معرفی رشته ی عمران

مقدمه: مردم کوچه بازار از این رشته به عنوان راه و ساختمان نام می برند و مسئله مسکن در ذهن انسان جای خودش را در رابطه با این رشته به خوبی باز کرده. این رشته در انگلستان به هر رشته ای که کارش آبادانی و تمدن سازی باشد اطلاق می شود ولی اکنون دامنه کاری ی عمران محدود تر شده چون تخصص های گوناگون در کنارش پدیدار گشته اند.

اطلاعات

آخرین جستجو ها