باز هم بانی یخ چایم تو شدی...

راستش را که بخواهی باید بگویم جدا از تمام تقلایی که برای پاک خاطراتمان داشته ام... جدا از آ ایمر ِِ خفیفی که توی این سال ها گرفته ام... باید بگویم هنوز هم توی جانِ لحظه هایم عجیب حضور داری.. جانِ من حواست هست آمدنت دارد هشت ساله می شود... و نیامدنت هزار ساله... عنوان: علیرضا آذر پ.ن: با فاصله ای امن که آسیب نبینی بنشین و فقط شاهد ویرانی من باش سید تقی سیدی

اطلاعات

آخرین جستجو ها