دوست دارم????

دوست دارم نه به اندازه خورشید نه به اندازه ماه و نه به اندازه ستاره هااااا... بلکه به اندازه اسمونی که همه این ها در ان جای گرفتند و هنوز هم جایی برای باقیست...

اطلاعات

آخرین جستجو ها