امان از دل زینب

امان از دل زینب داردمهیا میشود،اَلشّام اَلشّام بزمی که ب ا میشود،اَلشّام اَلشّام سجاد(ع) دائم در سجود است؟ یاکه قدّش ازغصه ها تامیشود، اَلشّام اَلشّام د اسخ اینکه: کجاها سخت تر بود؟ بغض لبش وا میشود: اَلشّام اَلشّام بعداز مصیبت های پشت درب ساعات دروازه ها وا میشود، اَلشّام اَلشّام زینب(س)که حتی سایه اش را نمیدید داردتماشا میشود، اَلشّام اَلشّام برروی نیزه چشم های زخم عباس ازاشک دریا میشود،اَلشّام اَلشّام لکنت گرفته دخترت ازسیلی زجر حرفش..ب ب ب بابا میشود،اَلشّام اَلشّام مانده رباب ازاینکه درحلقوم اصغر(ع) نیزه مگرجا میشود؟ اَلشّام اَلشّام باقصد قربت...سنگ و سَبُّ و ناسزاها حکم است و فتوا میشود، اَلشّام اَلشّام وجارچی تا جار زد؛ آل علی اند از کینه غوغا میشود،اَلشّام اَلشّام بغض علی(ع) وکوچه تنگ یهودی اینجاست معنا میشود:«اَلشّام اَلشّام» اینجاست ذکرقاری قرآن نیزه: «یارَب اَغِثنا» میشود،اَلشّام اَلشّام بزم مستی و حیدر(ع) این روضه حالا میشود:«اَلشّام اَلشّام» ما بین جمعیت رقیه(س) تا ببیند بر پنجه اش پا میشود،اَلشّام اَلشّام پرسید: جان چرا هی خیزرانش پایین وبالا میشود؟ اَلشّام اَلشّام هفتادتن آنجا و اینجاهم رقیه(س) زینب (س)چه تنها میشود،اَلشّام اَلشّام ماه_صفر سالروز_ورود_اسرای_کربلا_به_شام

اطلاعات

  • مطالب مشابه امان از دل زینب
  • کلمات کلیدی اَلشّام ,میشود،اَلشّام ,نیزه ,میشود، ,میشود ,زینب ,میشود،اَلشّام اَلشّام ,اَلشّام اَلشّام ,میشود، اَلشّام ,«اَلشّام اَلشّام» ,میشود «اَلشّام