روضه خودتی، گریه کُن نداری

ای وای که چقدر دشمن داری خدا !دوستاتم که ماییم. یه مشت عاجزِ علیلِ ناقص عقل که در حقشون دشمنی کردی! ماس دعا، خوش به سعادتتون که میرین روضه. جاتون وسط بهشته.ما که دنیامون شده آ ت یزید. کیه ما رو ببره روضه؟مجید آقا تو رو چه به روضه؟روضه خودتی، گریه کُن نداریواِلّا خودت مصیبتی، دلت کربلاستسوته دلان - علی حاتمی

اطلاعات