یا غریب الغربا

 ای غریبی که ز جد و پدر خویش ج ه در خاک اسان، تو غریب الغرباییاغنیاء مکه روند و فقرا سوی تو آیندجان به قربان تو شاها که تو حج فقرایی.

اطلاعات

آخرین جستجو ها