال می نمایند.

  ماده 1100 ق.م. می گوید: «در صورتی که مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید».ماده 1100 ق.م. می گوید: «در صورتی که مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید».

  بطلان مهر المسمی در نکاح به یکی از دو صورت می باشد: 1- در صورتی که سبب بطلان مهر المسمی مجهول یا مالیت نداشتن آن باشد عقد نکاح دائم که چنین مهری در آن قرار داده شده صحیح است و مانند آن خواهد بود که مهری در نکاح قرار داده نشده است، لذا طبق ماده 1087 و 1088 ق.م. عمل می شود، یعنی هرگاه قبل از زوجین آنرا تعیین نمودند طبق آن رفتار می نمایند و چنانچه قبل از تراضی بر مهر بین آنها واقع شود زوجه مستحق مهر المثل می گردد که عوض در نکاحی است که بدون تعیین مهر منعقد شده باشد. و در صورتی که قبل از تعیین مهر و ، زن بمیرد مستحق هیچ گونه مهری نمی باشد، زیرا نکاح بدون مهر منعقد شده و هم به عمل نیامده است. 2- در صورتی که سبب بطلان مهر المسمی مالکیت غیر باشد[7]، هرگاه ملک غیر بعنوان مهر در نکاح قرار داده شود، در این صورت هرگاه مالک اجازه ندهد، شوهر باید بدل آنرا به زن بدهد، زیرا مقدار آن معین بوده ولی در اثر مالکیت غیر، تحقق پیدا ننموده است.
  مبحث چهارم- تعهد و تکلیف شوهر نسبت به مهر زن:

  بعضی گفته اند: مال معینی که مهر قرار داده می شود باید متعلق به شوهر باشد و اگر شخصی بجز شوهر (مانند پدر او) بخواهد مال خود را مهر قرار دهد، باید نخست آن را به شوهر منتقل کند، تا شوهر بتواند آنرا به عنوان مهر تعیین نماید زیرا برابر قاعده ای که در معاوضات مورد قبول است معوض در ملک هر داخل گردد از ملکیت او خارج می شود (مستنبط از ماده 197 ق.م.) و در نکاح هم چون منافع شوئی به شوهر تعلق می گیرد مهر باید از ملک او خارج گردد. بنابراین نظریه، اگر مهر کلی باشد مانند 100 سکه طلا خود شوهر باید آن را تعهد کند و شخص دیگر نمی تواند مستقیماً متعهد آن باشد، مگر اینکه از شوهر ضمانت نماید، یا دین شوهر به عنوان دیگری به او منتقل گردد.

  لیکن این نظر قابل خدشه است زیرا: اولاً نکاح یک معاوضه حقیقیه و یک قرارداد مالی نیست تا احکام معاوضات و قراردادهای مالی درباره آن اجرا شود. ثانیاً در معاوضات و معاملات هم اشکالی به نظر نمی رسد که با توافق طرفین یکی از ن در ملک شخصی داخل گردد که دیگر از مال او خارج نشده است، چنانکمه پدری برای پسر خود مالی ب د و ثمن را از مال خود بپردازد. اصل حاکمیت اراده و قراردادها اقتضاء می کند که این گونه قراردادها درست و نافذ باشد و ماده 197 قانون مدنی متضمن یک قاعده تفسیری است که توافق برخلاف آن معتبر است.

  اگر زن مرد را از مهریه اش ابراء نمود سپس مرد وی را قبل از اینکه وی کند طلاق داد حکم آن است که مرد می تواند بعد از طلاق به نصف مهر رجوع نموده و آنرا از زن مطالبه کند[8]. بنابراین شخص به جز شوهر می تواند مال خود را مهر قرار دهد که می توان آنرا تعهدی ناشی از یک قرارداد سه جانبه دانست.

  بخش دوم :

  نفقه و مسائل پیرامون آن
  فصل اول- استعلال مالی زن شوهردار

  در حقوق ایران، اموال زن و مرد دارایی مشترک را تشکیل نمی دهد، بلکه اموال هر یک از زوجین مستقل و جدا از اموال دیگری است. بدینسان زن در حقوق ایران، که در این قسمت نیز از فقه ی پیروی کرده است، از نظر مالی مستقل است. وی می تواند در اموال خود، چه به صورت ج ه باشد چه غیر آن، آزادانه تصرف کند و هرگونه عمل مادی یا حقوقی نسبت به آنها انجام دهد. شوهر حق هیچ گونه مداخله در اموال و دارایی زن را ندارد و ریاست او بر خانواده اختیاراتی برای وی در این زمینه ایجاد نمی کند. از این لحاظ حقوق و ایران برای ن اهلیت کامل قائل شده و برخلاف حقوق سابق اروپا، زن را به هیچ وجه محجور نشناخته است.

  ماده 1118 قانون مدنی در این باره می گوید: «زن مستقلاً می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد د». این یک قاعده مترقی است که در بعضی از کشورهای متمدن و پیشرفته، ن پس از سالها مبارزه به آن دست یافته اند. کار اقتصادی زن هم جزء اموال او به شمار می آید و زن مجبور نیست آنرا به رایگان در اختیار شوهر بگذارد، مگر کاری که برحسب عرف و عادت، از باب حسن معا یا معاضرت، وظیفه زن محسوب شود که زن نمی تواند مزدی برای آن مطالبه کند.

  در حقوق ی گفته اند: زن می تواند برای کارهایی که در منزل شوهر به امر اوانجام می دهد از او مطالبه حق ا حمه نماید. البته اگر زن قصد تبرع داشته باشد، یعنی قصد آن را داشته باشد که به طور رایگان و افتخاری کارهای خانه را انجام دهد، مستحق حق ا حمه نخواهد بود. تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 به حق ا حمه یاد شده اشاره کرده است و دادگاه را مکلف کرده است که در صورت تقاضای طلاق از جانب شوهر، و به شرط اینکه تقاضای مزبور ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق او نباشد، به درخواست زن مبنی بر مطالبه حق ا حمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده و به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده، ترتیب اثر دهد و اجرت المثل این گونه کارها را محاسبه و به پرداخت آن حکم نماید. دادگاه در مرحله اول باید از طریق سازش و مصالحه نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام کند و در صورت عدم امکان مصالحه، هرگاه شرط ضمن عقدی به سود زن وجود داشته باشد. مانند شرط انتقال تا نصف دارایی به دست آمده در ایام شوئی، باید طبق شرط مزبور عمل نماید و هرگاه تامین خواسته زن از راههای یاد شده ممکن نباشد، باید حکم به پرداخت اجرت المثل کارهای او صادر نماید.

  باید یادآور شد که قاعده استحقاق زن نسبت به اجرت المثل کارهایی که به دستور شوهر انجام می دهد نمی تواند منحصر به مورد طلاق باشد، بلکه یک قاعده کلی است که در موارد دیگر نیز قابل اعمال است. در تائید این نظر می توان به ماده 336 ق.م. استناد کرد که چنین مقرر داشته است: «هرگاه ی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است». این قاعده را قاعده استیفاء از عمل غیر نیز نامیده اند که شامل کار زن در منزل شوهر نیز خواهد شد.
  فصل دوم- نفقه زن بطور کلی

  مبحث اول- مفهوم و ماهیت زن بر نفقه: برابر ماده 1106 ق.م. «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است». این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قائل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت وم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفلقه قرار دهد. فلسفه این قاعده آن است که در اکثر خانواده های ایرانی ن اموال و درآمد کافی برای تامین مخارج خود و شرکت در هزینه خانواده ندارند. وانگهی اداره خانه و امور داخلی خانواده که وظیفه ای بس بزرگ است به عهده آنهاست و ن به کار اقتصادی دیگری که منبع درآمدی برای آنان باشد اشتغال نمی ورزند. زن در صورتی استحقاق نفقه خواهد داشت که از مرد تمکین کند و به تعبیر دیگر، وظایف شوئی را انجام دهد و نشوز زن مانع استحقاق نفقه است[9].

  ماده 1107 قانون مدنی در تعریف نفقه زوجه می گوید: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء». ماده مذکور فقط مسکن و پوشاک و خوراک و اثاثه خانه و خدمتگزار را ذکر کرده و از سایر چیزهایی که عرفاً مورد احتیاج زن است، مانند هزینه دارو و درمان و آرایش و شستشو، نحنی نگفته است.

  اگر ظاهر قانون را ملاک عمل قرار دهیم، باید بگوئیم این گونه هزینه ها، چنانکه گروه از فقهای یه گفته اند، جزو نفقه نیست. لیکن قبول این نظر برخلاف مصلحت خانواده واجتماع است و با ذوق سلیم و عرف هم سازگار نیست. پس می توان گفت آنچه در ماده 1107 آمده حصری نیست و هر چیزی که برحسب متعارف مورد احتیاج زن باشد، جزو نفقه است و مرد باید آنرا برای زن فراهم کند.

  از کلمه احتیاج که در ذیل ماده بکار رفته است نیز می توان این معنی را استنتاج کرد. بعضی از فقهای بزرگ یه، مانند صاحب جواهر و صاحب مسالک، نیز همین نظر را پذیرفته اند[10]. صاحب جواهر بعد از انتقاد از انی که نفقه را منحصر به اشیاء معینی دانسته و مخصوصاً هزینه دارو، عطر و سرمه و را استثناء کرده اند، رجوع به عرف را برای تعیین محتوای نفقه مرجح می داند، بویژه توضیح می دهد که اگر مبنای نفقه احتیاج زن باشد، استثناء دارو و سایر اشیاء مذکور وجاهت ندارد.

  به هر حال، در نفقه زن، چنانکه از ماده 1107 قانون مدنی بر می آید، وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک عمل است نه وضعیت مرد. پس اگر زن از خانواده متمکنی باشد، شوهر بناچار باید وسائل زندگی او را آنچنان که شان و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضاء می کند، فراهم آورد.

  دیوان عالی کشور در رأی شماره 292/23 این نظر به شرح زیر تایید کرده است: «ماده 1107 ق.م. کیفیت نفقه را که برعهده شوهر است به طریق متناسب با وضعیت زن مقرر داشته و در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم یا احتیاج به هزینه بیشتر برای مسکن و غذا، در این صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت[11]».

  مقصود از ماهیت یا طبیعت حق زن بر نفقه آن است که ببینیم آیا زن آنچه را که شوهر به عنوان نفقه به او می دهد مالک می شود یا فقط اذن در انتفاع به زن داده شده و او می تواند از آن استفاده کند. اگر زن مالک چیزی باشد که به عنوان نفقه دریافت کرده می تواند در آن تصرفات مالکانه انجام دهد، چنانکه آنرا بفروشد یا ببخشد، ولی اگر اذن در انتفاع به او داده شده باشد، بدون اجازه صاحب مال حق این گونه تصرفات را نخواهد داشت.  رمضان.

  برای دیدن مناسبت ی، رمضان در را ببینید.

  «یا ایّها الذینَ آمنوا کُتِبَ عَلیکِم الصیامُ کما کُتِبَ علی الذینَ مِن قبلِکُم لَعَلَّکُم تَتَّقونَ» (قرآن کریم، سوره بقره، آیه 183) - ترجمه آیه: ای انی که ایمان آورده اید، روزه بر شما واجب شده است؛ آنچنان که بر [امت های] قبل از شما واجب گردیده بود.

  رمضان' یا رَمَضان المُبارَک (به عربی: رمضان) نام نهمین ماه سال قمری است. در این ماه، روزه بر مسلمانان واجب شده است.[۱] ماه رمضان در دین ماهی مبارک است. در قرآن از این ماه به عنوان ماهی که در آن قرآن نازل شده یاد شده است.[۲] مسلمانان معتقدند که شب قدر در این ماه واقع است. روزه داری در ماه رمضان بر مسلمانان واجب بوده و به همین دلیل خوردن غذاهای مقوی برای سحری و افطاری که مستحب است، تأکید می شود.[۳]

  محتویات

  اعمال[ویرایش]

  در این ماه بر تمام مسلمانان واجب است که روزه بگیرند و علاوه بر آن اعمال مستحبی بسیاری وجود دارد که از جمله ی آنها می توان به تلاوت قرآن(که خواندن هر آیه در این ماه پاداشی معادل ختم قرآن در ماه های دیگر در نزد خداوند دارد.)،خواندن ادعیه(از جمله "یا عظیم و .." و ادعیه روزانه) و همچنین افطاری دادن اشاره کرد.خواندن تراویح نیز که زمان آن بعد از عشاءاست از عبادات مخصوص این ماه نزد اهل سنت میباشد. منابع :صحیحین بخاری و مسلم، مفاتیح الجنان، تفسیر نمونه، ج 1، ص 634؛ المیزان، ج 2، ص 15

  رویدادها[ویرایش]

  • در روز نوزدهم این ماه، علی اول شیعیان و خلیفه چهارم اهل سنت به دست ابن ملجم در مسجد کوفه درحال خواندن ، با ضربۀ شمشیری که آغشته به زهر بود، مصدوم شد.
  • در روز ۲۱ این ماه علی ابن طالب به قتل رسید.
  • پانزدهم این ماه روز تولد حسن مجتبی، دوم شیعیان است.
  • مرگ خدیجه، همسر اول محمد، در دهم رمضان سال دهم بعثت.
  • غزوه بدر در سال دوم هجرت.
  • فتح مکه در سال هشتم هجرت.
  • نزول قرآن در شب قدر (۱۹ یا ۲۱ یا ۲۳ ماه رمضان)
  • در پایان این ماه (اولین روز شوال) مسلمانان مراسم عید فطر را برگزار می نمایند و در این روز، به شکرانه توفیق روزه داری در این ماه جشن می گیرند همچنین هر کدام سه کیلو گرم گندم یا غذای غالب را صدقه می دهند که به آن فطریه گفته می شود.

  به گفته مسلمانان، در ماه رمضان درهای بهشت باز و در های جهنم بسته میباشد. شیاطین در غل و زنجیر هستند و دعاها مستجاب میگردد.

  پانویس[ویرایش]

  1. قرآن ۲:۱۸۵
  2. قرآن ۲:۱۸۵
  3. [۱]،سایت پارسه گرد

  جستارهای وابسته[ویرایش]

  [نهفتن]

  ماه هاوروزهای سال هجری قمری

  امروز: ۲۹ شعبان ۱۴۳۵ هجری قمری قراردادی

  محرم

  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰

  صفر

  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ (۳۰)

  ربیع الاول

  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰

  ربیع الثانی

  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ (۳۰)

  جمادی الاول

  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰

  جمادی الثانی

  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ (۳۰)

  رجب

  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰

  شعبان

  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ (۳۰)

  رمضان

  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰

  شوال

  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ (۳۰)

  ذی القعده

  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰

  ذی الحجه

  ۱ ۲ ادامه مطلب درخواست حذف مطلب

  آهنگ ماه رمضان ۹۶ با کیفیت ۳۲۰

  آهنگ های مخصوص ماه رمضان با

  کد آهنگ های پیشواز ایرانسل و همراه اول برای ماه رمضان

  آهنگ ماه رمضان

   

  آهنگ های ماه رمضان

   

   

  کد آهنگ های پیشواز ایرانسل برای ماه رمضان ( ارسال کد به ۷۵۷۵ )

  ).
  الغوث الغوث         ۵۵۱۳۷۷

  دعای اوایل ماه رمضان      ۷۷۱۲۳۹۳

     ربنا         ۶۶۱۱۵۱۳     همایون شجریان

    صلوات        ۲۲۱۲۳۱۳       سامی یوسف

  تیتراژ ماه عسل     ۲۲۱۲۰۹۹     مهدی یراحی

  شهر باران      ۲۲۱۱۴۶۷   محمد علیزاده     

  شهر باران۲       ۲۲۱۱۴۶۸   محمد علیزاده   

  ماه رمضونه      ۶۶۱۱۱۴۴   مهدی زراعتی      

  ماه رمضان        ۶۶۱۱۴۹     یوسف     

  ماه رمضان۲      ۶۶۱۱۵۰     یوسف    

  رب شهر رمضان    ۴۴۱۱۴۳     تبیان   

  یا علی یا عظیم    ۴۴۱۱۳۴     تبیان

  ۲۲۱۱۴۸۳ جشن رمضان رضا صادقی

  ۶۶۱۱۳۶ بهشت رمضان حاتم فهمی

  ۴۴۱۳۵۷۹ آمد رمضان گروه معارف

  ۴۴۱۹۰۲۹ اللهم رب شهر رمضان محمد اسد اللهی

  ۵۵۱۸۰۰۵ اللهم رب شهر رمضان سید مجید بنی فاطمه

  ۹۵۵۱۱۱ دعاهای روزانه ماه رمضان عباس صالحی

  ۹۵۵۱۱۲ دعاهای ماه مبارک رمضان کلید

  ۴۴۱۹۶۱۴ دعای افطار ماه رمضان کریم

  ۴۴۱۹۶۲۳ دعای سحر ماه رمضان ۱ کریم

  ۵۵۱۱۵۵۵ دعای سی روزه ماه مبارک رمضان عباس صالحی

  ۴۴۱۹۶۱۸ دعای ماه رمضان کریم

  ۴۴۱۷۳۰۳ دعای ماه رمضان علی اصغر خواجه زاده

  ۳۳۱۵۲۵ رمضان گروه بین المللی لیله القدر

  ۴۴۱۱۷۹۹ رمضان شهر عشق و عرفان سلیم موذن زاده

  ۴۴۱۳۵۸۱ عطر رمضان گروه محراب

  ماه عسل ۸۸  : ۲۲۱۶۰۹       مهدی یراحی

  ماه عسل ۹۰ : ۲۲۱۱۴۶۴       مهدی یراحی

  ماه عسل ۹۰: ۲۲۱۱۴۶۳       مهدی یغمایی

  ماه عسل ۹۳ : مرتضی پاشایی نگران منی ۴۹۱۱۳۴

  ربنا دعای سحر     ۳۳۱۵۲۴         شجریان

  جشن رمضان      ۲۲۱۱۴۸۳       رضا صادقی

  .

