اسامی نهایی منتخبین چهارمین دوره شورای ی شهر سبزوار اعلام شد.

این افراد از بین ۷۹ نامزد انتخابات چهارمین دوره شورای ی شهر سبزوار انتخاب شدند.۱- مهدی مقصودی ۲۳۹۵۸ رأی۲- مسعود پسندیده ۱۹۶۲۰ رأی۳- کاظم کرامت ۱۵۵۴۱ رأی۴- علی ارغیانی ۱۴۴۸۰ رأی۵- سید قاسم حسینی زاده ۱۴۳۱۰ رأی۶- حسن نعمت شاهی ۱۴۲۶۲ رأی۷- جلال تعصبی ۱۲۹۲۲ رأی۸- اسدالله نور نهنگ ۱۲۵۱۸ رأی۹- محمد رضا قلعه نوی ۱۲۱۴۹ رأی۱۰- حسن زارعی ۱۲۰۸۲ رأی۱۱- حسین بروغنی ۱۱۹۴۹ رأی۱۲- حسین کارگری ۱۰۹۹۲ رأی۱۳- مهدی فوجی ۹۲۷۴ رأیاعضای علی البدلکاظم ارشادی مقدم ۹۱۴۳ رایقربانعلی کلمیشی ۹۰۶۸ رایعلی اکبر فروغی مقدم ۸۶۷۴ رایسید علی قریشی ۸۱۵۲ رایسید علی اصغر علوی ۸۱۲۴ رایعلی اصغر محمدی ۷۸۲۵ رای علی عظیم نسب ۷۲۸۵ رای اسامی و آرای سایر نامزدها عباسعلی پور حامدی ۷۱۰۷ رایحسن محر مقدم ۶۸۰۶ رایعلیرضا استاجی ۶۷۱۵ رایسید حسین برغمدی ۶۳۹۵ رایمحمد علی خیرآبادی ۶۱۹۱ رایحسین دانش مهر ۵۹۸۱ رایمحمد پایمرد ۵۶۴۹ رایحسین ت آبادی ۵۵۱۹ رایمصطفی شهر بویه ۵۴۰۶ رایمصطفی عبادی فرد ۵۲۷۳ رایمحمد علی ملایجردی ۵۲۲۴ رایمحمد علی محمدی ۵۰۳۴ رایمحسن فاضل منش ۴۷۱۷ رایعلی اکبر نظیف ۴۳۶۷ رایخداداد فروزنده ۴۰۴۸ رایهادی محسنی راد ۳۷۰۰ رایمجید ت آبادی ۳۶۶۴ رایابراهیم نقی نژاد ۳۶۵۴ رایعباس عظیمی فرد ۳۶۳۱ رایاسماعیل کریمی ۳۵۸۶ رایسید حسین پورسجادی ۳۵۷۷ رایاسماعیل ملوندی ۳۴۹۸ رایحسن صفری ۳۳۶۸ رایمحمد علی انصاری ۳۰۸۸ رایرقیه افشاری مجد ۳۰۳۳ رایمحمد ایزد بخش ۲۹۲۳ رایحسین کلاته سیفری ۲۹۱۹ رایرضا درخشنده ۲۸۸۷ رایسعید نورآبادی ۲۸۲۸ رایقاسم جعفری ۲۵۸۵ رایعلی ادیبان ۲۴۳۵ رایمحمد ابراهیم اکبری ۲۳۳۷ رایمجتبی ثنائی فر ۲۲۵۰ را ...

اطلاعات

آخرین جستجو ها