جستجوی عبارت آنگاه که دریا شدیعجایب دیدنی و شگفت انگیز اعماق دریاها (ع )

مجموعه: گزارشهای علمی
 عجایب دیدنی و شگفت انگیز اعماق دریاها (ع )

انسان همواره به دریا و دیدنی های تمام نشدنی آن به عنوان محلی پر از شگفتیها نگریسته است. دریا آن چنان مملو از معماهاست که حتی باتجربه ترین دریانوردان و اقیانوس شناسان دنیا نیز نمی توانند ادعا کنند که به تمامی رازهای آن پی برده اند.

 

هزاران سال است که انسان، کشتیهای خود را بر پهنه دریا می راند و جدای استفاده از آرامش و زیبایی های نهفته در آن، از آن ماهی صید می کند و مایحتاج خود را به دست می آورد.

 با اطلاعاتی که ما اینک از وسعت و عمق اقیانوسها داریم، چنین به نظر می رسد که اطلاق کره خاکی به سیاره ای که در آن ن هستیم، چندان صحیح نیست زیرا نزدیک به سه چهارم سطح این سیاره را آب فرا گرفته است.

 

دریا,اقیانوس,تصاویر اعماق دریا

تصاویر شگفت انگیز اعماق دریاها

دریا,اقیانوس,تصاویر اعماق دریا

تصاویر شگفت انگیز اعماق دریاها

دریا,اقیانوس,تصاویر اعماق دریا

تصاویر شگفت انگیز اعماق دریاها

دریا,اقیانوس,تصاویر اعماق دریا

تصاویر شگفت انگیز اعماق دریاها

دریا,اقیانوس,تصاویر اعماق دریا

تصاویر شگفت انگیز اعماق دریاها

دریا,اقیانوس,تصاویر اعماق دریا

عجایب دیدنی و شگفت انگیز اعماق دریاها (ع )

مجموعه: گزارشهای علمی
 عجایب دیدنی و شگفت انگیز اعماق دریاها (ع )

انسان همواره به دریا و دیدنی های تمام نشدنی آن به عنوان محلی پر از شگفتیها نگریسته است. دریا آن چنان مملو از معماهاست که حتی باتجربه ترین دریانوردان و اقیانوس شناسان دنیا نیز نمی توانند ادعا کنند که به تمامی رازهای آن پی برده اند.

 

هزاران سال است که انسان، کشتیهای خود را بر پهنه دریا می راند و جدای استفاده از آرامش و زیبایی های نهفته در آن، از آن ماهی صید می کند و مایحتاج خود را به دست می آورد.

 با اطلاعاتی که ما اینک از وسعت و عمق اقیانوسها داریم، چنین به نظر می رسد که اطلاق کره خاکی به سیاره ای که در آن ن هستیم، چندان صحیح نیست زیرا نزدیک به سه چهارم سطح این سیاره را آب فرا گرفته است.

 

دریا,اقیانوس,تصاویر اعماق دریا

تصاویر شگفت انگیز اعماق دریاها

دریا,اقیانوس,تصاویر اعماق دریا

تصاویر شگفت انگیز اعماق دریاها

دریا,اقیانوس,تصاویر اعماق دریا

تصاویر شگفت انگیز اعماق دریاها

دریا,اقیانوس,تصاویر اعماق دریا

تصاویر شگفت انگیز اعماق دریاها

دریا,اقیانوس,تصاویر اعماق دریا

تصاویر شگفت انگیز اعماق دریاها

دریا,اقیانوس,تصاویر اعماق دریا

تصاویر شگفت انگیز اعماق دریاها

دریا,اقیانوس,تصاویر اعماق دریا

تصاویر شگفت انگیز اعماق دریاها

دریا,اقیانوس,تصاویر اعماق دریا

تصاویر شگفت انگیز اعماق دریاها

دریا,اقیانوس,تصاویر اعماق دریا

تصاویر شگفت انگیز اعماق دریاها

دریا,اقیانوس,تصاویر اعماق دریا

تصاویر شگفت انگیز اعماق دریاها

دریا,اقیانوس,تصاویر اعماق دریا

تصاویر شگفت انگیز اعماق دریاها

دریا,اقیانوس,تصاویر اعماق دریا

تصاویر شگفت انگیز اعماق دریاها

دریا,اقیانوس,تصاویر اعماق دریا

تصاویر شگفت انگیز اعماق دریاها

دریا,اقیانوس,تصاویر اعماق دریا

تصاویر شگفت انگیز اعماق دریاها

دریا,اقیانوس,تصاویر اعماق دریا

تصاویر شگفت انگیز اعماق دریاها

دریا,اقیانوس,تصاویر اعماق دریا

تصاویر شگفت انگیز اعماق دریاها

دریا,اقیانوس,تصاویر اعماق دریا

تصاویر شگفت انگیز اعماق دریاها

دریا,اقیانوس,تصاویر اعماق دریا

تصاویر شگفت انگیز اعماق دریاها

دریا,اقیانوس,تصاویر اعماق دریا

 


ای ناز دانه ســــــــروِ امان کجا شدی ای تحفـــــه ی محبتِ یـــزدان کجا شدی در آتش است این جـــــگرِ داغ دیــــده ام ای داروی ترحــــم و درمـــان کجا شدی چون یوسفـــی ش تـــــه دل کنج تهمتم ای نقش تــازیــــانه ی زنــدان کجا شدی در شهـر و کوه پایـــه مرا جا نمی دهند ای گرمـــــی محبــت و احسان کجا شدی ای نور چشـــــم در پی عشقـت گـدا شدم غمخـــوارِ مستمنــــد و غریبان کجا شدی روزم سیــــاه و شام سیــاه تر چو زلف تو ای بختِ بــــاز و شمعِ شبستان کجا شدی ای سبــــــزه زار گلشن شـــــه ها نغز ای بوستــــــانِ خالــــق سبحان کجا شدی ای مشعـــلِ ترنـــم سبــــــــزِ حضور دل ای ک شــــان و گنبــــد ایمان کجا شدی ای خاکِ مقدمت گهــــرِ بی مثـــالِ عشق ای آبــــــروی لعـــــلِ بدخشـان کجا شدی سقفِ دلم ش ت و ی چاره ساز نیست ســـــازنده ی عمــــارتِ ویران کجا شدی قــــول و قــــــرارِ ما تـــو اردیبهشـت بود حالا گذشتــــه از مه ی میـزان کجا شدی یکبـــــار سوی بنـده ی دلــــداده ات نگر ای پادشـاهی گبــــر و مسلمان کجا شدی بیش از هــــــزار بار اگر بشکنی ســـرم کی میشـوم من از تــو پشیمان کجا شدی آشفتـــــــه حال کـــرده ی محمود خویش جـــان میکنم برای تـــو قربان کجا شدی -------------------------------------- یکشنبه 21 جوزا ( داد ) 1396 آفت که برابر میشود 11 جون 2017 ترسایی ســـرودم احمد محمود امپراطور
 
ای ناز دانه ســــــــروِ امان کجا شدی

ای تحفـــــه ی محبتِ یـــزدان کجا شدی

در آتش است این جـــــگرِ داغ دیــــده ام

ای داروی ترحــــم و درمـــان کجا شدی

چون یوسفـــی ش تـــــه دل کنج تهمتم

ای نقش تــازیــــانه ی زنــدان کجا شدی

در شهـر و کوه پایـــه مرا جا نمی دهند

ای گرمـــــی محبــت و احسان کجا شدی

ای نور چشـــــم در پی عشقـت گـدا شدم

غمخـــوارِ مستمنــــد و غریبان کجا شدی

روزم سیــــاه و شام سیــاه تر چو زلف تو

ای بختِ بــــاز و شمعِ شبستان کجا شدی

ای سبــــــزه زار گلشن شـــــه ها نغز

ای بوستــــــانِ خالــــق سبحان کجا شدی

ای مشعـــلِ ترنـــم سبــــــــزِ حضور دل

ای ک شــــان و گنبــــد ایمان کجا شدی

ای خاکِ مقدمت گهــــرِ بی مثـــالِ عشق

ای آبــــــروی لعـــــلِ بدخشـان کجا شدی

سقفِ دلم ش ت و ی چاره ساز نیست

ســـــازنده ی عمــــارتِ ویران کجا شدی

قــــول و قــــــرارِ ما تـــو اردیبهشـت بود

حالا گذشتــــه از مه ی میـزان کجا شدی

یکبـــــار سوی بنـده ی دلــــداده ات نگر

ای پادشـاهی گبــــر و مسلمان کجا شدی

بیش از هــــــزار بار اگر بشکنی ســـرم

کی میشـوم من از تــو پشیمان کجا شدی

آشفتـــــــه حال کـــرده ی محمود خویش

جـــان میکنم برای تـــو قربان کجا شدی

--------------------------------------
یکشنبه 21 جوزا ( داد ) 1396 آفت

که برابر میشود 11 جون 2017 ترسایی

ســـرودم

احمد محمود امپراطور
تعبیر خواب دریای طوفانی و مواج

تعبیر خواب دریا و ماهی,تعبیر خواب دریای آرام,تعبیر خواب دریای طوفانی,تعبیر خواب دریا دیدن,تعبیر خواب دریا صادق,تعبیر خواب دریای مواج,تعبیر خواب دریا طوفانی,تعبیر خواب دریای طوفانی و مواج,تعبیر خواب دریاچه نمک,تعبیر خواب دریا و ماهی گرفتن,تعبیر خواب دریا پر از ماهی,تعبیر خواب دریای آرام و زیبا,تعبیر خواب دریای سیاه و طوفانی,تعبیر خواب شنا در دریای طوفانی,تعبیر دیدن دریای طوفانی در خواب,تعبیر خواب دریا طوفانی ابن سیرین,تعبیر خواب دیدن دریای متلاطم,تعبیر خواب دریا دیدن,تعبیر خواب دیدن دریا در شب,تعبیر خواب دیدن موج دریا,تعبیر خواب دیدن نهنگ در دریا,تعبیر خواب دریا صادق,تعبیر خواب دریای مواج,تعبیر خواب دریای وشان,تعبیر خواب دریای مواج و طوفانی,تعبیر خواب دیدن دریا مواج,تعبیر دیدن دریای مواج در خواب,تعبیر خواب طوفانی شدن دریا

تعبیر خواب دریا , تعبیرخواب دریا , دریا در خواب دیدن

دیدن دریا در خواب یکی از متداول ترین خوابهاست.دریا در خواب در ح های طوفانی و آرام و مواج و پر از ماهی دیده میشود.اگر شما هم دریا در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب دریا هستید این مطلب را به طور کامل بخوانید

تعبیر خواب دریا از دید مولف

تعبیر دیدن دریا همراه با ماهی و موجودات دریایی،رزق و روزی و نعمت است

تعبیر خواب دریای طوفانی با موج های بلند ،مشکلی بزرگ و زودگذر است

تعبیر خواب ص ه و صدف و ستاره دریایی ، زندگی زیبا است

تعبیر خواب عروس دریایی وجود خطری در شماست

تعبیر خواب داشتن قایق در دریا زندگی رمانتیک و عاشقانه است

تعبیر خواب شنیدن صدای دریا داشتن زندگی معمولی است

تعبیر خواب قدم زدن در کنار دریا داشتن زندگی معمولی است

تعبیر خواب دیدن دریای سرخ ،مشکلات و سختی طولانی مدت است

تعبیر خواب دیدن دریای خشک شده ،مشکلات و سختی طولانی مدت است

تعبیر خواب جزر و مد دریا نشانه روزی است

تعبیر خواب قایق سواری در دریا نشانه مسافرت و خوشگذرانی است

تعبیر خواب دیدن دریای شور و دریای جنوب طول عمر است

تعبیر خواب دیدن دریا در باران و برف نعمت است

تعبیر خواب دریا و جنگل با هم شادی و سلامتی در زندگی است

تعبیر خواب غواصی در دریا این است که صاحب فرزند می شوید

تعبیر خواب دیدن دریای کم عمق این است که از سختی ها خسته شده اید و باید تلاشتان را بیشتر کنید

تعبیر خواب دریای یخ زده و یا جوشان این است که در بروز احساساتتان مشکل دارید و گاهی احساس ضعف می کنید

تعبیر خواب دیدن دلفین و نهنگ در دریا دوستی های پایدار است

تعبیر خواب دیدن ه در دریا این است که شما از اطرافیان خود می ترسید

تعبیر خواب دیدن دریای سیاه و گل آلود این است که باید بیشتر به حلال و حرام کارتان توجه کنید و سعی کنید حق ی را ضایع نکنید

تعبیر خواب غرق شدن در دریا سختیها و مشکلات است

تعبیر خواب شکار از دریا ،رزق و روزی است

تعبیر خواب نشستن شن و ماسه دریا روی بدن شما این است که پس از عبور از سختیها به موفقیت می رسید

تعبیر خواب دریا از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب دریا نشانه شانس و اقبال شماست همانطوری که دریا را در خواب میبینید چه خوب و چه بد

تعبیر خواب دریا از دید حضرت جعفر صادق ع

تعبیر دیدن دریا در خواب پادشاه است

اگر آب دریا صاف باشد پادشاه خوب و عالم است

اگر آب دریا تیره باشد پادشاه ظالم و گنا ار است

تعبیر خواب خوردن آب دریا این است که همان قدر که خورده عزت میابد

تعبیر خواب با شنا از آب دریا بیرون آمدن ، رهایی از زندان و خدمت پادشاست

تعبیر خواب غرق شدن در دریا و روی آب دریا ماندن این است که حرص در دنیا او را غرق کرده است

تعبیر خواب غرق شدن در دریا سپس بیرون آمدن از دریا این است که از حرص دنیا نجات میابد

تعبیر خواب نظاره دریا از دور و نزدیک نشدن این است که به آرزویش نمیرسد

تعبیر خواب روی دریا بودن بدون خیس شدن این است که از آتش دوزخ ایمن می شود و کار دنیا برایش آسان می شود

تعبیر خواب دریا از دید محمد بن سیرین

اگر در خواب ببیند که از دریا آب گوارایی بخورد تعبیر خواب این است که که از پادشاه یا بزرگی نعمت و مال و منال به او میرسد

تعبیر خواب دیدن خوردن تمام آب دریا این است که پادشاهی تمام دنیا را بدست می گیرید و بعضی می گویند به اندازه ان آب بزرگی و مال بدست می آورد

تعبیر خواب دیدن کف دریا این است که منفعت بزرگی در راه است

اگر زنی در خواب کف دریا را به ماسه های ساحل ببیند لذات های دنیوی او را منحرف می کند

تعبیر خواب دریا از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب در دریا بودن این است که به خدمت پادشاه برسد یا مطیع مردی بزرگ شود

تعبیر خواب متحیر در دریا ماندن این است که خطری در کار او بوجود می آید

تعبیر خواب بیرون آمدن از دریا این است که غم هایش تمام می شود

تعبیر خواب خوردن آب دریا به غایت سرد است

اگر عالمی خواب دریا ببیند علمش زیاد می شود

تعبیر خواب خوردن آب گرم دریا این اس که گناه می کند

تعبیر خواب دیدن دریا به صورت بزرگ و طوفانی این است که او را خصمی بزرگ در پیش است و باید از آن بترسد

تعبیر خواب دریا از دید جابر مغربی

تعبیر خواب رفتن در آب دریا ، توفیق عبادت است

تعبیر بالا آمدن آب دریا زیاد شدن لشگر پادشاست

تعبیر خواب کم شدن آب دریا این است که لشگر پادشاه کم میشود

تعبیر خواب بی آب شدن آب دریاها و رودخانه ها این است که دارایی پادشاه خیلی کم می شود

تعبیر خواب خوردن آب دریا بدون پدید آمدن ح ی جدید،هلاک پادشاه یا عالمی است

تعبیر خواب بلند شدن موج ها و تاریک شدن جهان از ابر این است که مردم آن منطقه گنا ارند

تعبیر خواب بلند شدن موج دریا یا شکار از دریا رزق و روزی حلال است و روزگارش خوب می شود

تعبیر خواب خوردن آب شور دریا این است که کار حلالش را رها می کند و سراغ کار حرام می رود

تعبیر خواب دریا از دید منوچهر مطیعی

در کتاب نفایس الفنون نوشته شده است که دریا پادشاه است ولی من معتقدم دریا فقط پادشاه نیست و در زمانهای مختلف دارندگان قدرت اسمشان تغییر کرده و میکند

تعبیر خواب دریا هر صاحب قدرت و شوکتی میتواند باشد

تعبیر خواب دریا طوفانی و ترسیدن از دریا ،ضرری است که از بزرگی میرسد

تعبیر خواب آرامش در کنار دریا این است که از بزرگی یودی می رسد

تعبیر خوردن تمام آب دریا در خواب این است که به شوکت و عظمت بزرگی می رسد

تعبیر خواب راه رفتن روی آب دریا ورود در کاریست که احتمال لغزش و سقوط در آن فراوان است اما در نهایت موفق میشود

عده ای از معبران گفته اند که تعبیر خواب در کنار دریا بودن و منظره دریای پر تلاطم را نگاه ،بیماری فرزندان است

تعبیر خواب بیرون آمدن از کشتی و قدم نهادن در ساحل شفای بیماری فرزند یا عزیزی است

تعبیر خواب غرق شدن در دریا این است که گرفتار مشکلاتی میشوید

تعبیر خواب بودن در کشتی در دریای آرام این است که در زندگی امنیت و آرامش دارید

تعبیر خواب دریا از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب کشتی رانی در دریا این است که شهامت ریسک را دارید

تعبیر خواب غرق شدن در دریا این است که به بدبختی دچار می شوید که به دست خود موجب شده اید

تعبیر خواب دریای آرام ، شادمانی است

تعبیر خواب دریای متلاطم ، ناراحتی و غصه است

تعبیر خواب افتادن در دریا ، ضرر و زیان ، بدبختی است

تعبیر دیدن دریای شفاف در خواب، شادمانی است

تعبیر دیدن دریای مواج در خواب نیکبختی در تمام اموری که در آن گام برمیدارید است

تعبیر خواب دریازدگی ، مشکلات جسمی است

تعبیر خواب دریا از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب شنیدن صدای دریا و موج این است که زندگی بی روحی دارید

تعبیر خواب دیدن دریا این است که آرزوهای بی ثمری را دارید

اگر زنی در خواب ببیند با شوهرش در دریا شنا می کند تعبیرش این است که به نخستین آرزوهای خود میرسند

تعبیر خواب دختری که خود را دریاچه ای گل آلود و وشان ببیند این است که در زندگی دچار تحولاتی می شود

تعبیر خواب مسافرت از دریا این است که مزد کارهای سخت خود را میگیرید

تعبیر خواب گرفتاری در دریا در حین مسافرت این است که گرفتار عشق های دروغین میشود

تعبیر خواب دریا , تعبیرخواب دریا , دریا در خواب دیدن

نفایس الفنون نوشته دریا در خواب پادشاه است ولی به نظر من دریا را نباید صرفا پادشاه دانست چون در زمان های مختلف دارندگان قدرت نام های مختلف داشته اند هر صاحب قدرت و شوکتی می تواند در خواب ما به صورت دریا ظاهر شود. گاهی این صاحب قدرت پادشاه است و گاه رئیس اداره و یا به قول فروید امپراطور و امپراطریس و حتی مدیر کلی مقتدر که بیننده خواب از او رعب دارد و می ترسد و یا به لطف و محبتش امید بسته است. تمام انی که ما نسبت به آن ها ضعف شدید داریم در خواب های ما به صورت پدیده های عظیم جلوه گر می شوند مانند دریا، آسمان، توفان، رعد و برق و یا شیر و پلنگ. عقیده فروید نیز عینا همین است حال اگر در خواب ببینیم که کنار دریا ایستاده ایم با چنین شخصیتی مجاور می شویم و چنانچه ببینیم از آب دریا می نوشیم متنفع می شویم و سود می بریم. اگر بیننده خواب ببیند که آب دریا را نوشید به طوری که چیزی باقی نماند به قدرت و شوکت و عظمت می رسد. اگر بیننده خواب ببیند که روی آب دریا راه می رود در کار خطرناکی مداخله می کند که احتمال لغزش و سقوط او می رود ولی موفق می شود. معبران نوشته اند در ساحل دریا بودن و منظره تلاطم دریار را مشاهده نشانه ای است از بیماری فرزندان. چنانچه ببینید که از کشتی بیرون می آیید و به ساحل قدم می نهید فرزند بیمار یا عزیز دیگری که بیمار دارید شفا می یابد. اگر خود را در دریا در حال غرق شدن ببینید گرفتار مشکلاتی می شوید. بودن در کشتی در دریای آرام نشان امنیت و آرامش زندگی است.

در خواب پادشاهی است، یا عالمی. اگر بیند که آب دریا روشن و صاف است، دلیل که پادشاه عالم و فاضل است. اگر تیره و صاف بود، دلیل که مفسد و ظالم است. اگر بیند که از آب دریا برخی بخورد، دلیل که به قدر آن چه خورده است عزت یابد. اگر بیند که از دریا به شنا بیرون آمد، دلیل است از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بیرون آید. اگر بیند که در دریا غرق شد و بِمُرد و بعد از آن وی را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود. اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد. اگر بیند
که از دور به دریا می نگریست و نزدیک او نرفت، دلیل که بدانچه امید دارد نرسد. اگر بیند که بر روی دریا همی شد، چنانکه پای او تر نبود، دلیل است از آتش دوزخ ایمن شود و کارهای دنیا بر او آسان شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر ی بیند که در دریا است، دلیل که به خدمت پادشاه شود، یا مطیع مردی عالم و فاضل شود. اگر بیند درمیان دریا متحیر فرومانده است، دلیل که کار او بر خطر است. اگر بیند که از دریا بیرون آید، دلیل است بی غم شود. اگر بیند که آب دریا بخورد و به غایت سرد است. اگر بیننده عالم است از علم بهره تمام یابد. اگر بیننده خواب از مردم پادشاه است، از پادشاه ایمن شود، یا علم آموزد، لکن از علم بهره یابد. اگر بیند که آب دریا می خورد و سخت گرم است، دلیل که گناه کند و تاویل آن به غایت بد است. اگر بیند که آب دریا گنده و ناخوش است، دلیل که او را خصمی بزرگ پیش آید و او را آن خصم بیم سخت است. جابر مغربی گوید: اگر بیند که در آب دریا همی رفت، دلیل است توفیق طاعت یابد. اگر بیند که آب دریا زیاده شد، دلیل که لشگر پادشاه زیاد شود. اگر بیند که آب دریا کم شد، دلیل که لشگر پادشاه هلاک شود. اگر بیند که برخی از آب دریا بخورد و بر وی هیچ پدید نیامد، دلیل که پادشاه یا عالمی را هلاک کند. اگر بیند که آب از دریاها و رودها جمع شدند، دلیل که پادشاه آن دیار مال و خزانه خویش را به یکجا جمع کند. اگر بیند که از دریا موج ها برخاست و جهان از ابر تاریک شده بود. دلیل بود بر گناه و عصیان مردم آن دیار. اگر بیند که از دریا موجی برخاست یا از دریا شکار می گرفت، دلیل است که به اندازه و قدر آن، روزی حلال یابد و عیش بر عیال او فراخ و گشاد شود. اگر بیند که آب دریا شور است که خورد، دلیل که ب حلال بگذارد و ب حرام کند.

تعبیر خواب دریا | دریا در خواب دیدن | تعبیر خواب


معنی خواب دریامحمد ابن سیرین بصری گوید:


اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد. و بعضی گویند که به قدر آن که از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، جون آب روشن و صافی بود.


خالد بن علی بن محد العنبری گوید:


دریا در خواب، بر پادشاهی قدرتمند دل دارد. اگر ی در خواب دید که دریایی را از دور میبیند، دچار بلا، ناراحتی و فتنه میشود. اگر ی در خواب دید که روی دریا ایستاده است، بخشی از قدرت و حکومت به او س میشود؛ دیدن چنین خو برای زن، ممکن است بر شوهر دل داشته باشد.


اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:


اگر ی بیند که در دریا است، دلیل که به خدمت پادشاه شود، یا مطیع مردی عالم و فاضل شود. اگر بیند درمیان دریا متحیر فرومانده است، دلیل که کار او بر خطر است. اگر بیند که از دریا بیرون آید، دلیل است بی غم شود. اگر بیند که آب دریا بخورد و به غایت سرد است. اگر بیننده عالم است از علم بهره تمام یابد. اگر بیننده خواب از مردم پادشاه است، از پادشاه ایمن شود، یا علم آموزد، لکن از علم بهره یابد. اگر بیند که آب دریا می خورد و سخت گرم است، دلیل که گناه کند و تاویل آن به غایت بد است. اگر بیند که آب دریا گنده و ناخوش است، دلیل که او را خصمی بزرگ پیش آید و او را آن خصم بیم سخت است.


جابر مغربی می گوید:


اگر بیند که در آب دریا همی رفت، دلیل است توفیق طاعت یابد. اگر بیند که آب دریا زیاده شد، دلیل که لشگر پادشاه زیاد شود. اگر بیند که آب دریا کم شد، دلیل که لشگر پادشاه هلاک شود. اگر بیند که برخی از آب دریا بخورد و بر وی هیچ پدید نیامد، دلیل که پادشاه یا عالمی را هلاک کند. اگر بیند که آب از دریاها و رودها جمع شدند، دلیل که پادشاه آن دیار مال و خزانه خویش را به یکجا جمع کند. اگر بیند که از دریا موج ها برخاست و جهان از ابر تاریک شده بود. دلیل بود بر گناه و عصیان مردم آن دیار. اگر بیند که از دریا موجی برخاست یا از دریا شکار می گرفت، دلیل است که به اندازه و قدر آن، روزی حلال یابد و عیش بر عیال او فراخ و گشاد شود. اگر بیند که آب دریا شور است که خورد، دلیل که ب حلال بگذارد و ب حرام کند.


منوچهر مطیعی تهرانی گوید:


نفایس الفنون نوشته دریا در خواب پادشاه است ولی به نظر من دریا را نباید صرفا پادشاه دانست چون در زمان های مختلف دارندگان قدرت نام های مختلف داشته اند هر صاحب قدرت و شوکتی می تواند در خواب ما به صورت دریا ظاهر شود. گاهی این صاحب قدرت پادشاه است و گاه رئیس اداره و یا به قول فروید امپراطور و امپراطریس و حتی مدیر کلی مقتدر که بیننده خواب از او رعب دارد و می ترسد و یا به لطف و محبتش امید بسته است. تمام انی که ما نسبت به آن ها ضعف شدید داریم در خواب های ما به صورت پدیده های عظیم جلوه گر می شوند مانند دریا، آسمان، توفان، (رعد و برق) و یا شیر و پلنگ. عقیده فروید نیز عینا همین است حال اگر در خواب ببینیم که کنار دریا ایستاده ایم با چنین شخصیتی مجاور می شویم و چنانچه ببینیم از آب دریا می نوشیم متنفع می شویم و سود می بریم. اگر بیننده خواب ببیند که آب دریا را نوشید به طوری که چیزی باقی نماند به قدرت و شوکت و عظمت می رسد. اگر بیننده خواب ببیند که روی آب دریا راه می رود در کار خطرناکی مداخله می کند که احتمال لغزش و سقوط او می رود ولی موفق می شود. معبران نوشته اند در ساحل دریا بودن و منظره تلاطم دریار را مشاهده نشانه ای است از بیماری فرزندان. چنانچه ببینید که از کشتی بیرون می آیید و به ساحل قدم می نهید فرزند بیمار یا عزیز دیگری که بیمار دارید شفا می یابد. اگر خود را در دریا در حال غرق شدن ببینید گرفتار مشکلاتی می شوید. بودن در کشتی در دریای آرام نشان امنیت و آرامش زندگی است.


لوک اویتنهاو می گوید :


دریا


کشتی رانی در دریا : شهامت ریسک


در آن غرق شدن : بدبختی که به دست خود موجب شده اید


دریای آرام : شادمانی


دریای متلاطم : ناراحتی وغصه


افتادن در دریا: ضرر و زیان ، بدبختی


دریای شفاف : شادمانی


دریای مواج : نیکبختی در تمام اموری که در آن گام برمیدارید


آنلی بیتون می گوید:


1ـ شنیدن دریا با ساحل در خواب ، نشانه‌آن است که زندگی ای ملال آور و بی ثمر را سپری خواهید ساخت ، زندگی ای تهی از عشق و محبت .


2ـ دیدن دریا در خواب ، نشانه آرزوهای بی ثمر است .


3ـ اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در دریا شنا می کند ، نشانه آن است که به نخستین آرزوهای خود دست می یابد .


--------------------------------------------------------------------------------


در خواب پادشاهی است، یا عالمی. اگر بیند که آب دریا روشن و صاف است، دلیل که پادشاه عالم و فاضل است. اگر تیره و صاف بود، دلیل که مفسد و ظالم است. اگر بیند که از آب دریا برخی بخورد، دلیل که به قدر آن چه خورده است عزت یابد. اگر بیند که از دریا به شنا بیرون آمد، دلیل است از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بیرون آید. اگر بیند که در دریا غرق شد و بِمُرد و بعد از آن وی را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود. اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد. اگر بیند که از دور به دریا می نگریست و نزدیک او نرفت، دلیل که بدانچه امید دارد نرسد. اگر بیند که بر روی دریا همی شد، چنانکه پای او تر نبود، دلیل است از آتش دوزخ ایمن شود و کارهای دنیا بر او آسان شود.


 


 


 


برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید


متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است


برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید


 


̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ز̹̹ا̹̹ح̹̹م̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ل̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹ی̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹غ̹̹ض̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ت̹̹ر̹̹ک̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹آ̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ا̹̹غ̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ع̹̹ج̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹غ̹̹ر̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹چ̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ب̹̹ن̹̹د̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹و̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹:̹̹ ̹̹«̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹س̹̹ت̹̹ج̹̹ا̹̹ب̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹»̹̹

ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ل̹̹ج̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ر̹̹ا̹̹ی̹̹ت̹̹ ̹̹ل̹̹و̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹ق̹̹ض̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ و̹̹ ̹̹ک̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ب̹̹ع̹̹ض̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹پ̹̹ش̹̹ت̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹د̹̹م̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ ̹̹ج̹̹ن̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ح̹̹ا̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹آ̹̹م̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹؟̹̹

ا̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹و̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ه̹̹ ̹̹آ̹̹د̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ب̹̹ت̹̹و̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ت̹̹ش̹̹خ̹̹ی̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹ی̹̹ ̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ج̹̹ا̹̹ ̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ر̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ل̹̹ب̹̹ا̹̹س̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹ر̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ش̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ه̹̹ ̹̹ر̹̹ن̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹؛̹̹

ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹چ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹ی̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ .̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ت̹̹ص̹̹م̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ج̹̹د̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ع̹̹و̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ز̹̹ر̹̹گ̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ت̹̹ر̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ع̹̹ا̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹ک̹̹س̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ل̹̹د̹̹ ̹̹ن̹̹ی̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹

ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ش̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ص̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹؟̹̹!̹̹؟̹̹

ا̹̹ز̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ش̹̹ر̹̹و̹̹ع̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹ص̹̹ح̹̹ب̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹و̹̹ا̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ب̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹د̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ع̹̹ی̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ر̹̹ف̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹!

کـــپــــی ====» آزاد


طب مکمل - جایگزین > دریا درمانیریشه لغوی:

اصطلاح تالاسوتراپی (thal othe y‎)

برگرفته از واژه یونانی تالاسا‏‎ (thal a) ‎

به معنای دریا

و مترادف کاربرد پزشکی آب دریاست.دریا درمانی یا درمان با آب دریا :

دریا درمانی یا تالاسوتراپی نه تنها به شنا محدود نمی شود بلکه خود این که دریا درمانی را تنها در درمان با آب دریا خلاصه کنیم نیز نادرست است چرا که در این روش درمانی علاوه بر آب دریا از آنچه در سطح، زیر و پیرامون دریا نیز وجود دارد استفاده می شود.


تعریف :

تعریف انجمن چشمه درمانی اروپا european spas ociation)‎) :

دریا درمانی برنامه جامع درمانی، پیشگیری و ارتقای سلامت است که باید تحت مراقبت های پزشکی و توسط افراد ماهر این رشته به کار رود. همچنین این شیوه باید در مکان هایی به کار برده شود که در مجاورت آب و هوای دریایی باشد، هر چند می توان آب دریا را در است ها شنا نیز استفاده کرد. می ‏‎توان از رسوبات یا جلبک های دریایی نیز در موارد گوناگون استفاده کرد.‏روشهای درمانی :

1- دوش گرفتن و پاشیدن آب گرم دریا

2- گذاشتن رسوب‎‏ های دریایی

3- گل دریایی

4- استفاده از مرهم های جلبکی

5- استشمام بخارات دریایی

6- آفتاب درمانی

7- شن درمانی ‏‎ (psamma the y)‎

شن دریا را در مخازنی می ریزند و این مخازن طوری می چرخند که به طور متناوب با آب گرم و داغ دریا آغشته می شوند. این شن داغ و مرطوب برای بعضی از اعضای بدن و گاهی برای تمامی بدن به کار برده می شود. بزرگترین اثر شن درمانی ایجاد تعرق (dehydration)‏‎ ‎است و این ویژگی برای بهبود مفاصلی که به علت ضربه و تصادف متورم شده اند بسیار مفید است‎

8 - درمان به وسیله باد (anemo the y) ‏

گاهی ضمن دریا درمانی، از نسیم ملایم دریایی نیز استفاده می شود. برای انجام این کار باید افراد بسیار ماهر با توجه به سرعت، جهت و ارتفاع باد آن را جهت درمان بیماران مورد استفاده قرار دهند. باد می تواند در ازدیاد گردش خون و تبادل املاح در پوست نقش مهمی ایفا کند‎.‎

9 - درمان به وسیله آفتاب(helio the y) ‏آفتاب درمانی یکی از ویژگی های مهم از دریا درمانی است. نور طبیعی خورشید نیز برای درمان (heliothe y) به کار می رود و در شرایط نامساعد آب و هوایی، از اشعه ماورای بنفش به عنوان جایگزین می توان استفاده کرد.

نکته قابل توجه :

آفتاب درمانی بدون سایه، چتر و باد، مضر و حتی گاهی مهلک است. ‏‎کاربرد درمانی :

1- بیماری رگ های لنفاوی (با استقاده از گل دریایی)

2- نرمی استخوان یا راشیتیسم (با استقاده از گل دریایی)

3- فلج (با استقاده از گل دریایی)

4- چاقی (با استقاده از گل دریایی)

5- بیماری های تنفسی و پوستی (با استقاده از گل دریایی)

مزایای دریادرمانی نسبت به آب درمانی :

آب دریا چگال تر و دارای دانسیته بیشتری است و بدین وسیله شرایط بی وزنی را آسان تر و بهتر فراهم می کند. بنابراین اعضایی که انجام حرکت برای آنها در هوا ممکن نیست، این امکان را در آب دریا خواهند داشت.‏

نشستن بیمار در ساحل دریا و استنشاق هوا و مشاهده افق، زیبایی های دریا، شنیدن صدای امواج و لذت بردن از نعمت های خدا بیمار را به وجد می آورد. گردش در ساحل دریا و قدم زدن در آب دریا ماهیچه های بیمار را تقویت و نیرومند می سازد‎.‎

هنگام شنا در دریا، امواج آب بیمار را به بالا و پایین می برد و او را می چرخاند که مجموعه این حرکات همراه حرکت مفاصل، باعث ترشح اندورفین شده و مریض را به وجد می آورد و در او احساس شعف و لذت ایجاد می کند که خود انگیزه ای برای فعالیت است‏‎.‎

از آنجا که سردی آب دریا و گاهی وزش شدید باد، بیماری را بدتر می کند و درد را افزایش می دهد، دریا درمانی به جز در دوران بسیار کوتاه و نیز در مناطق حاره امکان پذیر نیست.‏

آب دریا باید از نظر درجه حرارت برابر درجه حرارت بدن یعنی 37 درجه سانتیگراد باشد و حتی گاهی برای بعضی از بیماران باید 40 تا 42 درجه باشد، بنابراین کشورهای اروپایی برای این که دریا درمانی را در تمامی فصول سال داشته باشند، به وسیله لوله های مخصوص، آب دریا را از عمق دریا که عاری از میکروب و آلودگی است، در است های ویژه جمع کرده سپس آن را گرم می کنند و با ساختن اتاق های مخصوص و گرم خانه های ویژه برای خشک بیمار به وسیله اشعه ماورای بنفش و غیره و با توجه به تمامی نکات ایمنی و پزشکی، دریا درمانی را انجام می دهند‏‎

ادامه دارد ...


 

متن برنامه شماره 2 گنج حضورمولوی، مثنوی، دفتر سوم، سطر شماره
۱۲۷۰

 

چشم دریا دیگرست و کف دگر

کف بهل وز دیدهٔ دریا نگر

کفها ز دریا روز و شب

کف همی‌بینی و دریا نه عجب

ما چو کشتیها بهم بر می‌زنیم

تیره‌چشمیم و در آب روشنیم

ای تو در کشتی تن رفته به خواب

آب را دیدی نگر در آب آب

آب را آبیست کو می‌راندش

روح را روحیست کو می‌خواندش

 

مولوی، دیوان شمس،
شماره
۱۵۲۰

 

به صورت کمترم از نیم ذره

ز روی عشق از عالم فزونم

یکی قطره که هم قطره‌ست و دریا

من این اشکال‌ها را آزمونم

نمی‌گویم من این این گفت عشق است

در این نکته من از لایعلمونم

 

 

  اگر
به وضعیت فعلی انسان توجه کنیم ، منظورم انسان کلی ست ، انسانی که روی کره زمین
زندگی میکنه ، با یک جمله کوتاه میشه اونو خلاصه کرد ، "گمشده در فکر
خودش" . و این انسان باید از این خواب فکر بیدار بشه و به حضور برسه. خب این
چه فایده ای داره ؟ ممکن بعضیها بگن خیله خب بزارین در خواب فکر خودش باقی بمونه !
اما بنظر میاد این کار دیگه بپایان اومده و انسان میبایستی که از خواب فکرش جدا
بشه ، بیدار بشه ، هوشیار بشه و به حضور برسه. چند فایده داره بیدار شدن از خواب
فکر و کار ما هم در اینجا همینه . میخواهیم از خواب ماده ، از خواب جدائی ، از
خواب شه بیدار بشیم. نه اینکه فکر نکنیم ، بلکه آگاهانه ، هوشیارانه و
دمندانه فکر . اولین فایده بیداری از خواب فکر ، فردیست .

 

در صورتی که ما از خواب فکر بیدار
بشیم ، ما به گنج درونی خودمون که یک آرامش خدائی طبیعی میرسیم. به شادی درونمون
میرسیم . دیگه از شادی های بیرون ، از خوشی های بیرون بی نیاز میشیم. و دست گ
به بیرون دراز نمیکنیم . این اولین فایده شه . پس در صورتی که بیدار بشیم و به
حضور یرسیم ، ما برای خودمون درد ایجاد نخواهیم کرد . در درونمون تولید رنج و درد
نخواهیم کرد. و اگر برای خودمون تولید درد نکنیم ، برای دیگران هم درد ایجاد
نخواهیم کرد . به همین دلیل این کار یه فایده اجتماعی هم داره . اگر ما برای
خودمون ، در درومون دردسر درست نکنیم ، برای دیگران هم گرفتاری و محدودیت نخواهیم
کرد.

 

یک خاصیت پذیرش در ما بوجود خواهد
اومد که همه رو همونطور که هستن در این لحظه میتونیم بپذیریم . یادمون باشه
پذیرفتن ، وما موافقت نیست . ما میتونیم موافق دیگران نباشیم . همینکه ما  اول خودمونو می پذیریم ، بعد دیگران رو
میپذیریم ، ما گسترش پیدا میکنیم و در اون حال ما 
حتما به گنج حضور رسیدیم.  اما یک
فایده دیگه به حضور رسیدن ، فایده ایست که بشر امروز بهش نیاز داره . امروزه دیگه
بیدار شدن از خواب فکر ، یه چیز خوشگزرانی نیست که فقط گیر عارفان بیاد . این یه
چیز لازم و واجبیست . امروزه نفس کل بشری ، یعنی اگر کل نفس آدمها رو با هم جمع
کنیم ، یک نفس کل بوجود میاد . درست شبیه یک کشتی در حال غرق شدنه . اگه ما از روش
نپریم ، با اون به اعماق اقیانوس خواهیم رفت.

 

پس نفس کل یا همه نفسها با هم که در
روی کره زمین زندگی میکنه ، خطرناکترین موجودیست که تا بحال در روی زمین زندگی
کرده است. بیدار شدن از خواب فکر برای انسان روی کره خاکی ، یک بایده ، یک اجباره
. یک چیز تفریحی نیست که بگیم فقط این کارو برای خوش بودن میکنیم. البته اون
مزایای گنج درون وشادی درونو داره . ولی یه بایدم هست . شما فکر میکنید انسان
امروزی ، میتون یک جنگ جهانی سوم رو از عهدش بر بیاد ، تحمل کنه ؟ با اینهمه سلاح
های کشتار همگانی که خیلی ها حمع ، فکر میکنین یه باره دیگه انسان میتونه یه
همچین هزینه ای رو بپردازه؟ البته که نمیتونه بپردازه. بنابراین انسان برای بقای
خودش مجبوره که از خواب فکر بیدار بشه ، فکر رو جدی نگیره و زیاد خودش رو جدی
نگیره . و این باید در سطح جهان صورت بگیره . نه فقط یه نفر ، دو نفر

 

تا بحال تعداد آدمهایی که فعلا بیدار
شدن در سطح جهان ، تعدادشون اندک است ولی بتدریج داره زیاد میشه. اصلا همین کاری
که ما داریم صورت میدیم ، یعنی نشستن و نوشتن راجع به  حافظ  و
مولوی ، صحبت و اینو در سطح جهان پخش ، این نشانگر اینه که هستی ، یا
بودن یا زندگی داره از خواب فکر و غفلت ، 
خواب ماده  بیدار میشه . که بوسیله
ما انسانها باید بیدار بشه و انسان میخواد باقی بمونه در کره زمین . نمیخواد خودش،
خودش رو از بین ببره و بوسیله نفس خودش ، نفس کل خودش . نفس میخواد همه انسانها رو
بکشه و خودش هم بمیره با اونها . انسان نمیخواد بزاره که همچین اتفاقی صورت بگیره.
برای اینکار باید از خواب فکر بیدار بشه و به حضور برسه .

 

یک فایده دیگه حضور ، یک منظور و هدف
و خواسته کیهانیست . کاشسنس یا هوش ، زندگی میخواد از خواب غفلت بیدار بشه . در
شعر اقبال خوندیم  :

 

 زندگی گفت که در خاک تپیدم همه عمر

تا درین گنبد دیرینه دری پیدا شد

اگر یک نفر آگاه بشه و به حضور برسه ،
از طریق اون فرد ، زندگی خودش از خودش آگاه میشه . بنابراین ، این یک پدیده فردی
نیست . بلکه یه پدیده انسانیست . هر جا یه نفر از خواب بیدار میشه این مربوط به
نوع انسان هست و حضوری رو که اون به این جهان میاره و فضائی که ایجاد میکنه ، این
فضا میتونه روی انسانهای دیگه تاثیر بزاره ، میتونه رو گیاهان تاثیر بزاره ،
میتونه روی حیوانات تاثیر بزاره . بنابراین یک دنیای جدیدی بوجود خواههد اومد که
این دنیا دیگه انعکاس ترس درون نیست . اگه دقت کنید امروز ، دنیای بیرون ما ،
انعکاس ترس درون ماست . نگاه کنید چقدر ما سلاح های مرگبار جمع کردیم در دنیا،
چرا؟ برای اینکه ما میترسیم. به لحاظ فردی هم همینطور هست . ما مهمترین هیجانی که
داریم و ما رو کنترل میکنه ، ترسه . راجع به این موضوع بعدا صحبت خواهیم کرد.

 

اما این بیدار شدن یک کار فردی و
شخصیست . هر ی فقط خودش میتونه از خواب غفلت ، از خواب شه بیدار بشه. دیگران
کاری نمیتونن ن . شاید بتونن فضائی برای اینکار ، زمینه ای برای اینکار آماده
ن . اما همت و کوشش خود فرد هست که میتونه اونو از خواب فکر بیدار کنه و به
حضور برسونه . بنابراین ما نباید منتظر باشیم که دیگران بیان یه کاری برای ما
ن. ما باید قدم پیش بزاریم و خودمون در این راه فردا و شخصا کار کنیم . و
اینطوری هم نیست که یه نفر دیگه کار کنه ، کوشش کنه ، یه نفر غیر از اون بیدار بشه
. بنابراین هر اتفاقی صورت میگیره ، هر چالشی در این لحظه پیش میاد و هر چیزی که
میشنویم ، شما فقط به خودتون توجه میکنید؟ و دیدین که وقتی یه چیز خاصی رو که ما
میشنویم ، بلافاصله هجوم میبریم به  بیرون
دنبال ی میگردیم که لابد این پدیده و عیب و یا این مزیت بر یکی مصداق پیدا ه
؟

 

ولی از حالا به بعد ما میخوایم به
خودمون برگردیم و به خودمون نگاه . ببینیم آیا میتونیم تغییری در خودمون
ایجاد ؟ این بسیار بسیار مهم است که در تمام موارد به دورن خودمون برگردیم ،
بلکه تغییر رو در خودمون ببینیم و ایجاد . به خودمون برگردیم نگاه کنیم
میبینیم که ما دائما فکر میکنیم . یک لحظه نیست که ما از شر فکر آزاد باشیم.
الان نگاه کنید به خودتون، حتما راجع به چیزی فکر میکنین.  این فکر یک ح اجباری در ما پیدا کرده ،
دائما فکر میکنیم. چرا ما دائما فکر میکنیم؟ فکر خوبه کمک میکنه به ما تا راه
مونو در زندگی پیدا . کمک میکنه برای آینده هدف بزاریم ، برنامه بریزیم ،
کارمونو سامان بدیم ، زندگیمونو سامان بدیم . 
ولی چرا ما همش به فکر مشغولیم؟ و چرا این فکر در ما بصورت اجبار و
اعتیاد درآمده است؟ الان شما امتحان کنید ، میتونید پنج دقیقه فکر نکنید؟ میبینین
نمیشه . گاهی اوقات دنبال یک کلید خاموش فکرتون میگردین ؟ شاید ناراختتون
میکنه . شاید نمی زاره بخو ن . ولی پیدا نمی کنین . فکر بصورت وسواس آمیز و
اجباری در ما وجود داره . دائما یک مکالمه یه نفره یا دو نفره در ذهن ما وجود
داره.

 

اون ی که در ذهن ما صحبت میکنه
دائما ، اون کیه؟ اون چیه که نمی زاره ما 
آرامش داشته باشیم ؟  به نظر میاد
ما معتاد به فکر شده ایم. واقعا همینطور هم هست. ما اعتیاد به فکر داریم. هر
اعتیادی ، فرق نمیکنه به ، الکل ، هر چیزی ، یا، اعتیاد به فکر با یه
درد شروع میشه و عاقبت هم به درد ختم میشه. پس فکر ما هم شاید بصورت
اعتیادآمیز از این مقوله باشه. ما چنان مشغول فکر هستیم که بنظر میاد ما زتدگی
رو با فکر اشتباه گرفته ایم. ما بنظر میاد اگر فکر نکنیم ، میمیریم  و زندگی رو معادل فکر گرفته ایم. و
حس زنده بودن رو از فکر میگیریم و وقتی فکر نمیکنیم انگار یه چیزی ما رو
تهدید میکنه ، یا داریم میمیریم. برای همینه که مرتب به فکر ادامه میدیم. این
فکر وسواس آمیز و این نوع فکر رو اصطلاحا ما میگیم یکی شدن با فکر. یا هم
هویت شدن با فکر . یعنی ما قادر نیستیم که فکر نکنیم. ببینید اینطور نیست در مورد
شما؟ تنها شما نیستین ، همه انسانهای کره زمین به این مبتلا هستند. یعنی نمیتونن
فکرشونو خاموش کنن و تقریبا همه انسانها البته . و فکر رو با زندگی
اشتباه گرفتن . یعنی وقتی فکر یواش میشه فکر میکنن زندگی داره کم میشه . بنابراین
باید در فکر زندگی کنن ، و این همان ابتلائیست که ما میخوایم راجع بهش صحبت .
اینجور فکر و فکر رو جدی گرفتن ، کاریست که ما میخوایم بهش بپردازیم و
میخوایم ببینیم که چجوری میتونیم فکرمونو ببینیم در عین حال که فکر میکنیم و
زندگیمون رو اداره میکنیم ، فکرمون نشیم . هویتمونو از فکر نگیریم . هویت فکری
ایجاد نکنیم . اینکار در ابتدا فهمیدنش یه قدری مشکل است و برای همینه که من مرتب
روش برمیگردم.

 

با فکر اعتیادآمیز و اجباری و
دائمی ، ما یک چیزی شبیه شبح یا سایه در خودمون ایجاد میکنیم که این علت سرعت فکر
و بی وقفه بودن فکره . یه چیز شبحی و سایه وار ایجاد میکنیم که اینو معمولا میگیم
در اینگیلیسی "ایگویت مایند" یا "ذهن من دار" ذهنی که هویت
برای ما درست میکنه . البته ما اصلمون اون نیست ، ولی بطور بدوی ایجاد میکنه . یا
در فارسی میگیم "نفس" پس بنابراین نفس چیزیست که ما این لحظه از طریق
فکر "کامپالسی" یا اعتیادآمیز یا اجباری بی وقفه ایجاد میکنیم. همینطور
که گفتیم فکر ما دو جور خوراک میخواد . یه خوراک برای اینکه  که دائما فکر کنه و ما چون زندگی رو ،
بودن رو وجود داشتن رو با فکر اشتباه گرفته ایم ، فکرو ادامه بدیم و حس کنیم
که زنده ایم . دومین خوراک فکر ما ، من های ماست . یعنی میخواد یه چیزی پیدا کنه
فکر که براساس اون احساس هویت و بودن و من بودن ه و اینجاست که گرفتاری برای ما
ایجاد میشه . اینجور فکر ، یعنی فکر من دار که خود نوازاه  ، فقط از خودش پذیرائی میکنه ، خودشو می نوازه
، فقط به فکر خودش هست . و براساس اون هم احساس هویت میکنه ، آغاز مسئله ماست .
آغاز گرفتاری ماست . آغاز محدودیت ماست. آغاز خواب فکری ماست. میخواهیم از این نوع
فکر ، فکر من دار بیدار بشیم .

 

همینطور که میدونید عرفا انسان را به
دریا تشبیه میکنن . به دریا اگه نگاه کنید می بینید سطح دریا کف وجود داره .
موجهای کوچولو کوچولو وجود داره . و چندین ساعت آرامه و بعدا موجهای بزرگ ، طوفان
شروع میشه. سطح ما هم همینطوره. سطح ما که در واقع فکر ما باشه ، یا زندگی بیرونی
ما باشه ، می بینید بعضی موقع ها موجهای کوچولو کوچولو وجود داره . بعضی موقع ها
طوفانی میشه .  اگر صد متر بریم زیر دریا ،
وقتی سطح دریا طوفانیه ، اعماق دریا هم طوفانیه؟ نه ! اعماق دریا ن و ته ،
آرامه . و درسته که سطح دریا طوفانیه ، باد میوزه ، موجهای بزرگ میاد . کف ها از
اینور به اونور میره ، ولی اعماق دریا آرامه . سطح دریا در واقع سمبل وضعیت های
زندگی ماست. موقعیت زندگی ماست . مثل موقعیت و مقام اجتماعی ما ، یا ما، یا
اقتصادی ما ، روابط ما با دیگران ، تمام روابط ما با همسرمون ، بچه ها مون ، خویشاوندانمون
، دوستانمون ، اینها همه در واقع کف یا موجهای کوچولوی دریاست . ولی اعماق دریا ،
که اعماق وجود شماست ، دائما آرامه .

 

آیا بنظر شما شایسته است که دریا از
دریا بودن دست برداره و فقط کف ها و موجهای کوچولوی سطح دریا بشه؟ این درسته ؟ آیا
دریا فقط کف های دریاست ؟ البته که نه . اگه اینطور باشه ، دریا  اون آرام بودن رو که در اعماق داره میتونه از
دست بده . میتونه فراموش کنه. پس برای ما شایسته است که  ما اون آرامش خدائی که وقتی در اعماق وجودمون
ریشه داریم ، اونو از دست بدیم و به کف ها و امواج  کوچولوی سطح زندگیمون بچسبیم ؟ فقط اونا بشیم ؟
اگه دقت کنیم دو معنا یا دو مفهموم در اینجا بوجود میاد . یکی وضعیت های زندگی
ماست ، یکی زندگی ماست . وضعیت های زندگی ما ، مثل روابط ما با دیگران . مثل
متعلقات ما ، مثل وضع کاسبی ما ، مقدار پول ما ، موقعیت اجتماعی ما . اینها وضعیت
های زندگی ما هستن . موقعیت های زندگی ما هستن . زندگی ما نیستن . حالا فرقش چیه ؟
فرقش اینه که ، وضعیت های زندگی ما در ذهنمون هستن . اما زندگی ما حقیقی هست .
وضعیت های زندگی ما در زمان هستند . یعنی گذشته و آینده دارند . وضع تجارت شما یا
، شرکت شکا ، یا کار شما ، یه گذشته داره ، یه آینده هم داره. حتی  میشه پیش بینی کرد که چجوری خواهد شد .
اما  زندگی شما همین الان کامل و تمام هست.
نقصی نداره ، و در شما وجو داره . و در ذرات وجود شما می تپه و میتونید شما ازش
بهره مند بشید .

 

بنابراین وضعیت های ما همیشه ناقص اند.
همیشه میتونن بهتر بشن . ولی زندگی ما همیشه تام و تمام و کامله . هیچ لحظه ای
نیست که زندگی ما ناقص باشه و شما بهش دسترسی دارید. اگر دریا بودنتونو ببینید.
فقط کف دریا نشید . در واقع دریا هم دریاست هم کف هاست . کف ها هم متعلق به
دریاست. ولی دقت کنید . امواج روی دریا رو نگاه کنید . دائما در حال گذران موقتیست
. هیچ موجی در سطح دریا نیست که ثابت بمونه. هیچ کفی  روی دریا نیست که ثابت بمونه . دائما در حال
گذره. پس وضعیت های زندگی ما دائما درحال تغییره . ولی زندگی ما  در ما الان ارتعاش میکنه . زندگی  همیشه در این لحظه است . زندگی شما در این لحظه
تام و تمام هست . هیچ چیزی نمیخواد  که ما
بهش اضافه کنیم. اصلا هیچ چیزی نمی خواین که بتونید از زندگی بهره مند بشین .
زندگی همیشه برای شما هست. این لحظه برای شما میسره . اون چیزی که ناقصه وضعیت
زندگی شماست . وضعیت زندگی شما معادل همون امواج کوچولو و کف های روی دریاست که
دائما  در حال گذره.