  کد آهنگ های پیشواز ایرانسل برای ماه رمضان ( ارسال کد به ۸۹۸۹)

   .

  حمیدرضا شفیعی      تو میدانی      ۸۹۷۰۲

  حمیدرضا شفیعی     شوق رحمت         ۸۹۷۰۱

  حمیدرضا شفیعی      بحق هذالقرآن       ۸۹۶۹۵

  گروه محراب      ذکر ۴      ۸۵۵۸۱

  گروه محراب       ذکر ۳۰     ۸۵۵۸۰

  گروه محراب      ذکر ۳        ۸۵۵۷۹

  گروه شیعه       قبولم کن     ۸۵۵۰۱

  گروه شیعه       فقط با تو         ۸۵۴۹۹

  گروه محراب      استغفرالله العظیم       ۸۵۴۶۲

  گروه محراب      رمضان رب شهر رمضان     ۸۳۱۸۳

  گروه محراب         رمضان تجلی        ۸۳۱۸۴

  گروه محراب       شهر رمضان         ۸۳۱۹۸

  گروه محراب      ربنا وغفر لنا     ۸۳۱۸۲

  گروه محراب      مناجات عبادت     ۸۳۱۷۵

  گروه محراب    الهی تویی آگه      ۸۳۱۴۰

  گروه محراب    دلم را مکن نا امید     ۸۳۱۳۷

  سعیدیان       عجلو به صلاه      ۷۷۳۵۹

  گروه اهلبیت       الهم اسلک         ۷۷۳۵۴

  گروه محراب     یاعلیو یا عظیم      ۷۷۳۴۴

  گروه محراب     دعا افطار        ۷۷۳۴۲

  گروه محراب     السلام شهر رمضان        ۷۷۳۴۱

  گروه اهلبیت       سبحانکَ سبحان      ۷۷۳۱۷

  شجریان      ربنا            ۳۴۰۰۰

  سید مجید بنی فاطمه      اللهم رب الشهر الرمضان       ۳۴۱۱۰

  محمد علیزاده       شهر باران          ۳۲۵۸۷

  حامد زمانی     دستمو بگیر          ۳۱۱۰۷

  مجید اخش      میگن فرشته روزشو ( گمگشته )         ۳۱۶۴۳

   

  اعمال و آد که باید به شکل روزانه در ماه مبارک رمضان انجام دهیم به شرح زیر است:

  .

   اعمال سحرگاهی در ماه رمضان:

  ۱) سحری خوردن و ترک ن آن اگر چه به یک دانه ما یا یک شربت آب باشد.
  ۲) بهترین سحورها قاوت و ما است.
  ۳) خواندن سوره‌ی انا انزلنا در وقت خوردن سحری مستحب است. در روایت است که هر در وقت افطار و سحری خوردن این سوره را بخواند در م ن این دو وقت ثواب ی را دارد که در راه خدا به خون خود غلطیده است.
  ۴) استغفار در سحرگاهان باعث صلوات حق‌تعالی و ملائکه بر استغفارکننده می‌شود.
  ۵) قرائت دعای «اللهم انی اسئلک من بهائک بِاَبْهاهُ و کل بهائک بَهِیٌّ… »در سحر‌های ماه مبارک رمضان
  ۶) خواندن دعای پر فیض ابوحمزه ثمانی در سحر‌های ماه مبارک رمضان

  ((مفاتیح الجنان / ۳۷۳ الی ۳۷۶))

  آداب افطار:

  ۱) در وقت افطار سوره‌‌ی قدر و دعای «اللّهم لک صُمْتُ و علی رِزْقِکَ اَفْطَرْتُ و علیک تَوَکَّلْتُ» قرائت شود.
  ۲) مستحب است که افطار بعد از شام میل شود مگر آنکه ضعف بر روزه‌دار غلبه کرده و یا جمعی منتظر او باشند.
  ۳) افطار با طعام پاکیزه‌ی از حرام و شبهات انجام گیرد.
  ۴) افطار با مای حلال آغاز گردد که در این صورت ثواب او چهارصد برابر می‌شود.
  ۵) افطار به آب رطب، شیر، حلوا، نبات و آب گرم خوب می‌باشد.
  ۶) در لقمه‌ی اول قرائتِ«بسم الله الرحمن الرحیم یاواسع المغفرة اغفر لی» باعث آمرزش گناهان بنده می‌گردد.

  ((مفاتیح الجنان /۳۶۰ الی ۳۶۱))

  نکته ها:

  ۱) بعد از هر فریضه‌ی واجب قرائت دعای اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی… مستحب است.
  ۲) بعد از هر فریضه‌ی واجب، مستحب است خواندن دعای یاعلیُ یاعظیمُ یاغفورُ یارحیمُ انت الرَّبُّ العظیم.
  ۳) بنا بر فرمایش حضرت ختمی مرتبت، هر دعای اللهم ادخل علی اهل القبور… را بعد از هر واجبی بخواند حق‌تعالی گناهان او را می‌آمرزد.
  ۴) بهترین اعمال شب‌ها و روزهای ماه مبارک رمضان قرائت قرآن است.
  ۵) در ماه مبارک رمضان هر سه روز یک ختم قرآن سنّت می‌باشد.
  ۶) در این ماه دعا، صلوات، استغفار و لااله‌الا‌الله بسیار باید گفت.
  ۷) دعاهای ماه مبارک رمضان و بخصوص هر شب دعای پرفیض افتتاح قرآئت شود.
  ۸) در هر شب ماه رمضان خواندن دو رکعت با آد که در کتاب مفاتیح الجنان آمده است، مستحب است.

   

  برچسب ها

  آداب افطار آهنگ ماه رمضان آهنگ ماه رمضان ماه عسل آهنگ مخصوص ماه رمضان آهنگ مخصوص ماه رمضان 96 آهنگ های ماه رمضان 96 اعمال و آداب ماه رمضان تیتراز سریال های ماه رمضان 96 تیتراژهای جدید ماه رمضان 96 آهنگ سریال ماه رمضان شبکه 2 آهنگ سریال های ماه رمضان آهنگ ماه رمضان آهنگ ماه رمضان از محمد علیزاده آهنگ ماه رمضان پاشایی آهنگ ماه رمضان حامد زمانی آهنگ ماه رمضان سامی یوسف آهنگ ماه رمضان علیزاده آهنگ ماه رمضان محمد علیزاده آهنگ ماه عسل آهنگ های ماه رمضان آهنگ های ماه رمضان 96 آهنگ ویژه ماه رمضان اهنگ برنامه ماه رمضان شبکه 5 اهنگ شب 21 ماه رمضان اهنگ ماه رمضان اهنگ ماه رمضان 94 اهنگ ماه رمضان 95 اهنگ ماه رمضان ربنا اهنگ ماه رمضان میثم ابراهیمی دعای سحر دعای سحر ماه رمضان کد آهنگ پیشواز ایرانسل برای ماه رمضان کد آهنگ های پیشواز ایرانسل و همراه اول برای ماه رمضان کد پیشواز ایرانسل برای ماه ماه رمضان کد پیشواز همراه اول برای ماه ماه رمضان ماه مبارک رمضان


  مجموعه: اس ام اس های جالب


   


  پیامک طنز ماه رمضان, اس ام اس طنز و خنده دار ماه رمضان


  پیامک طنز ماه رمضان


   


  یه لواشک ترش و بزرگ دارم چسبوندم به دیوار اتاقم


   .


  ولی نمیخورمش گذاشتمش وقتایی که  تشنمه


  ولی روزه ام و نمیتونم برم آب بخورم نگاش کنم هی آب دهنمو قورت بدم


  تشنگیم رفع شه ..!!!


   


  جوک ماه رمضان, اس ام اس ماه رمضان


  جوک ماه رمضان


   


  روزه داره گرامی...


  .


  .


  لطفن یک لیوان اب هویج بستنی خنک را همراه با کیک مغز گردویی عسلی تجسم کنید


  بنده دیگر عرضی ندارم باتچکر


  فقط هم ندید روزتون باطل میشه


   


  جوک ماه رمضان, اس ام اس ماه رمضان


  اس ام اس طنز و خنده دار ماه رمضان


   


  یه ن درون شکمم می‌گه 


  خیلی مونده تا اذان اذان اذان اذان اذان...


  .


  .


  .


  اون اکو هم بخاطر خالی بودن شکمه !


   


  جوک ماه رمضان, اس ام اس ماه رمضان


  پیامک طنز ماه رمضان


   


  بهترین قسمت ماه رمضون اینه که وقتی یه چیزی میذاری تو یخچال تا غروب خی راحته که هنوز هستش


   


  جوک ماه رمضان, اس ام اس ماه رمضان


  جوک ماه رمضان


   


  دیروز تو تلویزیون می‌گفتند : 


  درماه رمضان تمام شیاطین دربند هستند


  .


  .


  شب رفتم دربند اونجا نبودند


  فکر کنم رفته بودند فرحزاد !


   


  جوک ماه رمضان, اس ام اس ماه رمضان


  اس ام اس طنز ماه رمضان


   


  د?روز ظهر ساعت دو گشنه ام شده بود


  زنگ زدم راد?و واسه ترانه ها? درخواست?


  مجر? بهم م?گه دوس دار? چ? گوش بد?؟؟


   گفتم اذان مغرب


  نم?دونم چرا قطع کرد چه رفتار بد? دارن با شنونده ها


   


  جوک ماه رمضان, اس ام اس ماه رمضان


  جک ماه رمضان


   


  باطری شکم در حال حاضر 


  2درصد 


  خدایا من دیگه متحول شدم


  نه نیمه ی گمشدمو میخوام نه مخاطب خاص........ 


   فقط اذان میخوام اذان


   


  جوک ماه رمضان, اس ام اس ماه رمضان


  اس ام اس ماه رمضان طنز


   


  فرمود هرکه روزه دار مومنی را افطار دهد ثواب 100 حج بر او نوشته میشود


  .


  .


  همچنان منتظر تماس شما هستیم !


   


  جوک ماه رمضان, اس ام اس ماه رمضان


  اس ام اس خنده دار ماه رمضان


   


  من همیشه از وسطای ماه رمضون شروع به روزه گرفتن میکنم، 


  .


  .


  .


  اونجا که شما دارید میدید کی تموم میشه من با انرژی روضه میگیرم سوگولی خدا بشم


   


  جوک ماه رمضان, اس ام اس ماه رمضان


  جوک ماه رمضان


   


  دوستان روایتی خوندم حیفم اومد شما رو بی نصیب بذارم  .


  .


  .


  هر که پانزده روز اول و پانزده روز آ از ماه مبارک رمضان را روزه دار باشد


  گویی کل ماه رمضان را روزه دار بوده...


  حتماً به سایر دوستان اطلاع بدید ممنون میشم


   


  جوک ماه رمضان, اس ام اس ماه رمضان


  پیامک ماه رمضان


   


  مراحل ارادت ایرانی ها به ماه رمضان:


  دو ماه قبل :اوه اوه دو ماه دیگه رمضونه


  یک ماه قبل :بدبختی از یه ماه دیگه باید روزه بگیریم


  دو روز گذشته : لامصب فقط دو روز گذشته


  روز بیست و ششم : این چهار روزم نمیگذره راحت بشیم


  بعد رمضان :عجب ماه خوب و پربرکتی بود حیف که تمام شد


   


  جوک ماه رمضان, اس ام اس ماه رمضان


  اس ام اس ماه رمضان


   


  درسته خواب روزه دار هم ثوابه ولی


  حالا شما دیگه از سحری تا خود افطار رو نخواب ...


  .


  .


  .


  یه ذره ثوابم بذار واسه بقیه همه رو درو کردی


   


  جوک ماه رمضان, اس ام اس ماه رمضان


  اس ام اس طنز و خنده دار ماه رمضان


   


  تو خونه هی میرفتم در یخچالو باز می یادم می اومد روزه ام دوباره میبستم،


  .


  .


  .


  بعد از 5،6 بار بابام گفت: بخور گناهش پای من، یخچالو سوزوندی حیوون


   


  گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته


  آهنگ ماه رمضان ۹۶ با کیفیت ۳۲۰

  آهنگ های مخصوص ماه رمضان با

  کد آهنگ های پیشواز ایرانسل و همراه اول برای ماه رمضان

  آهنگ ماه رمضان

   

  آهنگ های ماه رمضان

   

   

   اعمال سحرگاهی در ماه رمضان:

  ۱) سحری خوردن و ترک ن آن اگر چه به یک دانه ما یا یک شربت آب باشد.
  ۲) بهترین سحورها قاوت و ما است.
  ۳) خواندن سوره‌ی انا انزلنا در وقت خوردن سحری مستحب است. در روایت است که هر در وقت افطار و سحری خوردن این سوره را بخواند در م ن این دو وقت ثواب ی را دارد که در راه خدا به خون خود غلطیده است.
  ۴) استغفار در سحرگاهان باعث صلوات حق‌تعالی و ملائکه بر استغفارکننده می‌شود.
  ۵) قرائت دعای «اللهم انی اسئلک من بهائک بِاَبْهاهُ و کل بهائک بَهِیٌّ… »در سحر‌های ماه مبارک رمضان
  ۶) خواندن دعای پر فیض ابوحمزه ثمانی در سحر‌های ماه مبارک رمضان

  ((مفاتیح الجنان / ۳۷۳ الی ۳۷۶))

  آداب افطار:

  ۱) در وقت افطار سوره‌‌ی قدر و دعای «اللّهم لک صُمْتُ و علی رِزْقِکَ اَفْطَرْتُ و علیک تَوَکَّلْتُ» قرائت شود.
  ۲) مستحب است که افطار بعد از شام میل شود مگر آنکه ضعف بر روزه‌دار غلبه کرده و یا جمعی منتظر او باشند.
  ۳) افطار با طعام پاکیزه‌ی از حرام و شبهات انجام گیرد.
  ۴) افطار با مای حلال آغاز گردد که در این صورت ثواب او چهارصد برابر می‌شود.
  ۵) افطار به آب رطب، شیر، حلوا، نبات و آب گرم خوب می‌باشد.
  ۶) در لقمه‌ی اول قرائتِ«بسم الله الرحمن الرحیم یاواسع المغفرة اغفر لی» باعث آمرزش گناهان بنده می‌گردد.

  ((مفاتیح الجنان /۳۶۰ الی ۳۶۱))

  نکته ها:

  ۱) بعد از هر فریضه‌ی واجب قرائت دعای اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی… مستحب است.
  ۲) بعد از هر فریضه‌ی واجب، مستحب است خواندن دعای یاعلیُ یاعظیمُ یاغفورُ یارحیمُ انت الرَّبُّ العظیم.
  ۳) بنا بر فرمایش حضرت ختمی مرتبت، هر دعای اللهم ادخل علی اهل القبور… را بعد از هر واجبی بخواند حق‌تعالی گناهان او را می‌آمرزد.
  ۴) بهترین اعمال شب‌ها و روزهای ماه مبارک رمضان قرائت قرآن است.
  ۵) در ماه مبارک رمضان هر سه روز یک ختم قرآن سنّت می‌باشد.
  ۶) در این ماه دعا، صلوات، استغفار و لااله‌الا‌الله بسیار باید گفت.
  ۷) دعاهای ماه مبارک رمضان و بخصوص هر شب دعای پرفیض افتتاح قرآئت شود.
  ۸) در هر شب ماه رمضان خواندن دو رکعت با آد که در کتاب مفاتیح الجنان آمده است، مستحب است.

   

  کد آهنگ های پیشواز ایرانسل برای ماه رمضان ( ارسال کد به ۷۵۷۵ )

  ).
  الغوث الغوث         ۵۵۱۳۷۷

  دعای اوایل ماه رمضان      ۷۷۱۲۳۹۳

     ربنا         ۶۶۱۱۵۱۳     همایون شجریان

    صلوات        ۲۲۱۲۳۱۳       سامی یوسف

  تیتراژ ماه عسل     ۲۲۱۲۰۹۹     مهدی یراحی

  شهر باران      ۲۲۱۱۴۶۷   محمد علیزاده     

  شهر باران۲       ۲۲۱۱۴۶۸   محمد علیزاده   

  ماه رمضونه      ۶۶۱۱۱۴۴   مهدی زراعتی      

  ماه رمضان        ۶۶۱۱۴۹     یوسف     

  ماه رمضان۲      ۶۶۱۱۵۰     یوسف    

  رب شهر رمضان    ۴۴۱۱۴۳     تبیان   

  یا علی یا عظیم    ۴۴۱۱۳۴     تبیان

  ۲۲۱۱۴۸۳ جشن رمضان رضا صادقی

  ۶۶۱۱۳۶ بهشت رمضان حاتم فهمی

  ۴۴۱۳۵۷۹ آمد رمضان گروه معارف

  ۴۴۱۹۰۲۹ اللهم رب شهر رمضان محمد اسد اللهی

  ۵۵۱۸۰۰۵ اللهم رب شهر رمضان سید مجید بنی فاطمه

  ۹۵۵۱۱۱ دعاهای روزانه ماه رمضان عباس صالحی

  ۹۵۵۱۱۲ دعاهای ماه مبارک رمضان کلید

  ۴۴۱۹۶۱۴ دعای افطار ماه رمضان کریم

  ۴۴۱۹۶۲۳ دعای سحر ماه رمضان ۱ کریم

  ۵۵۱۱۵۵۵ دعای سی روزه ماه مبارک رمضان عباس صالحی

  ۴۴۱۹۶۱۸ دعای ماه رمضان کریم

  ۴۴۱۷۳۰۳ دعای ماه رمضان علی اصغر خواجه زاده

  ۳۳۱۵۲۵ رمضان گروه بین المللی لیله القدر

  ۴۴۱۱۷۹۹ رمضان شهر عشق و عرفان سلیم موذن زاده

  ۴۴۱۳۵۸۱ عطر رمضان گروه محراب

  ماه عسل ۸۸  : ۲۲۱۶۰۹       مهدی یراحی

  ماه عسل ۹۰ : ۲۲۱۱۴۶۴       مهدی یراحی

  ماه عسل ۹۰: ۲۲۱۱۴۶۳       مهدی یغمایی

  ماه عسل ۹۳ : مرتضی پاشایی نگران منی ۴۹۱۱۳۴

  ربنا دعای سحر     ۳۳۱۵۲۴         شجریان

  جشن رمضان      ۲۲۱۱۴۸۳       رضا صادقی

  .

