به نیکی یکی اختر افگند پی

«... توانش رو داری، شکّی در اون نیست. فقط باید خیلی مغرورتر و کلّه تر از چیزی باشی که هستی. خیلی کلّه تر از این که «واقعیّت» رو بپذیری و خیلی مغرورتر از این که ی یت کنه. توی مستقلّ مغرور کلّه بهترین نوع توست. و البته آدم کلّه ، از نظر من، از م هم استفاده می کنه، ولی اینقدر دیوارهاش فولادین هست که فقط و فقط منطق صرفی از نوع فولاد بتونه بهش وارد بشه...»که وقتی می ترسم، باهام حرف بزنه تا قوّت قلب بگیرم و تو تاریکی سرگردون نشم. به ی که تو رو اورد تو زندگیم، مدیونم واقعاً.

اطلاعات

آخرین جستجو ها