پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان

پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان ,پرسشنامه ,همرنگی اجتماعی مردان , , پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان دسته بندی پرسشنامه بازدید ها 18 فرمت فایل docx حجم فایل 15 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 5 فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان روایی:دارد پایایی:دارد نمره گذاری وتفسیر : دارد منبع: دارد همنوایی یا همرنگی1 فرایندی است که طی آن، شخص احساس فشار خیالی یا واقعی از سوی گروه نسبت به خودش کرده و در نتیجه رفتار خویش را تغییر میدهد (بیرو2، 1999، ترجمه ساروخانی،.(1380پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان توسط نبوی و گرین (2002) برای بررسی انتظارات معمول اجتماعی در رفتار مردان طراحی شده است. جهت اجرای آن بر روی نمونه ایرانی، ابتدا توسط یکی از اساتید زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شد. این پرسشنامه توسط صفارینیا و علیبخشی (1390) بر روی 504 دانشجوی پسر کارشناسی پیام نور تهران اجرا شده است.نمرهگذاریاین پرسشنامه که از نوع مداد- کاغذی و خودگزارشدهی است، مشتمل بر 36 گویه میباشد. گویههای 3، 4، 7، 8، 10، 11، 12، 13، 20، 22، 28، 34 ده مقیاس »تلاش برای تسلط«، گویههای 5، 16، 17، 23 ده مقیاس »پرخاشگری«، گویههای 14، 19، 25، 31، 35 ده مقیاس »جلوگیری از آسیبپذیری عاطفی«، گویههای 24، 30، 36 ده مقیاس »وابستگی به رابطه و تمایلات «، گویههای 1، 2، 6، 9، 27، 32 ده مقیاس »انجام خودت یبی« و گویههای 21، 26، 29 ده مقیاس »اجتناب از وابستگی به دیگران« را میسنجند. نمرهگذاری گویهها براساس مقیاس لیکرت شش درجهای به صورت »کاملاً موافق«6=، » ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان
  • کلمات کلیدی پرسشنامه ,اجتماعی ,مردان ,همرنگی ,گویههای ,مقیاس ,همرنگی اجتماعی ,اجتماعی مردان ,پرسشنامه همرنگی ,خرده مقیاس ,مردان پرسشنامه ,پرسشنامه همرنگی

آخرین جستجو ها