سپرهای کانال مالی قسمت اول

هرگاه کشورچین باتحریم مواجه میشداقدام به ذخیره طلاازخارج کشوربه داخل خزانه بانک مرکزی خودمینمود. شایدازنظرافراداین سیاست ضدتولیدمحسوب میشد.امادرانتهامنجربه افزایش رتبه اعتباری بانک های زنجیره ای خودوکاهش یافتن نرخ بهره وسودس میشد.درواقع بانک مرکزی چین رتبه اعتباری خودراباانباشته شمش طلادرخزانه افزایش میدادومیتوانست بااعتبارآن کمک مالی هنگام بحران اقتصادی به کشورچین کند.باطن سیاست کشورچین دراقتصاددرهنگام تحریم اقتصادی ب ایه ایجاداعتباربا یدن کوه طلابود.معادن طلاوزمین وغیره بنام کشورچین درحال مصادره شدن بود.درقالب کالایی که مداوم دربا? ...

اطلاعات

آخرین جستجو ها