عاشقتم هنوزم:(

تو مرا یاد کنی یا نکنی باورت گر بشود یا نشود حرفی نیست اما... نفسم میگیرد در هوایی که نفس های تو نیست...

اطلاعات

آخرین جستجو ها