بچرخ تا بچرخیم :)

همونطور که تو داری با سکوتت منو عذاب میدی.. منم دقیقا با بی خیالیم اینکارو باهات میکنم. لج و لجبازی نیست فقط انتظار داشتم بیشتر از من برنامه بریزی چون اتفاق ِ ناگهانی ی نیست که بگم آمادگیشو نداره، تصمیممون از اول امسال همین بود که پاییز عقد کنیم... انتظار داشتم برنامه ریزیاتو کرده بودی نه اینکه منتظر باشی مامان تایید کنه !!! [تو] باید تصمیم گیرنده اصلی باشی نه مامانت ؛ تو منو میخوای نه مامانت... یکم به بی قراریای من توجه کن

اطلاعات

آخرین جستجو ها