 

 بنابراین مولوی میگه

چشم دریا دیگر است و کف دگر

کف بهل وز دیده دریا نگر

جوشش کف ها  ز دریا روز و شب

کف همی بینی و دریا نی عجب

ما چه کشتیها بهم بر میزنیم

تیره چشمیم و در آب روشنیم

ای تو در کشتی تن رفته به خواب

آب را دیدی نگر در آب آب

آب را آبیست کو می راندش

روح را روحیست کو می خواندش

پس مولوی میگه ای انسان چشم کف با چشم
دریا فرق داره . تو میخوای با کف زندگی کنی؟ یا دریا باشی و زندگی کنی؟ میخوای به
چشم کف ببینی ؟ یا به چشم دریا ببینی؟ میگه ولی کف بهل وز دیده دریا نگر. یعنی کف
رو گفت بهل یعنی بگذار و با دیده دریا نگاه کن. جوشش کف ها ز دریا روز و شب / این
کف ها و امواج از دریا توید میشوند . تمام وضعیت های زندگی شما ، از شما برمی
خیزند . همه فکر های شما ، از شما بر می خیزند.

 

جوشش کف ها ز دریا روز و شب

کف همی بینی و دریا نی عجب

 

تعجب میکنه ، تو کف رو می بینی
اما  دریا 
رو  نمی بینی ! تو کف بودنتو می
بینی ، اما دریا بودنتو نمی بینی ! تو وضعیت گذران زندگی ، امواج گذران روی دریا
رو می بینی که دائما در حال گذرند . ولی دریا بودنت رو ، آرام بودنت رو نمی بینی !
چشم دریای تو بسته شده ! پس ، میگه :  کف
بهل وز دیده دریا نگر . در جائی دیگه میگه : فکر ما تیریست از هو در هوا / در هوا
کی پاید آید تا خدا .پس افکار ما تیرهایست که از هو ( به معنی خدا) یا از همون دریا
در هوا پرت میشه . در هوا که وای نمی ایسته . برمیگرده دوباره بطرف دریا . حالا
تمام اینا اینه که شما هم دریا هستید و هم کف دریا  و امواج کوچولوی دریا هستید. ولی دقت کنید که
ما از دریا بریده ایم و کف هامون و به چیزهای گذاران زندگی چسبیده ایم . وضعیت
زندگی ما با زندگی ما فرق داره . وضعیت زندگی ما ، در قسمت بیرونی ماست . در حالی
که زندگی ما در وجود ماست . وضعیت زندگی ما یه چیز ذهنیست ، ولی زندگی ما حقیقیست
. یعنی همین الان موجوده ، نقدا میتونیم ازش استفاده کنیم . اونه که با بنیاده .
اونکه مهمه . و اون کامله . و همیشه هم در دسترس ما هست . و به نواقص بیرونی
وضعیت  زندگی ما بستگی نداره. وضعیت زندگی
ما در زمان هست . یعنی در گذشته و آینده هست . زندگی ما همین لحظه ست . این یادمون
باشه . وضعیت زندگی ما دائما در حال تغییره . ولی زندگی ما همیشه در ما ثابته.
زندگی مرگ نمی پذیره . زندگی همیشه زنده ست . در حالی که وضعیتهای زندگی ما ،
مرتبا  می میرن و از بین میرن .

 

حالا ببینیم ذهن ما چیکار میکنه ؟ ذهن
ما وقتی "من دار" فکر میکنه . یعنی فکری میکنه که توش "من"
هست ، چیز های گذرای زندگی رو در خودش یعنی در فکر تجسم میکنه و با اونها
میشه ، هم هویت میشه ، میخواد برای ما هویت درست کنه و بجای زندگی بذاره . و در
واقع بزرگترین ابتلای ما همینه . که ما از طریق ذهنمون با امواج سطح دریا ، با
اواج کوچولوی سطح دریا و وضعیت های گذران زندگی ، مثل موقعیت اجتماعی مون ، مثل
متعلقاتمون ، مثل باورهامون . با اینها یکی شده ایم . با اینها همجنش شده ایم . با
اینها هم هویت شده ایم . از این چیزهای گذاران ، میخواهیم احساس خود بودن ، یا
احساس زنده بودن و احساس وجود داشتن . حالا اینجا یه اشکال پیش میاد . وقتی
براساس چیزهای گذران ، یعنی امواج سطح دریا میخوایم احساس وجود داشتن ، اونها
وقتی تغییر میکنن ، ترس وجودمونو میگیره . درحالی که تغییر سطح دریا بسیار بسیار
طبیعیست . اینطوری نیست که  پول ما همیشه
زیاد بشه . یه موقعی هم میشه که پول ما بشه. و اینطوری نیست  که وقتی که پول ما زیاد میشه خوب باشه ، وقتی
شروع میکنه به پایین اومدن بد باشه.

 

در واقع این سطح بیرونی ما همینور هست
که هست . یه روزی زیاد میشه یه روی  کم
میشه . و بنابراین فرق گذاشتن بین وضعیت های زندگیمون ،  و زندگیمون ، و تشخیص این دو تا اهمیت اساسی در
زندگی ما داره . بنابراین اگر ما در ذهنمون با وضعیت های زندگیمون هم هویت شده
باشیم ، دائما باید با ترس زندگی کنیم. و بعلاوه نه تنها ترس وجود ما را خواهد
گرفت ، اگر دقت کرده باشیم و به تجربه خودتون نگاه ید ، می بینین که همیشه ما
احساس ناقص بودن، احساس کم داشتن ، کم بودن داشته ایم . چرا ؟ برای اینکه  وضعیت های زندگی که ما با اونها یکی شده ایم ،
هیچ موقع نمیتونه کامل باشه . همیشه میشه بهترش کرد . همیشه میشه کاملش کرد.
بنابراین ما براساس وجود اونها نباید احساس بودن . وجود داشتن . اینا
وضعیت های زنگی ماست . و زندگی ما نیستن .

 

اما یک اشکال دیگه ای هم پیش میاد
وقتی ما با وضعیت های گذران بیرونی زندگیمون هم هویت میشیم.

اگر با وضعیت های زندگیمون یکی بشیم و
حس وجود داشتن براساس اونا ، وقتی اینها میخوان از بین برن ، طبیعی هم هست
که از بین برن ، ما به اینها می چسبیم . نمی خوایم بذاریم اینها از بین برن و ح
طبیعی خودشونو طی کنن. و در نتیچه دچار درد میشیم. دچار رنج میشیم. بنابراین تمام
رنجهای ما در اثر چسبیدن به وضعیت های گذران و هم هویت شدن با اونها بوسیله فکرمون
هست . این یک تعریفیست از خواب فکر. پس خواب فکر یعنی اینکه فکر خوراک میخواد .
برای آنکه احساس  "من" بودن ه
. احساس ه  که با وضعیت های گذران زندگی
یکی شده و مسئله ایجاد کنه به مسائل خودش ، بچسبه و احساس ترس ه. ترس وجود ما
رو فرا بگیره . و بنابراین می بینیم که انعکاس درونمون در بیرون ، یعنی اون چیزی
که درست کردیم در بیرون مون ، همش انعکاس ترس درون مونه. و این  رنجی که ایجاد می کنیم در اثر چسبیدن به اون
چیزی که داره از بین میره و طبیعی هم هست که از بین بره ، احساس رنج به ما دست
میده . احساس در به ما دست میده .

 

 

میگن علت اینکه  ذهن بی وقفه داره کار میکنه  و نمی ایسته و ما نمی تونیم اونو  متوقفش کنیم ، در واقع دنبال یک شادی میگرده که
در اثر جدا شدن از اصل خودش ، در اثر هم هویت شدن و سرمایه گذاری اصل خود ،
یعنی حضور خود در چیزهای مادی در فکر از دست داده. نگاه کنید ، حرص یعنی چی؟ حرص
یعنی جستن یک رستگاری ، یک موفقیت در چیزهای بیرونی ، اونم در آینده برای بدست
آوردن یه نوع شادی که همش توهمه . ما نمی تونیم با هم هویت شدن یا با این فکر که
اگه یه چیز اضافه بدست بیارم ، اون شادی را که گم کرده ام ، در این یه چیز بیرونی
پیدا خواهم کرد . تجربه شخصی ماها که در هر سنی هستیم میتونیم ملاحظه کنیم . درسته
که ما پوشونده ایم این حس کم داشتن رو ، حس ناقص بودن رو بعضی موقع ها با دست
آوردن چیزهای بیرونی. ولی بعدا متوجه شدیم که این بسیار توخالی بوده ولی هنوز اون
حس ناقص بودن و کم داشتن در ما وجود داره . درسته که چیز تازه ای بدست اومد، یه
هفته ، ده روز ، بیست روز پوشوندیم اون ح رو . ولی اون ح در زیر هست و به ما
فشار میاره که ذوباره برگردیم بیرون چی گیرمون میاد و شاید با هم هویت شدن با
اونها حس موفقیت و حس رستگاری کنیم و اون شادی از دست داده رو بوسیله این خوشی که
از چیز بیرونی میگیریم . جایگزین کنیم.

 

برمیگردیم دوباره به شعر میگه :

جوشش کف ها ز دریا روز و شب

کف همی بینی و دریا نی عجب

 میگه تعجب میکنه چطور ما کف ها رو می بینیم ولی
دریا رو نمی بینیم !

ما چو کشتی ها بهم  برمی زنیم 

تیره چشمیم و در آب روشنیم

میگه ما دائما ستیزه می کنیم. چجوری
ستیزه می کنیم؟ بوسیله ذهنمون . در ذهنمون یه چیزی میشیم . دوباره یه چیز دیگه در
ذهنمون بوجود میاریم ، با اون می جنگیم . مثل اینکه دوتا کشتی در روی آب بهم دیگه
بر میزنن . دوتا الگوی فکری  با هم دیگه
میجنگن . ولی هواسشون نیست که دو الگوی فکری در آب شفاف هوش زندگی هستن . و اصلا
اینا همون کف هستن . کف ها دارن با میجنگن. این امواج کوچیک دارن میجنگن که همیشه
هم درحال گذر هستن. تیره چشمیم و در آب روشنیم / ما در آب روشنیم یا چشممون تیره
ست ؟ برای اینکه با چشم کف داریم به جهان نگاه می کنیم.

 

ای تو در کشتی تن  رفته بخواب

آب را دیدی نگر در آب آب

میگه ای که در کشتی تن ، بطور ساده،
ای که در الگوهای فکریت بخواب رفته ای ،  تو آب را دیده ای نگر در آب آّب . میگه این
هوشیاری فکرتو دیدی حالا نگاه کن به آب آب . اون چیزی که این همشیاری از اون میاد
. به اون نگاه کن . این همون حضوره . این همون اصل ماست . این همون دریاست که  به این ذهن ما هوشیاری میده . و درسته که ما
وقتی فکر می کنیم تا حدودی جهان رو می فهمیم . میتونیم کارهامون رو اداره کنیم .
میتونیم خونه مونو پیدا . میتونیم کاسبی مونو . میتونیم هدف بذاریم .
ولی باید هواسمون جمع باشه  این هوشیاری یه
چیز جزئی شده است . قطعه قطعه شده است . این کل حقیقت نیست . به همین دلیل ما
نباید فکر هامونو جدی بگیریم. میگه  تو
اینو می بینی . این هوشیاری فکری رو ، حالا بنگر اون آبی که به این آب میده .

 

 

آب را آبیست کو می راندش

روح را روحیست کو می خوانش

میگه این آبی که الان  تو حس میکنی ، این هوشیاری جرئی رو که در فکرت
حس می کنی ، یه آب کلی دیگه ایست که اینو به جلو می رانه . روح را روحیست کو می
خوانش . این زندگی که حس می کنیم در خواب فکر ، این زندگی ناقص ، این زندگی پر
دردسر ، این زندگی محدود،  توام با محدود
بینی ، بدون پذیرش، بدون فضا داری ، حواست باشه این از روحی میاد که این  روح محدود شده . این یک روح بزرگه . اینو داره
می خوانه بطرف خودش . درست این همون ح یست که همیشه داریم میگیم . به محض اینکه
شما فکر هایی که همین الان میکنید تماشا ید ، شما اون روحی که سرمایه گذاری
کرده بودید ، اون هوشیاری ، اون آبی که سرمایه گذاری کردین در الگوهای فکریتون،
اونو بیرون می کشید و خودتون از خودتون آگاه میشین و فکر رو هم تماشا میکنین. به
محض اینکه ما هوشیاری رو از فکر بکشیم بیرون، 
یک حس  "من هستم" میکنین
که این "من هستم" ورای،  و قبل
از "من این هستم" و " آن هستم"  . من ، من م ، من کاسبم . یه
حس" من هستم " رو تمام وجود که هوشیاریست که خودش از خودش آگاهه .

 

 بنابراین حضور عبارت از اینه که هوش از خودش
آگاه میشه . زندگی از خودش آگاه میشه . دریا ، دریا بودنشو می بینه . اون موقع کف
ها رو هم بهتر می بینه و دیگه با کف ها هم هویت نمیشه . و از دید کف دنیا رو نمی
بینه . مثل کشتیها ما دیگه به هم بر نمی زنیم، ستیزه نمی کنیم . پایان ستیزه است
اون موقع. یک مثالی بزنیم. شما صدا رو که می شنوید ، ما با صدا آشنائی داریم . شما
الان صدا ها رو می شنوید. حالا اگر از شما سوال کنم سکوت چیه؟ آیا شما تا حالا
تمرکز کردین ، توجه کردین که سکوت چیه؟ شما ممکنه بگین سکوت همون غیبت صداست. وقتی
صدا نیست سکوت هست . حالا سوال میگه سکوت چیه؟ ما سکوت رو نمی شناسیم چیه. وقتی
صدا تولید میشه سکوت هم همینجاست ، بلافاصله تولید میشه. وقتی صدا نیست سکوت هم
نیست . البته شما ممکنه بگین که بله وقتی صدا نیست من سکوت رو حس می کنم . ولی اگر
در واقع  سکوتی رو که شما حس می کنید ،
یعنی صدا کمتر شده ، هنوز صدا وجود داره . حالا منظور من از این چیه؟

 

شما اگه دقت کنید وقتی یه ص تولید
میشه ، صدا از سکوت متولد میشه و تا زمانی که وجود داره ، سکوت اینو بغل کرده و با
خودش همراه داره و یواش یواش صدا مستهلک میشه و توی سکوت فرو میره . بنظر میاد صدا
از سکوت متولد میشه و تا زمانی که هست با سکوت ، سکوت رو دربر گرفته  و با خودش همراه داره  و یواش یواش اینو می بلعه
.

 

اولا نگاه کنید به خاصیتی که سکوت در
این زمینه از خودش نشون میده . اولا هر ص رو که شما بخواین تولید کنید ، انواع
و اقسامش همه تولید میشن . یعنی به محض اینکه شما شروع می کنید به صدا تولید
، صدا رو میشنوید . بنابراین هر صدائی رو که بخواین تولید کنید از سکوت می تونه
متولد بشه. یعنی به محض اینکه صدا تولید میشه ، سکوت جا باز میکنه . برای اینکه
اون صدارو دربر بگیره . و هر ص رو دربر گرفته و بعدا اینو می بلعه و توی خودش
می بره. بنظر میاد تمام صداها از سکوت متولد میشن و تا زمانی که وجود دارن ، سکوت
اونارو در بغل گرفته و بعضا اونا رو می بلعه 
و با خودش می بره .

 

اگه دقت کنید کاری که سکوت می کنه یک
پذیرشه . هر ص تولید میکنه،  جا باز
میکنه و سکوت بیشتر میشه و  صدا وجود داره
. و هر ص هم که تولید میشه از بین میره و نمی مونه . آیا شده سکوت تابحال از
یه صدای خاصی خوشش بیاد و به اون صدا بچسبه و بگه من نمیذارم فرو بره و بمیره؟ هیچ
ص نمیتونه باقی بمونه . هر ص که تولید میشه ، بلافاصله می میره . وضعیت
های زندگی ما هم همینه . هر چیزی که اتفاق می افته همین الان ، همین لحظه میمیره .
باقی نمی مونه . برید نگاه کنید که ذهن ما چجوری خودشو به این مسائل و این پدیده
ها می چسبونه و اینارو زنده نگه میداره.

 

هر چیزی که الان اتفاق میافته ، در
این لحظه از بین میره . نمی مونه . ولی به نظر ما گذشته بسیار بسیار عینی ست .
بنظرمون میاد که اصلا گذشته زنده ست. هیچ چیزی از گذشته الان زنده نیست . فقط
"این لحظه" وجود داره . زندگی ما فقط 
در این لحظه داره اتفاق میافته . غیر این لحظه هیج چیزی در دستمون نیست .
این کار ذهن ماست که به گذشته چسبیده. درست مثل اینکه سکوت صدا رو تولید کنه و از
بعضیا خوشش بیاد بهش بچسبه و یا از بعضیا بدش بیاد بهش بچسبه. شما ببینید چجوری ما
چیزهارو در خودمون تولید کردیم و به اونا چسبیده ایم . همینطور که سکوت صداها رو
رها میکنه ، یعنی تولید میکنه بعد نگه میداره،  دوباره اینها رو می بلعه ، ما اجازه میدیدم
دریای وجود ما این پدیده های زندگی ما رو در این لحظه بوجود بیاره ، دوباره اجازه
بدیم اینها بمیرن و برای آینده نمونن .

 

بخشیدن این لحظه بسیار بسیار مهمتر از
بخشیدن گذشته است.  برای اینکه  اگر این لحظه رو نبخشیم، تمام نکنیم ، مجبوریم
یه مقدار زیادی درد ایجاد کنیم و این درد رو در آینده ببخشیم. این درد در ما جاگیر
خواهد شد و خواهد موند. راجع به این موضوع بعدا بیشتر صحبت خواهیم کرد . چیزی که
امروز شاید بتونیم به خاطر داشته باشیم ، این خاصیت پذیرش و انبساط در ماست.
انبساط در دریاست . به محض اینکه یه چیزی رو می پذیریم ، بلافاصله شبیه اون سکوت
که وقتی صدا بوجود میاد ، سکوت گسترش پیدا میکنه و این صدا رو دربر میگیره به محض
اینکه شما یه چیز جدیدی رو همین لحظه می پذیرید ، گسترش پیدا می کنید. نگران
نباشیم که یه چیزی رو می پیذیریم و به ما فشار میاره ، نمی تونیم. نه . پزیرش ما
رو منبسط میکنه و ما میتونیم بزرگتر بشیم.

 

ز تو هر هدیه که بردم به خیال تو
سپردم

که خیال شکرینت سر و سیمای تو دارد

این لحظه زندگی هر هدیه ای که به تو
میده ، تو رها میکنی دوباره به خیال اون ، که دله . خودتو به اون نمی چسبونی .
وقتی کائنات بوجود اومده ، این از یه جایی شروع شده. البته این که فرضیه علمیست .
از یه جایی شروع شده بنام "بیگ بنگ" یعنی انفجار بزرگ . بعبارتی دیگه
تمام کائنات ، اون چیزی که ما می بینیم در جهان وجود داره ، در اثر یک انفجاری
بوده که این انفجار اسمش هست "بیگ بنگ" یعنی  انفجار یزرگ. 
"بنگ" یعنی  انفجار . و
عجیبه که این "بیگ بنگ" از حجم صفر

، بسیار بسیار کوچیک. حجم صفر شروع شده است. و همینطور که میدونید با تلسکوپ های
معمولی حدود صد بیلیون ک شان کشف شده است. صد نه تا صفر جلوش (100000000000) . صد
بیلیون ک شان با تلسکوپ هایی که الان وجود داره کشف شده. هر ک شان بیلیونها
ستاره داره . ک شان ما ، ک شان شیریست .

 

اونجایی که ما زندگی می کنیم و زمین
اونجاست ، ک شان شیریست. ک شان ما ک شان شیریست که میلیونها ستاره در در ک شان
ما وجود داره که شبها شما میتونین حتی بدون دوربین اینها رو ببینین. یکی از این
ستاره ها کره زمینه که ما روش هستیم . همینطور که میدونین کره زمین میلیونها نوع
جانور و گیاه زندگی می کنن که یکی از این باشنده هایی که کره زمینو کرده
انسان هست. اولا ببینیم که انسان در مقیاس اون چیزی که وجود داره چقدر کوچیکه .
تماشای چنین شگفتی به ما این بینش رو میده که "من دار" فکر نکنیم. و
"من" نباشیم و کوچیکی خودمونو ببینیم . این یه مطلب. و یه مطلب دیگه
مولوی میدونین چجوری اشاره می کنه ؟ میگه که :

بصورت کمترم از نیم ذره

ز روی عشق از عالم فزونم

یکی قطره که هم قطره ست و دریا

من این اشکال ها را آزمونم

نمی گویم من این ، این گفت عشق است

درین نکته من از لا یعلمونم

 

میگه که : درسته که بسیار بسیار
کوچیکم . همینطور که می بینید  جسه انسان
در قیاس با اون چیزی که وجو داره ، بسیار بسیار ریزه . میگه که از نیم ذره هم
کوچیکم . ولی از روی عشق از عالم بزرگترم . میگه که یه قطره ست ، در عین حال دریا
هست. یکی قطره که هم قطره ست و دریا / من این اشکال ها را آزمونم /  من این شکلها رو به خودم میگیرم. یعنی یه لحظه
قطره میشم یه لحظه دریا. دریایی میشم که هم قطره رو می بینه ، هم دریا بودنشو حس
میکنه.  میگه من اینو نمیگم ، اینو عشق
میگه . در این ماجرا من جزو نادانان هستم . وقتی من دریا میشم ، من دیگه چیزی
نمیدونم . اینو نمیتونم تفسیر کنم . درست هم هست. وقتی عشق به ما دست میده ، ما از
عالم ، از ک شان به این عظمت بزرگتر میشیم. برای اینکه از همون انرژی هستیم . ما
انسانها میتونیم اون انرزی که ک شان رو می رانه ، آب را آبیست کو میراندش /  روح را روحیست کو می خواندش /  اگر ما این روح رو از سرمایه گذاری  در فکرهامون ، از من هامون بیرون بکشیم ، دریا
باشیم ، من خودمونو ببینیم ، می تونیم از همون انرژی برخوردار بشیم که گ شان رو
میرانه و از عالم افزون تر بشیم .

 

چیزی که بسیار بسیار سبب شگفتیه که در
این کائنات که گفتم ، تازه فقط ما توانسته ایم با این تلسکوپها صد بیلیون تای اونا
رو کشف کنیم ، عمق فضاست . تمام این شگفتی ، این کائنات در یه چیزی هست بنام فضا ،
فضا چیه؟ خلاء. خالیست ، هیچی توش نیست . تمام این شگفتی و عظمت در خلاء ست . در
یه چیز تهی ست . اون چیزی که به این عظمت توانائی بودن میده ، یه جیز تهی ست. خیلی
عجیبه که درون انسان هم تهی ست. میگن 99/99 درون انسان تهی ست. خلاء است . خالیست
. و این جامد بودن تن انسان یک توهمه . وقتی انسان رو با میکروسکوپ های  بسیار دقیق تقسیم کنند ، تقسیم کنند ،  به ذره ذره ذره اینقدر به کوچیکترین ذره انسان
برسند ، می بینند همش خالیست . یعنی فاصله بین الکترونها و هسته خالیست .اصلا  خود هسته اتم اینقدر که خلاء هست ، جسم مادی
نیست . وقتی تقسیم می کنند انسان رو آ سر می رسند به یه  چیزی که مثل آهنگ موسیقی ست . پس انسان به کوچیکترین
ذره اش برسند ، وقتی می رسند می بینند یک آهنگ موسیقی ست . اصلا مادی بودن بدن هم
یه چیز توهمیست . منتها با چشم سر اینو نمیشه فهمید  و حس های ما بسیار بسیار ضعیف هستند.

 

حالا این سوال پیش میاد که ، این
فضائی که این عظمت رو در خودش جا داده و این میگن از "بیگ بنگ" شروع شده
، یعنی از یه انفجار بزرگ شروع شده ، آیا این فضای لایتناهی  قبلا بوده ؟ خدا اینو ساخته بوده تا این کرات
سماوی رو خلق کنه و در جای خودش جا بده؟ این سوال رو شما هم از خودتون ید . آیا
فکر می کنید این فضا از اول بوده و خدا بعدا بعد از "بیگ بنگ" برده هر
کره ای رو سرجای خودش قرار داده ؟ هر ک شانی رو سر جای خودش قرار داده؟ جوابش چی
هست؟ از اول فضا بوده ؟ جوابش اینه که نه از اول نبوده . به محض اینکه کره ای
بوجود اومده بنظر فضا هم گسترش پیدا کرده و این کره رو در خودش جا داده . پس
مهمترین خاصیت فضا که این عظمت رو در خودش جا داده ، پذیرشه. پذیرش و انبساط  . این خاصیت در ما هم هست . به محض اینکه می
پذیریم ، بزرگتر میشیم.

 

درسته این جواب شما به این سوال که
فضا از اول نبوده و گسترش پیدا کرده و این کرات رو در خودش جا داده . چرا فضا
بوسیله خدا خلق نشده ؟ برای اینکه فضا چیزی نیست که خلق بشه . به محض اینکه یه کره
جدید بوجود میاد ، بنظر میاد فضا هم اونجاست. حالا همونطور که گفتم فضا رو خدا خلق
میکنه تا این کره در خودش جا بده؟ البته که نه . فضا چیز نیست . فضا تهی ست.
همینکه ما می پذیریم ، می بینیم که جا باز شد . بنابراین دفعه بعد وقتی با یه
عقیده ای شما  برخورد می کنید ، این عقیده
رو بپذیرید . (گفتم پذیرفتن موافقت نیست) . به محض اینکه می پذیرید می بینین که
همینطور که فضا گسترش پیدا میکنه ، ما هم فضای درونمون گسترش پیدا می کنه و اجازه
میده اون شخص یا اون عقیده اونجا باشه. اینو می تونیم در زندگی روزمره مون بکار
ببریم .

 

 

 

 


 در کتابهای قدیمی ازقول ناخدایان و ملاحان از حیوانات و پری ها و موجودات عجیب و غریب در خلیج فارس سخن های فراوان گفته شده است.  از ماهی قرش که قادر است کشتی را ببلعد تا  جساسه  که دختران پری دریایی هستند و برای جاسوسی از مردم ان به ساحل دریا می آیند  و  تا ه ای که از دهنش آتش بیرون می زند تا پری دریایی  که مانند عروسان زیبا روی  که و آواز می خوانند و زبان خاصی دارند است که تا همین قرون اخیر به باور های  بی  گمان مردم تبدیل شده بود.

 انسانها از زمامهای قدیم در خصوص موجودات دریایی باورهایی داشته اند بعضی از حیوانات افسانه ای دریایی  حتی به نمادهای دینی و مذهبی تبدیل شده و مجسمه هایی از آنها بر روی سنگ کنده شده است.

1392iponpix 349

 

واژه استوره  که جمع ش ته عربی آن به گونه اساطیر بیشتر بکار می‌رود، منشأ هندواروپایی دارد.   در سنسکریت sutra به معنی داستان است که بیشتر در نوشته‌های بو بکار رفته‌است. در یونانی historia به معنی جستجو و آگاهی، در فرانسه(فرانسوی) histoire، در انگلیسی به دو صورت story به معنی حکایت، داستان و قصهٔ تاریخی، و history به معنی تاریخ، گزارش و روایت بکار می‌رود.  اسطوره  هنوز هم  در زبان فارسی به داستانهایی که جنبه مقدس دارد گفته می شود.

در ایران  در  محوطه   ابه های پاسارگاد چند مجسمه باقی مانده است. یکی از آنها مجسمهای است  از انسان بالدار  با تاجی که دو شاخ دارد  این مجسمه به کوروش ذوالفرنین منسوب است اما چند  مجسمه دیگر هم هست در 

درگاه شمال غربی، تصویر سنگ تراشیده شده ای هست با نقش پای انسان و عقاب به ایوان ۱۶ ستونی شمال غربی ارتباط دارد .

درگاه جنوب شرقی با نقش ترکیبی انسان، ماهی و به یک ایوان ۱۶ ستونی راه دارد. درگاه جنوب غربی با نقش پای انسان و حیوان به ایوانی ۲۸ ستونی راه دارد. ظاهراً این نقوش  از داستانها ی مذهبی و به نمادهای مقدس ارتباط دارد، 

محمدعجم که در مورد بسیاری از نامهای جغرافیایی و ریشه های آن نظرهایی دارد معتقد است  که پاسارگاد  تغییر یافته  پارسه گراد می باشد که معنی آن شهر پارس است. گراد و گورد و گرد(مانند دستگرد.لنینگراد- پتروگرد) معنی شهر می‌دهد و در زبان پارسی و عربی بصورت کوره  و خوره  هم بکار رفته است  که همان معنی شهر – ده و منطقه می دهد  مانند کوره اردشیر/ خوره اردشیر و کوره دهات.

در فرهنگ و تمدن ایرانی و هندی تعدادی از نمادهای مقدس ، حیوانات دریایی و افسانه ای هستند. این حیوانات را می توان در کتابهای دوره ی هم دید اما دیگر در این دوره نماد  تقدس آمیز نیستند و بیشتر جنبه افسانه و حیوان دارند.  

در کتاب  احادیث از نیز نام تعدادی از این حیوانات بیان شده : مسند أبی یعلى الموصلی  حدیثی محکم از نقل شده که در خصوص یک حیوان  بنام جساسه  که شبیه ن است در بحر فارس اشاره نموده است. این حیوان را نقاشان نگارگری کرده اند و دو نقاشی از قدیمی ترین آنها در اینجا می بینید.

estakhri persian gulf bahre fars

در این حدیث اکرم در جمع اصحابشان در خصوص دجال و حیوانی دریایی صحبت فرموده اند و ترجمه فارسی این حدیث این است که ”هیچ دروازه ای در مدینه نیست مگر اینکه فرشته ای با شمشیرهای بیرون آورده شده از ورود دجال ممانعت کند، و مکه هم همینطور” در ادامه می فرمایند:

«ثم قال : فی بحر پارس ما هو فی بحر روم ما هو ثلاثه» یعنی دجال  و آن حیوان دریایی در بحر فارس و دریای روم ( مدیترانه )  وجود ندارد و سه مرتبه این را تکرار می کنند و سپس سه مرتبه کف داست راست خود را به کف دست چپ خود می زنند. در پایان هم درجه حدیث مشخص شده که نوشته شده رجاله، رجال الصحیح به این معنا که فرد نقل کننده حدیث صحیح است.

 افسانه دختران دریا، ننه ماهی و جانورانی که نیم بدنشان انسان و نیم دیگر ماهی است، از دیرباز در مناطق ساحلی ایران رواج داشته و به تا به امروز باقی مانده است.

هزار و یک شب یا الف لیلة و لیلة ، از کهن ترین داستان هایی است مولود فکر شرقیان ( هند ، ایران ،  عراق ) .این داستان ها مربوط است به آدمیان و پریان و جانوران ، که در قالب شیرین و جذ پرداخته شده اند . داستان های هزار و یک شب جوانان را به سیر و تجسس در طبیعت ، زندگی خود و دیگران ، سرزمین های گوناگون ، عادات و آداب و خوی ها ومنش ها و … علاقه مند می کند و فضای بی کران خیال انگیزی برای پرواز تخیل و شه ی آنان باز می گذارد.  در داستانهای هزار و یک شب نیز اشاره به ماهی ها و پریان دریایی می شود

عبدالله بری و عبدالله بحری یکی از این داستانها است.

پریان دریایی دریای پارس و هند  حکیم نظامی

برگی از نسخه خطی اسکندرنامه حکیم نظامی گنجوی که ملاقات او با پری رویان یا ماهیان به شکل انسان را به تصویر می‌کشد زمانی که او در مسیر خود به سواحل جنوب شرق هندوستان رسید.

این برگه با پیشینه‌ای پانصد ساله در دوره صفوی و با گواش نقش شده است و امروزه در موزه ارمیتاژ سن پترزبورگ نگهداری می‌شود.

شاه یکی از کشتی رانان را صدا کرد و بدون لشکر و بدون ابزار  بسوی آن  محل رفت و خیمه زد. و ساعت ها به تماشای پری ها نشست. آنها در داخل آب می پ د و باز بیرون می آمدند. و عشوه و ناز و حرکات موزون داشتند و شاید هم  

ملک خواند ملاح را یک تنه –  روان گشت بی لشگر و بی بنه –  بر آن فرضه گه خیمه‌ای زد ز دور -

که گوهر ز دریا برآورد نور  - در آن لعبتان دید کز موج آب - علم بر کشیدند چون آفتاب - پراکنده گیسو براندام خویش - زده مشک بر نقرهٔ خام خویش - سرائیده هر یک دگرگون سرود - سرودی نو آیین‌تر از صد درود

چو آن لحن شیرین به گوش آمدش –  جگر گرم شد خون به جوش آمدش - بر آن لحن و آواز ی گریست - دیگر باره خندید کان گریه چیست - شگفتی بود لحن آن زیر و بم

که آن خنده و گریه آرد بهم

iskander and sirens

 

کورش کبیر در پی ایجاد وحدت میان اقوام وتیره‌های گوناگون ایرانی و ایجادی کشوری نیرومند به دریای پارس می‌رسد و از ساحل نشینان داستان‌های زیادی در باره این دریای بی‌کران می‌شنود. هرچند که بیشتر اسناد آن روزگار به تاراج غارتگران رفته است اما این داستان‌ها در جامعه و میان مردم باقی ماند تازمانی که حکیم نظامی گنجوی، شاعر بزرگ ایران آن را در اسکندرنامه به نظم درآورد. یادآوری این نکته ضروری است که به گفته شمندان و پژوهشگران ذوالقرنین همان کورش کبیر است که در افسانه‌ها به شکل اسکندر ذوالقرنین درآمده و همچنین در داستان‌های ملی ایران این خود اسکندر فرزند داریوش پادشاه ایران است. آنچه که اروپاییان به نام اسکندرکبیر در تاریخ رواج داده‌اند، غلو و گزافه‌ای از یک جنگ‌طلب ویرانگر است و هیچ ربطی به ذوالقرنین ندارد..

در آ ین سفر اسکندر ذوالقرنین (کورش کبیر)، به دریای پارس می‌رسد که از دیدگاه شگفتی و غرایب با هیچ‌یک از دریاهای پیشین قابل مقایسه نیست..

 

حکایت چنان رفت از آن آب ژرف

که دریا کناریست اینجا شگرف

 

هر شب عروسان زیبای دریایی به‌سان خورشید و ماه از دریا به‌در می‌آیند و در ساحل به خنیاگری می‌پردازند، آواز آنها آن‌چنان لطیف است که هر شنونده‌ای را مدهوش می‌سازد و بامدادان این پریان دریا دیگر بار به کام امواج فرو می‌روند. (همچون داستان اولیس و سیرن‌ها در اودیسه هومر).

ذوالقرنین یان را در فاصله لازم مستقر می‌سازد و خود به همراه دریاپوی راهنما روانه ساحل می‌شود، صحنه بزم پریان آن‌چنان او را از خود بی‌خود می‌سازد که بامدادان،

 

به‌ کشتی چنین گفت شاه

که کشتی درافکن بدین موج‌گاه

در این آب شوریده خواهم نشست

که رازی خدا را در این هست

 

حوریان و یا پریان دریایی پایین‌تنه‌ای مانند ماهی و بالاتنه‌ای مانند دختران جوان داشتند. زیبارو و خوش‌اندام با موهایی بلند و سیاه، خوش‌آوا و خوش‌آواز که از غروب آفتاب تا بامدادان در ساحل دریا می‌آرامیدند و گاهی به نغمه‌سرایی مشغول می‌شدند. در بیشتر داستان‌های مربوط به پریان دریایی، ایشان جانورانی مهربانند که با آدمیان به ویژه دریانوردان و غواصان همزیستی می‌یافتند.

 

برای مردمان باستان، به‌ویژه برای ساحل‌نشینان، دریا همواره پهنه‌ای پر رمز و راز بوده که با جانوران افسانه‌ای، و داستان‌های حیرت‌انگیز گره خورده است. داستان‌های دل‌انگیز سندباد، دریانورد پرآوازه ایرانی اهل بندر سیراف و مخترع سکان، نقطه اوج چنین قصه‌پردازی‌هایی است که بیشتر آنها درون‌مایه‌ای از واقعیت در خود نهفته دارند. شب‌های ظلمانی بدون مهتاب که حتی دریا هم دیده نمی‌شد، موج‌های هراس‌انگیز، و از همه مهمتر جاندارانی عجیب که به طور تصادفی دیده می‌شدند، همگی در ساخت و پرداخت این افسانه‌ها نقش داشتند. تصور خیال‌پردازانه ژرفای دریا، انسان‌نمایان، هیولاها، ساخته ذهن کنجکاو دریانوردان بوده است. این‌که هنوز هم با وجود پیشرفت دانش و فن‌آوری دریایی و اکتشافات بسیار، داستان‌پردازان سینما از ژرفای دریا به جهت ظهور یک هیولا کمک می‌گیرند، نمایانگر ریشه‌دار بودن این موضوع در ژرفای جان بشری است. محیطی وهم‌انگیز که با رقیب بیکران خود، ژرفای بی‌پایان فضا، پهلو می‌زند…….

در نبرد با تمامی این هیولاها می‌بینیم که نه تنها نیرومندی بلکه دانایی بشر است که  بر هیولا پیروز می‌شود. در نبرد رستم و اکوان دیو، که می‌تواند نماد گردباد دریایی باشد، و نبردهای گرشاسب در دریای هند، این نه زور بازو بلکه جوهره عقل بشری است که در نهایت راه‌گشاست و پهلوان را به پیروزی می‌رساند. و این خود نمایانگر چیرگی دانایی و د، برگرفته از جهان‌بینی ایرانی، بر قوای طبیعت است. persian gulf national day in delhi 30 april 2013 .dr.ajam

در دوره هخا ان به‌ویژه در زمان داریوش بزرگ و خشایارشا، برای نخستین بار لشکرکشی‌ها صورت علمی به خود گرفت و همراه هر ، گروه دانشمندان برای گردآوری اطلاعات و یافته‌های علمی و ثبت آنها همراه می‌شدند.

در این دوره سی‌وسه سفر اکتشافی دریایی ترتیب داده شد که هرکدام اهمیتی به اندازه اکتشافات فضایی امروز داشتند. مهمترین این سفرها، که اسناد و مدارک و سفرنامه‌های آن برجای مانده عبارتند از.: سفر ساتاسپ به پیرامون افریقا و رسیدن به عرض جغرافیایی اسب، دو سفر اسکیلا ، یکی برای یافتن راه دریایی دریای پارس به مصر و دیگری برای یافتن راه دریایی دریای پارس به دریای مازندران، سفر دریایی هانون پیرامون افریقا، سفر دریایی هامیلیکار جهت کشف سواحل ناشناخته دریای مدیترانه، سفر دریایی هامیلی به انگلستان، ایسلند و جزایر آزور، سفر دریایی ماسیلیوتس به سواحل اسپانیا، سفر دریایی برادران دریانورد مهرداد و سپهرداد به دریای شرقی، کشف راه دریایی چین، رسیدن مهرداد به سواحل ژاپن و رسیدن سپهرداد به سواحل استرالیا و … .

حیوانی عجیب در خلیج فارس پارس جنوبی .حیوانات افسانه های خلیج فارس و کشف موجود عجیب در پارس‌ جنوبی !

همچنین، ناوگان‌های بازرگانی در دوران ی، در دریای سرخ و رودهای دجله و فرات تا سواحل سیلان و چین و زنگبار در تکاپو بودند. دریانوردان مسلمان، بر طبق تعالیم ، از سفر نمی‌هراسیدند و با کشتی‌های خود به سرزمین‌های دور و ناشناس سفر می‌ د. افسانه‌های این دوران سرشار از ماجراهای دلاویز وصف‌ناپذیر دریانوردان و درگیری‌های آنان با جانوران عجیب و باورن ی دریاها و جزایر دوردست بود. برداشته‌شدن مرزهای پیشین و یکپارچگی مناطق گسترده‌ای از جهان آن روز، یکی از عوامل مؤثر در رونق و پیشرفت دریانوردی و بازرگانی در آن دوران بوده است..

indian oceanدریای پارس

دریانوردانی که از این سفرهای پرمخاطره در هفت اقلیم. و هفت دریا بازمی‌گشتند، هرکدام خاطرات و داستان‌های با خود آوردند که در طی زمان پربارتر شده و در نقل به با اوهام و افسانه‌ها درهم‌آمیخت. و دریای پارس به عنوان دریای مرکز ایران و جایی‌که دریانوردان ایرانی بیش از هر ی و هرجایی با آن آشنا بودند در قلب این ماجراها جای می‌گرفت.

فردوسی:

همه کارسازان دریا به راه

ز چین و ز مکران[۲] همی برد شاه

به‌فرمود تا توشه برداشتند

ز یک‌ساله تا آب بگذاشتند

به ششماه کشتی بر بر آب

کزو ساختی هر ی جای خواب

به‌هفتم چو نیمی گذشتی ز سال

شدی کژ و بی‌راه باد شمال

به‌آب اندرون شیر دیدند و

همه داشتی شیر با تاو

همان مردم و موی‌ها چون کمند

همه تن پر از پشم چون

یکی سر چو ماهی، تنش چون پلنگ

یکی سر چو و تنش چون نهنگ

یکی را سر خوک، تن چون بره

همه آب از ایشان بدی ی ره.

 

ماهی آدم‌خوار دریای پارس، است ی

ابواسحاق ابراهیم است ی، دانشمند ایرانی، در کتاب مسالک‌الممالک در باره دریای پارس می‌گوید: در نزدیک جنابه (گناوه) و بصره، که آن‌را هورجنابه خوانند، گرد عظیم است که اگر کشتی در آن گرداب افتاد، خلاصی از آن ممکن نیست و کشتی از آنجا کم به سلامت گذرد. زمانی یک کشتی بزرگ در این گرداب افتاد، هر روز ماهی آدم‌خواری به‌گرد کشتی می‌آمد و خود را به کشتی می‌زد و یک تن از سرنشینان را می‌ربود و به قعر دریا فرو می‌رفت. وحشت بر مسافران مستولی گشت. پس از چند روز مرد دانایی که در میان سرنشینان بود گفت: اگر ی پیدا شود که آنچه من گویم د، من شما و کشتی را برهانم. یکی از سرنشینان از جان‌گذشته داوطلب شد، مرد دانا دستور داد تا آنچه ابریشم در کشتی است جمع کنند و از آن طناب ابریشمین استواری بسازند و آن‌را به کمر آن مرد ببندند و سر دیگرش را در کشتی و دکل‌ها سخت محکم سازند. چون روز دیگر ماهی آدم‌خوار بیامد، آن مرد را که رسن بر کمر داشت به دریا افکندند. ماهی بی‌درنگ او را فروخورد و به درون گرداب شد. چون رسن از یک سر به دکل‌های کشتی استوار بود و از سوی دیگر به درون شکم ماهی رفته بود، ماهی که می‌خواست از گرداب به‌در رود تکانی داد و کشتی به سلامت جست و راه خود را در پیش گرفت..

 

داستان ان و، زنهای دوزیستی دریای پارس

یکی از مشهورترین داستان‌های دریایی که از شبه آدمیان آبزی سخن به میان آورده است، داستان ان و است..و این ماجرا چنین است:

“… در ساحل یکی از جزایر، زن‌هایی را دیدیم که درون دریا مشغول شناوری و بازی بودند، همینکه کشتی به آنها نزدیک شد به داخل جزیره فرار د. پس از مدتی یک عده زن‌ومرد از طرف جزیره به سوی ما آمدند. این مردم به نظر خیلی زیرک و عاقل می‌نمودند، ولی ما زبان آنها را به‌هیچ‌وجه نمی‌فهمیدیم و مقصود خود را با اشاره به آنها می‌فهم م، آنها هم با اشاره به ما پاسخ می‌دادند. از آنها خواهش کردیم اگر غذایی دارند به ما بفروشند. … آنگاه رفته و مقدار زیادی برنج و مرغ و و عسل و روغن و انواع میوه برای ما آوردند. ما نیز در برابر آن آهن، مس، سورمه، پارچه و پوشاک به آنها دادیم. باز به اشاره پرسیدیم، چه مال‌ جاره‌ای برای فروش به ما دارند؟ پاسخ دادند بنده زر ید. پذیرفتیم. هنگامی‌که آنها را آوردند، دیدیم بهتر و زیباتر از آنها در زندگی خود ندیده‌ایم. تمام وجود خنده و شوخی بودند و آواز می‌خواندند. سبک‌وزن و چست و چالاک بودند… سرهای ایشان کوچک بود و در زیر کتفشان، شنا، شبیه به بال ماهی دیده می‌شد.

پرسیدیم این چیست؟

به ما خندیدند و گفتند: تعجب نکنید، تمام اهالی جزیره این‌گونه آفریده شده‌اند، و به آسمان اشاره د، یعنی خداوند مارا این‌چنین آفریده است.

ما دیگر بیش از این سخنی نگفتیم و با خود شیدیم که خوب فرصتی بدست آمده و خوب غنیمتی یافته‌ایم. پس هریک از ما به مقدار متاعی که همراه داشت، از آن بندگان یداری نمود و کشتی را از امتعه خود خالی ساخته و به جای آن اسیر بار می‌کرد. هرچه می‌ یدیم باز می‌دیدیم بهتر و زیباتر از آن را برما عرضه می‌داشتند، خلاصه اینکه کشتی را از مخلوقی که چشم بهتر از آن را هرگز ندیده پر می‌ساختیم. چنانکه هرگاه کار به مراد ما انجام می‌شد، خودمان و نوادگانمان توانگر و بی‌نیاز می‌شدیم. سرانجام جزیره را ترک کردیم. در روز نخست باد موافق به بادبان‌های کشتی در افتاد. ما باکمال سرزندگی و خوشی از این معامله جزیره را ترک گفتیم و به راه افتاده بودیم. همینکه جزیره از دید ما ناپدید گشت و ما به میآن دریای بی‌کران رسیدیم، بعضی از اسیران بنای گریه و زاری را گذاردند، به‌طوری که گریه آنها باعث کدورت خاطر و دلتنگی ما گردیده بود. اما در این میان عده دیگری ت بودند و راضی. از آنها پرسیدیم دوستان را چه چاره است؟ آنها به رفقای خود گفتند چرا گریه می‌کنید؟ برخیزید تا با هم ب یم و بخوانیم و شادی کنیم. با این حرف تمام اسرا برخاستند و بنای یدن و خندیدن و آوازخوانی را گذاردند. این رفتار آنها موجب انبساط خاطر ما شد. به آنها گفتیم این رفتار شما خیلی بهتر از آن گریه و دلتنگی است.

آنگاه آنها را به حال خود گذاشته و هریک از ما نیز به کارهای خود مشغول شدیم. همینکه اسرا ما را نسبت به خودشان غافل دیدند، فرصت را غنیمت شمرده و مانند ملخ‌های پران از کناره کشتی به درون دریا پ د. کشتی همچنان بر روی امواج دریا به سرعت سیر می‌کرد و ما به فراریان هیچ دسترسی نداشتیم. با آنکه کشتی به اندازه یک فرسنگ از آنها دور شده بود، ما هنوز آوای خوش‌آهنگ آنها را می‌شنیدیم. آنها در برابر آشوب و انقلاب دریا و امواج سهمگین آن به همه گونه مبارزه و مقاومت توانا بودند. این‌گونه بود که تمامی اسیران را از دست دادیم، مگر دختر جوانی که  ناخدا او را در یکی از اتاق‌های بزرگ کشتی حبس کرده بود. پس از این واقعه همین‌که داخل آن اتاق شدند دیدند که دخترک در تلاش است که کشتی را سوراخ کرده و خود را مانند دوستانش به دریا افکند. فورا او را گرفته و به بند کشید. سرانجام به مقصد رسیدیم. کالایی را که باقی مانده بود فروختیم و ده یک سرمایه نخستین عاید شد. آوازه بازگشت آنها در شهر پیچید. پیرمردی به نزد ناخدا آمده و گفت: جزایری که اتفاق شما را به آنجا افکند، جزایر ماهی نام دارد و اهالی آن دوزیست هستند و این ترفند آنهاست که گروهی را به شکل برده به بازرگانان می‌فروشند و بردگان هم در میانه راه می‌گریزند. زنهار این دختر را به آب نزدیک نکنید که بی‌درنگ خواهد گریخت.

ناخدا با آن دختر ازدواج کرده و از وی دارای شش فرزند شد. اما همچنان بند بر پای وی داشته بود. پس از هجده سال که ناخدا فوت کرد، فرزندان متاثر از بند بر پای مادر، بندها را گشودند. اما همینکه آزاد شده، “ان و” گویان، پا به فرار گذاشت. فرزندان به دنبال او می‌رفتند و می‌گفتند: چگونه می‌روی و پسران و دختران خود را ترک می‌گویی؟ او پاسخ داد: چه‌کار می‌توانم برای آنها م. این بگفت و خود را به دریا افکند و چونان ماهیان نیرومند در آب دریا شناور شد و ناپدید گشت!

 iskander-and-sirens

مادر دریا و غواصان مروارید دریای پارس

غواصان قدیمی مروارید که بدون هرگونه تجهیزاتی به زیر آب می‌رفتند، از وجود زنی در زیر آب که بچه شیرخواره‌ای را در آغوش داشته خبر می‌دادند. بسیاری که برای نخستین بار آن را دیده بودند و در باره آن هیچ آگاهی نداشتند در همان برخورد نخست سکته کرده و جان‌س بودند. این زن  می‌تواند صورت تغییر یافته آناهیتا[۳]، الهه باروری و خدای آب‌ها، در ایران باستان، باشد. گاهی این زن به نزد غواصان آمده از آنها می‌خواهد برای فرزندش گهواره‌ای تهیه نموده به زیر آب ببرد. اگر غواص چنین نماید، مادر دریا (ننه دریا) چند مروارید درشت به او خواهد داد..

در قدیم که غواصان بدون هیچ ابزاری به ژرفای دریا می‌رفتند و تحت فشار آب، کمبود هوا و دیگر مشکلات، مناظری می‌دیدند که امروزه از دیدگاه ما اغراق‌آمیز و باورن ی است. یکی از اینها داستان مادر حامل گهواره است. داستانی از یک غواص است که در یکی از هیرات (هیر = برآمده از سطح دریا) در جنوب خلیج فارس در ژرفای دریا مشغول به صید مروارید بوده که چشمش به گهواره‌ای افتاده که زنی مشغول به تکان دادن آن بوده است. در ح ترس و وحشت دستی را بر شانه خود احساس می‌کند. آن شخص  زنی بالاتنه  مانند انسان و پایین‌تنه به شکل ماهی بوده است. این زن با زبانی که فارسی، عربی و یا افریقایی نبوده با او صحبت کرده و از او خواسته نزد آنها بماند. غواص با اشاره می‌گوید که دیگر نفسی برای ماندن ندارد، اما زن با نفس خود به دور او حب می‌سازد، و می‌گوید اندکی پیش ما بمان. ناگهان، چند زن دریایی با سبدهای رنگارنگ به مناسبت تولد بچه زن دریایی و برای سر سلامتی می‌آمدند. در روی کشتی که از دیر آمدن غواص نگران شده بودند، طن را که یک سر آن به پای غواص بسته شده بود کشیدند و غواص بی‌هوش را بر روی عرشه آوردند. پس از به هوش آمدن داستان مادر حامل گهواره را برای دوستانش تعریف کرد.

اگر زن یا مرد دریایی با غواصی ارتباط برقرار کنند صیدش رونق می‌گیرد. اما همیشه این احتمال وجود دارد که آنها از او بخواهند در زیر آب مانده با آنها زندگی کند. اگر صیاد امتناع کند دیگر مرواریدی نخواهد یافت و اگر بپذیرد دچار خفگی و بیهوشی شده و اگر دوستانش او را به عرشه نکشند، خفه شده و خواهد مرد..

همچنین اگر گهواره‌ای به تور یا قلاب صیادان گیر کند آن را نشانه‌ای از وجود بچه بنینگی (گهواره‌ای) دانسته گهواره را به آغوش دریا باز می‌گردانند و سریع از آن محل دور می‌شوند..

 بابای دریا

بدن بابای دریا از پشم سیاه پوشیده شده است. به هنگام غروب آفتاب و شب‌ها از آب خارج می‌شود و اگر ی را در کنار آب ببیند با خود می‌برد. بعضی وقت‌ها هم از بدنه کشتی بالا آمده و ملوانان را غافلگیر ساخته و با خود می‌برد.  هیولای یادشده، یک‌ونیم تا دو تن وزن داشته، حدود ۴ متر بلندی و ۲ متر پهنا دارد. دست‌وپایش مانند انسان است، اما انگشتانش کوچک است. صورت او شبیه به میش بوده اما هیکل آن چندین برابر میش است. بابای دریا به شدت از تیشه و اره هراسان است و به محض دیدن آنها و یا صدای برخورد دو قطعه آهن از محل دور می‌شود. چند مورد دریانوردان نیرومند بابای دریا را به دام انداختند  و او را تکه‌تکه د، اما به محض تماس با آب دریا به شکل نخستین خود درآمده و گریخته است.[۱۳]

 

همان مردم و موی‌ها چون کمند

همه تن پر از پشم چون

یکی سر چو ماهی، تنش چون پلنگ

یکی سر چو و تنش چون نهنگ

 

در طی جنگ جهانی دوم، کشتی‌های انگلیسی یک آبزی عجیب را در سواحل بندرلنگه صید د، مردم محلی آن را همان بابای دریا می‌دانستند. جزییات این صید از سوی مقامات انگلیسی هیچ‌گاه فاش نشد..

  ماهی و گوهر شب‌چراغ

ماهی، شب‌هنگام برای چ از دریا خارج شده و در علف‌زار و چمن‌زار به گشت و گذار می‌پردازد. برای اینکه پیرامون خود را ببیند دو دانه گوهر روشن و درخشان از دو سوراخ بینی خود خارج می‌کند و بر روی علف‌ها و گیاهان می‌اندازد و در روشنایی درخشنده و تابناک آن دو گوهر به چ مشغول می‌شود. به هنگام بازگشت به ژرفای دریا آن دو گوهر را با یک نفس عمیق در بینی خود بالا کشیده به دریا می‌رود.

