موثر بودن بازی در میزان هوش و رشد کودک

موثر بودن بازی در میزان هوش و رشد کودک:حضور داشتن مداوم کودک عوامل متعدد و ثابت محیطیمورد استفاده قرار دادن فعالیت های دارای هدف، توانایی های شناختی، اجتماعی کیفیت مناسب روز خواهد کرد. معیار های موثر بودن بازی در رشد کودکپیاژه روانشناس معروف برای شناسایی بازی از کار پنج معیار را برای بازی معرفی می کنند:1?بازی دارای هدف در مورد می باشد.بازی اختیاری میباشد نه اجباری.بازی دارای لذت و خوشایند می باشد.بازی ترتیب برنامه خاصی ندارد.بازی از لحاظ کشمکش و پرخاشگری آزاد می باشد.در هر صورت همان بازی می باشد یا بازی کار محسوب می شود به حداکثری از عوامل می پ ...

اطلاعات

آخرین جستجو ها