همه جای ایران سرای من است

بهت بگن لهجه یِ شمالی جنوبی مشهدیداصفهانی یزدی سنندجی داری،تو یه جا دنیا اومده باشی،تو یه جا بزرگ شده باشی،تو یه جا مرده باشی،تو یه جا عاشق شده باشی،تو یه جا ازت دفاع شده باشه،پس باید بگم بچه کدوم شهرم؟

اطلاعات

آخرین جستجو ها