جای آن دارد که چندی هم ره صحرا بگیرم...

خسته که می شوم دلم می خواهد بزنم توی جاده... کنار آدمی که ت ماندن را خوب بلد باشد.... دلم جاده و شب و سکوت می خواهد. +عنوان از آهنگ سنگ خارای معین

اطلاعات

آخرین جستجو ها