  کد آهنگ های پیشواز ایرانسل برای ماه رمضان ( ارسال کد به ۸۹۸۹)

   .

  حمیدرضا شفیعی      تو میدانی      ۸۹۷۰۲

  حمیدرضا شفیعی     شوق رحمت         ۸۹۷۰۱

  حمیدرضا شفیعی      بحق هذالقرآن       ۸۹۶۹۵

  گروه محراب      ذکر ۴      ۸۵۵۸۱

  گروه محراب       ذکر ۳۰     ۸۵۵۸۰

  گروه محراب      ذکر ۳        ۸۵۵۷۹

  گروه شیعه       قبولم کن     ۸۵۵۰۱

  گروه شیعه       فقط با تو         ۸۵۴۹۹

  گروه محراب      استغفرالله العظیم       ۸۵۴۶۲

  گروه محراب      رمضان رب شهر رمضان     ۸۳۱۸۳

  گروه محراب         رمضان تجلی        ۸۳۱۸۴

  گروه محراب       شهر رمضان         ۸۳۱۹۸

  گروه محراب      ربنا وغفر لنا     ۸۳۱۸۲

  گروه محراب      مناجات عبادت     ۸۳۱۷۵

  گروه محراب    الهی تویی آگه      ۸۳۱۴۰

  گروه محراب    دلم را مکن نا امید     ۸۳۱۳۷

  سعیدیان       عجلو به صلاه      ۷۷۳۵۹

  گروه اهلبیت       الهم اسلک         ۷۷۳۵۴

  گروه محراب     یاعلیو یا عظیم      ۷۷۳۴۴

  گروه محراب     دعا افطار        ۷۷۳۴۲

  گروه محراب     السلام شهر رمضان        ۷۷۳۴۱

  گروه اهلبیت       سبحانکَ سبحان      ۷۷۳۱۷

  شجریان      ربنا            ۳۴۰۰۰

  سید مجید بنی فاطمه      اللهم رب الشهر الرمضان       ۳۴۱۱۰

  محمد علیزاده       شهر باران          ۳۲۵۸۷

  حامد زمانی     دستمو بگیر          ۳۱۱۰۷

  مجید اخش      میگن فرشته روزشو ( گمگشته )         ۳۱۶۴۳

  برچسب ها

  آداب افطار آهنگ ماه رمضان آهنگ ماه رمضان ماه عسل آهنگ مخصوص ماه رمضان آهنگ مخصوص ماه رمضان 96 آهنگ های ماه رمضان 96 اعمال و آداب ماه رمضان تیتراز سریال های ماه رمضان 96 تیتراژهای جدید ماه رمضان 96 آهنگ سریال ماه رمضان شبکه 2 آهنگ سریال های ماه رمضان آهنگ ماه رمضان آهنگ ماه رمضان از محمد علیزاده آهنگ ماه رمضان پاشایی آهنگ ماه رمضان حامد زمانی آهنگ ماه رمضان سامی یوسف آهنگ ماه رمضان علیزاده آهنگ ماه رمضان محمد علیزاده آهنگ ماه عسل آهنگ های ماه رمضان آهنگ های ماه رمضان 96 آهنگ ویژه ماه رمضان اهنگ برنامه ماه رمضان شبکه 5 اهنگ شب 21 ماه رمضان اهنگ ماه رمضان اهنگ ماه رمضان 94 اهنگ ماه رمضان 95 اهنگ ماه رمضان ربنا اهنگ ماه رمضان میثم ابراهیمی دعای سحر دعای سحر ماه رمضان کد آهنگ پیشواز ایرانسل برای ماه رمضان کد آهنگ های پیشواز ایرانسل و همراه اول برای ماه رمضان کد پیشواز ایرانسل برای ماه ماه رمضان کد پیشواز همراه اول برای ماه ماه رمضان ماه مبارک رمضان  مجموعه: اس ام اس های جالب

  اس ام اس های ماه رمضان, متن ماه رمضان


  پیام تبریک ماه رمضان


   


  ذهن ما باغچه ایست،گل در آن باید کاشت.
  چه گلی بهتر از آیات خداست؟ گل کوثر، گل توحید،گل یاس
  گل مریم،گل طه،گل ناس
  گل اخلاص و توکل به خدا، گل ایمان و ادب لایق ماست..
  اللهم نور قلوبنا بالقرآن 
  ماه رمضان بر شما مبارک


   


  اس ام اس ماه رمضان , پیامک ماه رمضان


  اس ام اس تبریک ماه مبارک رمضان


   


  خوش به ح ای عزیز روزه دار
  ای که هستی دین حق را افتخار
  حضرت حق انتخابت کرده است
  جزو مشتاقان حسابت کرده است
  هر ی لایق نباشد نزد او
  مثل تو مهمان شود خوش آبرو


  ماه رمضان بر شما مبارک


   


  اس ام اس ماه رمضان , پیامک ماه رمضان


  اس ام اس ماه رمضان


   


  «رمضان» ماهى است که 
  ابتدایش «رحمت» و 
  میانه ‏اش «مغفرت» و 
  پایانش «اجابت» است...
  ماه رمضان مبارک


   


  اس ام اس ماه رمضان , پیامک ماه رمضان


  پیامک ماه رمضان


   


  "خـدایا روزم را با بندگے تو آغاز میکنم"
   دارم برای میهمانےِ ماه رمضان آماده میشوم 
  نـــــگاه مهربانتـــــ  را از من مگیر..


  ماه رمضان بر شما مبارک


   


  اس ام اس ماه رمضان , پیامک ماه رمضان


  تبریک ماه رمضان


   


  روزه داران ای خوشا بر ح ان
  عرشیان در حسرت اقب ان
  روزه تکلیفی برای انبیاست
  در کلاس بندگی این ف ماست
  شان هر امت نباشد این مقام
  مسلمین پس بر شما بادا سلام
  صف به صف آید ملائک سوی تان
  تا که لذت ها برند از بوی تان
  ماه رمضان مبارک


   


  اس ام اس ماه رمضان , پیامک ماه رمضان


  اس ام اس تبریک ماه رمضان


   


  السلام ای ماهِ رحمت ماه رضوان ماه دوست
  جانِ مولا فهمِ ت برایم آرزوست
  هر که این شب ها امان مستِ در میخانه گشت
  آبرو گیرد دمادم گر بسا بی آبروست


  ماه رمضان مبارک


   


  اس ام اس ماه رمضان , پیامک ماه رمضان


  اس ام اس های ماه رمضان 


   


  وقتی هلال ماه خدا آشکار شد
  ماه خدا، زمان روزه دار شد
  طوبای خیر و برکت شعبان به گل نشست
  قرآن شکوفه داد و زمان بهار شد
  ماه ضیافت است بیایید بندگان
  امروز سمت بنده خدا بیقرار شد
  ماه رمضان مبارک


     مهمونی رفتنِ گدا پیش خدا لیاقته
  یه بار دیگه پیش خدا بشی گدا سعادته
  هر کی بودی، هرکی شدی اگه دوباره اومدی
  خدا رو شاهد می گیرم شک نکنی عنایته
  ماه مبارک رمضان مبارک


   


  اس ام اس ماه رمضان , پیامک ماه رمضان


  متن ماه رمضان


   


  سلامم بر تو ای ماه شریف و ماه بی همتا
  درودم بر تو ای ماه عزیز خالق یکتا
  سلامم بر تو ای ماه دعا ای ماه آمرزش
  درودم بر تو ای ماه ثنا ای ماه آمرزش


   


  اس ام اس ماه رمضان , پیامک ماه رمضان


  اس ام اس تبریک ماه مبارک رمضان


   


  رمضان ماه ِ باران ِ رحمت،رمضان ماه ِ خوب ِ مغفرت
  یا رب به حقّ قرآن و عترت،نگاهی کن به این عبد فقیر


   


  اس ام اس ماه رمضان , پیامک ماه رمضان


  تبریک ماه مبارک رمضان


   


   بهار دل شده خزون،دردام و از چشام بخون
  نشسته ام یه بار دیگه،پا سفره ی ماه رمضون


  ماه مبارک رمضان بر شما مبارک


   


  اس ام اس ماه رمضان , پیامک ماه رمضان


  اس ام اس ماه رمضان


   


  مرحبا ای روزه داران مرحبا
  ای سراپا نور ایمان مرحبا
  چون خدا بیند لبان روزه دار
  می کند نزد ملائک افتخار
  پس شما را مرحبا، صد آفرین
  ای به کل آفرینش بهترین
  ماه رمضان مبارک


   


  گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته  مجموعه: اس ام اس های جالب

   


  اس ام اس ویژه پیشواز ماه رمضان, ماه رمضان


  اس ام اس پیشواز ماه رمضان


   


  رسید مژده که سر زد هلال ماه صیام


  مه دعا و نیایش مه درود و سلام


  دهید مژده تمام گناه کاران را


  که حکم عفو شده از سوی خدا اعلام


  مه و مه روزه ماه استغفار


  مهی که پر بود از لطف خاص و رحمت عام


   


  اس ام اس پیشواز ماه رمضان , اس ام اس ماه رمضان


  اس ام اس ماه رمضان


   


  غروب ماه پیمبر (ص)طلوع ماه دعا شد


  بهار دلکش قرآن خزان غیر خدا شد


  ضیافتی شده ب ا زسوی خالق هستی


  که ضیف آن زهرآنچه به غیراوست جدا شد


  بیامده مه روزه، درآن گناه بسوزد


  مه جلای قلوب وگه ظهور رجا شد


   


  اس ام اس پیشواز ماه رمضان , اس ام اس ماه رمضان


  اس ام اس ویژه پیشواز ماه رمضان


   


  وقتی هلال ماه خدا آشکار شد


  ماه خدا، زمان روزه دار شد


  طوبای خیر و برکت شعبان به گل نشست


  قرآن شکوفه داد و زمان بهار شد


  ماه ضیافت است بیایید بندگان


  امروز سمت بنده خدا بیقرار شد


   


  اس ام اس پیشواز ماه رمضان , اس ام اس ماه رمضان


  ماه رمضان


   


  رسید مژده که سر زد هلال ماه صیام


  مه دعا و نیایش مه درود و سلام


  دهید مژده تمام گناه کاران را


  که حکم عفو شده از سوی خدا اعلام


  مه و مه روزه ماه استغفار


  مهی که پر بود از لطف خاص و رحمت عام


   


  اس ام اس پیشواز ماه رمضان , اس ام اس ماه رمضان


  پیامک ماه رمضان


   


  به به که بیامدست ماه رمضان


  ماهی که بود اشرف ایام زمان


  ماهی که درآن شدست واجب روزه


  از روزه شود سیاه روی


   


  اس ام اس پیشواز ماه رمضان , اس ام اس ماه رمضان


  تبریک ماه رمضان


   


  مهمونی رفتنِ گدا پیش خدا لیاقته


  یه بار دیگه پیش خدا بشی گدا سعادته


  هر کی بودی، هرکی شدی اگه دوباره اومدی


  خدا رو شاهد می گیرم شک نکنی عنایته


  هر کاری کردی زیر ذره بینِ حق بودی ولی


  اگه که رسوا نشدی تا به حالا کرامته


   


  اس ام اس پیشواز ماه رمضان , اس ام اس ماه رمضان


  اس ام اس تبریک ماه رمضان


   


  رمضان آمده آهنگ سحر ساز کنید


   با مناجات و غزل بر دو جهان ناز کنید 


  دست‌ها را برسانید به معراج دعا 


  تا خدا با نفسی سوخته پرواز کنید 


   


  اس ام اس پیشواز ماه رمضان , اس ام اس ماه رمضان


  پیام تبریک ماه رمضان


   


  دوباره سفره ی اشک است و فیض ماه خودم


  دوباره نیمه شبی و بساط آه خودم


  رسیدم اول کاری که معترف بشوم


  نشان به ندهم نامه ی سیاه خودم


   


  اس ام اس پیشواز ماه رمضان , اس ام اس ماه رمضان


  اس ام اس های ماه رمضان


   


  رمضان آمد و من آمده ام


  باز هم قید خودم را زده ام


  راه گم کرده ترین بنده منم


  پیش چشمان تو شرمنده منم


  میزبانی و منم مهمانت


  لقمه ای اشک بده از خانت


   


  اس ام اس پیشواز ماه رمضان , اس ام اس ماه رمضان


  پیامک پیشواز ماه رمضان


   


  السلام ای ماهِ رحمت ماه رضوان ماه دوست


  جانِ مولا فهمِ ت برایم آرزوست


  هر که این شب ها امان مستِ در میخانه گشت


  آبرو گیرد دمادم گر بسا بی آبروست


   


  اس ام اس پیشواز ماه رمضان , اس ام اس ماه رمضان


  اس ام اس پیشواز ماه رمضان


   


  مـی رسد بر ملک این گونه ندا


  روزه واجب شده بر شاه و گدا


  سُـفـره ی فـیـض خـدا پهن شده


  تا  نـشیـنند  هـمه  خــلـق  خـدا


   


  اس ام اس پیشواز ماه رمضان , اس ام اس ماه رمضان


  اس ام اس ماه رمضان


   


  مـاه رمـضـان رحـمت حق بر همه نازل


  ای کاش نـبـاشـد دل از این قافله غافل


  هـر ثـانـیـه اش پـر شــده از عـزّت ایمان


  شد سفره ی رحمت برکاتش همه کامل


   


  اس ام اس پیشواز ماه رمضان , اس ام اس ماه رمضان


  اس ام اس ویژه پیشواز ماه رمضان


   


  السلام ای ماه پنهان پشت استهلال ما


  ما به دنبال تو می گردیم و تو دنبال ما


  ماه پیدا، ماه پنهان، ماه روشن، ماه گم


  رویت این ماه یعنی نامه ی اعمال ما


   


  گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته


  برخی چیزهایى که روزه را باطل می کند بازگشت به بالا
  نه چیز روزه را باطل می کند که برخی از آن ها عبارتند از:

