انگشت بزرگه پام

پینه بسته نمیدونم چرا یه تیکه اش هم از پام جدا شده و همچنان ولو هست کاش یکی ناخن گیر بیاره اون پوست اضافه برداره وای داریخما توتدوم از منم تنبلتر هست ایا؟

اطلاعات

آخرین جستجو ها