مراکز شهری ؛ حس آمیزی مکانی

یک مرکز شهری سنتی ،هسته ی فعالیت شهری و مجزاکننده ی قسمت ها و محله های مختلف از یکدیگر است . عده ای از افراد در مرکز به کارمشغول هستند و بسیاری دیگر در این محدوده زندگی می کنند و برای استفاده از خدمات تی ، اداری ، ید و …. به این محل مراجعه می کنند . حتی بسیاری از گردهمایی ها و مراسم مختلف اجتماعی در این محدوده برگزار می شوند و در واقع می توان از آن به « محلی برای رفتن به آن » برای امور مختلف یاد کرد . مطلب نگران کننده ای که به تازگی حتی توسط خود شهروندان نیز مطرح می شود « کمبود حس مکان » ، « کمبود حس یکپارچگی » و نیاز برای ایجاد یک « کانون مرکزی مشترک » برای رسیدن به انسجام عملکردی و فضایی و رهایی از آشفتگی و نابسامانی موجود در این محدوده ها است . بسیاری از جوامع شهری راه حل را در خلق مراکز شهری جدید به منظور دمیدن روح زندگی و حس مکان جست و جو کرده اند .تأثیرات صنعتی و تکنولوژی مانند مراکز ید ، فروشگاه ها و تأثیرات طراحی ا ، منجر به تمایل روز افزون به داشتن نوع جدیدی از زندگی عمومی در عرصه شهری شامل فضاهای پیاده ، جمع و جور و در عین حال متنوع و سرشار از شور و زندگی شده است . در واقع نوعی نیاز به شرایط برای ایجاد یکپارچگی و حس مکان احساس می شود که در آن ارتباط بین کاربری ها نه از طریق فضاهای پارک ماشین و تجهیزات فیزیکی ، بلکه از طریق خود مردم تعریف شوند .گر چه برنامه های فیزیکی زیادی برای ایجاد « حس مکان » در این محدوه ها وجود دارند ؛ اما باید واقعیت شرایط اقتصادی محل را برای رسیدن به پیشرفت مد نظر ، مورد تحلیل قرار داد ؛ زیرا در نهایت موفقیت یک مرکز شهری جدید وابسته به زیر بنای اقتصادی آن ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه مراکز شهری ؛ حس آمیزی مکانی
  • کلمات کلیدی شهری ,مرکز ,کاربری ,ایجاد ,مراکز ,فعالیت ,مرکز شهری ,مراکز شهری ,برای ایجاد ,شهری جدید ,مناسب برای ,مراسم مختلف اجتماعی

آخرین جستجو ها