  ۱- خوردن و آشامیدن
  ۲- دروغ بستن به خدا و پیغمبر(ص) و جانشینان پیغمبر(ع)
  ۳- رساندن غبار غلیظ به حلق
  ۴- فرو بردن تمام سر در آب
  ۵- باقى ماندن بر جنابت و حیض تا اذان صبح
  ۶- اماله با چیزهاى روان
  ۷- قى
  خوردن و آشامیدن: بازگشت به بالا
  اگر روزه دار عمدا چیزى بخورد یا بیاشامد، روزه او باطل می شود، چه خوردن و آشامیدن آن چیز معمول باشد مثل نان و آب، چه معمول نباشد مثل خاک و شیره درخت، چه کم باشد یا زیاد. حتى اگر مسواک را از دهان بیرون آورد و دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو برد، روزه او باطل می شود مگر آنکه رطوبت مسواک در آب دهان طورى از بین برود که رطوبت خارج به آن گفته نشود.
  اگر موقعى که مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده باید لقمه را از دهان بیرون آورد و چنانچه عمدا فرو برد روزه اش باطل است و به دستورى که بعدا گفته خواهد شد کفاره هم بر او واجب می شود.
  اگر روزه دار سهوا (غیرعمدی) چیزى بخورد یا بیاشامد، روزه اش باطل نمی شود.
  احتیاط واجب آن است که روزه‏دار از استعمال آمپولى که به جاى غذا به کار مى رود خوددارى کند ولى تزریق آمپولى که عضو را بى حس می کند یا به جاى دوا استعمال می شود اشکال ندارد.
  اگر روزه‏دار چیزى را که لاى دندان مانده است عمدا فرو ببرد، روزه اش باطل می شود.
  ى که می خواهد روزه بگیرد، لازم نیست پیش از اذان دندانهایش را خلال کند، ولى اگر بداند غذایى که لاى دندان مانده در روز فرو مى رود، چنانچه خلال نکند و چیزى از آن فرو رود روزه اش باطل می شود، بلکه اگر فرو هم نرود، بنابر احتیاط واجب باید قضاى آن روز را بگیرد.
  فرو بردن آب دهان، اگر چه به واسطه ی خیال ترشى و مانند آن در دهان جمع شده باشد، روزه را باطل نمی کند.
  فرو بردن اخلاط سر و ، تا به فضاى دهان نرسیده اشکال ندارد ولى اگر داخل فضاى دهان شود، احتیاط واجب آن است که آن را فرو نبرد.
  اگر روزه دار به قدرى تشنه شود که بترسد از تشنگى بمیرد، می تواند به اندازه اى که از مردن نجات پیدا کند آب بیاشامد، ولى روزه او باطل می شود و اگر ماه رمضان باشد باید در بقیه روز از انجام دادن کارى که روزه را باطل می کند خوددارى نماید.
  جویدن غذا براى بچه یا پرنده و چشیدن غذا و مانند اینها که معمولا به حلق نمی رسد، اگر چه اتفاقا به حلق برسد روزه را باطل نمی کند ولى اگر انسان از اول بداند که به حلق مى رسد چنانچه فرو رود روزه اش باطل می شود و باید قضاى آن را بگیرد و کفاره هم بر او واجب است.
  انسان نمی تواند براى ضعف روزه را بخورد، ولى اگر ضعف او به قدرى است که معمولا نمی شود آن را تحمل کرد خوردن روزه اشکال ندارد.
  دروغ بستن به خدا و پیغمبر(ص): بازگشت به بالا
  اگر روز‏ه دار به گفتن یا به نوشتن یا به اشاره و مانند اینها، به خدا و پیغمبر(ص) و جانشینان آن حضرت(ع) عمدا نسبت دروغ بدهد اگر چه فورا بگوید دروغ گفتم یا توبه کند روزه او باطل است و احتیاط واجب آن است که حضرت زهرا(سلام الله علیها) و سایر پیغمبران و جانشینان آنان هم در این حکم فرقى ندارند.
  اگر بخواهد خبرى را که نمی داند راست است یا دروغ، نقل کند، بنابر احتیاط واجب باید از ى که آن خبر را گفته یا از کتابى که آن خبر در آن نوشته شده، نقل نماید لیکن اگر خودش هم خبر بدهد روزه‏اش باطل نمی شود.
  اگر چیزى را به اعتقاد این که راست است از قول خدا یا پیغمبر(ص) نقل کند و بعد بفهمد دروغ بوده، روزه اش باطل نمی شود.
  اگر بداند دروغ بستن به خدا و پیغمبر(ص) روزه را باطل می کند و چیزى را که می داند دروغ است به آنان نسبت دهد و بعدا بفهمد آن چه را که گفته راست ‏بوده، روزه اش صحیح است.
  اگر دروغى را که دیگرى ساخته عمدا به خدا و پیغمبر(ص) و جانشینان پیغمبر(ع) نسبت دهد، روزه اش باطل می شود، ولى اگر از قول ى که آن دروغ را ساخته نقل کند، اشکال ندارد.
  اگر از روزه ‏دار بپرسند که آیا پیغمبر(صلى الله علیه و آله و سلم) چنین مطلبى فرموده اند و او جایى که در جواب باید بگوید نه، عمدا بگوید بلى، یا جایى که باید بگوید بلى، عمدا بگوید نه، روزه اش باطل می شود.
  اگر از قول خدا یا پیغمبر(ص) حرف راستى را بگوید، بعد بگوید دروغ گفتم یا در شب دروغى را به آنان نسبت دهد و فرداى آن روز که روزه می باشد بگوید آنچه ب گفتم راست است، روزه اش باطل می شود.
  رساندن غبار غلیظ به حلق: بازگشت به بالا
  رساندن غبار غلیظ به حلق روزه را باطل می کند، چه غبار چیزى باشد که خوردن آن حلال است، مثل آرد، یا غبار چیزى باشد که خوردن آن حرام است.
  اگر به واسطه باد، غبار غلیظی پیدا شود و انسان با این که متوجه است مواظبت نکند و به حلق برسد، روزه اش باطل می شود.
  اگر روزه دار مواظبت نکند و غبار یا بخار یا دود و مانند اینها داخل حلق شود، چنانچه یقین داشته که به حلق نمی رسیده روزه‏اش صحیح است.
  اگر به واسطه باد، غبار غلیظی پیدا شود و انسان با این که متوجه است مواظبت نکند و به حلق برسد، روزه اش باطل می شود.
  اگر فراموش کند که روزه است و مواظبت نکند یا بی اختیار غبار و مانند آن به حلق او برسد روزه‏اش باطل نمی شود و چنانچه ممکن است باید آن را بیرون آورد.
  فرو بردن سر در آب: بازگشت به بالا
  اگر روزه دار عمدا تمام سر را در آب فرو ببرد، اگرچه باقى بدن او از آب بیرون باشد، بنا بر احتیاط واجب باید قضاى آن روزه را بگیرد ولى اگر تمام بدن را آب بگیرد و مقدارى از سر بیرون باشد روزه او باطل نمی شود.
  اگر نصف سر را یک دفعه و نصف دیگر آن را دفعه دیگر در آب فرو برد روزه‏اش باطل نمی شود.
  اگر شک کند که تمام سر زیر آب رفته یا نه، روزه‏اش صحیح است.
  اگر سر زیر آب برود ولى مقدارى از موها بیرون بماند روزه باطل می شود.
  احتیاط واجب آن است که سر را در گلاب هم فرو نبرد ولى در آبهاى مضاف دیگر یا چیزهاى دیگر که روان است، اشکال ندارد.
  اگر روزه دار بی اختیار در آب بیفتد و تمام سر او را آب بگیرد یا فراموش کند که روزه است و سر در آب فرو برد، روزه او باطل نمی شود.
  اگر برحسب عادت، با افتادن در آب، سرش زیر آب مى رود؛ چنانچه با توجه به این مطلب خود را در آب بیندازد و سرش زیر آب برود روزه‏اش باطل می شود.
  اگر فراموش کند که روزه است و سر را در آب فرو برد یا دیگرى به زور سر او را در آب فرو برد، چنانچه در زیر آب یادش بیاید که روزه است یا آن دست خود را بردارد، باید فورا سر را بیرون آورد و چنانچه بیرون نیاورد، روزه‏اش باطل می شود.
  اگر فراموش کند که روزه است و به نیت غسل سر را در آب فرو برد، روزه و غسل او صحیح است.
  اگر بداند که روزه است و عمدا براى غسل سر را در آب فرو برد، چنانچه روزه او روزه واجبى باشد مثل روزه کفاره که وقت معینى ندارد، غسل صحیح و روزه باطل می باشد ولى اگر مثل روزه ی نذری در روز معین واجب در زمان معین باشد، اگر با فرو بردن سر در آب قصد غسل کند روزه او باطل است و بنابر احتیاط واجب غسل او هم باطل است، مگر آن که در زیر آب یا در حال خارج شدن از آب نیت غسل کند که در این صورت غسل او صحیح است و اما اگر روزه ماه رمضان باشد، هم غسل و هم روزه باطل است مگر آن که در همان زیر آب توبه نماید و در حال خارج شدن از آب نیت غسل کند که در این صورت غسل او صحیح است.
  اگر براى آنکه ى را از غرق شدن نجات دهد، سر را در آب فرو برد، اگرچه نجات دادن او واجب باشد، روزه‏اش باطل است.
  باقى ماندن بر جنابت و حیض تا اذان صبح: بازگشت به بالا
  اگر جنب عمداً، تا اذان صبح غسل نکند یا اگر وظیفه او تیمم است عمدا تیمم ننماید، روزه‏اش باطل است.
  اگر ى در غیر از روزه های ماه رمضان و قضاى آن (از اقسام روزه هاى واجب و مستحب) عمداً تا اذان صبح غسل نکند و تیمّم هم ننماید، روزه اش صحیح است.
  ى که جنب است و می خواهد روزه واجبى بگیرد که مثل روزه ی رمضان وقت آن معین است، چنانچه عمدا غسل نکند تا وقت تنگ شود، می تواند با تیمم روزه بگیرد و صحیح است.
  اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعد از یک روز یادش بیاید، باید روزه آن روز را قضا نماید و اگر بعد از چند روز یادش بیاید، باید روزه هر چند روزى را که یقین دارد جنب بوده قضا نماید. مثلا اگر نمی داند سه روز جنب بوده یا چهار روز، باید روزه سه روز را قضا کند.
  ى که در شب ماه رمضان جنب است و می داند که اگر بخوابد تا صبح بیدار نمی شود، نباید بخوابد و چنانچه بخوابد و تا صبح بیدار نشود روزه‏اش باطل است و قضا و کفاره بر او واجب می شود.
  هرگاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود، اگر احتمال بدهد که اگر دوباره بخوابد براى غسل بیدار می شود، می تواند بخوابد.
  ى که در شب ماه رمضان جنب است و می داند یا احتمال می دهد که اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می شود، چنانچه تصمیم داشته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند و با این تصمیم بخوابد و تا اذان خواب بماند، روزه‏اش صحیح است.
  ى که در شب ماه رمضان جنب است و می داند یا احتمال می دهد که اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می شود، چنانچه غفلت داشته باشد که بعد از بیدار شدن باید غسل کند، در صورتى که بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند، روزه‏اش صحیح است.
  ى که در شب ماه رمضان جنب است و می داند یا احتمال می دهد که اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می شود، چنانچه نخواهد بعد از بیدار شدن غسل کند، یا تردید داشته باشد که غسل کند یا نه، در صورتى که بخوابد و بیدار نشود، روزه‏اش باطل است.
  اگر جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود و بداند یا احتمال دهد که اگر دوباره بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می شود و تصمیم هم داشته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند، چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود باید روزه ی آن روز را قضا کند و همچنین است اگر از خواب دوم بیدار شود و براى مرتبه سوم بخوابد، کفاره بر او واجب نمی شود.
  خوابى را که در آن محتلم شده نباید خواب اول حساب کرد، بلکه اگراز آن خواب بیدار شود و دوباره بخوابد، خواب اول حساب می شود.
  اگر روزه‏دار در روز محتلم شود، واجب نیست فورا غسل کند.
  هرگاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده، اگرچه بداند پیش از اذان محتلم شده، روزه او صحیح است.
  ى که می خواهد قضاى روزه رمضان را بگیرد، هرگاه تا اذان صبح جنب بماند، اگر چه از روى عمد نباشد، روزه او باطل است.
  ى که مى خواهد قضاى روزه رمضان را بگیرد اگر بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده و بداند پیش از اذان محتلم شده است، چنانچه وقت قضاى روزه تنگ است ـ مثلا پنج روز روزه قضاى رمضان دارد و پنج روز هم به رمضان مانده است ـ باید بنا بر احتیاط واجب، هم آن روز را روزه بگیرد و هم بعد از رمضان آن را قضا کند و اگر وقت قضاى روزه تنگ نیست، باید روز دیگر روزه بگیرد و روزه آن روز صحیح نیست.
  اگر در روزه واجبى غیر روزه رمضان و قضاى آن، تا اذان صبح جنب بماند، روزه اش صحیح است، چه وقت آن معین باشد و چه نباشد.
  اگر زن پیش از اذان صبح از حیض پاک شود و عمدا غسل نکند یا اگر وظیفه او تیمم است تیمم نکند، روزه اش باطل است.
  اگر زن پیش از اذان صبح از حیض پاک شود و براى غسل وقت نداشته باشد، چنانچه بخواهد روزه ماه رمضان یا قضاى آن را بگیرد، باید تیمم نماید و روزه‏اش صحیح است، و اگر بخواهد روزه مستحب یا روزه واجب مثل روزه کفاره و روزه نذرى بگیرد، اگرچه بدون تیمم هم روزه‏اش صحیح است، ولى احتیاط مستحب آن است که تیمم کند.
  اگر زن نزدیک اذان صبح از حیض پاک شود و براى هیچ کدام از غسل و تیمم وقت نداشته باشد، یا بعد از اذان بفهمد که پیش از اذان پاک شده، روزه او صحیح است.
  اگر زن بعد از اذان صبح از خون حیض پاک شود یا در بین روز خون حیض ببیند، اگر چه نزدیک مغرب باشد، روزه او باطل است.
  اگر زن غسل حیض را فراموش کند و بعد از یک روز یا چند روز یادش بیاید، روزه‏هایى که گرفته صحیح است.
  اگر زن پیش از اذان صبح در ماه رمضان از حیض پاک شود ودر غسل کوتاهى کند و تا اذان غسل نکند و در تنگى وقت تیمم هم نکند، روزه‏اش باطل است. ولى چنانچه کوتاهى نکند، مثلا منتظر باشد که نه شود، اگرچه سه مرتبه بخوابد و تا اذان غسل نکند، در صورتى که تیمم کند روزه او صحیح است.
  اگر زنى که در حال استحاضه است، غسلهاى خود را به تفصیلى که در احکام استحاضه گفته شده به جا آورد، روزه او صحیح است.
  ى که مس میت کرده، یعنى جایى از بدن خود را به بدن میت رسانده می تواند بدون غسل مس میت روزه بگیرد و اگر در حال روزه هم میت را مس نماید، روزه او باطل نمی شود.
  اماله : بازگشت به بالا
  اماله با چیز روان اگرچه از روى ناچارى و براى معالجه باشد، روزه را باطل می کند، ولى استعمال شیافهایى که براى معالجه است اشکال ندارد و احتیاط واجب آن است که از استعمال شیافهایى که براى کیف است، مثل شیاف مورد استفاده برای تغذیه، خوددارى نمایند.
  قی : بازگشت به بالا
  هرگاه روزه‏دار عمدا قى کند - اگر چه به واسطه مرض و مانند آن ناچار باشد - روزه‏اش باطل می شود، ولى اگر سهوا یا بی اختیار قى کند، اشکال ندارد.
  اگر در شب چیزى بخورد که می داند به واسطه خوردن آن در روز بی اختیار قى می کند، احتیاط واجب آن است که روزه آن روز را قضا نماید.
  اگر روزه‏دار بتواند از قى خوددارى کند، چنانچه براى او ضرر و مشقت نداشته باشد، باید خوددارى نماید.
  اگر سهوا چیزى را فرو ببرد و پیش از رسیدن به شکم یادش بیاید که روزه است، چنانچه به قدرى پایین رفته باشد که اگر آن را داخل شکم کند خوردن نمی گویند، لازم نیست آن را بیرون آورد و روزه او صحیح است.
  اگر یقین داشته باشد که به واسطه آروغ زدن چیزى از گلو بیرون می آید، نباید عمدا آروغ بزند، ولى اگر یقین نداشته باشد اشکال ندارد.
  اگر آروغ بزند و بدون اختیار چیزى در گلو یا دهانش بیاید، باید آن را بیرون بریزد و اگر بى اختیار فرو رود، روزه‏اش صحیح است.
  احکام چیزهایى که روزه را باطل می کند: بازگشت به بالا
  اگر انسان عمدا و از روى اختیار کارى که روزه را باطل می کند انجام دهد، روزه او باطل می شود و چنانچه از روى عمد نباشد اشکال ندارد، ولى جنب اگر بخوابد و به تفصیلى که در مساله گفته شد تا اذان صبح غسل نکند، روزه او باطل است.
  اگر روزه‏دار سهوا یکى از کارهایى که روزه را باطل می کند انجام دهد و به خیال این که روزه‏اش باطل شده، عمدا دوباره یکى از آنها را بجا آورد، روزه او باطل می شود.
  اگر چیزى به زور در گلوى روزه دار بریزند یا سر او را به زور در آب فرو ببرند، روزه او باطل نمی شود، ولى اگر مجبورش کنند که روزه خود را باطل کند مثلا به او بگویند اگر غذا نخورى ضرر مالى یا جانى به تو مى زنیم و خودش براى جلوگیرى از ضرر، چیزى بخورد، روزه او باطل می شود.
  روزه دار نباید جایى برود که می داند چیزى در گلویش می ریزند یا مجبورش می کنند که خودش روزه خود را باطل کند، اما اگر قصد رفتن کند و نرود یا بعد از رفتن چیزى به خوردش ندهند، روزه او صحیح است و چنانچه از روى ناچارى کارى که روزه را باطل می کند انجام دهد، روزه او باطل می شود ولى اگرچیزى در گلویش بریزند، باطل شدن روزه او محل اشکال است.
  آنچه براى روزه دار مکروه است: بازگشت به بالا
  برخی چیزهایی که براى روزه دار مکروه است:
  ریختن دارو به چشم و سرمه کشیدن، در صورتى که مزه یا بوى آن به حلق برسد؛
