آهنگ قرار آ از علیرضا روزگار...

واسه آ ین بار قراری بذار میخوام با تو اتمام حجت کنم دلی رو که دادی پی سر نوشت میخوام با خیال تو قسمت کنم واسه آ ین بار قراری بذار همون جا که با تو شدم رو به رو سلامی که گفتی هنوز یادمه خداحافظت رو همونجا بگو بهت گفته بودم الهی بمیرم اگه باز ببینم غمی توی چشمات بهم گفته بودی نمیبینی هیچوقت نه غم توی چشمام نه غم توی چشمات بهت گفته بودم بمیرم الهی واسه اشک چشمات که خیلی نجیبن بهم گفته بودی نمیذاری تنها دلی رو که خستس که خیلی غریبه واسه آ ین بار قراری بذار همون جا که با تو شدم رو به رو سلامی که گفتی هنوز یادمه خداحافظت رو همونجا بگو واسه آ ین بار ق ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه آهنگ قرار آ از علیرضا روزگار...
  • کلمات کلیدی واسه ,بذار ,قراری ,آ ین ,آهنگ ,میخوام ,واسه آ ین ,قراری بذار ,هنوز یادمه , آهنگ ,یادمه خداحافظت ,هنوز یادمه خداحافظت

آخرین جستجو ها