  

چنگ عجیب

در کتاب ناخدا شهریار رامهرمزی آمده است که :” مردویه پسر زرابخت، دریانورد پارسی، روزی در آب‌های جزیره رابح کشتی را می‌راند که ناگهان یک برآمدگی مانند فک مشاهده کرد و کشتی را از میان آن نیم‌دایره فک مانند عبور داده و با خود چنین می‌ شد که قله دو برآمدگی در سطح آب نمایان است. اما همین‌که از میان آنها گذشت، ناگهان متوجه می‌شود که برآمدگی‌ها در آب فرو رفته و اثری از آنها نیست و سرانجام معلوم می‌شود که چنگی دو فک انبر مانند خود را در سطح آب آورده و منتظر صیدی بوده که گذر کشتی این غنیمت را از دست او گرفته است.”    

 

جزیره متحرک

می‌توان گفت که داستان جزیره متحرک، و دریانوردانی که بر یک جزیره کوچک پای نهادند و سپس متوجه شدند که بر پشت یک جانور غول‌پیکر ایستاده‌اند در میان تمامی اقوام دریانورد وجود داشته است. در میان دریانوردان دریای پارس هم چنین داستانی در مورد جانورانی مانند نهنگ،  ماهی عنبر، چنگ و …. وجود داشته است. 

 

دیگر جانداران عجیب

جن زیر آبی، غواص را هوایی و خیالاتی می‌کند. هنگامی که بدن یا دست غواص در ته دریا به این جن بخورد، خشک می‌شود.

ام‌المداس، من‌منداس، جانوری است که از دریا بیرون می‌آید و آدم‌هایی را که در ساحل تنها نشسته‌اند می‌ترساند..

بوسلامه، پیرامون جزایر، به‌ویژه جزیره خارک می‌گردد. ک ن را در ساحل می‌گیرد و با خود به دریا می‌برد. گاهی هم در شب به بالای کشتی آمده خود را به دریا می‌اندازد. ملوان نگهبان به گمان اینکه دوستش به دریا افتاده، خود را به دنبال او به آب می‌اندازد. بوسلامه چون‌که در آب پرقدرت است او را به زیر آب می‌کشد.

منتیلپو (پو = پا، منتیل = دیلم)،  پای این جانور مانند دیلم تیز است و در هنگام بروز توفان پیدایش می‌شود. در گذشته به هنگام وزش توفان در قلعه خارک را می‌زد تا وارد دژ شود..

 

اکوان دیو

اکوان دیو در دژی سنگی در ساحل دریا می‌زیسته و در دریا و خشکی‌های ساحلی توفان به پا می‌کرده است. سنگی که افراسیاب بر سر چاهی که بیژن در آن زندانی بود گذاشت، توسط (توفان) اکوان دیو از دریای چین به منطقه توران‌زمین پرتاب شده بود. در نبرد با رستم، اکوان پهلوان را از زمین به آسمان برده به میان دریا پرتاب می‌کند. به عقیده نگارنده اکوان دیو نماد گردبادهای دریایی water spot است.

 

وشید و پیچید و بانگ و غریو

ز دریا برآمد چو اکوان دیو

 

هیولای قنات

هرچند که این داستان فرسنگ‌ها دورتر از دریای پارس، در مرکز ایران‌زمین و در شهر باستانی اصفهان رخ داده است، اما به دلیل زمانی آن به ما، ارتباط آن با یک جاندار آب‌زی  و وجود مستندات و خبرهای رو مه‌های آن دوره، یادآوری آن چندان هم بدون ارتباط با موضوع این مقاله نیست.

جهش امپراتوری شکوهمند ایرانیان در زمان هخا ان و تعالی و ترقی آن در زمان ساسانیان، و دی ایی این تمدن  مدیون دانش آب‌شناسی ایرانیان یود. مردمان ایران‌زمین از دیرباز به ارزش آب به عنوان ماده‌ای زندگی‌بخش و ارزشمند آگاهی داشتند. نیاز طبیعی بشر به آب، وضع جغرافیایی فلات ایران و کمی این مایع گرانبها، ارزش این ماده را نزد ایرانیان صدچندان نموده و آن را در جایگاه والایی قرار می‌داده است. به خاطر داشته باشیم که تمدن‌های باستانی همگی در کنار رودهای بزرگ، همانند نیل، دجله، فرات، سند، گنگ، هوانگهو، یانگ‌تسه و …  شکل گرفتند و در حوزه همان رودخانه محدود ماندند.  اما تنها تمدنی که به دور از هرگونه رودخانه عظیم شکل گرفت و مالک‌الرقاب جهان باستان شد، ایران بود. جهش چشمگیر امپراتوری ایران مدیون قنات بود. در زمان هخا ان، اگر ی زمین بایری را با احداث قنات آبیاری می‌کرد، تا پنج نسل از پرداخت هرگونه مالیات معاف بود.image

در این میان قنات گناباد به طول سی‌وپنج کیلومتر و ژرفای بیش از سیصد متر و چاه‌هایی با فواصل منظم پنجاه‌متری، از زمان هخا ان یک شا ار بی‌نظیر در سراسر جهان است و عظمت آن با دیوار چین برابری می‌کند.

این دیدگاه باعث شده که طول قنات‌هایی که اینک در زیر سرزمین ایران وجود دارد بیش از فاصله زمین تا ماه باشد. این دالان‌های زیرزمینی همچنین محل خوبی برای زندگی گونه‌هایی از جانوران شد. گونه‌هایی که بسیاری از آنها اینک منقرض شده اند. یکی از این جانوران otter است. در حدود سال‌های ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ خورشیدی نیم‌کره شمالی زمین در دوران یخبندان کوچک فرورفت. این دوره میانگین دمای زمین پایین آمده و موجب پرآبی نواحی مرکز ایران شده است. رودهای فصلی به صورت دائمی درآمده و دریاچه‌های کوچکی در کویر مرکزی شکل گرفتند. در کاووش‌های باستانشناسی در تابستان ۱۳۵۷، در زواره و در مرز کویر، بقایای یک اسکله و بارانداز یافت شده است. این دوران پرآب موجب رویش پوشش گیاهی متنوع و همچنین جانوران گوناگون بوده است. در آن سال‌ها در رودهای مرکز ایران، otter به چشم می‌خورده است..

رو مه کیهان در تاریخ ۲۷ دیماه ۱۳۳۸، از از یافتن جانوری در نهر خورجان در سده اصفهان خبر داد و نوشت که “نهر خورجان به قنات فیروزشاه که در پنج فرسخی آبادی از زیر کوه بیرون می‌آید منتهی می‌شود و قنات فیروز شاه که قدمت آن به‌زمان ساسانیان می‌رسد چهار متر پهنا و یک متر عمق دارد.”

فردای آن‌روز ع ی از جانور را  که ۱۵/۱ متر طول داشته و بر اثر زدوخورد با اهالی و نیز ناراحتی‌های دیگر مرده بود، چاپ کرد. گویا جوانان روستا با کمین بر سر راه این هیولا آن را به دام انداخته بودند.  این جانور یک otter بود که در کنار رودخانه‌ها و نوعی از آن در کنار دریاها زندگی ‌می‌کند و به‌واسطه بزرگ شدن دست‌وپا و پیدایش ‌هایی در میان انگشتان و همچنین با استفاده از دم به‌آسانی در آب شنا می‌کند. رو مه نامبرده از قول پیران کهنسال نوشته بود که “حدود یک‌صد سال پیش هم یکی از این جانوران از قنات فیروزشاه بیرون آمده و یک شبانه‌روز با مردم شهر جنگ کرده و سرانجام به‌دست پهلوانان شهر کشته شده است! سه ماه بعد هم جانور مشابهی را در رودخانه‌ای از حدود قم صید کرده بودند”.

 

بر طبق افسانه اوآنس که توسط نیاکان سومری ما نقل شده است، جانورانی بوده‌اند شبیه ماهی که سر آنها سر انسان بوده و پاهای انسانی آنها نیز در زیر دم ماهی نمایان بوده است. در زمان‌های بسیار دور آنها هنگام روز از خلیج فارس بیرون آمده و به مردم آداب تمدن می‌آموختند و شب‌ها به دریا باز می‌گشته‌اند.

خلیج فارس یکی از بزرگ ترین پناهگاه‌های موجودات دریایی مانند مرجان‌ها، ماهی‌های تزئینی کوچک، ماهی‌های خوراکی و غیر خوراکی، صدف‌ها، ح ون‌ها، نرم تنان، شقایق‌های دریایی، اسفنج‌های دریایی، عروس‌های دریایی، لاک پشت‌ها، دلفین‌ها، ه ماهی‌ها و بسیاری از موجودات دریایی دیگر می‌باشد. متخصصان محیط زیست به دلیل نبود کارشناس و متخصص ویژه، هزینه‌های پژوهشی بالا و فقدان دانش کافی، گونه‌های مختلف جانوری دار در خلیج فارس را در معرض خطر و آسیب می‌بینند. خش الی و عدم ورود مواد مغذی به آب، موجب کوچک ماندن و عدم رشد کافی برخی از آبزیان خلیج فارس شده‌است و در  سالهای اخیر گرد و غبار عربی  نیز بر آلودگی های نفتی و توسعه شهر نشینی   در سواحل  اضافه شد ه و بشدت محیط زیست خلیج فارس را آسیب پذیر ساخته است و بسیاری از گونه های زیستی در حال نابودی هستند

منابع:

رودها- درختها – حیوانات و پرندگان مقدس در اُستوره های هندو آریایی

سند مهمی برای  توجه سنیهای عرب ، از بحر فارس سخن گفته است: حیوانی عجیب در دریای فارس: عجم

نگاره، اسکندر و زیبارویان در دریای هند و دریای پارس.پ.و.رنو  در کتاب نظامی کنجوی: عجم

کتاب پژوهشی پیرامون صید، دریا و آبزیان خلیج فارس، اثر  حسین نوربخش .

موجودات افسانه ای خلیج فارس: جعفر سپهری.

قنات یا کاریز فن و اختراع ایرانی 

ساعت آبی پنگان در ایران سابقه ۲۴۰۰ ساله دارد قنات میراث  علمی ایرانیان. عجم

در همین رابطه

حیوانات افسانه های خلیج فارس و کشف موجود عجیب در پارس‌ جنوبی !

http://hamshahrionline.ir/details/218199


نازی چت چت فارسی شما چت چتی دیانا چت چتروم ارام چت شلوغ چت نازنین چت باران چت چتروم فارسی ققنوس چت رز چت رز کلوب تهران چت شمال چت سافت 98 پی سی چت_نازی چت_شما چت_فاتح چت_شلوغ چت-باران چت-عسل چت-دیانا چت-آذری چت-راحت چت-اروپا چت-اسیره چت-تبریز چت-ارومیه چت-تهران چت-شمال چت-کلوپ -رز کلوپ-آسان -سافت98-پی سی .ققنوس چتتسون گپ|چتروم توسن|سهند چت|تبریز چت|توسن|آذرین چت روم فارسی|اویل چت|ققنوس راز عسل | لاو ناز چت فراز چت |اذربایجان چت | ایرونی چت چت فراز چت چتروم اذری فراز چت |دنیا چت |فراز چت اذری چت | اذری چت فراز |اویل چت فراز | راموند چت | بهترین چت |اسپید چت,چت,چتروم اذری,گلین چت,چتروم گلین,گلین چت,وبلاگ گلین چت,چتروم گلین چت,چت گلینیا,گلین چتیا,اذری چت,چت روم اذری,اذری زبان چت,زبان اذری چت,چت,چتروم,چت روم,چت ,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسی,بزرگترین چت ایرانی,فراز چت,چتروم فراز,چت فراز,چتروم اذری فراز چت,ال وی چت,چتروم ال وی چت,چت ال وی,زیبا چت,چتروم زیبا,چت زیبا,چتروم فارسی,چت فارسی,فارسی چت‌,دریا چت,چتروم دریا,چت دریا,سار چت,چتروم سار,چت سار,باران چت,چتروم باران,چت باران,بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,چتروم اذری اسپید چت,چت اسپید چت,چتروم فارسی اسپید چت,چتروم فارسی اسپید,دیلاچت,چتروم دیلا,چت دیلا,اورمیه چت,چتروم اورمیه,چت اورمیه,چتروم اذری اورمیه چت,اردبیل چت,چتروم اردبیل,چت اردبیل,چترو اذری اردبیل,سلماس چت,چتروم سلماس,چت سلمان,چتروم اذری سلماس,چت خوی,خوی چت,چتروم خوی,چتروم اذری خوی,چتروم شاهین دژ,چت شاهین دژ,شاهین دژچت,چتروم اذری شاهین دژ,مشکین شهر چت,چتروم مشکین شهر,چتروم اذری مشکین شهر,گرمی چت,چتروم گرمی,چت گرمی,چتروم اذری گرمی,ا ین چت,چتروم فارسی ا ین,چتروم ا ین,چت ا ین,چتروم شمال,چت شمال,شمال چت,فارسی چت,بتا چت,چتروم اذری بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,دلتا چت,چتروم دلتا,چت دلتا,چتروم اذری دلتا,گیوی چت,چتروم گیوی,چت گیوی,حوری چت,چتروم حوری,چت حوری,اذربایجان چت,چتروم اذربایجان,چت اذربایجان,چتروم اذری اذربایجان چت,بوکان چت,چتروم بوکان,چت بوکان,چتروم اذری بوکان,اسان چت,چتروم اسان چت,چت اسان,چتروم اسان,سراب چت,چتروم سراب,چت سراب,چتروم اذری سراب,سر دشت چت,چتروم سردشت,چت سردشت,چتروم اذری سر دشت,تکاپ چت,چتروم تکاپ,چت تکاپ,چتروم اذری تکاپ,اذری چت,چت اذری,چتروم اذری,چتروم اذری اسپید, چت اذری چت چت روم تبریز چت,چتروم تبریز,چت تبریز,چتروم اذری تبریز چت,مراغه چت,چتروم مراغه,چت مراغه,چتروم اذری مراغه چت,مراغه,مرند چت,چتروم مرند,چت مرند,چتروم اذری مرند چت,مرند,شبستر چت,چتروم شبستر,چت شبستر,چتروم اذری شبستر چت,شبستر,اسکو چت,چتروم اسکو,چت اسکو,چتروم اذری اسکو چت,اسکو,بستان اباد چت,چتروم بستان اباد,چت,چت ال وی,زیبا چت,چتروم زیبا,چت زیبا,چتروم فارسی,چت فارسی,فارسی چت‌,دریا چت,چتروم دریا,چت دریا,سار چت,چتروم سار,چت سار,باران چت,چتروم باران,چت باران,بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,چتروم اذری اسپیدچت بستان اباد,چتروم اذری بستان اباد چت,بستان اباد,هشترود چت,چتروم هشترود,چت هشترود,چتروم اذری هشترود,هشترود,هادی شهر چت,چتروم هادی شهر,چت هادی شهر,چتروم اذری هادی شهر چت,هادی شهر,اهر چت,چتروم اهر,چت اهر,چتروم اذری اهر چت,اهر,میانه چت,چتروم میانه,چت میانه,چتروم اذری میانه چت,میانه,سهند چت,چتروم سهند,چت سهند,چتروم اذری سهند چت,سهند,ملکان چت,چتروم ملکان,چت ملکان,چتروم اذری ملکان چت,ملکان,عجب شیر چت,چتروم اذری عجب شیر چت,چتروم عجب شیر,چت عجب شیر,عجب شیر,سردرود چت,چتروم سردرود,چت سردرود,چتروم اذری سردرود چت,سردرود,اذرشهر چت,چتروم اذرشهر,چت اذرشهر,چتروم اذری اذرشهر,اذرشهر,سراب چت,چتروم سراب,چت سراب,چتروم اذری سراب چت,سراب,بناب چت,چتروم بناب,چت بناب,چتروم اذری بناب چت,بناب,شاهین دژچت,چتروم شاهین دژ,چت شاهین دژ,چتروم اذری شاهین دژ چت,شاهین دژ,ارومیه چت,چتروم ارومیه,چت ارومیه,چتروم اذری ارومیه چت,ارومیه,خوی چت,چتروم خوی,چت خوی,چتروم اذری خوی,خوب,بوکان چت,چتروم بوکان,چت بوکان,چتروم اذری بوکان,بوکان,مهاباد چت,چتروم مهاباد,چت مهاباد,چتروم اذری مهاباد چت,مهاباد,میاندواب چت,چتروم میاندواب,چت میاندواب,چتروم اذری میاندواب,میاندواب,سلماس چت,چتروم سلماس,چت سلماس,چتروم اذری سلماس چت,سلماس,نقده چت,چتروم نقده,چت نقده,چتروم اذری نقده چت,نقده,پیرانشهر چت,چتروم پیرانشهر,چت پیرانشهر,چتروم اذری پیرانشهر چت,پیرانشهر,تکاب چت,چتروم تکاب,چت تکاب,چتروم اذری تکاب چت,تکاب,ماکو چت,چتروم ماکو,چت ماکو,چتروم اذری ماکو چت,ماکو,سردشت چت,چتروم سردشت,چت سردشت,چتروم اذری سردشت چت,سردشت,اشنویه چت,چتروم اشنویه,چت اشنویه,چتروم اذری اشنویه چت,اشنویه,چت بزرگ,چتروم بزرگ,چت بزرگ,چتروم بزرگ فارسی,بزرگترن چتروم,بزرگ,\r\n\r\n\r\nانلاین چت,چتروم انلاین,چت انلاین,چتروم اذری انلاین چت,انلاین,فراز چت| اذری چت,چت روم,چت فارسی,چت روم اذری,اذری چت,تبریز چت,ارومیه چت,ترک چت,راحت چت,سهند چت,ققنوس چت,باران چت,همدان چت,زنجان چت,اردبیل چت,سمنان چت,لرستان چت,یاسوج چت,اندروید چت,لاین چت,نیمباز چت,گروپ چت,چت روم ایرانی,چت فارسی,چت روم فارسی,معروف چت,چت روم بزرگ,چت شلوغ,برنامه چت,چت ,سایت چت,سایت چت روم,چت روم شلوغ,چت ایرانی شلوغ,ناز چت,پالیز چت,گیم ناز چت,مراغه چت,خوی چت,قم چت,رشت چت,چت روم کرد ها,روم کرد,چت کرد,چت مرام,مرام چت,عسل ناز چت,عسل چت,چت روم عسل,چت روم ایرونی; چت_نازی چت_شما چت_فاتح چت_شلوغ چت-باران چت-عسل چت-دیانا چت-آذری چت-راحت چت-اروپا چت-اسیره چت-تبریز چت-ارومیه چت-تهران چت-شمال چت-کلوپ -رز کلوپ-آسان -سافت98-پی سی .ققنوس چتتسون گپ|چتروم توسن|سهند چت|تبریز چت|توسن|آذرین چت روم فارسی|اویل چت|ققنوس راز عسل | لاو ناز چت فراز چت |اذربایجان چت | ایرونی چت چت فراز چت چتروم اذری فراز چت |دنیا چت |فراز چت اذری چت | اذری چت فراز |اویل چت فراز | راموند چت | بهترین چت |اسپید چت,چت,چتروم اذری,گلین چت,چتروم گلین,گلین چت,وبلاگ گلین چت,چتروم گلین چت,چت گلینیا,گلین چتیا,اذری چت,چت روم اذری,اذری زبان چت,زبان اذری چت,چت,چتروم,چت روم,چت ,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسی,بزرگترین چت ایرانی,فراز چت,چتروم فراز,چت فراز,چتروم اذری فراز چت,ال وی چت,چتروم ال وی چت,چت ال وی,زیبا چت,چتروم زیبا,چت زیبا,چتروم فارسی,چت فارسی,فارسی چت‌,دریا چت,چتروم دریا,چت دریا,سار چت,چتروم سار,چت سار,باران چت,چتروم باران,چت باران,بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,چتروم اذری اسپید چت,چت اسپید چت,چتروم فارسی اسپید چت,چتروم فارسی اسپید,دیلاچت,چتروم دیلا,چت دیلا,اورمیه چت,چتروم اورمیه,چت اورمیه,چتروم اذری اورمیه چت,اردبیل چت,چتروم اردبیل,چت اردبیل,چترو اذری اردبیل,سلماس چت,چتروم سلماس,چت سلمان,چتروم اذری سلماس,چت خوی,خوی چت,چتروم خوی,چتروم اذری خوی,چتروم شاهین دژ,چت شاهین دژ,شاهین دژچت,چتروم اذری شاهین دژ,مشکین شهر چت,چتروم مشکین شهر,چتروم اذری مشکین شهر,گرمی چت,چتروم گرمی,چت گرمی,چتروم اذری گرمی,ا ین چت,چتروم فارسی ا ین,چتروم ا ین,چت ا ین,چتروم شمال,چت شمال,شمال چت,فارسی چت,بتا چت,چتروم اذری بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,دلتا چت,چتروم دلتا,چت دلتا,چتروم اذری دلتا,گیوی چت,چتروم گیوی,چت گیوی,حوری چت,چتروم حوری,چت حوری,اذربایجان چت,چتروم اذربایجان,چت اذربایجان,چتروم اذری اذربایجان چت,بوکان چت,چتروم بوکان,چت بوکان,چتروم اذری بوکان,اسان چت,چتروم اسان چت,چت اسان,چتروم اسان,سراب چت,چتروم سراب,چت سراب,چتروم اذری سراب,سر دشت چت,چتروم سردشت,چت سردشت,چتروم اذری سر دشت,تکاپ چت,چتروم تکاپ,چت تکاپ,چتروم اذری تکاپ,اذری چت,چت اذری,چتروم اذری,چتروم اذری اسپید,\r\n\r\n\r\nچت اذری چت چت روم تبریز چت,چتروم تبریز,چت تبریز,چتروم اذری تبریز چت,مراغه چت,چتروم مراغه,چت مراغه,چتروم اذری مراغه چت,مراغه,مرند چت,چتروم مرند,چت مرند,چتروم اذری مرند چت,مرند,شبستر چت,چتروم شبستر,چت شبستر,چتروم اذری شبستر چت,شبستر,اسکو چت,چتروم اسکو,چت اسکو,چتروم اذری اسکو چت,اسکو,بستان اباد چت,چتروم بستان اباد,چت,چت ال وی,زیبا چت,چتروم زیبا,چت زیبا,چتروم فارسی,چت فارسی,فارسی چت‌,دریا چت,چتروم دریا,چت دریا,سار چت,چتروم سار,چت سار,باران چت,چتروم باران,چت باران,بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,چتروم اذری اسپیدچت بستان اباد,چتروم اذری بستان اباد چت,بستان اباد,هشترود چت,چتروم هشترود,چت هشترود,چتروم اذری هشترود,هشترود,هادی شهر چت,چتروم هادی شهر,چت هادی شهر,چتروم اذری هادی شهر چت,هادی شهر,اهر چت,چتروم اهر,چت اهر,چتروم اذری اهر چت,اهر,میانه چت,چتروم میانه,چت میانه,چتروم اذری میانه چت,میانه,سهند چت,چتروم سهند,چت سهند,چتروم اذری سهند چت,سهند,ملکان چت,چتروم ملکان,چت ملکان,چتروم اذری ملکان چت,ملکان,عجب شیر چت,چتروم اذری عجب شیر چت,چتروم عجب شیر,چت عجب شیر,عجب شیر,سردرود چت,چتروم سردرود,چت سردرود,چتروم اذری سردرود چت,سردرود,اذرشهر چت,چتروم اذرشهر,چت اذرشهر,چتروم اذری اذرشهر,اذرشهر,سراب چت,چتروم سراب,چت سراب,چتروم اذری سراب چت,سراب,بناب چت,چتروم بناب,چت بناب,چتروم اذری بناب چت,بناب,شاهین دژچت,چتروم شاهین دژ,چت شاهین دژ,چتروم اذری شاهین دژ چت,شاهین دژ,ارومیه چت,چتروم ارومیه,چت ارومیه,چتروم اذری ارومیه چت,ارومیه,خوی چت,چتروم خوی,چت خوی,چتروم اذری خوی,خوب,بوکان چت,چتروم بوکان,چت بوکان,چتروم اذری بوکان,بوکان,مهاباد چت,چتروم مهاباد,چت مهاباد,چتروم اذری مهاباد چت,مهاباد,میاندواب چت,چتروم میاندواب,چت میاندواب,چتروم اذری میاندواب,میاندواب,سلماس چت,چتروم سلماس,چت سلماس,چتروم اذری سلماس چت,سلماس,نقده چت,چتروم نقده,چت نقده,چتروم اذری نقده چت,نقده,پیرانشهر چت,چتروم پیرانشهر,چت پیرانشهر,چتروم اذری پیرانشهر چت,پیرانشهر,تکاب چت,چتروم تکاب,چت تکاب,چتروم اذری تکاب چت,تکاب,ماکو چت,چتروم ماکو,چت ماکو,چتروم اذری ماکو چت,ماکو,سردشت چت,چتروم سردشت,چت سردشت,چتروم اذری سردشت چت,سردشت,اشنویه چت,چتروم اشنویه,چت اشنویه,چتروم اذری اشنویه چت,اشنویه,چت بزرگ,چتروم بزرگ,چت بزرگ,چتروم بزرگ فارسی,بزرگترن چتروم,بزرگ, انلاین چت,چتروم انلاین,چت انلاین,چتروم اذری انلاین چت,انلاین,فراز چت| اذری چت,چت روم,چت فارسی,چت روم اذری,اذری چت,تبریز چت,ارومیه چت,ترک چت,راحت چت,سهند چت,ققنوس چت,باران چت,همدان چت,زنجان چت,اردبیل چت,سمنان چت,لرستان چت,یاسوج چت,اندروید چت,لاین چت,نیمباز چت,گروپ چت,چت روم ایرانی,چت فارسی,چت روم فارسی,معروف چت,چت روم بزرگ,چت شلوغ,برنامه چت,چت ,سایت چت,سایت چت روم,چت روم شلوغ,چت ایرانی شلوغ,ناز چت,پالیز چت,گیم ناز چت,مراغه چت,خوی چت,قم چت,رشت چت,چت روم کرد ها,روم کرد,چت کرد,چت مرام,مرام چت,عسل ناز چت,عسل چت,چت روم عسل,چت روم ایرونی تسون گپ|چتروم توسن|سهند چت|تبریز چت|توسن|آذرین چت روم فارسی|اویل چت|ققنوس راز عسل | لاو ناز چت فراز چت |اذربایجان چت | ایرونی چت چت فراز چت چتروم اذری فراز چت |دنیا چت |فراز چت اذری چت | اذری چت فراز |اویل چت فراز | راموند چت | بهترین چت |اسپید چت,چت,چتروم اذری,گلین چت,چتروم گلین,گلین چت,وبلاگ گلین چت,چتروم گلین چت,چت گلینیا,گلین چتیا,اذری چت,چت روم اذری,اذری زبان چت,زبان اذری چت,چت,چتروم,چت روم,چت ,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسی,بزرگترین چت ایرانی,فراز چت,چتروم فراز,چت فراز,چتروم اذری فراز چت,ال وی چت,چتروم ال وی چت,چت ال وی,زیبا چت,چتروم زیبا,چت زیبا,چتروم فارسی,چت فارسی,فارسی چت‌,دریا چت,چتروم دریا,چت دریا,سار چت,چتروم سار,چت سار,باران چت,چتروم باران,چت باران,بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,چتروم اذری اسپید چت,چت اسپید چت,چتروم فارسی اسپید چت,چتروم فارسی اسپید,دیلاچت,چتروم دیلا,چت دیلا,اورمیه چت,چتروم اورمیه,چت اورمیه,چتروم اذری اورمیه چت,اردبیل چت,چتروم اردبیل,چت اردبیل,چترو اذری اردبیل,سلماس چت,چتروم سلماس,چت سلمان,چتروم اذری سلماس,چت خوی,خوی چت,چتروم خوی,چتروم اذری خوی,چتروم شاهین دژ,چت شاهین دژ,شاهین دژچت,چتروم اذری شاهین دژ,مشکین شهر چت,چتروم مشکین شهر,چتروم اذری مشکین شهر,گرمی چت,چتروم گرمی,چت گرمی,چتروم اذری گرمی,ا ین چت,چتروم فارسی ا ین,چتروم ا ین,چت ا ین,چتروم شمال,چت شمال,شمال چت,فارسی چت,بتا چت,چتروم اذری بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,دلتا چت,چتروم دلتا,چت دلتا,چتروم اذری دلتا,گیوی چت,چتروم گیوی,چت گیوی,حوری چت,چتروم حوری,چت حوری,اذربایجان چت,چتروم اذربایجان,چت اذربایجان,چتروم اذری اذربایجان چت,بوکان چت,چتروم بوکان,چت بوکان,چتروم اذری بوکان,اسان چت,چتروم اسان چت,چت اسان,چتروم اسان,سراب چت,چتروم سراب,چت سراب,چتروم اذری\r\n\r\n\r\nسراب,سر دشت چت,چتروم سردشت,چت سردشت,چتروم اذری سر دشت,تکاپ چت,چتروم تکاپ,چت تکاپ,چتروم اذری تکاپ,اذری چت,چت اذری,چتروم اذری,چتروم اذری اسپید, چت اذری چت چت روم تبریز چت,چتروم تبریز,چت تبریز,چتروم اذری تبریز چت,مراغه چت,چتروم مراغه,چت مراغه,چتروم اذری مراغه چت,مراغه,مرند چت,چتروم مرند,چت مرند,چتروم اذری مرند چت,مرند,شبستر چت,چتروم شبستر,چت شبستر,چتروم اذری شبستر چت,شبستر,اسکو چت,چتروم اسکو,چت اسکو,چتروم اذری اسکو چت,اسکو,بستان اباد چت,چتروم بستان اباد,چت,چت ال وی,زیبا چت,چتروم زیبا,چت زیبا,چتروم فارسی,چت فارسی,فارسی چت‌,دریا چت,چتروم دریا,چت دریا,سار چت,چتروم سار,چت سار,باران چت,چتروم باران,چت باران,بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,چتروم اذری اسپیدچت بستان اباد,چتروم اذری بستان اباد چت,بستان اباد,هشترود چت,چتروم هشترود,چت هشترود,چتروم اذری هشترود,هشترود,هادی شهر چت,چتروم هادی شهر,چت هادی شهر,چتروم اذری هادی شهر چت,هادی شهر,اهر چت,چتروم اهر,چت اهر,چتروم اذری اهر چت,اهر,میانه چت,چتروم میانه,چت میانه,چتروم اذری میانه چت,میانه,سهند چت,چتروم سهند,چت سهند,چتروم اذری سهند چت,سهند,ملکان چت,چتروم ملکان,چت ملکان,چتروم اذری ملکان چت,ملکان,عجب شیر چت,چتروم اذری عجب شیر چت,چتروم عجب شیر,چت عجب شیر,عجب شیر,سردرود چت,چتروم سردرود,چت سردرود,چتروم اذری سردرود چت,سردرود,اذرشهر چت,چتروم اذرشهر,چت اذرشهر,چتروم اذری اذرشهر,اذرشهر,سراب چت,چتروم سراب,چت سراب,چتروم اذری سراب چت,سراب,بناب چت,چتروم بناب,چت بناب,چتروم اذری بناب چت,بناب,شاهین دژچت,چتروم شاهین دژ,چت شاهین دژ,چتروم اذری شاهین دژ چت,شاهین دژ,ارومیه چت,چتروم ارومیه,چت ارومیه,چتروم اذری ارومیه چت,ارومیه,خوی چت,چتروم خوی,چت خوی,چتروم اذری خوی,خوب,بوکان چت,چتروم بوکان,چت بوکان,چتروم اذری بوکان,بوکان,مهاباد چت,چتروم مهاباد,چت مهاباد,چتروم اذری مهاباد چت,مهاباد,میاندواب چت,چتروم میاندواب,چت میاندواب,چتروم اذری میاندواب,میاندواب,سلماس چت,چتروم سلماس,چت سلماس,چتروم اذری سلماس چت,سلماس,نقده چت,چتروم نقده,چت نقده,چتروم اذری نقده چت,نقده,پیرانشهر چت,چتروم پیرانشهر,چت پیرانشهر,چتروم اذری پیرانشهر چت,پیرانشهر,تکاب چت,چتروم تکاب,چت تکاب,چتروم اذری تکاب چت,تکاب,ماکو چت,چتروم ماکو,چت ماکو,چتروم اذری ماکو چت,ماکو,سردشت چت,چتروم سردشت,چت سردشت,چتروم اذری سردشت چت,سردشت,اشنویه چت,چتروم اشنویه,چت اشنویه,چتروم اذری اشنویه چت,اشنویه,چت بزرگ,چتروم بزرگ,چت بزرگ,چتروم بزرگ فارسی,بزرگترن چتروم,بزرگ, انلاین چت,چتروم انلاین,چت انلاین,چتروم اذری انلاین چت,انلاین,فراز چت| اذری چت,چت روم,چت فارسی,چت روم اذری,اذری چت,تبریز چت,ارومیه چت,ترک چت,راحت چت,سهند چت,ققنوس چت,باران چت,همدان چت,زنجان چت,اردبیل چت,سمنان چت,لرستان چت,یاسوج چت,اندروید چت,لاین چت,نیمباز چت,گروپ چت,چت روم ایرانی,چت فارسی,چت روم فارسی,معروف چت,چت روم بزرگ,چت شلوغ,برنامه چت,چت ,سایت چت,سایت چت روم,چت روم شلوغ,چت ایرانی شلوغ,ناز چت,پالیز چت,گیم ناز چت,مراغه چت,خوی چت,قم چت,رشت چت,چت روم کرد ها,روم کرد,چت کرد,چت مرام,مرام چت,عسل ناز چت,عسل چت,چت روم عسل,چت روم ایرونی; ,\r\n\r\n\r\nطراحی چت روم seo by :hosein نازی چت چت فارسی شما چت چتی دیانا چت چتروم ارام چت شلوغ چت نازنین چت باران چت چتروم فارسی ققنوس چت رز چت رز کلوب تهران چت شمال چت سافت 98 پی سی چت_نازی چت_شما چت_فاتح چت_شلوغ چت-باران چت-عسل چت-دیانا چت-آذری چت-راحت چت-اروپا چت-اسیره چت-تبریز چت-ارومیه چت-تهران چت-شمال چت-کلوپ -رز کلوپ-آسان -سافت98-پی سی .ققنوس چتتسون گپ|چتروم توسن|سهند چت|تبریز چت|توسن|آذرین چت روم فارسی|اویل چت|ققنوس راز عسل | لاو ناز چت فراز چت |اذربایجان چت | ایرونی چت چت فراز چت چتروم اذری فراز چت |دنیا چت |فراز چت اذری چت | اذری چت فراز |اویل چت فراز | راموند چت | بهترین چت |اسپید چت,چت,چتروم اذری,گلین چت,چتروم گلین,گلین چت,وبلاگ گلین چت,چتروم گلین چت,چت گلینیا,گلین چتیا,اذری چت,چت روم اذری,اذری زبان چت,زبان اذری چت,چت,چتروم,چت روم,چت ,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسی,بزرگترین چت ایرانی,فراز چت,چتروم فراز,چت فراز,چتروم اذری فراز چت,ال وی چت,چتروم ال وی چت,چت ال وی,زیبا چت,چتروم زیبا,چت زیبا,چتروم فارسی,چت فارسی,فارسی چت‌,دریا چت,چتروم دریا,چت دریا,سار چت,چتروم سار,چت سار,باران چت,چتروم باران,چت باران,بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,چتروم اذری اسپید چت,چت اسپید چت,چتروم فارسی اسپید چت,چتروم فارسی اسپید,دیلاچت,چتروم دیلا,چت دیلا,اورمیه چت,چتروم اورمیه,چت اورمیه,چتروم اذری اورمیه چت,اردبیل چت,چتروم اردبیل,چت اردبیل,چترو اذری اردبیل,سلماس چت,چتروم سلماس,چت سلمان,چتروم اذری سلماس,چت خوی,خوی چت,چتروم خوی,چتروم اذری خوی,چتروم شاهین دژ,چت شاهین دژ,شاهین دژچت,چتروم اذری شاهین دژ,مشکین شهر چت,چتروم مشکین شهر,چتروم اذری مشکین شهر,گرمی چت,چتروم گرمی,چت گرمی,چتروم اذری گرمی,ا ین چت,چتروم فارسی ا ین,چتروم ا ین,چت ا ین,چتروم شمال,چت شمال,شمال چت,فارسی چت,بتا چت,چتروم اذری بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,دلتا چت,چتروم دلتا,چت دلتا,چتروم اذری دلتا,گیوی چت,چتروم گیوی,چت گیوی,حوری چت,چتروم حوری,چت حوری,اذربایجان چت,چتروم اذربایجان,چت اذربایجان,چتروم اذری اذربایجان چت,بوکان چت,چتروم بوکان,چت بوکان,چتروم اذری بوکان,اسان چت,چتروم اسان چت,چت اسان,چتروم اسان,سراب چت,چتروم سراب,چت سراب,چتروم اذری سراب,سر دشت چت,چتروم سردشت,چت سردشت,چتروم اذری سر دشت,تکاپ چت,چتروم تکاپ,چت تکاپ,چتروم اذری تکاپ,اذری چت,چت اذری,چتروم اذری,چتروم اذری اسپید, چت اذری چت چت روم تبریز چت,چتروم تبریز,چت تبریز,چتروم اذری تبریز چت,مراغه چت,چتروم مراغه,چت مراغه,چتروم اذری مراغه چت,مراغه,مرند چت,چتروم مرند,چت مرند,چتروم اذری مرند چت,مرند,شبستر چت,چتروم شبستر,چت شبستر,چتروم اذری شبستر چت,شبستر,اسکو چت,چتروم اسکو,چت اسکو,چتروم اذری اسکو چت,اسکو,بستان اباد چت,چتروم بستان اباد,چت,چت ال وی,زیبا چت,چتروم زیبا,چت زیبا,چتروم فارسی,چت فارسی,فارسی چت‌,دریا چت,چتروم دریا,چت دریا,سار چت,چتروم سار,چت سار,باران چت,چتروم باران,چت باران,بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,چتروم اذری اسپیدچت بستان اباد,چتروم اذری بستان اباد چت,بستان اباد,هشترود چت,چتروم هشترود,چت هشترود,چتروم اذری هشترود,هشترود,هادی شهر چت,چتروم هادی شهر,چت هادی شهر,چتروم اذری هادی شهر چت,هادی شهر,اهر چت,چتروم اهر,چت اهر,چتروم اذری اهر چت,اهر,میانه چت,چتروم میانه,چت میانه,چتروم اذری میانه چت,میانه,سهند چت,چتروم سهند,چت سهند,چتروم اذری سهند چت,سهند,ملکان چت,چتروم ملکان,چت ملکان,چتروم اذری ملکان چت,ملکان,عجب شیر چت,چتروم اذری عجب شیر چت,چتروم عجب شیر,چت عجب شیر,عجب شیر,سردرود چت,چتروم سردرود,چت سردرود,چتروم اذری سردرود چت,سردرود,اذرشهر چت,چتروم اذرشهر,چت اذرشهر,چتروم اذری اذرشهر,اذرشهر,سراب چت,چتروم سراب,چت سراب,چتروم اذری سراب چت,سراب,بناب چت,چتروم بناب,چت بناب,چتروم اذری بناب چت,بناب,شاهین دژچت,چتروم شاهین دژ,چت شاهین دژ,چتروم اذری شاهین دژ چت,شاهین دژ,ارومیه چت,چتروم ارومیه,چت ارومیه,چتروم اذری ارومیه چت,ارومیه,خوی چت,چتروم خوی,چت خوی,چتروم اذری خوی,خوب,بوکان چت,چتروم بوکان,چت بوکان,چتروم اذری بوکان,بوکان,مهاباد چت,چتروم مهاباد,چت مهاباد,چتروم اذری مهاباد چت,مهاباد,میاندواب چت,چتروم میاندواب,چت میاندواب,چتروم اذری میاندواب,میاندواب,سلماس چت,چتروم سلماس,چت سلماس,چتروم اذری سلماس چت,سلماس,نقده چت,چتروم نقده,چت نقده,چتروم اذری نقده چت,نقده,پیرانشهر چت,چتروم پیرانشهر,چت پیرانشهر,چتروم اذری پیرانشهر چت,پیرانشهر,تکاب چت,چتروم تکاب,چت تکاب,چتروم اذری تکاب چت,تکاب,ماکو چت,چتروم ماکو,چت ماکو,چتروم اذری ماکو چت,ماکو,سردشت چت,چتروم سردشت,چت سردشت,چتروم اذری سردشت چت,سردشت,اشنویه چت,چتروم اشنویه,چت اشنویه,چتروم اذری اشنویه چت,اشنویه,چت بزرگ,چتروم بزرگ,چت بزرگ,چتروم بزرگ فارسی,بزرگترن چتروم,بزرگ,\r\n\r\n\r\nانلاین چت,چتروم انلاین,چت انلاین,چتروم اذری انلاین چت,انلاین,فراز چت| اذری چت,چت روم,چت فارسی,چت روم اذری,اذری چت,تبریز چت,ارومیه چت,ترک چت,راحت چت,سهند چت,ققنوس چت,باران چت,همدان چت,زنجان چت,اردبیل چت,سمنان چت,لرستان چت,یاسوج چت,اندروید چت,لاین چت,نیمباز چت,گروپ چت,چت روم ایرانی,چت فارسی,چت روم فارسی,معروف چت,چت روم بزرگ,چت شلوغ,برنامه چت,چت ,سایت چت,سایت چت روم,چت روم شلوغ,چت ایرانی شلوغ,ناز چت,پالیز چت,گیم ناز چت,مراغه چت,خوی چت,قم چت,رشت چت,چت روم کرد ها,روم کرد,چت کرد,چت مرام,مرام چت,عسل ناز چت,عسل چت,چت روم عسل,چت روم ایرونی; چت_نازی چت_شما چت_فاتح چت_شلوغ چت-باران چت-عسل چت-دیانا چت-آذری چت-راحت چت-اروپا چت-اسیره چت-تبریز چت-ارومیه چت-تهران چت-شمال چت-کلوپ -رز کلوپ-آسان -سافت98-پی سی .ققنوس چتتسون گپ|چتروم توسن|سهند چت|تبریز چت|توسن|آذرین چت روم فارسی|اویل چت|ققنوس راز عسل | لاو ناز چت فراز چت |اذربایجان چت | ایرونی چت چت فراز چت چتروم اذری فراز چت |دنیا چت |فراز چت اذری چت | اذری چت فراز |اویل چت فراز | راموند چت | بهترین چت |اسپید چت,چت,چتروم اذری,گلین چت,چتروم گلین,گلین چت,وبلاگ گلین چت,چتروم گلین چت,چت گلینیا,گلین چتیا,اذری چت,چت روم اذری,اذری زبان چت,زبان اذری چت,چت,چتروم,چت روم,چت ,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسی,بزرگترین چت ایرانی,فراز چت,چتروم فراز,چت فراز,چتروم اذری فراز چت,ال وی چت,چتروم ال وی چت,چت ال وی,زیبا چت,چتروم زیبا,چت زیبا,چتروم فارسی,چت فارسی,فارسی چت‌,دریا چت,چتروم دریا,چت دریا,سار چت,چتروم سار,چت سار,باران چت,چتروم باران,چت باران,بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,چتروم اذری اسپید چت,چت اسپید چت,چتروم فارسی اسپید چت,چتروم فارسی اسپید,دیلاچت,چتروم دیلا,چت دیلا,اورمیه چت,چتروم اورمیه,چت اورمیه,چتروم اذری اورمیه چت,اردبیل چت,چتروم اردبیل,چت اردبیل,چترو اذری اردبیل,سلماس چت,چتروم سلماس,چت سلمان,چتروم اذری سلماس,چت خوی,خوی چت,چتروم خوی,چتروم اذری خوی,چتروم شاهین دژ,چت شاهین دژ,شاهین دژچت,چتروم اذری شاهین دژ,مشکین شهر چت,چتروم مشکین شهر,چتروم اذری مشکین شهر,گرمی چت,چتروم گرمی,چت گرمی,چتروم اذری گرمی,ا ین چت,چتروم فارسی ا ین,چتروم ا ین,چت ا ین,چتروم شمال,چت شمال,شمال چت,فارسی چت,بتا چت,چتروم اذری بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,دلتا چت,چتروم دلتا,چت دلتا,چتروم اذری دلتا,گیوی چت,چتروم گیوی,چت گیوی,حوری چت,چتروم حوری,چت حوری,اذربایجان چت,چتروم اذربایجان,چت اذربایجان,چتروم اذری اذربایجان چت,بوکان چت,چتروم بوکان,چت بوکان,چتروم اذری بوکان,اسان چت,چتروم اسان چت,چت اسان,چتروم اسان,سراب چت,چتروم سراب,چت سراب,چتروم اذری سراب,سر دشت چت,چتروم سردشت,چت سردشت,چتروم اذری سر دشت,تکاپ چت,چتروم تکاپ,چت تکاپ,چتروم اذری تکاپ,اذری چت,چت اذری,چتروم اذری,چتروم اذری اسپید,\r\n\r\n\r\nچت اذری چت چت روم تبریز چت,چتروم تبریز,چت تبریز,چتروم اذری تبریز چت,مراغه چت,چتروم مراغه,چت مراغه,چتروم اذری مراغه چت,مراغه,مرند چت,چتروم مرند,چت مرند,چتروم اذری مرند چت,مرند,شبستر چت,چتروم شبستر,چت شبستر,چتروم اذری شبستر چت,شبستر,اسکو چت,چتروم اسکو,چت اسکو,چتروم اذری اسکو چت,اسکو,بستان اباد چت,چتروم بستان اباد,چت,چت ال وی,زیبا چت,چتروم زیبا,چت زیبا,چتروم فارسی,چت فارسی,فارسی چت‌,دریا چت,چتروم دریا,چت دریا,سار چت,چتروم سار,چت سار,باران چت,چتروم باران,چت باران,بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,چتروم اذری اسپیدچت بستان اباد,چتروم اذری بستان اباد چت,بستان اباد,هشترود چت,چتروم هشترود,چت هشترود,چتروم اذری هشترود,هشترود,هادی شهر چت,چتروم هادی شهر,چت هادی شهر,چتروم اذری هادی شهر چت,هادی شهر,اهر چت,چتروم اهر,چت اهر,چتروم اذری اهر چت,اهر,میانه چت,چتروم میانه,چت میانه,چتروم اذری میانه چت,میانه,سهند چت,چتروم سهند,چت سهند,چتروم اذری سهند چت,سهند,ملکان چت,چتروم ملکان,چت ملکان,چتروم اذری ملکان چت,ملکان,عجب شیر چت,چتروم اذری عجب شیر چت,چتروم عجب شیر,چت عجب شیر,عجب شیر,سردرود چت,چتروم سردرود,چت سردرود,چتروم اذری سردرود چت,سردرود,اذرشهر چت,چتروم اذرشهر,چت اذرشهر,چتروم اذری اذرشهر,اذرشهر,سراب چت,چتروم سراب,چت سراب,چتروم اذری سراب چت,سراب,بناب چت,چتروم بناب,چت بناب,چتروم اذری بناب چت,بناب,شاهین دژچت,چتروم شاهین دژ,چت شاهین دژ,چتروم اذری شاهین دژ چت,شاهین دژ,ارومیه چت,چتروم ارومیه,چت ارومیه,چتروم اذری ارومیه چت,ارومیه,خوی چت,چتروم خوی,چت خوی,چتروم اذری خوی,خوب,بوکان چت,چتروم بوکان,چت بوکان,چتروم اذری بوکان,بوکان,مهاباد چت,چتروم مهاباد,چت مهاباد,چتروم اذری مهاباد چت,مهاباد,میاندواب چت,چتروم میاندواب,چت میاندواب,چتروم اذری میاندواب,میاندواب,سلماس چت,چتروم سلماس,چت سلماس,چتروم اذری سلماس چت,سلماس,نقده چت,چتروم نقده,چت نقده,چتروم اذری نقده چت,نقده,پیرانشهر چت,چتروم پیرانشهر,چت پیرانشهر,چتروم اذری پیرانشهر چت,پیرانشهر,تکاب چت,چتروم تکاب,چت تکاب,چتروم اذری تکاب چت,تکاب,ماکو چت,چتروم ماکو,چت ماکو,چتروم اذری ماکو چت,ماکو,سردشت چت,چتروم سردشت,چت سردشت,چتروم اذری سردشت چت,سردشت,اشنویه چت,چتروم اشنویه,چت اشنویه,چتروم اذری اشنویه چت,اشنویه,چت بزرگ,چتروم بزرگ,چت بزرگ,چتروم بزرگ فارسی,بزرگترن چتروم,بزرگ, انلاین چت,چتروم انلاین,چت انلاین,چتروم اذری انلاین چت,انلاین,فراز چت| اذری چت,چت روم,چت فارسی,چت روم اذری,اذری چت,تبریز چت,ارومیه چت,ترک چت,راحت چت,سهند چت,ققنوس چت,باران چت,همدان چت,زنجان چت,اردبیل چت,سمنان چت,لرستان چت,یاسوج چت,اندروید چت,لاین چت,نیمباز چت,گروپ چت,چت روم ایرانی,چت فارسی,چت روم فارسی,معروف چت,چت روم بزرگ,چت شلوغ,برنامه چت,چت ,سایت چت,سایت چت روم,چت روم شلوغ,چت ایرانی شلوغ,ناز چت,پالیز چت,گیم ناز چت,مراغه چت,خوی چت,قم چت,رشت چت,چت روم کرد ها,روم کرد,چت کرد,چت مرام,مرام چت,عسل ناز چت,عسل چت,چت روم عسل,چت روم ایرونی تسون گپ|چتروم توسن|سهند چت|تبریز چت|توسن|آذرین چت روم فارسی|اویل چت|ققنوس راز عسل | لاو ناز چت فراز چت |اذربایجان چت | ایرونی چت چت فراز چت چتروم اذری فراز چت |دنیا چت |فراز چت اذری چت | اذری چت فراز |اویل چت فراز | راموند چت | بهترین چت |اسپید چت,چت,چتروم اذری,گلین چت,چتروم گلین,گلین چت,وبلاگ گلین چت,چتروم گلین چت,چت گلینیا,گلین چتیا,اذری چت,چت روم اذری,اذری زبان چت,زبان اذری چت,چت,چتروم,چت روم,چت ,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسی,بزرگترین چت ایرانی,فراز چت,چتروم فراز,چت فراز,چتروم اذری فراز چت,ال وی چت,چتروم ال وی چت,چت ال وی,زیبا چت,چتروم زیبا,چت زیبا,چتروم فارسی,چت فارسی,فارسی چت‌,دریا چت,چتروم دریا,چت دریا,سار چت,چتروم سار,چت سار,باران چت,چتروم باران,چت باران,بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,چتروم اذری اسپید چت,چت اسپید چت,چتروم فارسی اسپید چت,چتروم فارسی اسپید,دیلاچت,چتروم دیلا,چت دیلا,اورمیه چت,چتروم اورمیه,چت اورمیه,چتروم اذری اورمیه چت,اردبیل چت,چتروم اردبیل,چت اردبیل,چترو اذری اردبیل,سلماس چت,چتروم سلماس,چت سلمان,چتروم اذری سلماس,چت خوی,خوی چت,چتروم خوی,چتروم اذری خوی,چتروم شاهین دژ,چت شاهین دژ,شاهین دژچت,چتروم اذری شاهین دژ,مشکین شهر چت,چتروم مشکین شهر,چتروم اذری مشکین شهر,گرمی چت,چتروم گرمی,چت گرمی,چتروم اذری گرمی,ا ین چت,چتروم فارسی ا ین,چتروم ا ین,چت ا ین,چتروم شمال,چت شمال,شمال چت,فارسی چت,بتا چت,چتروم اذری بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,دلتا چت,چتروم دلتا,چت دلتا,چتروم اذری دلتا,گیوی چت,چتروم گیوی,چت گیوی,حوری چت,چتروم حوری,چت حوری,اذربایجان چت,چتروم اذربایجان,چت اذربایجان,چتروم اذری اذربایجان چت,بوکان چت,چتروم بوکان,چت بوکان,چتروم اذری بوکان,اسان چت,چتروم اسان چت,چت اسان,چتروم اسان,سراب چت,چتروم سراب,چت سراب,چتروم اذری\r\n\r\n\r\nسراب,سر دشت چت,چتروم سردشت,چت سردشت,چتروم اذری سر دشت,تکاپ چت,چتروم تکاپ,چت تکاپ,چتروم اذری تکاپ,اذری چت,چت اذری,چتروم اذری,چتروم اذری اسپید, چت اذری چت چت روم تبریز چت,چتروم تبریز,چت تبریز,چتروم اذری تبریز چت,مراغه چت,چتروم مراغه,چت مراغه,چتروم اذری مراغه چت,مراغه,مرند چت,چتروم مرند,چت مرند,چتروم اذری مرند چت,مرند,شبستر چت,چتروم شبستر,چت شبستر,چتروم اذری شبستر چت,شبستر,اسکو چت,چتروم اسکو,چت اسکو,چتروم اذری اسکو چت,اسکو,بستان اباد چت,چتروم بستان اباد,چت,چت ال وی,زیبا چت,چتروم زیبا,چت زیبا,چتروم فارسی,چت فارسی,فارسی چت‌,دریا چت,چتروم دریا,چت دریا,سار چت,چتروم سار,چت سار,باران چت,چتروم باران,چت باران,بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,چتروم اذری اسپیدچت بستان اباد,چتروم اذری بستان اباد چت,بستان اباد,هشترود چت,چتروم هشترود,چت هشترود,چتروم اذری هشترود,هشترود,هادی شهر چت,چتروم هادی شهر,چت هادی شهر,چتروم اذری هادی شهر چت,هادی شهر,اهر چت,چتروم اهر,چت اهر,چتروم اذری اهر چت,اهر,میانه چت,چتروم میانه,چت میانه,چتروم اذری میانه چت,میانه,سهند چت,چتروم سهند,چت سهند,چتروم اذری سهند چت,سهند,ملکان چت,چتروم ملکان,چت ملکان,چتروم اذری ملکان چت,ملکان,عجب شیر چت,چتروم اذری عجب شیر چت,چتروم عجب شیر,چت عجب شیر,عجب شیر,سردرود چت,چتروم سردرود,چت سردرود,چتروم اذری سردرود چت,سردرود,اذرشهر چت,چتروم اذرشهر,چت اذرشهر,چتروم اذری اذرشهر,اذرشهر,سراب چت,چتروم سراب,چت سراب,چتروم اذری سراب چت,سراب,بناب چت,چتروم بناب,چت بناب,چتروم اذری بناب چت,بناب,شاهین دژچت,چتروم شاهین دژ,چت شاهین دژ,چتروم اذری شاهین دژ چت,شاهین دژ,ارومیه چت,چتروم ارومیه,چت ارومیه,چتروم اذری ارومیه چت,ارومیه,خوی چت,چتروم خوی,چت خوی,چتروم اذری خوی,خوب,بوکان چت,چتروم بوکان,چت بوکان,چتروم اذری بوکان,بوکان,مهاباد چت,چتروم مهاباد,چت مهاباد,چتروم اذری مهاباد چت,مهاباد,میاندواب چت,چتروم میاندواب,چت میاندواب,چتروم اذری میاندواب,میاندواب,سلماس چت,چتروم سلماس,چت سلماس,چتروم اذری سلماس چت,سلماس,نقده چت,چتروم نقده,چت نقده,چتروم اذری نقده چت,نقده,پیرانشهر چت,چتروم پیرانشهر,چت پیرانشهر,چتروم اذری پیرانشهر چت,پیرانشهر,تکاب چت,چتروم تکاب,چت تکاب,چتروم اذری تکاب چت,تکاب,ماکو چت,چتروم ماکو,چت ماکو,چتروم اذری ماکو چت,ماکو,سردشت چت,چتروم سردشت,چت سردشت,چتروم اذری سردشت چت,سردشت,اشنویه چت,چتروم اشنویه,چت اشنویه,چتروم اذری اشنویه چت,اشنویه,چت بزرگ,چتروم بزرگ,چت بزرگ,چتروم بزرگ فارسی,بزرگترن چتروم,بزرگ, انلاین چت,چتروم انلاین,چت انلاین,چتروم اذری انلاین چت,انلاین,فراز چت| اذری چت,چت روم,چت فارسی,چت روم اذری,اذری چت,تبریز چت,ارومیه چت,ترک چت,راحت چت,سهند چت,ققنوس چت,باران چت,همدان چت,زنجان چت,اردبیل چت,سمنان چت,لرستان چت,یاسوج چت,اندروید چت,لاین چت,نیمباز چت,گروپ چت,چت روم ایرانی,چت فارسی,چت روم فارسی,معروف چت,چت روم بزرگ,چت شلوغ,برنامه چت,چت ,سایت چت,سایت چت روم,چت روم شلوغ,چت ایرانی شلوغ,ناز چت,پالیز چت,گیم ناز چت,مراغه چت,خوی چت,قم چت,رشت چت,چت روم کرد ها,روم کرد,چت کرد,چت مرام,مرام چت,عسل ناز چت,عسل چت,چت روم عسل,چت روم ایرونی; ,\r\n\r\n\r\nطراحی چت روم seo by :hosein نازی چت چت فارسی شما چت چتی دیانا چت چتروم ارام چت شلوغ چت نازنین چت باران چت چتروم فارسی ققنوس چت رز چت رز کلوب تهران چت شمال چت سافت 98 پی سی چت_نازی چت_شما چت_فاتح چت_شلوغ چت-باران چت-عسل چت-دیانا چت-آذری چت-راحت چت-اروپا چت-اسیره چت-تبریز چت-ارومیه چت-تهران چت-شمال چت-کلوپ -رز کلوپ-آسان -سافت98-پی سی .ققنوس چتتسون گپ|چتروم توسن|سهند چت|تبریز چت|توسن|آذرین چت روم فارسی|اویل چت|ققنوس راز عسل | لاو ناز چت فراز چت |اذربایجان چت | ایرونی چت چت فراز چت چتروم اذری فراز چت |دنیا چت |فراز چت اذری چت | اذری چت فراز |اویل چت فراز | راموند چت | بهترین چت |اسپید چت,چت,چتروم اذری,گلین چت,چتروم گلین,گلین چت,وبلاگ گلین چت,چتروم گلین چت,چت گلینیا,گلین چتیا,اذری چت,چت روم اذری,اذری زبان چت,زبان اذری چت,چت,چتروم,چت روم,چت ,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسی,بزرگترین چت ایرانی,فراز چت,چتروم فراز,چت فراز,چتروم اذری فراز چت,ال وی چت,چتروم ال وی چت,چت ال وی,زیبا چت,چتروم زیبا,چت زیبا,چتروم فارسی,چت فارسی,فارسی چت‌,دریا چت,چتروم دریا,چت دریا,سار چت,چتروم سار,چت سار,باران چت,چتروم باران,چت باران,بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,چتروم اذری اسپید چت,چت اسپید چت,چتروم فارسی اسپید چت,چتروم فارسی اسپید,دیلاچت,چتروم دیلا,چت دیلا,اورمیه چت,چتروم اورمیه,چت اورمیه,چتروم اذری اورمیه چت,اردبیل چت,چتروم اردبیل,چت اردبیل,چترو اذری اردبیل,سلماس چت,چتروم سلماس,چت سلمان,چتروم اذری سلماس,چت خوی,خوی چت,چتروم خوی,چتروم اذری خوی,چتروم شاهین دژ,چت شاهین دژ,شاهین دژچت,چتروم اذری شاهین دژ,مشکین شهر چت,چتروم مشکین شهر,چتروم اذری مشکین شهر,گرمی چت,چتروم گرمی,چت گرمی,چتروم اذری گرمی,ا ین چت,چتروم فارسی ا ین,چتروم ا ین,چت ا ین,چتروم شمال,چت شمال,شمال چت,فارسی چت,بتا چت,چتروم اذری بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,دلتا چت,چتروم دلتا,چت دلتا,چتروم اذری دلتا,گیوی چت,چتروم گیوی,چت گیوی,حوری چت,چتروم حوری,چت حوری,اذربایجان چت,چتروم اذربایجان,چت اذربایجان,چتروم اذری اذربایجان چت,بوکان چت,چتروم بوکان,چت بوکان,چتروم اذری بوکان,اسان چت,چتروم اسان چت,چت اسان,چتروم اسان,سراب چت,چتروم سراب,چت سراب,چتروم اذری سراب,سر دشت چت,چتروم سردشت,چت سردشت,چتروم اذری سر دشت,تکاپ چت,چتروم تکاپ,چت تکاپ,چتروم اذری تکاپ,اذری چت,چت اذری,چتروم اذری,چتروم اذری اسپید, چت اذری چت چت روم تبریز چت,چتروم تبریز,چت تبریز,چتروم اذری تبریز چت,مراغه چت,چتروم مراغه,چت مراغه,چتروم اذری مراغه چت,مراغه,مرند چت,چتروم مرند,چت مرند,چتروم اذری مرند چت,مرند,شبستر چت,چتروم شبستر,چت شبستر,چتروم اذری شبستر چت,شبستر,اسکو چت,چتروم اسکو,چت اسکو,چتروم اذری اسکو چت,اسکو,بستان اباد چت,چتروم بستان اباد,چت,چت ال وی,زیبا چت,چتروم زیبا,چت زیبا,چتروم فارسی,چت فارسی,فارسی چت‌,دریا چت,چتروم دریا,چت دریا,سار چت,چتروم سار,چت سار,باران چت,چتروم باران,چت باران,بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,چتروم اذری اسپیدچت بستان اباد,چتروم اذری بستان اباد چت,بستان اباد,هشترود چت,چتروم هشترود,چت هشترود,چتروم اذری هشترود,هشترود,هادی شهر چت,چتروم هادی شهر,چت هادی شهر,چتروم اذری هادی شهر چت,هادی شهر,اهر چت,چتروم اهر,چت اهر,چتروم اذری اهر چت,اهر,میانه چت,چتروم میانه,چت میانه,چتروم اذری میانه چت,میانه,سهند چت,چتروم سهند,چت سهند,چتروم اذری سهند چت,سهند,ملکان چت,چتروم ملکان,چت ملکان,چتروم اذری ملکان چت,ملکان,عجب شیر چت,چتروم اذری عجب شیر چت,چتروم عجب شیر,چت عجب شیر,عجب شیر,سردرود چت,چتروم سردرود,چت سردرود,چتروم اذری سردرود چت,سردرود,اذرشهر چت,چتروم اذرشهر,چت اذرشهر,چتروم اذری اذرشهر,اذرشهر,سراب چت,چتروم سراب,چت سراب,چتروم اذری سراب چت,سراب,بناب چت,چتروم بناب,چت بناب,چتروم اذری بناب چت,بناب,شاهین دژچت,چتروم شاهین دژ,چت شاهین دژ,چتروم اذری شاهین دژ چت,شاهین دژ,ارومیه چت,چتروم ارومیه,چت ارومیه,چتروم اذری ارومیه چت,ارومیه,خوی چت,چتروم خوی,چت خوی,چتروم اذری خوی,خوب,بوکان چت,چتروم بوکان,چت بوکان,چتروم اذری بوکان,بوکان,مهاباد چت,چتروم مهاباد,چت مهاباد,چتروم اذری مهاباد چت,مهاباد,میاندواب چت,چتروم میاندواب,چت میاندواب,چتروم اذری میاندواب,میاندواب,سلماس چت,چتروم سلماس,چت سلماس,چتروم اذری سلماس چت,سلماس,نقده چت,چتروم نقده,چت نقده,چتروم اذری نقده چت,نقده,پیرانشهر چت,چتروم پیرانشهر,چت پیرانشهر,چتروم اذری پیرانشهر چت,پیرانشهر,تکاب چت,چتروم تکاب,چت تکاب,چتروم اذری تکاب چت,تکاب,ماکو چت,چتروم ماکو,چت ماکو,چتروم اذری ماکو چت,ماکو,سردشت چت,چتروم سردشت,چت سردشت,چتروم اذری سردشت چت,سردشت,اشنویه چت,چتروم اشنویه,چت اشنویه,چتروم اذری اشنویه چت,اشنویه,چت بزرگ,چتروم بزرگ,چت بزرگ,چتروم بزرگ فارسی,بزرگترن چتروم,بزرگ,\r\n\r\n\r\nانلاین چت,چتروم انلاین,چت انلاین,چتروم اذری انلاین چت,انلاین,فراز چت| اذری چت,چت روم,چت فارسی,چت روم اذری,اذری چت,تبریز چت,ارومیه چت,ترک چت,راحت چت,سهند چت,ققنوس چت,باران چت,همدان چت,زنجان چت,اردبیل چت,سمنان چت,لرستان چت,یاسوج چت,اندروید چت,لاین چت,نیمباز چت,گروپ چت,چت روم ایرانی,چت فارسی,چت روم فارسی,معروف چت,چت روم بزرگ,چت شلوغ,برنامه چت,چت ,سایت چت,سایت چت روم,چت روم شلوغ,چت ایرانی شلوغ,ناز چت,پالیز چت,گیم ناز چت,مراغه چت,خوی چت,قم چت,رشت چت,چت روم کرد ها,روم کرد,چت کرد,چت مرام,مرام چت,عسل ناز چت,عسل چت,چت روم عسل,چت روم ایرونی; چت_نازی چت_شما چت_فاتح چت_شلوغ چت-باران چت-عسل چت-دیانا چت-آذری چت-راحت چت-اروپا چت-اسیره چت-تبریز چت-ارومیه چت-تهران چت-شمال چت-کلوپ -رز کلوپ-آسان -سافت98-پی سی .ققنوس چتتسون گپ|چتروم توسن|سهند چت|تبریز چت|توسن|آذرین چت روم فارسی|اویل چت|ققنوس راز عسل | لاو ناز چت فراز چت |اذربایجان چت | ایرونی چت چت فراز چت چتروم اذری فراز چت |دنیا چت |فراز چت اذری چت | اذری چت فراز |اویل چت فراز | راموند چت | بهترین چت |اسپید چت,چت,چتروم اذری,گلین چت,چتروم گلین,گلین چت,وبلاگ گلین چت,چتروم گلین چت,چت گلینیا,گلین چتیا,اذری چت,چت روم اذری,اذری زبان چت,زبان اذری چت,چت,چتروم,چت روم,چت ,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسی,بزرگترین چت ایرانی,فراز چت,چتروم فراز,چت فراز,چتروم اذری فراز چت,ال وی چت,چتروم ال وی چت,چت ال وی,زیبا چت,چتروم زیبا,چت زیبا,چتروم فارسی,چت فارسی,فارسی چت‌,دریا چت,چتروم دریا,چت دریا,سار چت,چتروم سار,چت سار,باران چت,چتروم باران,چت باران,بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,چتروم اذری اسپید چت,چت اسپید چت,چتروم فارسی اسپید چت,چتروم فارسی اسپید,دیلاچت,چتروم دیلا,چت دیلا,اورمیه چت,چتروم اورمیه,چت اورمیه,چتروم اذری اورمیه چت,اردبیل چت,چتروم اردبیل,چت اردبیل,چترو اذری اردبیل,سلماس چت,چتروم سلماس,چت سلمان,چتروم اذری سلماس,چت خوی,خوی چت,چتروم خوی,چتروم اذری خوی,چتروم شاهین دژ,چت شاهین دژ,شاهین دژچت,چتروم اذری شاهین دژ,مشکین شهر چت,چتروم مشکین شهر,چتروم اذری مشکین شهر,گرمی چت,چتروم گرمی,چت گرمی,چتروم اذری گرمی,ا ین چت,چتروم فارسی ا ین,چتروم ا ین,چت ا ین,چتروم شمال,چت شمال,شمال چت,فارسی چت,بتا چت,چتروم اذری بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,دلتا چت,چتروم دلتا,چت دلتا,چتروم اذری دلتا,گیوی چت,چتروم گیوی,چت گیوی,حوری چت,چتروم حوری,چت حوری,اذربایجان چت,چتروم اذربایجان,چت اذربایجان,چتروم اذری اذربایجان چت,بوکان چت,چتروم بوکان,چت بوکان,چتروم اذری بوکان,اسان چت,چتروم اسان چت,چت اسان,چتروم اسان,سراب چت,چتروم سراب,چت سراب,چتروم اذری سراب,سر دشت چت,چتروم سردشت,چت سردشت,چتروم اذری سر دشت,تکاپ چت,چتروم تکاپ,چت تکاپ,چتروم اذری تکاپ,اذری چت,چت اذری,چتروم اذری,چتروم اذری اسپید,\r\n\r\n\r\nچت اذری چت چت روم تبریز چت,چتروم تبریز,چت تبریز,چتروم اذری تبریز چت,مراغه چت,چتروم مراغه,چت مراغه,چتروم اذری مراغه چت,مراغه,مرند چت,چتروم مرند,چت مرند,چتروم اذری مرند چت,مرند,شبستر چت,چتروم شبستر,چت شبستر,چتروم اذری شبستر چت,شبستر,اسکو چت,چتروم اسکو,چت اسکو,چتروم اذری اسکو چت,اسکو,بستان اباد چت,چتروم بستان اباد,چت,چت ال وی,زیبا چت,چتروم زیبا,چت زیبا,چتروم فارسی,چت فارسی,فارسی چت‌,دریا چت,چتروم دریا,چت دریا,سار چت,چتروم سار,چت سار,باران چت,چتروم باران,چت باران,بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,چتروم اذری اسپیدچت بستان اباد,چتروم اذری بستان اباد چت,بستان اباد,هشترود چت,چتروم هشترود,چت هشترود,چتروم اذری هشترود,هشترود,هادی شهر چت,چتروم هادی شهر,چت هادی شهر,چتروم اذری هادی شهر چت,هادی شهر,اهر چت,چتروم اهر,چت اهر,چتروم اذری اهر چت,اهر,میانه چت,چتروم میانه,چت میانه,چتروم اذری میانه چت,میانه,سهند چت,چتروم سهند,چت سهند,چتروم اذری سهند چت,سهند,ملکان چت,چتروم ملکان,چت ملکان,چتروم اذری ملکان چت,ملکان,عجب شیر چت,چتروم اذری عجب شیر چت,چتروم عجب شیر,چت عجب شیر,عجب شیر,سردرود چت,چتروم سردرود,چت سردرود,چتروم اذری سردرود چت,سردرود,اذرشهر چت,چتروم اذرشهر,چت اذرشهر,چتروم اذری اذرشهر,اذرشهر,سراب چت,چتروم سراب,چت سراب,چتروم اذری سراب چت,سراب,بناب چت,چتروم بناب,چت بناب,چتروم اذری بناب چت,بناب,شاهین دژچت,چتروم شاهین دژ,چت شاهین دژ,چتروم اذری شاهین دژ چت,شاهین دژ,ارومیه چت,چتروم ارومیه,چت ارومیه,چتروم اذری ارومیه چت,ارومیه,خوی چت,چتروم خوی,چت خوی,چتروم اذری خوی,خوب,بوکان چت,چتروم بوکان,چت بوکان,چتروم اذری بوکان,بوکان,مهاباد چت,چتروم مهاباد,چت مهاباد,چتروم اذری مهاباد چت,مهاباد,میاندواب چت,چتروم میاندواب,چت میاندواب,چتروم اذری میاندواب,میاندواب,سلماس چت,چتروم سلماس,چت سلماس,چتروم اذری سلماس چت,سلماس,نقده چت,چتروم نقده,چت نقده,چتروم اذری نقده چت,نقده,پیرانشهر چت,چتروم پیرانشهر,چت پیرانشهر,چتروم اذری پیرانشهر چت,پیرانشهر,تکاب چت,چتروم تکاب,چت تکاب,چتروم اذری تکاب چت,تکاب,ماکو چت,چتروم ماکو,چت ماکو,چتروم اذری ماکو چت,ماکو,سردشت چت,چتروم سردشت,چت سردشت,چتروم اذری سردشت چت,سردشت,اشنویه چت,چتروم اشنویه,چت اشنویه,چتروم اذری اشنویه چت,اشنویه,چت بزرگ,چتروم بزرگ,چت بزرگ,چتروم بزرگ فارسی,بزرگترن چتروم,بزرگ, انلاین چت,چتروم انلاین,چت انلاین,چتروم اذری انلاین چت,انلاین,فراز چت| اذری چت,چت روم,چت فارسی,چت روم اذری,اذری چت,تبریز چت,ارومیه چت,ترک چت,راحت چت,سهند چت,ققنوس چت,باران چت,همدان چت,زنجان چت,اردبیل چت,سمنان چت,لرستان چت,یاسوج چت,اندروید چت,لاین چت,نیمباز چت,گروپ چت,چت روم ایرانی,چت فارسی,چت روم فارسی,معروف چت,چت روم بزرگ,چت شلوغ,برنامه چت,چت ,سایت چت,سایت چت روم,چت روم شلوغ,چت ایرانی شلوغ,ناز چت,پالیز چت,گیم ناز چت,مراغه چت,خوی چت,قم چت,رشت چت,چت روم کرد ها,روم کرد,چت کرد,چت مرام,مرام چت,عسل ناز چت,عسل چت,چت روم عسل,چت روم ایرونی تسون گپ|چتروم توسن|سهند چت|تبریز چت|توسن|آذرین چت روم فارسی|اویل چت|ققنوس راز عسل | لاو ناز چت فراز چت |اذربایجان چت | ایرونی چت چت فراز چت چتروم اذری فراز چت |دنیا چت |فراز چت اذری چت | اذری چت فراز |اویل چت فراز | راموند چت | بهترین چت |اسپید چت,چت,چتروم اذری,گلین چت,چتروم گلین,گلین چت,وبلاگ گلین چت,چتروم گلین چت,چت گلینیا,گلین چتیا,اذری چت,چت روم اذری,اذری زبان چت,زبان اذری چت,چت,چتروم,چت روم,چت ,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسی,بزرگترین چت ایرانی,فراز چت,چتروم فراز,چت فراز,چتروم اذری فراز چت,ال وی چت,چتروم ال وی چت,چت ال وی,زیبا چت,چتروم زیبا,چت زیبا,چتروم فارسی,چت فارسی,فارسی چت‌,دریا چت,چتروم دریا,چت دریا,سار چت,چتروم سار,چت سار,باران چت,چتروم باران,چت باران,بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,چتروم اذری اسپید چت,چت اسپید چت,چتروم فارسی اسپید چت,چتروم فارسی اسپید,دیلاچت,چتروم دیلا,چت دیلا,اورمیه چت,چتروم اورمیه,چت اورمیه,چتروم اذری اورمیه چت,اردبیل چت,چتروم اردبیل,چت اردبیل,چترو اذری اردبیل,سلماس چت,چتروم سلماس,چت سلمان,چتروم اذری سلماس,چت خوی,خوی چت,چتروم خوی,چتروم اذری خوی,چتروم شاهین دژ,چت شاهین دژ,شاهین دژچت,چتروم اذری شاهین دژ,مشکین شهر چت,چتروم مشکین شهر,چتروم اذری مشکین شهر,گرمی چت,چتروم گرمی,چت گرمی,چتروم اذری گرمی,ا ین چت,چ