  انجام دادن هرکارى که مانند خون گرفتن و حمّام رفتن، باعث ضعف مى شود؛
  بو گیاهان معطر؛
  نشستن زن در آب؛
  استعمال شیاف؛
  خیس لباسى که در بدن دارد؛
  کشیدن دندان و هرکارى که به واسطه آن از دهان خون بیاید؛
  مسواک با چوب تَر؛
  جاهایى که قضا و کفاره واجب است: بازگشت به بالا
  اگر در روزه ماه رمضان عمدا قى کند یا در شب جنب شود و به تفصیلى که در بالا گفته شد سه مرتبه بیدار شود و بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود، فقط باید قضاى آن روز را بگیرد و چنانچه عمدا اماله کند یا سر زیر آب ببرد، بنابراحتیاط واجب باید کفاره هم بدهد، ولى اگر کار دیگرى که روزه را باطل می کند عمدا انجام دهد، در صورتى که می دانسته آن کار روزه را باطل می کند، قضا و کفاره براو واجب می شود.
  اگر به واسطه ی ندانستن مساله و احکام، کارى انجام دهد که روزه را باطل می کند، چنانچه می توانسته مساله را یاد بگیرد، بنابر احتیاط واجب کفاره بر او ثابت می شود، و اگر نمی توانسته مساله را یاد بگیرد یا اصلا ملتفت مساله نبوده یا یقین داشته که فلان چیز روزه را باطل نمی کند، کفاره بر او واجب نیست.
  کفاره روزه: بازگشت به بالا
  ى که کفاره روزه رمضان بر او واجب است، باید یک بنده آزاد کند یا به دستورى که در پایین گفته می شود، دو ماه روزه بگیرد یا شصت فقیر را سیر کند یا به هر کدام، یک مد که تقریبا ده سیر است، طعام یعنى گندم یا جو و مانند اینها بدهد، و چنانچه اینها برایش ممکن نباشد، هر چند مد که می تواند به فقرا طعام بدهد و اگر نتواند طعام بدهد باید استغفار کند، اگر چه مثلا یک مرتبه بگوید: "استغفرالله"، و احتیاط واجب در فرض اخیر آن است که هر وقت بتواند، کفاره را بدهد.
  ى که می خواهد دو ماه کفاره روزه رمضان را بگیرد، باید سى و یک روز آن را پى در پى بگیرد، و اگر بقیه آن پى در پى نباشد، اشکال ندارد.
  ى که می خواهد دو ماه کفاره روزه رمضان را بگیرد، نباید موقعى شروع کند که در بین سى و یک روز، روزى باشد که مانند عید قربان روزه آن حرام است.
  ى که باید پى در پى روزه بگیرد، اگر در بین آن بدون عذر یک روز روزه نگیرد، یا وقتى شروع کند که در بین آن به روزى برسد که روزه آن واجب است، مثلا به روزى برسد که نذر کرده آن روز را روزه بگیرد، باید روزه‏ها را از سر بگیرد.
  اگر در بین روزهایى که باید پى در پى روزه بگیرد، عذرى مثل حیض یا سفرى که در رفتن آن مجبور است، براى او پیش آید، بعد از برطرف شدن عذر واجب نیست روزه ها را از سر بگیرد، بلکه بقیه را بعد از برطرف شدن عذر به جا می آورد.
  اگر به چیز حرامى روزه خود را باطل کند، چه آن چیز اصلا حرام باشد مثل و یا به جهتى حرام شده باشد، بنا بر احتیاط کفاره جمع بر او واجب می شود، یعنى باید یک بنده آزاد کند و دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند یا به هر کدام آنها یک مد که تقریبا ده سیر است گندم یا جو یا نان و مانند اینها بدهد، و چنانچه هر سه برایش ممکن نباشد، هر کدام آنها را که ممکن است باید انجام دهد.
  اگر روزه دار دروغى را به خدا و پیغمبر(صلى الله علیه و آله و سلم) نسبت دهد، کفاره جمع که تفصیل آن در بالا گفته شد، بنابر احتیاط بر او واجب می شود.
  اگر روزه دار در یک روز ماه رمضان چند مرتبه کار دیگرى غیر از جماع که روزه را باطل می کند انجام دهد، براى همه آنها یک کفاره کافى است.
  اگر روزه دار کارى که حلال است و روزه را باطل می کند، انجام دهد، مثلا آب بیاشامد و بعد کار دیگرى که حرام است و روزه را باطل می کند انجام دهد، مثلا غذاى حرامى بخورد یک کفاره کافى است.
  اگر روزه دار آروغ بزند و چیزى در دهانش بیاید، چنانچه عمدا آن را فرو ببرد، روزه‏اش باطل است و باید قضاى آن را بگیرد و کفاره هم بر او واجب می شود، و اگر خوردن آن چیز حرام باشد، مثلا موقع آروغ زدن خون یا غذایى که از صورت غذا بودن خارج شده به دهان او بیاید و عمدا آن را فرو برد، باید قضاى آن روزه را بگیرد و بنابراحتیاط کفاره جمع هم بر او واجب می شود.
  اگر نذر کند که روز معینى را روزه بگیرد، چنانچه در آن روز عمدا روزه خود را باطل کند، باید یک بنده آزاد نماید، یا دو ماه پى در پى روزه بگیرد یا به شصت فقیر طعام دهد.
  اگر به گفته ى که می گوید مغرب شده افطار کند، و بعد بفهمد مغرب نبوده است، قضا و کفاره بر او واجب می شود. ولى اگر خبر دهنده عادل بوده، فقط قضاى آن روزه واجب است.
  ى که عمدا روزه خود را باطل کرده، اگر بعد از ظهر مسافرت کند، یا پیش از ظهر براى فرار از کفاره سفر نماید، کفاره از او ساقط نمی شود، بلکه اگر قبل از ظهر مسافرتى براى او پیش آمد کند، بنابر احتیاط کفاره بر او واجب است.
  اگر ی عمدا روزه خود را باطل کند و بعد عذرى مانند حیض یا مرض براى او پیدا شود، کفاره بر او واجب نیست.
  اگر یقین کند که روز اول ماه رمضان است و عمدا روزه خود را باطل کند، بعد معلوم شود که آ شعبان بوده، کفاره بر او واجب نیست.
  اگر انسان شک کند که آ رمضان است یا اول شوال و عمدا روزه خود را باطل کند، بعد معلوم شود اول شوال بوده، کفاره بر او واجب نیست.
  انسان نباید در بجا آوردن کفاره کوتاهى کند، ولى لازم نیست فورا آن را انجام دهد.
  اگر کفاره بر انسان واجب شود و چند سال آن را بجا نیاورد، چیزى بر آن اضافه نمی شود.
  ى که باید براى کفاره یک روز شصت فقیر را طعام بدهد، اگر به شصت فقیر دسترسى دارد، نباید به هر کدام از آنها بیشتر از یک مد که تقریبا ده سیر است طعام بدهد، یا یک فقیر را بیشتر از یک مرتبه سیر نماید، ولى چنانچه انسان اطمینان داشته باشد که فقیر طعام را به عیالات خود می دهد یا به آنها می خوراند، می تواند براى هر یک از عیالات فقیر اگرچه صغیر باشند یک مد به آن فقیر بدهد.
  ى که قضاى روزه رمضان را گرفته، اگر بعد از ظهر عمدا کارى که روزه را باطل می کند انجام دهد، باید به ده فقیر هر کدام یک مد که تقریبا ده سیر است طعام بدهد، و اگر نمی تواند بنابر احتیاط واجب باید سه روز پى در پى روزه بگیرد.
  جاهایى که فقط قضاى روزه واجب است: بازگشت به بالا
  در چند صورت فقط قضاى روزه بر انسان واجب است و کفاره واجب نیست:
  اول: آنکه روزه دار در روز ماه رمضان عمدا قى کند.
  دوم: آنکه در شب ماه رمضان جنب باشد و به تفصیلى که در بالا گفته شد تا اذان صبح از خواب سوم بیدار نشود.
  سوم: عملى که روزه را باطل مى کند بجا نیاورد، ولى نیت روزه نکند یا ریا کند یا قصد کند که روزه نباشد.
  چهارم: آنکه در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کند و با حال جنابت یک روز یا چند روز روزه بگیرد.
  پنجم: آنکه در ماه رمضان بدون این که تحقیق کند صبح شده یا نه، کارى که روزه را باطل مى کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده و نیز اگر بعد از تحقیق با این که گمان دارد صبح شده، کارى که روزه را باطل مى کند انجام دهد بعد معلوم شود صبح بوده قضاى آن روزه بر او واجب است. ولى اگر بعد از تحقیق گمان یا یقین کند که صبح شده و چیزى بخورد، و بعد معلوم شود صبح بوده، قضا واجب نیست، بلکه اگر بعد از تحقیق شک کند که صبح شده یا نه و کارى که روزه را باطل می کند انجام دهد بعد معلوم شود صبح بوده، قضا واجب نیست.
  ششم: آنکه ى بگوید صبح نشده و انسان به گفته او کارى که روزه را باطل می کند انجام هد، بعد معلوم شود صبح بوده است.
  هفتم: آنکه ى بگوید صبح شده و انسان به گفته او یقین نکند، یا خیال کند شوخى می کند و کارى که روزه را باطل می کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است.
  هشتم: آنکه به گفته دیگر که عادل باشد افطار کند، بعد معلوم شود مغرب نبوده است.
  نهم: آنکه در هواى صاف به واسطه تاریکى یقین کند که مغرب شده و افطار کند، بعد معلوم شود مغرب نبوده است ولى اگر در هواى ابر به گمان این که مغرب شده افطار کند، بعد معلوم شود مغرب نبوده، قضا لازم نیست.
  دهم: آنکه براى خنک شدن یا بى جهت مضمضه کند، یعنى آب در دهان بگرداند و بی اختیار فرو رود، ولى اگر فراموش کند که روزه است و آب را فرو دهد، یا براى وضو مضمضه کند و بی اختیار فرو رود، قضا بر او واجب نیست.
  اگر غیر آب چیز دیگرى را در دهان ببرد و بی اختیار فرو رود، یا آب داخل بینى کند و بی اختیار فرو رود، قضا بر او واجب نیست.
  مضمضه زیاد براى روزه‏دار مکروه است، و اگر بعد از مضمضه بخواهد آب دهان را فرو برد، بهتر است‏سه مرتبه آب دهان را بیرون بریزد.
  اگر انسان بداند که به واسطه مضمضه، بی اختیار یا از روى فراموشى آب وارد گلویش می شود، نباید مضمضه کند.
  اگر در ماه رمضان بعد از تحقیق یقین کند که صبح نشده و کارى که روزه را باطل می کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده، قضا لازم نیست.
  اگر انسان شک کند که مغرب شده یا نه، نمی تواند افطار کند، ولى اگر شک کند که صبح شده یا نه، پیش از تحقیق هم می تواند کارى که روزه را باطل می کند انجام دهد.
  احکام روزه قضا: بازگشت به بالا
  اگر کافر مسلمان شود، واجب نیست روزه‏هاى وقتى را که کافر بوده قضا نماید، ولى اگر مسلمانى کافر شود و دوباره مسلمان گردد، روزه‏هاى وقتى را که کافر بوده باید قضا نماید.
  روزه‏اى که از انسان به واسطه مستى فوت شده باید قضا نماید، اگرچه چیزى را که به واسطه آن مست‏شده براى معالجه خورده باشد، بلکه اگر نیت روزه کرده و مست‏شده و در حال مستى روزه را ادامه داده تا از مستى خارج شده باشد، بنا بر احتیاط واجب باید روزه آن روز را تمام کند و بعدا قضا نماید.
  اگر براى عذرى چند روز روزه نگیرد و بعد شک کند که چه وقت عذر او برطرف شده، می تواند مقدار کمتر را که احتمال می دهد روزه نگرفته قضا نماید، مثلا ى که پیش از ماه رمضان مسافرت کرده و نمی داند پنجم رمضان از سفر برگشته یا ششم، می تواند پنج روز روزه بگیرد. و نیز ى هم که نمی داند چه وقت عذر برایش پیدا شده، می تواند مقدار کمتر را قضا نماید، مثلا اگر در آ هاى ماه رمضان مسافرت کند و بعد از رمضان برگردد و نداند که بیست و پنجم رمضان مسافرت کرده یا بیست‏و ششم، می تواند مقدار کمتر یعنى پنج روز را قضا کند.
  اگر از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد، قضاى هر کدام را که اول بگیرد مانعى ندارد، ولى اگر وقت قضاى رمضان آ تنگ باشد، مثلا پنج روز از رمضان آ قضا داشته باشد و پنج روز هم به رمضان مانده باشد، باید اول، قضاى رمضان آ را بگیرد.
  اگر قضاى روزه چند رمضان بر او واجب باشد، و در نیت معین نکند روزه‏اى را که می گیرد قضاى کدام رمضان است، قضاى سال اول حساب می شود.
  ى که قضاى روزه رمضان را گرفته، اگر وقت قضاى روزه او تنگ نباشد، می تواند پیش از ظهر روزه خود را باطل نماید.
  اگر قضاى روزه ماه رمضان شخص دیگرى را گرفته باشد، مى تواند بعد از ظهر روزه را باطل کند، اگرچه احتیاط آن است که باطل نکند.
  اگر به واسطه مرض یا حیض، روزه رمضان را نگیرد و پیش از تمام شدن رمضان بمیرد، لازم نیست روزه‏هایى را که نگرفته، براى او قضا کنند، اگر چه مستحب است.
  اگر به واسطه مرضى روزه رمضان را نگیرد و مرض او تا رمضان سال بعد طول بکشد، قضاى روزه‏هایى را که نگرفته بر او واجب نیست، و باید براى هر روز یک مدکه تقریبا ده سیر است طعام، یعنى گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد. ولى اگر به واسطه عذر دیگرى، مثلا براى مسافرت روزه نگرفته باشد و عذر او تا رمضان بعد باقى بماند، روزه هایى را که نگرفته باید قضا کند و احتیاط مستحب آن است که براى هر روز یک مد طعام هم به فقیر بدهد.
  اگر به واسطه مرضى روزه رمضان را نگیرد و بعد از رمضان مرض او برطرف شود ولى عذر دیگرى پیدا کند که نتواند تا رمضان بعد قضاى روزه را بگیرد، باید روزه‏هایى را که نگرفته، قضا نماید. و نیز اگر در ماه رمضان غیر مرض، عذر دیگرى داشته باشد و بعد از رمضان آن عذر برطرف شود و تا رمضان سال بعد به واسطه مرض نتواند روزه بگیرد، روزه‏هایى را که نگرفته، باید قضا کند.
  اگر در ماه رمضان به واسطه عذرى روزه نگیرد و بعد از رمضان عذر او برطرف شود و تا رمضان آینده عمدا قضاى روزه را نگیرد، باید روزه را قضا کند و براى هر روز یک مد گندم یا جو و مانند اینها هم به فقیر بدهد.
  اگر در قضاى روزه کوتاهى کند تا وقت تنگ شود و در تنگى وقت عذرى پیدا کند، باید قضا را بگیرد و براى هر روز یک مد گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد، بلکه اگر موقعى که عذر دارد، تصمیم داشته باشد که بعد از برطرف شدن عذر روزه هاى خود را قضا کند، و پیش از آن که قضا نماید در تنگى وقت عذر پیدا کند، باید قضاى آن را بگیرد، و احتیاط واجب آن است که براى هر روز هم یک مد غذا به فقیر بدهد.
  اگر مرض انسان چند سال طول بکشد، بعد از آن که خوب شد اگر تا رمضان آینده به مقدار قضا وقت داشته باشد، باید قضاى رمضان آ را بگیرد و براى هر روز از سالهاى پیش یک مد که تقریبا ده سیر است، طعام یعنى گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد.
  ى که باید براى هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد، می تواند کفاره چند روز را به یک فقیر بدهد.
  اگر قضاى روزه رمضان را چند سال تاخیر بیندازد، باید قضا را بگیرد و براى هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد.
  اگر روزه رمضان را عمدا نگیرد، باید قضاى آن را به جا آورد و براى هر روز دو ماه روزه بگیرد یا به شصت فقیر طعام بدهد، یا یک بنده آزاد کند و چنانچه تا رمضان آینده قضاى آن روزه را به جا نیاورد، براى هر روز نیز دادن یک مد طعام لازم است.
  اگر روزه رمضان را عمدا نگیرد و در روز کارى که روزه را باطل می کند انجام دهد، یک کفاره کافى است.
  بعد از مرگ پدر، پسر بزرگتر باید قضاى و روزه او را به تفصیلى که در رساله گفته شده بجا آورد، ولى قضاى روزه مادر بر پسر واجب نیست.
  اگر پدر غیر از روزه رمضان، روزه واجب دیگرى را مانند روزه نذر نگرفته باشد، باید پسر بزرگتر قضا نماید.
  احکام روزه مسافر: بازگشت به بالا
  مسافرى که باید هاى چهار رکعتى را در سفر دو رکعت بخواند، نباید روزه بگیرد و مسافرى که ش را تمام می خواند، مثل ى که شغلش مسافرت یا سفر او سفر معصیت است، باید در سفر روزه بگیرد.
  مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد، ولى اگر براى فرار از روزه باشد، مکروه است.
  اگر غیر روزه رمضان روزه معین دیگرى بر انسان واجب باشد، بنابراحتیاط واجب نباید در آن روز مسافرت کند و اگر در سفر باشد، باید قصد کند که ده روز در جایى بماند و آن روز را روزه بگیرد، ولى اگر نذر کرده باشد روز معینى را روزه بگیرد، می تواند در آن روز مسافرت نماید.
  اگر نذر کند روزه بگیرد و روز آن را معین نکند، نمی تواند آن را در سفر بجا آورد ولى چنانچه نذر کند که روز معینى را در سفر روزه بگیرد، باید آن را در سفر بجا آورد و نیز اگر نذر کند روز معینى را چه مسافر باشد یا نباشد روزه بگیرد، باید آن روز را اگرچه مسافر باشد روزه بگیرد.
  مسافر می تواند براى خواستن حاجت، سه روز در مدینه طیبه روزه مستحبى بگیرد.
  ى که نمی داند روزه مسافر باطل است، اگر در سفر روزه بگیرد و در بین روز مساله را بفهمد، روزه‏اش باطل می شود و اگر تا مغرب نفهمد، روزه‏اش صحیح است.
  اگر فراموش کند که مسافر است یا فراموش کند که روزه مسافر باطل می باشد و در سفر روزه بگیرد، روزه او باطل است.
  اگر روزه‏دار بعد از ظهر مسافرت نماید، باید روزه خود را تمام کند، و اگر پیش از ظهر مسافرت کند، وقتى

