آشنایی با انواع «مهارت» در آموزش و پرورش

آشنایی با انواع «مهارت» در آموزش و پرورش/ از مهارت اجتماعی تا مهارت عاطفی مهارت یعنی توانایی پیاده سازی یا به کارگیری آسان و دقیق علم و دانش در عمل به نحوی که فرد در انجام آن، حرفه ای و مسلط قلمداد شود.

اطلاعات

آخرین جستجو ها