امروز تو تا ی نشسته بودم راننده آهنگ گذاشته بود. داشتم این آهنگ سیاوش قمیشی رو گوش می ، ذهنم میرفت پیش دوستم ... :

ﻣﺜﻞ ﻳﻪ ﻧﻮر ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ اوﻣﺪی ﺳﺘﺎره ﺷﺪی و

‫ﻣﺜﻞ ﻳﻪ ﻗﻄﺮه ﺑﺎرون اوﻣﺪی و ﺳﻴﻞ ﺷﺪی و

‫ﻣﺜﻞ ﻳﻪ ﻧﻮر ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ اوﻣﺪی ﺳﺘﺎره ﺷﺪی و

‫ﻣﺜﻞ ﻳﻪ ﻗﻄﺮه ﺑﺎرون اوﻣﺪی و ﺳﻴﻞ ﺷﺪی و

‫ﻣﺜﻞ ﺳﺘﺎره، ﺑﻲ ﺗﻮ ﺷﺒﺎم ﺗﻴﺮه و ﺗﺎره

‫ﺣﺘﻲ ﺳﺘﺎره، ﺑـﺮق ﻧـﮕﺎﻫـﺘـﻮ ﻧﺪاره

‫ﻣﺜﻞ ﻳﻪ ﻧﻮر ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ اوﻣﺪی ﺳﺘﺎره ﺷﺪی و

‫ﻣﺜﻞ ﻳﻪ ﻗﻄﺮه ﺑﺎرون اوﻣﺪی و ﺳﻴﻞ ﺷﺪی و

‫ﻣﺜﻞ ﻳﻪ ﺗـﭙـﻪ ﻛـﻮﭼـﻮﻟـﻮ ﺑـﻮدی ﻛﻪ ﻛﻮه ﺷﺪی و

‫ﻣﺜﻞ ﻳﻪ ﺟﻮی ﺑﺎرﻳﻜﻲ ﺑﻮدی ﻛﻪ رودﺧﻮﻧﻪ ﺷﺪی و

‫ﻣﺜﻞ ﺳﺘﺎره ﺑﻲ ﺗﻮ ﺷﺒﺎم ﺗﻴﺮه و ﺗﺎره

‫ﺣﺘﻲ ﺳﺘﺎره، ﺑـﺮق ﻧـﮕﺎﻫـﺘـﻮ ﻧﺪاره

‫ﻣﺜﻞ ﻳﻪ ﻧﻮر ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ اوﻣﺪی ﺳﺘﺎره ﺷﺪی و

‫ﻣﺜﻞ ﻳﻪ ﻗﻄﺮه ﺑﺎرون اوﻣﺪی و ﺳﻴﻞ ﺷﺪی و

‫ﻣﺜﻞ ﻳﻪ ﻧﻮر ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ اوﻣﺪی ﺳﺘﺎره ﺷﺪی و

‫ﻣﺜﻞ ﻳﻪ ﻗﻄﺮه ﺑﺎرون اوﻣﺪی و ﺳﻴﻞ ﺷﺪی و

‫ﻣﺜﻞ ﺳﺘﺎره، ﺑﻲ ﺗﻮ ﺷﺒﺎم ﺗﻴﺮه و ﺗﺎره

‫ﺣﺘﻲ ﺳﺘﺎره، ﺑـﺮق ﻧـﮕﺎﻫـﺘـﻮ ﻧﺪاره

‫ﻣﺜﻞ ﻳﻪ ﻧﻮر ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ اوﻣﺪی ﺳﺘﺎره ﺷﺪی و

‫ﻣﺜﻞ ﻳﻪ ﻗﻄﺮه ﺑﺎرون اوﻣﺪی و ﺳﻴﻞ ﺷﺪی و

‫ﻣﺜﻞ ﻳﻪ ﺗـﭙـﻪ ﻛـﻮﭼـﻮﻟـﻮ ﺑـﻮدی ﻛﻪ ﻛﻮه ﺷﺪی و

‫ﻣﺜﻞ ﻳﻪ ﺟﻮی ﺑﺎرﻳﻜﻲ ﺑﻮدی ﻛﻪ رودﺧﻮﻧﻪ ﺷﺪی و

‫ﻣﺜﻞ ستاره ﺑﻲ ﺗﻮ ﺷﺒﺎم ﺗﻴﺮه و ﺗﺎره

‫ﺣﺘﻲ ستاره ، ﺑـﺮق ﻧـﮕﺎﻫـﺘـﻮ ﻧﺪاره

‫ﻣﺜﻞ ستاره ﺑﻲ ﺗﻮ ﺷﺒﺎم ﺗﻴﺮه و ﺗﺎره

‫ﺣﺘﻲ ستاره ، ﺑـﺮق ﻧـﮕﺎﻫـﺘـﻮ ﻧﺪاره


پاور پوینت انرژی جریان های جزر و مد آب


پاو وینت-ppt- انرژی جریان های جزر و مد آب- در 32 اسلاید-powerpoint    

نیروی جاذبه ی ماه آب اقیانوس ها و دریا ها را جا به جا می کند که در ساحل به صورت بالا و پایین رفتن سطح آب ( موج ) آشکار می شود . نیروگاه های جزر و مدی با استفاده از نیروی جزر و مد ، برق تولید می کنند . در این نیروگاه ها ، سدی به نام آب بند بین دریا و دهانه ی رودخانه می سازند و توربین هایی نیز در این مکان جای می دهند . وقتی آب دریا بالا می آید ، جریان آب پس از به کار انداختن توربین ها ، وارد مخزن سد می شود و زمانی که آب دریا پایین می آید ، آب از راه حوضچه ی رودخانه و از مجرای سد ، به دریا بر می گردد و در مسیر برگشت خود ، توربین ها را دوباره به گردش در می آورد . بنابراین توربین ها در هر دو ح کار می کنند و برق تولید می شود . نیروی جزر و مد یکی از گونه های انرژی های اقیانوسی است که امروزه از آن برای تولید برق بهره برداری می کنند . پژوهشگران هم اکنون در حال طراحی و ساخت توربین هایی هستند که بتوان آن ها را در بستر دریا و در جاهایی که جزر و مد زیاد است ، کار گذاشت .

 

انرژی امواج آب

پژوهشگران برآورد کرده اند که موج هایی که بر ساحلی به طول دو کیلومتر می کوبند ، برابر یک نیروگاه کوچک با سوخت زغال سنگ می توانند انرژی تولید کنند . کارشناسان در حال بررسی روش های گوناگون بهره برداری هر چه بیش تر از انرژی امواج هستند . هم اکنون از سه نوع سامانه ی مختلف شناور ، ستونی و موجی استفاده می شود . در مولد های شناور ، یک دسته شناور در آب قرار دارند ، و هنگامی که موج عبور می کند ، این شناور ها بالا و پایین می روند . این حرکت ها روغنی را می کنند تا توربینی را به حرکت در آورد و برق تولید کند ، ستون های نوسان کننده نیز پر از هوا هستند ، حرکت موج باعث می شود که آب از پایین به درون این ستون ها برود و از آن بیرون بیاید و در نتیجه هوای بالای ستون را بالا و پایین بفرستد ، هوای سامانه های موجی نیز آب بخش های بالایی موج را دریافت می کنند . این آب یک توربین را به کار می اندازد و سپس به دریا بر می گردد.

 

انرژی گرمایی اقیانوس ها

اقیانوس ها دو سوم سطح کره ی زمین را پوشانده اند . هر روز تابش خورشید سطح آب اقیانوس ها را گرم می کند . بنابراین اقیانوس ها مقدار زیادی از انرژی گرمایی را در خود ذخیره می کنند که به انرژی گرمایی اقیانوسی معروف است . در مناطق گرمسیری ، سطح آب تا 25 درجه ی سانتی گراد گرم می شود ، از آبی که تا این اندازه گرم است می توان برای تولید الکتریسیته ( توضیح زیر را بخوانید ) نیروگاه های انرژی گرمایی اقیانوسی در مقیاس کوچک و به طور آزمایشی طراحی و ساخته شده اند و کارآیی آن ها در دست بررسی است . 

ماشین مبدل انرژی گرمایی اقیانوسی

در این دستگاه ها از آب گرم لایه یذ سطحی ، برای تبخیر مایعی مانند آمونیاک استفاده می کنند که در دمای پایین می جوشد . فشار گاز حاصل از تبخیر ، توربین را به گردش در می آورد ، در مرحله ی بعد ، این گاز با آب سردی که از عمق آب بالا می آید ، متراکم می شود ، و دوباره به ح مایع در می آید و این چرخه بار ها تکرار می شود .

انرزی امواج دریا

انرژی جزر و مد و امواج دریا 14 مرداد 1387 ساعت 8:44        انرژی دریایی یا اقیانوسی ، یکی از انواع انرژی های تجدیدپذیر است که در کنار منابع دیگری نظیر انرژی خورشیدی و باد ، مورد توجه قرار گرفته است . انرژی امواج و انرژی جزر و مد را می توان مهمترین زیر مجموعه های انرژی های دریایی به شمار آورد . به دلیل تفاوت های موجود در ویژگی ها و روش های فنی جذب آنها ، توسعه این دو منبع راه متفاوت و مستقلی را طی کرده است . نیروگاه های جزر و مدی به دلیل مشابهت با نیروگاه های آبی و استفاده از فناوری آماده آنها ، به پیشرفت های سریعی نایل آمده است . اما بروز مشکلات زیست محیطی باعث شده است که تحول و ایجاد تغییرات اساسی در روش کار ضروری شود. توسعه آنها به روش قبل به رغم پیشرفت های ذکر شده ، در عمل محدود شده است. نیروگاه های موجی از تنوع زیادی برخوردار هستند. برخی بر روی آب شناورند و برخی دیگر در ساحل نصب می شوند. همچنین نحوه درگیری آنها با امواج و در نتیجه نوع حرکتی که جذب می کنند با هم تفاوت بسیار دارد. علاوه بر کارهای مطالعاتی، نمونه های کوچکی نیز از برخی سیستم های موجی در نقاط مختلف جهان ساخته شده و مورد آزمایش قرار گرفته است. امواج در اثر انتقال انرژی از باد به دریا به وجود می آیند. نرخ این انتقال انرژی بستگی به سرعت باد و نیز به مسافتی دارد که در طول آن باد با سطح آب در فعل و انفعال بوده است. موج ها به خاطر جرم آبی که نسبت به سطح متوسط دریا جابه جا شده ، انرژی پتانسیل و به خاطر سرعت ذرات آب ، انرژی ی را با خود حمل می کنند. انرژی ذخیره شده از طریق اصطکاک و اغت و با شدتی که بستگی به ویژگی امواج و عمق آب دارد ، تلف می شود. موج های بزرگ در آب های عمیق انرژی خود را با کندی بسیار از دست می دهند ، در نتیجه سیستم های امواج بسیار پیچیده هستند و اغلب هم از بادهای محلی و هم از توفان هایی که روزها قبل در دور دست اتفاق افتاده اند سرچشمه می گیرند. امواج توسط ارتفاع، طول موج و دوره تناوبشان مشخص می شوند. قدرت امواج معمولاً بر حسب کیلووات بر متر بیان می شود که نمایانگر شدت انتقال یا عبور انرژی از یک خط فرضی به طول یک متر و موازی با جبهه موج است. امروزه فناوری تولید انرژی از موج اقیانوس ها وجود دارد، به طوری که بیش از 400 اختراع در این زمینه به ثبت رسیده است که از آنها به سه روش اصلی استفاده از کانالی به شکل م وط ناقص ، استفاده از حرکت عمومی امواج اقیانوس توسط مکانیزم های گوناگون و استفاده از یک ستون نوسانی آب می توان اشاره کرد. جزر و مد دریا در اثر جاذبه ماه و خورشید به هنگام گردش زمین به وجود می آید. نیروی جاذبه ماه باعث ایجاد برآمدگی در آب ها شده ...

انرژی امواج دریا

امواج در اقیانوس باز بر اثر عمل باد روی سطح اقیانوس تولید می شوند. کل انرژی موج توزیع شده در زمین در حدود  〖2.5*10〗^6 mw تخمین زده می شود که در حدود انرژی کلی توزیعی جزر و مد است. انرژی موج منبع تجدید شونده است (انرژی برگشت پذیر) و معمولا نسبت به انرژی باد بیشتر قابل تولید است. انرژیی که از امواج است اج می شود، دوباره به سرعت توسط برهمکنش با دو سطح اقیانوس پر می شود. موج در اثر وزش باد روی سطح اقیانوس بوجود می آید. در امواج اقیانوس انرژی خارق العاده ای وجود دارد. مجموع نیروی امواجی که خطوط ساحلی دنیا را در می نوردند، 2 تا 3 میلیون م ات تخمین زده می شود. سواحل غربی ایالات متحده و اروپا و سواحل ژاپن و نیوزلند محلهای مناسبی برای مهار انرژی امواج اقیانوسهستند. یکی از راههای مهار انرژی امواج این است که خط سد امواج را به کانالهای باریک کج کرده و در آنجا متمرکز کنیم. این کار باعث نیرو و اندازة امواج می شود. سپس امواج می توانند به ظرف هایی کانال کشی شده و یا مستقیماً برای گرداندن توربین ها به کار روند. هیچ دستگاه انرژی موجی تجاری بزرگی وجود ندارد، اما انواع کوچک آن موجود می باشند، مکانهای ساحلی کوچک بهترین وضعیت را آیندة نزدیک برای تولید انرژی موجی کافی برای جوامع محلی دارند.برای استفاده از انرژی امواج از سه طرح از انرژی آن بهره برداری می شود: استفاده از استوانه های شناور امواج متحرک اقیانوس دارای انرژی ی است. از این انرژی می توان جهت چرخش یک توربین استفاده نمود. در تصویر، مثال ساده ای از این نوع انرژی را می بینید. همانطوریکه در تصویر نشان داده شده است ، موج درمحفظه به طرف بالا حرکت نموده و باعث وج هوا از طرف دیگر آن می شود. سپس هوای متحرک باعث چرخش توربین شده و درنتیجه ژنراتور را به گردش در می آورد. زمانیکه موج پائین می رود ، جریان هوا از توربین عبور کرده و مجدداً از طریق درهایی ، که معمولاً بسته اند ، وارد محفظه می شود. این صرفاً یکی از سیستمهای تولید انرژی از موج است.استفاده از بادامکهای شناور وقتی موج می آید بادامکها را می چرخاند و این حرکت چرخشی را به ژنراتور وصل می کنند. در واقع تعداد زیادی از این بادامکها را توسط میله ای بهم وصل می کنند و مجموعه را در ساحل روی امواج می گذارند، این سیستمها برای امواج سنگین کاربرد دارد.استفاده از جزایر طبلک سیستم طبلکی: چیزی شبیه تیوپ اتومبیل می باشد که دیواره های آن قابل ارتجاع می باشد. قسمتهای داخلی تقسیم بندی ، توربین جاگذاری کرده اند. این سیستم را بصورت شناور روی آب می اندازند و موج به آنها ضربه وارد می کند. این ضربه به بدنه تیوپ ...

دیدگاه تاریخی:بحران نفت به خصوص پس از جنگ اعراب و اسراییل در ١٩٧٣ و بحران انرژی در اوا قرن بیستم باعث افزایش قیمت نفت شد. بر این اساس استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در اولویت قرار گرفت و کشورهایی که مرز آبی گسترده دارند به این فکر افتادند که از انرژی موج دریا برای تولید انرژی استفاده نمایند. برخی نیروگاه های آبی به صورت شناور روی آب هستند، برخی نیز در کنار ساحل انرژی آب را به برق تبدیل می کنند.استفاده از انرژی موجباد باعث به وجود آمدن موج می‏ گردد. توان انرژی موج در طول ١ کیلومتر ساحل حدود ٨٠ کیلووات می‏ باشد. مولدهای برق در طول ساحل می ‏توانند این انرژی را به انرژی الکتریکی تبدیل کنند. بازده چنین ژنراتورهایی حدود ٥٠% است، بنابراین یک نیروگاه موجی به طول ٢٥ کیلومتر، توانایی تولید ١٠٠٠ mw برق دارد. چنین نیروگاه هایی به صورت شناور ساخته می‏شوند تا بتوانند به راحتی با موج بالا و پایین بروند. این مولدها با هر بار نوسان می‏ توانند مقداری انرژی الکتریکی تولید نمایند.آیا بر اساس شکل زیر می توانید طرز کار مولد موجی را توضیح دهید؟مزایا:انرژی موج دریا از نوع تجدیدپذیر می ‏باشد. چنین منابعی نیازی به میلیون ها سال زمان برای به وجود آمدن ندارند و بی‏پایان می ‏باشند. تولید انرژی به این روش آلودگی در بر ندارد. این نیروگاه ها در طول زمستان می‏توانند بیشترین میزان انرژی را تولید کنند و خوشبختانه در چنین زمان هایی به انرژی بیشتری نیازمند هستیم. مولدهای کوچک موجی می ‏توانند در نواحی دور دست که انتقال برق مقرون به صرفه نیست به کار روند. مضرات:توان تولید شده در نیروگاه های موجی ثابت نبوده و بستگی به شرایط موج دریا دارد. هزینه ساخت ژنراتورهای موجی زیاد و ساخت آن ها دشوار است. کابلی که به وسیله آن مولدهای موجی به هم متصل می شوند برای قایق‏ها و کشتی ها مشکل آفرین می‏باشد. در ضمن انتقال برق از طریق کابل نیز خطرناک است زیرا ممکن است کابل شده و جریان برق وارد آب شود و موجودات دریایی را به خطر اندازد. در ضمن این نیروگاه ها باید طوری ساخته شوند که در شرایط بد و طوفانی صدمه نبیند.موج چیست و چگونه به وجود می آید؟با شنیدن کلمه موج معانی مختلفی ممکن است به ذهن خطور کند. مثلاً در یوم فوتبال گاهی تماشاچیان به عنوان تشویق گروهی "موج مکزیکی می دهند" ! و با نظم خاصی در سر جای خود به بالا و پایین حرکت می کنند.  گاهی در مسائل اجتماعی - از موج سخن به میان می آید. مثل "موج بنیادگرایی"البته در فیزیک، اصطلاح موج یک معنی خاص دارد.وقتی سنگی را بر روی سطح دریاچه یا است آب ...

 

 

انرژی امواج دریا و منشأ آن

 


انرژی امواج دریا> مقالهانرژی امواج دریا و منشأ آندریاها با فرایند های مختلف فیزیکی ، انرژی دریا را دریافت و ذخیره نموده و سپس آن راتلف می کنند. این انرژی به صورت امواج، جزر و مد، اختلاف دما و حتی اختلاف غلظت نمک در اعماق مختلف آب دریا وجوددارد که می توان از هر یک از آن ها بهره برداری کرد.منشا انرژی امواج دریا، بادهایی است که در حین وزیدن و تماس با سطح آب دریا، انرژی ی خود را به دریا می دهند. آب دریا ، انرژی ی باد را به صورت انرژی پتانسیل در خود ذخیره می کند و پس از مدت کوتاهی ان را به شکل انرژی ی ( موج ) تبدیل می کند.میزان انرژی امواج دریا، به اهنگ انتقال انرژی باد به دریا بستگی دارد. به عبارت دیگر هر چه سرعت وزش باد بیش تر باشد، انرژی امواج دریا نیز بیش تر خواهد بود.بر اثر وزش طوفان های شدید در نواحی دور از ساحل و عمیق دریا، امواج پر انرژی به وجود می اید که در حین حرکت به طرف ساحل، انرژی خود را به آرامی از دست می دهند. به همین جهت، امواج دریا در ساحل، انرژی خود را هم از بادهای محلی ( که در ساحل می وزند ) و هم از طوفان های شدیدی که روزهای قبل در دوردست اتفاق افتاده اند، به دست می آورند.فکر استفاده از انرژی امواج دریا در طی قرن گذشته، برای بسیاری مطرح بوده است. ولی کوشش جدی برای بنیان گذاری یک فناوری موثر، از اواسط دهه ی 1970 شروع شد. از ان زمان تا کنون پژوهش هایی در بیش از 13 کشورجهان انجام شده، و دستگاهها و ماشین الات بسیاری ساخته شده اند.چگونگی مهار انرژی امواج دریا، عرصه ی مناسبی برای اختراع محسوب می شود. برای مثال در دوره ی 1974-1985 بیش از 200 دستگاه از این نوع فقط در انگلستان آزمایش شده اند.انرژی حاصل از امواج دریا اساسا غیر الاینده است و به هر میزان که بتوان آن ها را جایگزین سوخت های فسیلی کرد، منافع زیست محیطی فراهم می شود. تنها خطری که احتمال وقوع ان وجود دارد و جلوگیری از آن ضروری است، خطر برخورد قایق ها و کشتی ها با تاسیسات ایجاد شده است که با انتخاب صحیح محل های استقرار و همچنین به کارگیری وسایل و علائم ناوبری، قابل پیشگیری است.منبع: دانشنامه رشد

 

 

انرژی امواج دریا و منشأ آندریاها با فرایند های مختلف فیزیکی ، انرژی دریا را دریافت و ذخیره نموده و سپس آن راتلف می کنند. این انرژی به صورت امواج، جزر و مد، اختلاف دما و حتی اختلاف غلظت نمک در اعماق مختلف آب دریا وجوددارد که می توان از هر یک از آن ها بهره برداری کرد.منشا انرژی امواج دریا، بادهایی است که در حین وزیدن و تماس با سطح آب دریا، انرژی ی خود را به دریا می دهند. آب دریا ، انرژی ی باد را به صورت انرژی پتانسیل در خود ذخیره می کند و پس از مدت کوتاهی ان را به شکل انرژی ی ( موج ) تبدیل می کند.میزان انرژی امواج دریا، به اهنگ انتقال انرژی باد به دریا بستگی دارد. به عبارت دیگر هر چه سرعت وزش باد بیش تر باشد، انرژی امواج دریا نیز بیش تر خواهد بود.بر اثر وزش طوفان های شدید در نواحی دور از ساحل و عمیق دریا، امواج پر انرژی به وجود می اید که در حین حرکت به طرف ساحل، انرژی خود را به آرامی از دست می دهند. به همین جهت، امواج دریا در ساحل، انرژی خود را هم از بادهای محلی ( که در ساحل می وزند ) و هم از طوفان های شدیدی که روزهای قبل در دوردست اتفاق افتاده اند، به دست می آورند.فکر استفاده از انرژی امواج دریا در طی قرن گذشته، برای بسیاری مطرح بوده است. ولی کوشش جدی برای بنیان گذاری یک فناوری موثر، از اواسط دهه ی 1970 شروع شد. از ان زمان تا کنون پژوهش هایی در بیش از 13 کشورجهان انجام شده، و دستگاهها و ماشین الات بسیاری ساخته شده اند.چگونگی مهار انرژی امواج دریا، عرصه ی مناسبی برای اختراع محسوب می شود. برای مثال در دوره ی 1974-1985 بیش از 200 دستگاه از این نوع فقط در انگلستان آزمایش شده اند.انرژی حاصل از امواج دریا اساسا غیر الاینده است و به هر میزان که بتوان آن ها را جایگزین سوخت های فسیلی کرد، منافع زیست محیطی فراهم می شود. تنها خطری که احتمال وقوع ان وجود دارد و جلوگیری از آن ضروری است، خطر برخورد قایق ها و کشتی ها با تاسیسات ایجاد شده است که با انتخاب صحیح محل های استقرار و همچنین به کارگیری وسایل و علائم ناوبری، قابل پیشگیری است.

بررسی امکان تولید انرژی الکتریکی با استفاده از مهار بخشی از انرژِی امواج جزیره سیری

 فرض میکنیم قطر پیستون پمپ برابر  ۱.۲ متر باشد.بنابر این سطخ مقطع پیستون برابر میشود با s=3.14r 2  که برابر میشود با ۱.۱m2 حال  قرار دارد. این جزیره دارای ۱۷ کیلومتر مربع مساحت است و نام اصلی و پارسی آن «راز» می باشد که به دلیل با مناطق عربنشین حاشیه جنوبی خلیج فارس، اعراب از معادل عربی این نام یعنی سری استفاده د که این نام در زبان های اروپایی سیری تلفظ شد و از راه آن زبان ها به فارسی رسید. جغرافیا جزیره سیری یکی از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران است. این جزیره در آب های خلیج فارس قرار دارد. فاصله آن تا مرکز شهرستان ابوموسی که در قسمت شرقی جزیره سیری واقع شده در حدود ۲۷ کیلومتر است . فاصله دریایی آن تا مرکز استان هرمزگان شهر بندر عباس در حدود ۱۵۲ مایل دریایی است . وسعت جزیره سیری ۳/۱۷ کیلومتر مربع می باشد. این جزیره فاقد پستی و بلندی بوده و نسبتاً مسطح است. مرتفع ترین نقطه آن ۲۴ متر از سطح دریا ارتفاع دارد و بزرگ ترین ابعاد طولی و عرضی جزیره ۱/۶ و ۶/۴ کیلومتر است. در قسمت های شمالی و نزدیک سواحل جزیره مناطق مس ی همراه با سایر تأسیسات جای گرفته اند این جزیره کاملا نظامی است و هیچ فرد بومی در آن زندگی نمی کند و همچنین عده ای از مردم جزیره در تأسیسات نفتی کار می کنند. در این جزیره تعداد قابل توجهی نخل ما به طور پراکنده وجود دارد. این منطقه پوشش گیاهی فقیری دارد. در این جزره معدن خاک سرخ نیز موجود است. در گذشته افرادی بومی در این جزیره زندگی می د که به مرور زمان از آنجا کوچ د. بر سر این جزیره، ایران سالها با کشورهای حوزه خلیج فارس مشکل داشته است، اما اکنون از جزیره های ایران است. از حیوانات این جزیره می توان از آهو، گربه و مرغ دریایی و ... نام برد. آب و هوای این جزیره گرم و شرجی است. بررسی روش های استفاده از انرژی

کامل پاور پوینت انرژی جریان های جزر و مد آب


پاور پوینت انرژی جریان های جزر و مد آب

 

پاو وینت-ppt- انرژی جریان های جزر و مد آب- در 32 اسلاید-powerpoint    

نیروی جاذبه ی ماه آب اقیانوس ها و دریا ها را جا به جا می کند که در ساحل به صورت بالا و پایین رفتن سطح آب ( موج ) آشکار می شود . نیروگاه های جزر و مدی با استفاده از نیروی جزر و مد ، برق تولید می کنند . در این نیروگاه ها ، سدی به نام آب بند بین دریا و دهانه ی رودخانه می سازند و توربین هایی نیز در این مکان جای می دهند . وقتی آب دریا بالا می آید ، جریان آب پس از به کار انداختن توربین ها ، وارد مخزن سد می شود و زمانی که آب دریا پایین می آید ، آب از راه حوضچه ی رودخانه و از مجرای سد ، به دریا بر می گردد و در مسیر برگشت خود ، توربین ها را دوباره به گردش در می آورد . بنابراین توربین ها در هر دو ح کار می کنند و برق تولید می شود . نیروی جزر و مد یکی از گونه های انرژی های اقیانوسی است که امروزه از آن برای تولید برق بهره برداری می کنند . پژوهشگران هم اکنون در حال طراحی و ساخت توربین هایی هستند که بتوان آن ها را در بستر دریا و در جاهایی که جزر و مد زیاد است ، کار گذاشت .

 

انرژی امواج آب

پژوهشگران برآورد کرده اند که موج هایی که بر ساحلی به طول دو کیلومتر می کوبند ، برابر یک نیروگاه کوچک با سوخت زغال سنگ می توانند انرژی تولید کنند . کارشناسان در حال بررسی روش های گوناگون بهره برداری هر چه بیش تر از انرژی امواج هستند . هم اکنون از سه نوع سامانه ی مختلف شناور ، ستونی و موجی استفاده می شود . در مولد های شناور ، یک دسته شناور در آب قرار دارند ، و هنگامی که موج عبور می کند ، این شناور ها بالا و پایین می روند . این حرکت ها روغنی را می کنند تا توربینی را به حرکت در آورد و برق تولید کند ، ستون های نوسان کننده نیز پر از هوا هستند ، حرکت موج باعث می شود که آب از پایین به درون این ستون ها برود و از آن بیرون بیاید و در نتیجه هوای بالای ستون را بالا و پایین بفرستد ، هوای سامانه های موجی نیز آب بخش های بالایی موج را دریافت می کنند . این آب یک توربین را به کار می اندازد و سپس به دریا بر می گردد.

 

انرژی گرمایی اقیانوس ها

اقیانوس ها دو سوم سطح کره ی زمین را پوشانده اند . هر روز تابش خورشید سطح آب اقیانوس ها را گرم می کند . بنابراین اقیانوس ها مقدار زیادی از انرژی گرمایی را در خود ذخیره می کنند که به انرژی گرمایی اقیانوسی معروف است . در مناطق گرمسیری ، سطح آب تا 25 درجه ی سانتی گراد گرم می شود ، از آبی که تا این اندازه گرم است می توان برای تولید الکتریسیته ( توضیح زیر را بخوانید ) نیروگاه های انرژی گرمایی اقیانوسی در مقیاس کوچک و به طور آزمایشی طراحی و ساخته شده اند و کارآیی آن ها در دست بررسی است . 

ماشین مبدل انرژی گرمایی اقیانوسی

در این دستگاه ها از آب گرم لایه یذ سطحی ، برای تبخیر مایعی مانند آمونیاک استفاده می کنند که در دمای پایین می جوشد . فشار گاز حاصل از تبخیر ، توربین را به گردش در می آورد ، در مرحله ی بعد ، این گاز با آب سردی که از عمق آب بالا می آید ، متراکم می شود ، و دوباره به ح مایع در می آید و این چرخه بار ها تکرار می شود .

انرزی امواج دریا

انرژی جزر و مد و امواج دریا 14 مرداد 1387 ساعت 8:44        انرژی دریایی یا اقیانوسی ، یکی از انواع انرژی های تجدیدپذیر است که در کنار منابع دیگری نظیر انرژی خورشیدی و باد ، مورد توجه قرار گرفته است . انرژی امواج و انرژی جزر و مد را می توان مهمترین زیر مجموعه های انرژی های دریایی به شمار آورد . به دلیل تفاوت های موجود در ویژگی ها و روش های فنی جذب آنها ، توسعه این دو منبع راه متفاوت و مستقلی را طی کرده است . نیروگاه های جزر و مدی به دلیل مشابهت با نیروگاه های آبی و استفاده از فناوری آماده آنها ، به پیشرفت های سریعی نایل آمده است . اما بروز مشکلات زیست محیطی باعث شده است که تحول و ایجاد تغییرات اساسی در روش کار ضروری شود. توسعه آنها به روش قبل به رغم پیشرفت های ذکر شده ، در عمل محدود شده است. نیروگاه های موجی از تنوع زیادی برخوردار هستند. برخی بر روی آب شناورند و برخی دیگر در ساحل نصب می شوند. همچنین نحوه درگیری آنها با امواج و در نتیجه نوع حرکتی که جذب می کنند با هم تفاوت بسیار دارد. علاوه بر کارهای مطالعاتی، نمونه های کوچکی نیز از برخی سیستم های موجی در نقاط مختلف جهان ساخته شده و مورد آزمایش قرار گرفته است. امواج در اثر انتقال انرژی از باد به دریا به وجود می آیند. نرخ این انتقال انرژی بستگی به سرعت باد و نیز به مسافتی دارد که در طول آن باد با سطح آب در فعل و انفعال بوده است. موج ها به خاطر جرم آبی که نسبت به سطح متوسط دریا جابه جا شده ، انرژی پتانسیل و به خاطر سرعت ذرات آب ، انرژی ی را با خود حمل می کنند. انرژی ذخیره شده از طریق اصطکاک و اغت و با شدتی که بستگی به ویژگی امواج و عمق آب دارد ، تلف می شود. موج های بزرگ در آب های عمیق انرژی خود را با کندی بسیار از دست می دهند ، در نتیجه سیستم های امواج بسیار پیچیده هستند و اغلب هم از بادهای محلی و هم از توفان هایی که روزها قبل در دور دست اتفاق افتاده اند سرچشمه می گیرند. امواج توسط ارتفاع، طول موج و دوره تناوبشان مشخص می شوند. قدرت امواج معمولاً بر حسب کیلووات بر متر بیان می شود که نمایانگر شدت انتقال یا عبور انرژی از یک خط فرضی به طول یک متر و موازی با جبهه موج است. امروزه فناوری تولید انرژی از موج اقیانوس ها وجود دارد، به طوری که بیش از 400 اختراع در این زمینه به ثبت رسیده است که از آنها به سه روش اصلی استفاده از کانالی به شکل م وط ناقص ، استفاده از حرکت عمومی امواج اقیانوس توسط مکانیزم های گوناگون و استفاده از یک ستون نوسانی آب می توان اشاره کرد. جزر و مد دریا در اثر جاذبه ماه و خورشید به هنگام گردش زمین به وجود می آید. نیروی جاذبه ماه باعث ایجاد برآمدگی در آب ها شده ...