  نام رمضان

  کلمه «رَمَضان»، مصدر از ماده «ر م ض» به معنای شدت گرما، ریگ سوزان و سوختن پا از گرمای زمین به کار رفته است.[۱] برخی لغت شناسان برآن اند که علت نامگذاری آن ماه خاص به رمضان، شدت گرمای فصلی است که ماه در آن قرار داشته است و این نامگذاری ارتباطی با تکلیف روزه ندارد زیرا تکلیف روزه پس از بر عهده مسلمانان گذاشته شد و رمضان پیش از نیز نام این ماه بوده است.[۲]

  در منابع آمده است که نام رمضان به تنهایی گفته نشود و «ماه رمضان» باید گفت؛ زیرا یکی از اسماء الهی است.[۳]

  ماه رمضان در قرآن

  واژه رمضان یک بار در قرآن ذکر شده است[۴] و تنها ماهی است که نام آن در قرآن آمده است. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِی أُنزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَبَینَاتٍ مِّنَ الْهُدَیٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنکُمُ الشَّهْرَ فَلْیصُمْهُ ۖ... (ترجمه: ماه رمضان [همان ماه ] است که در آن، قرآن فرو فرستاده شده است، [کت ] که مردم را راهبر، و [متضمّن ] دلایل آشکار هدایت، و [میزان ] تشخیص حق از باطل است. پس هر از شما این ماه را درک کند باید آن را روزه بدارد، و ی که بیمار یا در سفر است [باید به شماره آن،] تعدادی از روزهای دیگر [را روزه بدارد]...)[ بقره–۱۸۵]

  ماه رمضان در روایات

  در عظمت و اعمال این ماه روایات فراوانی از معصومین(ع) نقل شده است. خطبه شعبانیه در آ ین ماه شعبان، از روایات معروف در فضیلت ماه رمضان است. برخی از اوصاف و فضیلت های ماه رمضان که در روایات آمده است عبارت است از:

  • بنابر خطبه شعبانیه، مردم در آن به مهمانی خدا دعوت شده اند. شب قدر در این ماه است و بهتر از هزار ماه است. احیا و گزاردن در یک شب از شبهای آن برابر با هفتاد شب در ماه های دیگر است. ماه صبر است و پاداش صبر بهشت خداست. ماه همدردی است. ماهی است که روزی بندگان مؤمن افزون می شود. پاداش آنکه در این ماه مؤمنی را افطار دهد، با آزاد بنده برابر است.[۵]
  • ماه رمضان همنام یکی از نام های خداست[۶]
  • ماهی که اگر ارزش آن شناخته شود انسان آرزو می کند تمام سال رمضان باشد؛[۷]
  • ماه مغفرتی که اگر بنده ای در آن بخشیده نشود امیدی به آمرزش او در سایر ماه ها نیست؛[۸]
  • ماه نزول کتاب های آسمانی[۹]
  • ماه خدا[۱۰]
  • ماه رحمت و بخشایش الهی[۱۱]
  • ماه سوختن گناهان[۱۲]
  • ماه گشوده شدن درهای آسمان[۱۳]
  • ماه مضاعف شدن پاداشها[۱۴]
  • بهار قرآن[۱۵]
  • ماه بسته شدن درهای جهنم
  • ماه گشوده شدن درهای بهشت
  • ماه به زنجیر کشیده شدن شیاطین[۱۶]

  بر اساس حدیثی از صادق(ع)، خوش اخلاقی در این ماه باعث ثبات قدم شخص بر روی پل صراط خواهد شد.[۱۷]

  وقوع صیحه آسمانی در این ماه

  در روایات آمده است «صیحه آسمانی» -که یکی از علائم ظهور زمان(عج) است- در این ماه اتفاق خواهد افتاد. برخی از روایات از وف خورشید در روز سیزدهم یا چهاردهم ماه رمضان و خسوف ماه در بیست و پنجم همان ماه به صورتی غیر منتظره خبر می دهد.[نیازمند منبع]

  ماه نزول کتاب های آسمانی

  بر اساس برخی روایات، قرآن کریم، انجیل، تورات، صُحُف و زبور در این ماه نازل شده اند.[۱۸]

  تعیین آغاز و پایان رمضان

  رمضان نیز مانند دیگر ماه های قمری با رؤیت هلال آغاز و با رؤیت هلال ماه بعد یا گذشت ۳۰ روز از هلال قبلی پایان می یابد. از جمله امور مستحب در آغاز ماه رمضان، استهلال هلال ماه است.[۱۹]

  برخی احادیث، ماه رمضان را همیشه سی روزه دانسته[۲۰] و گروهی از فقهای قدیم بدان قائل بودند[۲۱] اما در مقابل، بعضی روایات بیان می کند که ماه رمضان همچون دیگر ماه ها در نوسان است؛ می تواند ۲۹ یا ۳۰ روزه باشد.[۲۲] بیشتر فقها قائل به این دیدگاه اند.[۲۳]

  اعمال ماه رمضان

  ماه رمضان مهمترین ماه عبادت مسلمانان است و در روایات، اعمال و عبادت های مختلفی برای این ماه نقل شده است. برخی از این اعمال مشترک اند و برای تمام روزهای ماه رمضان توصیه شده اند و برخی نیز اختصاص به روزهایی خاص دارند. تلاوت قرآن، شب زنده داری، خواندن در این ماه، صدقه دادن، اعتکاف در ده روز آ و ... از اعمال این ماه شمرده شده است.

  وقایع مهم ماه رمضان

  نوشتار اصلی: وقایع ماه رمضان

  در روایتی نزول کتاب های آسمانی صحف و تورات و انجیل و نیز قرآن در ماه رمضان دانسته شده است.[۲۴]

  روز قدس

  نوشتار اصلی: روز قدس

  برای زنده نگه داشتن مسئلۀ فلسطین، آ ین جمعۀ ماه رمضان را روز قدس نامید. هر ساله در این روز، مسلمانان کشورهای مختلف در حمایت از مردم فلسطین می کنند.

  آداب و رسوم مردم

  در جوامع ی، آداب و رسوم ماه رمضان گوناگون و گسترده است.

  آداب پیش از رمضان

  • خانه تکانی، نظافت مساجد، اماکن مذهبی، محله ها و بازارها در روزهای مانده به رمضان.[۲۵]
  • فراهم آوردن مواد غذایی و مایحتاج ماه رمضان[۲۶]
  • آشتی کنان[۲۷]
  • اعزام مبلغان به ا و آبادی ها برای بیان اصول و احکام شرعی[۲۸]
  • مراسم کلوخ اندازان؛ در روز آ شعبان، مردم در خانه های بزرگ ترها یا باغها و تفرج گاه های جمع می شدند و شادی می د. در این جشن خوراکی مخصوص داشتند.[۲۹]
  • روزه پیشواز یا پیشباز؛ روزه اول، وسط و آ ماه رجب و شعبان به عنوان روزه پیشواز مرسوم بوده است. گاهی هم یک تا سه روز قبل از رمضان، به عنوان پیشباز رمضان روزه می گیرند.[۳۰]

  آداب رؤیت هلال

  آداب ماه

  • چراغانی و آذین بندی مساجد و خیابانها و ... طبل و دهل زنی در آغاز رمضان[۳۱]
  • ارسال پبام های تبریک در قالب نظم و نثر از سوی مردم به ویژه ادبا و شعرا[۳۲]
  • اعلام وقت سحر و بیدار مردم به شیوه های گوناگون مانند دوره گردی مؤذنان و جارچیان در خیابان ها[۳۳]، برافروختن فانوس در گلدسته ها[۳۴]، طبل و شیپور نواختن[۳۵]، کوبیدن در خانه ها[۳۶]، شلیک توپ[۳۷] و زدن بوق ها[۳۸].
  روش های قدیمی برای آگاهی از وقت شرعی غروب و زمان افطار، شبیه روش های اعلام سحر بوده است. با پیشرفت ابزارها و وسائل اطلاع رسانی هر دوره، تغییر کرده و جای خود را به رادیو، تلویزیون و پخش اذان از بلندگوهای مساجد داده است.

  ثبت آداب و رسوم ماه رمضان در فهرست میراث معنوی ایران، نشان از اهمیت این فرهنگ در میان ایرانیان دارد که هر کدام به نوعی و با توجه به خاستگاه اعتقادی و آیینی خود این روزها را گرامی می دارند.[۳۹]

  از دیرباز، مردم از ابتدای این ماه روزانه یک جزء قرآن تلاوت کرده و تا پایان ماه یک ختم قرآن انجام می دادند. در گذشته این ختم ها بیشتر در مساجد صورت می گرفت و امروزه رادیو و تلوزیون بخشی از این فرهنگ را به عهده گرفته اند. مساجد و زیارتگاه ها در این ماه رونق زیادی دارند.

  در بسیاری از ا به هنگام افطار مغازه ها تعطیل شده و خیابان ها خلوت می شود،[۴۰] در برخی مساجد جماعت بلافاصله پس از اذان مغرب و با سرعت خوانده می شود و در برخی پس از صرف افطار اقامه شده و بعد از آن برنامه های سخنرانی و مناجات برگزار می گردد. در تابستان، مردم پس از افطار به برنامه های مختلفی مانند ید و شب نشینی می پردازند و تعطیلی هنگام افطار را با فعالیت های تا نزدیک سحر جبران می کنند. برنامه های متعدد ورزشی مانند جام رمضان نیز پس از افطار برگزار می گردد. امروزه سریال های متعدد تلوزیونی با محتوایی که تلاش می شود ارتباطی به معنویت داشته باشد جایگزین بخشی از این فعالیت ها شده است.

  شب میلاد حسن (ع) و ایام شهادت علی (ع) نیز در سراسر مناطق شیعه نشین با برنامه های خاص مولودی و عزاداری از بقیه روزها ممتاز می شود. افطاری دادن و کمک به نیازمندان و ایتام در این روزها پررنگ تر انجام می گیرد.

  اذان مؤذن زاده اردبیلی، دعای سحر و مناجات ربنا به هنگام افطار از نواهای ماندگار این ایام اند.

  سنت های محلی

  در برخی از مناطق به نوجوانانی که اولین سال روزه آنان است هدایایی داده می شود.[۴۱][۴۲] دید و بازدید، افطاری و رفع کدورتها نیز از برنامه های مردم در این ماه است.[۴۳][۴۴][۴۵] سنت هایی همچون طبل زدن، کلوخ اندازان، مراسم دوست دوست، سحر خوانی و گرگیعان در نواحی مختلف از دیگر برنامه های این ماه است.[۴۶]

  در مناطق عرب نشین، هر شب مراسم روضه خوانی و سخنرانی در حسینیه ها، خانه ها و مساجد برگزار می شود. پذیرایی در این مراسم معمولا قهوه با آد خاص است.[۴۷]

  خوراکی ها

  استفاده از ما، زولبیا بامیه، شیرینی های محلی و غذاهایی مانند انواع آش ها، شله زرد و شیربرنج در این ماه بیشتر می شود.[۴۸][۴۹][۵۰][۵۱] در برخی مناطق، هر شب سفره های افطاری ساده ای در مساجد انداخته می شود.[۵۲]

  ایران قدیم

  تا چند دهه قبل، ماه رمضان برای مردم ایران شبیه نوروز بود. در این ماه بهترین خواروبار با نازل ترین قیمت ها به دکان ها می آمد و یدها متناسب با آن زمان، چندبرابر می شد. از آ ین روزهای شعبان، پیشواز شروع می شد. زن ها خانه را تمیز کرده، آذوقه و خواروبار می یدند و مردها به غبارروبی مساجد می رفتند.[۵۳]

  توپ سحر

  در آن زمان که خبری از رادیو و تلویزیون برای اعلام اوقات شرعی به مردم نبود زمان سحر و طلوع و غروب خورشید با صدای طبل، دُهُل، نَقّاره و دَف زنی اعلام می شد. در برخی ای بزرگ، اعلام زمان سحر و افطار با شلیک گلوله توپ همراه بود. در تهران هر گوشه ای از شهر دو توپ جنگی کار گذاشته می شد که این توپ ها هنگام سحر و اذان مغرب ۳ بار شلیک می د. مردم البته به همین ها بسنده نکرده و برای جا نماندن در و همسایه از قافله سحری خوران، چشم به چراغ همدیگر داشتند و به دیوار هم مشت می کوبیدند تا بیدارشان کنند.[۵۴] در دیگر ا نیر رسوم خاصی برای بیدار شدن وجود داشت که برخی از آن ها تا به امروز اجرا می شوند، در مناطق شین با موسیقی و آوازهایی از جمله آواز مرحبا و الوداع[۵۵] این کار صورت می گرفت.

  صدای مناجات و دعای سحر و سحری خوردن سر و ص در شهر ایجاد می کرد که جعفر شهری در کتاب طهران قدیم آن را این گونه روایت می کند:

  «این غوغا و هیاهو در سحرها به جایی می رسید که شهر یکپارچه بانگ و فریاد می گردید، تا آنجا که نقلی است: دیپلماتی اروپایی هنگام سحر ماه رمضان وارد شهر می شود، وقتی آن غوغا و ولوله می شنود به گمان آنکه مردم به اعتراض برخاسته یا انقلاب شده است بازگشته، فرار می کند.»[۵۶]

  در این ماه کارها تقریباً تعطیل می شد و مردم به عبادت مشغول بودند و عروسی کمتر اتفاق می افتاد.[۵۷]

  مساجد و زاده ها

  در تهران نیز مردم در این ماه بیشتر در مساجد و صحن های زاده ها و زیارتگاه ها و این قبیل اماکن جمع می شدند که مسجد شاه (مسجد ) در درجه اول آن قرار می گرفت، این مسجد که وسعت آن در گذشته زیادتر از وسعت فعلی آن بود، در ماه رمضان پاتوق بساطی ها و ده فروشی های محل می شد. مسجد سپهسالار و کوچه پشت آن و صحن زادگان سید اسماعیل، سید نصرالدین، یحیی و محوطه ها و کوچه های اطراف آن ها هم در ماه رمضان پاتوق معاملات می شدند.[۵۸]

  زورخانه و قهوه خانه

  در رمضان هم مردم برای خود سرگرمی هایی داشتند؛ عده ای بعد از افطار و خواندن از یک محل به محل دیگری برای دید و بازدید می رفتند. آنها که ورزشکار بودند از مسجد و وعظ راهی زورخانه می شدند[۵۹] و جوان تر ها گاهی به قهوه خانه ها سر می زدند.

  کشته شدن ابن ملجم

  آ ین مراسم ماه رمضان قبل از عید فطر در شب و روز بیست و هفتم اجرا می شد. برخی روز بیست وهفتم رمضان را روز کشته شدن ابن ملجم دانسته و شب بیست و هفتم کله پاچه و آجیل مراد می خوردند،[۶۰][۶۱] در ای زیادی مانند کرمان، همدان، اردبیل، شاهرود و زنجان در این روز کیسه پولی به نام کیسه مراد برای برکت سالانه خود می دوختند.
  رمضان

  اس ام اس های طنز رمضان (5) - بیتوته

  www.beytoote.com/fun/sms/funny-sms5-ramadan.html
  translate this page
  زولبیا بامیه اس ام اس خنده دار رمضان روزه داران,پیام تبریک ماه رمضان,اس ام اس سرکاری ماه رمضان,اس ام اس خنده دار,تبریک ماه رمضان,اس ام اس ماه مبارک رمضان,اس ام اس رمضان ...

  اس ام اس های طنز رمضان (4) - بیتوته

  www.beytoote.com/fun/sms/funny-sms-ramadan4.html
  translate this page
  پیامک طنز پیامک ماه رمضان جوک ماه رمضان اس ام اس خنده دار ماه رمضان,جوک و اس ام اس ماه رمضان,اس ام اس های طنز رمضان,اس ام اس جدید,اس ام اس سرکاری ,اس ام اس های طنز,اس طنز.

  اس ام اس رمضان خنده دار (1) - بیتوته

  www.beytoote.com/fun/sms/payamak1-sms-ramadan.html
  translate this page
  اس خنده دار ماه رمضاناس ام اس رمضان خنده داراس ام اس رمضان سرگرمی اس ام اس ماه رمضان اس ام اس ماه رمضان خنده دار اس رمضان جدید. ... مجموعه: اس ام اس های جالب · اس ام اس رمضان ...

  اس ام اس ماه مبارک رمضان - بیتوته

  www.beytoote.com/fun/sms/ramadan-sms-ramzan.html
  translate this page
  مژده که شد ماه مبارک پدید. ---------------اس ام اس ماه رمضان-----------------. به عاصیان وعده ی رحمت رسید. ماهی سرشار از برکت و رحمت و عبادت های پذیرفته شده. برایتان ...

  اس ام اس طنز مخصوص ماه رمضان - فقط اس ام اس و جوک

  onlysms.blogsky.com/1388/06/26/post-17/
  translate this page
  فقط اس ام اس و جوک - اس ام اس عاشقانه,خنده دار,آموزنده,سرکاری,مناسبتی. ... از آ ین مدل های ساعت که هم اکنون در سرتاسر دنیا در حال عرضه هستند بازدید کنید ... مشترک گرامی به علت حلول ماه مبارک رمضان از خوردن جگر شما تا هنگام افطار معذوریم لطفا ..... اس ام اس های ادبی و جملات بسیار زیبا برای تبریک نوروز · اس ام اس تبریک کریسمس ...

