به پایان آمد این دفتر، حکایت هم چنان باقی ست!

خداحافظ ! خداحافظ نشین ِ محفوظ ِ گریه ها ! خداحافظ عزیز ِ بوسه های معصوم ِ هفت سالگی ! خداحافظ گـُـلم خوبم خلاصه ی هر چه همین هوای همیشه ی عصمت ! خداحافظ ای بی دلیل ِ رفتن ها ! خداحافظ …. حالا دیدار ِ ما به نمی دانم آن کجای فراموشی ! دیدار ِ ما اصلن به همان حوالی ِ هر چه بادا باد ! دیدار ِ ما و دیدار ِ دیگرانی که ما را ندیده اند ! پس با هر ی از ان ِ من از این ترانه ی محرمانه سخن مگوی ! نمی خواهم آزردگان ِ ساده ی بی شام و بی چراغ از اندوه اوقات ما با خبر شوند ! قرار ِ ما از همان ابتدای علاقه پیدا بود ! قرار ِ ما به سپردن ِ دریا و ترانه ی تشنگی نبود ! پس بی جه ...

اطلاعات

آخرین جستجو ها