یه روزی میاد

یه روزی میاد که دیگه دلت برام نریزهکه یادت نیاد تولد من چند پاییزههر کدوم از ما کنار یکی دیگه خوشبختهچیزی که امروز باورش واسه هر دومون سخته یه روزی میاد سالی یه بارم یاد هم نیاییماز گذشته مون جز فراموشی هیچ چیزی نخواییماز تو فکر ما خاطرات ما می تونه رد شهبدون اینکه حتی یه لحظه حالمون بد شه فکر ن به خاطراتمون رو بلد میشیممی بینیم همو از کنار هم ساده رد میشیمانگار نه انگار به من می گفتی بی تو نابودمانگار نه انگار یه روزگاری عاشقت بودم می بینیم همو اونم یه جا که غرق احساسیمبا هرکی باشیم نباید بگیم همو می شناسیمبرای اینکه حتی یه لحظه سمت هم نیاییممیری ومیرم بی خداحافظی بدون سلام

اطلاعات

  • مطالب مشابه یه روزی میاد
  • کلمات کلیدی میاد ,روزی ,روزی میاد

آخرین جستجو ها