  اس ام اس طنز و سرکاری ماه رمضان (sms) - پارس ناز

  www.parsnaz.com/news_detail_2184.html
  translate this page
  اس ام اس طنز و سرکاری ماه رمضان آمد آن ماهی که نامش رمضان است معده از آمدنش شدیدا ... اس ام اس های خنده دار مورد داشتیم دختره ... اس ام اس و پیامک تبریک عید نوروز (sms)

  اس ام اس رمضان - 4jok.com

  www.4jok.com/sms/33
  translate this page
  اس ام اس رمضان,اس ام اس ماه رمضان,اس ام اس جدید رمضان,اس ام اس سحری,اس ام اس افطاری،پیامک رمضان,مسج رمضان,پیام ... میاد ، سریال های مــــــذهبــــی رو مى بینیم ، بنیان

  اس ام اس ماه رمضان طنز خنده دار و سرکاری - سایت جسارت مرجع اس ام اس جوک ...

  www.jesarat.com › اس ام اس ماه رمضان
  translate this page
  jan 13, 2017 - اس ام اس ماه رمضان طنز خنده دار و سرکاری,اس ام اس ماه رمضان خنده دار,اس ام اس ماه ... در این شب های عزیز و با برکت سر سفره افطار دستاتو بالا ببر و.

  اس ام اس های خنده دار ویژه ی ماه رمضان ۹۱ - جدیدترین اخبار ایران و جهان ممتاز ...

  www.momtaznews.com › گوناگون
  translate this page
  jul 25, 2015 - اس ام اس های خنده دار ویژه ی ماه رمضان ۹۱ ... ماه رمضان, اس ام اس های مرداد ۹۱, اس اماس, اس تبریک, اسام اس, اساماس, اسص ام اس های فلسفی, ام, تبریک ماه رمضان, ...

  خنده دار ترین اس ام اس ها درباره ماه رمضان - مرجع sms - مجله خانواده

  sms.irfamily.com/خنده-دار-ترین-اس-ام-اس-ها-درباره-ماه-رمض/
  translate this page
  خنده دار ترین اس ام اس ها درباره ماه رمضان. توسط payam در جولای 22, 2013 در اس ام اس ماه رمضان با 3 دیدگاه توییت ! فک کنم مغزم رسما تو .... جدیدترین های مجله خانواده.

  اس ام اس های طنز و جدید ماه رمضان - کوکا

  www.coca.ir/funny-ramadan-sms/
  translate this page
  اس ام اس طنز مخصوص ماه رمضان،جدیدترین اس ام اس های طنز برای تبریک ماه رمضان، اس ام اس جدید خنده دار ویژه ماه مبارکرمضان.

  اس ام اس های خنده دار ماه رمضان - تکناز

  www.taknaz.net/news_detail_27624.html
  translate this page
  اس ام اس جدید و خنده دار دانشجویی · اس ام اس خنده دار متفاوت · اس ام اس های خنده دار جدید (209) · اس ام اس های سرکاری جدید (208) · پیامک های جدید و خنده دار شروع هفته · اس ام اس ...

  جملات سرکاری و طنز ماه رمضان 92 - جوک فور یو

  www.joke4u.ir/sms/funny/جملات-سرکاری-و-طنز-ماه-رمضان-92/
  translate this page
  جدیدترین اس ام اس های خنده دار رمضان. آخ یه لیوان شربت آب لیمو حال میده الان ! (ستاد افزایش اجر معنوی روزه داران ) . . . خسته در حبس زمینم ، ماه من یادم کن. به نگاهی ، به ...

  سری جدید اس ام اس های خنده دار ماه رمضان | new jock of ramadan

  jokland.ir/post/392
  translate this page
  سری جدید اس ام اس های خنده دار ماه رمضان | new jock of ramadan. نوشته شده در 25 / 4 / 1392 ... امدن ماه مهمانی خدا را بر همه شیعیان تبریک میگم . من یه کار اشتباه انجام دادم ...

  اس ام اس و پیامک خنده دار ماه رمضان 91 - sms طنز | یاس

  www.yasdl.com › عمومیاس ام اس مناسبتی
  translate this page
  jul 24, 2012 - اس ام اس و پیامک خنده دار ماه رمضان 91 – sms طنز ... مشترک گرامی به علت حلول ماه مبارک رمضان ... دوستت دارم به اندازه همه اذون های مغرب ماه رمضون ! ****

  اس ام اس خنده دار ماه رمضان 95 - نمناک

  namnak.com/اس-ام-اس-ماه-رمضان.p31854
  translate this page
  ماه رمضان و اس ام اس ماه رمضان و اس ام اس خنده دار رمضان و اس

  ماه مبارک آمد، ای دوستان بشارت
  کز سوی دوست ما را هر دم رسد اشارت
  آمد نوید رحمت، ای دل ز خواب برخیز
  باشد که باقی عمر، جبران شود خسارت
  ****
  صادق(علیه السلام):
  خواب روزه دار عبادت،
  خاموشی او تسبیح،
  عمل وی پذیرفته شده
  و دعای او مستجاب است."
  ****
  حلول ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و برکت و غفران مبارک باد.
  ****
  آمد گه آمرزش و شهرُ الله عظمی
  توفیق خدایا، تو ز ما سلب مفرما
  ****
  شد باز در رحمت خالق به روی خلق
  چون ماه مبارک ز افق گشت هویدا
  ****
  مژده که شد ماه مبارک پدید
  به عاصیان وعده ی رحمت رسید
  ماهی سرشار از برکت و رحمت و عبادت های پذیرفته شده
  برایتان آرزومندم.
  ****
  آمد رمضان هست دعا را اثری
  دارد دل من شور و نوای دگری
  ما بنده عاصی و گن ار توییم
  ای داور بخشنده بما کن نظری
  ****
  استشمام عطر خوشبوی رمضان گوارای وجود پاکتان.
  ****
  خبر آوردند که ، همه انسانها را به یک مهمانی بزرگ دعوت نموده است تا در پایان آن به مهمانان نمونه جایزه دهد.
  ****
  شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن (ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.)
  ****
  به هنگام رقت قلب، دعا را غنیمت شمارید که رقت مایه رحمت است.
  ****
  صابران کجایید که دوباره ایزد امتحانش آغاز شده؟
  ****
  در سال، یک ماه است که خدا بیشتر از همیشه دنبال دوست می گردد، آیا تو دوست او نیستی؟
  ****
  به خدا متوجه شو، تا دلها به تو متوجه شود.
  ****
  ماه خیر و برکت، ماه نزول رحمت، ماه مهمانی و ضیافت الهی، بار دیگر ما را به یک فضای معنوی غیرقابل وصفی می کشاند.
  ****
  ماه رمضان نزد خدا حرمت و فضیلت والاتری نسبت به دیگر ماهها دارد.
  ****
  همه عالم محضر خداست، هرچه واقع می شود در حضور خداست.
  ****
  نعمت های خدا امتحان است برای بندگان خدا.
  ****
  برای خدا کار کنید و برای خدا به پیش بروید.
  ****
  ما و شما و همه هرچه داریم از خداست و هرچه توان داریم برای خدا باید ج کنیم.
  ****
  با ادب خاص خود وارد این مهمانی بی مانند بشویم.
  ****
  خدا هست؛ غفلت نکنید از او! خدا حاضر است، همه ما تحت مراقبت او هستیم.
  ****
  (ماه منصورین مبارک) آن که اتکا به خدا دارد منصور است.
  ****
  (ماه قیام برای رسیدن به خدا مبارک) جدیت کنید که کارهایتان برای خدا باشد، قیامتان لله باشد.
  ****
  (ماه مقاصد عالی مبارک) مقاصد وقتی که عالی شد، زحمت های در راه آن مقصد باید در نظر انسان نباشد.
  ****
  (ماه خدا دوستان مبارک) ی که خدا با اوست از هیچ قدرتی جز قدرت او هراسی ندارد.
  ****
  بخشش و عفو داشته باش، مثل دریا.
  گشاده دست باش، جاری باش، کمک کن، مثل رود.
  اگر ی اشتباه کرد آن را بپوشان مثل دریا.
  ****
  می گویند هروقت آب می نوشی بگو یا حسین(علیه السلام)، این روزها که آب می بینی و نمی نوشی آرام بگو یااباالفضل (علیه السلام).
  ****
  بدان که پیروزی با صبر میسر می شود و گشایش با رنج و سختی و پس از هر سختی آسایشی است.
  ****
  بدان که قلم تقدیر بر همه شدنی ها رفته است.
  ****
  دعای مومن مبتلارا غنیمت بشمارید.
  ****
  خداوند را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید و بدانید که خداوند دعا را از قلب بی خبر نمی پذیرد. ( اعظم (ص))
  ****
  خداوند گوید من ناظر گمان بنده خویشم، اگر گمان خوب به من برد خوبی ببیند و اگر گمان بد برد، بدی ببیند. ( اعظم (ص))
  ****
  کاش در این رمضان لایق دیدار شوم
  سحری با نظر لطف تو بیدار شوم
  کاش منت بگذاری به سرم مهدی جان
  تا که همسفره تو لحظه افطار شوم
  ****
  ماه رمضان شد، مى و میخانه بر افتاد
  عشق و طرب و باده، به وقت ‏سحر افتاد
  افطار به مى کرد برم پیر ابات
  گفتم که تو را روزه، به برگ و ثمر افتاد
  با باده، وضو گیر که در مذهب رندان
  در حضرت حق این عملت ‏بارور افتاد
  ****
  بهر ایام دگر چون افسر است
  ماه گشتن ، سیر در وجود
  با تعبد ، با تهجد ، با سجود
  روزه یعنی نفس خود پاک کن
  قلب ابلیس درونت چاک کن
  را ه پرواز است سوی آسمان
  ماه گردیدن بسان عاشقان
  روزه هنگام سوال است و دعا
  پر زدن با بال همت تا خدا
  شهر یکرنگی و بی آلایشی
  ماه تقصیر و گنه فرسایشی
  عاشقان معشوق خود پیدا کنند
  تا سحر در گوش او نجوا کنند
  درد خود گویند با درمان خویش
  با طبیب و یا انیس جان خویش
  فاش راز و گفته های خود کنند
  ذکر سر و غصه های خود کنند
  روزه رسوا دون
  پاک گشتن چون شهید غرقه خون
  فصل پاکی درون ما بود
  نا امید از دام انسان می شود
  ****
  روزه ، تمرین کلاس زندگی
  درس ایثار و خلوص و بندگی
  روزه ، زنجیر هوا گسستن است
  دیو و بت های درون بش تن است
  ماه در خودنگری و خ وشی
  لب فرو بستن ، نگفتن ، خاموشی
  درک مسکین از دل و جان است
  زندگی همچون فقیران است
  قهرمان صحنه تقوا شدن
  همچو ماهی زنده دریا شدن
  ماه میهمان وضیافت برخدا
  جام بخشش ، ماه سرشار ازعطا
  روزه ، پرواز و عروجی دیگر است
  ****
  مارا به دعا کاش نسازند فراموش
  رندان سحرخیز که صاحب نفسانند
  فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر شما مبارک
  ****
  حلول ماه مبارک رمضان ، بهار قرآن ، ماه عبادتهای عاشقانه و نیایشهای عارفانه و بندگی خالصانه را به شما تبریک عرض میکنم . خدا سعادت درک این ماه رو به ما بده تا انشالله بتونیم از برکات این ماه ذخیره خیری برای آ ت خود ب کنیم - شما هم منو از دعای خیر فراموش نکنید
  ****
  ماه رمضان، ماه نزول آیه های سبحانی و ارتباط ملک و ملکوت در نزدیکترین افق برای عروج «ارواح » است!
  ****
  ماه رمضان، ماه از «منیت» و «مادیت» ب و پرکشیدن در هوای لاهوت و «گردشهای » است.
  ****
  ماه رمضان، بهار سالکان الی الله و آغاز شکوفایی غنچه های عشق و معرفت در بوستان « های سو » است!
  ****
  ماه رمضان، ماه برچیده شدن، «بساط شیاطین» از عرصه زندگی اولاد آدم و حضور ملموس ملائک در اطراف «صائمین مشتاق شی » است!
  ****
  ماه رمضان، ماه کشیده شدن خط گذشت و غفران الهی بر خطاهای گنا اران در سایه «الغوث الغوث های عمق جانی» است!
  ****
  ماه رمضان، ماه چیده شدن «مائده های آسمانی» بر سفره جانهای رسته از خاک و متصل به «انوار اهورایی» است.
  ****
  ماه رمضان، ماه ش تن «بت های نفس» و سجدهء عشق بر درگاه «عاشق و معشوق آفرین نامتناهی» است».
  ****
  ماه رمضان، ماه مفروش قدوم شب قدر با اشکهای شوق برای درک «زیباترین لحظهء حیات انسانی» است
  ****
  ماه رمضان، ماه «یتیم شدن تاریخ» در طوفان نفاق و ضربت خوردن المؤمنین و عروج «جان جهانی» است!
  ****
  ماه رمضان، ماه درک دقیق تر حضور« زمان» برای آمادگی بهتر جهت ظهور «منجی آ ا مانی» است!
  ****
  ماه رمضان، مائده های آسمانی را بر سفره دل عارفان حقیقت جو می چیند.
  ****
  ماه رمضان، میدان جهاد اکبر انسان و عرصه نبرد سرنوشت ساز اوست.
  ****
  ماه رمضان، موسم رویش گل های ایثار و فداکاری در بوستان دل مؤمنان است.
  ****
  ماه رمضان، ماه نزول باران غفران الهی بر کویر دل های گناه آلود است.
  ****
  ماه رمضان، ماهی است که انسان های زمینی مورد اکرام فرشتگان آسمانی قرار می گیرند.
  ****
  ماه رمضان، کوله بار معنویت صائمان را سرشار از یافته های عرفانی می کند.
  ****
  ماه رمضان، عرصه تمرین استقامت در میدان صبر و شکیبایی است.
  ****
  ماه رمضان، تارک خویش را به زیور شهادت قافله سالار قبیله تنهایی آراسته است.
  ****
  ماه رمضان، ماه بیداری در سایه دین داری است.
  ****
  ماه رمضان، ماه انقلاب درون به خاطر پیروزی نور بر ظلمت است.
  ****
  رمضان آمد و روان بگذشت
  بود ماهی به یک زمان بگذشت
  شب قدری به عارفان بنمود
  این معانی از آن بیان بگذشت
  ****
  السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه
  در ماه پر خیر و برکت رمضان برایتان قبولی طاعات و عبادات را آرزومندم.
  ماس دعا

  * * * *

  ماه رمضان است صفا آمده است
  بر خانه دل نو رو ضیا آمده است
  از سفره ما بوی بهشت می اید
  این سفره ز درگاه خدا آمده است

  * * * *

  رسید آن ماه مهمانی یزدان
  زدل دستی بریم تا کوی جانان
  بگیریم هر سحر جام از سبویش
  بخوانیم صد غزل اخلاص و عرفان

  * * * *

  مسجد، سر ظهر خش الی دارد

  دینم بی تو جای خالی دارد

  من مانده ام و سوال سختی اینطور :

  ماه رمضان با تو چه حالی دارد ؟

  * * * *

  رمضان شهر عشق و عرفان است
  رمضان بحر فیض و احسان است
  رمــضــــان، مــاه عــتــرت و قــرآن
  گــــاه تــــجدید عهد و پیمان است
  ماه مهمانی خدا مبارک

  * * * *

  بـر هــر نفست اشاره دارد رمضان / بر عشق و عطش نظاره دارد رمضان

  در ظلمت بیکرانه ی شبهامان / دریا دریا ستاره دارد رمضان . . .

  * * * *

  این دهان بستی دهانی باز شد / کو خورنده لقمه های راز شد

  لب فـروبند از طعام و از / سوی خـوان آسمانی کن شتاب . . .

  * * * *

  معنی جمله زیر در ماه رمضان کامل معنا میشود

  ساحل دلت را به خدا بسپار ، خودش قشنگ ترین قایق را برایت می فرستد . . .

  * * * *

  ماه صیام، ماه خداوند ذوالعطی است / ماه وفور فیض و کرامات کبریاست

  ماه صعود روح به اوج فضیلت است / ماه نزول مائده رحمت خداست . . .

  * * * *

  باز آى و دل تنـگ مرا مونس جان بـاش / وین سوخته را محـرم اســرار نهان بـاش

  زان باده که در میکده عشق فروشند / ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش . . .

  * * * *

  سفره ی ذکر تو بر سجاده ی باز شد

  گویی به خدا بوی عطر علی همه جا رنگ گرفت . . .

  * * * *

  مغرب آفتاب عمر علی / مشرق ماهتاب قرآن است

  در چنین مه که انس و جان یارب / بر سر سفره تو مهمـان است . . .

  * * * *

  قُل قُل گرم سماور در اتاق / می برد من را به عصر کوزه ها

  می برد تا لحظه ی افطارها / می برد من را به ماه روزه ها . . .

  * * * *

  بـاز هـوای سحرم آرزوست / خلوت و مـژگان تـرم آرزوست

  شکوه ی غربت نبرم این زمـان / دست تو و روی تو ام آرزوست . . .

  * * * *

  رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:

  براى هر چیزى زکاتى است و زکات بدنها روزه است . . .

  ماه رمضان بر شما مبارک

  * * * *

  گنجینه ی نورانی قرآن رمضان است / آرامش دلهای پریشان رمضان است

  مجموعه ی گلهاست شب وروز عزیزش / یعنی به حقیقت که گلستان رمضان است . . .

