چیزی بگو ...

???????????? بیتوته ى کوتاهیست جهاندر فاصله ى گناه و دوزخخورشیدهمچون دشنامی بر می آیدو روزشرم سارى جبران ناپذیری ست... آهپیش از آن که در اشک غرقه شومچیزی بگوی... #احمد_شاملو

اطلاعات

آخرین جستجو ها