دلتنگ ...!!

هزار بار هم کهاز این شانه به آن شانه بغلتی،این شبصبح نمی شودوقتی که دلتنگ باشی..!

اطلاعات

آخرین جستجو ها