شعر نو از موسی الرضا کر

دنیای زیبایست وامانده ام زخود در اوج رویاها من مانده ام تنها گوی که خاطرست دنیای هر روزم آری تو را می خواند وهم و خیال دیروزم دیگر در سرسرای قلبم ازتو سخن نگویند آنان که عمری مرا در پی تو میدوانند انگاره کاخ امید یکباره در هم ریخت آن پادشاه اقبال از پیش ما بگریخت the world is beautiful i'm lost at the height of dreams i'm left alone orb that remember the world of my day yes you read my dream yesterday another in the heart of my heart do not speak those who live my life follow you the idea of the palace of hope all over again that king of iqbal from we fled before us شعر از موسی الرضا کر

اطلاعات

آخرین جستجو ها