انرژی امواج دریا

امواج در اقیانوس باز بر اثر عمل باد روی سطح اقیانوس تولید می‌شوند. کل انرژی موج توزیع شده در زمین در حدود  〖2.5*10〗^6 mw تخمین زده می‌شود که در حدود انرژی کلی توزیعی جزر و مد است. انرژی موج منبع تجدید شونده است (انرژی برگشت پذیر) و معمولا نسبت به انرژی باد بیشتر قابل تولید است. انرژیی که از امواج است اج می‌شود، دوباره به سرعت توسط برهمکنش با دو سطح اقیانوس پر می‌شود. موج در اثر وزش باد روی سطح اقیانوس بوجود می‌آید. در امواج اقیانوس انرژی خارق‌العاده‌ای وجود دارد. مجموع نیروی امواجی که خطوط ساحلی دنیا را در می‌نوردند، 2 تا 3 میلیون م ات تخمین زده می‌شود. سواحل غربی ایالات متحده و اروپا و سواحل ژاپن و نیوزلند محلهای مناسبی برای مهار انرژی امواج اقیانوسهستند. یکی از راههای مهار انرژی امواج این است که خط سد امواج را به کانالهای باریک کج کرده و در آنجا متمرکز کنیم. این کار باعث نیرو و اندازة امواج می‌شود. سپس امواج می‌توانند به ظرف‌هایی کانال کشی شده و یا مستقیماً برای گرداندن توربین‌ها به کار روند. هیچ دستگاه انرژی موجی تجاری بزرگی وجود ندارد، اما انواع کوچک آن موجود می‌باشند، مکانهای ساحلی کوچک بهترین وضعیت را آیندة نزدیک برای تولید انرژی موجی کافی برای جوامع محلی دارند.برای استفاده از انرژی امواج از سه طرح از انرژی آن بهره برداری می‌شود: استفاده از استوانه های شناور امواج متحرک اقیانوس دارای انرژی ی است. از این انرژی می توان جهت چرخش یک توربین استفاده نمود. در تصویر، مثال ساده ای از این نوع انرژی را می بینید. همانطوریکه در تصویر نشان داده شده است ، موج درمحفظه به طرف بالا حرکت نموده و باعث وج هوا از طرف دیگر آن می شود. سپس هوای متحرک باعث چرخش توربین شده و درنتیجه ژنراتور را به گردش در می آورد. زمانیکه موج پائین می رود ، جریان هوا از توربین عبور کرده و مجدداً از طریق درهایی ، که معمولاً بسته اند ، وارد محفظه می شود. این صرفاً یکی از سیستمهای تولید انرژی از موج است.استفاده از بادامکهای شناور وقتی موج می‌آید بادامکها را می‌چرخاند و این حرکت چرخشی را به ژنراتور وصل می‌کنند. در واقع تعداد زیادی از این بادامکها را توسط میله‌ای بهم وصل می‌کنند و مجموعه را در ساحل روی امواج می‌گذارند، این سیستمها برای امواج سنگین کاربرد دارد.استفاده از جزایر طبلک سیستم طبلکی: چیزی شبیه تیوپ اتومبیل می‌باشد که دیواره‌های آن قابل ارتجاع می‌باشد. قسمتهای داخلی تقسیم بندی ، توربین جاگذاری کرده‌اند. این سیستم را بصورت شناور روی آب می‌اندازند و موج به آنها ضربه وارد می‌کند. این ضربه به بدنه تیوپ ...

دیدگاه تاریخی:بحران نفت به خصوص پس از جنگ اعراب و اسراییل در ١٩٧٣ و بحران انرژی در اوا قرن بیستم باعث افزایش قیمت نفت شد. بر این اساس استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در اولویت قرار گرفت و کشورهایی که مرز آبی گسترده دارند به این فکر افتادند که از انرژی موج دریا برای تولید انرژی استفاده نمایند. برخی نیروگاه های آبی به صورت شناور روی آب هستند، برخی نیز در کنار ساحل انرژی آب را به برق تبدیل می کنند.استفاده از انرژی موجباد باعث به وجود آمدن موج می‏ گردد. توان انرژی موج در طول ١ کیلومتر ساحل حدود ٨٠ کیلووات می‏ باشد. مولدهای برق در طول ساحل می ‏توانند این انرژی را به انرژی الکتریکی تبدیل کنند. بازده چنین ژنراتورهایی حدود ۵٠% است، بنابراین یک نیروگاه موجی به طول ٢۵ کیلومتر، توانایی تولید ١٠٠٠ mw برق دارد. چنین نیروگاه هایی به صورت شناور ساخته می‏شوند تا بتوانند به راحتی با موج بالا و پایین بروند. این مولدها با هر بار نوسان می‏ توانند مقداری انرژی الکتریکی تولید نمایند.آیا بر اساس شکل زیر می توانید طرز کار مولد موجی را توضیح دهید؟مزایا:انرژی موج دریا از نوع تجدیدپذیر می ‏باشد. چنین منابعی نیازی به میلیون ها سال زمان برای به وجود آمدن ندارند و بی‏پایان می ‏باشند. تولید انرژی به این روش آلودگی در بر ندارد. این نیروگاه ها در طول زمستان می‏توانند بیشترین میزان انرژی را تولید کنند و خوشبختانه در چنین زمان هایی به انرژی بیشتری نیازمند هستیم. مولدهای کوچک موجی می ‏توانند در نواحی دور دست که انتقال برق مقرون به صرفه نیست به کار روند. مضرات:توان تولید شده در نیروگاه های موجی ثابت نبوده و بستگی به شرایط موج دریا دارد. هزینه ساخت ژنراتورهای موجی زیاد و ساخت آن ها دشوار است. کابلی که به وسیله آن مولدهای موجی به هم متصل می شوند برای قایق‏ها و کشتی ها مشکل آفرین می‏باشد. در ضمن انتقال برق از طریق کابل نیز خطرناک است زیرا ممکن است کابل شده و جریان برق وارد آب شود و موجودات دریایی را به خطر اندازد. در ضمن این نیروگاه ها باید طوری ساخته شوند که در شرایط بد و طوفانی صدمه نبیند.موج چیست و چگونه به ‌وجود می ‌آید؟با شنیدن کلمه موج معانی مختلفی ممکن است به ذهن خطور کند. مثلاً در یوم فوتبال گاهی تماشاچیان به عنوان تشویق گروهی "موج مکزیکی می‌دهند" ! و با نظم خاصی در سر جای خود به بالا و پایین حرکت می ‌کنند.  گاهی در مسائل اجتماعی - از موج سخن به میان می ‌آید. مثل "موج بنیادگرایی"البته در فیزیک، اصطلاح موج یک معنی خاص دارد.وقتی سنگی را بر روی سطح دریاچه یا است آب ...

 

 

انرژی امواج دریا و منشأ آن

 

 

انرژی امواج دریا> مقالهانرژی امواج دریا و منشأ آندریاها با فرایند های مختلف فیزیکی ، انرژی دریا را دریافت و ذخیره نموده و سپس آن راتلف می کنند. این انرژی به صورت امواج، جزر و مد، اختلاف دما و حتی اختلاف غلظت نمک در اعماق مختلف آب دریا وجوددارد که می توان از هر یک از آن ها بهره برداری کرد.منشا انرژی امواج دریا، بادهایی است که در حین وزیدن و تماس با سطح آب دریا، انرژی ی خود را به دریا می دهند. آب دریا ، انرژی ی باد را به صورت انرژی پتانسیل در خود ذخیره می کند و پس از مدت کوتاهی ان را به شکل انرژی ی ( موج ) تبدیل می کند.میزان انرژی امواج دریا، به اهنگ انتقال انرژی باد به دریا بستگی دارد. به عبارت دیگر هر چه سرعت وزش باد بیش تر باشد، انرژی امواج دریا نیز بیش تر خواهد بود.بر اثر وزش طوفان های شدید در نواحی دور از ساحل و عمیق دریا، امواج پر انرژی به وجود می اید که در حین حرکت به طرف ساحل، انرژی خود را به آرامی از دست می دهند. به همین جهت، امواج دریا در ساحل، انرژی خود را هم از بادهای محلی ( که در ساحل می وزند ) و هم از طوفان های شدیدی که روزهای قبل در دوردست اتفاق افتاده اند، به دست می آورند.فکر استفاده از انرژی امواج دریا در طی قرن گذشته، برای بسیاری مطرح بوده است. ولی کوشش جدی برای بنیان گذاری یک فناوری موثر، از اواسط دهه ی 1970 شروع شد. از ان زمان تا کنون پژوهش هایی در بیش از 13 کشورجهان انجام شده، و دستگاهها و ماشین الات بسیاری ساخته شده اند.چگونگی مهار انرژی امواج دریا، عرصه ی مناسبی برای اختراع محسوب می شود. برای مثال در دوره ی 1974-1985 بیش از 200 دستگاه از این نوع فقط در انگلستان آزمایش شده اند.انرژی حاصل از امواج دریا اساسا غیر الاینده است و به هر میزان که بتوان آن ها را جایگزین سوخت های فسیلی کرد، منافع زیست محیطی فراهم می شود. تنها خطری که احتمال وقوع ان وجود دارد و جلوگیری از آن ضروری است، خطر برخورد قایق ها و کشتی ها با تاسیسات ایجاد شده است که با انتخاب صحیح محل های استقرار و همچنین به کارگیری وسایل و علائم ناوبری، قابل پیشگیری است.منبع: دانشنامه رشد

 

 

انرژی امواج دریا و منشأ آندریاها با فرایند های مختلف فیزیکی ، انرژی دریا را دریافت و ذخیره نموده و سپس آن راتلف می کنند. این انرژی به صورت امواج، جزر و مد، اختلاف دما و حتی اختلاف غلظت نمک در اعماق مختلف آب دریا وجوددارد که می توان از هر یک از آن ها بهره برداری کرد.منشا انرژی امواج دریا، بادهایی است که در حین وزیدن و تماس با سطح آب دریا، انرژی ی خود را به دریا می دهند. آب دریا ، انرژی ی باد را به صورت انرژی پتانسیل در خود ذخیره می کند و پس از مدت کوتاهی ان را به شکل انرژی ی ( موج ) تبدیل می کند.میزان انرژی امواج دریا، به اهنگ انتقال انرژی باد به دریا بستگی دارد. به عبارت دیگر هر چه سرعت وزش باد بیش تر باشد، انرژی امواج دریا نیز بیش تر خواهد بود.بر اثر وزش طوفان های شدید در نواحی دور از ساحل و عمیق دریا، امواج پر انرژی به وجود می اید که در حین حرکت به طرف ساحل، انرژی خود را به آرامی از دست می دهند. به همین جهت، امواج دریا در ساحل، انرژی خود را هم از بادهای محلی ( که در ساحل می وزند ) و هم از طوفان های شدیدی که روزهای قبل در دوردست اتفاق افتاده اند، به دست می آورند.فکر استفاده از انرژی امواج دریا در طی قرن گذشته، برای بسیاری مطرح بوده است. ولی کوشش جدی برای بنیان گذاری یک فناوری موثر، از اواسط دهه ی 1970 شروع شد. از ان زمان تا کنون پژوهش هایی در بیش از 13 کشورجهان انجام شده، و دستگاهها و ماشین الات بسیاری ساخته شده اند.چگونگی مهار انرژی امواج دریا، عرصه ی مناسبی برای اختراع محسوب می شود. برای مثال در دوره ی 1974-1985 بیش از 200 دستگاه از این نوع فقط در انگلستان آزمایش شده اند.انرژی حاصل از امواج دریا اساسا غیر الاینده است و به هر میزان که بتوان آن ها را جایگزین سوخت های فسیلی کرد، منافع زیست محیطی فراهم می شود. تنها خطری که احتمال وقوع ان وجود دارد و جلوگیری از آن ضروری است، خطر برخورد قایق ها و کشتی ها با تاسیسات ایجاد شده است که با انتخاب صحیح محل های استقرار و همچنین به کارگیری وسایل و علائم ناوبری، قابل پیشگیری است.

بررسی امکان تولید انرژی الکتریکی با استفاده از مهار بخشی از انرژِی امواج جزیره سیری

 فرض میکنیم قطر پیستون پمپ برابر  ۱.۲ متر باشد.بنابر این سطخ مقطع پیستون برابر میشود با s=3.14r 2  که برابر میشود با ۱.۱m2 حال  قرار دارد. این جزیره دارای ۱۷ کیلومتر مربع مساحت است و نام اصلی و پارسی آن «راز» می‌باشد که به دلیل با مناطق عربنشین حاشیه جنوبی خلیج فارس، اعراب از معادل عربی این نام یعنی سری استفاده د که این نام در زبان‌های اروپایی سیری تلفظ شد و از راه آن زبان‌ها به فارسی رسید. جغرافیا جزیره سیری یکی از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران است. این جزیره در آب‌های خلیج فارس قرار دارد. فاصله آن تا مرکز شهرستان ابوموسی که در قسمت شرقی جزیره سیری واقع شده در حدود ۲۷ کیلومتر است . فاصله دریایی آن تا مرکز استان هرمزگان شهر بندر عباس در حدود ۱۵۲ مایل دریایی است . وسعت جزیره سیری ۳/۱۷ کیلومتر مربع می‌باشد. این جزیره فاقد پستی و بلندی بوده و نسبتاً مسطح است. مرتفع‌ترین نقطه آن ۲۴ متر از سطح دریا ارتفاع دارد و بزرگ‌ترین ابعاد طولی و عرضی جزیره ۱/۶ و ۶/۴ کیلومتر است. در قسمت‌های شمالی و نزدیک سواحل جزیره مناطق مس ی همراه با سایر تأسیسات جای گرفته‌اند این جزیره کاملا نظامی است و هیچ فرد بومی در آن زندگی نمی‌کند و همچنین عده‌ای از مردم جزیره در تأسیسات نفتی کار می‌کنند. در این جزیره تعداد قابل توجهی نخل ما به طور پراکنده وجود دارد. این منطقه پوشش گیاهی فقیری دارد. در این جزره معدن خاک سرخ نیز موجود است. در گذشته افرادی بومی در این جزیره زندگی می‌ د که به مرور زمان از آنجا کوچ د. بر سر این جزیره، ایران سالها با کشورهای حوزه خلیج فارس مشکل داشته است، اما اکنون از جزیره‌های ایران است. از حیوانات این جزیره می‌توان از آهو، گربه و مرغ دریایی و ... نام برد. آب و هوای این جزیره گرم و شرجی است. بررسی روش های استفاده از انرژی

کامل پاور پوینت انرژی جریان های جزر و مد آب


هتل دریا قشم در تور قشم


هتل دریا قشم

هتل سه ستاره دریا قشمهتل دریا قشم، همانطور که از نامش پیداست از یکی از هتل های ساحلی قشم بوده و در سواحل قشم واقع شده که از چشم اندازهای طبیعی بی نظیری برخوردار است. این هتل یکی از خاص ترین هتل های قشم می باشد که در دسته هتل های سه ستاره قشم قرار می گیرد. این هتل فاصله اندکی با اذبه های توریستی قشم همچون قلعه پرتغالی ها و باار قدیم قشم دارد که پیاده بیشتر از 10 دقیقه نخواهد بود. همچنین این هتل با مراکز ید قشم همچون سیتی سنتر و بازار ستاره فاصله چندانی ندارد. این هتل با کادری مجرب و خدمات ویژه آماده میزبانی از مسافران قشم در چهار فصل سال خواهد بود.


ورودی هتل دریا قشم

نمایی دیگر از ورودی هتل دریا قشمخدمات رفاهی و اقامتی هتل دریا قشم:  • سوئیت های 5 نفره

  • اتاق های 2، 3 و 4 تخته

  • ل

  • رستوران

  • کافی شاپ

  • تا ی سرویس

  • اینترنت بی سیم

  • لاندری

  • صندوق امانات

  • پارکینگ


ل هتل دریا قشم

نمای ل ل هتل دریا قشماتاق های دو تخته هتل دریا

نمای اتاق های دو تخته هتل دریانمای دیگر اتاق های دو تخته هتل دریا

نمایی دیگر از اتاق های دو تخته هتل دریا ساعت تحویل اتاق: 14:00


 ساعت تخلیه اتاق: 14:00


 تعداد اتاق ها: 29 عدد


 فاصله تا مرکز شهر: 10 دقیقه


 فاصله تا فرودگاه: 45 دقیقه


 آدرس هتل: قشم، میدان ، جنب پارک شهرداری


 


منبع: http://xn—-4mcbuhcsd6mvade17j9n.com/qeshm-tour/ چت روم,چت مهسان,تالار چت,چت برف,نازیل چت,چت بیتوته,بیتوته چت,چت گروپ,نازی چت, چت وفا, چت روم وفا, چت فارسی وفا چت, وفا چت, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی,چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت,ناز چت, عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت , سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت , ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم   وفا چت, چت وفا, چت روم وفا, چت فارسی وفا چت, وفا چت, پگاه چت, چت چت روم,چت برف,تالار چت,چت تالار,نازیل چت,چت بیتوته,بیتوته چت,چت گروپ,نازی چت, چت وفا, چت روم وفا, چت فارسی وفا چت, وفا چت, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی,چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت,ناز چت, عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت , سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت , ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم   وفا چت, چت وفا, چت روم وفا, چت فارسی وفا چت, وفا چت, پگاه چت


 نازی چت چت فارسی شما چت چتی دیانا چت چتروم ارام چت شلوغ چت نازنین چت باران چت چتروم فارسی ققنوس چت رز چت رز کلوب تهران چت شمال چت سافت 98 پی سی چت_نازی چت_شما چت_فاتح چت_شلوغ چت-باران چت-عسل چت-دیانا چت-آذری چت-راحت چت-اروپا چت-اسیره چت-تبریز چت-ارومیه چت-تهران چت-شمال چت-کلوپ -رز کلوپ-آسان -سافت98-پی سی .ققنوس چتتسون گپ|چتروم توسن|سهند چت|تبریز چت|توسن|آذرین چت روم فارسی|اویل چت|ققنوس راز عسل | لاو ناز چت فراز چت |اذربایجان چت | ایرونی چت چت فراز چت چتروم اذری فراز چت |دنیا چت |فراز چت اذری چت | اذری چت فراز |اویل چت فراز | راموند چت | بهترین چت |اسپید چت,چت,چتروم اذری,گلین چت,چتروم گلین,گلین چت,وبلاگ گلین چت,چتروم گلین چت,چت گلینیا,گلین چتیا,اذری چت,چت روم اذری,اذری زبان چت,زبان اذری چت,چت,چتروم,چت روم,چت ,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسی,بزرگترین چت ایرانی,فراز چت,چتروم فراز,چت فراز,چتروم اذری فراز چت,ال وی چت,چتروم ال وی چت,چت ال وی,زیبا چت,چتروم زیبا,چت زیبا,چتروم فارسی,چت فارسی,فارسی چت‌,دریا چت,چتروم دریا,چت دریا,سار چت,چتروم سار,چت سار,باران چت,چتروم باران,چت باران,بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,چتروم اذری اسپید چت,چت اسپید چت,چتروم فارسی اسپید چت,چتروم فارسی اسپید,دیلاچت,چتروم دیلا,چت دیلا,اورمیه چت,چتروم اورمیه,چت اورمیه,چتروم اذری اورمیه چت,اردبیل چت,چتروم اردبیل,چت اردبیل,چترو اذری اردبیل,سلماس چت,چتروم سلماس,چت سلمان,چتروم اذری سلماس,چت خوی,خوی چت,چتروم خوی,چتروم اذری خوی,چتروم شاهین دژ,چت شاهین دژ,شاهین دژچت,چتروم اذری شاهین دژ,مشکین شهر چت,چتروم مشکین شهر,چتروم اذری مشکین شهر,گرمی چت,چتروم گرمی,چت گرمی,چتروم اذری گرمی,ا ین چت,چتروم فارسی ا ین,چتروم ا ین,چت ا ین,چتروم شمال,چت شمال,شمال چت,فارسی چت,بتا چت,چتروم اذری بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,دلتا چت,چتروم دلتا,چت دلتا,چتروم اذری دلتا,گیوی چت,چتروم گیوی,چت گیوی,حوری چت,چتروم حوری,چت حوری,اذربایجان چت,چتروم اذربایجان,چت اذربایجان,چتروم اذری اذربایجان چت,بوکان چت,چتروم بوکان,چت بوکان,چتروم اذری بوکان,اسان چت,چتروم اسان چت,چت اسان,چتروم اسان,سراب چت,چتروم سراب,چت سراب,چتروم اذری سراب,سر دشت چت,چتروم سردشت,چت سردشت,چتروم اذری سر دشت,تکاپ چت,چتروم تکاپ,چت تکاپ,چتروم اذری تکاپ,اذری چت,چت اذری,چتروم اذری,چتروم اذری اسپید, چت اذری چت چت روم تبریز چت,چتروم تبریز,چت تبریز,چتروم اذری تبریز چت,مراغه چت,چتروم مراغه,چت مراغه,چتروم اذری مراغه چت,مراغه,مرند چت,چتروم مرند,چت مرند,چتروم اذری مرند چت,مرند,شبستر چت,چتروم شبستر,چت شبستر,چتروم اذری شبستر چت,شبستر,اسکو چت,چتروم اسکو,چت اسکو,چتروم اذری اسکو چت,اسکو,بستان اباد چت,چتروم بستان اباد,چت,چت ال وی,زیبا چت,چتروم زیبا,چت زیبا,چتروم فارسی,چت فارسی,فارسی چت‌,دریا چت,چتروم دریا,چت دریا,سار چت,چتروم سار,چت سار,باران چت,چتروم باران,چت باران,بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,چتروم اذری اسپیدچت بستان اباد,چتروم اذری بستان اباد چت,بستان اباد,هشترود چت,چتروم هشترود,چت هشترود,چتروم اذری هشترود,هشترود,هادی شهر چت,چتروم هادی شهر,چت هادی شهر,چتروم اذری هادی شهر چت,هادی شهر,اهر چت,چتروم اهر,چت اهر,چتروم اذری اهر چت,اهر,میانه چت,چتروم میانه,چت میانه,چتروم اذری میانه چت,میانه,سهند چت,چتروم سهند,چت سهند,چتروم اذری سهند چت,سهند,ملکان چت,چتروم ملکان,چت ملکان,چتروم اذری ملکان چت,ملکان,عجب شیر چت,چتروم اذری عجب شیر چت,چتروم عجب شیر,چت عجب شیر,عجب شیر,سردرود چت,چتروم سردرود,چت سردرود,چتروم اذری سردرود چت,سردرود,اذرشهر چت,چتروم اذرشهر,چت اذرشهر,چتروم اذری اذرشهر,اذرشهر,سراب چت,چتروم سراب,چت سراب,چتروم اذری سراب چت,سراب,بناب چت,چتروم بناب,چت بناب,چتروم اذری بناب چت,بناب,شاهین دژچت,چتروم شاهین دژ,چت شاهین دژ,چتروم اذری شاهین دژ چت,شاهین دژ,ارومیه چت,چتروم ارومیه,چت ارومیه,چتروم اذری ارومیه چت,ارومیه,خوی چت,چتروم خوی,چت خوی,چتروم اذری خوی,خوب,بوکان چت,چتروم بوکان,چت بوکان,چتروم اذری بوکان,بوکان,مهاباد چت,چتروم مهاباد,چت مهاباد,چتروم اذری مهاباد چت,مهاباد,میاندواب چت,چتروم میاندواب,چت میاندواب,چتروم اذری میاندواب,میاندواب,سلماس چت,چتروم سلماس,چت سلماس,چتروم اذری سلماس چت,سلماس,نقده چت,چتروم نقده,چت نقده,چتروم اذری نقده چت,نقده,پیرانشهر چت,چتروم پیرانشهر,چت پیرانشهر,چتروم اذری پیرانشهر چت,پیرانشهر,تکاب چت,چتروم تکاب,چت تکاب,چتروم اذری تکاب چت,تکاب,ماکو چت,چتروم ماکو,چت ماکو,چتروم اذری ماکو چت,ماکو,سردشت چت,چتروم سردشت,چت سردشت,چتروم اذری سردشت چت,سردشت,اشنویه چت,چتروم اشنویه,چت اشنویه,چتروم اذری اشنویه چت,اشنویه,چت بزرگ,چتروم بزرگ,چت بزرگ,چتروم بزرگ فارسی,بزرگترن چتروم,بزرگ,

انلاین چت,چتروم انلاین,چت انلاین,چتروم اذری انلاین چت,انلاین,فراز چت| اذری چت,چت روم,چت فارسی,چت روم اذری,اذری چت,تبریز چت,ارومیه چت,ترک چت,راحت چت,سهند چت,ققنوس چت,باران چت,همدان چت,زنجان چت,اردبیل چت,سمنان چت,لرستان چت,یاسوج چت,اندروید چت,لاین چت,نیمباز چت,گروپ چت,چت روم ایرانی,چت فارسی,چت روم فارسی,معروف چت,چت روم بزرگ,چت شلوغ,برنامه چت,چت ,سایت چت,سایت چت روم,چت روم شلوغ,چت ایرانی شلوغ,ناز چت,پالیز چت,گیم ناز چت,مراغه چت,خوی چت,قم چت,رشت چت,چت روم کرد ها,روم کرد,چت کرد,چت مرام,مرام چت,عسل ناز چت,عسل چت,چت روم عسل,چت روم ایرونی; چت_نازی چت_شما چت_فاتح چت_شلوغ چت-باران چت-عسل چت-دیانا چت-آذری چت-راحت چت-اروپا چت-اسیره چت-تبریز چت-ارومیه چت-تهران چت-شمال چت-کلوپ -رز کلوپ-آسان -سافت98-پی سی .ققنوس چتتسون گپ|چتروم توسن|سهند چت|تبریز چت|توسن|آذرین چت روم فارسی|اویل چت|ققنوس راز عسل | لاو ناز چت فراز چت |اذربایجان چت | ایرونی چت چت فراز چت چتروم اذری فراز چت |دنیا چت |فراز چت اذری چت | اذری چت فراز |اویل چت فراز | راموند چت | بهترین چت |اسپید چت,چت,چتروم اذری,گلین چت,چتروم گلین,گلین چت,وبلاگ گلین چت,چتروم گلین چت,چت گلینیا,گلین چتیا,اذری چت,چت روم اذری,اذری زبان چت,زبان اذری چت,چت,چتروم,چت روم,چت ,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسی,بزرگترین چت ایرانی,فراز چت,چتروم فراز,چت فراز,چتروم اذری فراز چت,ال وی چت,چتروم ال وی چت,چت ال وی,زیبا چت,چتروم زیبا,چت زیبا,چتروم فارسی,چت فارسی,فارسی چت‌,دریا چت,چتروم دریا,چت دریا,سار چت,چتروم سار,چت سار,باران چت,چتروم باران,چت باران,بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,چتروم اذری اسپید چت,چت اسپید چت,چتروم فارسی اسپید چت,چتروم فارسی اسپید,دیلاچت,چتروم دیلا,چت دیلا,اورمیه چت,چتروم اورمیه,چت اورمیه,چتروم اذری اورمیه چت,اردبیل چت,چتروم اردبیل,چت اردبیل,چترو اذری اردبیل,سلماس چت,چتروم سلماس,چت سلمان,چتروم اذری سلماس,چت خوی,خوی چت,چتروم خوی,چتروم اذری خوی,چتروم شاهین دژ,چت شاهین دژ,شاهین دژچت,چتروم اذری شاهین دژ,مشکین شهر چت,چتروم مشکین شهر,چتروم اذری مشکین شهر,گرمی چت,چتروم گرمی,چت گرمی,چتروم اذری گرمی,ا ین چت,چتروم فارسی ا ین,چتروم ا ین,چت ا ین,چتروم شمال,چت شمال,شمال چت,فارسی چت,بتا چت,چتروم اذری بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,دلتا چت,چتروم دلتا,چت دلتا,چتروم اذری دلتا,گیوی چت,چتروم گیوی,چت گیوی,حوری چت,چتروم حوری,چت حوری,اذربایجان چت,چتروم اذربایجان,چت اذربایجان,چتروم اذری اذربایجان چت,بوکان چت,چتروم بوکان,چت بوکان,چتروم اذری بوکان,اسان چت,چتروم اسان چت,چت اسان,چتروم اسان,سراب چت,چتروم سراب,چت سراب,چتروم اذری سراب,سر دشت چت,چتروم سردشت,چت سردشت,چتروم اذری سر دشت,تکاپ چت,چتروم تکاپ,چت تکاپ,چتروم اذری تکاپ,اذری چت,چت اذری,چتروم اذری,چتروم اذری اسپید,


چت اذری چت چت روم تبریز چت,چتروم تبریز,چت تبریز,چتروم اذری تبریز چت,مراغه چت,چتروم مراغه,چت مراغه,چتروم اذری مراغه چت,مراغه,مرند چت,چتروم مرند,چت مرند,چتروم اذری مرند چت,مرند,شبستر چت,چتروم شبستر,چت شبستر,چتروم اذری شبستر چت,شبستر,اسکو چت,چتروم اسکو,چت اسکو,چتروم اذری اسکو چت,اسکو,بستان اباد چت,چتروم بستان اباد,چت,چت ال وی,زیبا چت,چتروم زیبا,چت زیبا,چتروم فارسی,چت فارسی,فارسی چت‌,دریا چت,چتروم دریا,چت دریا,سار چت,چتروم سار,چت سار,باران چت,چتروم باران,چت باران,بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,چتروم اذری اسپیدچت بستان اباد,چتروم اذری بستان اباد چت,بستان اباد,هشترود چت,چتروم هشترود,چت هشترود,چتروم اذری هشترود,هشترود,هادی شهر چت,چتروم هادی شهر,چت هادی شهر,چتروم اذری هادی شهر چت,هادی شهر,اهر چت,چتروم اهر,چت اهر,چتروم اذری اهر چت,اهر,میانه چت,چتروم میانه,چت میانه,چتروم اذری میانه چت,میانه,سهند چت,چتروم سهند,چت سهند,چتروم اذری سهند چت,سهند,ملکان چت,چتروم ملکان,چت ملکان,چتروم اذری ملکان چت,ملکان,عجب شیر چت,چتروم اذری عجب شیر چت,چتروم عجب شیر,چت عجب شیر,عجب شیر,سردرود چت,چتروم سردرود,چت سردرود,چتروم اذری سردرود چت,سردرود,اذرشهر چت,چتروم اذرشهر,چت اذرشهر,چتروم اذری اذرشهر,اذرشهر,سراب چت,چتروم سراب,چت سراب,چتروم اذری سراب چت,سراب,بناب چت,چتروم بناب,چت بناب,چتروم اذری بناب چت,بناب,شاهین دژچت,چتروم شاهین دژ,چت شاهین دژ,چتروم اذری شاهین دژ چت,شاهین دژ,ارومیه چت,چتروم ارومیه,چت ارومیه,چتروم اذری ارومیه چت,ارومیه,خوی چت,چتروم خوی,چت خوی,چتروم اذری خوی,خوب,بوکان چت,چتروم بوکان,چت بوکان,چتروم اذری بوکان,بوکان,مهاباد چت,چتروم مهاباد,چت مهاباد,چتروم اذری مهاباد چت,مهاباد,میاندواب چت,چتروم میاندواب,چت میاندواب,چتروم اذری میاندواب,میاندواب,سلماس چت,چتروم سلماس,چت سلماس,چتروم اذری سلماس چت,سلماس,نقده چت,چتروم نقده,چت نقده,چتروم اذری نقده چت,نقده,پیرانشهر چت,چتروم پیرانشهر,چت پیرانشهر,چتروم اذری پیرانشهر چت,پیرانشهر,تکاب چت,چتروم تکاب,چت تکاب,چتروم اذری تکاب چت,تکاب,ماکو چت,چتروم ماکو,چت ماکو,چتروم اذری ماکو چت,ماکو,سردشت چت,چتروم سردشت,چت سردشت,چتروم اذری سردشت چت,سردشت,اشنویه چت,چتروم اشنویه,چت اشنویه,چتروم اذری اشنویه چت,اشنویه,چت بزرگ,چتروم بزرگ,چت بزرگ,چتروم بزرگ فارسی,بزرگترن چتروم,بزرگ, انلاین چت,چتروم انلاین,چت انلاین,چتروم اذری انلاین چت,انلاین,فراز چت| اذری چت,چت روم,چت فارسی,چت روم اذری,اذری چت,تبریز چت,ارومیه چت,ترک چت,راحت چت,سهند چت,ققنوس چت,باران چت,همدان چت,زنجان چت,اردبیل چت,سمنان چت,لرستان چت,یاسوج چت,اندروید چت,لاین چت,نیمباز چت,گروپ چت,چت روم ایرانی,چت فارسی,چت روم فارسی,معروف چت,چت روم بزرگ,چت شلوغ,برنامه چت,چت ,سایت چت,سایت چت روم,چت روم شلوغ,چت ایرانی شلوغ,ناز چت,پالیز چت,گیم ناز چت,مراغه چت,خوی چت,قم چت,رشت چت,چت روم کرد ها,روم کرد,چت کرد,چت مرام,مرام چت,عسل ناز چت,عسل چت,چت روم عسل,چت روم ایرونی تسون گپ|چتروم توسن|سهند چت|تبریز چت|توسن|آذرین چت روم فارسی|اویل چت|ققنوس راز عسل | لاو ناز چت فراز چت |اذربایجان چت | ایرونی چت چت فراز چت چتروم اذری فراز چت |دنیا چت |فراز چت اذری چت | اذری چت فراز |اویل چت فراز | راموند چت | بهترین چت |اسپید چت,چت,چتروم اذری,گلین چت,چتروم گلین,گلین چت,وبلاگ گلین چت,چتروم گلین چت,چت گلینیا,گلین چتیا,اذری چت,چت روم اذری,اذری زبان چت,زبان اذری چت,چت,چتروم,چت روم,چت ,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسی,بزرگترین چت ایرانی,فراز چت,چتروم فراز,چت فراز,چتروم اذری فراز چت,ال وی چت,چتروم ال وی چت,چت ال وی,زیبا چت,چتروم زیبا,چت زیبا,چتروم فارسی,چت فارسی,فارسی چت‌,دریا چت,چتروم دریا,چت دریا,سار چت,چتروم سار,چت سار,باران چت,چتروم باران,چت باران,بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,چتروم اذری اسپید چت,چت اسپید چت,چتروم فارسی اسپید چت,چتروم فارسی اسپید,دیلاچت,چتروم دیلا,چت دیلا,اورمیه چت,چتروم اورمیه,چت اورمیه,چتروم اذری اورمیه چت,اردبیل چت,چتروم اردبیل,چت اردبیل,چترو اذری اردبیل,سلماس چت,چتروم سلماس,چت سلمان,چتروم اذری سلماس,چت خوی,خوی چت,چتروم خوی,چتروم اذری خوی,چتروم شاهین دژ,چت شاهین دژ,شاهین دژچت,چتروم اذری شاهین دژ,مشکین شهر چت,چتروم مشکین شهر,چتروم اذری مشکین شهر,گرمی چت,چتروم گرمی,چت گرمی,چتروم اذری گرمی,ا ین چت,چتروم فارسی ا ین,چتروم ا ین,چت ا ین,چتروم شمال,چت شمال,شمال چت,فارسی چت,بتا چت,چتروم اذری بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,دلتا چت,چتروم دلتا,چت دلتا,چتروم اذری دلتا,گیوی چت,چتروم گیوی,چت گیوی,حوری چت,چتروم حوری,چت حوری,اذربایجان چت,چتروم اذربایجان,چت اذربایجان,چتروم اذری اذربایجان چت,بوکان چت,چتروم بوکان,چت بوکان,چتروم اذری بوکان,اسان چت,چتروم اسان چت,چت اسان,چتروم اسان,سراب چت,چتروم سراب,چت سراب,چتروم اذری


سراب,سر دشت چت,چتروم سردشت,چت سردشت,چتروم اذری سر دشت,تکاپ چت,چتروم تکاپ,چت تکاپ,چتروم اذری تکاپ,اذری چت,چت اذری,چتروم اذری,چتروم اذری اسپید, چت اذری چت چت روم تبریز چت,چتروم تبریز,چت تبریز,چتروم اذری تبریز چت,مراغه چت,چتروم مراغه,چت مراغه,چتروم اذری مراغه چت,مراغه,مرند چت,چتروم مرند,چت مرند,چتروم اذری مرند چت,مرند,شبستر چت,چتروم شبستر,چت شبستر,چتروم اذری شبستر چت,شبستر,اسکو چت,چتروم اسکو,چت اسکو,چتروم اذری اسکو چت,اسکو,بستان اباد چت,چتروم بستان اباد,چت,چت ال وی,زیبا چت,چتروم زیبا,چت زیبا,چتروم فارسی,چت فارسی,فارسی چت‌,دریا چت,چتروم دریا,چت دریا,سار چت,چتروم سار,چت سار,باران چت,چتروم باران,چت باران,بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,چتروم اذری اسپیدچت بستان اباد,چتروم اذری بستان اباد چت,بستان اباد,هشترود چت,چتروم هشترود,چت هشترود,چتروم اذری هشترود,هشترود,هادی شهر چت,چتروم هادی شهر,چت هادی شهر,چتروم اذری هادی شهر چت,هادی شهر,اهر چت,چتروم اهر,چت اهر,چتروم اذری اهر چت,اهر,میانه چت,چتروم میانه,چت میانه,چتروم اذری میانه چت,میانه,سهند چت,چتروم سهند,چت سهند,چتروم اذری سهند چت,سهند,ملکان چت,چتروم ملکان,چت ملکان,چتروم اذری ملکان چت,ملکان,عجب شیر چت,چتروم اذری عجب شیر چت,چتروم عجب شیر,چت عجب شیر,عجب شیر,سردرود چت,چتروم سردرود,چت سردرود,چتروم اذری سردرود چت,سردرود,اذرشهر چت,چتروم اذرشهر,چت اذرشهر,چتروم اذری اذرشهر,اذرشهر,سراب چت,چتروم سراب,چت سراب,چتروم اذری سراب چت,سراب,بناب چت,چتروم بناب,چت بناب,چتروم اذری بناب چت,بناب,شاهین دژچت,چتروم شاهین دژ,چت شاهین دژ,چتروم اذری شاهین دژ چت,شاهین دژ,ارومیه چت,چتروم ارومیه,چت ارومیه,چتروم اذری ارومیه چت,ارومیه,خوی چت,چتروم خوی,چت خوی,چتروم اذری خوی,خوب,بوکان چت,چتروم بوکان,چت بوکان,چتروم اذری بوکان,بوکان,مهاباد چت,چتروم مهاباد,چت مهاباد,چتروم اذری مهاباد چت,مهاباد,میاندواب چت,چتروم میاندواب,چت میاندواب,چتروم اذری میاندواب,میاندواب,سلماس چت,چتروم سلماس,چت سلماس,چتروم اذری سلماس چت,سلماس,نقده چت,چتروم نقده,چت نقده,چتروم اذری نقده چت,نقده,پیرانشهر چت,چتروم پیرانشهر,چت پیرانشهر,چتروم اذری پیرانشهر چت,پیرانشهر,تکاب چت,چتروم تکاب,چت تکاب,چتروم اذری تکاب چت,تکاب,ماکو چت,چتروم ماکو,چت ماکو,چتروم اذری ماکو چت,ماکو,سردشت چت,چتروم سردشت,چت سردشت,چتروم اذری سردشت چت,سردشت,اشنویه چت,چتروم اشنویه,چت اشنویه,چتروم اذری اشنویه چت,اشنویه,چت بزرگ,چتروم بزرگ,چت بزرگ,چتروم بزرگ فارسی,بزرگترن چتروم,بزرگ, انلاین چت,چتروم انلاین,چت انلاین,چتروم اذری انلاین چت,انلاین,فراز چت| اذری چت,چت روم,چت فارسی,چت روم اذری,اذری چت,تبریز چت,ارومیه چت,ترک چت,راحت چت,سهند چت,ققنوس چت,باران چت,همدان چت,زنجان چت,اردبیل چت,سمنان چت,لرستان چت,یاسوج چت,اندروید چت,لاین چت,نیمباز چت,گروپ چت,چت روم ایرانی,چت فارسی,چت روم فارسی,معروف چت,چت روم بزرگ,چت شلوغ,برنامه چت,چت ,سایت چت,سایت چت روم,چت روم شلوغ,چت ایرانی شلوغ,ناز چت,پالیز چت,گیم ناز چت,مراغه چت,خوی چت,قم چت,رشت چت,چت روم کرد ها,روم کرد,چت کرد,چت مرام,مرام چت,عسل ناز چت,عسل چت,چت روم عسل,چت روم ایرونی; ,


طراحی چت روم seo by :hosein نازی چت چت فارسی شما چت چتی دیانا چت چتروم ارام چت شلوغ چت نازنین چت باران چت چتروم فارسی ققنوس چت رز چت رز کلوب تهران چت شمال چت سافت 98 پی سی چت_نازی چت_شما چت_فاتح چت_شلوغ چت-باران چت-عسل چت-دیانا چت-آذری چت-راحت چت-اروپا چت-اسیره چت-تبریز چت-ارومیه چت-تهران چت-شمال چت-کلوپ -رز کلوپ-آسان -سافت98-پی سی .ققنوس چتتسون گپ|چتروم توسن|سهند چت|تبریز چت|توسن|آذرین چت روم فارسی|اویل چت|ققنوس راز عسل | لاو ناز چت فراز چت |اذربایجان چت | ایرونی چت چت فراز چت چتروم اذری فراز چت |دنیا چت |فراز چت اذری چت | اذری چت فراز |اویل چت فراز | راموند چت | بهترین چت |اسپید چت,چت,چتروم اذری,گلین چت,چتروم گلین,گلین چت,وبلاگ گلین چت,چتروم گلین چت,چت گلینیا,گلین چتیا,اذری چت,چت روم اذری,اذری زبان چت,زبان اذری چت,چت,چتروم,چت روم,چت ,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسی,بزرگترین چت ایرانی,فراز چت,چتروم فراز,چت فراز,چتروم اذری فراز چت,ال وی چت,چتروم ال وی چت,چت ال وی,زیبا چت,چتروم زیبا,چت زیبا,چتروم فارسی,چت فارسی,فارسی چت‌,دریا چت,چتروم دریا,چت دریا,سار چت,چتروم سار,چت سار,باران چت,چتروم باران,چت باران,بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,چتروم اذری اسپید چت,چت اسپید چت,چتروم فارسی اسپید چت,چتروم فارسی اسپید,دیلاچت,چتروم دیلا,چت دیلا,اورمیه چت,چتروم اورمیه,چت اورمیه,چتروم اذری اورمیه چت,اردبیل چت,چتروم اردبیل,چت اردبیل,چترو اذری اردبیل,سلماس چت,چتروم سلماس,چت سلمان,چتروم اذری سلماس,چت خوی,خوی چت,چتروم خوی,چتروم اذری خوی,چتروم شاهین دژ,چت شاهین دژ,شاهین دژچت,چتروم اذری شاهین دژ,مشکین شهر چت,چتروم مشکین شهر,چتروم اذری مشکین شهر,گرمی چت,چتروم گرمی,چت گرمی,چتروم اذری گرمی,ا ین چت,چتروم فارسی ا ین,چتروم ا ین,چت ا ین,چتروم شمال,چت شمال,شمال چت,فارسی چت,بتا چت,چتروم اذری بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,دلتا چت,چتروم دلتا,چت دلتا,چتروم اذری دلتا,گیوی چت,چتروم گیوی,چت گیوی,حوری چت,چتروم حوری,چت حوری,اذربایجان چت,چتروم اذربایجان,چت اذربایجان,چتروم اذری اذربایجان چت,بوکان چت,چتروم بوکان,چت بوکان,چتروم اذری بوکان,اسان چت,چتروم اسان چت,چت اسان,چتروم اسان,سراب چت,چتروم سراب,چت سراب,چتروم اذری سراب,سر دشت چت,چتروم سردشت,چت سردشت,چتروم اذری سر دشت,تکاپ چت,چتروم تکاپ,چت تکاپ,چتروم اذری تکاپ,اذری چت,چت اذری,چتروم اذری,چتروم اذری اسپید, چت اذری چت چت روم تبریز چت,چتروم تبریز,چت تبریز,چتروم اذری تبریز چت,مراغه چت,چتروم مراغه,چت مراغه,چتروم اذری مراغه چت,مراغه,مرند چت,چتروم مرند,چت مرند,چتروم اذری مرند چت,مرند,شبستر چت,چتروم شبستر,چت شبستر,چتروم اذری شبستر چت,شبستر,اسکو چت,چتروم اسکو,چت اسکو,چتروم اذری اسکو چت,اسکو,بستان اباد چت,چتروم بستان اباد,چت,چت ال وی,زیبا چت,چتروم زیبا,چت زیبا,چتروم فارسی,چت فارسی,فارسی چت‌,دریا چت,چتروم دریا,چت دریا,سار چت,چتروم سار,چت سار,باران چت,چتروم باران,چت باران,بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,چتروم اذری اسپیدچت بستان اباد,چتروم اذری بستان اباد چت,بستان اباد,هشترود چت,چتروم هشترود,چت هشترود,چتروم اذری هشترود,هشترود,هادی شهر چت,چتروم هادی شهر,چت هادی شهر,چتروم اذری هادی شهر چت,هادی شهر,اهر چت,چتروم اهر,چت اهر,چتروم اذری اهر چت,اهر,میانه چت,چتروم میانه,چت میانه,چتروم اذری میانه چت,میانه,سهند چت,چتروم سهند,چت سهند,چتروم اذری سهند چت,سهند,ملکان چت,چتروم ملکان,چت ملکان,چتروم اذری ملکان چت,ملکان,عجب شیر چت,چتروم اذری عجب شیر چت,چتروم عجب شیر,چت عجب شیر,عجب شیر,سردرود چت,چتروم سردرود,چت سردرود,چتروم اذری سردرود چت,سردرود,اذرشهر چت,چتروم اذرشهر,چت اذرشهر,چتروم اذری اذرشهر,اذرشهر,سراب چت,چتروم سراب,چت سراب,چتروم اذری سراب چت,سراب,بناب چت,چتروم بناب,چت بناب,چتروم اذری بناب چت,بناب,شاهین دژچت,چتروم شاهین دژ,چت شاهین دژ,چتروم اذری شاهین دژ چت,شاهین دژ,ارومیه چت,چتروم ارومیه,چت ارومیه,چتروم اذری ارومیه چت,ارومیه,خوی چت,چتروم خوی,چت خوی,چتروم اذری خوی,خوب,بوکان چت,چتروم بوکان,چت بوکان,چتروم اذری بوکان,بوکان,مهاباد چت,چتروم مهاباد,چت مهاباد,چتروم اذری مهاباد چت,مهاباد,میاندواب چت,چتروم میاندواب,چت میاندواب,چتروم اذری میاندواب,میاندواب,سلماس چت,چتروم سلماس,چت سلماس,چتروم اذری سلماس چت,سلماس,نقده چت,چتروم نقده,چت نقده,چتروم اذری نقده چت,نقده,پیرانشهر چت,چتروم پیرانشهر,چت پیرانشهر,چتروم اذری پیرانشهر چت,پیرانشهر,تکاب چت,چتروم تکاب,چت تکاب,چتروم اذری تکاب چت,تکاب,ماکو چت,چتروم ماکو,چت ماکو,چتروم اذری ماکو چت,ماکو,سردشت چت,چتروم سردشت,چت سردشت,چتروم اذری سردشت چت,سردشت,اشنویه چت,چتروم اشنویه,چت اشنویه,چتروم اذری اشنویه چت,اشنویه,چت بزرگ,چتروم بزرگ,چت بزرگ,چتروم بزرگ فارسی,بزرگترن چتروم,بزرگ,

انلاین چت,چتروم انلاین,چت انلاین,چتروم اذری انلاین چت,انلاین,فراز چت| اذری چت,چت روم,چت فارسی,چت روم اذری,اذری چت,تبریز چت,ارومیه چت,ترک چت,راحت چت,سهند چت,ققنوس چت,باران چت,همدان چت,زنجان چت,اردبیل چت,سمنان چت,لرستان چت,یاسوج چت,اندروید چت,لاین چت,نیمباز چت,گروپ چت,چت روم ایرانی,چت فارسی,چت روم فارسی,معروف چت,چت روم بزرگ,چت شلوغ,برنامه چت,چت ,سایت چت,سایت چت روم,چت روم شلوغ,چت ایرانی شلوغ,ناز چت,پالیز چت,گیم ناز چت,مراغه چت,خوی چت,قم چت,رشت چت,چت روم کرد ها,روم کرد,چت کرد,چت مرام,مرام چت,عسل ناز چت,عسل چت,چت روم عسل,چت روم ایرونی; چت_نازی چت_شما چت_فاتح چت_شلوغ چت-باران چت-عسل چت-دیانا چت-آذری چت-راحت چت-اروپا چت-اسیره چت-تبریز چت-ارومیه چت-تهران چت-شمال چت-کلوپ -رز کلوپ-آسان -سافت98-پی سی .ققنوس چتتسون گپ|چتروم توسن|سهند چت|تبریز چت|توسن|آذرین چت روم فارسی|اویل چت|ققنوس راز عسل | لاو ناز چت فراز چت |اذربایجان چت | ایرونی چت چت فراز چت چتروم اذری فراز چت |دنیا چت |فراز چت اذری چت | اذری چت فراز |اویل چت فراز | راموند چت | بهترین چت |اسپید چت,چت,چتروم اذری,گلین چت,چتروم گلین,گلین چت,وبلاگ گلین چت,چتروم گلین چت,چت گلینیا,گلین چتیا,اذری چت,چت روم اذری,اذری زبان چت,زبان اذری چت,چت,چتروم,چت روم,چت ,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسی,بزرگترین چت ایرانی,فراز چت,چتروم فراز,چت فراز,چتروم اذری فراز چت,ال وی چت,چتروم ال وی چت,چت ال وی,زیبا چت,چتروم زیبا,چت زیبا,چتروم فارسی,چت فارسی,فارسی چت‌,دریا چت,چتروم دریا,چت دریا,سار چت,چتروم سار,چت سار,باران چت,چتروم باران,چت باران,بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,چتروم اذری اسپید چت,چت اسپید چت,چتروم فارسی اسپید چت,چتروم فارسی اسپید,دیلاچت,چتروم دیلا,چت دیلا,اورمیه چت,چتروم اورمیه,چت اورمیه,چتروم اذری اورمیه چت,اردبیل چت,چتروم اردبیل,چت اردبیل,چترو اذری اردبیل,سلماس چت,چتروم سلماس,چت سلمان,چتروم اذری سلماس,چت خوی,خوی چت,چتروم خوی,چتروم اذری خوی,چتروم شاهین دژ,چت شاهین دژ,شاهین دژچت,چتروم اذری شاهین دژ,مشکین شهر چت,چتروم مشکین شهر,چتروم اذری مشکین شهر,گرمی چت,چتروم گرمی,چت گرمی,چتروم اذری گرمی,ا ین چت,چتروم فارسی ا ین,چتروم ا ین,چت ا ین,چتروم شمال,چت شمال,شمال چت,فارسی چت,بتا چت,چتروم اذری بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,دلتا چت,چتروم دلتا,چت دلتا,چتروم اذری دلتا,گیوی چت,چتروم گیوی,چت گیوی,حوری چت,چتروم حوری,چت حوری,اذربایجان چت,چتروم اذربایجان,چت اذربایجان,چتروم اذری اذربایجان چت,بوکان چت,چتروم بوکان,چت بوکان,چتروم اذری بوکان,اسان چت,چتروم اسان چت,چت اسان,چتروم اسان,سراب چت,چتروم سراب,چت سراب,چتروم اذری سراب,سر دشت چت,چتروم سردشت,چت سردشت,چتروم اذری سر دشت,تکاپ چت,چتروم تکاپ,چت تکاپ,چتروم اذری تکاپ,اذری چت,چت اذری,چتروم اذری,چتروم اذری اسپید,


چت اذری چت چت روم تبریز چت,چتروم تبریز,چت تبریز,چتروم اذری تبریز چت,مراغه چت,چتروم مراغه,چت مراغه,چتروم اذری مراغه چت,مراغه,مرند چت,چتروم مرند,چت مرند,چتروم اذری مرند چت,مرند,شبستر چت,چتروم شبستر,چت شبستر,چتروم اذری شبستر چت,شبستر,اسکو چت,چتروم اسکو,چت اسکو,چتروم اذری اسکو چت,اسکو,بستان اباد چت,چتروم بستان اباد,چت,چت ال وی,زیبا چت,چتروم زیبا,چت زیبا,چتروم فارسی,چت فارسی,فارسی چت‌,دریا چت,چتروم دریا,چت دریا,سار چت,چتروم سار,چت سار,باران چت,چتروم باران,چت باران,بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,چتروم اذری اسپیدچت بستان اباد,چتروم اذری بستان اباد چت,بستان اباد,هشترود چت,چتروم هشترود,چت هشترود,چتروم اذری هشترود,هشترود,هادی شهر چت,چتروم هادی شهر,چت هادی شهر,چتروم اذری هادی شهر چت,هادی شهر,اهر چت,چتروم اهر,چت اهر,چتروم اذری اهر چت,اهر,میانه چت,چتروم میانه,چت میانه,چتروم اذری میانه چت,میانه,سهند چت,چتروم سهند,چت سهند,چتروم اذری سهند چت,سهند,ملکان چت,چتروم ملکان,چت ملکان,چتروم اذری ملکان چت,ملکان,عجب شیر چت,چتروم اذری عجب شیر چت,چتروم عجب شیر,چت عجب شیر,عجب شیر,سردرود چت,چتروم سردرود,چت سردرود,چتروم اذری سردرود چت,سردرود,اذرشهر چت,چتروم اذرشهر,چت اذرشهر,چتروم اذری اذرشهر,اذرشهر,سراب چت,چتروم سراب,چت سراب,چتروم اذری سراب چت,سراب,بناب چت,چتروم بناب,چت بناب,چتروم اذری بناب چت,بناب,شاهین دژچت,چتروم شاهین دژ,چت شاهین دژ,چتروم اذری شاهین دژ چت,شاهین دژ,ارومیه چت,چتروم ارومیه,چت ارومیه,چتروم اذری ارومیه چت,ارومیه,خوی چت,چتروم خوی,چت خوی,چتروم اذری خوی,خوب,بوکان چت,چتروم بوکان,چت بوکان,چتروم اذری بوکان,بوکان,مهاباد چت,چتروم مهاباد,چت مهاباد,چتروم اذری مهاباد چت,مهاباد,میاندواب چت,چتروم میاندواب,چت میاندواب,چتروم اذری میاندواب,میاندواب,سلماس چت,چتروم سلماس,چت سلماس,چتروم اذری سلماس چت,سلماس,نقده چت,چتروم نقده,چت نقده,چتروم اذری نقده چت,نقده,پیرانشهر چت,چتروم پیرانشهر,چت پیرانشهر,چتروم اذری پیرانشهر چت,پیرانشهر,تکاب چت,چتروم تکاب,چت تکاب,چتروم اذری تکاب چت,تکاب,ماکو چت,چتروم ماکو,چت ماکو,چتروم اذری ماکو چت,ماکو,سردشت چت,چتروم سردشت,چت سردشت,چتروم اذری سردشت چت,سردشت,اشنویه چت,چتروم اشنویه,چت اشنویه,چتروم اذری اشنویه چت,اشنویه,چت بزرگ,چتروم بزرگ,چت بزرگ,چتروم بزرگ فارسی,بزرگترن چتروم,بزرگ, انلاین چت,چتروم انلاین,چت انلاین,چتروم اذری انلاین چت,انلاین,فراز چت| اذری چت,چت روم,چت فارسی,چت روم اذری,اذری چت,تبریز چت,ارومیه چت,ترک چت,راحت چت,سهند چت,ققنوس چت,باران چت,همدان چت,زنجان چت,اردبیل چت,سمنان چت,لرستان چت,یاسوج چت,اندروید چت,لاین چت,نیمباز چت,گروپ چت,چت روم ایرانی,چت فارسی,چت روم فارسی,معروف چت,چت روم بزرگ,چت شلوغ,برنامه چت,چت ,سایت چت,سایت چت روم,چت روم شلوغ,چت ایرانی شلوغ,ناز چت,پالیز چت,گیم ناز چت,مراغه چت,خوی چت,قم چت,رشت چت,چت روم کرد ها,روم کرد,چت کرد,چت مرام,مرام چت,عسل ناز چت,عسل چت,چت روم عسل,چت روم ایرونی تسون گپ|چتروم توسن|سهند چت|تبریز چت|توسن|آذرین چت روم فارسی|اویل چت|ققنوس راز عسل | لاو ناز چت فراز چت |اذربایجان چت | ایرونی چت چت فراز چت چتروم اذری فراز چت |دنیا چت |فراز چت اذری چت | اذری چت فراز |اویل چت فراز | راموند چت | بهترین چت |اسپید چت,چت,چتروم اذری,گلین چت,چتروم گلین,گلین چت,وبلاگ گلین چت,چتروم گلین چت,چت گلینیا,گلین چتیا,اذری چت,چت روم اذری,اذری زبان چت,زبان اذری چت,چت,چتروم,چت روم,چت ,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسی,بزرگترین چت ایرانی,فراز چت,چتروم فراز,چت فراز,چتروم اذری فراز چت,ال وی چت,چتروم ال وی چت,چت ال وی,زیبا چت,چتروم زیبا,چت زیبا,چتروم فارسی,چت فارسی,فارسی چت‌,دریا چت,چتروم دریا,چت دریا,سار چت,چتروم سار,چت سار,باران چت,چتروم باران,چت باران,بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,چتروم اذری اسپید چت,چت اسپید چت,چتروم فارسی اسپید چت,چتروم فارسی اسپید,دیلاچت,چتروم دیلا,چت دیلا,اورمیه چت,چتروم اورمیه,چت اورمیه,چتروم اذری اورمیه چت,اردبیل چت,چتروم اردبیل,چت اردبیل,چترو اذری اردبیل,سلماس چت,چتروم سلماس,چت سلمان,چتروم اذری سلماس,چت خوی,خوی چت,چتروم خوی,چتروم اذری خوی,چتروم شاهین دژ,چت شاهین دژ,شاهین دژچت,چتروم اذری شاهین دژ,مشکین شهر چت,چتروم مشکین شهر,چتروم اذری مشکین شهر,گرمی چت,چتروم گرمی,چت گرمی,چتروم اذری گرمی,ا ین چت,چتروم فارسی ا ین,چتروم ا ین,چت ا ین,چتروم شمال,چت شمال,شمال چت,فارسی چت,بتا چت,چتروم اذری بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,دلتا چت,چتروم دلتا,چت دلتا,چتروم اذری دلتا,گیوی چت,چتروم گیوی,چت گیوی,حوری چت,چتروم حوری,چت حوری,اذربایجان چت,چتروم اذربایجان,چت اذربایجان,چتروم اذری اذربایجان چت,بوکان چت,چتروم بوکان,چت بوکان,چتروم اذری بوکان,اسان چت,چتروم اسان چت,چت اسان,چتروم اسان,سراب چت,چتروم سراب,چت سراب,چتروم اذری


