????????????????

یه سوال دارم به نظر شما ابروی کرگدن رو برداری آهو میشه؟؟؟ نه خ میشه؟ نمیشه دیگه؟!!! برندار برادر من! بر ندار !! ابرو برندااار ___________________________ ﺍﺯ ﻋﺠﺎﺐ خانم ها ﺍﻨﻪ ﻪ ۷ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎﺭ ﺭﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻭ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻣﺮﺩﻥ، ﺑﻌﺪ ﻪ ﺍﺯ ﺧﺮﺪ ﻣﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥ ﻣﻦ : ﺍﻭﻭﻭﻭﻩ ﻣﺎﺷﻦ ﻘﺪﺭ ﺩﻭﺭه....میمردی نزدیک تر پارک میکردی؟!!!

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها