نقدی بر سخنان حجت ال علی مظفری

خادم ملت، نه حاکم 7080 حجةال علی مظفّری متن نقلی: «حجت ال علی مظفری _رئیس کل دادگستری اسان رضوی_ گفت: ما در نظام به نمایندگی از زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخ می کنیم... اگر فردی در زمان طاغوت در زندان بود، حبسش از مجازات ا وی او کم نمی کرد اما امروز اگر این تحمل کیفر یا قصاص و شلاق و دیگر احکام توسط حکام ی و شرعی انجام می شوند یکی از آثار ا وی آن برای محکومان این است که این مجازات در آ ت از آنها برداشته می شود... این موضوع دینی در اسناد اهل سنت و شیعه آمده است و تحمل کیفر برای خاطیان در حکومت ی کار معنوی و ذخیره آ ت خواهد بود.» (منبع) نکتۀ ...

اطلاعات

آخرین جستجو ها