هیچ وقت نمیبخشمش....

هیچوقت بخاطر تهمتی که بهم زده نمیبخشمش... نمیدونم خانم ش واقعاً میگفت حرفاشو باور نکرده یا به ظاهر..... ولی امیدوارم واقعاً حرفاشو باور نکرده باشه.....

اطلاعات

آخرین جستجو ها