سراب,سر دشت چت,چتروم سردشت,چت سردشت,چتروم اذری سر دشت,تکاپ چت,چتروم تکاپ,چت تکاپ,چتروم اذری تکاپ,اذری چت,چت اذری,چتروم اذری,چتروم اذری اسپید, چت اذری چت چت روم تبریز چت,چتروم تبریز,چت تبریز,چتروم اذری تبریز چت,مراغه چت,چتروم مراغه,چت مراغه,چتروم اذری مراغه چت,مراغه,مرند چت,چتروم مرند,چت مرند,چتروم اذری مرند چت,مرند,شبستر چت,چتروم شبستر,چت شبستر,چتروم اذری شبستر چت,شبستر,اسکو چت,چتروم اسکو,چت اسکو,چتروم اذری اسکو چت,اسکو,بستان اباد چت,چتروم بستان اباد,چت,چت ال وی,زیبا چت,چتروم زیبا,چت زیبا,چتروم فارسی,چت فارسی,فارسی چت‌,دریا چت,چتروم دریا,چت دریا,سار چت,چتروم سار,چت سار,باران چت,چتروم باران,چت باران,بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,چتروم اذری اسپیدچت بستان اباد,چتروم اذری بستان اباد چت,بستان اباد,هشترود چت,چتروم هشترود,چت هشترود,چتروم اذری هشترود,هشترود,هادی شهر چت,چتروم هادی شهر,چت هادی شهر,چتروم اذری هادی شهر چت,هادی شهر,اهر چت,چتروم اهر,چت اهر,چتروم اذری اهر چت,اهر,میانه چت,چتروم میانه,چت میانه,چتروم اذری میانه چت,میانه,سهند چت,چتروم سهند,چت سهند,چتروم اذری سهند چت,سهند,ملکان چت,چتروم ملکان,چت ملکان,چتروم اذری ملکان چت,ملکان,عجب شیر چت,چتروم اذری عجب شیر چت,چتروم عجب شیر,چت عجب شیر,عجب شیر,سردرود چت,چتروم سردرود,چت سردرود,چتروم اذری سردرود چت,سردرود,اذرشهر چت,چتروم اذرشهر,چت اذرشهر,چتروم اذری اذرشهر,اذرشهر,سراب چت,چتروم سراب,چت سراب,چتروم اذری سراب چت,سراب,بناب چت,چتروم بناب,چت بناب,چتروم اذری بناب چت,بناب,شاهین دژچت,چتروم شاهین دژ,چت شاهین دژ,چتروم اذری شاهین دژ چت,شاهین دژ,ارومیه چت,چتروم ارومیه,چت ارومیه,چتروم اذری ارومیه چت,ارومیه,خوی چت,چتروم خوی,چت خوی,چتروم اذری خوی,خوب,بوکان چت,چتروم بوکان,چت بوکان,چتروم اذری بوکان,بوکان,مهاباد چت,چتروم مهاباد,چت مهاباد,چتروم اذری مهاباد چت,مهاباد,میاندواب چت,چتروم میاندواب,چت میاندواب,چتروم اذری میاندواب,میاندواب,سلماس چت,چتروم سلماس,چت سلماس,چتروم اذری سلماس چت,سلماس,نقده چت,چتروم نقده,چت نقده,چتروم اذری نقده چت,نقده,پیرانشهر چت,چتروم پیرانشهر,چت پیرانشهر,چتروم اذری پیرانشهر چت,پیرانشهر,تکاب چت,چتروم تکاب,چت تکاب,چتروم اذری تکاب چت,تکاب,ماکو چت,چتروم ماکو,چت ماکو,چتروم اذری ماکو چت,ماکو,سردشت چت,چتروم سردشت,چت سردشت,چتروم اذری سردشت چت,سردشت,اشنویه چت,چتروم اشنویه,چت اشنویه,چتروم اذری اشنویه چت,اشنویه,چت بزرگ,چتروم بزرگ,چت بزرگ,چتروم بزرگ فارسی,بزرگترن چتروم,بزرگ, انلاین چت,چتروم انلاین,چت انلاین,چتروم اذری انلاین چت,انلاین,فراز چت| اذری چت,چت روم,چت فارسی,چت روم اذری,اذری چت,تبریز چت,ارومیه چت,ترک چت,راحت چت,سهند چت,ققنوس چت,باران چت,همدان چت,زنجان چت,اردبیل چت,سمنان چت,لرستان چت,یاسوج چت,اندروید چت,لاین چت,نیمباز چت,گروپ چت,چت روم ایرانی,چت فارسی,چت روم فارسی,معروف چت,چت روم بزرگ,چت شلوغ,برنامه چت,چت ,سایت چت,سایت چت روم,چت روم شلوغ,چت ایرانی شلوغ,ناز چت,پالیز چت,گیم ناز چت,مراغه چت,خوی چت,قم چت,رشت چت,چت روم کرد ها,روم کرد,چت کرد,چت مرام,مرام چت,عسل ناز چت,عسل چت,چت روم عسل,چت روم ایرونی; ,


طراحی چت روم seo by :hosein نازی چت چت فارسی شما چت چتی دیانا چت چتروم ارام چت شلوغ چت نازنین چت باران چت چتروم فارسی ققنوس چت رز چت رز کلوب تهران چت شمال چت سافت 98 پی سی چت_نازی چت_شما چت_فاتح چت_شلوغ چت-باران چت-عسل چت-دیانا چت-آذری چت-راحت چت-اروپا چت-اسیره چت-تبریز چت-ارومیه چت-تهران چت-شمال چت-کلوپ -رز کلوپ-آسان -سافت98-پی سی .ققنوس چتتسون گپ|چتروم توسن|سهند چت|تبریز چت|توسن|آذرین چت روم فارسی|اویل چت|ققنوس راز عسل | لاو ناز چت فراز چت |اذربایجان چت | ایرونی چت چت فراز چت چتروم اذری فراز چت |دنیا چت |فراز چت اذری چت | اذری چت فراز |اویل چت فراز | راموند چت | بهترین چت |اسپید چت,چت,چتروم اذری,گلین چت,چتروم گلین,گلین چت,وبلاگ گلین چت,چتروم گلین چت,چت گلینیا,گلین چتیا,اذری چت,چت روم اذری,اذری زبان چت,زبان اذری چت,چت,چتروم,چت روم,چت ,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسی,بزرگترین چت ایرانی,فراز چت,چتروم فراز,چت فراز,چتروم اذری فراز چت,ال وی چت,چتروم ال وی چت,چت ال وی,زیبا چت,چتروم زیبا,چت زیبا,چتروم فارسی,چت فارسی,فارسی چت‌,دریا چت,چتروم دریا,چت دریا,سار چت,چتروم سار,چت سار,باران چت,چتروم باران,چت باران,بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,چتروم اذری اسپید چت,چت اسپید چت,چتروم فارسی اسپید چت,چتروم فارسی اسپید,دیلاچت,چتروم دیلا,چت دیلا,اورمیه چت,چتروم اورمیه,چت اورمیه,چتروم اذری اورمیه چت,اردبیل چت,چتروم اردبیل,چت اردبیل,چترو اذری اردبیل,سلماس چت,چتروم سلماس,چت سلمان,چتروم اذری سلماس,چت خوی,خوی چت,چتروم خوی,چتروم اذری خوی,چتروم شاهین دژ,چت شاهین دژ,شاهین دژچت,چتروم اذری شاهین دژ,مشکین شهر چت,چتروم مشکین شهر,چتروم اذری مشکین شهر,گرمی چت,چتروم گرمی,چت گرمی,چتروم اذری گرمی,ا ین چت,چتروم فارسی ا ین,چتروم ا ین,چت ا ین,چتروم شمال,چت شمال,شمال چت,فارسی چت,بتا چت,چتروم اذری بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,دلتا چت,چتروم دلتا,چت دلتا,چتروم اذری دلتا,گیوی چت,چتروم گیوی,چت گیوی,حوری چت,چتروم حوری,چت حوری,اذربایجان چت,چتروم اذربایجان,چت اذربایجان,چتروم اذری اذربایجان چت,بوکان چت,چتروم بوکان,چت بوکان,چتروم اذری بوکان,اسان چت,چتروم اسان چت,چت اسان,چتروم اسان,سراب چت,چتروم سراب,چت سراب,چتروم اذری سراب,سر دشت چت,چتروم سردشت,چت سردشت,چتروم اذری سر دشت,تکاپ چت,چتروم تکاپ,چت تکاپ,چتروم اذری تکاپ,اذری چت,چت اذری,چتروم اذری,چتروم اذری اسپید, چت اذری چت چت روم تبریز چت,چتروم تبریز,چت تبریز,چتروم اذری تبریز چت,مراغه چت,چتروم مراغه,چت مراغه,چتروم اذری مراغه چت,مراغه,مرند چت,چتروم مرند,چت مرند,چتروم اذری مرند چت,مرند,شبستر چت,چتروم شبستر,چت شبستر,چتروم اذری شبستر چت,شبستر,اسکو چت,چتروم اسکو,چت اسکو,چتروم اذری اسکو چت,اسکو,بستان اباد چت,چتروم بستان اباد,چت,چت ال وی,زیبا چت,چتروم زیبا,چت زیبا,چتروم فارسی,چت فارسی,فارسی چت‌,دریا چت,چتروم دریا,چت دریا,سار چت,چتروم سار,چت سار,باران چت,چتروم باران,چت باران,بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,چتروم اذری اسپیدچت بستان اباد,چتروم اذری بستان اباد چت,بستان اباد,هشترود چت,چتروم هشترود,چت هشترود,چتروم اذری هشترود,هشترود,هادی شهر چت,چتروم هادی شهر,چت هادی شهر,چتروم اذری هادی شهر چت,هادی شهر,اهر چت,چتروم اهر,چت اهر,چتروم اذری اهر چت,اهر,میانه چت,چتروم میانه,چت میانه,چتروم اذری میانه چت,میانه,سهند چت,چتروم سهند,چت سهند,چتروم اذری سهند چت,سهند,ملکان چت,چتروم ملکان,چت ملکان,چتروم اذری ملکان چت,ملکان,عجب شیر چت,چتروم اذری عجب شیر چت,چتروم عجب شیر,چت عجب شیر,عجب شیر,سردرود چت,چتروم سردرود,چت سردرود,چتروم اذری سردرود چت,سردرود,اذرشهر چت,چتروم اذرشهر,چت اذرشهر,چتروم اذری اذرشهر,اذرشهر,سراب چت,چتروم سراب,چت سراب,چتروم اذری سراب چت,سراب,بناب چت,چتروم بناب,چت بناب,چتروم اذری بناب چت,بناب,شاهین دژچت,چتروم شاهین دژ,چت شاهین دژ,چتروم اذری شاهین دژ چت,شاهین دژ,ارومیه چت,چتروم ارومیه,چت ارومیه,چتروم اذری ارومیه چت,ارومیه,خوی چت,چتروم خوی,چت خوی,چتروم اذری خوی,خوب,بوکان چت,چتروم بوکان,چت بوکان,چتروم اذری بوکان,بوکان,مهاباد چت,چتروم مهاباد,چت مهاباد,چتروم اذری مهاباد چت,مهاباد,میاندواب چت,چتروم میاندواب,چت میاندواب,چتروم اذری میاندواب,میاندواب,سلماس چت,چتروم سلماس,چت سلماس,چتروم اذری سلماس چت,سلماس,نقده چت,چتروم نقده,چت نقده,چتروم اذری نقده چت,نقده,پیرانشهر چت,چتروم پیرانشهر,چت پیرانشهر,چتروم اذری پیرانشهر چت,پیرانشهر,تکاب چت,چتروم تکاب,چت تکاب,چتروم اذری تکاب چت,تکاب,ماکو چت,چتروم ماکو,چت ماکو,چتروم اذری ماکو چت,ماکو,سردشت چت,چتروم سردشت,چت سردشت,چتروم اذری سردشت چت,سردشت,اشنویه چت,چتروم اشنویه,چت اشنویه,چتروم اذری اشنویه چت,اشنویه,چت بزرگ,چتروم بزرگ,چت بزرگ,چتروم بزرگ فارسی,بزرگترن چتروم,بزرگ,


انلاین چت,چتروم انلاین,چت انلاین,چتروم اذری انلاین چت,انلاین,فراز چت| اذری چت,چت روم,چت فارسی,چت روم اذری,اذری چت,تبریز چت,ارومیه چت,ترک چت,راحت چت,سهند چت,ققنوس چت,باران چت,همدان چت,زنجان چت,اردبیل چت,سمنان چت,لرستان چت,یاسوج چت,اندروید چت,لاین چت,نیمباز چت,گروپ چت,چت روم ایرانی,چت فارسی,چت روم فارسی,معروف چت,چت روم بزرگ,چت شلوغ,برنامه چت,چت ,سایت چت,سایت چت روم,چت روم شلوغ,چت ایرانی شلوغ,ناز چت,پالیز چت,گیم ناز چت,مراغه چت,خوی چت,قم چت,رشت چت,چت روم کرد ها,روم کرد,چت کرد,چت مرام,مرام چت,عسل ناز چت,عسل چت,چت روم عسل,چت روم ایرونی; چت_نازی چت_شما چت_فاتح چت_شلوغ چت-باران چت-عسل چت-دیانا چت-آذری چت-راحت چت-اروپا چت-اسیره چت-تبریز چت-ارومیه چت-تهران چت-شمال چت-کلوپ -رز کلوپ-آسان -سافت98-پی سی .ققنوس چتتسون گپ|چتروم توسن|سهند چت|تبریز چت|توسن|آذرین چت روم فارسی|اویل چت|ققنوس راز عسل | لاو ناز چت فراز چت |اذربایجان چت | ایرونی چت چت فراز چت چتروم اذری فراز چت |دنیا چت |فراز چت اذری چت | اذری چت فراز |اویل چت فراز | راموند چت | بهترین چت |اسپید چت,چت,چتروم اذری,گلین چت,چتروم گلین,گلین چت,وبلاگ گلین چت,چتروم گلین چت,چت گلینیا,گلین چتیا,اذری چت,چت روم اذری,اذری زبان چت,زبان اذری چت,چت,چتروم,چت روم,چت ,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسی,بزرگترین چت ایرانی,فراز چت,چتروم فراز,چت فراز,چتروم اذری فراز چت,ال وی چت,چتروم ال وی چت,چت ال وی,زیبا چت,چتروم زیبا,چت زیبا,چتروم فارسی,چت فارسی,فارسی چت‌,دریا چت,چتروم دریا,چت دریا,سار چت,چتروم سار,چت سار,باران چت,چتروم باران,چت باران,بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,چتروم اذری اسپید چت,چت اسپید چت,چتروم فارسی اسپید چت,چتروم فارسی اسپید,دیلاچت,چتروم دیلا,چت دیلا,اورمیه چت,چتروم اورمیه,چت اورمیه,چتروم اذری اورمیه چت,اردبیل چت,چتروم اردبیل,چت اردبیل,چترو اذری اردبیل,سلماس چت,چتروم سلماس,چت سلمان,چتروم اذری سلماس,چت خوی,خوی چت,چتروم خوی,چتروم اذری خوی,چتروم شاهین دژ,چت شاهین دژ,شاهین دژچت,چتروم اذری شاهین دژ,مشکین شهر چت,چتروم مشکین شهر,چتروم اذری مشکین شهر,گرمی چت,چتروم گرمی,چت گرمی,چتروم اذری گرمی,ا ین چت,چتروم فارسی ا ین,چتروم ا ین,چت ا ین,چتروم شمال,چت شمال,شمال چت,فارسی چت,بتا چت,چتروم اذری بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,دلتا چت,چتروم دلتا,چت دلتا,چتروم اذری دلتا,گیوی چت,چتروم گیوی,چت گیوی,حوری چت,چتروم حوری,چت حوری,اذربایجان چت,چتروم اذربایجان,چت اذربایجان,چتروم اذری اذربایجان چت,بوکان چت,چتروم بوکان,چت بوکان,چتروم اذری بوکان,اسان چت,چتروم اسان چت,چت اسان,چتروم اسان,سراب چت,چتروم سراب,چت سراب,چتروم اذری سراب,سر دشت چت,چتروم سردشت,چت سردشت,چتروم اذری سر دشت,تکاپ چت,چتروم تکاپ,چت تکاپ,چتروم اذری تکاپ,اذری چت,چت اذری,چتروم اذری,چتروم اذری اسپید,


چت اذری چت چت روم تبریز چت,چتروم تبریز,چت تبریز,چتروم اذری تبریز چت,مراغه چت,چتروم مراغه,چت مراغه,چتروم اذری مراغه چت,مراغه,مرند چت,چتروم مرند,چت مرند,چتروم اذری مرند چت,مرند,شبستر چت,چتروم شبستر,چت شبستر,چتروم اذری شبستر چت,شبستر,اسکو چت,چتروم اسکو,چت اسکو,چتروم اذری اسکو چت,اسکو,بستان اباد چت,چتروم بستان اباد,چت,چت ال وی,زیبا چت,چتروم زیبا,چت زیبا,چتروم فارسی,چت فارسی,فارسی چت‌,دریا چت,چتروم دریا,چت دریا,سار چت,چتروم سار,چت سار,باران چت,چتروم باران,چت باران,بتا چت,چتروم بتا,چت بتا,چتروم اذری اسپیدچت بستان اباد,چتروم اذری بستان اباد چت,بستان اباد,هشترود چت,چتروم هشترود,چت هشترود,چتروم اذری هشترود,هشترود,هادی شهر چت,چتروم هادی شهر,چت هادی شهر,چتروم اذری هادی شهر چت,هادی شهر,اهر چت,چتروم اهر,چت اهر,چتروم اذری اهر چت,اهر,میانه چت,چتروم میانه,چت میانه,چتروم اذری میانه چت,میانه,سهند چت,چتروم سهند,چت سهند,چتروم اذری سهند چت,سهند,ملکان چت,چتروم ملکان,چت ملکان,چتروم اذری ملکان چت,ملکان,عجب شیر چت,چتروم اذری عجب شیر چت,چتروم عجب شیر,چت عجب شیر,عجب شیر,سردرود چت,چتروم سردرود,چت سردرود,چتروم اذری سردرود چت,سردرود,اذرشهر چت,چتروم اذرشهر,چت اذرشهر,چتروم اذری اذرشهر,اذرشهر,سراب چت,چتروم سراب,چت سراب,چتروم اذری سراب چت,سراب,بناب چت,چتروم بناب,چت بناب,چتروم اذری بناب چت,بناب,شاهین دژچت,چتروم شاهین دژ,چت شاهین دژ,چتروم اذری شاهین دژ چت,شاهین دژ,ارومیه چت,چتروم ارومیه,چت ارومیه,چتروم اذری ارومیه چت,ارومیه,خوی چت,چتروم خوی,چت خوی,چتروم اذری خوی,خوب,بوکان چت,چتروم بوکان,چت بوکان,چتروم اذری بوکان,بوکان,مهاباد چت,چتروم مهاباد,چت مهاباد,چتروم اذری مهاباد چت,مهاباد,میاندواب چت,چتروم میاندواب,چت میاندواب,چتروم اذری میاندواب,میاندواب,سلماس چت,چتروم سلماس,چت سلماس,چتروم اذری سلماس چت,سلماس,نقده چت,چتروم نقده,چت نقده,چتروم اذری نقده چت,نقده,پیرانشهر چت,چتروم پیرانشهر,چت پیرانشهر,چتروم اذری پیرانشهر چت,پیرانشهر,تکاب چت,چتروم تکاب,چت تکاب,چتروم اذری تکاب چت,تکاب,ماکو چت,چتروم ماکو,چت ماکو,چتروم اذری ماکو چت,ماکو,سردشت چت,چتروم سردشت,چت سردشت,چتروم اذری سردشت چت,سردشت,اشنویه چت,چتروم اشنویه,چت اشنویه,چتروم اذری اشنویه چت,اشنویه,چت بزرگ,چتروم بزرگ,چت بزرگ,چتروم بزرگ فارسی,بزرگترن چتروم,بزرگ, انلاین چت,چتروم انلاین,چت انلاین,چتروم اذری انلاین چت,انلاین,فراز چت| اذری چت,چت روم,چت فارسی,چت روم اذری,اذری چت,تبریز چت,ارومیه چت,ترک چت,راحت چت,سهند چت,ققنوس چت,باران چت,همدان چت,زنجان چت,اردبیل چت,سمنان چت,لرستان چت,یاس?


خوب امروز میخوام با معرفی یک کد جاوا به شما بهتون یاد بدم که چه جوری با بازدیدکننده های وبلاگتون

یه شوخی جالب ید!!!

من از شمایی که میخواید از این کد استفاده کنید خواهش میکنم کلیک نکنید که مثل دفعه اول من حس سر کار میرین!!!


معنی خواب دریا

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد. و بعضی گویند که به قدر آن که از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، جون آب روشن و صافی بود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دریا در خواب، بر پادشاهی قدرتمند دل دارد. اگر ی در خواب دید که دریایی را از دور میبیند، دچار بلا، ناراحتی و فتنه میشود. اگر ی در خواب دید که روی دریا ایستاده است، بخشی از قدرت و حکومت به او س میشود؛ دیدن چنین خو برای زن، ممکن است بر شوهر دل داشته باشد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر ی بیند که در دریا است، دلیل که به خدمت پادشاه شود، یا مطیع مردی عالم و فاضل شود. اگر بیند درمیان دریا متحیر فرومانده است، دلیل که کار او بر خطر است. اگر بیند که از دریا بیرون آید، دلیل است بی غم شود. اگر بیند که آب دریا بخورد و به غایت سرد است. اگر بیننده عالم است از علم بهره تمام یابد. اگر بیننده خواب از مردم پادشاه است، از پادشاه ایمن شود، یا علم آموزد، لکن از علم بهره یابد. اگر بیند که آب دریا می خورد و سخت گرم است، دلیل که گناه کند و تاویل آن به غایت بد است. اگر بیند که آب دریا گنده و ناخوش است، دلیل که او را خصمی بزرگ پیش آید و او را آن خصم بیم سخت است.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که در آب دریا همی رفت، دلیل است توفیق طاعت یابد. اگر بیند که آب دریا زیاده شد، دلیل که لشگر پادشاه زیاد شود. اگر بیند که آب دریا کم شد، دلیل که لشگر پادشاه هلاک شود. اگر بیند که برخی از آب دریا بخورد و بر وی هیچ پدید نیامد، دلیل که پادشاه یا عالمی را هلاک کند. اگر بیند که آب از دریاها و رودها جمع شدند، دلیل که پادشاه آن دیار مال و خزانه خویش را به یکجا جمع کند. اگر بیند که از دریا موج ها برخاست و جهان از ابر تاریک شده بود. دلیل بود بر گناه و عصیان مردم آن دیار. اگر بیند که از دریا موجی برخاست یا از دریا شکار می گرفت، دلیل است که به اندازه و قدر آن، روزی حلال یابد و عیش بر عیال او فراخ و گشاد شود. اگر بیند که آب دریا شور است که خورد، دلیل که ب حلال بگذارد و ب حرام کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

نفایس الفنون نوشته دریا در خواب پادشاه است ولی به نظر من دریا را نباید صرفا پادشاه دانست چون در زمان های مختلف دارندگان قدرت نام های مختلف داشته اند هر صاحب قدرت و شوکتی می تواند در خواب ما به صورت دریا ظاهر شود. گاهی این صاحب قدرت پادشاه است و گاه رئیس اداره و یا به قول فروید امپراطور و امپراطریس و حتی مدیر کلی مقتدر که بیننده خواب از او رعب دارد و می ترسد و یا به لطف و محبتش امید بسته است. تمام انی که ما نسبت به آن ها ضعف شدید داریم در خواب های ما به صورت پدیده های عظیم جلوه گر می شوند مانند دریا، آسمان، توفان، (رعد و برق) و یا شیر و پلنگ. عقیده فروید نیز عینا همین است حال اگر در خواب ببینیم که کنار دریا ایستاده ایم با چنین شخصیتی مجاور می شویم و چنانچه ببینیم از آب دریا می نوشیم متنفع می شویم و سود می بریم. اگر بیننده خواب ببیند که آب دریا را نوشید به طوری که چیزی باقی نماند به قدرت و شوکت و عظمت می رسد. اگر بیننده خواب ببیند که روی آب دریا راه می رود در کار خطرناکی مداخله می کند که احتمال لغزش و سقوط او می رود ولی موفق می شود. معبران نوشته اند در ساحل دریا بودن و منظره تلاطم دریار را مشاهده نشانه ای است از بیماری فرزندان. چنانچه ببینید که از کشتی بیرون می آیید و به ساحل قدم می نهید فرزند بیمار یا عزیز دیگری که بیمار دارید شفا می یابد. اگر خود را در دریا در حال غرق شدن ببینید گرفتار مشکلاتی می شوید. بودن در کشتی در دریای آرام نشان امنیت و آرامش زندگی است.

لوک اویتنهاو می گوید :

دریا

کشتی رانی در دریا : شهامت ریسک

در آن غرق شدن : بدبختی که به دست خود موجب شده اید

دریای آرام : شادمانی

دریای متلاطم : ناراحتی وغصه

افتادن در دریا: ضرر و زیان ، بدبختی

دریای شفاف : شادمانی

دریای مواج : نیکبختی در تمام اموری که در آن گام برمیدارید

آنلی بیتون می گوید:

1ـ شنیدن دریا با ساحل در خواب ، نشانه‌آن است که زندگی ای ملال آور و بی ثمر را سپری خواهید ساخت ، زندگی ای تهی از عشق و محبت .

2ـ دیدن دریا در خواب ، نشانه آرزوهای بی ثمر است .

3ـ اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در دریا شنا می کند ، نشانه آن است که به نخستین آرزوهای خود دست می یابد .

--------------------------------------------------------------------------------

در خواب پادشاهی است، یا عالمی. اگر بیند که آب دریا روشن و صاف است، دلیل که پادشاه عالم و فاضل است. اگر تیره و صاف بود، دلیل که مفسد و ظالم است. اگر بیند که از آب دریا برخی بخورد، دلیل که به قدر آن چه خورده است عزت یابد. اگر بیند که از دریا به شنا بیرون آمد، دلیل است از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بیرون آید. اگر بیند که در دریا غرق شد و بِمُرد و بعد از آن وی را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود. اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد. اگر بیند که از دور به دریا می نگریست و نزدیک او نرفت، دلیل که بدانچه امید دارد نرسد. اگر بیند که بر روی دریا همی شد، چنانکه پای او تر نبود، دلیل است از آتش دوزخ ایمن شود و کارهای دنیا بر او آسان شود.

 

 

 

برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

دریا,یم ,بحر,


معنی خواب دریا

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد. و بعضی گویند که به قدر آن که از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، جون آب روشن و صافی بود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دریا در خواب، بر پادشاهی قدرتمند دل دارد. اگر ی در خواب دید که دریایی را از دور میبیند، دچار بلا، ناراحتی و فتنه میشود. اگر ی در خواب دید که روی دریا ایستاده است، بخشی از قدرت و حکومت به او س میشود؛ دیدن چنین خو برای زن، ممکن است بر شوهر دل داشته باشد.

اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید:

اگر ی بیند که در دریا است، دلیل که به خدمت پادشاه شود، یا مطیع مردی عالم و فاضل شود. اگر بیند درمیان دریا متحیر فرومانده است، دلیل که کار او بر خطر است. اگر بیند که از دریا بیرون آید، دلیل است بی غم شود. اگر بیند که آب دریا بخورد و به غایت سرد است. اگر بیننده عالم است از علم بهره تمام یابد. اگر بیننده خواب از مردم پادشاه است، از پادشاه ایمن شود، یا علم آموزد، لکن از علم بهره یابد. اگر بیند که آب دریا می خورد و سخت گرم است، دلیل که گناه کند و تاویل آن به غایت بد است. اگر بیند که آب دریا گنده و ناخوش است، دلیل که او را خصمی بزرگ پیش آید و او را آن خصم بیم سخت است.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که در آب دریا همی رفت، دلیل است توفیق طاعت یابد. اگر بیند که آب دریا زیاده شد، دلیل که لشگر پادشاه زیاد شود. اگر بیند که آب دریا کم شد، دلیل که لشگر پادشاه هلاک شود. اگر بیند که برخی از آب دریا بخورد و بر وی هیچ پدید نیامد، دلیل که پادشاه یا عالمی را هلاک کند. اگر بیند که آب از دریاها و رودها جمع شدند، دلیل که پادشاه آن دیار مال و خزانه خویش را به یکجا جمع کند. اگر بیند که از دریا موج ها برخاست و جهان از ابر تاریک شده بود. دلیل بود بر گناه و عصیان مردم آن دیار. اگر بیند که از دریا موجی برخاست یا از دریا شکار می گرفت، دلیل است که به اندازه و قدر آن، روزی حلال یابد و عیش بر عیال او فراخ و گشاد شود. اگر بیند که آب دریا شور است که خورد، دلیل که ب حلال بگذارد و ب حرام کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

نفایس الفنون نوشته دریا در خواب پادشاه است ولی به نظر من دریا را نباید صرفا پادشاه دانست چون در زمان های مختلف دارندگان قدرت نام های مختلف داشته اند هر صاحب قدرت و شوکتی می تواند در خواب ما به صورت دریا ظاهر شود. گاهی این صاحب قدرت پادشاه است و گاه رئیس اداره و یا به قول فروید امپراطور و امپراطریس و حتی مدیر کلی مقتدر که بیننده خواب از او رعب دارد و می ترسد و یا به لطف و محبتش امید بسته است. تمام انی که ما نسبت به آن ها ضعف شدید داریم در خواب های ما به صورت پدیده های عظیم جلوه گر می شوند مانند دریا، آسمان، توفان، (رعد و برق) و یا شیر و پلنگ. عقیده فروید نیز عینا همین است حال اگر در خواب ببینیم که کنار دریا ایستاده ایم با چنین شخصیتی مجاور می شویم و چنانچه ببینیم از آب دریا می نوشیم متنفع می شویم و سود می بریم. اگر بیننده خواب ببیند که آب دریا را نوشید به طوری که چیزی باقی نماند به قدرت و شوکت و عظمت می رسد. اگر بیننده خواب ببیند که روی آب دریا راه می رود در کار خطرناکی مداخله می کند که احتمال لغزش و سقوط او می رود ولی موفق می شود. معبران نوشته اند در ساحل دریا بودن و منظره تلاطم دریار را مشاهده نشانه ای است از بیماری فرزندان. چنانچه ببینید که از کشتی بیرون می آیید و به ساحل قدم می نهید فرزند بیمار یا عزیز دیگری که بیمار دارید شفا می یابد. اگر خود را در دریا در حال غرق شدن ببینید گرفتار مشکلاتی می شوید. بودن در کشتی در دریای آرام نشان امنیت و آرامش زندگی است.

لوک اویتنهاو می گوید :

دریا

کشتی رانی در دریا : شهامت ریسک

در آن غرق شدن : بدبختی که به دست خود موجب شده اید

دریای آرام : شادمانی

دریای متلاطم : ناراحتی وغصه

افتادن در دریا: ضرر و زیان ، بدبختی

دریای شفاف : شادمانی

دریای مواج : نیکبختی در تمام اموری که در آن گام برمیدارید

آنلی بیتون می گوید:

1ـ شنیدن دریا با ساحل در خواب ، نشانه آن است که زندگی ای ملال آور و بی ثمر را سپری خواهید ساخت ، زندگی ای تهی از عشق و محبت .

2ـ دیدن دریا در خواب ، نشانه آرزوهای بی ثمر است .

3ـ اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در دریا شنا می کند ، نشانه آن است که به نخستین آرزوهای خود دست می یابد .

--------------------------------------------------------------------------------

در خواب پادشاهی است، یا عالمی. اگر بیند که آب دریا روشن و صاف است، دلیل که پادشاه عالم و فاضل است. اگر تیره و صاف بود، دلیل که مفسد و ظالم است. اگر بیند که از آب دریا برخی بخورد، دلیل که به قدر آن چه خورده است عزت یابد. اگر بیند که از دریا به شنا بیرون آمد، دلیل است از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بیرون آید. اگر بیند که در دریا غرق شد و بِمُرد و بعد از آن وی را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود. اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد. اگر بیند که از دور به دریا می نگریست و نزدیک او نرفت، دلیل که بدانچه امید دارد نرسد. اگر بیند که بر روی دریا همی شد، چنانکه پای او تر نبود، دلیل است از آتش دوزخ ایمن شود و کارهای دنیا بر او آسان شود.

برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

یم ,بحر,دریا,


معنی خواب بحر

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد. و بعضی گویند که به قدر آن که از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، جون آب روشن و صافی بود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دریا در خواب، بر پادشاهی قدرتمند دل دارد. اگر ی در خواب دید که دریایی را از دور میبیند، دچار بلا، ناراحتی و فتنه میشود. اگر ی در خواب دید که روی دریا ایستاده است، بخشی از قدرت و حکومت به او س میشود؛ دیدن چنین خو برای زن، ممکن است بر شوهر دل داشته باشد.

اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید:

اگر ی بیند که در دریا است، دلیل که به خدمت پادشاه شود، یا مطیع مردی عالم و فاضل شود. اگر بیند درمیان دریا متحیر فرومانده است، دلیل که کار او بر خطر است. اگر بیند که از دریا بیرون آید، دلیل است بی غم شود. اگر بیند که آب دریا بخورد و به غایت سرد است. اگر بیننده عالم است از علم بهره تمام یابد. اگر بیننده خواب از مردم پادشاه است، از پادشاه ایمن شود، یا علم آموزد، لکن از علم بهره یابد. اگر بیند که آب دریا می خورد و سخت گرم است، دلیل که گناه کند و تاویل آن به غایت بد است. اگر بیند که آب دریا گنده و ناخوش است، دلیل که او را خصمی بزرگ پیش آید و او را آن خصم بیم سخت است.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که در آب دریا همی رفت، دلیل است توفیق طاعت یابد. اگر بیند که آب دریا زیاده شد، دلیل که لشگر پادشاه زیاد شود. اگر بیند که آب دریا کم شد، دلیل که لشگر پادشاه هلاک شود. اگر بیند که برخی از آب دریا بخورد و بر وی هیچ پدید نیامد، دلیل که پادشاه یا عالمی را هلاک کند. اگر بیند که آب از دریاها و رودها جمع شدند، دلیل که پادشاه آن دیار مال و خزانه خویش را به یکجا جمع کند. اگر بیند که از دریا موج ها برخاست و جهان از ابر تاریک شده بود. دلیل بود بر گناه و عصیان مردم آن دیار. اگر بیند که از دریا موجی برخاست یا از دریا شکار می گرفت، دلیل است که به اندازه و قدر آن، روزی حلال یابد و عیش بر عیال او فراخ و گشاد شود. اگر بیند که آب دریا شور است که خورد، دلیل که ب حلال بگذارد و ب حرام کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

نفایس الفنون نوشته دریا در خواب پادشاه است ولی به نظر من دریا را نباید صرفا پادشاه دانست چون در زمان های مختلف دارندگان قدرت نام های مختلف داشته اند هر صاحب قدرت و شوکتی می تواند در خواب ما به صورت دریا ظاهر شود. گاهی این صاحب قدرت پادشاه است و گاه رئیس اداره و یا به قول فروید امپراطور و امپراطریس و حتی مدیر کلی مقتدر که بیننده خواب از او رعب دارد و می ترسد و یا به لطف و محبتش امید بسته است. تمام انی که ما نسبت به آن ها ضعف شدید داریم در خواب های ما به صورت پدیده های عظیم جلوه گر می شوند مانند دریا، آسمان، توفان، (رعد و برق) و یا شیر و پلنگ. عقیده فروید نیز عینا همین است حال اگر در خواب ببینیم که کنار دریا ایستاده ایم با چنین شخصیتی مجاور می شویم و چنانچه ببینیم از آب دریا می نوشیم متنفع می شویم و سود می بریم. اگر بیننده خواب ببیند که آب دریا را نوشید به طوری که چیزی باقی نماند به قدرت و شوکت و عظمت می رسد. اگر بیننده خواب ببیند که روی آب دریا راه می رود در کار خطرناکی مداخله می کند که احتمال لغزش و سقوط او می رود ولی موفق می شود. معبران نوشته اند در ساحل دریا بودن و منظره تلاطم دریار را مشاهده نشانه ای است از بیماری فرزندان. چنانچه ببینید که از کشتی بیرون می آیید و به ساحل قدم می نهید فرزند بیمار یا عزیز دیگری که بیمار دارید شفا می یابد. اگر خود را در دریا در حال غرق شدن ببینید گرفتار مشکلاتی می شوید. بودن در کشتی در دریای آرام نشان امنیت و آرامش زندگی است.

لوک اویتنهاو می گوید :

دریا

کشتی رانی در دریا : شهامت ریسک

در آن غرق شدن : بدبختی که به دست خود موجب شده اید

دریای آرام : شادمانی

دریای متلاطم : ناراحتی وغصه

افتادن در دریا: ضرر و زیان ، بدبختی

دریای شفاف : شادمانی

دریای مواج : نیکبختی در تمام اموری که در آن گام برمیدارید

آنلی بیتون می گوید:

1ـ شنیدن دریا با ساحل در خواب ، نشانه آن است که زندگی ای ملال آور و بی ثمر را سپری خواهید ساخت ، زندگی ای تهی از عشق و محبت .

2ـ دیدن دریا در خواب ، نشانه آرزوهای بی ثمر است .

3ـ اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در دریا شنا می کند ، نشانه آن است که به نخستین آرزوهای خود دست می یابد .

--------------------------------------------------------------------------------

در خواب پادشاهی است، یا عالمی. اگر بیند که آب دریا روشن و صاف است، دلیل که پادشاه عالم و فاضل است. اگر تیره و صاف بود، دلیل که مفسد و ظالم است. اگر بیند که از آب دریا برخی بخورد، دلیل که به قدر آن چه خورده است عزت یابد. اگر بیند که از دریا به شنا بیرون آمد، دلیل است از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بیرون آید. اگر بیند که در دریا غرق شد و بِمُرد و بعد از آن وی را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود. اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد. اگر بیند که از دور به دریا می نگریست و نزدیک او نرفت، دلیل که بدانچه امید دارد نرسد. اگر بیند که بر روی دریا همی شد، چنانکه پای او تر نبود، دلیل است از آتش دوزخ ایمن شود و کارهای دنیا بر او آسان شود.

 

 

 

برای تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 


انسان واقعی ممکن است نابودشود ولی هرگز ش ت نخواهد خورد...ارنست همینگوی

همیشه دلم می خواست موقعیتی پیش بیاید تا بتوانم اززندگی ارنست همینگوی و شا ارش پیرمرد و دریا بنویسم بویژه به یاد روزهایی که من نوجوان با یم به دریا می رفتیم و تجربه های بسیاری شبیه آنچه پیرد مرد داستان همینگوی از سر گذارنده بود را تجربه می کردیم ،ما دونفرمثل سانتیاگو با خود حرف نمی زدیم اما دشتی خوانان را از دور که می شنیدم لذت بخش بود وگاهی همنوا با آنان می شدیم... برای ما آنچه مهم بود آرامش خوفناک غروب دریا بود وپرواز مرغان دریایی در آن غروب وهمناک ،برق ناگهانی پولک کولی ماهیها بر آب ...که عبور دسته های بزرگ ماهی را یاد آوری می کرد.... خوب می د انستیم که دریا هیچ گاه مهمانش را ناامید نمی کند همیشه ذره ای امید مثل نور خورشید بر پهنه ی بیکران آب می درخشید که سختیها را آسان می کرد....و اگر هم خاراسنگی از بقایای صدفها و نمک منجمد دریا بر دست و پای ماهیگیر می خلید وزخمی می زد و رگه ای قرمز از خون بر سطح آب می نشست قابل تحمل بود والبته لذت بخش و تکرار نشدنی....وامواج هم مثل لبخند دختران عاشق بودند که دل و جان را به یغما می بردند ......
....باری دریا محل سهم خواهی هیچ نیست ....دریا بخشنده ای مهربان است که مزد تلاش و تیز هوشی ماهیگیر را به آنی برتور یا قلابش می نشاند و مثل صاحب کار منتظر ماهی و سالی نمی ماند تا مزد کارگر را دهد یا ندهد ...چنانکه تصور دریافت مزد بعد از مدتها رنج آور می شود اما دریا کارفرمایی ست که در لحظه ،پاداش تلاش و فراستت را می دهد اگر که اینگونه باشی وتازه دریا خود همه پیدا و پنهان زندگی ست که ما را هیچ گاه بی نصیب از روزی، راهی منزل نمی کند.....
....در این میان امید و شانس و اتفاق هم طی طریق را با مرد دریا تقسیم می کند زیرا علیرغم نشانه های بی شمار از طبیعت روزی ده ،تو هیچگاه نمی دانی آن زیر چه می گذرد آیا ماهی مراد به قلاب می نشیند یا نه فقط زخمی از تلاشت بر جای می ماند من فکر می کنم به همین دلیل است که در دل و ذهن هر ماهیگیری غمی نهان است که شاید فقط خود می داند و دریا که یار و غمخوار او بود و این اندوه درون شامل من هم می شد .... ولذا تکرار می کرد زخم دریا درمان پذیر است ... مشکل آن خاری ست که در دل نشیند....
خلد گر به پا خاری، آسان برآرم ......چه سازم به خاری که در دل نشیند
که دریا با همه سرسختی اما نامهربان نیست اگر چه ماهیگیر پیری باشی که تنها دل به پهنه آن می زنی ..زلالی آب و دلتنگی های غروب دریا و گردش بی ملاحظه مرغان دریایی برروی امواج که گاهی گرفتار دندانهای ه ای سرگردان می شوند ...مهربانی پیسوهای آبی رنگ یا همان دلفین ها ی متبرک که پیام آور ماهی بسیارند ...آسمان پرستاره شب ...غبار بی شمار ک شانها که چون مارماهیان غول پیکر بر پهنه دریای تیره شب جاریند...و بعد پرشی دیگر در زندگی تا دانشکده ادبیات و درس داستان نویسی که انتخاب من برای نقد قصه باز همین کتاب بود ...باری پا ی که بر گل و لای دریا می گذاری غیر ممکن است تیزی سنگی را بر دست و پا و آنگاه رگه های ارام خون که تا نریخته جمع می شود و آب و گل دریا خود دوای هر دردی ست و سوز و کرختی را بعد از چندی ذایل می کند .... حتی وقتی ه ها تورا وصیدت رادر میانه خور به دندان گرفته اند و فکر می کنی دنیا به آ رسیده است نه دنیا هیچ گاه به آ نمی رسدتا هرزمان که اندکی نای در بدن داری می توانی با همین ابزارهای ابت در برابر سختیها مقاومت می کنی... انسانهای شجاع از مقاومت به استقامت و سرمنزل مقصود رسیده اند حتی گاهی ش ت هم که می خوری کار برایت اسان می شود زیرا آدمی در راه مقصود منتظر فقط پیروزی نیست ش ت هم جزیی از زندگی ست مثل جزر و مد مکرر آب ....وشایدتلخی ش ت فقط به این دلیل است که تو قدر پیروزی را بیشتر بدانی ..اینها همه گوشه هایی از برداشت من از رمان پیرمرد و دریا است آ ین اثر بیاد ماندنی همینگوی ...زیرا این آ ین اثر مثل تیری بود که آرش کمانگیر از چله کمان رها کرد... پهلوان آ ین زورش را در زه کمان و مسیر دوری که نشانه گرفته است رها می کند تا جهانی دیگر زاده شود جهانی که رنگ و لعابش را نویسنده ای با خاستگاهی مشخص نوشته است......جای جای قصه چقدر شبیه به شعر حماسی آرش اثر سیاووش رایی ست اینجای زندگی و پیرمرد و دریا که می رسی ...همچون قصه های ش ت و پیروزی آدمی می شودکه پایانی بر آن متصور نیستی ...چه آنکه همه رمان نشانه های مشخصی ازتعلقات بشری بر خود دارد آن بشری که هیچ گاه به آ خط نمی رسد زیرا قهرمان فقط یک راه را می شناسد و آن تلاش برای رسیدن به ساحل آرامش است که با ایستاده گی بدست میاید ....رمان در بهار سال 1951 آماده چاپ است ، موفقیت اثر آنی ست یعنی سپتامبر 1952 به چاپهای متوالی می رسد و به تعبیر ویلیام فالکنر که کمتر در باره نویسندگان همزمانش نظر می دهد بعد از چاپ اثر می گوید این کتاب راه بهتر زیستن را به همه ما نشان داد ...... شما با اثری بشدت واقع گرایانه روبرویی که در آن دریا همان دریاست و پیرمرد ماهیگیر برای خواننده یک پیرمرد واقعی ست و پسرک جاشو و ه ها و ماهی بزرگ همه باور پذیر و درست مثل حیات روزه مره همه ما هستند.یعنی آنچه واقعی ست به زندگی ما سر و سامان می دهد و برای یک نویسنده ارزشمندترین این است که عناصر اثر را بتوانیم راست پذیر نماییم حتی گاهی راست تر از راست یعنی یک قصه رئالیستی درست مثل آنچه زندگی ست نه آنکه متعهد به راستی باشد زیرا در ذات قصه حیات آدمی جریان دارد ...قهرمان داستان پیرمردی واقعی ست که دور برما زیادند و در پی امرا رمعاش با تکیه بر همت سترگ هر روز به جنگ طبیعت سرکش می روند که سرکش تر از دریا نداریم و شاید پیرمرد نماد همه انسانهای آزاده ای ست که در پی ازادی و رهایی انسانند و می دانیم انی که این مسیر را انتخاب می کنند همواره در پیچ و خم هایی جانکاه طی طریق کرده اند و سرگذشتها ی کم ش رنج آوری داشته اند..یادش بخیر پیرمرد بزرگواری داشتیم عیسی خلوف نام که با پای پیاده یا سوار بر ی به دریا می زد و با ارزانترین شیوه ها پای تا زانو بر گل و لای دریا می گذاشت تا از جوی حقیری که در خور بعد از جزر آب بوجود می آمد ماهی مراد را صید کند ....با طن بلند بر دست و بازو که خماته می گویند که ماهی ها را از طریق چوب نیزه مانندی بسان نخ و سوزن وارد طناب می کرد و همان طور که در حال حرکت بود خود را و طناب و ماهیها را بر گل و لای می کشید ...پیرمرد تا پاسی از روز مدام سلانه سلانه می رفت وجستجو می کرد تا به ماهیهای ه در جوی دست یافته و به طرزی حقیقتا سخت و رنج آور صیدشان کند والبته این شیوه را در جنوب ما دستشکن می گفتند و او مهارت عجیبی در این کار داشت ...خدایش بیامرزد!..
همچنانکه صید ماهی بزرگ نشانه قدرت نهفته در ذات آدمی ست مبارزه برای حفظ و نگهداری این دستاورد عظیم هم کم ازصید نبود و برای خواننده اثر همه مراحل قصه ش ت و پیروزی زیباست...لذت صید ماهی در شبهای طوفانی و متلاطم دریا و کشیدن ماهی بزرگ تا کنار قایق و بعد رها شدن از قلاب و افسوسی که در چهره در شب پر ستاره و مهت می نشست و من در میانه قایق ورجه وورجه می برای اینکه خیال را برگردانم که ماهی از قلاب پریده بود و ما دستمان کوتاه و آ ش با گفتن قسمت نبود همه چیز ختم بخیر می شد...تلاش و ایمان به پیروزی تا آ ین نفس حتی اگر ش ت می خوردی از ویژه گی های مردان دریاست و ناامیدی را در آن راه نیست زیرا در فرهنگ همه ملل دریا مظهر سخاوت و بخشنده گی ست... چنانکه روزی در میانه گرگ و میش هوا که آفتاب رفته بود و سایه ساحل تیره گی می زد و ما دونفر شکارچی ه بزرگی بودیم در کنار صید ماهی بسیار که بخت یارمان بود آن روز ..... گرفتن آن ه بزرگ یعنی خیلی بزرگ که رویا نبود و سپس گذاشتن ه در ساحل و خوردن بدن ه از سوی ماهی هادر کنار ساحل که بامدادکه آب فرومی نشست از آن عظمت ترسناک که لحظه ای داشت قایق ما را می بلعید بجز استخوانی طولانی و سری خشک و خالی و حدقه چشمان خالی شده هیچ چیز بر جای نمانده بود ودرست این ماجرای واقعی مترادف می شد با روزهایی که در کتابخانه کوچک شهر با این کتاب زندگی می ... به همین علت بود که من داستان پیر مرد و دریا را با ترجمه وزین نازی عضیما در آن سالهای دور بارها می خواندم و تجربه هایم را در کنار مهربانم مرور می ...سخاوت و تنگدستی ...دل گنده گی و تنگ چشمی یعنی کلی صفات متناقض که رنگ و لعاب ماهیگیران را شکل می داد و تماشا می که هیچ گاه از وقایع یک روز سخت یا آسان در دریا به هم راست نمی گفتند اگر که نمی خواستند دروغ بگویند به سکوتی و بذله ای و خنده ای به اتمام می رسید و..هرچه دریا سخاوت است و بخشش در مقابل آدمی است و آن همه تعلقات که گویی اگر همه زمین هم مال تو باشد چیزی را کم داری ...وقصه پیرمرد و دریا قصه همین مردمان بندری است که دل به صید می دهند و مواظبند تا در این رقابت ناخواسته بازنده نباشند ....از آنطرف صفاتی که این نویسنده بزرگ برای همیشه از خودبجا می گذارد تلاش و مبارزه مستمر برای ساختن جهانی انسانی تر بی حشو و زوائدی که بر تار و پود تعلقات بشرحاکم است و امروز که 21 ژوئیه برابربا 4 مرداد1395 است مصادف با 120سالگی تولد این نویسنده بزرگ است زمان آن رسیده است که به گذشته دور رجعت کنم به کلاس درس داستان نویسی آن سالها و شریفم خانم متحدین که گویی همین امروز است و نقد و بررسی من آن جا نیز همین کتاب پیرمرد ودر یا بود به اضافه قصه کوتاهی که نوشته بودم و در باد و باران ایام گم و گور شد که آن قصه نیز ماجرای پیر مردی افغانی بود در پشت دانشکده ادبیات فردوسی مشهد که افق دیدی کوتاه داشت و برایش خدا از هواپیمای در حال پرواز پایین تر بود و من به شوخی و جدی تایید می که بله خدا در همین ست لای این شب بوها و خلاصه سبک و سیاق وقایع نگاری ارنست همینگوی هیچ وقت تا اکنون که پاسی هم از بعد از ظهر عمر گذشته رهایم نمی کند وراستی که دریارفته می داند مصیبت های طوفان را ....قایق در میانه آبهای وشان و باد و طوفان چون پر کاهی بود که بالا و پایین می رفت و من دودستی قایق را چسبیده و هم لبخند می زند یعنی هی پسر نترس و جایی هم برای ترسیدن نداری کجا را داری که بروی حکایت سعدی و ملاح و ستاره شناس و حافظ که همه حیات ادمی را در این بیت خلاصه می کند....که ..شب تاریک و بیم و موج و گرد چنین حایل.....کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها....من همیشه بین دریای ماهشهر و یم که مرا به ماهیگیری برد و مردپیر و دریا انطباقی از سر صدق می بینم یا چون کتاب برفهای کلیمانجور که باز به تعبیری بیانگر تنهایی و درد و رنج مردی بنام هری است که قانقاریا گرفته و داستان وقایع این درد و رنج را به تصویر می کشد و باز همین داستان امتزاجی از بیچاره گی انسان و بی رحمی طبیعت است ویا کتاب زنگها برای که بصدا در میایند که داستان سربازی ست در جنگ های داخلی اسپانیا و مصائب جنگی که هنوز بشر فرمولی برای پایان یا ختم آن اختراع نکرده است و در بهترین ح نویسندگان انسان دوست بشرح بدبختیها و فلاکت جنگ می پردازند....و اماعلت همه جذ ت قصه پیرومرد و دریا که قطعا رمان به مفهوم ادبی و مطول آن نیست برای من آنست که هرسطر را که می خوانم مرا تکرار می کند هم رنج و زحمت دریا را و هم آنگاه که ماهی بزرگ بر قلاب می نشیند گویی داری پر در میاوری و مبارزه جانانه ای که بین تو و این موجود ناشناس دریا در حال وقوع است .....به همین علت من همیشه خودم را جای پسرک قصه پیرمرد ودریا مانولین می بینم همچنانکه من می تواند یک سانتیاگوی ماهیگیر کوبایی باشد و رنج های بسیاری که می کشیدیم و سهم ما که از دیگر ماهیگیران کمتر بود..من دلم برای خودم نمی سوزد که اندکی ماهی هم بدهد و ببرم خانه تا مادر غذایی آماده کند و پدر خوشحال باشد که دارد دسترنج فرزند را می خورد که ما نیز وضعیتی بهتر از نداشتیم زیرا پدر وقتی که عقرب دریایی به دستش زد مجبور می شود شغل ماهیگیری را به کناری نهد ومدتها در پی امرار معاشی دیگر باشد بی اندکی سرمایه ....پس لازم است که من حالا هم به مدرسه بروم و هم به دریا وعلاوه بر این کتابخانه کوچک شهر را خیلی دوست دارم ...ودر همه حال اگر می توانستم چهره پدر را خندان ببینم برایم کافی بود و روزهایی هم بی رزق و روزی از دریا بر می گشتیم و کماکان لبخند بر لب داشت با آن همه بچه قد و نیم قد که داشت و آ هم بیچاره من یعنی همسر و خواهر پدر در جوانی با سن کم و یه عالمه بچه دارد تحلیل می رود ...رنگ پریده او را به بیمارستانی در آبادان می بریم دستور می دهد که هرچه زودتر ع از سر و گرفته شود ..بیماری سخت تر از یک سرماخورده گی ساده است را در بیمارستان می گذاریم تا بیماریش مشخص شود و بچه ها غمگین که مادر کی بر میگردد و سرش به کار روزمره بند است باید سخت کار کرد تا برای این همه بچه قد و نیم قد نانی فراهم شود ...جواب آزمایش تکان دهنده است سرطان پیشرفته دارد وهیچ درمانی در حال حاضر پاسخگو نیست ...برای توسل به نزدیکترین زاده می جوییم ..شبی را تنها در کنار ضریح می گذاریم و منتظر که معجزه ای را نجات دهد در آن تاریکی نمور زیر نور اندک شمع بر میخیزد همه شادی کنان مژده شفا می دهند اما همه این شادی برای لحظاتی کوتاه بیش نیست .... با این حال باردار است و باز تا نزدیک مرگ هم قرار است وضع حمل کند و ا ین بچه بازاز شکم آن زن بیچاره پسری ست که به همراه ما بگور می رود روز تشیع فقیرانه همه می گفتند خدا را شکر که راحت شد ! ...فاصله بندر و دریا تا شهر بیشتر از آن بود که فکر می کردی که دریک شهر بندری زندگی می کنی و وسیله رفت و برگشت ما دراین میان دوچرخه بود... پدر بعد از ظهر از فروش ماست با دوچرخه و دیگهای بزرگ بر می گشت و حالا نوبت من بود که با آن حدود 12 کیلومتری را در بیابان به همراه طی طریق کنیم تا به دریا برسیم ....تابستان و باد داغ تیر و مرداد که بصورت می خورد و این جثه های نحیف چه تحملی داشتند ...تش باد که به صورت می خورد نای نفس را از آدم می گیرد و آب که بالا آمده باشد باریکه راهی برای عبور بیش نیست تا از تنور سوزان صحرا پای بر نمک زار دریا بگذاری گرسنه نیستم تشنه هم نیستم فقط ارزو دارم به کپری برسم که بر روی طیفی در کنار خور غزاله بر پا کرده ایم و باد داغ که از روی آب می گذرد شرجی و گرما را قابل تحملتر کرده است آب شوری بصورت می زند و من نیز .....چه لذتی دارد این لحظات جانفرسا و سانتیاگوی قصه که بعد از 84 روز هم علیرغم زخم و زبانها هنوز هم از گرفتن ماهی بزرگ ناامید نیست و مانولین کوچلو تا می تواند ابزار صید را برای پیر مرد آماده کرده است زیرا سانتیاگو می خواهد این بار به تنهایی دل به دریای وشان بزند و زندگی را با همه سختی و جانکاهی به مبارزه بگیرد ودر این میان آنچه باعث جدیت او می گردد نور امیدی است که در دل دارد و می داند یک روز ماهی بزرگ مقصود را صید می کند هرچند به کام دل نمی رسد اما لذت صید کم از کامروایی نیست که مهم همان ابتدای راه است و اثبات برتری که در خوی آدمی نهفته است .من هنوز هم به یاد گذشته های دور و نزدیک این داستان را می خوانم زیرا این داستانی ست به تعبیر بیهقی پر زآب چشم !که در عین واقع گرایی سراسر الهام است که به خواننده راه و رسم درست زیستن را بی آنکه قصدش همین باشد می آموزد وخواننده با هر بازخوانی به تمثیلی جدید می رسد با توجه به عناصری که در متن قصه هست ...وقایعی که در کمال ساده گی به باور خواننده منتقل می شود ....ضمیر ناخودآگاه پیرمرد بعد از خسته گی سه روزه تقابل با ماهی و ش ت و پیروزی مدام در خو عمیق ....خود را در سواحل افریقا در کنار شیرهای افریقایی می بیند یعنی که همچنان روحیه نشاط و جوانی در روح و جان پیرمرد جاری ست و مانولین دوست داشتنی همه ابزار کار را فراهم کرده است تا انگاه که مرد از خواب برخواست به همراه او برای بدست آوردن روزی راه دریا را دوباره د یش گیرند....و می بینیم که در سراسر قصه هیچ ایهامی نیست هرچه هست عین حقیقت روزمره ای ست که ما با آن زندگی می کنیم.... این آ ین بار که قصه را می خوانم ترجمه شا ار نجف دریابندری ست که خود جنوبی ست و لذا با ابزار و ادوات دریا و ماهیگیری کاملا آشناست ماهی ها را خوب می شناسد و همچنین تور و قلاب را و مترجم موفق هم تنها مترجم کلمه و کلام نیست بلکه احساس درونی نویسنده را نیز ترجمه می کندکه نجف دریابندری بوشهری در این خصوص تواناست..

