تعریف مهارت

برای اصطلاح مهارت آموزی تعاریف متعددی بیان شده است. یکی از عمومی ترین تعاریف این چنین است: مهارت آموزی یعنی ایجاد روابط بین فردی مناسب و موثر، انجام مسئولیت های اجتماعی، تصمیم گیری صحیح، حل تع ت و کشمکش های بدون توسل به اعمالی که به خود یا دیگران صدمه می زنند، برنامه آموزش مهارت آموزی بر این اصل استوار است که ک ن و نوجوانان حق دارند توانمند شوند و نیازمند آنند که بتوانند از خود و علاقه هایشان در موقعیت های سخت زندگی دفاع کنند. این نوع برنامه ها در پیشگیری از مخاطرات سلامت نگاهی کلی دارند و به آموزش محدود تنها یک مهارت بسنده نمی کنند.

اطلاعات

  • مطالب مشابه تعریف مهارت
  • کلمات کلیدی مهارت ,آموزی ,مهارت آموزی

آخرین جستجو ها