چرا نظرات مراجع تقلید در مورد یک مسأله متفاوت است؟

چرا نظرات مراجع تقلید در مورد یک مسأله متفاوت است؟ پاسخ به شبهات(۴۳)؛ علمای متخصص دین در فهم دین، درجات مختلفی دارند؛ اختلافات در احکام فقهی علماء، ریشه در نوع برداشت دارد و نه در چندگانگی دین . اختلافات فقهی، همیشگی نیستند؛ بلکه در چند باب فقهی و در چند مساله قابل شمارش... hawzahnews.com/detail/news/464104

اطلاعات

آخرین جستجو ها