چه وضشه اخه

تو شناسنامه یه سنُ واست زده،به چهرت یه سن میخوره،قلبت یه سن داره،مغزت یه سن داره،سنِ جسمیُ ُ این شراام که نگم برات

اطلاعات

آخرین جستجو ها