برمیگردم

بلیت میگیرم و برمیگردم تهران.باید پانسیون بگیرم و برم دنبال کار.هرچه سریعتر باید زندگی جدید رو شروع کنم.دیگه نمیخوام اینجا بمونم

اطلاعات

آخرین جستجو ها