پرسشنامه هوش اجتماعی

پرسشنامه هوش اجتماعی پرسشنامه هوش اجتماعی ,پرسشنامه ,هوش اجتماعی , , پرسشنامه هوش اجتماعی پرسشنامه هوش اجتماعی دسته بندی پرسشنامه بازدید ها 26 فرمت فایل docx حجم فایل 14 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 5 فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه هوش اجتماعی روایی:دارد پایایی:دارد نمره گذاری وتفسیر : دارد منبع: دارد هوش به توانایی افراد برای یادگیری و استدلال اشاره میکند. به معنی دیگر هوش به معنی تنه اطلاعات و آگاهی میباشد. هوش اجتماعی به طور مشابهی هر دو معنی را در برمیگیرد (کلیستروم و کانتور1،.(2000اخیراً علاقه مجددی به مفهوم هوش اجتماعی در اکثر پژوهشگرانی که ادعای وجود آن را دارند، پدیدار شده است. معنای هوش اجتماعی به مفاهیمی چون شایستگی و مهارتهای اجتماعی نزدیک است و همچنین با مفاهیمی نظیر هوش هیجانی و هوش بین فردی اشتراک زیادی دارد (بژورکویست و استرمن،2000؛ ویز و ساب2،.(2007هوش اجتماعی در ابتدا فقط به عنوان یک مفهوم منفرد معرفی شد، اما بعدها دیگران آن را به عنوان دو نوع هوش فردی تعریف د که به دو جنبه هوش فردی1 و هوش بین فردی2 که شامل دانش و آگاهی در مورد خود و دیگران میباشد، تقسیم میشود. (کراون3، .(2009هوش اجتماعی دارای مؤلفههای ادراکی، تحلیلی- شناختی و رفتاری (مهارتها) میباشد. هوش اجتماعی اغلب به وسیله خودگزارشیها مورد اندازهگیری قرار گرفته است. یکی از آزمونهایی که برای اندازهگیری هوش اجتماعی ساخته شده است، پرسشنامه هوش اجتماعی آنگ تونتت 2008)، ترجمه مجدیان، (1388 میباشد. جهت اجرای آن بر روی نمونه ایرانی، ابتدا توسط یکی از اساتید زبان ا ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه پرسشنامه هوش اجتماعی
  • کلمات کلیدی اجتماعی ,پرسشنامه ,فایل ,گویه ,میباشد ,نمره ,اجتماعی پرسشنامه ,نمرهگذاری میشوند ,سلگی 1389

آخرین جستجو ها