شناخت مشکلات رفتارهای ناسالم در ک ن و برخورد مناسب با آن

اطلاعاتی مفید برای والدین و س رستانبازی و مکاشفه ی بخشی طبیعی از بلوغ در دوران کودکیست و به ک ن کمک میکند تا نه تنها بدن خود را بهتر بشناسند بلکه هنجارهای اجتماعی و فرهنگی حاکم بر رفتارهای را نیز بیاموزند. اما برخی از این رفتارهای در کودک صرفا” کنجکاویهای بدون خطر نیستند. در برخی موارد این رفتارهای می توانند سلامت خود کودک و یا ک ن دیگر را تهدید کنند. در بیشتر موارد این رفتارهای ناسالم حتی پس از منع کودک همچنان ادامه پیدا می کنند.این رفتارهای ناسالم می توانند یک یا چند ویژگی زیر را در خود داشته باشند:به نحوی کاملا مشخص فراتر از مرحله ی بلوغ کودک هستند ...

اطلاعات

آخرین جستجو ها