تسلیت به قلب زخمی خوزستان

واقعا نمیدانم چه بگویم... غرق در اخبار اندوهناک شده ایم سیل،ز له،آتش سوزی،ترور،جنگ،فقر،تحریم و... انشالا روزی سر برسد تا مردم ایران هم طعم زندگی را بچشند

اطلاعات