منم ببرید. :-<

چه قدر غم انگیز. بچّه های گروه کوه رو می بینم که با یه کوله ی گنده دارن می رن سمت در پایین تا برن کوه. و من به خاطر کدکاپ و کلاسم نمی تونم باهاشون برم. :( پرستوی مادر شدهبه وقت کوچ را می فهمی؟ :-

اطلاعات