مردم، گروگان جلادها

در مقابل سیاست های سرکوبگرانه و جنایتکارانه رژیم و قدرت های ظالم، تنها راه موجود قیام و مبارزه علیه تمام ابعاد قدرت نامشروع می باشد. چرا که چنین سیستم های تحمیل شده ای، یا به سرکوب و نابودی مردم اشتغال دارند یا برای تداوم حیات خود مردم را به گروگان می گیرند. که سال های مدیدی ست استبداد و آشوب را سرلوحه تمام اعمال وسیاست های خود قرار داده، به مانند همیشه برای بقاء و گسترش نفوذ تروریستی اش در تمام منطقه، هر نوع هزینه ای را بر مردم ایران تحمیل می کند و حاضر از که مردم را قربانی سیاست های غلط خود کند.

اطلاعات

آخرین جستجو ها