ان گل انتظار میخواهد

انسان ها خواستار چیزی هستند که تنها در حال انتظار کشیدنش میباشند.هر چند شبیه او موجود باشد.اما تنها او را میخواهد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها