پایان فصل دوم

آدم باید یک جایی داشته باشد که فقط خدا بخواندش. نه وبلاگ نویس ها، نه اینستا بازها، نه مخاطب ها، نه بازرس ها، نه ها، نه مشتری ها، نه معتادها (یک زمانی این گروه را می )، نه هیچ دیگر . فقط خدا بخواند، و فقط خدا کامنت بگذارد، و لایک و دیس لایک کند، و نمره بدهد، و به به بگوید. می روم چنین جایی را افتتاح کنم.

اطلاعات

آخرین جستجو ها