میلاد حضرت زینب کبری سلام االله علیها

عین زهرا، زینب است 7081 در وصف حضرت زینب بعد زهرا بهترین زن بین زنها زینب استلاف نَبوَد گر بگویم عین زهرا زینب است گر بپرسی کیست دبیرستان عشقخیل شاگردان همه گویند تنها زینب است گر بسنجی در ترازوی عمل معیار صبرصبر گوید قهرمان صبردنیا زینب است گر مقام او بود از جمع معصومین جداآن که ازهر معصیت باشد مبرّا زینب است در ریاضی گر حساب جمع از مِنها جداستآن که از جمع شفاعت نیست مِنها زینب است آن که با تیغ زبان، کار دوصد شمشیر کردکوه صبر و استقامت روح تقوا زینب است آن که با ایراد نطقی کرد مانند علیزاده مرجانه را محکوم و رسوا زینب است آن که ...

اطلاعات

آخرین جستجو ها