مشخصات کشورهای جهان

پرچمنام کشورنام لاتینپایتختدین / مذهبزبان رسمیمساحتکیلومتر مربعنوع حکومتپول رایجپیش شماره تلفنآذربایجانazerbaijanباکو ترکی86/600جمهوریمانات00994آرزانتینargentinaبوئنوس آیرساکثریت یتاسپانیایی2/791/810جمهوریپزو0054آفریقای جنوبیsouth africaپِرِتوریااکثریت یتآفریکانس انگلیسی1/221/037جمهوریراند0027آفریقای مرکزیcentral african republicبانگوئیاکثریت یتفرانسوی622/984جمهوریفرانک00236

اطلاعات

آخرین جستجو ها