پاک ماندن در عشق????????????????????

پاکی اندر عشق ماندن مـــشکل استبر زبان نام تو راندن مــــشکل است گفتن صدها غزل هم شرط نیــــــستبیتی از عشق تو خواندن مشکل است توســــــن این جانــــم اندر چشــــم تواز به سر تا پا دواندن مشـــــکل است شوق وصلم می کشـــــد چشــــمان توجان و دل بی تو نهادن مشــــکل است مرغ دل نــــتوان به هــــر دامی سپرددل بر این دام تو دادن مـــــشکل است هر شب از داغ دلم خون می چـــــــکداز فراقت خون چکاندن مــــشکل است هر ی هم نیست لایق در غـــــــــمتبر تو این جان را فشاندن مــشکل است شهــــــــوتی دارم نشستن نزد عشـــــقدست بر زلفـــــش رساندن مشکل است من دگر آلوده در عشقم امـــــــــــــــــیدپا ز کـــــوی او کشاندن مــــشکل است

اطلاعات

آخرین جستجو ها