بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است...

بی قرار توام و در دل تنگم گِله هاستآه! بی تاب شدن عادت کم حوصله هاستمثل ع رخ مهتاب که افتاده در آبدر دلم هستی و بین فاصله هاستآسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد؟«بال» وقتی قفس پَر زدن چلچله هاستبی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن استمثل شهری که به روی گسل ز له هاستباز می پرسمت از مسئله ی دوری و عشقو سکوت تو جواب همه ی مسئله هاست "فاضل نظری " پ.ن: 5 دی ماه... باز هم برف... باز هم زمستان... باز هم پرواز... باز هم دستهای یخ زده... بعداً نوشت: کاش میشد زمان رو به عقب کشید و یه بارِ دیگه تورو دید عزیزکم... یه روزی... یه جایی... دوباره همگی جمع میشیم... اون روز حتماً دلمون شادِ شادِ خالی از هر غصه ای...

اطلاعات

آخرین جستجو ها