  * * * *

  ماه رمضان شد می و میخانه بر افتاد / عشق و طرب و باده به وقت سحر افتاد

  افطار به می ، کرد برم پیر ابات / گفتم که تو را روزه به برگ و ثمر افتاد

  با باده وضو گیر که در مذهب رندان / در حضرت حق این عملت بارور افتاد

  از دیوان اشعار (ره)

  * * * *

  ماه رمضان آمد، آن بند دهان آمد / زد بر دهن بسته تا لذت لب بیند

  آمد قدح روزه، بش ت قدح ها را / تا منکر این ع بی باده طرب بیند . . .

  * * * *

  ای روزه داران اگر چنین می خواهید ، دهان از آنچه غیر خ است ببندید

  و چشم را به آنچه ی است نگشایید و گوش را آلوده هر پلید نسازید

  و حتی خیال باطل را هم از دروازه دلها بز د . . .

  * * * *

  ای دوست ز رحمت دل اگاهم ده / در ماه دعا سیر الی اللهم ده

  ماه رمضان و ماه مهمانی توست / در محفل مهمانی خود راهم ده . . .

  * * * *

  رمضانا تو بهترین ماهی / چون که ماه ضیافت اللّهی

  خوش عمل هر که بود در رمضان / ترک منکر نمود در رمضان . . .

  * * * *

  رمضان شهر عشق و عرفان است / رمضان بحر فیض و احسان است

  رمــضــــان، مــاه عــتــرت و قــرآن / گــــاه تــــجدید عهد و پیمان است . . .

  * * * *

  در خلوت شب ز حــق صـدا می آید / از عطر سحر بوی خدا می آید

  با گوش دگر شنو به غوغای سکوت / کز مرغ شب ، آواز دعا می آید . . ..

  * * * *

  ای در غرور نفس به سر برده روزگار / برخیز ، کارکن ، که کنونست وقت کار

  ای دوست ! ماه روزه رسید و تو ه ای / آ زخواب غفلت دیرینه سر برآر . . .

  * * * *

  حکمت روزه داشتن بگذار / باز هم گفته و شنیده شود

  صبرت آموزد و تسلط نفس / و ز تو تو رمیده شود . . .

  * * * *

  یا اله الخلق یا رب الفلق / ای خدای انجم و شمس و شفق

  از تو می خواهم در این ماه شریف / چشم پوشیدن ز جرم ما سبق . . .

  * * * *

  رمضان ماه مناجات و دعا / رمضان پر بود از شور و صفا

  ماه خالص شدن از کبر و ریا / رمضان ماه رسیدن به خدا . . .

  * * * *

  باز آى و دل تنـگ مرا مونس جان بـاش / وین سوخته را محـرم اســرار نهان بـاش

  زان باده که در میکده عشـق فروشــند / ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش . . .

  * * * *

  آمدیم از سفر دور و دراز رمضان / پی نبردیم به زیبایی راز رمضان

  هر چه جان بود سپردیم به آواز خدا / هر چه دل بود ش تیم به ساز رمضان . . .

  * * * *

  رمضــان چــشمــه عـطــای خـــدا / ماه عفو و گذشت و غفــران است

  رمــضــان رهــنـــمــا و راه گــشــا / بهــر گــم گـشتگان حـیــران است . . .

  جویند همه هلال و من ابرویت / گیرند همه روزه و من گیسویت

  از جمله ای دوازده ماه تمام / یک ماه مبارک است ، آن هم رویت

  فرا رسیدن ماه مبارک رمضان برشما مبارک باد

  * * * *

  حلول ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و برکت و غفران مبارک باد . . .

  * * * *

  آمد گه آمرزش و شهرُ الله عظمی / توفیق خدایا، تو ز ما سلب مفرما

  شد باز در رحمت خالق به روی خلق / چون ماه مبارک ز افق گشت هویدا . . .

  * * * *

  مژده که شد ماه مبارک پدید / به عاصیان وعده ی رحمت رسید

  ماهی سرشار از برکت و رحمت و عبادت های پذیرفته شده برایتان آرزومندم . . .

  * * * *

  السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه

  در ماه پر خیر و برکت رمضان برایتان قبولی طاعات و عبادات را آرزومندم

  ماس دعا

  * * * *

  ماه مبارک آمد، ای دوستان بشارت / کز سوی دوست ما را هر دم رسد اشارت

  آمد نوید رحمت، ای دل ز خواب برخیز / باشد که باقی عمر، جبران شود خسارت . . .

  * * * *

  رسول خدا(ص):

  ی که (بااخلاص) ماه رمضان را روزه بگیرد، خداوند گناهان گذشته اش را می آمرزد . . .

  * * * *

  کاش، در این رمضان لایق دیدار شوم / سحری با نظر لطف تو بیدار شوم

  کاش منت بگذاری به سرم مهدی جان / تا که همسفره تو لحظه ی افطار شوم . . .

  * * * *

  روزه، فرصتی است تا چند قطره تشنگی به حلقوم روحمان بچکانیم . . .

  * * * *

  ماه رمضان، برای آن است که یک ماه مرخصی از زمین برای سفر به ملکوت بگیریم . . .

  * * * *

  اکرم(ص):

  هر در این ماه روزه دار مؤمنی را “افطار دهد”، ثواب آزاد بنده ای به او عطا خواهد

  شد و گناهان گذشته اش مورد عفو قرار خواهد گرفت . . .


  مجموعه: اس ام اس های جالب

   


   


  متن وداع با ماه مبارک رمضان, پیامک وداع با ماه مبارک رمضان


  پیامک وداع با ماه مبارک رمضان


   


  آمدیم از سفر دور و دراز رمضان


  پی نبردیم به زیبایی راز رمضان


  هر چه جان بود سپردیم به آواز خدا


  هر چه دل بود ش تیم به ساز رمضان


   


  اس ام اس های وداع با ماه مبارک رمضان, وداع با ماه مبارک رمضان


  اس ام اس های وداع با ماه مبارک رمضان


   


  همه رفتند، گدا باز گدا مانده هنوز


  شب عید است و خدا عیدی ما مانده هنوز


  دهه آ ماه اول راه سحر است


  بعد از این زود نخو م، دعا مانده هنوز


   


  اس ام اس های وداع با ماه مبارک رمضان, وداع با ماه مبارک رمضان


  اس ام اس جدید وداع با ماه مبارک رمضان


   


  بدرود ای بزرگ ترین ماه خداوند و ای عید اولیای خدا.


  بدرود ای ماهی که تا تو بودی، امن و سلامت بود.


  بدرود ای آنکه نه در مصاحبت تو کراهت بود و نه در معا ت ناپسندی.


  بدرود که سرشار از برکات بر ما درآمدی و ما را از آلودگی های گناه شست وشو دادی.


   


  اس ام اس های وداع با ماه مبارک رمضان, وداع با ماه مبارک رمضان


  جملات وداع با ماه مبارک رمضان


   


  افسوس که ایّام شریف رمضان رفت


  سی عید به یک مرتبه از دست جهان رفت


  افسوس که سی ی این ماه مبارک


  از دست به یکبار چو اوراق خزان رفت


   


  اس ام اس های وداع با ماه مبارک رمضان, وداع با ماه مبارک رمضان


  پیامک وداع با ماه مبارک رمضان


   


  الغرض! فیض خاص گشت تمام


  سهم ما باز، فیض عام شده است


  دل ناباورم صدا میزد:


  میهمانی مگر تمام شده است؟


   


  اس ام اس های وداع با ماه مبارک رمضان, وداع با ماه مبارک رمضان


  متن وداع با ماه مبارک رمضان


   


  آقا سلام! ماه مبارک تمام شد


  شب­های آ من و ماه صیام شد


  درهایی از ضیافت حق بسته شد ولی


  پشت در نگاه شما ازدحام شد


   


  اس ام اس های وداع با ماه مبارک رمضان, وداع با ماه مبارک رمضان


  اس ام اس وداع با ماه مبارک رمضان


   


  وقت ج من و ماه صیام شد


  یعنی غروب طلعت این بار عام شد


  دارد بساط ماه خدا جمع می شود


  آه درون ی ما مستدام شد


   


  اس ام اس های وداع با ماه مبارک رمضان, وداع با ماه مبارک رمضان


   وداع با ماه مبارک رمضان


   


  فرصت خوب رهـایی شد تمام


  ماه عشق و آشتی ماه صیــام


  سـی شب ماه خدا پایان رسید


  ماه شــوال المکـرم شد پدید


  رفت دیگر یا عـلی و یاعظیـم


  خواندن سی جـزء قرآن کریم


   


  اس ام اس های وداع با ماه مبارک رمضان, وداع با ماه مبارک رمضان


  اس ام اس جدید وداع با ماه مبارک رمضان


   


  حیف که از دست ما ماه خدا می‌رود


  ماه مناجات و نور، ماه دعا می‌رود


  ماه سحر خیزی اهل صفا می‌رود


  ماه وصال علی، ماه ولا می‌رود


   


  اس ام اس های وداع با ماه مبارک رمضان, وداع با ماه مبارک رمضان


  اشعار وداع با ماه مبارک رمضان


   


  رمضان رفت ولی کاش صفایش نرود


  سحر و جوشن و قرآن و دعایش نرود


  کاشکی پر شده باشد دلم از نور سحر


  همره روزه و افطار ، ثــوابـــش نرود


   


  اس ام اس های وداع با ماه مبارک رمضان, وداع با ماه مبارک رمضان


  جملات وداع با ماه مبارک رمضان


   


  خداحافظ‌ ای ماه بزرگ خدا !


  شهر الله اکبر ‌ای ماه بزرگ خدا !


   ماه رمضان ! خداحافظ،


  و‌ای ماهی که برای اولیاء خدا عیدی بودی خداحافظ،


   


  اس ام اس های وداع با ماه مبارک رمضان, وداع با ماه مبارک رمضان


  پیامک وداع با ماه مبارک رمضان


   


   ای ماه مخصوص خدارفتی برون از دست ما


  آیا زما هستی رضا؟ ماه مبارک الوداع  


  کردی تو چون عزم سفر، ما را نمودی خون جگر


  ای همدم شام و سحر ماه مبارک الوداع


   


  گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته


  آهنگ ماه رمضان ۹۶ با کیفیت ۳۲۰

  آهنگ های مخصوص ماه رمضان با

  کد آهنگ های پیشواز ایرانسل و همراه اول برای ماه رمضان

  آهنگ ماه رمضان

   

  آهنگ های ماه رمضان

  ماه رمضان نود و شش ۲۹ روز است 

  ماه رمضان ۹۶ – ۲۰۱۷ چه روزی است؟

  شروع یا روز اول ماه مبارک رمضان سال ۱۴۳۸ قمری برابر با روز

  ۸ داد ۱۳۹۶ خورشیدی و مصادف با ۱ ژوئن ۲۰۱۷ میلادی میباشد.

  پایان یا روز آ ماه مبارک رمضان سال ۱۴۳۸ قمری برابر با روز

  ۵ تیر ۱۳۹۶ خورشیدی و مصادف با ۱ جولای ۲۰۱۷ میلادی میباشد.

   

  کد آهنگ های پیشواز ایرانسل برای ماه رمضان ( ارسال کد به ۷۵۷۵ )

  ).
  الغوث الغوث         ۵۵۱۳۷۷

  دعای اوایل ماه رمضان      ۷۷۱۲۳۹۳

     ربنا         ۶۶۱۱۵۱۳     همایون شجریان

    صلوات        ۲۲۱۲۳۱۳       سامی یوسف

  تیتراژ ماه عسل     ۲۲۱۲۰۹۹     مهدی یراحی

  شهر باران      ۲۲۱۱۴۶۷   محمد علیزاده     

  شهر باران۲       ۲۲۱۱۴۶۸   محمد علیزاده   

  ماه رمضونه      ۶۶۱۱۱۴۴   مهدی زراعتی      

  ماه رمضان        ۶۶۱۱۴۹     یوسف     

  ماه رمضان۲      ۶۶۱۱۵۰     یوسف    

  رب شهر رمضان    ۴۴۱۱۴۳     تبیان   

  یا علی یا عظیم    ۴۴۱۱۳۴     تبیان

  ۲۲۱۱۴۸۳ جشن رمضان رضا صادقی

  ۶۶۱۱۳۶ بهشت رمضان حاتم فهمی

  ۴۴۱۳۵۷۹ آمد رمضان گروه معارف

  ۴۴۱۹۰۲۹ اللهم رب شهر رمضان محمد اسد اللهی

  ۵۵۱۸۰۰۵ اللهم رب شهر رمضان سید مجید بنی فاطمه

  ۹۵۵۱۱۱ دعاهای روزانه ماه رمضان عباس صالحی

  ۹۵۵۱۱۲ دعاهای ماه مبارک رمضان کلید

  ۴۴۱۹۶۱۴ دعای افطار ماه رمضان کریم

  ۴۴۱۹۶۲۳ دعای سحر ماه رمضان ۱ کریم

  ۵۵۱۱۵۵۵ دعای سی روزه ماه مبارک رمضان عباس صالحی

  ۴۴۱۹۶۱۸ دعای ماه رمضان کریم

  ۴۴۱۷۳۰۳ دعای ماه رمضان علی اصغر خواجه زاده

  ۳۳۱۵۲۵ رمضان گروه بین المللی لیله القدر

  ۴۴۱۱۷۹۹ رمضان شهر عشق و عرفان سلیم موذن زاده

  ۴۴۱۳۵۸۱ عطر رمضان گروه محراب

  ماه عسل ۸۸  : ۲۲۱۶۰۹       مهدی یراحی

  ماه عسل ۹۰ : ۲۲۱۱۴۶۴       مهدی یراحی

  ماه عسل ۹۰: ۲۲۱۱۴۶۳       مهدی یغمایی

  ماه عسل ۹۳ : مرتضی پاشایی نگران منی ۴۹۱۱۳۴

  ربنا دعای سحر     ۳۳۱۵۲۴         شجریان

  جشن رمضان      ۲۲۱۱۴۸۳       رضا صادقی

  .

  کد آهنگ های پیشواز ایرانسل برای ماه رمضان ( ارسال کد به ۸۹۸۹)

   .

  حمیدرضا شفیعی      تو میدانی      ۸۹۷۰۲

  حمیدرضا شفیعی     شوق رحمت         ۸۹۷۰۱

  حمیدرضا شفیعی      بحق هذالقرآن       ۸۹۶۹۵

  گروه محراب      ذکر ۴      ۸۵۵۸۱

  گروه محراب       ذکر ۳۰     ۸۵۵۸۰

  گروه محراب      ذکر ۳        ۸۵۵۷۹

  گروه شیعه       قبولم کن     ۸۵۵۰۱

  گروه شیعه       فقط با تو         ۸۵۴۹۹

  گروه محراب      استغفرالله العظیم       ۸۵۴۶۲

  گروه محراب      رمضان رب شهر رمضان     ۸۳۱۸۳

  گروه محراب         رمضان تجلی        ۸۳۱۸۴

  گروه محراب       شهر رمضان         ۸۳۱۹۸

  گروه محراب      ربنا وغفر لنا     ۸۳۱۸۲

  گروه محراب      مناجات عبادت     ۸۳۱۷۵

  گروه محراب    الهی تویی آگه      ۸۳۱۴۰

  گروه محراب    دلم را مکن نا امید     ۸۳۱۳۷

  سعیدیان       عجلو به صلاه      ۷۷۳۵۹

  گروه اهلبیت       الهم اسلک         ۷۷۳۵۴

  گروه محراب     یاعلیو یا عظیم      ۷۷۳۴۴

  گروه محراب     دعا افطار        ۷۷۳۴۲

  گروه محراب     السلام شهر رمضان        ۷۷۳۴۱

  گروه اهلبیت       سبحانکَ سبحان      ۷۷۳۱۷

  شجریان      ربنا            ۳۴۰۰۰

  سید مجید بنی فاطمه      اللهم رب الشهر الرمضان       ۳۴۱۱۰

  محمد علیزاده       شهر باران          ۳۲۵۸۷

  حامد زمانی     دستمو بگیر          ۳۱۱۰۷

  مجید اخش      میگن فرشته روزشو ( گمگشته )         ۳۱۶۴۳

  برچسب ها

  آداب افطار آهنگ ماه رمضان آهنگ ماه رمضان ماه عسل آهنگ مخصوص ماه رمضان آهنگ مخصوص ماه رمضان 96 آهنگ های ماه رمضان 96 اعمال و آداب ماه رمضان تیتراز سریال های ماه رمضان 96 تیتراژهای جدید ماه رمضان 96 آهنگ سریال ماه رمضان شبکه 2 آهنگ سریال های ماه رمضان آهنگ ماه رمضان آهنگ ماه رمضان از محمد علیزاده آهنگ ماه رمضان پاشایی آهنگ ماه رمضان حامد زمانی آهنگ ماه رمضان سامی یوسف آهنگ ماه رمضان علیزاده آهنگ ماه رمضان محمد علیزاده آهنگ ماه عسل آهنگ های ماه رمضان آهنگ های ماه رمضان 96 آهنگ ویژه ماه رمضان اهنگ برنامه ماه رمضان شبکه 5 اهنگ شب 21 ماه رمضان اهنگ ماه رمضان اهنگ ماه رمضان 94 اهنگ ماه رمضان 95 اهنگ ماه رمضان ربنا اهنگ ماه رمضان میثم ابراهیمی دعای سحر دعای سحر ماه رمضان کد آهنگ پیشواز ایرانسل برای ماه رمضان کد آهنگ های پیشواز ایرانسل و همراه اول برای ماه رمضان کد پیشواز ایرانسل برای ماه ماه رمضان کد پیشواز همراه اول برای ماه ماه رمضان ماه مبارک رمضان


  آخرین مطالب

  آخرین جستجو ها