ماهشهر مردادماه
1395علی ربیعی (ع-بهار)

نشر در سایت انسان شناسی و فرهنگ شهریور 1395

http://anthropologyandculture.com/fa/هنر-و-ادبیات/635-با-یادی-از-پیرمرد-و-دریای-ارنست-همینگوی.htmlانسان واقعی ممکن است نابودشود ولی هرگز ش ت نخواهد خورد...ارنست همینگوی

همیشه دلم می خواست موقعیتی پیش بیاید تا بتوانم اززندگی ارنست همینگوی و شا ارش پیرمرد و دریا بنویسم بویژه به یاد روزهایی که من نوجوان با یم به دریا می رفتیم و تجربه های بسیاری شبیه آنچه پیرد مرد داستان همینگوی از سر گذارنده بود را تجربه می کردیم ،ما دونفرمثل سانتیاگو با خود حرف نمی زدیم اما دشتی خوانان را از دور که می شنیدم لذت بخش بود وگاهی همنوا با آنان می شدیم... برای ما آنچه مهم بود آرامش خوفناک غروب دریا بود وپرواز مرغان دریایی در آن غروب وهمناک ،برق ناگهانی پولک کولی ماهیها بر آب ...که عبور دسته های بزرگ ماهی را یاد آوری می کرد.... خوب می د انستیم که دریا هیچ گاه مهمانش را ناامید نمی کند همیشه ذره ای امید مثل نور خورشید بر پهنه ی بیکران آب می درخشید که سختیها را آسان می کرد....و اگر هم خاراسنگی از بقایای صدفها و نمک منجمد دریا بر دست و پای ماهیگیر می خلید وزخمی می زد و رگه ای قرمز از خون بر سطح آب می نشست قابل تحمل بود والبته لذت بخش و تکرار نشدنی....وامواج هم مثل لبخند دختران عاشق بودند که دل و جان را به یغما می بردند ......
....باری دریا محل سهم خواهی هیچ نیست ....دریا بخشنده ای مهربان است که مزد تلاش و تیز هوشی ماهیگیر را به آنی برتور یا قلابش می نشاند و مثل صاحب کار منتظر ماهی و سالی نمی ماند تا مزد کارگر را دهد یا ندهد ...چنانکه تصور دریافت مزد بعد از مدتها رنج آور می شود اما دریا کارفرمایی ست که در لحظه ،پاداش تلاش و فراستت را می دهد اگر که اینگونه باشی وتازه دریا خود همه پیدا و پنهان زندگی ست که ما را هیچ گاه بی نصیب از روزی، راهی منزل نمی کند.....
....در این میان امید و شانس و اتفاق هم طی طریق را با مرد دریا تقسیم می کند زیرا علیرغم نشانه های بی شمار از طبیعت روزی ده ،تو هیچگاه نمی دانی آن زیر چه می گذرد آیا ماهی مراد به قلاب می نشیند یا نه فقط زخمی از تلاشت بر جای می ماند من فکر می کنم به همین دلیل است که در دل و ذهن هر ماهیگیری غمی نهان است که شاید فقط خود می داند و دریا که یار و غمخوار او بود و این اندوه درون شامل من هم می شد .... ولذا تکرار می کرد زخم دریا درمان پذیر است ... مشکل آن خاری ست که در دل نشیند....
خلد گر به پا خاری، آسان برآرم ......چه سازم به خاری که در دل نشیند
که دریا با همه سرسختی اما نامهربان نیست اگر چه ماهیگیر پیری باشی که تنها دل به پهنه آن می زنی ..زلالی آب و دلتنگی های غروب دریا و گردش بی ملاحظه مرغان دریایی برروی امواج که گاهی گرفتار دندانهای ه ای سرگردان می شوند ...مهربانی پیسوهای آبی رنگ یا همان دلفین ها ی متبرک که پیام آور ماهی بسیارند ...آسمان پرستاره شب ...غبار بی شمار ک شانها که چون مارماهیان غول پیکر بر پهنه دریای تیره شب جاریند...و بعد پرشی دیگر در زندگی تا دانشکده ادبیات و درس داستان نویسی که انتخاب من برای نقد قصه باز همین کتاب بود ...باری پا ی که بر گل و لای دریا می گذاری غیر ممکن است تیزی سنگی را بر دست و پا و آنگاه رگه های ارام خون که تا نریخته جمع می شود و آب و گل دریا خود دوای هر دردی ست و سوز و کرختی را بعد از چندی ذایل می کند .... حتی وقتی ه ها تورا وصیدت رادر میانه خور به دندان گرفته اند و فکر می کنی دنیا به آ رسیده است نه دنیا هیچ گاه به آ نمی رسدتا هرزمان که اندکی نای در بدن داری می توانی با همین ابزارهای ابت در برابر سختیها مقاومت می کنی... انسانهای شجاع از مقاومت به استقامت و سرمنزل مقصود رسیده اند حتی گاهی ش ت هم که می خوری کار برایت اسان می شود زیرا آدمی در راه مقصود منتظر فقط پیروزی نیست ش ت هم جزیی از زندگی ست مثل جزر و مد مکرر آب ....وشایدتلخی ش ت فقط به این دلیل است که تو قدر پیروزی را بیشتر بدانی ..اینها همه گوشه هایی از برداشت من از رمان پیرمرد و دریا است آ ین اثر بیاد ماندنی همینگوی ...زیرا این آ ین اثر مثل تیری بود که آرش کمانگیر از چله کمان رها کرد... پهلوان آ ین زورش را در زه کمان و مسیر دوری که نشانه گرفته است رها می کند تا جهانی دیگر زاده شود جهانی که رنگ و لعابش را نویسنده ای با خاستگاهی مشخص نوشته است......جای جای قصه چقدر شبیه به شعر حماسی آرش اثر سیاووش رایی ست اینجای زندگی و پیرمرد و دریا که می رسی ...همچون قصه های ش ت و پیروزی آدمی می شودکه پایانی بر آن متصور نیستی ...چه آنکه همه رمان نشانه های مشخصی ازتعلقات بشری بر خود دارد آن بشری که هیچ گاه به آ خط نمی رسد زیرا قهرمان فقط یک راه را می شناسد و آن تلاش برای رسیدن به ساحل آرامش است که با ایستاده گی بدست میاید ....رمان در بهار سال 1951 آماده چاپ است ، موفقیت اثر آنی ست یعنی سپتامبر 1952 به چاپهای متوالی می رسد و به تعبیر ویلیام فالکنر که کمتر در باره نویسندگان همزمانش نظر می دهد بعد از چاپ اثر می گوید این کتاب راه بهتر زیستن را به همه ما نشان داد ...... شما با اثری بشدت واقع گرایانه روبرویی که در آن دریا همان دریاست و پیرمرد ماهیگیر برای خواننده یک پیرمرد واقعی ست و پسرک جاشو و ه ها و ماهی بزرگ همه باور پذیر و درست مثل حیات روزه مره همه ما هستند.یعنی آنچه واقعی ست به زندگی ما سر و سامان می دهد و برای یک نویسنده ارزشمندترین این است که عناصر اثر را بتوانیم راست پذیر نماییم حتی گاهی راست تر از راست یعنی یک قصه رئالیستی درست مثل آنچه زندگی ست نه آنکه متعهد به راستی باشد زیرا در ذات قصه حیات آدمی جریان دارد ...قهرمان داستان پیرمردی واقعی ست که دور برما زیادند و در پی امرا رمعاش با تکیه بر همت سترگ هر روز به جنگ طبیعت سرکش می روند که سرکش تر از دریا نداریم و شاید پیرمرد نماد همه انسانهای آزاده ای ست که در پی ازادی و رهایی انسانند و می دانیم انی که این مسیر را انتخاب می کنند همواره در پیچ و خم هایی جانکاه طی طریق کرده اند و سرگذشتها ی کم ش رنج آوری داشته اند..یادش بخیر پیرمرد بزرگواری داشتیم عیسی خلوف نام که با پای پیاده یا سوار بر ی به دریا می زد و با ارزانترین شیوه ها پای تا زانو بر گل و لای دریا می گذاشت تا از جوی حقیری که در خور بعد از جزر آب بوجود می آمد ماهی مراد را صید کند ....با طن بلند بر دست و بازو که خماته می گویند که ماهی ها را از طریق چوب نیزه مانندی بسان نخ و سوزن وارد طناب می کرد و همان طور که در حال حرکت بود خود را و طناب و ماهیها را بر گل و لای می کشید ...پیرمرد تا پاسی از روز مدام سلانه سلانه می رفت وجستجو می کرد تا به ماهیهای ه در جوی دست یافته و به طرزی حقیقتا سخت و رنج آور صیدشان کند والبته این شیوه را در جنوب ما دستشکن می گفتند و او مهارت عجیبی در این کار داشت ...خدایش بیامرزد!..
همچنانکه صید ماهی بزرگ نشانه قدرت نهفته در ذات آدمی ست مبارزه برای حفظ و نگهداری این دستاورد عظیم هم کم ازصید نبود و برای خواننده اثر همه مراحل قصه ش ت و پیروزی زیباست...لذت صید ماهی در شبهای طوفانی و متلاطم دریا و کشیدن ماهی بزرگ تا کنار قایق و بعد رها شدن از قلاب و افسوسی که در چهره در شب پر ستاره و مهت می نشست و من در میانه قایق ورجه وورجه می برای اینکه خیال را برگردانم که ماهی از قلاب پریده بود و ما دستمان کوتاه و آ ش با گفتن قسمت نبود همه چیز ختم بخیر می شد...تلاش و ایمان به پیروزی تا آ ین نفس حتی اگر ش ت می خوردی از ویژه گی های مردان دریاست و ناامیدی را در آن راه نیست زیرا در فرهنگ همه ملل دریا مظهر سخاوت و بخشنده گی ست... چنانکه روزی در میانه گرگ و میش هوا که آفتاب رفته بود و سایه ساحل تیره گی می زد و ما دونفر شکارچی ه بزرگی بودیم در کنار صید ماهی بسیار که بخت یارمان بود آن روز ..... گرفتن آن ه بزرگ یعنی خیلی بزرگ که رویا نبود و سپس گذاشتن ه در ساحل و خوردن بدن ه از سوی ماهی هادر کنار ساحل که بامدادکه آب فرومی نشست از آن عظمت ترسناک که لحظه ای داشت قایق ما را می بلعید بجز استخوانی طولانی و سری خشک و خالی و حدقه چشمان خالی شده هیچ چیز بر جای نمانده بود ودرست این ماجرای واقعی مترادف می شد با روزهایی که در کتابخانه کوچک شهر با این کتاب زندگی می ... به همین علت بود که من داستان پیر مرد و دریا را با ترجمه وزین نازی عضیما در آن سالهای دور بارها می خواندم و تجربه هایم را در کنار مهربانم مرور می ...سخاوت و تنگدستی ...دل گنده گی و تنگ چشمی یعنی کلی صفات متناقض که رنگ و لعاب ماهیگیران را شکل می داد و تماشا می که هیچ گاه از وقایع یک روز سخت یا آسان در دریا به هم راست نمی گفتند اگر که نمی خواستند دروغ بگویند به سکوتی و بذله ای و خنده ای به اتمام می رسید و..هرچه دریا سخاوت است و بخشش در مقابل آدمی است و آن همه تعلقات که گویی اگر همه زمین هم مال تو باشد چیزی را کم داری ...وقصه پیرمرد و دریا قصه همین مردمان بندری است که دل به صید می دهند و مواظبند تا در این رقابت ناخواسته بازنده نباشند ....از آنطرف صفاتی که این نویسنده بزرگ برای همیشه از خودبجا می گذارد تلاش و مبارزه مستمر برای ساختن جهانی انسانی تر بی حشو و زوائدی که بر تار و پود تعلقات بشرحاکم است و امروز که 21 ژوئیه برابربا 4 مرداد1395 است مصادف با 120سالگی تولد این نویسنده بزرگ است زمان آن رسیده است که به گذشته دور رجعت کنم به کلاس درس داستان نویسی آن سالها و شریفم خانم متحدین که گویی همین امروز است و نقد و بررسی من آن جا نیز همین کتاب پیرمرد ودر یا بود به اضافه قصه کوتاهی که نوشته بودم و در باد و باران ایام گم و گور شد که آن قصه نیز ماجرای پیر مردی افغانی بود در پشت دانشکده ادبیات فردوسی مشهد که افق دیدی کوتاه داشت و برایش خدا از هواپیمای در حال پرواز پایین تر بود و من به شوخی و جدی تایید می که بله خدا در همین ست لای این شب بوها و خلاصه سبک و سیاق وقایع نگاری ارنست همینگوی هیچ وقت تا اکنون که پاسی هم از بعد از ظهر عمر گذشته رهایم نمی کند وراستی که دریارفته می داند مصیبت های طوفان را ....قایق در میانه آبهای وشان و باد و طوفان چون پر کاهی بود که بالا و پایین می رفت و من دودستی قایق را چسبیده و هم لبخند می زند یعنی هی پسر نترس و جایی هم برای ترسیدن نداری کجا را داری که بروی حکایت سعدی و ملاح و ستاره شناس و حافظ که همه حیات ادمی را در این بیت خلاصه می کند....که ..شب تاریک و بیم و موج و گرد چنین حایل.....کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها....من همیشه بین دریای ماهشهر و یم که مرا به ماهیگیری برد و مردپیر و دریا انطباقی از سر صدق می بینم یا چون کتاب برفهای کلیمانجور که باز به تعبیری بیانگر تنهایی و درد و رنج مردی بنام هری است که قانقاریا گرفته و داستان وقایع این درد و رنج را به تصویر می کشد و باز همین داستان امتزاجی از بیچاره گی انسان و بی رحمی طبیعت است ویا کتاب زنگها برای که بصدا در میایند که داستان سربازی ست در جنگ های داخلی اسپانیا و مصائب جنگی که هنوز بشر فرمولی برای پایان یا ختم آن اختراع نکرده است و در بهترین ح نویسندگان انسان دوست بشرح بدبختیها و فلاکت جنگ می پردازند....و اماعلت همه جذ ت قصه پیرومرد و دریا که قطعا رمان به مفهوم ادبی و مطول آن نیست برای من آنست که هرسطر را که می خوانم مرا تکرار می کند هم رنج و زحمت دریا را و هم آنگاه که ماهی بزرگ بر قلاب می نشیند گویی داری پر در میاوری و مبارزه جانانه ای که بین تو و این موجود ناشناس دریا در حال وقوع است .....به همین علت من همیشه خودم را جای پسرک قصه پیرمرد ودریا مانولین می بینم همچنانکه من می تواند یک سانتیاگوی ماهیگیر کوبایی باشد و رنج های بسیاری که می کشیدیم و سهم ما که از دیگر ماهیگیران کمتر بود..من دلم برای خودم نمی سوزد که اندکی ماهی هم بدهد و ببرم خانه تا مادر غذایی آماده کند و پدر خوشحال باشد که دارد دسترنج فرزند را می خورد که ما نیز وضعیتی بهتر از نداشتیم زیرا پدر وقتی که عقرب دریایی به دستش زد مجبور می شود شغل ماهیگیری را به کناری نهد ومدتها در پی امرار معاشی دیگر باشد بی اندکی سرمایه ....پس لازم است که من حالا هم به مدرسه بروم و هم به دریا وعلاوه بر این کتابخانه کوچک شهر را خیلی دوست دارم ...ودر همه حال اگر می توانستم چهره پدر را خندان ببینم برایم کافی بود و روزهایی هم بی رزق و روزی از دریا بر می گشتیم و کماکان لبخند بر لب داشت با آن همه بچه قد و نیم قد که داشت و آ هم بیچاره من یعنی همسر و خواهر پدر در جوانی با سن کم و یه عالمه بچه دارد تحلیل می رود ...رنگ پریده او را به بیمارستانی در آبادان می بریم دستور می دهد که هرچه زودتر ع از سر و گرفته شود ..بیماری سخت تر از یک سرماخورده گی ساده است را در بیمارستان می گذاریم تا بیماریش مشخص شود و بچه ها غمگین که مادر کی بر میگردد و سرش به کار روزمره بند است باید سخت کار کرد تا برای این همه بچه قد و نیم قد نانی فراهم شود ...جواب آزمایش تکان دهنده است سرطان پیشرفته دارد وهیچ درمانی در حال حاضر پاسخگو نیست ...برای توسل به نزدیکترین زاده می جوییم ..شبی را تنها در کنار ضریح می گذاریم و منتظر که معجزه ای را نجات دهد در آن تاریکی نمور زیر نور اندک شمع بر میخیزد همه شادی کنان مژده شفا می دهند اما همه این شادی برای لحظاتی کوتاه بیش نیست .... با این حال باردار است و باز تا نزدیک مرگ هم قرار است وضع حمل کند و ا ین بچه بازاز شکم آن زن بیچاره پسری ست که به همراه ما بگور می رود روز تشیع فقیرانه همه می گفتند خدا را شکر که راحت شد ! ...فاصله بندر و دریا تا شهر بیشتر از آن بود که فکر می کردی که دریک شهر بندری زندگی می کنی و وسیله رفت و برگشت ما دراین میان دوچرخه بود... پدر بعد از ظهر از فروش ماست با دوچرخه و دیگهای بزرگ بر می گشت و حالا نوبت من بود که با آن حدود 12 کیلومتری را در بیابان به همراه طی طریق کنیم تا به دریا برسیم ....تابستان و باد داغ تیر و مرداد که بصورت می خورد و این جثه های نحیف چه تحملی داشتند ...تش باد که به صورت می خورد نای نفس را از آدم می گیرد و آب که بالا آمده باشد باریکه راهی برای عبور بیش نیست تا از تنور سوزان صحرا پای بر نمک زار دریا بگذاری گرسنه نیستم تشنه هم نیستم فقط ارزو دارم به کپری برسم که بر روی طیفی در کنار خور غزاله بر پا کرده ایم و باد داغ که از روی آب می گذرد شرجی و گرما را قابل تحملتر کرده است آب شوری بصورت می زند و من نیز .....چه لذتی دارد این لحظات جانفرسا و سانتیاگوی قصه که بعد از 84 روز هم علیرغم زخم و زبانها هنوز هم از گرفتن ماهی بزرگ ناامید نیست و مانولین کوچلو تا می تواند ابزار صید را برای پیر مرد آماده کرده است زیرا سانتیاگو می خواهد این بار به تنهایی دل به دریای وشان بزند و زندگی را با همه سختی و جانکاهی به مبارزه بگیرد ودر این میان آنچه باعث جدیت او می گردد نور امیدی است که در دل دارد و می داند یک روز ماهی بزرگ مقصود را صید می کند هرچند به کام دل نمی رسد اما لذت صید کم از کامروایی نیست که مهم همان ابتدای راه است و اثبات برتری که در خوی آدمی نهفته است .من هنوز هم به یاد گذشته های دور و نزدیک این داستان را می خوانم زیرا این داستانی ست به تعبیر بیهقی پر زآب چشم !که در عین واقع گرایی سراسر الهام است که به خواننده راه و رسم درست زیستن را بی آنکه قصدش همین باشد می آموزد وخواننده با هر بازخوانی به تمثیلی جدید می رسد با توجه به عناصری که در متن قصه هست ...وقایعی که در کمال ساده گی به باور خواننده منتقل می شود ....ضمیر ناخودآگاه پیرمرد بعد از خسته گی سه روزه تقابل با ماهی و ش ت و پیروزی مدام در خو عمیق ....خود را در سواحل افریقا در کنار شیرهای افریقایی می بیند یعنی که همچنان روحیه نشاط و جوانی در روح و جان پیرمرد جاری ست و مانولین دوست داشتنی همه ابزار کار را فراهم کرده است تا انگاه که مرد از خواب برخواست به همراه او برای بدست آوردن روزی راه دریا را دوباره د یش گیرند....و می بینیم که در سراسر قصه هیچ ایهامی نیست هرچه هست عین حقیقت روزمره ای ست که ما با آن زندگی می کنیم.... این آ ین بار که قصه را می خوانم ترجمه شا ار نجف دریابندری ست که خود جنوبی ست و لذا با ابزار و ادوات دریا و ماهیگیری کاملا آشناست ماهی ها را خوب می شناسد و همچنین تور و قلاب را و مترجم موفق هم تنها مترجم کلمه و کلام نیست بلکه احساس درونی نویسنده را نیز ترجمه می کندکه نجف دریابندری بوشهری در این خصوص تواناست..

                                       ماهشهر مردادماه 
1395علی ربیعی (ع-بهار)

نشر در سایت انسان شناسی و فرهنگ شهریور 1395

http://anthropologyandculture.com/fa/هنر-و-ادبیات/635-با-یادی-از-پیرمرد-و-دریای-ارنست-همینگوی.html

  

 


وقتی حرمت صاحب خانه را نگه نمی داریم

این روزها یکی از اصلی ترین معضلات سواحل دریا ، گردهم آمدن های بی قاعده دختران و پسران (که اصلا معلوم نیست چه نسبتی با هم دارند)با پوشش های آن چنانی و ... آن هم تا پاسی از شب است که واقعا آزار دهنده است !!

آیا فرهنگ سازی حجاب و در سواحل دریا لازم نیست؟!

در ایام ماه مبارک رمضان خصوصاً دم دمای افطار شمار زیادی از مسافران به سمت سواحل دریا هجوم می آورند تا به قول خودشان از آرامش دریا استفاده کنند اما متاسفانه برخی از میهمانان حرمت صاحب خانه را نگه نمی دارند و با وضعیت حجاب نامناسب خود به نوعی به دیگران توهین می کنند.

اگر در ماه مبارک رمضان گذرتان به سواحل دریا افتاده باشد، قطعا شما هم با این صحنه ها روبرو شده اید ؛ گویی مردم بیشتر برای کشف حجاب و چاق قلیان ! به دریا آمده اند و از صرف افطار و استفاده از آرامش دریا خبری نیست! و بسیاری از خانم ها و البته آقایان با بدترین نوع پوشش به راحتی در حال عبور و مرور در طول سواحل هستند .

این مسئله اگر چه در سال های گذشته نیز دیده می شد ، اما امسال شکل آن بسیار گسترده تر و آزار دهنده تر است و این عده انگار رعایت هیچ حریمی را برای خود لازم نمی دانند ! اما چرا باید در ماه مبارک رمضان شاهد این چنین بی بند و باری هایی از سوی برخی افراد در سواحل باشیم؟! چرا باید موقعیت برای تعدادی از افراد سودجو که به دنبال بهانه ای برای به فساد کشیدن مناطق تفریحی کشور هستند فراهم شود تا با حضور در این مکان ها ، فضا را برای اعمال غیر اخلاقی خود آزاد ببینند؟! این روزها یکی از اصلی ترین معضلات سواحل دریا ، گردهم آمدن های بی قاعده دختران و پسران (که اصلا معلوم نیست چه نسبتی با هم دارند)با پوشش های آن چنانی و ... آن هم تا پاسی از شب است که واقعا آزار دهنده است !! آیا فرهنگ سازی حجاب و در سواحل دریا لازم نیست؟!

روزگذشته سید عیسی مهدوی، فرماندار رشت در دومین جلسه ستاد تامین سلامت دریا و تسهیلات سفرهای تابستانی شهرستان رشت گفت" طرح سالمسازی دریا در منطقه امین آباد از طرح های موفق است!" سئوال ما از آقای فرماندار این است که ایشان براساس چه مدل و معیاری موفقیت این طرح را ارزی نموده اند؟

آیا نصب چند بنز و تیرک کنا ر طرح های سالمسازی دریا کار فرهنگی و نشانه موفقیت است؟! و یا شاید دادن شعار هایی مانند طراحی مناسب ، محیطی و تبلیغات حجمی با شعارهای آموزشی تاثیر گذار، اهدای بسته های فرهنگی به مسافران و استفاده از حضور تشکل های مردم نهاد در حوزه محیط زیست و گردشگری از سوی س رست اداره کل اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان کار فرهنگی محسوب می شود؟! مگر نه اینکه مسئولیت دبیری کمیته فرهنگی در طرح های دریا با فرهنگ و ارشاد ی است؛ پس چرا حرکتی از سوی مدیران فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد ی استان گیلان در این خصوص مشاهده نمی شود، چرا سازمانهای فرهنگی مانند سازمان تبلیغات ی در سواحل حضور کمرنگی دارد؟ و ...

قطعا با توجه به در پیش بودن تعطیلات عید سعید فطرو افزایش چشمگیر ورود مسافران و گردشگران به سواحل گیلان، نیازمند مدیریت جهادی در این خصوص هستیم و نشستن پشت میز و دادن شعار نمی تواند مشکلات پیش رو را مرتفع نماید .

هر چند ت قول مساعد همکاری و استفاده از تمامی ظرفیت های موجود را برای اجرای مطلوب طرحهای سالمسازی دریا داده ، اما هنوز انبوه زباله، نبود سرویس بهداشتی کافی ،کمبود نجات غریق و ناهنجاریهای شدید فرهنگی از جمله مشکلاتی است که از سالهای گذشته تاکنون باقی مانده و وعده های تکراری برای طر حهای سالم سازی دریا همچنان ادامه دارد و قطعاً تا زمانی که هماهنگی های لازم بین دستگاه ها وجود نداشته باشد و هر یک کار را به دوش دیگری بیندازد ؛ کار بهتر از این پیش نخواهد رفت.

خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار


وقتی حرمت صاحب خانه را نگه نمی داریم

این روزها یکی از اصلی ترین معضلات سواحل دریا ، گردهم آمدن های بی قاعده دختران و پسران (که اصلا معلوم نیست چه نسبتی با هم دارند)با پوشش های آن چنانی و ... آن هم تا پاسی از شب است که واقعا آزار دهنده است !!

آیا فرهنگ سازی حجاب و در سواحل دریا لازم نیست؟!

در ایام ماه مبارک رمضان خصوصاً دم دمای افطار شمار زیادی از مسافران به سمت سواحل دریا هجوم می آورند تا به قول خودشان از آرامش دریا استفاده کنند اما متاسفانه برخی از میهمانان حرمت صاحب خانه را نگه نمی دارند و با وضعیت حجاب نامناسب خود به نوعی به دیگران توهین می کنند.

اگر در ماه مبارک رمضان گذرتان به سواحل دریا افتاده باشد، قطعا شما هم با این صحنه ها روبرو شده اید ؛ گویی مردم بیشتر برای کشف حجاب و چاق قلیان ! به دریا آمده اند و از صرف افطار و استفاده از آرامش دریا خبری نیست! و بسیاری از خانم ها و البته آقایان با بدترین نوع پوشش به راحتی در حال عبور و مرور در طول سواحل هستند .

این مسئله اگر چه در سال های گذشته نیز دیده می شد ، اما امسال شکل آن بسیار گسترده تر و آزار دهنده تر است و این عده انگار رعایت هیچ حریمی را برای خود لازم نمی دانند ! اما چرا باید در ماه مبارک رمضان شاهد این چنین بی بند و باری هایی از سوی برخی افراد در سواحل باشیم؟! چرا باید موقعیت برای تعدادی از افراد سودجو که به دنبال بهانه ای برای به فساد کشیدن مناطق تفریحی کشور هستند فراهم شود تا با حضور در این مکان ها ، فضا را برای اعمال غیر اخلاقی خود آزاد ببینند؟! این روزها یکی از اصلی ترین معضلات سواحل دریا ، گردهم آمدن های بی قاعده دختران و پسران (که اصلا معلوم نیست چه نسبتی با هم دارند)با پوشش های آن چنانی و ... آن هم تا پاسی از شب است که واقعا آزار دهنده است !! آیا فرهنگ سازی حجاب و در سواحل دریا لازم نیست؟!

روزگذشته سید عیسی مهدوی، فرماندار رشت در دومین جلسه ستاد تامین سلامت دریا و تسهیلات سفرهای تابستانی شهرستان رشت گفت" طرح سالمسازی دریا در منطقه امین آباد از طرح های موفق است!" سئوال ما از آقای فرماندار این است که ایشان براساس چه مدل و معیاری موفقیت این طرح را ارزی نموده اند؟

آیا نصب چند بنز و تیرک کنا ر طرح های سالمسازی دریا کار فرهنگی و نشانه موفقیت است؟! و یا شاید دادن شعار هایی مانند طراحی مناسب ، محیطی و تبلیغات حجمی با شعارهای آموزشی تاثیر گذار، اهدای بسته های فرهنگی به مسافران و استفاده از حضور تشکل های مردم نهاد در حوزه محیط زیست و گردشگری از سوی س رست اداره کل اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان کار فرهنگی محسوب می شود؟! مگر نه اینکه مسئولیت دبیری کمیته فرهنگی در طرح های دریا با فرهنگ و ارشاد ی است؛ پس چرا حرکتی از سوی مدیران فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد ی استان گیلان در این خصوص مشاهده نمی شود، چرا سازمانهای فرهنگی مانند سازمان تبلیغات ی در سواحل حضور کمرنگی دارد؟ و ...

قطعا با توجه به در پیش بودن تعطیلات عید سعید فطرو افزایش چشمگیر ورود مسافران و گردشگران به سواحل گیلان، نیازمند مدیریت جهادی در این خصوص هستیم و نشستن پشت میز و دادن شعار نمی تواند مشکلات پیش رو را مرتفع نماید .

هر چند ت قول مساعد همکاری و استفاده از تمامی ظرفیت های موجود را برای اجرای مطلوب طرحهای سالمسازی دریا داده ، اما هنوز انبوه زباله، نبود سرویس بهداشتی کافی ،کمبود نجات غریق و ناهنجاریهای شدید فرهنگی از جمله مشکلاتی است که از سالهای گذشته تاکنون باقی مانده و وعده های تکراری برای طر حهای سالم سازی دریا همچنان ادامه دارد و قطعاً تا زمانی که هماهنگی های لازم بین دستگاه ها وجود نداشته باشد و هر یک کار را به دوش دیگری بیندازد ؛ کار بهتر از این پیش نخواهد رفت.

خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار


رشته ی دریا: رشته ی ی دریا یکی دیگر از رشته هایی است که در گروه ریاضی قرار دارد. کشور ما به دلیل وجود مرزهای آبی بسیار نیازمند متخصص این رشته می باشد تا با استفاده از اطلاعات علمی دقیق بتواند به هدایت و حفظ کشتی بپردازد.اهمیت این رشته و هدف از ارائه این رشته کارایی بالای آن در کشور ما می باشد بدین منظور که از بین راه های حمل و نقل زمینی،هوایی ودریایی، حمل و نقل از طریق دریا بسیار به صرفه تر است به طوری که 90 درصد از صادرات نفتی کشور ما به وسیله ی کشتی انجام می شود، علاوه بر این صنایع دریایی به بهره وری بیشتر صنایع کشور منجر می گردد،مانند صنایع نجاری، رنگسازی، فولاد و...


رشته ی دریا 96-97


توانایی های لازم در رشته ی دریا


دانشجویان و یا داوطلبانی که قصد تحصیل در رشته ی ی دریا را دارند باید از توانایی های مربوط به این رشته آگاه باشند که برخی از این توانایی ها عبارتند از:


1-تسلط به زبان انگلیسی به دلیل اینکه بیشتر منابع این رشته به زبان انگلیسی می باشد.


2-مهارت در دروس ریاضی و فیزیک


3-برخورداری از سلامت روحی و جسمی که توسط آزمایشات پزشکی انجام می پذیرد


4-توانایی تحمل دوری ماه ها از خانواده


5-علاقمند به کار در محیط دریا وساحلی


رشته ی ی دریا در مقطع کارشناسی دارای 3 گرایش می باشد که عبارتند از:


1- ی دریا گرایش ی کشتی:هدف از شکل گیری این رشته تربیت متخصصانی است که بتوانند به اداره فنی کشتی ها بپردازند.


2- ی دریا گرایش کشتی سازی:هدف از ارائه این رشته تربیت متخصصانی است که نیازهای کارخانجات کشتی سازی ، سازمان های دریایی و... را تامین کنند.


3- ی دریا گرایش دریانوردی:هدف از ارائه این رشته تربیت متخصصانی است که بتوانند به هدایت و ی کشتی و مدیریت نیروی انسانی بپردازند.


آینده شغلی رشته ی دریا


فارغ حصیلانی که بعد از اتمام تحصیل خود قصد ورود به شغلی در رابطه با رشته ی تحصیلی خود را دارند می توانند به مشاغل زیر ورود پیدا کنند:


1-کارخانه های خصوصی و تی


2-ارگانهای ساخت سکوها و اسکله ها


3- تولید در کارخانه کشتی سازی


4-ساخت سکوهای شناور در سازمان بنادر و کشتیرانی


5- ناظر برای طرح های اجرایی


دروس علوم پایه رشته ی کشتی


ریاضی 1و2 معادلات دیفرانسیل مبانی کامپیوتر فیزیک مکانیک فیزیک 2 شیمی و خواص مواد محاسبات عددی

دروس علوم پایه ی کشتی سازی


ریاضی 1و2 معادلات دیفرانسیل مبانی کامپیوتر فیزیک 1 فیزیک موج 2 شیمی عمومی محاسبات عددی

دروس تخصصی در مقطع کارشناسی


دروس تخصصی رشته ی کشتی


شناخت کشتی الکترونیک ارتباطات آرشیتکت کشتی 1و2 کمک های اولیه دریانوردی و ملوانی ماشین دریایی 1و2و3 صافی های فرعی

دروس تخصصی ی کشتی سازی


تکنولوژی کشتی تحلیل سازه ها آرشیتکت کشتی(استاتیک) آرشیتکت کشتی(مکانیک) ماشین های محرکه ی دریا 1 سیستم انتقال قدرت

دروس اصلی در مقطع کارشناسی


دروس اصلی رشته ی کشتی


مبانی ی برق


رسم فنی 1و2 استاتیک دینامیک مقاومت مصالح 1 ترمو دینامیک 1و2 مکانیک سیالات 1و2 طراحی اجزاء و ماشین 1 انتقال حرارت کنترل اتوماتیک

دروس اصلی ی کشتی سازی

مبانی ی برق استاتیک مقاومت مصالح 1 و 2 مکانیک سیالات 1و2 کنترل اتوماتیک ریاضیات ی
رسم فنی دینامیک ترمودینامیک 1و2 انتقال حرارت علم مواد و شناخت آن 

دروس انتخ برای رشته ی کشتی سازی
آزمایشگاه فیزیک 1و2 آزمایشگاه مبانی ی برق 1 آزمایشگاه انتقال حرارت کارگاه برق تکنولوژی کارگاهی کارگاه تاسیسات عمومی کارگاه توربین دیگ بخار کارگاه موتورهای دیزل کارگاه تجهیزات دریایی

رشته ی کشتی سازی


آزمایشگاه فیزیک 1و2


آزمایشگاه انتقال حرارت کارگاه 1 (جوشکاری) کارگاه 3(موتور)
آزمایشگاه مبانی ی برق آزمایشگاه مکانیک سیالات کارگاه 2(ریخته گری) آزمایشگاه مقاومت مصالح

جهت اطلاعات بیشتر می توانید با مشاورین مرکز در ارتباط باشید و یا به سایت سنجش مراجعه نمایید.


سامانه آوای مشاور


متقاضیان می توانند برای مشاوره تحصیلی و اطلاعات بیشتر در مورد


رشته ی دریا


با شماره 1978 907 909 ازسراسر کشور با تلفن ثابت و بدون گرفتن پیش شماره


با مشاورین سامانه آوای مشاور در ارتباط باشند.


 


دستگاه تصفیه آب, تصفیه آب دریا, نمک ز از آب دریا, مراحل تصفیه آب دریا, روشهای تصفیه آب دریا, چگونگی تصفیه آب دریا, قیمت دستگاه تصفیه آب دریافرآیند نمک ز با استفاده از mf و ro ممکن است پاسخی به کمبود منابع آبی شما باشد.

در جایی که آب شیرین کمیاب است، باید به دنبال منابعی جایگزین برای آب آشامیدنی بود. آب دریا منبعی وسیع بوده و به راحتی در دسترس است، تصفیه آب و نمک ز از آن در حال حاضر در مناطق خشک جهان رایج می باشد. استفاده از میکرو اسیون پیش از اسمز مع در حال تبدیل شدن به استاندارد پذیرفته شده ای برای فرآیند نمک ز است. با استفاده از سیستم میکرو اسیون که با غشاءهای ro ترکیب می شود، می توان آب دریا را به نوعی موفقیت آمیز و همراه با هزینه ای اندک، به آبی تازه و با کیفیت بالا تبدیل نمود.

نمک ز از آب دریا

متوسط شوری آب اقیانوس 35 قسمت در هزار است. توزیع تقریبی مواد معدنی حل شده چنین است: کلرید، 55٪؛ سدیم، 31٪؛ سولفات، 8٪؛ منیزیم، 4٪؛ کلسیم، 1٪؛ و پتاسیم، 1٪؛ قرار گرفتن سیستم میکرو اسیون به عنوان پیش تصفیه برای اسمز مع می تواند مقدار نمک را تا 500 mg/l کاهش دهد. معمولاً با استفاده از فرآیند نمک ز می توان از هر 1000 گالن آب دریا، 300 تا 500 گالن آب خالص تولید نمود.

مطلب کامل را از لینک زیر مطالعه فرمائید

تصفیه آب دریا


دستگاه تصفیه آب, تصفیه آب دریا, نمک ز از آب دریا, مراحل تصفیه آب دریا, روشهای تصفیه آب دریا, چگونگی تصفیه آب دریا, قیمت دستگاه تصفیه آب دریافرآیند نمک ز با استفاده از mf و ro ممکن است پاسخی به کمبود منابع آبی شما باشد.

در جایی که آب شیرین کمیاب است، باید به دنبال منابعی جایگزین برای آب آشامیدنی بود. آب دریا منبعی وسیع بوده و به راحتی در دسترس است، تصفیه آب و نمک ز از آن در حال حاضر در مناطق خشک جهان رایج می باشد. استفاده از میکرو اسیون پیش از اسمز مع در حال تبدیل شدن به استاندارد پذیرفته شده ای برای فرآیند نمک ز است. با استفاده از سیستم میکرو اسیون که با غشاءهای ro ترکیب می شود، می توان آب دریا را به نوعی موفقیت آمیز و همراه با هزینه ای اندک، به آبی تازه و با کیفیت بالا تبدیل نمود.

نمک ز از آب دریا

متوسط شوری آب اقیانوس 35 قسمت در هزار است. توزیع تقریبی مواد معدنی حل شده چنین است: کلرید، 55٪؛ سدیم، 31٪؛ سولفات، 8٪؛ منیزیم، 4٪؛ کلسیم، 1٪؛ و پتاسیم، 1٪؛ قرار گرفتن سیستم میکرو اسیون به عنوان پیش تصفیه برای اسمز مع می تواند مقدار نمک را تا 500 mg/l کاهش دهد. معمولاً با استفاده از فرآیند نمک ز می توان از هر 1000 گالن آب دریا، 300 تا 500 گالن آب خالص تولید نمود.

مطلب کامل را از لینک زیر مطالعه فرمائید

تصفیه آب دریا


منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا سراسری و آزاد کد ۱۲۱۶

منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا سراسری و آزاد

منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا به توصیه سنجش کبیر

منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا اگر به درستی انتخاب شوند ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا سراسری و آزاد است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش کبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد. به داوطلبان توصیه می شود که از بسته های آموزشی(کتب و جزوات تخصصی) مورد نیاز هر رشته استفاده کنند(به دلایل زیر) ولی اگر باز اصرار دارند که منابع را تهیه کنند توصیه می شود در کنار منابع تهیه شده مرجع، کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) به روش سنجش کبیر را تهیه کنند که به آنها روش برنامه ریزی را ارایه می دهد که بتوانند از مینیمم زمان، ماکزیمم استفاده را ند.

آیا خواندن کتب مرجع برای آزمون ارشد زیست شناسی دریا توصیه می شود؟

مطالعه کتاب های مرجع اگر چه بسیار مفید و ضروری است اما برای آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد دارای معایبی است که در ادامه به آنها اشاره می کنیم:
۱) حجم این نوع کتاب ها با توجه به مطالب مفید آنها برای آزمون مناسب نیست؛ چرا که در کتاب های مرجع بیشتر به آموزش مفاهیم، اثبات قضایا و بعضاً آوردن مطالب غیر ضروری تکیه شده و تعداد سؤالات با پاسخ، برای تمرین دانشجویان کم است و بعضاً پاسخ را به عهده خواننده گذاشته اند.
۲) در این نوع کتاب ها، روش های تستی و سریع جهت پاسخگویی به سؤالات آزمون کارشناسی ارشد، وجود ندارد.
۳) مطالب بعضی از این کتاب ها به دلیل ترجمه گزینشی نامفهوم به نظر می رسد و خواننده نمی تواند ارتباط لازم را با کتاب برقرار کند.
دلایل فوق و برخی علل دیگر نیاز به مطالعه یک کتاب جامع و خوب را برای ما ضروری می سازد. البته گفتنی است یک کتاب خوب باید کاملاً منطبق بر کتاب های مرجع با حذف نکات منفی آنها باشد و دانشجویان نباید کتاب های مرجع را از ذهن خارج کنند.
انتشارات سنجش کبیر جهت قبولی داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد، کتاب های رشته های مختلف را در سطح کشور ارائه کرده که با استقبال زیادی از سوی دانشجویان مواجه شده است. مجموعه این کتاب ها در بسته های آموزشی کارشناسی ارشد برای هر رشته گردآوری و تمام این کتاب ها با در نظر گرفتن منابع آزمون و کتاب های مرجع گوناگون برای هر درس تألیف شده است. که دارای خصوصیات زیر می باشند:

کتاب های تکدرس آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا :

در این نوع کتاب ها برای هر درس یک کتاب شامل آموزش گام به گام مطالب به زبانی ساده همراه با آوردن مثال ها و تست ها در ضمن آموزش، ارائه شده است. در کتاب های آموزشی مؤسسه از آوردن مطالب غیر ضروری پرهیز شده و خلاصه آنچه مورد نیاز داوطلب است ارائه شده است و هر کجا که در پاسخگویی تست ها روش های تستی وجود داشته به آنها اشاره شده است. پس از آموزش مطالب هر فصل، تست های طبقه بندی شده سال های گذشته مربوط به آن فصل به همراه پاسخ تشریحی و تست های خودسنجی با جواب کلیدی گنجانده شده است تا دانشجو پس از آموزش مطالب، تمام تست های سال های قبل مربوط به آن فصل را مرور کند.
کتاب های کارشناسی ارشد سنجش کبیر با توجه به ساختار کاملاً حرفه ای و علمی آنها و توجه به نیاز دانشجویان، داوطلبان را از مراجعه به کتاب های دیگر بی نیاز می کند. مطمئناً تعداد تست های فراوان، آموزش ساده و روان مطالب، به روز بودن کتاب ها از مشخصه های بارز کتاب های سنجش کبیر است.

ویژگی های بارز بسته های آموزشی کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا سنجش کبیر

جزوات سنجش کبیر توسط نفرات برتر کنکور سال های گذشته گردآوری گردیده و حاوی مطالب مفید و نکات برگزیده ای است که موجب صرفه جویی در وقت داوطلبان می گردد. بسیاری از داوطلبان با مشاهده حجم و تعدد کتب رفرنس اعلام شده، نگران نحوه گزینش مطلب و کمبود زمان برای مطالعه آنها می‎ گردند، از اینرو جزوات سنجش کبیر علاوه بر مطالب گردآوری شده توسط نفرات برتر، دارای مطالب کنکوری بوده و یک منبع جامع، کامل و در عین حال خلاصه محسوب می شود که نیاز شما را به هر کتاب یا هر منبع دیگری مرتفع می ‎کند.
مزیت دیگر بسته‎های آموزشی سنجش کبیر امکان دریافت جزوات ویرایش شده بدون نیاز به پرداخت هزینه مجدد توسط یدار می باشد. به عبارت دیگر اگر جزوه ‎ای حتی یک روز پس از ید شما ویرایش گردد، می توانید نسخه جدید آن را بطور رایگان از موسسه دریافت نمایید.

منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا سراسری و آزاد

گرایش های رشته کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا سراسری و آزاد عبارتند از:

کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا، گرایش های: ۱- جانوران دریا، ۲- بوم شناسی دریا، ۳- آلودگی دریا


منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا – منابع زبان عمومی

۱- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.
۲- کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.
۳- کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.
۴- کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.
۵- کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.
۶- جزوه زبان عمومی موسسه سنجش تکمیلی کبیر.

۷- saheli, mohamad, vocabulary for toefl and ma candidates of toefl. koye ar press.


۸- جزوه زبان عمومی سنجش کبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.


منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا – منابع زبان تخصصی زیست شناسی دریا

۱- کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته زیست شناسی (english for the students of biology)، تالیف حیدر آقابابا، انتشارات سمت.
۲- کتاب (a scientific english textbook for biology students)، تالیف عیسی جرجانی، انتشارات علوم کشاورزی.
۳- کتاب زبان تخصصی برای گروه زیست شناسی، تالیف الهام غیور، انتشارات ثامن الحجج.
۴- کتاب برتر زبان تخصصی زیست شناسی، تالیف طیبه هاشمی، انتشارات دی نگار.
۵- جزوه زبان تخصصی زیست شناسی دریا، شهیدبهشتی.
۶- جزوه زبان تخصصی زیست شناسی دریا، تهران.
۷- جزوه زبان تخصصی شیلات، موسسه سنجش تکمیلی کبیر.
۸- جزوه زبان تخصصی زیست شناسی دریا، موسسه سنجش تکمیلی کبیر.
۹- جزوه زبان تخصصی زیست شناسی دریا سنجش کبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.


منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا – منابع فیزیولوژی جانوری

۱- کتاب فیزیولوژی تون (جلد ۱ و ۲)، تالیف آرتور تون، مترجمان محمد رخشان و احمدرضا نیاورانی، انتشارات سماط.
۲- کتاب فیزیولوژی، تالیف اصغر قاسمی و مسلم محمدی، انتشارات خسروی.
۳- کتاب فیزیولوژی تون و گانونگ، تالیف حامد اختیاری و لیلی صدری، انتشارات کتاب میر.
۴- کتاب مبانی فیزیولوژی جانوری (جلد اول و دوم)،تالیف کریستوفرد. مویز، پاتریشیام. شولت،ترجمه سیدپیمان مقدسی،آمنه رضایوف، آمنه زارع چاهوکی ، زهرا زند ،محمد کرام الدینی،انتشارات فاطمی.
۵- کتاب فیزیولوژی عملی (پزشکی و جانوری)،تالیف ابوالقاسم اسماعیلی ، شیرین کشفی ،انتشارات اصفهان.
۶- کتاب فیزیولوژی جانوری (۱) (رشته زیست شناسی)،تالیف شیرین منوچهری،انتشارات پیام نور.
۷- کتاب فیزیولوژی جانوری (۲) (رشته زیست شناسی)،تالیف پروین رستمی، پروانه نورجاه،انتشارات پیام نور.
۸- کتاب فیزیولوژی جانوری ۳ (رشته زیست شناسی)،تالیف فرشته شامحمدی، علی اصغر پیله وریان،انتشارات پیام نور.
۹- جزوه فیزیولوژی حائری، تهران.
۱۰- جزوه فیزیولوژی حاجیزاد، مازندران.
۱۱- جزوه فیزیولوژی جانوری آزاد واحد علوم تحقیقات.
۱۲- جزوه فیزیولوژی جانوری موسسه سنجش تکمیلی کبیر.
۱۳- جزوه فیزیولوژی جانوری سنجش کبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.


منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا – منابع جانورشناسی

۱- کتاب جانور شناسی عمومی (جلد ۱ و ۲)، تالیف طلعت حبیبی و محمد مهدی راعی، انتشارات تهران.
۲- کتاب جانورشناسی: بی مهرگان، تالیف کلیولند هیکمن، لاری رابرتس و آلن لارسن، مترجم حسین دانش فر، انتشارات مدرسه.
۳- کتاب جانورشناسی: مهره داران، تالیف کلیولند هیکمن، لاری رابرتس و آلن لارسن، مترجم حسین دانش فر، انتشارات مدرسه.
۴- کتاب زیست شناسی مهره داران، تالیف رابرت تامس اور، مترجم محمد ابراهیم نژاد، انتشارات مرکز نشر ی.
۵- کتاب جانورشناسی (۱): بی مهرگان، تالیف منیژه کرمی، انتشارات شاهد.
۶- کتاب جانورشناسی (۲): مهره داران، تالیف منیژه کرمی، انتشارات شاهد.
۷- کتاب جانور شناسی مهره داران، تالیف محمد درویش، انتشارات فردوسی مشهد.
۸- کتاب زیست شناسی تکوینی (جلد ۱ و ۲)، تالیف اسکات اف گیلبرت، مترجمان عباس پیریایی و یاسر تهمتنی، انتشارات تابش شه.
۹- کتاب جنین شناسی، تالیف کاظم پریور، انتشارات مبتکران.
۱۰- جزوه جانورشناسی تهران.
۱۱- جزوه جانورشناسی مشهد.
۱۲- جزوه جانورشناسی آزاد واحد علوم تحقیقات.
۱۳- جزوه جانورشناسی موسسه سنجش تکمیلی کبیر.
۱۴- جزوه جانورشناسی سنجش کبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.


منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا – منابع زیست شناسی مولکولی

۱- کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی لو ، تالیف هاروی ف. لو ، ترجمه فردین عمیدی، سیدهادی ، عباس بهادر، انتشارات خسروی.
۲- کتاب ژنتیک مولکولی، تالیف جیمز واتسون، ترجمه پروین پاسالار، عباس حمدی، انتشارت تهران.
۳- کتاب پرسش های چهارگزینه ای زیست شناسی مولکولی، تالیف مریم خالصی، انتشارات دیباگران تهران.
۴- کتاب بیولوژی سلولی و بیولوژی مولکولی، تالیف غلامرضا نورزاد، انتشارات نور دانش.
۵- کتاب مباحثی از بیولوژی سلولی و مولکولی، تالیف رسول صالحی، انتشارات علوم پزشکی اصفهان.
۶- کتاب مبانی زیست مولکولی و ی ژنتیک، تالیف گیتی امتیازی، انتشارات مانی.
۷- کتاب ژنتیک مولکولی و ژنتیک جمعیت، تالیف فریبا رمضانی ویشکی، منیژه زبرجدیان، مهناز عامری، انتشارات هدف.
۸- کتاب ژنتیک مولکولی پزشکی در هزاره سوم، تالیف محمدرضا نوری دلویی، انتشارات سامر.
۹- کتاب ژنتیک مولکولی انسانی: استراخان، تالیف تی استرون، اندروپی رید، ترجمه مهناز مهرآذرین، انتشارات شه رفیع.
۱۰- کتاب ژنتیک مولکولی پزشکی هافی (medical molecular genetics)، تالیف پاتریشیا هافی، مترجمان شمس الدین یوسف آملی، ام البنی خیرخواه، حسین گلستان پور و سیده فاطمه ، انتشارات نهر.
۱۱- جزوه زیست شناسی مولکولی (ژنتیک مولکولی) شهید بهشتی.
۱۲- جزوه بیولوژی مولکولی (ژنتیک مولکولی) تهران.
۱۳- جزوه زیست شناسی مولکولی (ژنتیک مولکولی) موسسه سنجش تکمیلی کبیر.
۱۴- جزوه زیست شناسی مولکولی سنجش کبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.


منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا – منابع زیست شناسی سلولی

۱- کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی (جلد ۱ و ۲)، تالیف احمد مجد و سید محمدعلی شریعت زاده، انتشارات آییژ.
۲- کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی لو ، زیر نظر رضا یوسفی، مترجمان مهدی ایمانی، جواد محمدنژاداروق، محمد پاژنگ و یعقوب پاژنگ، انتشارات شه رفیع.
۳- کتاب مبانی زیست شناسی سلولی و ملکولی، تالیف دورو برتیس، مترجمان علی حسینی تهرانی
محمود عرفانیان احمدپور، انتشارات اورست.
۴- کتاب ژن ix، تالیف بنجامین لوین، مترجمان مهدی نادری فر، هادی شیرزاد، حامد باستین، امید شیرزاد، روح الله نخعی سیستانی، حسین بهادرانی، مجید تفریحی، عارف ارزن زرین و جمشید اسدزاده، انتشارات برای فردا.
۵- کتاب مبانی زیست شناسی سلولی، تالیف بروس آلبرتس، مترجم پروین پاسالار، انتشارات شه رفیع.
۶- کتاب پرسش های چهارگزینه ای زیست شناسی سلولی، مریم خالصی، انتشارات دیباگران تهران.
۷- جزوه زیست شناسی سلولی شهید بهشتی.
۸- جزوه بیولوژی سلولی تهران.
۹- جزوه زیست شناسی سلولی موسسه سنجش تکمیلی کبیر.
۱۰- جزوه زیست شناسی سلولی سنجش کبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.


منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا – منابع اکولوژی (با تاکید بر تنوع زیستی و آلودگی دریا)

۱- کتاب اصول اکولوژی سیمای سرزمین، در معماری سرزمین و برنامه ریزی کاربردی زمین، تالیف نچ ا. درامستاد، جیمز دی. اویسون، ریچارد ت. فورمن، مترجم فرود آذری د ردی، انتشارات ادبستان.
۲- کتاب اکولوژی عمومی، تالیف محمدرضا اردکانی، انتشارات تهران.
۳- کتاب اکولوژی، تالیف معصومه عمید، انتشارات عطاپور.
۴- کتاب اکولوژی دریا (ا یستم های دریایی و اقیانوسی)،تالیف مهدی بنایی ، محمدکریم رعیت پیشه،انتشارات نقش مهر.
۵- کتاب اکولوژی دریا،تالیف شهرام شرفی،انتشارات مه تا.
۶- کتاب اکولوژی دریا =sea ecology ،تالیف شاهمیر باوندی ،انتشارات قدیس.
۷- کتاب اکولوژی عمومی، تالیف علی روشنی، انتشارات حسین.
۸- کتاب اکولوژی، تالیف جهانفر دانشیان، انتشارات دیباگران تهران.
۹- کتاب اکولوژی (عمومی و حیات وحش)، تالیف غلامرضا نادری، انتشارات خانیران.
۱۰- کتاب مبانی اکولوژی کشاورزی، تالیف عوض کوچکی و حمید خیابانی، انتشارات جهاد ی ( مشهد).
۱۱- کتاب اکولوژی عمومی، تالیف علی اصغر نیشابوری، انتشارات پیام نور.
۱۲- کتاب اکولوژی عمومی، تالیف رضا قربانی و محمدتقی آل ابراهیم، انتشارات جهاد ی ( مشهد).
۱۳- جزوه اکولوژی عمومی حمیدرضا یاوری تهران.
۱۴- جزوه اکولوژی عمومی آزاد واحد علوم تحقیقات.
۱۵- جزوه اکولوژی موسسه سنجش تکمیلی کبیر.
۱۶- جزوه اکولوژی سنجش کبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.


اختصاصی از هایدی مقاله کامل درباره دریای خزر با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

دوشنبه، 28 اردىبهشت، 1383

کنوانسیون 1982 حقوق دریا و رژیم حقوقی دریای خزر[1]

(تقدیم به سعید محمودی و آلی الفرینک)

 هیبت الله نژندی منش

حسین یزدانی

مقدمه

از نظر استراتژیک، منطقه خزر به یکی از مهمترین قسمتهای جهان در سالهای اخیر تبدیل شده است و همین امر باعث شد تا این منطقه توجه قدرتهای منطقه ای و ابرقدرتهای جهانی را به خود جلب نماید. منابع نفتی این منطقه بر اهمیت ژئوپولتیک آن افزوده و آن را کانون توجه فعالیت های برتر دیپلماتیک و اقتصادی قرار داده اند.

با همکاری فعال و مشارکت کشورهای ساحلی دریای خزر، این دریا در آینده نزدیک به نحو چشمگیری به مثابه صادر کننده عمده نفت خام به بازارهای انرژی جهانی ظاهر خواهد شد. این امر خود وابسته به تعیین رژیم حقوقی دریای نام برده می باشد. زیرا "اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر عامل پیچیده ای در توسعه و گسترش منابع این دریا بوده است"[2]و در نتیجه منابع آن به خوبی و به طور منطقی مورد بهره برداری قرار نمی گیرند.

کارشناسان بخش انرژی ایالات متحد امریکا تخمین می زنند که ذخایر نفتی دریای خزر شامل دویست بیلیون بشکه (یعنی حدود 16% ذخایر جهانی) می باشد.[3] قریب به 80% ماهی اوزن بورن (ماهی خاویار) دنیا در دریای خزر قرار دارد. نفت را می توان در دیگر قسمتهای جهان به دست آورد، حال آنکه خاویار تنها در دریای خزر یافت می شود.[4]وضعیت حقوقی دریای خزر و رژیم حقوقی آن با چهار مشکل عمده روبه رو است:

الف) فقدان یک موافقت نامه همه جانبه (کلی) در مورد بهره برداری از منابع دریای خزر؛

ب) مشکلات ناشی از دریانوردی و کشتیرانی آزاد؛

پ) مشکلات مربوط به محیط زیست دریای خزر؛ و

ت) مسایل مربوط به ماهیگیری (شیلات) و حفاظت از منابع بیولوژی دریای خزر.

در حال حاضر معاهدات 1921 و 1940- منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی- حاکم بر وضعیت حقوقی دریای خزر هستند. این معاهدات هنوز به طور رسمی از درجه اعتبار ساقط نشده اند؛ زیرا هیچ گونه سندی جدید در مورد ارایه مبنایی برای رژیم حقوقی این دریا تنظیم نشده است. تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد اعضای تهای ساحلی دریای خزر هیچ گونه تغییری در وضعیت حقوقی این دریا ایجاد نکرده است و تنها سبب بروز ای ادعاهای یکجانبه از سوی ساحلی شده است. "فدراسیون روسیه از دید جهانی و بین المللی وارث تعهدات و ا امات اتحاد جماهیر شوروی سابق می باشد".[5] برا ساس مقررات و قواعد حقوق بین الملل تغییر در تعداد طرفین یک معاهده هیچگونه تاثیری بر وضعیت حقوقی آن ندارد؛ یعنی وضعیت حقوقی دریای خزر همانگونه که بر اساس معاهدات 1921 و 1940 بوده، ادامه می یابد مگر اینکه معاهده جدیدی در خصوص تغییر این رژیم حقوقی منعقد شود[6] که در این صورت معاهده جدید حاکم خواهد بود (البته در مورد آن قسمتهایی از معاهده سابق که نسخ شده باشد). بنابراین وضعیت حقوقی دریای خزر همچنان تابع معاهدات 1921 و 1940- منعقده بین ایران و شوروی- می باشد. این موضوع را نه تنها حقوق بین الملل، بلکه بیانیه آلماتی (21 دسامبر 1991) نیز تایید می کند.[7] در نتیجه هر گونه اقدام یکجانبه در مورد تعیین سهم، تقسیمات منطقه ای، ترتیبات راجع به بهره داری دور از ساحل و اجازه دادن به کشورهای غیر همجوار برای انجام فعالیتهای مشابه رژیم حقوقی دریای خزر را نقض می کند.

در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر برخی از ساحلی این دریا و ای از نویسندگان به کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریا(1982) استناد کرده اند و خواهان تعیین رژیم حقوقی این دریا بر اساس کنوانسیون نامبرده هستند. در این نوشتار به بررسی این سوال پرداختیم که آیا می توان برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به کنوانسیون 1982 استناد کرد یا نه؟

 

1. ماهیت کنوانسیون 1982

حقوق دریا(law of sea) از قسمت های مهم حقوق بین الملل است. کنوانسیون 1982 سند جامع واحدی است در مورد حقوق دریا که موافقت نامه ژوئیه 1994 آن را کامل کرده است. مسایل مهمی چون حدود مناطق دریایی، کشتیرانی، منابع دریاها و محیط زیست اکنون به طور تقریبی حل شده اند. تقریبا مسایلی که امروزه در ارتباط با امور دریایی بروز می نماید- به طور مستقیم یا غیر مستقیم- تحت تاثیر مطالب این کنوانسیون می باشد. کنوانسیون نام برده به منزله تدوین، تحکیم، توسعه مترقیانه و تجدید نظر یا اصلاح آگاهانه حقوق دریاهاست. این کنوانسیون را می توان- با توجه به جامعیت و فراگیری آن- "قانون اساسی دریا" نامید و همانند یک چتر تمام امور و مسایل دریایی را به زیر سایه خویش درآورده است.

کنوانسیون 1982 حقوق دریا، آنچنان که از اسمش بر می آید به دریا (sea) می باشد. "یکی از ویژگی های مناطقی که حقوق دریا در مورد آنها اعمال می شود این است که مناطق مزبور به اقیانوسهای جهانی مرتبط هستند"[8] و به آبهای آزاد دنیا راه دارند. (در بحث بعدی پیرامون دریا و دریاچه در این خصوص بیشتر توضیح داده خواهد شد).

 

2. دریای خزر در اصطلاح حقوقی: دریا (sea)یا دریاچه(lake)؟

دریای خزر از کانالهای ایجاد شده از طریق رودخانه های ولگا، دنپر و دن به دریاهای سیاه و سفید و دریاچه های ب یک متصل است. اگر چه از نظر تاریخی خزر را دریا (sea) می نامند؛ لکن اکثر زمین شناسان آن را دریاچه(lake)می دانند.[9] اما چه فرقی می کند؟ دریا یا دریاچه؟ آیا از نظر حقوقی فرقی دارد؟ در این مبحث به بررسی دریا یا دریاچه بودن دریای خزر می پردازیم و آثار مترتب بر هر یک از این دو را در حقوق بین الملل بررسی می کنیم.

یکی از ویژگیهای دریا این است که این مناطق با اقیانوسهای جهان و دریاهای آزاد مرتبط هستند و برای رسیدن به ا ین مناطق ضرورتی ندارد که از آبهای داخلی یک ت عبور کرد. حال آنکه دریاچه مجموعه ای است از آبهایی که به دریای آزاد راه ندارد. دریای خزر ویژگی دریابودن را ندارد، اگر چه تنها از طریق کانالها و راههای آبی در قلمرو فدراسیون روسیه قابل دسترسی است. در این معنا وضعیت دریای خزر شبیه وضعیت دریاچه ها می باشد.[10]بنابراین دریای  خزر در  گروه دریاچه ها (lakes) جای دارد، نه در گروه دریاها(seas).

اگر دریای خزر را در گروه دریاهها بدانیم، آنگاه مقررات کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریا(1982) در خصوص این دریا قابل اعمال خواهد بود. براساس مقررات ذیصلاح این کنوانسیون- در مورد ما نحن فیه- هر ت ساحلی از یک دریای  سرزمینی (که م از 12 مایل نباشد)، یک منطقه انحصاری و اقتصادی(که م از 200 مایل نباشد) و یک فلات قاره برخوردار خواهد بود. با وجود این، باید در نظر داشت که حداکثر عرض دریای خزر م از 200 مایل نیست؛ ماده 15 کنوانسیون مقرر می دارد که دریای سرزمینی تهای دارای سواحل مجاور یا مقابل نباید م از "ماورای خط منحنی باشد که هر نقطه از آن از نزدیکترین نقاط به خطوط مب که از آنها عرض دریای سرزمینی هر یک از تها اندازه گرفته می شود، ی ان باشد".

دریای خزر- علاوه بر اینکه به آبهای آزاد جهان مرتبط نیست- از این جهت که به طور انحصاری متعلق به ساحلی  است و هیچگونه حق دسترسی برای دیگر تها وجود ندارد، دریا محسوب نمی شود و در نتیجه حقوق دریا در مورد آن قابل اعمال نیست.[11]بنابراین از نظر ترمینولوژی حقوقی دریای خزر دریاچه(lake) قلمداد می شود و هیچگونه مبنایی برای ایجاد مناطق دریایی در آن وجود ندارد. بنابراین نمی توان به منظور تعیین مناطق دریایی (از قبیل: منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره و ...) در دریای خزر به مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریا استناد کرد.

افزون بر آن ماده 123 کنوانسیون 1982 حقوق دریا در مورد اینکه دریاچه هایی از قبیل دریای خزر از دایره شمول این کنوانسون خارج هستند، صراحت دارد. هنگام مذاکره در مورد این ماده، هم ایران و هم شوروی از روی عمد تلاش د تا این استثنا را وارد و دریاچه خزر را از تحت قلمرو کنوانسیون نامبرده خارج نمایند. در آن زمان سیاست ایران و اتحاد جماهیر شوروی بر این بود تا این مجموعه آب را به عنوان دریاچه برای هر دو کشور نگه دارند. بنابراین، کنوانسیون حقوق دریا به طور قطع در مورد دریای  خزر قابل اعمال نیست. با وجود این به نظر می رسد که اصل همکاری- که در ماده 123 مقرر شده- یک اصل حقوقی عرفی است که تمام تهای ساحلی را متعهد و ملتزم می سازد تا بر مبنای روحیه همکاری و اجماع عمل کنند. تصمیمات یکجانبه برخی از تهای ساحلی این دریا از نظر حقوقی قابل توجیه نیست.

به نظر می رسد که اقدامات یکجانبه آذربایجان مبتنی بر کنوانسیون 1958 (فلات قاره) و کنوانسیون 1682(حقوق دریا) باشد. لکن این موضع برداشت صحیحی از این اسناد نیست، زیرا که اسناد مزبور به دریاهای آزاد مربوط می شوند که به یک اقیانوس یا یک دریای دیگر مرتبط هستند. لذا این اسناد در مورد دریای خزر اعمال نمی شوند؛ چرا که این دریا مجموعه ای از آبهای بسته است.[12]

اما اگر دریای خزر را دریاچه (lake) بدانیم، در صورت فقدان یک کنوانسیون بین المللی در این باره، عرفهای بین المللی- به عنوان رویه عمومی که به مثابه قانون پذیر شده اند- منبع اصلی و اولیه ایجاد رژیم حقوقی دریای خزر خواهند بود. رویه تحدید حدود دریاچه های بین ساحلی به طور قطع نشان می دهد که این دریاچه ها به گونه ای تقسیم می شوند که هر ت ساحلی از حاکمیت انحصاری بر منابع بیولوژیکی و طبیعی، آبهای سطحی و کشتیرانی در مناطق ملی... برخوردار است. برای نمونه این اصول به طور عمومی در تقسیم دریاچه های بزرگ بین ایالات متحد و کانادا، دریاچه چاد بین کامرون، چاد، نیجر و نیجریه، دریاچه مالاوی بین مالاوی، موزامبیک و تانزانیا، دریاچه ژنو بین سوییس و فرانسه اعمال شدند.

 

3. نتیجه گیری

به هر حال با توجه به آنچه که گفته شد چنین بر می آید که ادعای ای از تهای ساحلی و برخی از نویسندگان مبنی بر تعیین رژیم حقوقی دریای خز ر بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریا فاقد وجاهت حقوقی و قانونی می باشد.

باید پذیرفت که همکاری تنگاتنگ تمام ساحلی دریای خزر ضروری و لازم است(برای نمونه در مورد منابع هیدروکربن، شیلات و مسایل زیست محیطی). نیاز به چنین همکاری هرگز به منزله انتفای حاکمیت یا صلاحیت ت ساحلی بر مناطقی نیست که ت ساحلی بر طبق مقررات حقوق بین الملل حاکمیت و صلاحیت خود را بر آنها اعمال می نماید. ضرورت این همکاری مورد پذیرش تمام ساحلی دریای خزر قرار گرفته است با وجود این عدم توافق در مورد رژیم حقوقی دریای خزر به مانع عمده ای برای توسعه این همکاری تبدیل شده است.

شاید بتوان با انعقاد معاهده ای- پنج جانبه و متناسب با نیازهای امروز- سرنوشت رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین کرد و تا آن زمان می توان بر اساس سیستم "بهره برداری مشترک" عمل کرد؛ به این صورت که کارگزارانی متشکل از اتباع تمام ساحلی به بهره داری از منابع این دریا بپردازند و درآمد حاصله را بین خود( بر اساس کار، سرمایه و نیروی انسانی و ...) تقسیم نمایند.

 

 

 

استفاده از  این مقاله با ذکر منبع بلامانع است.تمام حقوق محفوظ است all rights reserved.©  www.hoghoogh.com 

دریای خزر

از ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

jump to: ناوبری, جستجو

 

 

دریای خزر، تصویر ای

دریای خَزَر یا دریای مازندران از شمال به روسیه، از جنوب به ایران ، از غرب به جمهوری آذربایجان و ازشرق به جمهوری های ترکمنستان و قزاقستان محدود می شود. هم اینک دریای مازندران برای کانیهای پربار نفتش نگاه جهان را به خود کشانده است. از دیگر منابع این دریا خاویار را می توان نام برد. این دریاچه را به علت گسترده بودنش دریا می خوانند زیرا بزرگ ترین دریاچه جهان است.

فهرست مندرجات

[مخفی شود]

۱ نام های گوناگون و گستره استعمال آن ها

۲ ویژگی ها

۳ نگارخانه

۴ منابع

۵ پیوند به بیرون

[ویرایش] نام های گوناگون و گستره استعمال آن ها

به دلایل مختلف تا به اکنون نام های متفاوتی بروی این دریا گذارده شده است.

دریای کاسپین: این نام در بسیاری از زبان های جهان برای اشاره به این دریاچه به کار می رود. کاسپین خود از نام قوم سفید پوست[نیاز به ذکر منبع] کاسپی (احتمالاً از اقوام مهاجری که از آسیای میانه آمدند) گرفته شده است که در کرانه های باختری تا جنوب باختری آن ن بوده اند و می باشند و نام های کاشان و قزوین[نیاز به ذکر منبع] موید این موضوع است.


با


مقاله کامل درباره دریای خزر

اختصاصی از نیک فایل دریای خزر با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

دوشنبه، 28 اردىبهشت، 1383

کنوانسیون 1982 حقوق دریا و رژیم حقوقی دریای خزر[1]

(تقدیم به سعید محمودی و آلی الفرینک)

 هیبت الله نژندی منش

حسین یزدانی

مقدمه

از نظر استراتژیک، منطقه خزر به یکی از مهمترین قسمتهای جهان در سالهای اخیر تبدیل شده است و همین امر باعث شد تا این منطقه توجه قدرتهای منطقه ای و ابرقدرتهای جهانی را به خود جلب نماید. منابع نفتی این منطقه بر اهمیت ژئوپولتیک آن افزوده و آن را کانون توجه فعالیت های برتر دیپلماتیک و اقتصادی قرار داده اند.

با همکاری فعال و مشارکت کشورهای ساحلی دریای خزر، این دریا در آینده نزدیک به نحو چشمگیری به مثابه صادر کننده عمده نفت خام به بازارهای انرژی جهانی ظاهر خواهد شد. این امر خود وابسته به تعیین رژیم حقوقی دریای نام برده می باشد. زیرا "اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر عامل پیچیده ای در توسعه و گسترش منابع این دریا بوده است"[2]و در نتیجه منابع آن به خوبی و به طور منطقی مورد بهره برداری قرار نمی گیرند.

کارشناسان بخش انرژی ایالات متحد امریکا تخمین می زنند که ذخایر نفتی دریای خزر شامل دویست بیلیون بشکه (یعنی حدود 16% ذخایر جهانی) می باشد.[3] قریب به 80% ماهی اوزن بورن (ماهی خاویار) دنیا در دریای خزر قرار دارد. نفت را می توان در دیگر قسمتهای جهان به دست آورد، حال آنکه خاویار تنها در دریای خزر یافت می شود.[4]وضعیت حقوقی دریای خزر و رژیم حقوقی آن با چهار مشکل عمده روبه رو است:

الف) فقدان یک موافقت نامه همه جانبه (کلی) در مورد بهره برداری از منابع دریای خزر؛

ب) مشکلات ناشی از دریانوردی و کشتیرانی آزاد؛

پ) مشکلات مربوط به محیط زیست دریای خزر؛ و

ت) مسایل مربوط به ماهیگیری (شیلات) و حفاظت از منابع بیولوژی دریای خزر.

در حال حاضر معاهدات 1921 و 1940- منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی- حاکم بر وضعیت حقوقی دریای خزر هستند. این معاهدات هنوز به طور رسمی از درجه اعتبار ساقط نشده اند؛ زیرا هیچ گونه سندی جدید در مورد ارایه مبنایی برای رژیم حقوقی این دریا تنظیم نشده است. تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد اعضای تهای ساحلی دریای خزر هیچ گونه تغییری در وضعیت حقوقی این دریا ایجاد نکرده است و تنها سبب بروز ای ادعاهای یکجانبه از سوی ساحلی شده است. "فدراسیون روسیه از دید جهانی و بین المللی وارث تعهدات و ا امات اتحاد جماهیر شوروی سابق می باشد".[5] برا ساس مقررات و قواعد حقوق بین الملل تغییر در تعداد طرفین یک معاهده هیچگونه تاثیری بر وضعیت حقوقی آن ندارد؛ یعنی وضعیت حقوقی دریای خزر همانگونه که بر اساس معاهدات 1921 و 1940 بوده، ادامه می یابد مگر اینکه معاهده جدیدی در خصوص تغییر این رژیم حقوقی منعقد شود[6] که در این صورت معاهده جدید حاکم خواهد بود (البته در مورد آن قسمتهایی از معاهده سابق که نسخ شده باشد). بنابراین وضعیت حقوقی دریای خزر همچنان تابع معاهدات 1921 و 1940- منعقده بین ایران و شوروی- می باشد. این موضوع را نه تنها حقوق بین الملل، بلکه بیانیه آلماتی (21 دسامبر 1991) نیز تایید می کند.[7] در نتیجه هر گونه اقدام یکجانبه در مورد تعیین سهم، تقسیمات منطقه ای، ترتیبات راجع به بهره داری دور از ساحل و اجازه دادن به کشورهای غیر همجوار برای انجام فعالیتهای مشابه رژیم حقوقی دریای خزر را نقض می کند.

در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر برخی از ساحلی این دریا و ای از نویسندگان به کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریا(1982) استناد کرده اند و خواهان تعیین رژیم حقوقی این دریا بر اساس کنوانسیون نامبرده هستند. در این نوشتار به بررسی این سوال پرداختیم که آیا می توان برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به کنوانسیون 1982 استناد کرد یا نه؟

 

1. ماهیت کنوانسیون 1982

حقوق دریا(law of sea) از قسمت های مهم حقوق بین الملل است. کنوانسیون 1982 سند جامع واحدی است در مورد حقوق دریا که موافقت نامه ژوئیه 1994 آن را کامل کرده است. مسایل مهمی چون حدود مناطق دریایی، کشتیرانی، منابع دریاها و محیط زیست اکنون به طور تقریبی حل شده اند. تقریبا مسایلی که امروزه در ارتباط با امور دریایی بروز می نماید- به طور مستقیم یا غیر مستقیم- تحت تاثیر مطالب این کنوانسیون می باشد. کنوانسیون نام برده به منزله تدوین، تحکیم، توسعه مترقیانه و تجدید نظر یا اصلاح آگاهانه حقوق دریاهاست. این کنوانسیون را می توان- با توجه به جامعیت و فراگیری آن- "قانون اساسی دریا" نامید و همانند یک چتر تمام امور و مسایل دریایی را به زیر سایه خویش درآورده است.

کنوانسیون 1982 حقوق دریا، آنچنان که از اسمش بر می آید به دریا (sea) می باشد. "یکی از ویژگی های مناطقی که حقوق دریا در مورد آنها اعمال می شود این است که مناطق مزبور به اقیانوسهای جهانی مرتبط هستند"[8] و به آبهای آزاد دنیا راه دارند. (در بحث بعدی پیرامون دریا و دریاچه در این خصوص بیشتر توضیح داده خواهد شد).

 

2. دریای خزر در اصطلاح حقوقی: دریا (sea)یا دریاچه(lake)؟

دریای خزر از کانالهای ایجاد شده از طریق رودخانه های ولگا، دنپر و دن به دریاهای سیاه و سفید و دریاچه های ب یک متصل است. اگر چه از نظر تاریخی خزر را دریا (sea) می نامند؛ لکن اکثر زمین شناسان آن را دریاچه(lake)می دانند.[9] اما چه فرقی می کند؟ دریا یا دریاچه؟ آیا از نظر حقوقی فرقی دارد؟ در این مبحث به بررسی دریا یا دریاچه بودن دریای خزر می پردازیم و آثار مترتب بر هر یک از این دو را در حقوق بین الملل بررسی می کنیم.

یکی از ویژگیهای دریا این است که این مناطق با اقیانوسهای جهان و دریاهای آزاد مرتبط هستند و برای رسیدن به ا ین مناطق ضرورتی ندارد که از آبهای داخلی یک ت عبور کرد. حال آنکه دریاچه مجموعه ای است از آبهایی که به دریای آزاد راه ندارد. دریای خزر ویژگی دریابودن را ندارد، اگر چه تنها از طریق کانالها و راههای آبی در قلمرو فدراسیون روسیه قابل دسترسی است. در این معنا وضعیت دریای خزر شبیه وضعیت دریاچه ها می باشد.[10]بنابراین دریای  خزر در  گروه دریاچه ها (lakes) جای دارد، نه در گروه دریاها(seas).

اگر دریای خزر را در گروه دریاهها بدانیم، آنگاه مقررات کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریا(1982) در خصوص این دریا قابل اعمال خواهد بود. براساس مقررات ذیصلاح این کنوانسیون- در مورد ما نحن فیه- هر ت ساحلی از یک دریای  سرزمینی (که م از 12 مایل نباشد)، یک منطقه انحصاری و اقتصادی(که م از 200 مایل نباشد) و یک فلات قاره برخوردار خواهد بود. با وجود این، باید در نظر داشت که حداکثر عرض دریای خزر م از 200 مایل نیست؛ ماده 15 کنوانسیون مقرر می دارد که دریای سرزمینی تهای دارای سواحل مجاور یا مقابل نباید م از "ماورای خط منحنی باشد که هر نقطه از آن از نزدیکترین نقاط به خطوط مب که از آنها عرض دریای سرزمینی هر یک از تها اندازه گرفته می شود، ی ان باشد".

دریای خزر- علاوه بر اینکه به آبهای آزاد جهان مرتبط نیست- از این جهت که به طور انحصاری متعلق به ساحلی  است و هیچگونه حق دسترسی برای دیگر تها وجود ندارد، دریا محسوب نمی شود و در نتیجه حقوق دریا در مورد آن قابل اعمال نیست.[11]بنابراین از نظر ترمینولوژی حقوقی دریای خزر دریاچه(lake) قلمداد می شود و هیچگونه مبنایی برای ایجاد مناطق دریایی در آن وجود ندارد. بنابراین نمی توان به منظور تعیین مناطق دریایی (از قبیل: منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره و ...) در دریای خزر به مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریا استناد کرد.

افزون بر آن ماده 123 کنوانسیون 1982 حقوق دریا در مورد اینکه دریاچه هایی از قبیل دریای خزر از دایره شمول این کنوانسون خارج هستند، صراحت دارد. هنگام مذاکره در مورد این ماده، هم ایران و هم شوروی از روی عمد تلاش د تا این استثنا را وارد و دریاچه خزر را از تحت قلمرو کنوانسیون نامبرده خارج نمایند. در آن زمان سیاست ایران و اتحاد جماهیر شوروی بر این بود تا این مجموعه آب را به عنوان دریاچه برای هر دو کشور نگه دارند. بنابراین، کنوانسیون حقوق دریا به طور قطع در مورد دریای  خزر قابل اعمال نیست. با وجود این به نظر می رسد که اصل همکاری- که در ماده 123 مقرر شده- یک اصل حقوقی عرفی است که تمام تهای ساحلی را متعهد و ملتزم می سازد تا بر مبنای روحیه همکاری و اجماع عمل کنند. تصمیمات یکجانبه برخی از تهای ساحلی این دریا از نظر حقوقی قابل توجیه نیست.

به نظر می رسد که اقدامات یکجانبه آذربایجان مبتنی بر کنوانسیون 1958 (فلات قاره) و کنوانسیون 1682(حقوق دریا) باشد. لکن این موضع برداشت صحیحی از این اسناد نیست، زیرا که اسناد مزبور به دریاهای آزاد مربوط می شوند که به یک اقیانوس یا یک دریای دیگر مرتبط هستند. لذا این اسناد در مورد دریای خزر اعمال نمی شوند؛ چرا که این دریا مجموعه ای از آبهای بسته است.[12]

اما اگر دریای خزر را دریاچه (lake) بدانیم، در صورت فقدان یک کنوانسیون بین المللی در این باره، عرفهای بین المللی- به عنوان رویه عمومی که به مثابه قانون پذیر شده اند- منبع اصلی و اولیه ایجاد رژیم حقوقی دریای خزر خواهند بود. رویه تحدید حدود دریاچه های بین ساحلی به طور قطع نشان می دهد که این دریاچه ها به گونه ای تقسیم می شوند که هر ت ساحلی از حاکمیت انحصاری بر منابع بیولوژیکی و طبیعی، آبهای سطحی و کشتیرانی در مناطق ملی... برخوردار است. برای نمونه این اصول به طور عمومی در تقسیم دریاچه های بزرگ بین ایالات متحد و کانادا، دریاچه چاد بین کامرون، چاد، نیجر و نیجریه، دریاچه مالاوی بین مالاوی، موزامبیک و تانزانیا، دریاچه ژنو بین سوییس و فرانسه اعمال شدند.

 

3. نتیجه گیری

به هر حال با توجه به آنچه که گفته شد چنین بر می آید که ادعای ای از تهای ساحلی و برخی از نویسندگان مبنی بر تعیین رژیم حقوقی دریای خز ر بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریا فاقد وجاهت حقوقی و قانونی می باشد.

باید پذیرفت که همکاری تنگاتنگ تمام ساحلی دریای خزر ضروری و لازم است(برای نمونه در مورد منابع هیدروکربن، شیلات و مسایل زیست محیطی). نیاز به چنین همکاری هرگز به منزله انتفای حاکمیت یا صلاحیت ت ساحلی بر مناطقی نیست که ت ساحلی بر طبق مقررات حقوق بین الملل حاکمیت و صلاحیت خود را بر آنها اعمال می نماید. ضرورت این همکاری مورد پذیرش تمام ساحلی دریای خزر قرار گرفته است با وجود این عدم توافق در مورد رژیم حقوقی دریای خزر به مانع عمده ای برای توسعه این همکاری تبدیل شده است.

شاید بتوان با انعقاد معاهده ای- پنج جانبه و متناسب با نیازهای امروز- سرنوشت رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین کرد و تا آن زمان می توان بر اساس سیستم "بهره برداری مشترک" عمل کرد؛ به این صورت که کارگزارانی متشکل از اتباع تمام ساحلی به بهره داری از منابع این دریا بپردازند و درآمد حاصله را بین خود( بر اساس کار، سرمایه و نیروی انسانی و ...) تقسیم نمایند.

 

 

 

استفاده از  این مقاله با ذکر منبع بلامانع است.تمام حقوق محفوظ است all rights reserved.©  www.hoghoogh.com 

دریای خزر

از ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

jump to: ناوبری, جستجو

 

 

دریای خزر، تصویر ای

دریای خَزَر یا دریای مازندران از شمال به روسیه، از جنوب به ایران ، از غرب به جمهوری آذربایجان و ازشرق به جمهوری های ترکمنستان و قزاقستان محدود می شود. هم اینک دریای مازندران برای کانیهای پربار نفتش نگاه جهان را به خود کشانده است. از دیگر منابع این دریا خاویار را می توان نام برد. این دریاچه را به علت گسترده بودنش دریا می خوانند زیرا بزرگ ترین دریاچه جهان است.

فهرست مندرجات

[مخفی شود]

۱ نام های گوناگون و گستره استعمال آن ها

۲ ویژگی ها

۳ نگارخانه

۴ منابع

۵ پیوند به بیرون

[ویرایش] نام های گوناگون و گستره استعمال آن ها

به دلایل مختلف تا به اکنون نام های متفاوتی بروی این دریا گذارده شده است.

دریای کاسپین: این نام در بسیاری از زبان های جهان برای اشاره به این دریاچه به کار می رود. کاسپین خود از نام قوم سفید پوست[نیاز به ذکر منبع] کاسپی (احتمالاً از اقوام مهاجری که از آسیای میانه آمدند) گرفته شده است که در کرانه های باختری تا جنوب باختری آن ن بوده اند و می باشند و نام های کاشان و قزوین[نیاز به ذکر منبع] موید این موضوع است.


با


دریای خزر
مجموعه محیط زیست ( دریا ) با کد 1215 در کنکور کارشناسی ارشد در های  تی روزانه و شبانه( نوبت دوم ) دانشجو می پذیرد . این مجموعه شامل رشته های محیط زیست دریا و علوم محیط زیست می باشد .


در این مقاله قصد داریم در مرحله اول راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد محیط زیست ( دریا ) که شامل معرفی کد ضریب ها ، معرفی دوره ها و نحوه انتخاب رشته است را توضیح دهیم و در ادامهلیست های ارائه دهنده مقطع کارشناسی ارشد محیط زیست ( دریا ) به همراه ظرفیت هر کدام را که از دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد است اج شده است ارائه داده ایم . رشته محیط زیست ( دریا ) با کد 1215 در کنکور کارشناسی ارشد در های تی روزانه و شبانه ( نوبت دوم ) دانشجو می پذیرد .  


راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد محیط زیست ( دریا )


انتخاب رشته کارشناسی ارشد محیط زیست ( دریا ) شامل 100 انتخاب برای هر داوطلب است . در ادامهظرفیت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد محیط زیست ( دریا ) برای هر رشته محل مشخص شده که که این آمار بدون احتساب ظرفیت آزاد است . داوطلبان باید با توجه به آنچه که در نتایج کارشناسی ارشد 96 اعلام خواهد شد وضعیت مجاز به انتخاب رشته خود را مشاهده کنند . هر داوطلب با توجه به رتبه ای که در کنکور ارشد 96  ب کرده یا هم در دوره روزانه و هم  دوره های غیر روزانه ( شامل های نوبت دوم ( شبانه ) ، پیام نور ، غیرانتفاعی و پردیس های خودگردان ) مجاز به انتخاب رشته می شود یا فقط در دوره های غیر روزانه . اعلام علاقه مندی به های پیام نور و غیرانتفاعیدر کنکور کارشناسی ارشد محیط زیست ( دریا ) می تواند در زمان ثبت نام کنکور ارشد 96 یا زمان انتخاب رشته ارشد 96 با ید کارت اعتباری انجام شود . توصیه می کنیم ترتیب این 1000 انتخاب را فقط براساس  علاقه ، دوری و نزدیک ، هزینه و کیفیت ها مرتب کنید و موضوعاتی مانند شانس قبولی را در چینش انتخاب هایتان دخیل نکنید . لازم به ذکر است تفاوت دوره های روزانه و نوبت دوم ( شبانه ) کلیه ها تنها در شهریه پرداختی دانشجویان است و هیچ تفاوتی از لحاظ اعتبار مدرک ، اساتید و محل برگزاری کلاس ها با یکدیگر ندارند .بین دوره روزانه و پردیس خودگردان هم غیر از موضوع شهریه ، در بعضی ها محل برگزاری کلاس ها متفاوت است و در بعضی ها تفاوت کمی در اساتید دارند . باتوجه به ادغام کنکور کارشناسی ارشد های سراسری و آزاد ، برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد محیط زیست ( دریا ) 96 که قصد انتخاب رشته در هر دو مجموعه را دارند مطالعه مقالات انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 ، تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد و تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آزاد محیط زیست ( دریا ) را توصیه می کنیم . نکته مهم دیگر ارتباط کد ضریب های درج شده در دفترچه انتخاب رشته با کارنامه است . زیرگروه هایی که در نتایج ارشد 96 درج شده است به دلیل تفاوت در ضریب دروس ، با یکدیگر متفاوت هستند . بنابراین برای بررسی وضعیت خود در هر کد ضریب ، باید با گرایش های مربوط به آن کد ضریب آشنایی داشته باشید که در زیر توضیح داده شده است :
زیرگروه 1 : رشته محیط زیست دریا
زیرگروه 2 : رشته علوم محیط زیست


 
لیست نام و ظرفیت های پذیرنده کارشناسی ارشد محیط زیست ( دریا ) در کنکور 95 - 96منبع : راهنمای انتخاب رشته ظرفیت و های کارشناسی ارشد محیط زیست ( دریا )

اختصاصی از هایدی دریای خزر با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

دوشنبه، 28 اردىبهشت، 1383

کنوانسیون 1982 حقوق دریا و رژیم حقوقی دریای خزر[1]

(تقدیم به سعید محمودی و آلی الفرینک)

 هیبت الله نژندی منش

حسین یزدانی

مقدمه

از نظر استراتژیک، منطقه خزر به یکی از مهمترین قسمتهای جهان در سالهای اخیر تبدیل شده است و همین امر باعث شد تا این منطقه توجه قدرتهای منطقه ای و ابرقدرتهای جهانی را به خود جلب نماید. منابع نفتی این منطقه بر اهمیت ژئوپولتیک آن افزوده و آن را کانون توجه فعالیت های برتر دیپلماتیک و اقتصادی قرار داده اند.

با همکاری فعال و مشارکت کشورهای ساحلی دریای خزر، این دریا در آینده نزدیک به نحو چشمگیری به مثابه صادر کننده عمده نفت خام به بازارهای انرژی جهانی ظاهر خواهد شد. این امر خود وابسته به تعیین رژیم حقوقی دریای نام برده می باشد. زیرا "اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر عامل پیچیده ای در توسعه و گسترش منابع این دریا بوده است"[2]و در نتیجه منابع آن به خوبی و به طور منطقی مورد بهره برداری قرار نمی گیرند.

کارشناسان بخش انرژی ایالات متحد امریکا تخمین می زنند که ذخایر نفتی دریای خزر شامل دویست بیلیون بشکه (یعنی حدود 16% ذخایر جهانی) می باشد.[3] قریب به 80% ماهی اوزن بورن (ماهی خاویار) دنیا در دریای خزر قرار دارد. نفت را می توان در دیگر قسمتهای جهان به دست آورد، حال آنکه خاویار تنها در دریای خزر یافت می شود.[4]وضعیت حقوقی دریای خزر و رژیم حقوقی آن با چهار مشکل عمده روبه رو است:

الف) فقدان یک موافقت نامه همه جانبه (کلی) در مورد بهره برداری از منابع دریای خزر؛

ب) مشکلات ناشی از دریانوردی و کشتیرانی آزاد؛

پ) مشکلات مربوط به محیط زیست دریای خزر؛ و

ت) مسایل مربوط به ماهیگیری (شیلات) و حفاظت از منابع بیولوژی دریای خزر.

در حال حاضر معاهدات 1921 و 1940- منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی- حاکم بر وضعیت حقوقی دریای خزر هستند. این معاهدات هنوز به طور رسمی از درجه اعتبار ساقط نشده اند؛ زیرا هیچ گونه سندی جدید در مورد ارایه مبنایی برای رژیم حقوقی این دریا تنظیم نشده است. تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد اعضای تهای ساحلی دریای خزر هیچ گونه تغییری در وضعیت حقوقی این دریا ایجاد نکرده است و تنها سبب بروز ای ادعاهای یکجانبه از سوی ساحلی شده است. "فدراسیون روسیه از دید جهانی و بین المللی وارث تعهدات و ا امات اتحاد جماهیر شوروی سابق می باشد".[5] برا ساس مقررات و قواعد حقوق بین الملل تغییر در تعداد طرفین یک معاهده هیچگونه تاثیری بر وضعیت حقوقی آن ندارد؛ یعنی وضعیت حقوقی دریای خزر همانگونه که بر اساس معاهدات 1921 و 1940 بوده، ادامه می یابد مگر اینکه معاهده جدیدی در خصوص تغییر این رژیم حقوقی منعقد شود[6] که در این صورت معاهده جدید حاکم خواهد بود (البته در مورد آن قسمتهایی از معاهده سابق که نسخ شده باشد). بنابراین وضعیت حقوقی دریای خزر همچنان تابع معاهدات 1921 و 1940- منعقده بین ایران و شوروی- می باشد. این موضوع را نه تنها حقوق بین الملل، بلکه بیانیه آلماتی (21 دسامبر 1991) نیز تایید می کند.[7] در نتیجه هر گونه اقدام یکجانبه در مورد تعیین سهم، تقسیمات منطقه ای، ترتیبات راجع به بهره داری دور از ساحل و اجازه دادن به کشورهای غیر همجوار برای انجام فعالیتهای مشابه رژیم حقوقی دریای خزر را نقض می کند.

در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر برخی از ساحلی این دریا و ای از نویسندگان به کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریا(1982) استناد کرده اند و خواهان تعیین رژیم حقوقی این دریا بر اساس کنوانسیون نامبرده هستند. در این نوشتار به بررسی این سوال پرداختیم که آیا می توان برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به کنوانسیون 1982 استناد کرد یا نه؟

 

1. ماهیت کنوانسیون 1982

حقوق دریا(law of sea) از قسمت های مهم حقوق بین الملل است. کنوانسیون 1982 سند جامع واحدی است در مورد حقوق دریا که موافقت نامه ژوئیه 1994 آن را کامل کرده است. مسایل مهمی چون حدود مناطق دریایی، کشتیرانی، منابع دریاها و محیط زیست اکنون به طور تقریبی حل شده اند. تقریبا مسایلی که امروزه در ارتباط با امور دریایی بروز می نماید- به طور مستقیم یا غیر مستقیم- تحت تاثیر مطالب این کنوانسیون می باشد. کنوانسیون نام برده به منزله تدوین، تحکیم، توسعه مترقیانه و تجدید نظر یا اصلاح آگاهانه حقوق دریاهاست. این کنوانسیون را می توان- با توجه به جامعیت و فراگیری آن- "قانون اساسی دریا" نامید و همانند یک چتر تمام امور و مسایل دریایی را به زیر سایه خویش درآورده است.

کنوانسیون 1982 حقوق دریا، آنچنان که از اسمش بر می آید به دریا (sea) می باشد. "یکی از ویژگی های مناطقی که حقوق دریا در مورد آنها اعمال می شود این است که مناطق مزبور به اقیانوسهای جهانی مرتبط هستند"[8] و به آبهای آزاد دنیا راه دارند. (در بحث بعدی پیرامون دریا و دریاچه در این خصوص بیشتر توضیح داده خواهد شد).

 

2. دریای خزر در اصطلاح حقوقی: دریا (sea)یا دریاچه(lake)؟

دریای خزر از کانالهای ایجاد شده از طریق رودخانه های ولگا، دنپر و دن به دریاهای سیاه و سفید و دریاچه های ب یک متصل است. اگر چه از نظر تاریخی خزر را دریا (sea) می نامند؛ لکن اکثر زمین شناسان آن را دریاچه(lake)می دانند.[9] اما چه فرقی می کند؟ دریا یا دریاچه؟ آیا از نظر حقوقی فرقی دارد؟ در این مبحث به بررسی دریا یا دریاچه بودن دریای خزر می پردازیم و آثار مترتب بر هر یک از این دو را در حقوق بین الملل بررسی می کنیم.

یکی از ویژگیهای دریا این است که این مناطق با اقیانوسهای جهان و دریاهای آزاد مرتبط هستند و برای رسیدن به ا ین مناطق ضرورتی ندارد که از آبهای داخلی یک ت عبور کرد. حال آنکه دریاچه مجموعه ای است از آبهایی که به دریای آزاد راه ندارد. دریای خزر ویژگی دریابودن را ندارد، اگر چه تنها از طریق کانالها و راههای آبی در قلمرو فدراسیون روسیه قابل دسترسی است. در این معنا وضعیت دریای خزر شبیه وضعیت دریاچه ها می باشد.[10]بنابراین دریای  خزر در  گروه دریاچه ها (lakes) جای دارد، نه در گروه دریاها(seas).

اگر دریای خزر را در گروه دریاهها بدانیم، آنگاه مقررات کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریا(1982) در خصوص این دریا قابل اعمال خواهد بود. براساس مقررات ذیصلاح این کنوانسیون- در مورد ما نحن فیه- هر ت ساحلی از یک دریای  سرزمینی (که م از 12 مایل نباشد)، یک منطقه انحصاری و اقتصادی(که م از 200 مایل نباشد) و یک فلات قاره برخوردار خواهد بود. با وجود این، باید در نظر داشت که حداکثر عرض دریای خزر م از 200 مایل نیست؛ ماده 15 کنوانسیون مقرر می دارد که دریای سرزمینی تهای دارای سواحل مجاور یا مقابل نباید م از "ماورای خط منحنی باشد که هر نقطه از آن از نزدیکترین نقاط به خطوط مب که از آنها عرض دریای سرزمینی هر یک از تها اندازه گرفته می شود، ی ان باشد".

دریای خزر- علاوه بر اینکه به آبهای آزاد جهان مرتبط نیست- از این جهت که به طور انحصاری متعلق به ساحلی  است و هیچگونه حق دسترسی برای دیگر تها وجود ندارد، دریا محسوب نمی شود و در نتیجه حقوق دریا در مورد آن قابل اعمال نیست.[11]بنابراین از نظر ترمینولوژی حقوقی دریای خزر دریاچه(lake) قلمداد می شود و هیچگونه مبنایی برای ایجاد مناطق دریایی در آن وجود ندارد. بنابراین نمی توان به منظور تعیین مناطق دریایی (از قبیل: منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره و ...) در دریای خزر به مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریا استناد کرد.

افزون بر آن ماده 123 کنوانسیون 1982 حقوق دریا در مورد اینکه دریاچه هایی از قبیل دریای خزر از دایره شمول این کنوانسون خارج هستند، صراحت دارد. هنگام مذاکره در مورد این ماده، هم ایران و هم شوروی از روی عمد تلاش د تا این استثنا را وارد و دریاچه خزر را از تحت قلمرو کنوانسیون نامبرده خارج نمایند. در آن زمان سیاست ایران و اتحاد جماهیر شوروی بر این بود تا این مجموعه آب را به عنوان دریاچه برای هر دو کشور نگه دارند. بنابراین، کنوانسیون حقوق دریا به طور قطع در مورد دریای  خزر قابل اعمال نیست. با وجود این به نظر می رسد که اصل همکاری- که در ماده 123 مقرر شده- یک اصل حقوقی عرفی است که تمام تهای ساحلی را متعهد و ملتزم می سازد تا بر مبنای روحیه همکاری و اجماع عمل کنند. تصمیمات یکجانبه برخی از تهای ساحلی این دریا از نظر حقوقی قابل توجیه نیست.

به نظر می رسد که اقدامات یکجانبه آذربایجان مبتنی بر کنوانسیون 1958 (فلات قاره) و کنوانسیون 1682(حقوق دریا) باشد. لکن این موضع برداشت صحیحی از این اسناد نیست، زیرا که اسناد مزبور به دریاهای آزاد مربوط می شوند که به یک اقیانوس یا یک دریای دیگر مرتبط هستند. لذا این اسناد در مورد دریای خزر اعمال نمی شوند؛ چرا که این دریا مجموعه ای از آبهای بسته است.[12]

اما اگر دریای خزر را دریاچه (lake) بدانیم، در صورت فقدان یک کنوانسیون بین المللی در این باره، عرفهای بین المللی- به عنوان رویه عمومی که به مثابه قانون پذیر شده اند- منبع اصلی و اولیه ایجاد رژیم حقوقی دریای خزر خواهند بود. رویه تحدید حدود دریاچه های بین ساحلی به طور قطع نشان می دهد که این دریاچه ها به گونه ای تقسیم می شوند که هر ت ساحلی از حاکمیت انحصاری بر منابع بیولوژیکی و طبیعی، آبهای سطحی و کشتیرانی در مناطق ملی... برخوردار است. برای نمونه این اصول به طور عمومی در تقسیم دریاچه های بزرگ بین ایالات متحد و کانادا، دریاچه چاد بین کامرون، چاد، نیجر و نیجریه، دریاچه مالاوی بین مالاوی، موزامبیک و تانزانیا، دریاچه ژنو بین سوییس و فرانسه اعمال شدند.

 

3. نتیجه گیری

به هر حال با توجه به آنچه که گفته شد چنین بر می آید که ادعای ای از تهای ساحلی و برخی از نویسندگان مبنی بر تعیین رژیم حقوقی دریای خز ر بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریا فاقد وجاهت حقوقی و قانونی می باشد.

باید پذیرفت که همکاری تنگاتنگ تمام ساحلی دریای خزر ضروری و لازم است(برای نمونه در مورد منابع هیدروکربن، شیلات و مسایل زیست محیطی). نیاز به چنین همکاری هرگز به منزله انتفای حاکمیت یا صلاحیت ت ساحلی بر مناطقی نیست که ت ساحلی بر طبق مقررات حقوق بین الملل حاکمیت و صلاحیت خود را بر آنها اعمال می نماید. ضرورت این همکاری مورد پذیرش تمام ساحلی دریای خزر قرار گرفته است با وجود این عدم توافق در مورد رژیم حقوقی دریای خزر به مانع عمده ای برای توسعه این همکاری تبدیل شده است.

شاید بتوان با انعقاد معاهده ای- پنج جانبه و متناسب با نیازهای امروز- سرنوشت رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین کرد و تا آن زمان می توان بر اساس سیستم "بهره برداری مشترک" عمل کرد؛ به این صورت که کارگزارانی متشکل از اتباع تمام ساحلی به بهره داری از منابع این دریا بپردازند و درآمد حاصله را بین خود( بر اساس کار، سرمایه و نیروی انسانی و ...) تقسیم نمایند.

 

 

 

استفاده از  این مقاله با ذکر منبع بلامانع است.تمام حقوق محفوظ است all rights reserved.©  www.hoghoogh.com 

دریای خزر

از ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

jump to: ناوبری, جستجو

 

 

دریای خزر، تصویر ای

دریای خَزَر یا دریای مازندران از شمال به روسیه، از جنوب به ایران ، از غرب به جمهوری آذربایجان و ازشرق به جمهوری های ترکمنستان و قزاقستان محدود می شود. هم اینک دریای مازندران برای کانیهای پربار نفتش نگاه جهان را به خود کشانده است. از دیگر منابع این دریا خاویار را می توان نام برد. این دریاچه را به علت گسترده بودنش دریا می خوانند زیرا بزرگ ترین دریاچه جهان است.

فهرست مندرجات

[مخفی شود]

۱ نام های گوناگون و گستره استعمال آن ها

۲ ویژگی ها

۳ نگارخانه

۴ منابع

۵ پیوند به بیرون


با


دریای خزر

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها