«بزرگداشت ولادت با سعادت حضرت »

.????????????????????????????????????????????????????????????????????????علی آن شیر خدا شاه عرب ????الفتی داشته با این دل شب ????شب ز اسرار علی آگاه است ????دل شب محرم سرالله است ????شب شنفته است مناجات علی ????جوشش چشمه عشق ازلی ????دردمندی که چو لب بگشاید ????در و دیوار به زنهار آید ????کلماتی چو دُر، آویزه گوش ????مسجد کوفه هنوزش مدهوش ????فجر تا آفاق شکافت ????چشم بیدار علی ه نیافت ????ناشناسی که به تاریکی شب ????می برد شام یتیمان عرب ????پادشاهی که به شب برقع پوش ????می کشد بار گدایان بر دوش ????شاه بازی که به بال و پر راز ????می کند در ابدیت پرواز ????آن دم صبح قیامت تأثیر ????حلقه در شد از او دامنگیر ????دست در دامن مولا زد در ????که علی! بگذار و از ما مگذر ????پیشوایی که ز شوق دیدار ????می کند قاتل خود را بیدار ????می زند پس لب او کاسه شیر ????می کند چشم اشارت به اسیر ????چه اسیری که همان قاتل اوست ????تو خ مگر ای دشمن دوست ????در جهانی همه شور و همه شر ????ها علیٌ بشرٌ کیف بَشر ????شبروان مست ولای توعلی ????جان عالم به فدای توعلی ????ولادت با سعادت مولا المومنین بر عموم مسلمین تهنیت باد۱۱ فروردین ۹۷

اطلاعات

آخرین جستجو ها